OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: Saksnr: PRI-OTIR/01. Dommer: Birgitte Anderson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.5.201026.05.2010. Saksnr: 10-029524PRI-OTIR/01. Dommer: Birgitte Anderson"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Tingrettsdommer PRI-OTIR/01 Ingunn Aarbakke Meddommere: Product manager Birgitte Anderson Birgitte Anderson Leif Heisholt Saken gjelder: Privat straffesak straffeloven 430 Per Danielsen Advokat Per Danielsen mot Trygve Hegnar Advokat Kyrre Eggen Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Ved stevning av har Per Danielsen reist privat straffesak mot Trygve Hegnar der det hevdes at han har overtrådt straffeloven 430. Samme dag ble det inngitt politianmeldelse til Oslo politidistrikt for samme forhold. Stevningen ble vedlagt anmeldelsen. Saken ble henlagt ved Oslo politidistrikt ved beslutning av , under henvisning til straffeprosessloven 224,1.ledd. Trygve Hegnar er som redaktør av bladet Kapital er satt under privat tiltale til fellelse etter straffeloven 430, som fastsetter straff for den redaktør som vegrer seg for å oppta uforandret en imøtegåelse av anførsler av faktisk art i bladet eller tidsskriftet, såfremt det innen 1 år forlanges av noen som anførslene umiddelbart vedkommer, og imøtegåelsen begrenser seg til anførsler av faktisk art og ikke inneholder noe straffbart. Vegring anses for å finne sted så fremt imøtegåelsen ikke er opptatt i det første eller annet nummer av bladet, for tidsskrifter det første nummer som ikke var ferdig til trykning da imøtegåelsen ble forlangt, på et like iøyenfallende sted som det imøtegåtte og for øvrig på slik måte og med slikt utstyr som god presseskikk tilsier. Grunnlag : I tidsrommet til vegret Trygve Hegnar seg mot å trykke (oppta uforandret) og publisere Per Danielsens tilsvar (imøtegåelse) datert , i Kapital nr , publisert Hovedforhandling ble holdt Partene møtte og avga forklaring. Per Danielsen har nedlagt slik påstand : 1. Trygve Hegnar dømmes til å betale en bot på kr , subsidiært 30 dagers fengsel. 2. Trygve Hegnar dømmes til å betale Per Danielsens saksomkostninger. Forsvareren, advokat Kyrre Eggen, har nedlagt slik påstand : 1. Trygve Hegnar frifinnes. 2. Per Danielsen dømmes til å betale Trygve Hegnars saksomkostninger PRI-OTIR/01

3 I protokoll fra planmøte heter det bl.a. : Etter nevnte tidspunkt vil advokat Kyrre Eggen bli oppnevnt som offentlig forsvarer dersom det ikke fremmes ønske om privat antatt forsvarer. (Rt s. 843). nevnte tidspunkt var 10.5.d.å. Retten mottok ikke noe svar på dette fra advokat Eggen, men spørsmålet ble tatt opp på nytt under hovedforhandlingen. Det ble enighet om at advokaten og parten skulle drøfte dette spørsmålet og gi retten beskjed om standpunktet. Samme dag ble det gitt beskjed til retten om at Trygve Hegnar ønsket advokat Eggen oppnevnt som sin forsvarer på det offentliges bekostning. Retten forutsetter derfor at pkt. 2 i saksøktes påstand faller bort. Saksforholdet. Bladet Kapital har i hvert nummer en spalte med overskrift TILBAKEBLIKK.. Den inneholder klipp fra andre medier som omtaler Kapital eller redaktør Trygve Hegnar. I nr. 1 for 2010 med offesiell utgivelsesdato heter det i TILBAKEBLIKK : Danielsen mot Kapital og Finansavisen Danielsen har i Kapital og Finansavisen funnet 145 utsagn gjennom fire år, der han mener seg og sitt advokatfirma ærekrenket og utsatt for skadelige ytringer. - Hegnar har forvrengt alt jeg står for i en årrekke og systematisk nektet å la meg rette opp alle feilene i tilsvar, sier Oslo-advokaten. Oslo tingrett har satt av tre uker til å behandle Danielsens søksmål mot Hegnar Media, redaktør Trygve Hegnar (66) og Kapital-journalist Vibeke Holth. Per Danielsen (56) har injurier som spesialfelt og har reist søksmål mot en rekke medier, også VG. Han opplyser at han har ført en del saker mot Hegnar Media. - Det var da han startet den massive kampanjen med ensidig negativ omtale av meg og mitt advokatfirma. Hegnar tar mannen i stedet for ballen, sier Danielsen. Misbruk av domstolen Trygve Hegnar mener at advokat Per Danielsen kommer til å lide fullstendig nederlag i rettssaken mot Hegnar Media. På hvert eneste punkt han har anført, fører vi sannhetsbevis. Han kommer til å ruinere seg selv på tapte saksomkostninger, skriver redaktøren i SMS til VG. Han mener Per Danielsen bryter reglene for god advokatskikk ved å forhåndsprosedere saken i media. - Per Danielsen er den advokaten i Norge som flest ganger er innklaget og felt i advokatforeningens disiplinærnemnd. Vi er stolte over å ha skrevet om alle disse sakene. Hegnar avviser at advokat Danielsen ikke har sluppet til med innlegg i Kapital og Finans PRI-OTIR/01

4 avisen. - Det er ingen i Norge som har hatt så mange innlegg som Per Danielsen. Bunkevis. Hegnar påstår at mesteparten av punktene i stevningen fra advokaten er foreldet og viser til at fristen er tre år. - Danielsen har saksøkt oss for alt vi har skrevet om ham i ti år. Det er meningsløst og misbruk av domstolen, skriver Hegnar. VG Det siterte er sakset fra en artikkel i VG Artikkelen er oppslått over to sider med rettsalsbilder av Danielsen og Hegnar og med overskrift Forfulgt av Trygve Hegnar Artikkelen fremtrer i hovedsak som et intervju med advokat Danielsen, og den første delen er ordrett gjengitt i Kapital under overskriften Danielsen mot Kapital og Finansavisen, jfr. foran. På slutten av VG-artikkelen er gjengitt en SMS fra Hegnar, åpenbart etter at journalisten har konfrontert ham med Danielsens utsagn. SMS en er ordrett gjengitt i Kapital under overskriften Misbruk av domstolen, jfr. foran. Dagen etter at Tilbakeblikk sto på trykk sendte Per Danielsen sitt tilsvar til Kapital. Dette ble imidlertid nektet inntatt i bladet. Tilsvaret gjengis nedenfor : Det vises til oppslag om meg i Kapital , som inneholder bl.a. følgende faktafeil : Undertegnede er ikke felt flest ganger i disiplinærnemnden av alle advokater i Norge, slik Hegnar påstår. Det finnes ingen undersøkelse som påstår dette. VG har derimot laget en undersøkelse som viser det motsatte. Riktig faktum er at det ikke finnes en eneste gyldig disiplinæravgjørelse som har funnet mitt saksomkostningskrav urimelig i løpet av min mer enn tyveårige praksis. Jeg er felt en gang for et annet forhold - for å ha vært for tøff mot motpartens advokat i en sak på vegne av egen klient, men denne avgjørelsen er kjent ugyldig av Oslo Tingrett. Tingretten kalte disiplinæravgjørelsen en overreaksjon, og fastslo at mitt firma har rett til å kreve erstatning. Kapital har nektet å omtale dommen, til tross for anmodning fra meg. Bladet har bare omtalt den gale fellelsen av meg som ikke lenger er gyldig. Jeg har i VG påstått at Hegnar har nektet meg tilsvarsrett i Kapital, og Hegnar har svart med å påstå at ingen i Norge har hatt så mange innlegg i Kapital som Per Danielsen. Dette er også feil. Jeg har i stevning mot Hegnar vist til ca. 150 brudd på tilsvarsretten og nektelse av å få inn innlegg. Eksemplene på nektelse av tilsvarsrett er veldig mange, hvilket vil bli bevist i den kommende rettssak. Hegnar påstår mesteparten av punktene i stevningen mot ham er foreldet. Dette er også galt. Det er riktig at tre-fire av de 150 forhold som angripes, stod på trykk mer enn tre år før stevning ble tatt ut. Foreldelse begynner imidlertid ikke å løpe før skadelidte får oversikt over skaden, hvilket skjedde senere og innenfor treårsfristen, så intet er foreldet. Hegnar påstår jeg har saksøkt ham for alt vi har skrevet om ham i ti år. Det er heller PRI-OTIR/01

5 ikke riktig. Det eldste som er angrepet, stod på trykk i Skriveriene som er angrepet kom på trykk etter at jeg og mitt firma hadde fått oppdrag fra flere som satte i gang søksmål mot Kapital. Da begynte Kapital med produksjon av alle de artikler som rettssaken dreier seg om. Tilsvaret avsluttet med et avsnitt om en husleiesak advokatfirmaet Danielsen var trukket inn i. Dette avsnittet ble tatt inn i Kapital nr. 2 for 2010 og omfattes derfor ikke av vår sak. Trygve Hegnar har prinsipalt anført at tilsvarsretten bare gjelder imøtegåelse i det medium der anførslene er fremsatt. I dette tilfellet er det i VG. Kapital har bare gjengitt derfra, og det fremgår klart av spalten. Det anføres videre at tilsvarsretten er begrenset til anførsler av faktisk art og ikke gir Danielsen rett til å komme med egne vurderinger og kommentarer. Men det har han gjort, og da plikter ikke Kapital å trykke noe av det. Retten bemerker først at straffeloven 430 praktisk talt lyder som den gjorde da den ble vedtatt i straffeloven av I 1958 ble bestemmelsen vurdert, men ble beholdt med en tilføyelse om at imøtegåelsen skulle skje for øvrig på en slik måte og med slikt utstyr som god presseskikk tilsier. Bestemmelsen er videreført i 270 i straffeloven av har imidlertid vært lite brukt i rettspraksis. Etter det retten kan se ble en slik sak siste gang realitetsbehandlet i Høyesterett i 1908 (Rt s. 289). Den sparsomme rettspraksisen skyldes ganske sikkert at slike saker har vært brakt inn for pressens egne organer, først og fremst Pressens Faglige Utvalg. Standarden god presseskikk ble inntatt i 1958 etter initiativ fra Norsk Presseforbund. Bestemmelsen skal sikre at den som omtales i en avisartikkel også får forsvare seg. Man skal ikke være prisgitt pressens makt. I forarbeidene til 1902 loven heter det (Ot.prp. 24 ( ) s.300) : Ordningen hviler paa den Grundtanke, at det baade ligeoverfor den Omtalte og ligeoverfor Publikum er det ene Rette, at begge parter gives Anledning til at blive hørt; I vår sak er det etter rettens mening i noen utstrekning snakk om å gi tilsvar til et tilsvar, nemlig Hegnars på advokat Danielsens uttalelser, slik de er sitert fra VG PRI-OTIR/01

6 Retten kan ikke se at Danielsen har tilsvarsrett om det han allerede har uttalt seg om i det første innlegget. Balansen er da opprettholdt ved at begge har kommet til ordet. Det er riktignok slik at det skal være likegyldig om det som anføres i imøtegåelsen har vært trykt tidligere eller ikke. Dette fremgår forutsetningsvis av lovforarbeidene til 1902 straffeloven, jfr. John Henry Mæland : Ærekrenkelser (1986) s Dette må etter rettens mening stille seg annerledes når imøtegåelsen er inntatt i samme utgave og i tilknytning til det som skal imøtegås som her. Det er i realiteten Hegnar som har gitt tilsvar. Det er tre forhold i tilsvaret som Hegnar uttalte seg om og som Danielsen ikke har vært inne på i det første innlegget : 1. At Danielsen skal ha vært den advokat i Norge som har vært innklaget og felt flest ganger i advokatforeningens disiplinærnemnd. 2. At de fleste av forholdene Danielsen har reist sak om er foreldet. 3. At søksmålet gjelder alt Kapital har skrevet om ham i ti år. På disse tre punktene mener retten at Hegnar hadde plikt til å ta inn tilsvar. Dette gjelder neppe Danielsens anførsler i tilsvaret om urimelige saksomkostninger. Hegnar har ikke uttalt noe om dette. Etter rettens mening gjelder tilsvarsretten selv om det dreier seg om imøtegåelse av et avisreferat, jfr. Mæland s Retten går ikke nærmere inn på dette da saken er avgjort på et annet grunnlag. Imøtegåelsesretten er begrenset til anførsler av faktisk art. Retten går heller inn på hvilke utsagn som eventuelt må sies å være polemiske da dette spørsmålet ikke er avgjørende. Ut fra rettens standpunkt må første setning i annet avsnitt, tredje avsnitt og de to siste setningene i tilsvaret ut. Det er imidlertid sikker rett at redaktøren ikke har rett til å plukke ut eller omformulere setninger i tilsvaret, jfr. lovens ordlyd oppta uforandret. Han må innta alt eller intet. Det innebærer også at dersom tilsvaret inneholder setninger redaktøren ikke plikter å innta, kan han avvise hele tilsvaret. I vår sak kan det muligens virke formalistisk å nekte tilsvar på grunn av de konkrete setningene som retten mener ikke er berettiget. Imidlertid må man ha for øye at det dreier seg om en straffesak, og at Danielsen må kunne kreve inntatt et barbert tilsvar PRI-OTIR/01

7 Etter dette blir Trygve Hegnar å frifinne. Dommen er enstemmig. SLUTNING Trygve Hegnar frifinnes. Retten hevet Ingunn Aarbakke Birgitte Anderson Leif Heisholt Dommen kan påankes til lagmannsretten. Gjelder anken spørsmål om straff og/eller mortifikasjon, er ankefristen to uker. Ankeerklæringen må inngis til tingretten. Den ankende part kan også henvende seg til rettens kontor og få ankeerklæringen nedtegnet og undertegnet der. Dersom saksøker anker, må han anta en advokat til å føre saken for ankedomstolen. Det samme gjelder også saksøkte, dersom saken gjelder ærekrenkelse. Dersom saken ikke gjelder ærekrenkelse, og saksøkte (domfelte) anker, overtar påtalemyndigheten forfølgningen og sørger for at ankeerklæringen blir forkynt for saksøkeren. Dersom saksøker anker, må ankeerklæringen forkynnes for saksøkte innen ankefristens utløp, jf. straffeprosessloven 421 annet ledd, annet punktum. Gjelder anken sivile krav, gjelder tvistelovens regler. Anken må i slike tilfeller erklæres direkte for tingretten innen en måned fra dommen er forkynt. Samtidig med ankeerklæringen må den ankende part betale ankegebyr, som er 24 ganger rettsgebyret. Dersom hovedforhandlingen har vart mer enn en dag, påløper ytterligere gebyr. Dersom anken gjelder en formuesverdi under kroner, kan den ikke fremmes uten samtykke fra lagmannsretten. Begjæring om samtykke bør i slike tilfeller framgå av ankeerklæringen PRI-OTIR/01

8 PRI-OTIR/01

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 31.03.2008 Saksnr.: Dommere: 07-106872ASI-BORG/03 Lagdommer Kst lagdommer Ekstraordinær lagdommer Inger Wiig Hanne Signe Nymoen Jan Erik Aarsland Olsson

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. mars 2012 Saksnr.: 30/2011 Lnr.: 4/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 29.04.2009 i Oslo tingrett, 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 Dommer: Tingrettsdommer Christian Bommen Saken gjelder: Krav om betaling

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007 Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01 Rettens formann: Meddommere: Saken gjelder: Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Svein Halvard Bakke Gustav Reidar Birkeland

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35 Nettbunadsaken IJ-nr 2009-35 Instans: Borgarting lagmannsrett - Dom Dato: 2010-04-12 Publisert: LB-2009-85294 Sammendrag: Privat straffesak, krav om mortifikasjon, erstatning og oppreisning, straffeloven

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Rapport avgitt den 17. oktober 2008 av utvalg for forsvareretikk, nedsatt av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, Periscopus AS Victoria Hotell AS Hegnar Hotell AS (advokat Kyrre Eggen) mot

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE:

PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE: PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE: Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo PUBLIKASJON: Halden Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 27.10.2014 og 27.01.2015 STOFFOMRÅDE: Forbruker,

Detaljer