Nokia 9110 og 9110i Communicator Versjon 1.1. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia 9110 og 9110i Communicator Versjon 1.1. Brukerveiledning"

Transkript

1 MacSuite for Nokia 9110 and 9110i Communicator Brukerveiledning Du finner nærmere instruksjoner om drift, pleie og vedlikehold, blant annet viktig sikkerhetsinformasjon, i Brukerhåndboken. 1(24)

2 MACSUITE FOR NOKIA 9110 AND 9110i COMMUNICATOR VERSJON 1.1 NB: LES NØYE GJENNOM FØR PROGRAMVAREN INSTALLERES, LASTES NED ELLER BRUKES NOKIA MOBILE PHONES PROGRAMVAREAVTALE FOR SLUTTBRUKER Denne programvareavtalen ("Avtalen") inngås mellom Dem (fysisk eller juridisk person), sluttbruker og Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia"). Avtalen gir Dem rett til å bruke Programvaren angitt i pkt. 1 nedenfor som kan lagres på CD-ROM, sendes til Dem pr. elektronisk post, lastes ned fra Nokias internettsider eller servere eller fra andre kilder i henhold til etterfølgende vilkår og betingelser. Dette er en avtale om sluttbrukerens rettigheter og ikke en salgsavtale. Nokia har fortsatt eiendomsretten til kopien av Programvaren og de fysiske mediene i salgspakken samt til eventuelle andre kopier som De måtte ha fullmakt til å ta i henhold til denne Avtalen. Les nøye igjennom denne Avtalen før Programvaren installeres, lastes ned eller brukes. Ved å klikke på "I Accept"-knappen, installere, laste ned og/eller bruke Programvaren, aksepterer De denne Avtalens vilkår og betingelser. Dersom De ikke aksepterer alle denne Avtalens vilkår og betingelser, må De straks klikke på "Decline"- eller "I Do Not Accept"-knappen, kansellere installering eller nedlasting eller ødelegge eller returnere Programvaren og medfølgende dokumentasjon til Nokia. DE AVTALER AT DE VED Å BRUKE PROGRAMVARE ERKJENNER AT DE HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DENS INNHOLD OG AVTALER Å LA DEM BINDE AV DENS VILKÅR OG BETINGELSER. 1. PROGRAMVARE. Der det brukes i denne Avtalen betyr uttrykket "Programvare" samlet: (i) Programvareproduktet angitt ovenfor, (ii) hele innholdet på disketten(e), CD-ROMen(e), den elektroniske posten og dens filvedlegg eller andre media som denne Avtalen leveres på, herunder objektkodeformen for programvaren som leveres via CD-ROM, elektronisk post eller internettside, (iii) digitale bilder, arkivfotografier, clip art eller andre åndsverk ("stockfiler"), (iv) relatert forklarende skriftlig informasjon og eventuell annen mulig dokumentasjon i den forbindelse ("dokumentasjon"); (v) fonter og (vi) eventuelle oppgraderinger, modifiserte versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av Programvaren (samlet "oppdateringer") som Nokia gir Dem lisens på i denne Avtalen. 2. SLUTTBRUKERENS RETTIGHETER OG BRUK. Nokia gir Dem en ikke-eksklusiv sluttbrukerrett som ikke kan overdras til å installere Programvaren på den/de lokal(e) hardplaten(e) eller andre permanente lagringsmedia på én enkelt datamaskin samt til å bruke Programvaren på én enkelt datamaskin eller terminal ad gangen. 3. BEGRENSNINGER I SLUTTBRUKERENS RETTIGHETER. Sluttbrukeren skal ikke kopiere, distribuere eller lage avledede arbeider av Programvaren bortsett fra på følgende måte: (a) Det kan tas én kopi av Programvaren på magnetisk medium som reservekopi til arkivbruk under forutsetning av at reservekopien ikke installeres eller brukes på en datamaskin. Eventuelle andre kopier De måtte ta av Programvaren utgjør brudd på denne Avtalen. (b) De skal ikke bruke, modifisere, oversette, gjengi eller overføre retten til å bruke Programvaren eller kopiere Programvaren, bortsett fra i den grad dette er tillatt i denne Avtalen. (c) Videresalg, viderelisensiering, utleie, leasing eller utlån av Programvaren er ikke tillatt. (d) Reverse engineering, dekompilering, demontering eller andre forsøk på å oppdage Programvarens kildekode er ikke tillatt (bortsett fra i den grad en slik begrensning av sluttbrukerens rettigheter er uttrykkelig forbudt ved lov). Det er heller ikke tillatt å produsere avledede arbeider basert på Programvaren. 2(24)

