Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Raymond Myren KrF Ronald Haaland KrF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Raymond Myren KrF Ronald Haaland KrF"

Transkript

1 Selje kommune Møtebok Utval: Kommunestyret Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 14:00-22:00 Følgjande medlem møtte Åge Lundebrekke Anfinn Sjåstad Anne Lise Drage Marita Aarvik Svein Hansen Geir Årvik Kenneth Brandal Stein Robert Osdal Gunn Sande Kjetil Friberg Andreas Rundereim Gunnar Silden Jan Vidar Smenes Judith Kvåle Terje Ødegård Veronica Hatlenes Parti Ap Frp Frp Frp Frp H H KrF Sp Sp Tp Tp Tp Tp Tp Uavh Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Raymond Myren KrF Ronald Haaland KrF Andre som møtte Geir Kvisten Ørnulf Lillestøl, førte møteboka. Innkalling og sakliste - godkjent. Kommunestyret handsama sakene i slik rekkefølge: 72, 73, 77, 80, 81, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84, 83. Prisutdeling: Under festmiddag med innbedne gjestar vart det tildelt merksemd til tilsette og utdelt: Kulturprisen 2016 til Guni Liv Reed. Idrettsprisen 2016 til Odd L. Drabløs. MOT Ærespris til John Arve Trandal.

2 Møteleiar: Stein Robert Osdal Underskrifter: Side 2

3 Sakliste Sak nr. Sakstittel 072/16 Godkjenning av møteprotokoll 073/16 Referatsaker 074/16 Forlenging av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse /16 Breibandsutbygging til Lesto-Salt og Årvik-Honningsvåg 076/16 Handlingsplan mot vald i nære relasjonar Selje kommune 077/16 Rutine for eierskapsstyring Selje kommune 078/16 Gjeldsrådgiver i Nordfjord 079/16 Overvassproblem - nedstraums Grønveita bustadfelt - framlegg til løysing 080/16 Kontrollutvalet sak 37/16 - Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - drift 081/16 Kontrollutvalet sak 38/16 - Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - investering 082/16 Kommunestruktur - ny vurdering 083/16 Gebyr og betalingsatsar /16 Budsjett Økonomiplan Side 3

4 Selje kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/21292 Saksbehandlar: Unni Eltvik Hovden Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 072/16 Kommunestyret Godkjenning av møteprotokoll Tilråding frå administrasjonen: Møteprotokollen frå møte vert godkjent slik den ligg føre. Vedlegg i saka: Protokoll - Kommunestyret Kommunestyret : 17 voterande KS- 072/16 Vedtak: Møteprotokollen frå møte vert godkjent slik den ligg føre. Samrøystes. Side 4

5 Selje kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/21651 Saksbehandlar: Unni Eltvik Hovden Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 073/16 Kommunestyret Referatsaker Tilråding frå administrasjonen: Referatsaker vert teke til etterretning slik dei ligg føre. 1. Kommunerevisjonen sak Uttale om utgreiing i samband med vurdering av omorganisering av kommunerevisjonen 2. Samstyret for Kommunerevisjonen i Nordfjord - Møtebok Synergiutvalet - referatsak til orientering 4. Møteplan Møteprotokoll - Kontrollutvalet Kommentar til budsjettforslag for Selje kommune 2017 Kommunestyret : 17 voterande Spørsmål KS-sak 19/16 i Kommunestyret vedk. "Selje kommune ønsker i denne prosessen rundt Selje sentrum at det vert oppretta ei arbeidsgruppe beståande av næringslivet og Nordfjord hamn og ein representant utpeika frå rådmannen i Selje kommune som kan lage eit prosjekt for dette området". Kommunestyret ber om at denne saka vert følgd opp. Side 5

6 KS- 073/16 Vedtak: Referat 1: Revisjonssjef Markvard Sunde orienterte under referat 1 og 2. Selje kommune vil presisere vedtaket i Komm.styret under sak 71/16 og at revisjonen fylgjer opp dette. Teke til vitande. Referat 2: Teke til vitande. Referat 3: Synergiutvalet - Synergigruppa held fram til neste kommunestyre og evaluering vert gjennomført. Teke til vitande. Referat 4: Møteplan 2017 vart justert og godkjent. Teke til vitande. Referat 5: Møteprotokoll Kontrollutvalet vart teke til vitande. Referat 6: Kommentar til budsjett 2017 vert å ta med under handsaming av sak KS 84/16. Samrøystes. Side 6

7 Selje kommune Arkiv: FE - 141, FA - C22, HIST - 14/455, HIST - 15/406 JournalpostID: 16/21471 Saksbehandlar: Maria Helgesen Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Forlenging av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse Bakgrunn for saka: Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse, (KIFFF) skulle reviderast i På grunn av både nedskjeringar, omstilling og endringar i administrasjonen, hadde ein ikkje nok tid og riktig kompetanse til å køyre ein god prosess. Forlenging av KIFFF planen var oppe som sak i formannskapet og i kommunestyret Det vart samrøystes vedtatt å utsetje revisjonen av kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse og at denne planen vart forlenga til å gjelde ut Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Revisjonen av Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse blir utsett eit år til, og og planen gjeldane ut Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Revisjonen av Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse blir utsett eit år til, og og planen gjeldane ut Vedlegg i saka: KIFFF ferdig plan Andre dokument i saka: /5310 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Revisjon handlingsprogram /3673 Kommunedelplan for Selje kommune Formannskapet : 7 voterande Side 7

8 Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes FS- 101/16 Vedtak: Revisjonen av Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse blir utsett eit år til, og og planen gjeldane ut Kommunestyret : 17 voterande Votering: Innstilling frå Formannskapet fekk 17 røyster for. Samrøystes KS- 074/16 Vedtak: Revisjonen av Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse blir utsett eit år til, og planen gjeldane ut Saksopplysningar: Ein er godt i gang med revisjonen av planen, men det manglar tid til å ha planen på høring. Det er også ein viktig del som må på plass i forhold til planprogram. Ein ber no om at ein utset revisjonen av planen eit år til og godkjenn planen til å gjelde ut Om kommunen ikkje har godkjent plan, har ein ikkje rett på spelemidlar til fordeling i Forlenginga er anbefalt og avklara med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Å ikkje ha ein godkjent plan kan ha store konsekvensar for det frivillige arbeidet og utviklinga av idrett og aktivitetsmuligheitene for innbyggjarane i Selje kommune. Akkurat i år for Selje kommune sin del, er det ingen nye og/eller fornying av spelemiddelsøknadar. Det blir då heller ingen sak om prioriteringar av spelemidlar og rullering av handlingsprogrammet i Men ein vil uansett tilrå at ein får vedtak på at planen blir godkjent og gjeldane ut Side 8

9 Selje kommune Arkiv: FA - N60, HIST - 16/215 JournalpostID: 16/21199 Saksbehandlar: Reidar Sandviknes Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 090/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Breibandsutbygging til Lesto-Salt og Årvik-Honningsvåg Bakgrunn for saka: «Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått tildelt kr , - frå den nasjonale støtteordninga for breibandutbygging i Selje kommune sine utbyggingsprosjekt, Breiband til Lesto - Salt og Årvika Honningsvågen, er to av 21 delprosjekt under hovudprosjektet Breibandløftet Sogn og Fjordane Desse to prosjekta har tilsaman fått kr i statleg tilskot. Statleg tilskot føreset kommunal eigendel kr , som må leggast inn i budsjett og økonomiplan» Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret set av kr som kommunal eigendel på investeringsbudsjettet i 2018 i samband med breibandsprosjekta Lesto-Salt og Årvik-Honningsvåg. Rådmannen er prosjektansvarleg. Reidar Sandviknes er prosjektleiar. Kontaktpersonar i dei i aktuelle områda: Lesto-Salt: Thor Øyvind Larsen og Magnar Hatlenes. Årvik- Honningsvåg: Ove Waag og Per Vidar Årvik. Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Som rådmannen sitt endra framlegg, med teksten i linje 2 som fylgjer: Rådmannen er prosjektansvarleg. Rådmannen utpeikar prosjektleiar. Vedlegg i saka: Tilskotsbrev - Breibandutbygging til Lesto-Salt og Årvika- Honningsvågen Formannskapet : 7 voterande Rådmannen la fram nytt endra framlegg; Som tidlegare framlegg, men med endring i linje 2: Side 9

10 Rådmannen er prosjektansvarleg. Rådmannen utpeikar prosjektleiar. Votering: Rådmannen sitt endra framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes FS- 090/16 Vedtak: Som rådmannen sitt endra framlegg, med teksten i linje 2 som fylgjer: Rådmannen er prosjektansvarleg. Rådmannen utpeikar prosjektleiar. Kommunestyret : 17 voterande Kommentar/oppmoding frå representanten Gunnar Silden: Prosjektleiar tek kontakt med Marine Harvest i høve mogeleg forlenging av fiber til anlegget i Rundereimstranda. Votering: Innstilling frå Formannskapet fekk 17 røyster for. Samrøytes KS- 075/16 Vedtak: Kommunestyret set av kr som kommunal eigendel på investeringsbudsjettet i 2018 i samband med breibandsprosjekta Lesto-Salt og Årvik-Honningsvåg. Rådmannen er prosjektansvarleg. Rådmannen utpeikar prosjektleiar. Kontaktpersonar i dei i aktuelle områda: Lesto-Salt: Thor Øyvind Larsen og Magnar Hatlenes. Årvik- Honningsvåg: Ove Waag og Per Vidar Årvik. Saksopplysningar: Sogn og Fjordane fylkeskommune er prosjekteigar for hovudprosjektet og kommunen vert delprosjekteigar for utbyggingsprosjekt. Budsjettoppstilling for dei to områda samla: Tilskot Tilskot frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Tilskot frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Sum tilskot frå stat og fylkeskommune Tilskot frå kommunen Sum off. tilskot Andre bidrag Side 10

11 Prosjektleiing i kommunen Hustandane sin etableringskostnad,eigeninnsats iog /eller dugnad Breibandleverandøren sitt forventa bidrag Samla byggekostnad I vedlagt tilskotbrev finn vi vilkåra for tildeling av tilskotsmidlane. Her går det m.a fram at Kommunen må garantere for sin eigendel gjennom eit politisk vedtak hausten Dei budsjettmessige konsekvensane skal vere innarbeidde i økonomiplanen. Kommunen må etablere eit prosjekt med prosjektansvarleg og prosjektleiar. Det må settast av nødvendig tid til gjennomføring av utbyggingsprosjektet og oppfølging av leverandør/utbyggar, jamfør søknad. Kommunen skal etablere eit eige prosjektrekneskap med rutinar for økonomistyring og rapportering. Kommunen pliktar å gjennomføre prosjektet i samsvar med lov - og forskrift om offentlege innkjøp. Prosjektet skal lysast ut på anbod og anbodsprosessen skal vere open, ikkje - diskriminerande og basert på konkurranse. Kommunen må publisere prosjektet på Doffin Framdrift: Framdriftsplan for prosjeka er i tråd ( litt justert) med framdriftsplan i søknaden og årshjulet i breibandstrategi for Sogn og Fjordane November 2016 Nov. /Des Des Januar 2017 Feb.- Mars 2017 April/Mai 2017 April August 2018 September 2018 Oktober 2018 Prosjektet er etablert og bemanna Utarbeide konkurransegrunnlag etter tilsendt mal Politisk handsaming i kommunen. Eigenfinansiering vedteken Kunngjering på Doffin Evaluering av tilbod. Gjennomføre forhandlingar Kontrakt signert. Karenstid. Utbygging. Oppfølging av leverandør Dokumentering og sluttrapportering Prosjektet er gjennomført og godkjent. Utbetaling Forankring: I føringar frå Fylkeskommunen legg ein mykje vekt på at breibandsprosjekta er forankra i dei bygdene der utbygginga skjer. Dette er med å sikre at ein får reell interesse for prosjekta og meir sikre tal på mulige kundar. Det vil og auke motivasjonen for forventa eigenfinasiering og dugnad frå bygdene. I den samanheng har bygdene peika ut to personar frå kvart område som skal vere kontaktpersonar opp mot kommunen og koordinere dugnadsinnsats m.m. For Lesto-Salt er dette: Thor Øyvind Larsen og Magnar Hatlenes For Årvik- Honningsvåg er dette: Ove Waag og Per Vidar Årvik. Side 11

12 Vi har hatt informasjonsmøte med kontaktpersonane. Kontaktpersonane har hatt bygdemøter og «lodda stemninga». Sakshandsamar har fått lister som viser over 50 interesserte i Årvik og Honningsvåg og over 50 Lesto- Salt. Innbyggjarne vil bidra både økonomisk og med dugnad. Kommunal eigenfinansiering: Stat og fylkeskommune føreset kommunal eigenfinansiering kr Dette må kommunestyret garantere for i eige vedtak og leggast inn i økonomiplanen. Vil tru dei fleste meiner at breibandstilgang burde vere eit statleg ansvar med full finansiering over heile landet, men slik er det ikkje. Realitetan er slik at dersom ein ikkje er med på opplegget slik det er skissert i saka, får ein ikkje tilskot og utbygging. Sakshandsamar vil difor tilrå kommunal eigenfinansiering lagt inn i økonomiplanen for 2018 Side 12

13 Selje kommune Arkiv: TI - &38 JournalpostID: 16/21129 Saksbehandlar: Kristin Otneim Aarsnes Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 091/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Handlingsplan mot vald i nære relasjonar Selje kommune Bakgrunn for saka: Alle kommunar i Noreg er oppmoda til å lage handlingsplan mot vald i nære relasjonar, fordi slik vald er eit alvorleg samfunnsproblem og eit offentleg ansvar. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe i Selje kommune har i 2015 utarbeida plan og rutinar for arbeid mot vald i nære relasjonar i Selje kommune. Etter enkel oppdatering og redigering denne hausten er planen klar for vedtak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Handlingsplan mot vald i nære relasjonar Selje kommune vert vedteken slik den ligg føre. Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Som rådmannen sitt framlegg til vedtak. Vedlegg i saka: Handlingsplan Vald i nære relasjonar Selje - juli Implementeringsplan for Handlingsplan mot vald i nære relasjonar mai for høyring Sjumilssteget Plan for tiltaksutvikling Selje - Vald i nære relasjonar - mai for høyring Sjumilssteget Prosedyre for valds- og overgrepsaker, vaksne Proseryrer Selje Vald i nære relasjonar barn og unge Formannskapet : 7 voterande Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes. FS- 091/16 Vedtak: Side 13

14 Som rådmannen sitt framlegg til vedtak. Kommunestyret : 17 voterande Votering: Innstilling frå Formannskapet fekk 17 røyster for. Samrøystes. KS- 076/16 Vedtak: Handlingsplan mot vald i nære relasjonar Selje kommune vert vedteken slik den ligg føre. Saksopplysningar: Innhaldet i denne planen rettar seg mot alle i Selje kommune som er utsett for vald i nære relasjonar. Den rettar seg også mot dei som skal hjelpe den valdsutsette i ein vanskeleg situasjon, og mot dei som er vitne til valden. Handlingsplanen peikar på at valdsutøvar skal ha reaksjon, ofte behandling, i høve si valdsåtferd. Handlingsplanen skal vere ein reiskap både til konkret hjelp og som informasjon til innbyggjarane og hjelpeapparatet i Selje kommune. Side 14

15 Selje kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/21227 Saksbehandlar: Geir Kvisten Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 092/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rutine for eierskapsstyring Selje kommune Bakgrunn for saka: Som en del av grunnlaget for kontrollutvalget sin selskapskontroll for inneværende kommunevalgperiode, som må behandles i kontrollutvalget og kommunestyret før nyttår (lovkrav), er det utarbeidet nye retningslinjer og rutiner for eierskapsstyring i Selje kommune. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rutine for eierskapsstyring for Selje kommune vedtas slik den ligger vedlagt. Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Som rådmannen sitt framlegg til vedtak. Vedlegg i saka: Rutine for eigarskapsstyring Selje kommune Formannskapet : 7 voterande Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes. FS- 092/16 Vedtak: Side 15

16 Som rådmannen sitt framlegg til vedtak. Kommunestyret : 17 voterande Votering: Innstilling frå Formannskapet fekk 17 røyster for. Samrøystes. KS- 077/16 Vedtak: Rutine for eierskapsstyring for Selje kommune vedtas slik den ligger vedlagt. Saksopplysningar: «Skriv her» Side 16

17 Selje kommune Arkiv: FA - F02, TI - &85 JournalpostID: 16/21226 Saksbehandlar: Geir Kvisten Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 093/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Gjeldsrådgiver i Nordfjord Bakgrunn for saka: Etter en prosjektperiode fra og med mai 2013 med en gjeldsrådgiver i Nordfjord, er det nå ønskelig å opprette en fast 100% stilling som gjeldsrådgiver for alle nordfjordkommunene fra og med Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1.Selje kommune slutter seg til at det blir opprettet en 100% fast stilling som gjeldsrådgiver for de syv Nordfjordkommunene Bremanger, Selje, Vågsøy, Eid, Gloppen, Hornindal og Stryn, fra Stillingen plasseres organisatorisk på NAV, og det er NAV lederen som leder kontoret der gjeldsrådgiveren bor, som får personalansvaret. 3. Stillingen finansieres årlig over driftsbudsjettet til NAV, som for Selje utgjør ca kroner i Kostnaden til denne stillingen er inkludert i Rådmannens budsjettframlegg for Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Som rådmannen sitt framlegg, med fylgjande tillegg i nytt pkt. 4: 4. Ein føreset at vedkomande stilling har tenestestad på næraste NAV-kontor i forhold til andelen Selje kommune støttar stillinga med. Vedlegg i saka: Plan for felles gjeldsrådgiver i Nordfjord fom Formannskapet : Framlegg frå Høgre:, foreslått av Geir Årvik, Høgre Som rådmannen sitt framlegg, med fylgjande tillegg: Side 17

18 4. Ein føreset at vedkomande stilling har tenestestad på næraste NAV-kontor i forhold til andelen Selje kommune støttar stillinga med. 7 voterande Votering: Framlegg frå Høgre fekk 6 røyster for og 1 mot. FS- 093/16 Vedtak: Som rådmannen sitt framlegg, med fylgjande tillegg i nytt pkt. 4: 4. Ein føreset at vedkomande stilling har tenestestad på næraste NAV-kontor i forhold til andelen Selje kommune støttar stillinga med. Kommunestyret : 17 voterande Votering: Innstilling frå Formannskapet fekk 17 røyster for. Samrøystes. KS- 078/16 Vedtak: 1.Selje kommune slutter seg til at det blir opprettet en 100% fast stilling som gjeldsrådgiver for de syv Nordfjordkommunene Bremanger, Selje, Vågsøy, Eid, Gloppen, Hornindal og Stryn, fra Stillingen plasseres organisatorisk på NAV, og det er NAV lederen som leder kontoret der gjeldsrådgiveren bor, som får personalansvaret. 3. Stillingen finansieres årlig over driftsbudsjettet til NAV, som for Selje utgjør ca kroner i Kostnaden til denne stillingen er inkludert i Rådmannens budsjettframlegg for Ein føreset at vedkomande stilling har tenestestad på næraste NAV-kontor i forhold til andelen Selje kommune støttar stillinga med. Saksopplysningar: Seks av de syv Nordfjordkommunene (alle utenom Gloppen) fikk i perioden mai 2013 tom 2015 tildelt prosjektmidler fra arbeids- og velferdsdirektoratet til en 100% prosjektstilling som gjeldsrådgiver for de seks kommunene. Det var en forventning fra arbeids- og velferdsdirektoratet at kommunene videreførte stillingen som gjeldsrådgiver i etterkant av prosjektperioden. Etter prosjektperioden gikk Selje, Gloppen og Eid sammen om en 40% engasjementstilling som gjeldsrådgiver i de tre kommunene for Det er nå ønskelig at det blir opprettet en fast 100% stilling som gjeldsrådgiver for alle de syv Nordfjordkommunene fra og med Kostnadene til en 100% stilling er beregnet til rundt kroner, alt inkludert. Kostnadene blir fordelt etter Nordfjordrådets sin kostnadsnøkkel. Se Side 18

19 for øvrig vedlagte «Plan for felles gjeldsrådgiver i Nordfjord», for mer utfyllende informasjon. Side 19

20 Selje kommune Arkiv: FA - M40, HIST - 14/230 JournalpostID: 16/21241 Saksbehandlar: Terje Nybakk Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 098/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Overvassproblem - nedstraums Grønveita bustadfelt - framlegg til løysing Bakgrunn for saka: «Handtering av nedstraums overvassproblem i samband med utbygging av Grøneveita byggefelt. Val av løysing. Saka vart handsama i kommunestyre , K-sak 035/16 med fylgjande vedtak: «Utsette saka og få informasjon om historikk, tekniske teikningar og konsekvensar av både positive og negative vedtak Saka vert å legge fram til ny handsaming i Formannskapet og Kommunestyret.» Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «Med bakgrunn i det som går fram av saksutgreiinga, vert det vedteke å nytte rørgata som pr. i dag går over gbnr. 24/55 og 88 og som har dimensjon 1000 mm, for bortleiing av overvatnet frå ma. byggefeltet Grønveita. Tiltaka som er nemnde for å auke kapasiteten skal gjennomførast og kostnadane vert å belaste sjølvkostområdet utan innkrevjing av noko form for anleggsbidrag. Midlar til prosjektet vert å innarbeide i investeringsbudsjettet for 2017 evt. ved overføring av midlar avsett på inv.budsjett for gjennomføring av avløpsplanen. Etter at ovanståande utbetringar er gjennomførte, overtek kommunen drift og vedlikehald av røyrgata inkl. inn- og utløpsarrangement. Dei årlege utgiftene med dette vert å belaste sjølvkostområdet avløp.» Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Som Rådmannen sitt framlegg til vedtak. Side 20

21 Vedlegg i saka: Teikningseksempel, vingemur-innløp Overvassproblem - nedstraums Grønveita bustadfelt framlegg til løysing.(104830)-1. handsaming-k-sak Plan for overvatn-leikanger-grønveita (5484) Andre dokument i saka: Plan for overvatn-leikanger-grønveita /2574 Overvassproblem - nedstraums Grønveita bustadfelt - framlegg til løysing.(104830)-1. handsaming-k-sak Vedk. overvann Felt A, Leikanger-Grønveita Formannskapet : 6 voterande Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 6 røyster for. Samrøystes. FS- 098/16 Vedtak: Som Rådmannen sitt framlegg til vedtak. Kommunestyret : 16 voterande Votering: Innstilling frå Formannskapet fekk 12 røyster for og 4 mot. KS- 079/16 Vedtak: «Med bakgrunn i det som går fram av saksutgreiinga, vert det vedteke å nytte rørgata som pr. i dag går over gbnr. 24/55 og 88 og som har dimensjon 1000 mm, for bortleiing av overvatnet frå ma. byggefeltet Grønveita. Tiltaka som er nemnde for å auke kapasiteten skal gjennomførast og kostnadane vert å belaste sjølvkostområdet utan innkrevjing av noko form for anleggsbidrag. Midlar til prosjektet vert å innarbeide i investeringsbudsjettet for 2017 evt. ved overføring av midlar avsett på inv.budsjett for gjennomføring av avløpsplanen. Etter at ovanståande utbetringar er gjennomførte, overtek kommunen drift og vedlikehald av røyrgata inkl. inn- og utløpsarrangement. Dei årlege utgiftene med dette vert å belaste Side 21

22 sjølvkostområdet avløp.» Saksopplysningar: «Med utgangspunkt i vedtaket i K-sak 035/16, er det gjort fylgjande vurderingar: HISTORIKK Så langt sakshandsamar kjenner til, har ingen utbyggjarar i dette området eller i nokon andre områder i kommunen, tidlegare delteke økonomisk i særskilde overvasstiltak utanfor byggefelta. Krav om delbetaling i områder som er delvis utbygde frå før, vil vere å innføre ein ny praksis. Dersom ein ønsker innføring av eigenbetaling, bør dette vurderast i samband med nye utbyggingsområder, der alle i utgangspunktet stiller likt i høve å ha nytte av tiltaket. TEKNISKE PLANER /TEIKNINGAR Det er no føreteke kontroll av aktuell rørgate inkl. inn- og utløp og endeleg rapport frå Asplan Viak vedk. løysing av overvassproblema ligg føre. Rapporten konkluderer med at ved å anlegge av vingemur framfor innløpet av rørgata, vil den kunne oppnå tilstrekkeleg kapasitet til å ta seg av ein 200-årsflom i dette området. Dette inkluderer ikkje overvatnet frå eksisterande byggefelt ovanfor(nordvest for) det nye byggefeltet i Grønveita;- dette blir i dag leia inn i ei anna rørgate lengre nord. Dette er kontrollert. Video-opptak teke i heile rørgata, syner elles at det innvendig i røret ikkje er innsnevringar eller hindringar av noko slag. I tillegg til vingemur, må utløpet arronderast for å sikre oppstuving i samband med springflo. Kostnad for begge tiltaka vil ligge i storleiksorden kr. om ein inkluderer evt. ukjende faktorar. Prinsippskisse av vingemur ligg ved. KONSEKVENSAR AV POSITIVT VEDTAK Prosessen omkring overvassproblematikken i dette området har pågått i 3-5 år, og har gjeve tilsvarande forsinkelse i reguleringsprosess og utbygging av byggefeltet Grønveita. Side 22

23 Eit positivt vedtak vil medføre at reguleringsprosessen kan fullførast og utbygginga av byggefeltet kan gjennomførast. Aktuell utbygger og evt. seinare utbyggjarar vil kunne unngå diskusjonar om overvassproblematikk, og nye reguleringsplaner vil unngå motsegner. KONSEKVENSAR AV NEGATIVT VEDTAK Nye runder med diskusjonar om korleis løyse overvassproblema i dette området og også andre områder i framtida. Problema vil måtte løysast for kvar enkel utbyggar, noko som medfører dyrare og truleg også dårlegare løysingar. Sakshandsamar si vurdering Seinare års fokus på problematikken rundt aukande nedbørsmengder og påfølgande auke i overvassmengder, tilseier at overvassanlegg må/bør vere ein del av eit fungerande avløpssystem, ikkje berre kloakkavløpet. Underforstått betyr dette at overvatn/kloakk bør sjåast på under eitt, og at noverande kloakk-gebyr bør benemnast avløpsgebyr. Dette er det no allmenn semje om innan fagmiljøa rundt omkring i landet. Underforstått;- avløpsgebyra dekker kostnaden med både kloakk og overvatn. Historisk sett har det vore liknande løysingar, men då ved at overvatn og kloakk var samla i felles leidningar. Grunna strengare krav om rensing, vart det innført krav om separering av overvatn/kloakk på 1970 tallet, og overvassleidnigane vart etter kvart meir eller mindre «gløymde» i avløpssamanheng. I Selje kommune (og i andre kommunar også), er det framleis ein god del slike fellesleidningar som er i bruk. Nyanlegg vert imidlertid opparbeidd med overvatn og kloakk i separate leidningar. Konklusjon Med bakgrunn i at eksisterande rørgate med dimensjon 1000 mm er beregna å ha tilstrekkeleg dimensjon til å ta overvatnet frå området som skal drenerast, og utført kontroll av rørgata ved hjelp av video viser at ikkje er noko form for hindringar innvendig i røra, vert konklusjonen at aktuell rørgate bør kunne nyttast for bortleiing av overvatnet frå byggefelt ovanfor. Side 23

24 For å sikre kapasiteten i høve ein 200-års flom, må inntaksarrangementet for røyrgata utbetrast ved etablering av vingemur i samsvar med rapporten. Sjølv om utløpet av røyrgata ligg over normalt flo-nivå, bør dette arronderast slik at evt. stormflo ikkje fører til oppstuving av overvatnet. Den totale kostnaden med desse tiltaka vil ligge i området +/ kr. og bør kunne belastast sjølvkostområdet avløp. Dette kan «forsvarast» med bakgrunn i at dei som har nytte av anlegget, allereie bur i eller skal busette seg i, eit området som har offentleg avløpsanlegg og betaler/skal betale avløpsgebyr. Det vert tilrådd å ikkje krevje inn anleggsbidrag for ovanståande prosjekt.» Side 24

25 Selje kommune Arkiv: FE - 020, HIST - 15/7 JournalpostID: 16/21637 Saksbehandlar: Ørnulf Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 080/16 Kommunestyret Kontrollutvalet sak 37/16 - Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - drift Bakgrunn for saka: Det vert vist til skriv frå Kontrollutvalet og deira sak 37/16 med vedlegg. Kontrollutvalet ber om at saka går direkte til Kommunestyret, møtedato Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlege innkjøp drift Selje kommune til vitende. 2. Kommunestyret vedtek at rådmannen må organisere rutinar for offentlege innkjøp drift- - Selje kommune som inneheld: * kravet til konkurranse * utarbeiding av verdianslag * konkurransegrunnlag * kunngjøring for kjøp over terskelverdi (nasjonal og EØS) * skatteattest * protokollføring 3. Kommunestyret vedtek at rådmann sørgjer for at verdianslaget i offentlege innkjøp drift - Selje kommune vert skriftleg dokumentert. 4. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av pkt. 2 og 3 framom til kontrollutvalet innan Vedlegg i saka: Kontrollutvalet sak 37/16 - Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - drift Side 25

26 Kommunestyret : 17 voterande Votering: Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak fekk 17 røyster for. Samrøystes. KS- 080/16 Vedtak: 1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlege innkjøp drift Selje kommune til vitende. 2. Kommunestyret vedtek at rådmannen må organisere rutinar for offentlege innkjøp drift- - Selje kommune som inneheld: * kravet til konkurranse * utarbeiding av verdianslag * konkurransegrunnlag * kunngjøring for kjøp over terskelverdi (nasjonal og EØS) * skatteattest * protokollføring 3. Kommunestyret vedtek at rådmann sørgjer for at verdianslaget i offentlege innkjøp drift - Selje kommune vert skriftleg dokumentert. 4. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av pkt. 2 og 3 framom til kontrollutvalet innan Saksopplysningar: Viser til saksopplysningar i Kontrollutvalet si sak 37/16 og vedlegg. Side 26

27 Selje kommune Arkiv: FE - 020, HIST - 15/7 JournalpostID: 16/21638 Saksbehandlar: Ørnulf Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 081/16 Kommunestyret Kontrollutvalet sak 38/16 - Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - investering Bakgrunn for saka: Det vert vist til skriv frå Kontrollutvalet og deira sak 38/16 med vedlegg. Kontrollutvalet ber om at saka går direkte til Kommunestyret, møtedato Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlege innkjøp investering Selje kommune til vitende. 2. Kommunestyret vedtek at rådmannen må organisere rutinar for offentlege innkjøp investering - - Selje kommune som inneheld: * utarbeiding av verdianslag * konkurransegrunnlag * kunngjøring for kjøp over terskelverdi (nasjonal og EØS) * skatteattest * protokollføring 3. Kommunestyret vedtek at rådmann sørgjer for at verdianslaget i offentlege innkjøp investering - Selje kommune vert skriftleg dokumentert. 4. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av pkt. 2 og 3 framom til kontrollutvalet innan Vedlegg i saka: Kontrollutvalet sak 38/16 - Rapport forvaltningsrevisjon - offentlege innkjøp - investering Side 27

28 Kommunestyret : 17 voterande Votering: Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak fekk 17 røyster for. Samrøystes. KS- 081/16 Vedtak: 1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlege innkjøp investering Selje kommune til vitende. 2. Kommunestyret vedtek at rådmannen må organisere rutinar for offentlege innkjøp investering - - Selje kommune som inneheld: * utarbeiding av verdianslag * konkurransegrunnlag * kunngjøring for kjøp over terskelverdi (nasjonal og EØS) * skatteattest * protokollføring 3. Kommunestyret vedtek at rådmann sørgjer for at verdianslaget i offentlege innkjøp investering - Selje kommune vert skriftleg dokumentert. 4. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av pkt. 2 og 3 framom til kontrollutvalet innan Saksopplysningar: Viser til saksopplysningar i Kontrollutvalet si sak 38/16 og vedlegg. Side 28

29 Selje kommune Arkiv: FE - 024, HIST - 14/342 JournalpostID: 16/21622 Saksbehandlar: Ørnulf Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 102/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunestruktur - ny vurdering Bakgrunn for saka: Forhandlingsutvalet har etter at kommunestyret vedtok å ikkje slå seg saman med Vågsøy åleine i juni, tatt initiativ ovanfor dei andre nabokommunane. Utgangspunktet har vore at kommunestyret sitt vedtak er tydeleg på at det å slå seg saman med Vågsøy med grunnlag i tidlegare framforhandla grunnlag ikkje er politisk gjennomførbart for selje sin del. Etter at Fylkesmannen formidla at dei kom til å tilrå samanslåing av selje og Vågsøy er det gjort forsøk på å reforhandle dette grunnlaget med Vågsøy. I dette forsøket er det gjeve utrykk for frå Selje sin del at det no må liggje omfattande endringar til grunn dersom det skal vere aktuelt å presentere denne saka for kommunestyret på ny. Framlegg frå Selje var då at ei aktuell endring som kan vere tilstrekkeleg omfattande er å leggje kommunesenteret til Selje. Dette er avvist frå Vågsøy. Dialog med Vanylven er positivt, men ikkje konkret nok til å fremje som sak innanfor dei tidsfristane som no føreligg i reformarbeidet. Vanylven gjev utrykk for eit klart ynskje om å utvikle ein sterk kommune langs kysten og forutset at kommunar på søre Sunnmøre deltek. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret i Selje er positive til ein kommunesamanslåing mellom Selje og Eid. 2. Kommunestyret i Selje ynskjer å invitere Vågsøy med i vidare prosess med kommunesamanslåing. 3. Kommunestyret i Selje går inn for at kommunesenteret og strategisk leiing vert lagt til Eid og at dei involverte kommunane (Eid, Selje og evt Vågsøy) får delt dei andre kontor/tenestefunksjonane. 4. Kommunestyret i Selje ber forhandlingsutvalet i samråd med rådmennene jobbe fram ein intensjonsavtale med Eid og evt Vågsøy som definerer meir konkret kommunesenterfunksjonar og kva kontor/tenester som skal ligge i dei andre kommunane. 5. Intensjonsavtalen skal vidare omhandle særskilte fokusområde og satsingsområde innanfor samfunns og næringsutvikling med særleg fokus på kystpotensial, samferdsel og næring. Side 29

30 6. Kommunestyret gjev forhandlingsutvalet mandat til å føre på andre fokusområde. Kommunestyret i Selje ber om at ferdigforhandla intensjonsavtale vert lagt fram for politisk godkjenning innan 26. januar Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Kommunestyret i Selje er positive til ein kommunesamanslåing mellom Selje og Eid. 2. Kommunestyret i Selje ynskjer å invitere Vågsøy med i vidare prosess med kommunesamanslåing. 3. Kommunestyret i Selje går inn for at kommunesenteret og strategisk leiing vert lagt til Eid og at dei involverte kommunane (Eid, Selje og evt Vågsøy) får delt dei andre kontor/tenestefunksjonane. 4. Kommunestyret i Selje ber forhandlingsutvalet i samråd med rådmennene jobbe fram ein intensjonsavtale med Eid og evt Vågsøy som definerer meir konkret kommunesenterfunksjonar og kva kontor/tenester som skal ligge i dei andre kommunane. 5. Intensjonsavtalen skal vidare omhandle særskilte fokusområde og satsingsområde innanfor samfunns og næringsutvikling med særleg fokus på kystpotensial, samferdsel og næring. 6. Kommunestyret gjev forhandlingsutvalet mandat til å føre på andre fokusområde. Kommunestyret i Selje ber om at ferdigforhandla intensjonsavtale vert lagt fram for politisk godkjenning innan 26. januar Vedlegg i saka: Kommunereform - Ny kommunestruktur(104703) Formannskapet : 7 voterande Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 7 røyster for. Samrøystes FS- 102/16 Vedtak: 1. Kommunestyret i Selje er positive til ein kommunesamanslåing mellom Selje og Eid. 2. Kommunestyret i Selje ynskjer å invitere Vågsøy med i vidare prosess med kommunesamanslåing. 3. Kommunestyret i Selje går inn for at kommunesenteret og strategisk leiing vert lagt til Eid og at dei involverte kommunane (Eid, Selje og evt Vågsøy) får delt dei andre kontor/tenestefunksjonane. 4. Kommunestyret i Selje ber forhandlingsutvalet i samråd med rådmennene jobbe fram ein intensjonsavtale med Eid og evt Vågsøy som definerer meir konkret kommunesenterfunksjonar og kva kontor/tenester som skal ligge i dei andre kommunane. 5. Intensjonsavtalen skal vidare omhandle særskilte fokusområde og satsingsområde innanfor Side 30

31 samfunns og næringsutvikling med særleg fokus på kystpotensial, samferdsel og næring. 6. Kommunestyret gjev forhandlingsutvalet mandat til å føre på andre fokusområde. Kommunestyret i Selje ber om at ferdigforhandla intensjonsavtale vert lagt fram for politisk godkjenning innan 26. januar Kommunestyret : Framlegg frå FRP:, foreslått av Anne Lise Drage, Framskrittspartiet Selje kommune vel å stå utanfor ei kommunesamanslåing. Framlegg frå KRF:, foreslått av Ronald Haaland, Kristeleg folkeparti 1. Kommunestyret i Selje er positive til ei kommunesamanslåing der Selje vert ein del av ein storkommune med eit innbyggjartal på meir enn innbyggjarar. 2. Kommunestyret i Selje ynskjer primært å invitere Vågsøy, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid med i felles kommune med kystfokus. 3. Kommunestyret i Selje erkjenner at invitasjonar til forhandlingar denne vegen har vorte avslegne hittil. Etter at forhandlingsutvalet har fått positiv kontakt med Eid kommune, opnar difor kommunestyret opp for å starte forhandlingar med Eid som eit ledd i utviklinga av ein større kommune. 4. Kommunestyret i Selje ber forhandlingsutvalet i samråd med rådmennene jobbe fram ein intensjonsavtale med Eid samt evt. Vågsøy og Vanylven som definerer meir konkret kommunesenterfunksjonar og kva kontor/tenester som skal ligge i dei ulike kommunane. 5. Intensjonsavtalen skal vidare omhandle særskilte fokusområde og satsingsområde innanfor samfunns- og næringsutvikling med særleg fokus på kystpotensial, samferdsel og næring. 6. Kommunestyret gjev forhandlingsutvalet mandat til å føre på andre fokusområde. Kommunestyret i Selje ber om at ferdigforhandla intensjonsavtale vert lagt fram for politisk godkjenning innan 26. januar Framlegg frå SP, H, UAVH, AP, 4 repr. frå TP og ordførar, foreslått av Gunn Sande, Senterpartiet Som innstilling frå Formannskapet med tilførsel av: og Vanylven etter "evt. Vågsøy" (i andre linja i pkt. 3 og 4). Framlegg:, foreslått av Terje Ødegård, Tverrpolitisk gruppe Som innstilling frå Formannskapet , uten pkt voterande Ein representant unnlot å votere - 16 voterande. Votering - 16 voterande: Framlegg frå FRP fekk 1 røyst for og 15 mot. Framlegg frå KRF fekk 4 røyster for og 12 mot. Innstilling frå Formannskapet fekk 0 røyster for og 16 mot. Side 31

32 Framlegg frå SP, H, UAVH, AP, 4 repr. frå TP og ordførar fekk 11 røyster for og 5 mot. Voteringa vart feil ved at ein representant unnlot å votere. Alle representantar må avgje røyst når vedtak skal fattast. Ny votering - 17 voterande: Framlegg frå FRP fekk 1 røyst for og 16 mot. Framlegg frå KRF fekk 4 røyster for og 13 mot. Innstilling frå Formannskapet fekk 0 røyster for og 17 mot. Framlegg frå SP, H, UAVH, AP, 4 repr. frå TP og ordførar fekk 12 røyster for og 5 mot. Framlegg frå Terje Ødegård fekk 1 røyst for og 16 mot. KS- 082/16 Vedtak: 1. Kommunestyret i Selje er positive til ein kommunesamanslåing mellom Selje og Eid. 2. Kommunestyret i Selje ynskjer å invitere Vågsøy med i vidare prosess med kommunesamanslåing. 3. Kommunestyret i Selje går inn for at kommunesenteret og strategisk leiing vert lagt til Eid og at dei involverte kommunane (Eid, Selje og evt Vågsøy og Vanylven) får delt dei andre kontor/tenestefunksjonane. 4. Kommunestyret i Selje ber forhandlingsutvalet i samråd med rådmennene jobbe fram ein intensjonsavtale med Eid og evt Vågsøy og Vanylven som definerer meir konkret kommunesenterfunksjonar og kva kontor/tenester som skal ligge i dei andre kommunane. 5. Intensjonsavtalen skal vidare omhandle særskilte fokusområde og satsingsområde innanfor samfunns og næringsutvikling med særleg fokus på kystpotensial, samferdsel og næring. 6. Kommunestyret gjev forhandlingsutvalet mandat til å føre på andre fokusområde. Kommunestyret i Selje ber om at ferdigforhandla intensjonsavtale vert lagt fram for politisk godkjenning innan 26. januar Saksopplysningar: I siste fase no har Eid og Selje hatt dialog om muleg samanslåing. Dette har vore og er ein konstruktiv dialog. Frå begge desse kommunane er det eit ynskje om å inkludere Vågsøy. Dialogen har no munna ut i eit framlegg som vert presentert for kommunestyret i begge kommunane. Som ein ser er det lagt til grunn eit ynskje om å også invitere Vågsøy til å delta. Frå rådmannen si side er spørsmålet om endra kommunestruktur utgreidd til kommunestyret i juni. Denne utgreiinga kan nærast i det heile også nyttast ved ei samanslåing med Eid kommune. Eid og Vågsøy er om lag like store og ny kommune vil i langt større grad kunne sikre tenestene til innbyggjarane i Selje enn Selje kan klare aleine. Det er frå rådmannen si side vurdert som klart det beste alternativet å slå saman Eid, Vågsøy og Selje. Dette vil gje ein kommune på oppunder 15.ooo innbyggjarar, med balansert næringsliv og potensiale for å sikre kommunale tenester og utviklingskapasitet. Dette er kommunar som har utgreidd samarbeid tidlegare og som i det daglege er naturlege samarbeidspartar. Tidlegare forhandlingsrundar har enda med at kommunesenterfunksjonen og tyngdepunkt i denne nye kommunen er blitt for vanskeleg å einast om. Rådmannen meiner at kysten vil vere ivaretatt både ved at mykje av utviklinga samfunnsmessig vil skje på kysten med skipstunnell og auka kommunikasjonar på kjøl. Tyngdepunktet vil elles vere sikra ved at flesteparten av innbyggjarane i ny Side 32

33 kommune lever langs kysten. Rådmannen oppmodar kommunane om å verte samd i at ei samanslåing av kommunane Vågsøy, Eid og Selje vil vere det klart beste for å sikre tenester og utvikling. I høve kommunestyrevedtak i juni er dette eit endra framlegg. Rådmannen oppfattar at motstand mot samanslåing berre med Vågsøy i stor grad er knytta til historie, tradisjonar og følelsar. Vedtaket i Selje kommunestyre er positivt til samanslåing men tilseier likevel at med Vågsøy aleine vert den nye kommunen for liten. Det vil vere i tråd med dette vedtaket å no leggje til rette for ei samanslåing med både Eid og Vågsøy. Det har frå rådmannen si side vore viktig å få klarlagt kva oppgåveområde som skal leggjast til Selje. Det å ha «oppsplitta» funksjonar utover publikumsmottak i alle delar av ny kommune vil kunne oppfattast som ineffektivt og begrense potensialet for å sikre tenesteproduksjon i oppvekst og helse i heile den nye kommunen. I framlegget vert det i pkt 4 lagt opp til ein hurtig avklaring av ein intensjonsavtale som må leggje nokre overordna føringar på desse punkta. Side 33

34 Selje kommune Arkiv: FE - 231, HIST - 15/456 JournalpostID: 16/21288 Saksbehandlar: Svein Barmen Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 014/16 Råd for eldre og funksjonshemma /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Gebyr og betalingsatsar 2017 Bakgrunn for saka: Årleg justering av kommunale gebyr og betalingsstsar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner «Gebyr og betalingsatsar 2017» slik som det går fram av heftet. Rådmannen får fullmakt til å føre inn statleg fastsette gebyr og betalingstsar når desse ligg føre. Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Som Rådmannen sitt framlegg til vedtak. Vedlegg i saka: Gebyr og betalingsatsar Råd for eldre og funksjonshemma : 4 voterande Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 4 røyster for. Samrøystes EF- 014/16 Vedtak: Kommunestyret godkjenner «Gebyr og betalingsatsar 2017» slik som det går fram av heftet. Rådmannen får fullmakt til å føre inn statleg fastsette gebyr og betalingstsar når desse ligg føre. Side 34

35 Formannskapet : 6 voterande Votering: Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 6 røyster for. Samrøystes. FS- 099/16 Vedtak: Som Rådmannen sitt framlegg til vedtak. Kommunestyret : Framlegg frå ordførar:, foreslått av Stein Robert Osdal, Kristeleg folkeparti Som innstilling frå Formannskapet , med fylgjande tillegg: Gebyrsats på feiing vert auka frå kr. 460,- til kr. 500,- pr. pipe. (pkt. 13) 17 voterande Votering: Framlegg frå ordførar fekk 17 røyster for. Samrøystes. Innstilling frå Formannskapet fekk 17 røyster mot. KS- 083/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner «Gebyr og betalingsatsar 2017» slik som det går fram av heftet. Rådmannen får fullmakt til å føre inn statleg fastsette gebyr og betalingstsar når desse ligg føre. Tillegg - KS : Gebyrsats på feiing vert auka frå kr. 460,- til kr. 500,- pr. pipe. (pkt. 13) Saksopplysningar: Gebyrheftet inneheld kommunalt fastsette gebyr og dei mest brukte statleg fastsette gebyr og betalingsatsar som kommunen krev inn. Justeringane er gjort ut ifrå ein forventa prisauke på om lag 2,5%. NOMIL har overteke slamtøming frå Framlegg frå styret i NOMIL er teke med under punkt 15 i heftet. Auke i avløpsgebyret er på 10 %;- Gjort for å ta høgde for nært føreståande og nødvendige investeringar på avløpssektoren. Avløpsgebyra er årleg blitt justert i samsvar med aktiviteten på avløpssektoren. Den har vore liten dei siste 10 åra. Dette har resultert i at avløpsgebyret i 2016 er 16% lågare enn i Det er ikkje teke omsyn til generell prisauke. Statleg fastsette gebyrsatsar er ikkje innført. Dette på grunn av at statsbudsjettet ennå ikkje er vedteke, og gebyrsatsane ikkje er rekna ut. Rådmannen vil trenge godkjenning til å føre desse inn i heftet. Side 35

36 Side 36

37 Selje kommune Arkiv: FE JournalpostID: 16/21228 Saksbehandlar: Geir Kvisten Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 100/16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Råd for eldre og funksjonshemma Budsjett Økonomiplan Bakgrunn for saka: Kommuneloven prf 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan en gang i året. Økonomiplanen skal være det viktigste plan- og styringsdokumentet for kommende fireårsperiode. Videre regulerer kml. Prf 45 og 46, samt forskrift om årsbudsjett for kommuner, både om tidspunkt for vedtak, årsbudsjettets innhald, og bestemmelser om årsbudsjettets oppsett. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Forslag til driftsbudsjett for 2017, og økonomiplan for perioden vedtas, jmfr. Skjema 1A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. 2. Forslag til investeringsbudsjett for 2017, og økonomiplan for vedtas, jmfr. Skjema 2A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. 3. Rammen for opptak av lån settes til Kroner i Låneopptak skal skje i henhold til gjeldende finansreglement. 4. Rådmannen gis fullmakt til å rebudsjettere pågående, ikke avsluttede investeringsprosjekter vedtatt for 2016, til 2017, når årets investeringsregnskap er ferdigstilt. 5. Selje kommune vedtar å innføre eiendomsskatt med hjemmel i lov om eiendomsskatt 2, for skatteåret I medhold av eiendomsskatteloven 3, skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: G, faste eiendommer i hele kommunen, untatt verk og bruk og annen næringseiendom. Til kommunen blir regnet sjøområde ut til grunnlinjen. 7. Eiendomsskattesatsen er 6 promille for Eiendomsskatten skal betales i to terminer i Side 37

38 Vedtaks som innstilling frå Formannskapet Forslag til driftsbudsjett for 2017, og økonomiplan for perioden vedtas, jmfr. Skjema 1A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. 2. Forslag til investeringsbudsjett for 2017, og økonomiplan for vedtas, jmfr. Skjema 2A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene. 3. Rammen for opptak av lån settes til Kroner i Låneopptak skal skje i henhold til gjeldende finansreglement. 4. Rådmannen gis fullmakt til å rebudsjettere pågående, ikke avsluttede investeringsprosjekter vedtatt for 2016, til 2017, når årets investeringsregnskap er ferdigstilt. 5. Selje kommune vedtar å innføre eiendomsskatt med hjemmel i lov om eiendomsskatt 2, for skatteåret I medhold av eiendomsskatteloven 3, skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: G, faste eiendommer i hele kommunen, untatt verk og bruk og annen næringseiendom. Til kommunen blir regnet sjøområde ut til grunnlinjen. 7. Eiendomsskattesatsen er 4 promille for Kommunestyret vil låse eigedomsskatt på maks 4 promille i planperioden Det innførast ikkje eigedomsskatt på næring i planperioden Netto avsetning vert redusert til Sunnivastiftinga får redusert tilskot på kr Friluftsrådet vert teke bort på driftsbudsjett Overføring til kystsamarbeid vert teke ut av driftsbudsjett Eiendomsskatten skal betales i to terminer i Vedlegg i saka: Søknad om økonomisk stønad. Stiftelsen Økonomiplan Nye tabeller budsjett FS møte Andre dokument i saka: Budsjett Presentasjon i arbeidsmøte FS Skjønnsmidlar midlar som ikkje tidlegare er fordelte Statsbudsjettet kommuneøkonomi Budsjett for Kommunerevisjonen i Nordfjord 2017 Råd for eldre og funksjonshemma : Framlegg frå Rådet for eldre og funksjonshemma:, foreslått av Åge Starheim, Rådet ser med uro på framlegget om auke av eigedomsskatt, særskilt med tanke på eldre, pensjonistar, uføretrygda og ikkje minst mulegheitene for å få tilflyttarar til kommunen. Side 38

39 4 voterande Votering: Framlegg frå Rådet for eldre og funksjonshemma fekk 4 røyster for. Samrøystes EF- 015/16 Vedtak: Rådet ser med uro på framlegget om auke av eigedomsskatt, særskilt med tanke på eldre, pensjonistar, uføretrygda og ikkje minst mulegheitene for å få tilflyttarar til kommunen. Formannskapet : Framlegg frå SP:, foreslått av Gunn Sande, Senterpartiet Ein innfører ikkje auke frå 4 til 6 promille i eigedomsskatten Dette utgjer kr. 3,1 mill. Dette tek ein inn med eit budsjett i 0 og ein kan ikkje gå inn og støtte stiftelsen Sunniva sin søknad med kr Samla: kr kr kr Framlegg frå: TP, KRF, AP, H, foreslått av Stein Robert Osdal, Kristeleg folkeparti Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med fylgjande endring: 1. Forslag til driftsbudsjett for 2017, og økonomiplan for perioden vedtas, jmfr. Skjema 1A og 2B vedlagt, herunder mål og premisser for bevilgningene, med endring jf. pkt.7 og tillegg av underpunkt Eiendomsskattesatsen er 4 promille for Kommunestyret vil låse eigedomsskatt på maks 4 promille. 2. Det innførast ikkje eigedomsskatt på næring i planperioden Netto avsetning vert redusert til Sunnivastiftinga får redusert tilskot på kr Friluftsrådet vert teke bort på driftsbudsjett Overføring til kystsamarbeid vert teke ut av driftsbudsjett voterande Før handsaming av saka orienterte økonomisjef Geir Kvisten og delte ut informasjon; Tabell om m.a. "Politikk og sentraladministrasjon". Votering: Framlegg frå SP fekk 1 røyst for og 6 mot. Framlegget fall. Framlegg frå TP, KRF, AP, H fekk 6 røyster for 1 røyst mot. FS- 100/16 Vedtak: Side 39

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 13:00-14:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 13:00-14:00 Selje kommune Møtebok Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00-14:00 Følgjande medlem møtte Åge Lundebrekke Marita Aarvik Geir Årvik Stein Robert Osdal Gunn Sande

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Gunn Sande

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Gunn Sande Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset Dato: 22.11.2016 Tid: Kl. 14:00-15:30 Møtebok Følgjande medlem møtte Anita Bentsen Harald Kvame Hansen Sigbjørn Sjåstad Åge Starheim Parti

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Kommunestyret Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Kommunestyret Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Selje kommune Innkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 14:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf.

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar. Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar. Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset Dato: 22.11.2016 Tid: Kl. 14:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf.

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: Tid: Kl. 13:00

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: Tid: Kl. 13:00 Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: 24.11.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for eldre og funksjonshemma. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for eldre og funksjonshemma. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for eldre og funksjonshemma Møtebok Møtedato: 24.11.2015 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtested: Kommunehuset, 3.etg. Saksnr.: 001/15-002/15 Følgjande medlemmer møtte Åge Starheim (leiar),

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Marita Aarvik Frp Kenneth Brandal H

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Marita Aarvik Frp Kenneth Brandal H Selje kommune Møtebok Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: 24.11.2016 Tid: Kl. 13:30-21:30 Følgjande medlem møtte Åge Lundebrekke Geir Årvik Stein Robert Osdal Gunn Sande Jan Vidar

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: Tid: Kl. 12:00-13:30

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: Tid: Kl. 12:00-13:30 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: 16.03.2017 Tid: Kl. 12:00-13:30 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Åge Starheim leiar Selje kommune Innkalling Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: 05.12.2017 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09:00-10:45 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Geir Årvik Stein Robert Osdal

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset 3. etg. Dato: Tid: Kl. 09:00-17:45. Følgjande medlem møtte

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset 3. etg. Dato: Tid: Kl. 09:00-17:45. Følgjande medlem møtte Møtebok Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset 3. etg. Dato: 24.05.2017 Tid: Kl. 09:00-17:45 Følgjande medlem møtte Parti Åge Lundebrekke Ap Permisjon mellom kl. 10.00 12.00 Marita Aarvik Frp Geir

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset 3. etg Dato: Tid: Kl. 14:00-15:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset 3. etg Dato: Tid: Kl. 14:00-15:00 Selje kommune Utval: Råd for eldre og funksjonshemma Møtestad: Kommunehuset 3. etg Dato: 13.06.2017 Tid: Kl. 14:00-15:00 Møtebok Følgjande medlem møtte Harald Kvame Hansen Sigbjørn Sjåstad Åge Starheim

Detaljer

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 16:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 16:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 06.12.2012 Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 058/12-061/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden,

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kommunestyret. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 10:30 16:30. Møtested: Selje Hotel Saksnr.: 053/14-056/14

SELJE KOMMUNE Kommunestyret. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 10:30 16:30. Møtested: Selje Hotel Saksnr.: 053/14-056/14 SELJE KOMMUNE Kommunestyret Møtebok Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: Kl. 10:30 16:30 Møtested: Selje Hotel Saksnr.: 053/14-056/14 Følgjande medlemmer møtte TP: Ottar Nygård (ordførar), Terje Ødegård, Judith

Detaljer

SELJE KOMMUNE Formannskapet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 17:00. Møtested: Rådhuset Nordfjordeid Saksnr.

SELJE KOMMUNE Formannskapet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 17:00. Møtested: Rådhuset Nordfjordeid Saksnr. SELJE KOMMUNE Formannskapet Møtebok Møtedato: 05.06.2014 Møtetid: Kl. 14:00 17:00 Møtested: Rådhuset Nordfjordeid Saksnr.: 059/14-059/14 Følgjande medlemmer møtte SP: Gunn Sande. FRP: Anne-Lise Drage.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 14.02.2011 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-008/11 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes, Marita Aarvik, Harald

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 09.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtested: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 004/14-006/14 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 19:00. Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 19:00. Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 19.11.2012 Møtetid: Kl. 15:00 19:00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 055/12-057/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden,

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 15:00. Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 15:00. Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 09.05.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr.: 005/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim,

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 007/12-009/12 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 13.05.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 Følgjande medlemmer møtte Richard Eide, Signe Sandberg Hoddevik, Randi Sæbø,

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:10. Møtested: Kommunehuset Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:10. Møtested: Kommunehuset Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 12.01.2011 Møtetid: Kl. 12:00 13:10 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-003/11 Følgjande medlemmer møtte FRP: Marita G. Aarvik, Svein Hansen. Uavhengig

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: Tid: Kl. 15:20-16:30

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: Tid: Kl. 15:20-16:30 Selje kommune Møtebok Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: 25.01.2017 Tid: Kl. 15:20-16:30 Følgjande medlem møtte Åge Lundebrekke Stein Robert Osdal Gunn Sande Jan Vidar Smenes Parti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 14.04.2016 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom første høgda, Kvinnherad Vekstbedrift AS i Uskedalen Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet 19.12.2011 123/11 Kommunestyret 19.12.2011 102/11 Sakshandsamar Anita Otneim Hoddevik Arkiv FE-143, FA-C22 Arkivsak 11/324 Revisjon

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset Dato: Tid: Kl. 10:00-12:40

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset Dato: Tid: Kl. 10:00-12:40 Selje kommune Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tid: Kl. 10:00-12:40 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Geir Årvik

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 15.02.2012 Møtetid: Kl. 12:00 13:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 001/12-004/12 Følgjande medlemmer møtte Arbeidsgjevar: SP: Gunn Sande.

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 13:00 16.00. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 20/13 22/13 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat Anders

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

SELJE KOMMUNE Formannskapet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 17:00. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Formannskapet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 17:00. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Formannskapet Møtebok Møtedato: 14.09.2015 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 064/15-067/15 Følgjande medlemmer møtte TP: Ottar Nygård (ordførar). SP: Gunn

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok

Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok Møtedato: 19.9.2016 Møtetid: Kl. 13:00 16.30 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 14/16 19/16 Følgjande medlemmar møtte Arnt Hovland Munthe Bjarte Stedje Ellen Navarsete

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Kolbjørn Ove Stølen MEDL H Robin Mikal Sørlie MEDL H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Kolbjørn Ove Stølen MEDL H Robin Mikal Sørlie MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 15.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Frits Inge Godø NESTL V Arnstein Misund

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset, 2. etg. Dato: 25.01.2017 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling

Nordfjordrådet. Møteinnkalling Nordfjordrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtestad: Mona Veskt, Sandane Møtetid: Kl. 10:00 Møteinnkalling Sakliste Sak nr. Saktittel 007/15 Referatsaker 008/15 Nordfjordrådet forprosjekt Regionalt friluftsråd

Detaljer

Hornindal kontrollutval

Hornindal kontrollutval Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 02.02.2015 Møtetid: Kl. 09:30 Møtestad: Kommunehuset Smia, møterom 2. etasje Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Ola Are Ytrehorn, leiar

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.05.2016 K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS /17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS /17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/17 Formannskapet PS 20.03.2017 017/17 Bystyret PS 21.03.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-026, K1-002 16/1456 Søknad om samanslåing mellom

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 11:00 13:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 11:00 13:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 02.11.2012 Møtetid: Kl. 11:00 13:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 023/12-026/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen.

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for helse og omsorg Stad: Herøy helsesenter, Møterom 1 og 2 Dato: 18.08.2017 Tid: 14:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Knut Tandberg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 13.11.2014 Møtetid: Kl. 10:00 13:00 Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr.: 007/14-010/14 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.11.2016 Tid: 14:10 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune Nemnda for levekår Hovedutskrift Møtedato: 28.04.2006 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtestad: Tingvang Saksnr.: 003/06-005/06 Medlemmer: AP - Berit Rogde Balderheim (Medlem) AP - Marit

Detaljer

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 17:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 17:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 15:00 17:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 001/15-006/15 Følgjande medlemmer møtte TP: Gunnar Silden (nestleiar), Terje Ødegård,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer