Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Calcipotriol Sandoz 50 mikrogram/ml liniment, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml kalsipotriol oppløsning inneholder 50 mikrogram kalsipotriol. Hjelpestoff med kjent effekt: Propylenglykol 30 mg/ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Liniment, oppløsning. Klar, fargeløs oppløsning som lukter mentol. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Voksne Calcipotriol Sandoz bør påføres de affiserte hudområder to ganger daglig (morgen og kveld). Maksimal ukentlig dose må ikke overskride 60 ml. Dersom oppløsningen brukes sammen med krem eller salve som inneholder kalsipotriol, skal ikke den totale ukentlige dosen kalsipotriol overskride 5 mg (f.eks. 60 ml Calcipotriol Sandoz pluss 40 g krem eller salve, eller 40 ml Calcipotriol Sandoz pluss 60 g krem eller salve. Behandlingens varighet bestemmes av behandlende lege, men skal normalt ikke overstige 22 uker. Nedsatt nyre- og leverfunksjon Pasienter med kjent alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon bør ikke behandles med kalsipotriol. Barn og ungdom (under 18 år) Calcipotriol Sandoz er ikke anbefalt til barn og unge under 18 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.

2 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Pasienter med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon Kjente lidelser som påvirker kalsiummetabolismen eller behandling med andre legemidler som øker kalsiumnivåene i serum Hyperkalsemi 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Calcipotriol Sandoz skal ikke påføres direkte på ansiktet. Pasienter bør anbefales å vaske seg på hendene etter påføring av oppløsningen og unngå utilsiktet overføring til andre deler av kroppen, særlig ansiktet. Pasienter bør anbefales å ikke bruke mer enn maksimal ukentlig dose, ettersom hyperkalsemi kan forekomme. Hyperkalsemi er raskt reversibelt ved seponering. Risikoen for hyperkalsemi er minimal når doseanbefalingene følges. Det bør utvises forsiktighet hos pasienter med andre typer psoriasis, siden hyperkalsemi er rapportert hos pasienter med generalisert pustuløs eller erytrodermisk eksfoliativ psoriasis. Hyperkalsemi kan oppstå hvis den maksimale ukedosen (60 ml) overskrides. Serumkalsium blir imidlertid raskt normalisert hvis behandlingen avsluttes. For å unngå en negativ påvirkning på kalsiummetabolismen, bør pasienter anbefales å holde seg innenfor anbefalt dose. Midler som gir økt absorpsjon (f.eks. salisylsyre), skal ikke brukes i kombinasjon med denne oppløsningen. Okklusjon er uheldig av samme grunn. De kliniske symptomene ved hyperkalsemi kan minne om symptomene ved kolekalsiferoloverdose, dvs. hyperkalsemisk syndrom eller kalsiumintoksikasjon (se pkt. 4.9), avhengig av hyperkalsemiens intensitet og varighet. Vedvarende hyperkalsemi kan gi ektopisk opphopning av kalsium i blodkarenes vegger, leddkapsler, mageslimhinnen, cornea og nyreparenkym. Behandlende lege anbefales å gi pasientene råd om å begrense eller unngå overdreven eksponering til både naturlig og kunstig sollys mens de behandles med kalsipotriol. Topisk kalsipotriol bør kun brukes i kombinasjon med UV-strålebehandling dersom behandlende lege og pasienten vurderer at potensielle fordeler oppveier potensiell risiko (se punkt 5.3). Pasienter med kjent alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon skal ikke behandles med dette legemidlet grunnet begrenset erfaring. Pediatrisk populasjon Effekt og langtidssikkerhet av denne oppløsningen, liniment er ikke fastsatt.derfor kan bruk i denne aldersgruppen ikke anbefales. Calcipotriol Sandoz inneholder propylenglykol (kan forårsake hudirritasjon). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Samtidig administrering av kalsipotriol og salisylsyre til utvortes bruk kan forårsake en inaktivering av kalsipotriol.

3 Det foreligger ingen erfaring med samtidig behandling med andre legemidler mot psoriasis påført på samme område samtidig. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet: Sikkerheten ved bruk av kalsipotriol under graviditet hos mennesker er ikke fastsatt. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet når kalsipotriol ble gitt oralt (se pkt. 5.3). Absorpsjonen av lokalt påført kalsipotriol er begrenset, og det forventes ingen forstyrrelser av kalsiumhomeostasen. Som en forholdsregel anbefales det å unngå bruk av Calcipotriol Sandoz under svangerskapet. Amming: Det er ikke kjent om kalsipotriol utskilles i morsmelk. Korttidsbruk på små overflater forventes ikke å medføre relevant systemisk absorpsjon, og det forventes ingen påvirkning av diende barn. I alle andre tilfeller anbefales ikke amming under behandling med kalsipotriol. Fertilitet Det finnes ingen data på effekten av kalsipotriolbehandling på fertilitet hos mennesker. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Calcipotriol Sandoz har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Basert på kliniske data kan ca. 25 % av pasienter behandlet med kalsipotriol oppleve en bivirkning. Disse bivirkningene er vanligvis milde. De hyppigst rapporterte bivirkningene er ulike forbigående hudreaksjoner, særlig irritasjon på og rundt lesjonen. Bivirkningene er satt opp etter MedDra SOC, og de enkelte bivirkningene er satt opp etter hyppighet, med den oftest rapporterte bivirkningen først. Forstyrrelser i immunsystemet Svært sjeldne (<1/10 000) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Svært sjeldne (<1/10 000) Hypersensitivitetsreaksjoner (inkludert urtikaria, periorbitalt ødem eller ødem i ansiktet, angioødem) Hyperkalsaemi, hyperkalsiuri Hud- og underhudssykdommer Svært vanlige Vanlige (>1/100 til <1/10) Hudirritasjon Pruritus, brennende følelse i huden, stikkende følelse i huden, tørr hud, erytem, utslett

4 Mindre vanlige (>1/1000 og <1/100) Svært sjeldne (<1/10 000) (inkludert erytematøse, makulopapulære, pustulære og bulløse reaksjoner) Eksem, kontaktdermatitt, forverret psoriasis Forbigående endringer i hudpigmentering, forbigående fotosensitivitet, facial og perioral dermatitt Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 4.9 Overdosering Bruk over den anbefalte dosen (se pkt. 4.2) kan gi forhøyet serumkalsiumnivå som forsvinner raskt når behandlingen avsluttes. Kliniske symptomer på hyperkalsemi omfatter anoreksi, kvalme, oppkast, obstipasjon, hypotoni, kognitiv dysfunksjon, depresjon, letargi, koma og renal dysfunksjon. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Andre antipsoriasismidler til lokal bruk, ATC-kode: D05AX02 Kalsipotriol er en D-vitamin-analog. In vitro-data viser at kalsipotriol fremmer differensiering og hemmer proliferasjon av keratinocytter. Kalsipotriols effekt ved psoriasis tilskrives hovedsakelig dette. Effekt, først på avskalling, deretter på infiltrasjon, og til sist på erytem, kan sees etter to til fire ukers behandling. Maksimal effekt oppnås som regel etter seks uker. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Det finnes ikke tilgjengelige data om absorpsjonen av kalsipotriol etter bruk av hodebunnsoppløsningen. Data fra en enkeltstudie på fem evaluerbare pasienter med psoriasis, som ble behandlet med 0,3 1,7 gram av en 50 mikrogram/gram tritiummerket kalsipotriolsalve, antydet at mindre enn én prosent av dosen ble absorbert. Totalt opptak av den tritierte salven spente imidlertid over 6,7 til 32,6 % i løpet av en periode på 96 timer, tall som ble maksimert av ukorrigert kjemiluminisens. Det foreligger ingen data vedrørende vevsdistribusjon eller utskillelse av tritium fra lungene. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Effekten på kalsiummetabolismen er ca. 100 ganger mindre enn for den hormonelt aktive formen av vitamin D3.

5 En studie om dermal karsinogenitet hos mus viste ingen spesiell risiko for mennesker. Kalsipotriol har vist maternal og føtal toksisitet hos rotte og kanin når det ble gitt oralt i doser på henholdsvis 54 μg/kg/dag og 12 μg/kg/dag. Fostermisdannelsene som ble observert samtidig med maternal toksisitet omfattet tegn som tydet på manglende skjelettutvikling (ufullstendig forbeining av underlivsben og falanger i forlabber samt forstørrede fontaneller) og en økt forekomst av for mange ribben. Betydningen av dette for mennesker er ukjent. I en annen studie der hårløse albinomus ble utsatt gjentatte ganger for både ultrafiolett (UV)-stråling og topisk applisert kalsipotriol i 40 uker med doser som tilsvarer 9, 30 og 90 µg/m 2 /døgn (tilsvarer henholdsvis 0,25, 0,84 og 2,5 ganger maksimal anbefalt daglig dose for en 60 kg voksen), ble det observert en reduksjon i tiden det tok for at UV-strålingen fremmet dannelsen av tumorer i huden (kun statistisk signifikant hos hannmus), noe som antyder at kalsipotriol kan fremme effekten av at UVstråling induserer tumorer i huden. Den kliniske relevansen av disse effektene er ukjent. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Natriumsitrat Hypromellose Propylenglykol Isopropanol Levomentol Vann, renset 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant 6.3 Holdbarhet Før åpning: Etter første åpning: 2 år 3 måneder 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevar oppløsningen atskilt fra ild eller flammer (inneholder lettantennelig alkohol). 6.5 Emballasje (type og innhold) Polyetylenflaske med polyetylendyse, lukket med skrukork av polypropylen.

6 Pakningsstørrelser: 30, 60, 100 og 120 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin.

Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zalna 10 mg/g/0,25 mg/g gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin. Hjelpestoffer

Detaljer

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale.

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Termo medisinert plaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert medisinerte plaster à 22 x 14 cm inneholder 395,4-551,7 mg mykt ekstrakt av kajennepepper (4-7:1) tilsvarende

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Preparatomtale (SPC)

Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Dermovat 0,05 % salve Preparatomtale (SPC) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g salve inneholder: 0,5 mg klobetasolpropionat For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin

B/Phuket/3073/2013... 15 mikrogram HA** Per dose på 0,5 ml * dyrket i befruktede hønseegg fra friske hønseflokker ** hemagglutinin 1. LEGEMIDLETS NAVN VAXIGRIP, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot influensa (inaktivert, splittvirus). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus (inaktivert, splittet)

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1).

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen.

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En kapsel inneholder 500 mg hydroksykarbamid. Hjelpestoff med kjent effekt: Én kapsel

Detaljer

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azyter 15 mg/g øyedråper, oppløsning i endosebeholder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert gram oppløsning inneholder 15 mg azitromycindihydrat tilsvarende 14,3 mg azitromycin.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år.

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder sugammadexnatrium tilsvarende 100 mg sugammadex. Hvert hetteglass på 2 ml inneholder

Detaljer

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier.

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning. Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml.

Detaljer

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre.

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plaquenil 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hydroksyklorokinsulfat 200 mg tilsvarende hydroksyklorokin 155 mg. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zycomb 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nesespray, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1 spray (ca.

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig

Detaljer