3 (e) Med mindre annet fremgår av dokumentasjonen, skal stockfiler som medfølger Programvaren ikke vises, modifiseres, gjengis eller distribueres. Dersom dokumentasjonen tillater visning av stockfiler, skal stockfiler ikke distribueres på frittstående grunnlag, dvs. der stockfiler utgjør hovedverdien av produktet som distribueres. "Les Meg"-filene som medfølger stockfiler som brukes bør leses for å fastsette hvilke rettigheter De har når det gjelder slikt stoff. Stockfiler skal ikke brukes i produksjonen av injurierende, ærekrenkende, bedragersk, inngripende eller pornografisk stoff eller på annen ulovlig måte. De har ikke rett til å registrere eller kreve rettigheter i stockfiler eller avledede arbeider. (f) De avtaker kun å bruke Programvaren på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover i den rettskretsen der Programvaren brukes, herunder gjeldende begrensninger om opphavsrettigheter og åndsrettigheter. 4. OPPHAVSRETT. Programvaren og alle rettigheter uten begrensning, herunder eierrettigheter i Programvaren, eies av Nokia og/eller dets lisensgivere og konserntilknyttede selskaper, og er beskyttet av bestemmelsene i internasjonale traktater og av gjeldende nasjonal lovgivning i det landet der Programvaren brukes. Programvarens oppbygging, organisering og kode utgjør verdifulle forretningshemmeligheter og fortrolig informasjon tilhørende Nokia og/eller dets lisensgivere og konserntilknyttede selskaper. Programvaren skal ikke kopieres, bortsatt fra det som er fastsatt i pkt. 3 (Begrensninger i sluttbrukerens rettigheter). Eventuelle kopier som De måtte ha tillatelse til å ha i henhold til denne Avtalen skal inneholde de samme meldingene om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som de som finnes på Programvaren. 5. PROGRAMVARE TIL BRUK I FLERE MILJØER / FLERSPRÅKLIG PROGRAMVARE / FLERMEDIAPROGRAMVARE / FLERE EKSEMPLARER / OPPDATERINGER. Dersom Programvaren støtter flere plattformer eller språk, dersom Programvaren mottas på flere media, eller dersom det mottas flere eksemplarer av Programvaren, skal antall datamaskiner som alle versjoner av Programvaren installeres på være én datamaskin. Versjoner eller kopier av Programvaren som De ikke benytter skal ikke leies ut, leases, fremlisensieres, lånes ut eller overdras. Dersom Programvaren er en oppdatering av en tidligere versjon av Programvaren, kreves det en gyldig sluttbrukerrettighet til slik tidligere versjon for å kunne bruke oppdateringen, og den tidligere versjonen kan benyttes i nitti (90) dager etter at oppdateringen er mottatt for å bistå Dem i overgangen til oppdateringen. Etter den tid har De ikke lenger rett til å benytte den tidligere versjonen, bortsett fra for å gjøre Dem istand til å installere oppdateringen. 6. GYLDIGHET OG OPPSIGELSE. Avtalen er gyldig fra den første dagen De installerer Programvaren. De kan til enhver tid si opp denne Avtalen ved permanent å slette, ødelegge eller for egen regning returnere Programvaren, alle reservekopier og alt relatert stoff levert av Nokia. Deres rettigheter som sluttbruker opphører automatisk, med umiddelbar virkning og uten varsel fra Nokia dersom De ikke overholder Avtalens bestemmelser. I et slikt tilfelle skal De umiddelbart slette, ødelegge eller for egen regning returnere Programvaren, alle reservekopier og alt relatert stoff til Nokia. 7. DE ERKJENNER AT PROGRAMVAREN YTES "SOM BESIKTIGET" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. SÅ LANGT DETTE TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING GIR HVERKEN NOKIA, DETS LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER NOEN LØFTER ELLER GARANTIER UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE KRENKER PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TILHØRENDE TREDJEMANN. HVERKEN NOKIA ELLER NOEN ANNEN PART GIR NOEN GARANTI OM AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DERES BEHOV ELLER AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL SKJE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL. DE PÅTAR DEM HELE ANSVARET OG RISIKOEN FOR VALG AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ DE TILTENKTE RESULTATENE OG FOR INSTALLASJON, BRUK OG RESULTATENE SOM FAKTISK OPPNÅS. 8. INGEN YTTERLIGERE FORPLIKTELSER. Denne Avtalen medfører ingen ytterligere forpliktelser for Nokia utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne dokumentet. 3(24)

4 9. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD DETTE KREVES I GJELDENDE LOVGIVNING SKAL HVERKEN NOKIA, DETS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SVARE FOR TAP AV OVERSKUDD, INNTEKT, SALG, DATA ELLER UTGIFTER TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, SKADE PÅ EIENDELER, PERSONSKADE, AVBRUDD I VIRKSOMHET, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER SKADESERSTATNING AV NOE SLAG, UANSETT HVORDAN DETTE MÅTTE OPPSTÅ OG UANSETT OM DET OPPSTÅR I ELLER UTENFOR KONTRAKT, SOM FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER PÅ GRUNNLAG AV ANNEN ANSVARSLÆRE SOM MÅTTE OPPSTÅ GJENNOM BRUK AV ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE PROGRAMVAREN SELV OM NOKIA ELLER DETS LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. FORDI ENKELTE LAND/STATER/RETTSKRETSER IKKE TILLATER FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSING AV ANSVAR, MEN KAN TILLATE EN BEGRENSNING AV ANSVAR, SKAL I SLIKE TILFELLER ANSVARET TIL NOKIA, DETS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE BEGRENSET TIL USD 50. Intet i denne Avtalen skal skade de lovbestemte rettighetene til noen part som opptrer som forbruker. Intet i denne Avtalen begrenser Nokias ansvar overfor Dem ved død eller personskade som følge av uaktsomhet fra Nokias side. Nokia opptrer på vegne av sine ansatte og lisensgivere og konserntilknyttede selskaper når det gjelder å fraskrive seg, frita seg og/eller begrense forpliktelser, garantierklæringer og ansvar som fastsatt i denne punkt, dog ikke på noen annen måte eller til noe annet formål. 10. TEKNISK STØTTE. Nokia plikter ikke å yte teknisk støtte medmindre det er inngått egen skriftlig avtale om dette mellom Dem og Nokia. 11. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren, herunder tekniske data, inneholder kryptografisk programvare som er underlagt eksportrestriksjoner i henhold til U.S. Export Administration Regulations ("EAR") og kan være pålagt import- eller eksportrestriksjoner av andre land. EAR forbyr statlige sluttbrukeres bruk av Programvaren og tekniske data som definert nedenfor uten at lisens til dette er gitt av den amerikanske regjeringen. Statlig sluttbruker er definert i Del 772 i EAR som "enhver utenlandsk sentral, regional eller kommunal myndighet, avdeling, organ eller annen enhet som utfører regjeringsmessige funksjoner, herunder statlige forskningsinstitusjoner, statlige selskaper eller deres enkelte forretningsenheter (som definert i EAR Del 772) som er beskjeftiget med produksjon eller distribusjon av gjenstander eller tjenester som er regulert i henhold til Wassenaar Munitions List, samt internasjonale regjeringsmessige organisasjoner. Uttrykket omfatter ikke konsesjonspliktige virksomheter (telekommunikasjonsselskaper og internett serviceleverandører, banker og finansinstitusjoner, transport, kringkastning eller underholdning, utdannelsesorganisasjoner, sivile helse- og legeorganisasjoner, detaljist- eller engrosfirmaer, samt produksjons- eller industrienheter som ikke er beskjeftiget i produksjon eller distribusjon av gjenstander eller tjenester som er regulert i henhold til Wassenaar Munitions List)". De plikter strengt å overholde alle gjeldende import- og eksportbestemmelser og erkjenner at det er Deres ansvar å innhente lisens for å eksportere, videreeksportere, overføre eller importere Programvaren. De erklærer videre at De ikke er en statlig sluttbruker som definert ovenfor og at De ikke kommer til å overføre Programvaren til noen statlig sluttbruker uten lisens. 12. MELDINGER. Følgende adresse benyttes for meldinger og retur av Programvaren og Dokumentasjonen: NOKIA MOBILE PHONES LTD. Postboks 100 FIN NOKIA GROUP FINLAND 13. GJELDENDE LOV OG GENERELLE BESTEMMELSER Denne Avtalen er regulert av loven i Finland. Enhver tvist som måtte oppstå på grunnlag av eller i forbindelse med denne Avtalen skal løses av en enkelt voldgiftsmann som oppnevnes av Det sentrale handelskammeret i Finland. Voldgift skal skje i Helsingfors, Finland, på engelsk. Skulle noen del av denne Avtalen anses for å være 4(24)

5 ugyldig eller uten rettskraft, skal dette ikke innvirke på gyldigheten av resten av Avtalen som skal fortsette å være gyldig og ha rettskraft i henhold til dens vilkår. Enhver endring av denne Avtalen skal foretas skriftlig av en representant for Nokia med behørig fullmakt. Dette utgjør hele avtalen mellom Nokia og Dem vedrørende Programvaren, og den erstatter alle tidligere utsagn, samtaler, forpliktelser, sluttbrukeravtaler, kommunikasjoner eller annonser vedrørende Programvaren. VENNLIGST SEND EVENTUELLE MEDFØLGENDE REGISTRERINGSSKJEMA FOR Å MOTTA EVENTUELLE REGISTRERIGSFORDELER. 5(24)

6 INNHOLDSFORTEGNELSE KOMME I GANG...7 HVA ER MACSUITE?...7 SYSTEMKRAV...7 INSTALLERE OG STARTE MACSUITE...7 HOVEDVINDU OG MENYER...8 Menystrukturen i MacSuite...9 VALG...9 REGISTRERTE KOMMUNIKATORER...10 ENDRE NAVNET PÅ KOMMUNIKATOREN...10 KONTAKTER...11 KONTAKTVISNING...11 OPPRETTE EN NY KONTAKT...11 REDIGERE KONTAKTER...11 REDIGERE KONTAKTGRUPPER...12 OPPRETTE EN KONTAKTKORTMAL...12 OPPDATERE KONTAKTER TIL/FRA KOMMUNIKATOREN...12 OPPDATERE FRA FIL...13 IMPORTERE/EKSPORTERE TEKSTDATA...13 IMPORTERE KONTAKTER DIREKTE INN I KOMMUNIKATOREN...13 EKSPORTERE KONTAKTER FRA KOMMUNIKATOREN...14 FILOVERFØRING...15 FILOVERFØRINGSVINDUET...15 OVERFØRE FILER FRA EN MAC OG TIL KOMMUNIKATOREN...15 KONVERTERING OG FILNAVN...15 OVERFØRE FILER FRA KOMMUNIKATOREN OG TIL EN MAC...16 FORHINDRE TEKSTKONVERTERING...16 OPPRETTE MAPPER...16 ENDRE NAVN PÅ FILER OG MAPPER...16 EKSEMPEL PÅ BRUK AV FILOVERFØRING: SENDE EN SMS...16 SIKKERHETSKOPIERING OG GJENOPPRETTING...17 TA EN SIKKERHETSKOPI...17 GJENOPPRETTE EN SIKKERHETSKOPI...18 INSTALLERE OG FJERNE PROGRAMVARE...19 INSTALLERE PROGRAMVARE PÅ KOMMUNIKATOREN...19 FJERNE INSTALLERT PROGRAMVARE FRA KOMMUNIKATOREN...20 BILAG...21 A: SERIELLE KABLER OG ISB-ADAPTERE...21 Standard Mac seriell utgang...21 USB...21 Velge en seriell utgang...22 B: GRUNNLEGGENDE FEILSØKING...23 INSTALLERING...23 KOBLE TIL...23 FILOVERFØRING (24)

7 Komme i gang Hva er MacSuite? Med MacSuite kan du behandle data på din Nokia 9110 Communicator med en kompatibel Macintosh -maskin. Du kan for eksempel: Hente kontaktinformasjon fra kommunikatoren, redigere og deretter oppdatere det på kommunikatoren. Importere data fra eller eksportere data til andre kontaktprogrammer ved hjelp av tabulator- eller kommaseparerte tekstfiler. Overføre mottatte fakser og korte meldinger fra kommunikatoren til skrivebordet. Overføre notater fra et møte til kommunikatoren fra skrivebordet. Sikkerhetskopiere data fra kommunikatoren. Installere tilleggsprogramvare på kommunikatoren. Systemkrav Apple Macintosh, med MacOS eller senere. QuickTime for håndtering av bilder. MacSuite krever minimum 8 MB hukommelse. Standard Macintosh seriell utgang med nullmodemkabel og adapter, eller USB-utgang med seriell konvertering. Installere og starte MacSuite 1. Åpne installeringsdiskettfilen MacSuite.smi, som du mottok i CD-ROMpakken (eller lastet ned fra Internett), ved å dobbeltklikke ikonet. Den åpnede distribusjonsdisketten med navnet MacSuite Folder finner du nå på skrivebordet. 2. Kopier mappen MacSuite Folder til harddisken din: Klikk på og flytt den til den mappen du vil legge den i. Finder kopierer da innholdet til dette stedet. Nå har du installert MacSuite. Du kan nå fjerne distribusjonsdiskettfilen, med navnet MacSuite Folder, fra skrivebordet ved å flytte symbolet for denne filen til papirkurven. Merk: Ikke flytt mappen du kopierte, inn på harddisken til papirkurven. 7(24)

8 Start MacSuite ved å dobbeltklikke på MacSuite-symbolet i MacSuite-mappen. Hovedvindu og menyer Alt du gjør i MacSuite, utføres i hovedvinduet. Veksling mellom komponenter endrer innholdet og layouten i hovedvinduet. Komponenter kan aktiveres ved å klikke på en av komponentknappene på venstre side, eller ved å velge et objekt fra Komponent-menyen. Navnet på den aktive modulen. Modulknappene i MacSuite 8(24)

9 Menystrukturen i MacSuite Disse objektene kan benyttes når funksjonen Filoverføring er slått på. Hvis du tidligere har brukt Nserver-programvare for Macintosh til å eksportere kontakter, kan du lese inn filen til kontaktene i MacSuite med denne kommandoen. Oppdaterer de nåværende kontaktene til kommunikatoren, eller henter kontaktene i den tilkoblede kommunikatoren og oppdaterer dem i MacSuites kontakter. Importerer/eksporterer kontaktdata via komma- eller tabulatorseparerte tekstfiler. Standard redigeringskommandoer. Finner informasjon i kontaktlisten. Endrer navnet på registrerte kommunikatorer. Innstiller valg i MacSuite. Oppretter ny kontakt/gruppe i MacSuites kontakter. Sletter en markert kontakt eller gruppe. Legger til / fjerner felt i den valgte kontakten. Legger til / fjerner et bilde til/fra en kontakt. Bruker den markerte kontakten som mal for nye kontakter. Valg Du kan innstille valg i MacSuite i dialogruten Valg, som du åpner ved å velge Valg fra Redigermenyen. 9(24)

10 Velg den serielle utgangen som skal brukes fra denne lokalmenyen. Den viser alle installerte serielle utganger. Når du bruker Filoverføringsmodulen, viser enkelte operasjoner sikkerhetsadvarsler. Disse kan overstyres her. Ved oppdatering av kommunikatorkontakter, kan eksisterende data slettes før importen av nye data. Hvis dette valget ikke er markert, forsøker kommunikatoren å matche poster og legge til i henhold til dette. Velger fonten som skal brukes ved utskrift. Registrerte kommunikatorer MacSuite identifiserer kommunikatoren via et serienummer (IMEI-nummer på telefonen). MacSuite lar deg velge et navn på kommunikatoren din som det er lettere å huske. Når du kobler deg til kommunikatoren første gang, blir den tildelt standardnavnet Nokia 9110, og legges inn i MacSuite-listen Registrerte kommunikatorer. Navnet på den tilkoblede kommunikatoren vises nederst i hovedvinduet. I listen Registrerte kommunikatorer kan du gi den tilkoblede kommunikatoren et nytt navn. Dette navnet vises nederst i hovedvinduet når den er koblet til. Endre navnet på kommunikatoren 1. Åpne listen Registrerte kommunikatorer ved å velge kommandoen Registrerte kommunikatorer fra Rediger-menyen. 2. Marker raden du vil endre, og klikk på Rediger-knappen, eller dobbeltklikk på raden. Du kan ikke endre på serienummeret på kommunikatoren (som er IMEI-nummeret til telefonen). 3. Listen kan overføres fra MacSuite til en fil, eller leses fra en fil, ved hjelp av import-/eksportknappene. 4. Hvis du vil fjerne uønskede registreringer, markerer du raden og klikker på Fjern. 10(24)

11 Kontakter Kontaktvisning Når du skal aktivere kontaktvisningen, klikker du på Kontakter-knappen i komponentverktøylinjen til venstre i hovedvinduet, eller velger Kontakter fra Komponent-menyen. Verktøy-menyen er kun aktiv når du redigerer kontakter. Knapper for hurtigredigering av kontakter og kontaktgrupper. Redigeringsknapper for kontaktbilder. Et kontaktkort må være valgt. Innholdet i den valgte kontakten vises her. Liste over kontakter og grupper. Opprette en ny kontakt Når du skal opprette en ny kontakt, klikker du på knappen Ny kontakt i kontaktvisningen eller velger dette fra Verktøy-menyen. En ny kontakt, med standardfelt, kommer fram (standardfeltlayouten kan endres ved hjelp av kommandoen Bruk kontaktkort som mal se nedenfor). Redigere kontakter Når du skal redigere en kontakt i kontaktlisten, markerer du den. Felt kan redigeres enten ved å skrive direkte i feltet eller ved å dobbeltklikke på dem for å åpne dialogruten Rediger felt. Adresse- og Notatfelt kan kun redigeres i dialogruten Rediger felt, siden de kan inneholde flere rader med data. Når dialogruten Rediger felt ikke er åpen, vises dataene i Adresse og Notater i en rad (all informasjon har blitt lagret). 11(24)

12 Du kan slette den markerte kontakten ved å klikke på knappen Slett kontakt i kontaktvisningen eller ved å velge dette valget fra Verktøy-menyen. Redigere kontaktgrupper Når du skal opprette en ny kontaktgruppe, klikker du på knappen Ny gruppe i Kontakter-vinduet eller velger dette fra Verktøy-menyen. En ny gruppe, med standardnavn, blir opprettet. Hvis du vil redigere gruppen, dobbeltklikker du på den i kontaktlisten for å åpne grupperedigeringsvinduet. Flytt kontakter fra kontaktlisten (eller fra andre gruppevinduer) for å legge dem inn i en gruppe. Du kan slette den markerte gruppen ved å klikke på knappen Slett gruppe i Kontakter-vinduet eller ved å velge dette fra Verktøy-menyen. Opprette en kontaktkortmal Et nytt kontaktkort består av en standard feltlayout. Denne layouten kan endres ved å velge en kontakt i kontaktlisten og deretter velge innholdet i denne som standard layout, ved å velge Bruk kontaktkort som mal. Oppdatere kontakter til/fra kommunikatoren Husk å innstille i Valg-vinduet hvorvidt du vil erstatte data om eksisterende kontakter ved oppdatering til kommunikatoren. MacSuite oppdaterer alltid kontaktdatabasen ved overføring av kontakter fra kommunikatoren. Du kan tømme kontaktdatabasen i MacSuite ved å markere alle kontaktene og klikke på knappen Slett eller velge det tilsvarende menyvalget fra Verktøy-menyen. 12(24)

13 Hvis du har lagt inn kontaktbilder på kort og de ligger i kommunikatoren og/eller MacSuite, vil også disse bli oppdatert. Oppdatere fra fil Hvis du tidligere har brukt NServer for Macintosh, og du har eksportert kontaktene dine fra kommunikatoren med dette programmet, kan du oppdatere informasjonen fra denne filen direkte inn i MacSuite med kommandoen Oppdater fra fil... Importere/eksportere tekstdata Du finner Import/Eksport i Arkiv-menyen. Med Import/Eksport kan du hente inn tabulator- eller kommaseparerte data fra en tekstfil til kontaktdatabasen, eller arkivere dette i en tilsvarende fil for oppdatering i et annet program. Du kan eksportere kontakter fra kommunikatoren til en standard tabulator- eller kommaseparert tekstfil, for siden å importere dem inn i tredjeparts kontaktprogramvare eller til firmaets interne database (de fleste databaseprogrammer kan lese tabulator- eller kommaseparerte tekstfiler). Du kan også importere kontakter til kommunikatoren fra firmaets interne database eller andre kontaktprogrammer. Du kan velge mellom Oppdater til kommunikatoren og Oppdater fra kommunikatoren ved å velge fra lokalmenyen øverst i vinduet mens du befinner deg i Import/Eksport-komponenten. Importere kontakter direkte inn i kommunikatoren Du kan arkivere den aktive importkonfigurasjonen eller bruke en eksisterende ved å klikke på knappen Forhåndsinnstilling. Velg riktig skilletegn. Velg deretter tekstfilen du vil importere. Filen som skal importeres, må være i riktig format. Innholdet i den aktive posten i tekstfilen blir vist. Du kan bla gjennom innholdet i den valgte filen ved hjelp av pilknappene. Når du har valgt felt, klikker du på Importer-knappen for å fortsette med importen av data. 13(24)

14 Eksportere kontakter fra kommunikatoren Når du har valgt ut de ønskede feltene, klikker du Eksporter-knappen for å fortsette med eksporten av data. Marker en rad og velg et felt for den markerte raden ved hjelp av lokalmenyen Legg til felt. Hvis du vil fjerne en rad, markerer du raden og klikker på knappen Slett. Du kan arkivere den nåværende eksportkonfigurasjonen eller bruke en eksisterende, ved hjelp av knappen Forhåndsinnstilling. 14(24)

15 Filoverføring Filoverføringsvinduet Kommandoknapper. Kopierer filer til Mac og fra Mac og til kommunikatoren, endrer navn på objekter og oppretter mapper. Liste over filer og mapper inne på kommunikatoren. Overføre filer fra en Mac og til kommunikatoren Du kan overføre filer fra skrivebordet ditt og til kommunikatoren ved å flytte og slippe direkte fra Finder og til MacSuites mappevisning (eller til Filoverførings-knappen) eller ved å klikke på Kopieren fra Mac i Filoverføringsvinduet. MacSuite konverterer lange filnavn til kommunikatorens filformat. Tekstfiler konverteres til riktig tegnsett. Tekstfiler kan ikke konverteres tilbake til korte meldinger med informasjon om avsender. For å angi hvor du vil overføre filen, velger du først målmappen i mappevisningen, og overfører deretter filen. Hvis du ikke har angitt hvor den skal legges, foreslår MacSuite standardmappen for filtypen. Konvertering og filnavn Hvis du overfører en kommunikator-faksfil til skrivebordet ditt, konverteres faksen til bildefilformatet TIFF, nærmere bestemt FAX-TIFF. Denne TIFF-typen kan åpnes av de fleste Macintosh-faksprogrammer eller shareware-verktøy, som for eksempel Tiff-Sight fra Blue Globe Software (http://www.blueglobe.com/). Før du overfører fakser fra kommunikatoren til din Macintosh, må du kontrollere at ingen av faksfilene er åpne i kommunikatoren. En faks kan ikke overføres mens den er i bruk. Hvis du overfører en TIFF-fil til mappen Mottatte fakser i kommunikatoren, forsøker kommunikatoren å konvertere filen til sitt eget faks-format. Hvis ikke dette er mulig (for eksempel fordi filformatet er inkompatibelt), overføres filen uten å endres. Ved overføring av tekstdokumenter fra kommunikatoren (Mottatte meldinger, Egen tekst, Kalendernotater) konverteres de til standard Macintosh tekstfilformat. 15(24)

16 Ved overføring av en fil fra skrivebordet og til kommunikatoren må navnet på filen endres til et filnavn i MS-DOS-format med maksimalt 8 tegn i filnavnet og maksimalt 3 tegn i filtypen. Det må gjøres fordi kommunikatoren ikke tillater lengre navn på fremmede filer (interne meldinger og notattekst kan ha lengre navn). Overføre filer fra kommunikatoren og til en Mac Når du skal overføre en fil fra kommunikatoren til skrivebordet, markerer du objektet i mappevisningen, klikker på knappen Kopieren til Mac og bestemmer et mål og et navn for den overførte filen. Forhindre tekstkonvertering Når tekstfiler overføres til/fra kommunikatoren, konverterer MacSuite som standard disse filene til et passende format. Korte meldinger som overføres fra kommunikatoren og til en Mac, konverteres til Macintosh-format og -tegnsett, mens filer som overføres fra en Mac til kommunikatoren, konverteres til kommunikatorens tegnsett. I situasjoner hvor du ikke ønsker at filen skal konverteres når den overføres, når for eksempel du bare bruker kommunikatoren som et midlertidig oppbevaringssted for krypterte tekstfiler i kommunikatoren, kan du forhindre tekstkonverteringen ved å holde nede Kommando-tasten når du klikker på eller velger kommandoene Kopier til Mac eller Kopier fra Mac. Opprette mapper Velg målet for den nye mappen i mappevisningen. Klikk på knappen Ny mappe eller velg Ny mappe fra Arkiv-menyen. En ny mappe med navnet "Ny mappe" opprettes i kommunikatoren. Du kan gi mappen et passende navn. Endre navn på filer og mapper Velg en fil eller mappe du vil endre navnet på, eller velg Gi nytt navn-kommandoen i Arkiv-meneyn. For filer som allerede har et MS-DOS-filnavn (8+3 tegn), må også det nye navnet følge denne standarden. Eksempel på bruk av Filoverføring: Sende en SMS MacSuite kan ikke fortelle kommunikatoren at den skal sende korte meldinger for deg, men du kan overføre en tekstfil til en hvilken som helst mappe i kommunikatoren og bruke kommunikatorens egen funksjonalitet til å sende denne teksten som SMS-melding (eller som e-post eller faks). Kommunikatoren støtter smarte meldinger og lange meldinger, slik at SMS-meldingen kan være ganske lang. 16(24)

17 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Ta en sikkerhetskopi Velg først det du vil sikkerhetskopiere: Vil du sikkerhetskopiere alle dataene (inkludert hukommelseskort hvis du har installert et slikt), velger du Alle data på enhet. Hvis du vil endre det som skal sikkerhetskopieres, bruker du Utvalgte data på enhet. Velg mappen hvor den nye sikkerhetskopien skal lagres (dette vil også være en mappe). Sikkerhetskopierte sett i den valgte mappen vises i listen. For å beholde oversikten over alle sikkerhetskopiene kan du åpne sikkerhetskopimappen i Finder og slette de settene du ikke lenger har behov for. 1. Velg målmappen for sikkerhetskopifilene. 2. Velg hva du vil sikkerhetskopiere fra kommunikatoren. 3. Klikk på knappen Sikkerhetskopier for å starte prosessen. 17(24)

18 Gjenopprette en sikkerhetskopi Når du skal gjenopprette en sikkerhetskopi, må du ha en åpen forbindelse til kommunikatoren. 1. Velg mappen som inneholder sikkerhetskopisettet som du vil gjenopprette. 2. Listen over sett som kan gjenopprettes, blir vist. 3. Velg settet som du vil gjenopprette. 4. Klikk på knappen Gjenopprett for å starte prosessen. Velger mappen som inneholder sikkerhetskopimappen. Dette er mappen som du velger når du angir hvor sikkerhetskopiene skal legges. Sikkerhetskopisett som ligger i sikkerhetskopimappen. 18(24)

19 Installere og fjerne programvare Du kan installere nye programmer på kommunikatoren din. Slike programmer finner du på CD-ROMplaten Nokia 9110 Communicator, eller du kan kjøpe andre programmer fra tredjepartsutviklere. Mer informasjon om denne muligheten finner du i brukerhåndboken for Nokia 9110 Communicator. Når du skal installere eller fjerne programvare med MacSuite, må komponenten Installer/Fjern være valgt (velg Installer/Fjern fra Komponent-menyen, eller klikk på denne knappen i komponentverktøymenyen). Velg mellom installering av ny programvare eller fjerne eksisterende ved hjelp av lokalmenyen øverst i vinduet. Velg mellom Installer og Fjern ved hjelp av lokalmenyen. Installere programvare på kommunikatoren 1. Velg mappen hvor programvaren som skal installeres, ligger. Denne typen mapper består vanligvis av flere filer, hvor navnene slutter med filendingene.ins eller.geo. 2. Programmene som kan installeres i den valgte mappen, vises i listen. 3. Velg programmet du vil installere. 4. Velg hvor du vil installere den nye programvaren. Du kan installere den i kommunikatorens egen hukommelse, eller på et hukommelses-kort hvis et slikt er installert i kommunikatoren din. 5. Klikk på Installer for å installere programvaren. Velg mappen med programvaren som skal installeres. Liste over programvare som kan installeres i den valgte mappen. Velger hvor programvaren skal legges: kommunikatorens egen hukommelse eller i hukommelseskortet. Dette siste valget er kun tilgjengelig hvis et slikt kort er installert på kommunikatoren din. 19(24)

20 Fjerne installert programvare fra kommunikatoren Når du velger valget Fjern fra lokalmenyen, søker MacSuite gjennom den tilkoblede kommunikatoren etter brukerinstallert programvare, og viser det som blir funnet i listen. Slik fjerner du programvare: 1. Velg programvaren du vil fjerne fra kommunikatoren. 2. Klikk på Fjern. Lister over brukerinstallerte programmer på kommunikatoren. Symbolet viser om programvaren befinner seg i kommunikatorens hukommelse eller i hukommelseskortet. 20(24)

21 Bilag A: Serielle kabler og ISB-adaptere Når du kobler kommunikatoren til en kompatibel Macintosh -maskin, trenger du alltid den serielle kabelen som fulgte med kommunikatoren din. Den har en standard 9-pinners seriell kontakt i den ene enden, mens den andre enden plugges inn nederst på kommunikatoren. Denne framgangsmåten er beskrevet i mer detalj i håndboken til kommunikatoren. Standard Mac seriell utgang Hvis din Macintosh har en standard Mac seriell utgang (en rund mini-din8 connector), vanligvis merket med en telefon eller skriver, kobler du kommunikatoren til din Macintosh ved hjelp av datakabelen. Du trenger også en standard Macintosh modemkabel og en 25-pinners (hun) til 9- pinners (han) adapter. Da er det bare å koble sammen kablene med adapteren. USB Hvis din Macintosh bare har en USB-utgang, trenger du en USB til seriell-portadapter. Det finnes to typer Mac-kompatible USB-serielle adaptere: Hvis din USB til seriell-adapter har en standard Macintosh seriell utgang, trenger du også en Macintosh modemkabel og en 25-pinners (hun) til 9-pinners (han) adapter (samme situasjon som beskrevet ovenfor), som da kobles til kommunikatorens serielle kabel. Hvis din USB til seriell utgang-adapter allerede har en 9-pinners (han) adapter, plugger du kommunikatorens serielle kabel rett inn i denne. Merk: Husk å bruke de nyeste ressursene for adapteren og kontroller at MacOS benytter de nyeste USB-driveroppdateringene. 21(24)

22 Velge en seriell utgang Etter at du har koblet kommunikatoren til Macintosh-maskinen, bruker du MacSuite til å angi riktig seriell utgang. Dette gjør du i dialogruten Valg (velg Valg i Rediger-menyen). 22(24)

23 B: Grunnleggende feilsøking Installering Kan ikke kopiere Hva er QuickTime? Kontroller at du har nok ledig diskplass på harddisken din. MacSuite-mappen bruker omtrent 5 MB med ledig plass. QuickTime er et gratis multimedievisningstillegg fra Apple. Det installeres vanligvis automatisk på nyere MacOS-versjoner, men du kan også laste ned QuickTime direkte fra Apple. Gå til Koble til Kunne ikke etablere forbindelse MacSuite var ikke i stand til å koble seg til kommunikatoren. Sjekk tilkoblingskablene og kontroller at den riktige serielle utgangen er valgt i Valg. Filoverføring Kan ikke overføre en faks Kontroller at faksen du forsøker å overføre, ikke er i bruk eller er åpen i kommunikatoren. Dette hindrer kommunikatoren i å kunne sende filen. Det er også en god vane å gjøre dette for alle store filer, som for eksempel bilder. 23(24)

24 Copyright Nokia Mobile Phones Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. 24(24)

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-GRAPH LINK 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/2996182

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-GRAPH LINK 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/2996182 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- GRAPH LINK 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod

ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

DatamedFT Brukerhåndbok

DatamedFT Brukerhåndbok DatamedFT Brukerhåndbok Datamed LLC DatamedFT v2.2 Doc ID DMD-10100-00700-NO Rev A 3/2014 COPYRIGHT Copyright Datamed LLC. Ettertrykk forbudt. Hel eller delvis kopiering er forbudt uten forhåndssamtykke

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer