Nokia 9110 og 9110i Communicator Versjon 1.1. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia 9110 og 9110i Communicator Versjon 1.1. Brukerveiledning"

Transkript

1 MacSuite for Nokia 9110 and 9110i Communicator Brukerveiledning Du finner nærmere instruksjoner om drift, pleie og vedlikehold, blant annet viktig sikkerhetsinformasjon, i Brukerhåndboken. 1(24)

2 MACSUITE FOR NOKIA 9110 AND 9110i COMMUNICATOR VERSJON 1.1 NB: LES NØYE GJENNOM FØR PROGRAMVAREN INSTALLERES, LASTES NED ELLER BRUKES NOKIA MOBILE PHONES PROGRAMVAREAVTALE FOR SLUTTBRUKER Denne programvareavtalen ("Avtalen") inngås mellom Dem (fysisk eller juridisk person), sluttbruker og Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia"). Avtalen gir Dem rett til å bruke Programvaren angitt i pkt. 1 nedenfor som kan lagres på CD-ROM, sendes til Dem pr. elektronisk post, lastes ned fra Nokias internettsider eller servere eller fra andre kilder i henhold til etterfølgende vilkår og betingelser. Dette er en avtale om sluttbrukerens rettigheter og ikke en salgsavtale. Nokia har fortsatt eiendomsretten til kopien av Programvaren og de fysiske mediene i salgspakken samt til eventuelle andre kopier som De måtte ha fullmakt til å ta i henhold til denne Avtalen. Les nøye igjennom denne Avtalen før Programvaren installeres, lastes ned eller brukes. Ved å klikke på "I Accept"-knappen, installere, laste ned og/eller bruke Programvaren, aksepterer De denne Avtalens vilkår og betingelser. Dersom De ikke aksepterer alle denne Avtalens vilkår og betingelser, må De straks klikke på "Decline"- eller "I Do Not Accept"-knappen, kansellere installering eller nedlasting eller ødelegge eller returnere Programvaren og medfølgende dokumentasjon til Nokia. DE AVTALER AT DE VED Å BRUKE PROGRAMVARE ERKJENNER AT DE HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DENS INNHOLD OG AVTALER Å LA DEM BINDE AV DENS VILKÅR OG BETINGELSER. 1. PROGRAMVARE. Der det brukes i denne Avtalen betyr uttrykket "Programvare" samlet: (i) Programvareproduktet angitt ovenfor, (ii) hele innholdet på disketten(e), CD-ROMen(e), den elektroniske posten og dens filvedlegg eller andre media som denne Avtalen leveres på, herunder objektkodeformen for programvaren som leveres via CD-ROM, elektronisk post eller internettside, (iii) digitale bilder, arkivfotografier, clip art eller andre åndsverk ("stockfiler"), (iv) relatert forklarende skriftlig informasjon og eventuell annen mulig dokumentasjon i den forbindelse ("dokumentasjon"); (v) fonter og (vi) eventuelle oppgraderinger, modifiserte versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av Programvaren (samlet "oppdateringer") som Nokia gir Dem lisens på i denne Avtalen. 2. SLUTTBRUKERENS RETTIGHETER OG BRUK. Nokia gir Dem en ikke-eksklusiv sluttbrukerrett som ikke kan overdras til å installere Programvaren på den/de lokal(e) hardplaten(e) eller andre permanente lagringsmedia på én enkelt datamaskin samt til å bruke Programvaren på én enkelt datamaskin eller terminal ad gangen. 3. BEGRENSNINGER I SLUTTBRUKERENS RETTIGHETER. Sluttbrukeren skal ikke kopiere, distribuere eller lage avledede arbeider av Programvaren bortsett fra på følgende måte: (a) Det kan tas én kopi av Programvaren på magnetisk medium som reservekopi til arkivbruk under forutsetning av at reservekopien ikke installeres eller brukes på en datamaskin. Eventuelle andre kopier De måtte ta av Programvaren utgjør brudd på denne Avtalen. (b) De skal ikke bruke, modifisere, oversette, gjengi eller overføre retten til å bruke Programvaren eller kopiere Programvaren, bortsett fra i den grad dette er tillatt i denne Avtalen. (c) Videresalg, viderelisensiering, utleie, leasing eller utlån av Programvaren er ikke tillatt. (d) Reverse engineering, dekompilering, demontering eller andre forsøk på å oppdage Programvarens kildekode er ikke tillatt (bortsett fra i den grad en slik begrensning av sluttbrukerens rettigheter er uttrykkelig forbudt ved lov). Det er heller ikke tillatt å produsere avledede arbeider basert på Programvaren. 2(24)

3 (e) Med mindre annet fremgår av dokumentasjonen, skal stockfiler som medfølger Programvaren ikke vises, modifiseres, gjengis eller distribueres. Dersom dokumentasjonen tillater visning av stockfiler, skal stockfiler ikke distribueres på frittstående grunnlag, dvs. der stockfiler utgjør hovedverdien av produktet som distribueres. "Les Meg"-filene som medfølger stockfiler som brukes bør leses for å fastsette hvilke rettigheter De har når det gjelder slikt stoff. Stockfiler skal ikke brukes i produksjonen av injurierende, ærekrenkende, bedragersk, inngripende eller pornografisk stoff eller på annen ulovlig måte. De har ikke rett til å registrere eller kreve rettigheter i stockfiler eller avledede arbeider. (f) De avtaker kun å bruke Programvaren på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover i den rettskretsen der Programvaren brukes, herunder gjeldende begrensninger om opphavsrettigheter og åndsrettigheter. 4. OPPHAVSRETT. Programvaren og alle rettigheter uten begrensning, herunder eierrettigheter i Programvaren, eies av Nokia og/eller dets lisensgivere og konserntilknyttede selskaper, og er beskyttet av bestemmelsene i internasjonale traktater og av gjeldende nasjonal lovgivning i det landet der Programvaren brukes. Programvarens oppbygging, organisering og kode utgjør verdifulle forretningshemmeligheter og fortrolig informasjon tilhørende Nokia og/eller dets lisensgivere og konserntilknyttede selskaper. Programvaren skal ikke kopieres, bortsatt fra det som er fastsatt i pkt. 3 (Begrensninger i sluttbrukerens rettigheter). Eventuelle kopier som De måtte ha tillatelse til å ha i henhold til denne Avtalen skal inneholde de samme meldingene om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som de som finnes på Programvaren. 5. PROGRAMVARE TIL BRUK I FLERE MILJØER / FLERSPRÅKLIG PROGRAMVARE / FLERMEDIAPROGRAMVARE / FLERE EKSEMPLARER / OPPDATERINGER. Dersom Programvaren støtter flere plattformer eller språk, dersom Programvaren mottas på flere media, eller dersom det mottas flere eksemplarer av Programvaren, skal antall datamaskiner som alle versjoner av Programvaren installeres på være én datamaskin. Versjoner eller kopier av Programvaren som De ikke benytter skal ikke leies ut, leases, fremlisensieres, lånes ut eller overdras. Dersom Programvaren er en oppdatering av en tidligere versjon av Programvaren, kreves det en gyldig sluttbrukerrettighet til slik tidligere versjon for å kunne bruke oppdateringen, og den tidligere versjonen kan benyttes i nitti (90) dager etter at oppdateringen er mottatt for å bistå Dem i overgangen til oppdateringen. Etter den tid har De ikke lenger rett til å benytte den tidligere versjonen, bortsett fra for å gjøre Dem istand til å installere oppdateringen. 6. GYLDIGHET OG OPPSIGELSE. Avtalen er gyldig fra den første dagen De installerer Programvaren. De kan til enhver tid si opp denne Avtalen ved permanent å slette, ødelegge eller for egen regning returnere Programvaren, alle reservekopier og alt relatert stoff levert av Nokia. Deres rettigheter som sluttbruker opphører automatisk, med umiddelbar virkning og uten varsel fra Nokia dersom De ikke overholder Avtalens bestemmelser. I et slikt tilfelle skal De umiddelbart slette, ødelegge eller for egen regning returnere Programvaren, alle reservekopier og alt relatert stoff til Nokia. 7. DE ERKJENNER AT PROGRAMVAREN YTES "SOM BESIKTIGET" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. SÅ LANGT DETTE TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING GIR HVERKEN NOKIA, DETS LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER NOEN LØFTER ELLER GARANTIER UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE KRENKER PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TILHØRENDE TREDJEMANN. HVERKEN NOKIA ELLER NOEN ANNEN PART GIR NOEN GARANTI OM AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DERES BEHOV ELLER AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL SKJE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL. DE PÅTAR DEM HELE ANSVARET OG RISIKOEN FOR VALG AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ DE TILTENKTE RESULTATENE OG FOR INSTALLASJON, BRUK OG RESULTATENE SOM FAKTISK OPPNÅS. 8. INGEN YTTERLIGERE FORPLIKTELSER. Denne Avtalen medfører ingen ytterligere forpliktelser for Nokia utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne dokumentet. 3(24)

4 9. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD DETTE KREVES I GJELDENDE LOVGIVNING SKAL HVERKEN NOKIA, DETS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SVARE FOR TAP AV OVERSKUDD, INNTEKT, SALG, DATA ELLER UTGIFTER TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, SKADE PÅ EIENDELER, PERSONSKADE, AVBRUDD I VIRKSOMHET, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER SKADESERSTATNING AV NOE SLAG, UANSETT HVORDAN DETTE MÅTTE OPPSTÅ OG UANSETT OM DET OPPSTÅR I ELLER UTENFOR KONTRAKT, SOM FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER PÅ GRUNNLAG AV ANNEN ANSVARSLÆRE SOM MÅTTE OPPSTÅ GJENNOM BRUK AV ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE PROGRAMVAREN SELV OM NOKIA ELLER DETS LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. FORDI ENKELTE LAND/STATER/RETTSKRETSER IKKE TILLATER FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSING AV ANSVAR, MEN KAN TILLATE EN BEGRENSNING AV ANSVAR, SKAL I SLIKE TILFELLER ANSVARET TIL NOKIA, DETS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER KONSERNTILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE BEGRENSET TIL USD 50. Intet i denne Avtalen skal skade de lovbestemte rettighetene til noen part som opptrer som forbruker. Intet i denne Avtalen begrenser Nokias ansvar overfor Dem ved død eller personskade som følge av uaktsomhet fra Nokias side. Nokia opptrer på vegne av sine ansatte og lisensgivere og konserntilknyttede selskaper når det gjelder å fraskrive seg, frita seg og/eller begrense forpliktelser, garantierklæringer og ansvar som fastsatt i denne punkt, dog ikke på noen annen måte eller til noe annet formål. 10. TEKNISK STØTTE. Nokia plikter ikke å yte teknisk støtte medmindre det er inngått egen skriftlig avtale om dette mellom Dem og Nokia. 11. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren, herunder tekniske data, inneholder kryptografisk programvare som er underlagt eksportrestriksjoner i henhold til U.S. Export Administration Regulations ("EAR") og kan være pålagt import- eller eksportrestriksjoner av andre land. EAR forbyr statlige sluttbrukeres bruk av Programvaren og tekniske data som definert nedenfor uten at lisens til dette er gitt av den amerikanske regjeringen. Statlig sluttbruker er definert i Del 772 i EAR som "enhver utenlandsk sentral, regional eller kommunal myndighet, avdeling, organ eller annen enhet som utfører regjeringsmessige funksjoner, herunder statlige forskningsinstitusjoner, statlige selskaper eller deres enkelte forretningsenheter (som definert i EAR Del 772) som er beskjeftiget med produksjon eller distribusjon av gjenstander eller tjenester som er regulert i henhold til Wassenaar Munitions List, samt internasjonale regjeringsmessige organisasjoner. Uttrykket omfatter ikke konsesjonspliktige virksomheter (telekommunikasjonsselskaper og internett serviceleverandører, banker og finansinstitusjoner, transport, kringkastning eller underholdning, utdannelsesorganisasjoner, sivile helse- og legeorganisasjoner, detaljist- eller engrosfirmaer, samt produksjons- eller industrienheter som ikke er beskjeftiget i produksjon eller distribusjon av gjenstander eller tjenester som er regulert i henhold til Wassenaar Munitions List)". De plikter strengt å overholde alle gjeldende import- og eksportbestemmelser og erkjenner at det er Deres ansvar å innhente lisens for å eksportere, videreeksportere, overføre eller importere Programvaren. De erklærer videre at De ikke er en statlig sluttbruker som definert ovenfor og at De ikke kommer til å overføre Programvaren til noen statlig sluttbruker uten lisens. 12. MELDINGER. Følgende adresse benyttes for meldinger og retur av Programvaren og Dokumentasjonen: NOKIA MOBILE PHONES LTD. Postboks 100 FIN NOKIA GROUP FINLAND 13. GJELDENDE LOV OG GENERELLE BESTEMMELSER Denne Avtalen er regulert av loven i Finland. Enhver tvist som måtte oppstå på grunnlag av eller i forbindelse med denne Avtalen skal løses av en enkelt voldgiftsmann som oppnevnes av Det sentrale handelskammeret i Finland. Voldgift skal skje i Helsingfors, Finland, på engelsk. Skulle noen del av denne Avtalen anses for å være 4(24)

5 ugyldig eller uten rettskraft, skal dette ikke innvirke på gyldigheten av resten av Avtalen som skal fortsette å være gyldig og ha rettskraft i henhold til dens vilkår. Enhver endring av denne Avtalen skal foretas skriftlig av en representant for Nokia med behørig fullmakt. Dette utgjør hele avtalen mellom Nokia og Dem vedrørende Programvaren, og den erstatter alle tidligere utsagn, samtaler, forpliktelser, sluttbrukeravtaler, kommunikasjoner eller annonser vedrørende Programvaren. VENNLIGST SEND EVENTUELLE MEDFØLGENDE REGISTRERINGSSKJEMA FOR Å MOTTA EVENTUELLE REGISTRERIGSFORDELER. 5(24)

6 INNHOLDSFORTEGNELSE KOMME I GANG...7 HVA ER MACSUITE?...7 SYSTEMKRAV...7 INSTALLERE OG STARTE MACSUITE...7 HOVEDVINDU OG MENYER...8 Menystrukturen i MacSuite...9 VALG...9 REGISTRERTE KOMMUNIKATORER...10 ENDRE NAVNET PÅ KOMMUNIKATOREN...10 KONTAKTER...11 KONTAKTVISNING...11 OPPRETTE EN NY KONTAKT...11 REDIGERE KONTAKTER...11 REDIGERE KONTAKTGRUPPER...12 OPPRETTE EN KONTAKTKORTMAL...12 OPPDATERE KONTAKTER TIL/FRA KOMMUNIKATOREN...12 OPPDATERE FRA FIL...13 IMPORTERE/EKSPORTERE TEKSTDATA...13 IMPORTERE KONTAKTER DIREKTE INN I KOMMUNIKATOREN...13 EKSPORTERE KONTAKTER FRA KOMMUNIKATOREN...14 FILOVERFØRING...15 FILOVERFØRINGSVINDUET...15 OVERFØRE FILER FRA EN MAC OG TIL KOMMUNIKATOREN...15 KONVERTERING OG FILNAVN...15 OVERFØRE FILER FRA KOMMUNIKATOREN OG TIL EN MAC...16 FORHINDRE TEKSTKONVERTERING...16 OPPRETTE MAPPER...16 ENDRE NAVN PÅ FILER OG MAPPER...16 EKSEMPEL PÅ BRUK AV FILOVERFØRING: SENDE EN SMS...16 SIKKERHETSKOPIERING OG GJENOPPRETTING...17 TA EN SIKKERHETSKOPI...17 GJENOPPRETTE EN SIKKERHETSKOPI...18 INSTALLERE OG FJERNE PROGRAMVARE...19 INSTALLERE PROGRAMVARE PÅ KOMMUNIKATOREN...19 FJERNE INSTALLERT PROGRAMVARE FRA KOMMUNIKATOREN...20 BILAG...21 A: SERIELLE KABLER OG ISB-ADAPTERE...21 Standard Mac seriell utgang...21 USB...21 Velge en seriell utgang...22 B: GRUNNLEGGENDE FEILSØKING...23 INSTALLERING...23 KOBLE TIL...23 FILOVERFØRING (24)

7 Komme i gang Hva er MacSuite? Med MacSuite kan du behandle data på din Nokia 9110 Communicator med en kompatibel Macintosh -maskin. Du kan for eksempel: Hente kontaktinformasjon fra kommunikatoren, redigere og deretter oppdatere det på kommunikatoren. Importere data fra eller eksportere data til andre kontaktprogrammer ved hjelp av tabulator- eller kommaseparerte tekstfiler. Overføre mottatte fakser og korte meldinger fra kommunikatoren til skrivebordet. Overføre notater fra et møte til kommunikatoren fra skrivebordet. Sikkerhetskopiere data fra kommunikatoren. Installere tilleggsprogramvare på kommunikatoren. Systemkrav Apple Macintosh, med MacOS eller senere. QuickTime for håndtering av bilder. MacSuite krever minimum 8 MB hukommelse. Standard Macintosh seriell utgang med nullmodemkabel og adapter, eller USB-utgang med seriell konvertering. Installere og starte MacSuite 1. Åpne installeringsdiskettfilen MacSuite.smi, som du mottok i CD-ROMpakken (eller lastet ned fra Internett), ved å dobbeltklikke ikonet. Den åpnede distribusjonsdisketten med navnet MacSuite Folder finner du nå på skrivebordet. 2. Kopier mappen MacSuite Folder til harddisken din: Klikk på og flytt den til den mappen du vil legge den i. Finder kopierer da innholdet til dette stedet. Nå har du installert MacSuite. Du kan nå fjerne distribusjonsdiskettfilen, med navnet MacSuite Folder, fra skrivebordet ved å flytte symbolet for denne filen til papirkurven. Merk: Ikke flytt mappen du kopierte, inn på harddisken til papirkurven. 7(24)

8 Start MacSuite ved å dobbeltklikke på MacSuite-symbolet i MacSuite-mappen. Hovedvindu og menyer Alt du gjør i MacSuite, utføres i hovedvinduet. Veksling mellom komponenter endrer innholdet og layouten i hovedvinduet. Komponenter kan aktiveres ved å klikke på en av komponentknappene på venstre side, eller ved å velge et objekt fra Komponent-menyen. Navnet på den aktive modulen. Modulknappene i MacSuite 8(24)

9 Menystrukturen i MacSuite Disse objektene kan benyttes når funksjonen Filoverføring er slått på. Hvis du tidligere har brukt Nserver-programvare for Macintosh til å eksportere kontakter, kan du lese inn filen til kontaktene i MacSuite med denne kommandoen. Oppdaterer de nåværende kontaktene til kommunikatoren, eller henter kontaktene i den tilkoblede kommunikatoren og oppdaterer dem i MacSuites kontakter. Importerer/eksporterer kontaktdata via komma- eller tabulatorseparerte tekstfiler. Standard redigeringskommandoer. Finner informasjon i kontaktlisten. Endrer navnet på registrerte kommunikatorer. Innstiller valg i MacSuite. Oppretter ny kontakt/gruppe i MacSuites kontakter. Sletter en markert kontakt eller gruppe. Legger til / fjerner felt i den valgte kontakten. Legger til / fjerner et bilde til/fra en kontakt. Bruker den markerte kontakten som mal for nye kontakter. Valg Du kan innstille valg i MacSuite i dialogruten Valg, som du åpner ved å velge Valg fra Redigermenyen. 9(24)

10 Velg den serielle utgangen som skal brukes fra denne lokalmenyen. Den viser alle installerte serielle utganger. Når du bruker Filoverføringsmodulen, viser enkelte operasjoner sikkerhetsadvarsler. Disse kan overstyres her. Ved oppdatering av kommunikatorkontakter, kan eksisterende data slettes før importen av nye data. Hvis dette valget ikke er markert, forsøker kommunikatoren å matche poster og legge til i henhold til dette. Velger fonten som skal brukes ved utskrift. Registrerte kommunikatorer MacSuite identifiserer kommunikatoren via et serienummer (IMEI-nummer på telefonen). MacSuite lar deg velge et navn på kommunikatoren din som det er lettere å huske. Når du kobler deg til kommunikatoren første gang, blir den tildelt standardnavnet Nokia 9110, og legges inn i MacSuite-listen Registrerte kommunikatorer. Navnet på den tilkoblede kommunikatoren vises nederst i hovedvinduet. I listen Registrerte kommunikatorer kan du gi den tilkoblede kommunikatoren et nytt navn. Dette navnet vises nederst i hovedvinduet når den er koblet til. Endre navnet på kommunikatoren 1. Åpne listen Registrerte kommunikatorer ved å velge kommandoen Registrerte kommunikatorer fra Rediger-menyen. 2. Marker raden du vil endre, og klikk på Rediger-knappen, eller dobbeltklikk på raden. Du kan ikke endre på serienummeret på kommunikatoren (som er IMEI-nummeret til telefonen). 3. Listen kan overføres fra MacSuite til en fil, eller leses fra en fil, ved hjelp av import-/eksportknappene. 4. Hvis du vil fjerne uønskede registreringer, markerer du raden og klikker på Fjern. 10(24)

11 Kontakter Kontaktvisning Når du skal aktivere kontaktvisningen, klikker du på Kontakter-knappen i komponentverktøylinjen til venstre i hovedvinduet, eller velger Kontakter fra Komponent-menyen. Verktøy-menyen er kun aktiv når du redigerer kontakter. Knapper for hurtigredigering av kontakter og kontaktgrupper. Redigeringsknapper for kontaktbilder. Et kontaktkort må være valgt. Innholdet i den valgte kontakten vises her. Liste over kontakter og grupper. Opprette en ny kontakt Når du skal opprette en ny kontakt, klikker du på knappen Ny kontakt i kontaktvisningen eller velger dette fra Verktøy-menyen. En ny kontakt, med standardfelt, kommer fram (standardfeltlayouten kan endres ved hjelp av kommandoen Bruk kontaktkort som mal se nedenfor). Redigere kontakter Når du skal redigere en kontakt i kontaktlisten, markerer du den. Felt kan redigeres enten ved å skrive direkte i feltet eller ved å dobbeltklikke på dem for å åpne dialogruten Rediger felt. Adresse- og Notatfelt kan kun redigeres i dialogruten Rediger felt, siden de kan inneholde flere rader med data. Når dialogruten Rediger felt ikke er åpen, vises dataene i Adresse og Notater i en rad (all informasjon har blitt lagret). 11(24)

12 Du kan slette den markerte kontakten ved å klikke på knappen Slett kontakt i kontaktvisningen eller ved å velge dette valget fra Verktøy-menyen. Redigere kontaktgrupper Når du skal opprette en ny kontaktgruppe, klikker du på knappen Ny gruppe i Kontakter-vinduet eller velger dette fra Verktøy-menyen. En ny gruppe, med standardnavn, blir opprettet. Hvis du vil redigere gruppen, dobbeltklikker du på den i kontaktlisten for å åpne grupperedigeringsvinduet. Flytt kontakter fra kontaktlisten (eller fra andre gruppevinduer) for å legge dem inn i en gruppe. Du kan slette den markerte gruppen ved å klikke på knappen Slett gruppe i Kontakter-vinduet eller ved å velge dette fra Verktøy-menyen. Opprette en kontaktkortmal Et nytt kontaktkort består av en standard feltlayout. Denne layouten kan endres ved å velge en kontakt i kontaktlisten og deretter velge innholdet i denne som standard layout, ved å velge Bruk kontaktkort som mal. Oppdatere kontakter til/fra kommunikatoren Husk å innstille i Valg-vinduet hvorvidt du vil erstatte data om eksisterende kontakter ved oppdatering til kommunikatoren. MacSuite oppdaterer alltid kontaktdatabasen ved overføring av kontakter fra kommunikatoren. Du kan tømme kontaktdatabasen i MacSuite ved å markere alle kontaktene og klikke på knappen Slett eller velge det tilsvarende menyvalget fra Verktøy-menyen. 12(24)

13 Hvis du har lagt inn kontaktbilder på kort og de ligger i kommunikatoren og/eller MacSuite, vil også disse bli oppdatert. Oppdatere fra fil Hvis du tidligere har brukt NServer for Macintosh, og du har eksportert kontaktene dine fra kommunikatoren med dette programmet, kan du oppdatere informasjonen fra denne filen direkte inn i MacSuite med kommandoen Oppdater fra fil... Importere/eksportere tekstdata Du finner Import/Eksport i Arkiv-menyen. Med Import/Eksport kan du hente inn tabulator- eller kommaseparerte data fra en tekstfil til kontaktdatabasen, eller arkivere dette i en tilsvarende fil for oppdatering i et annet program. Du kan eksportere kontakter fra kommunikatoren til en standard tabulator- eller kommaseparert tekstfil, for siden å importere dem inn i tredjeparts kontaktprogramvare eller til firmaets interne database (de fleste databaseprogrammer kan lese tabulator- eller kommaseparerte tekstfiler). Du kan også importere kontakter til kommunikatoren fra firmaets interne database eller andre kontaktprogrammer. Du kan velge mellom Oppdater til kommunikatoren og Oppdater fra kommunikatoren ved å velge fra lokalmenyen øverst i vinduet mens du befinner deg i Import/Eksport-komponenten. Importere kontakter direkte inn i kommunikatoren Du kan arkivere den aktive importkonfigurasjonen eller bruke en eksisterende ved å klikke på knappen Forhåndsinnstilling. Velg riktig skilletegn. Velg deretter tekstfilen du vil importere. Filen som skal importeres, må være i riktig format. Innholdet i den aktive posten i tekstfilen blir vist. Du kan bla gjennom innholdet i den valgte filen ved hjelp av pilknappene. Når du har valgt felt, klikker du på Importer-knappen for å fortsette med importen av data. 13(24)

14 Eksportere kontakter fra kommunikatoren Når du har valgt ut de ønskede feltene, klikker du Eksporter-knappen for å fortsette med eksporten av data. Marker en rad og velg et felt for den markerte raden ved hjelp av lokalmenyen Legg til felt. Hvis du vil fjerne en rad, markerer du raden og klikker på knappen Slett. Du kan arkivere den nåværende eksportkonfigurasjonen eller bruke en eksisterende, ved hjelp av knappen Forhåndsinnstilling. 14(24)

15 Filoverføring Filoverføringsvinduet Kommandoknapper. Kopierer filer til Mac og fra Mac og til kommunikatoren, endrer navn på objekter og oppretter mapper. Liste over filer og mapper inne på kommunikatoren. Overføre filer fra en Mac og til kommunikatoren Du kan overføre filer fra skrivebordet ditt og til kommunikatoren ved å flytte og slippe direkte fra Finder og til MacSuites mappevisning (eller til Filoverførings-knappen) eller ved å klikke på Kopieren fra Mac i Filoverføringsvinduet. MacSuite konverterer lange filnavn til kommunikatorens filformat. Tekstfiler konverteres til riktig tegnsett. Tekstfiler kan ikke konverteres tilbake til korte meldinger med informasjon om avsender. For å angi hvor du vil overføre filen, velger du først målmappen i mappevisningen, og overfører deretter filen. Hvis du ikke har angitt hvor den skal legges, foreslår MacSuite standardmappen for filtypen. Konvertering og filnavn Hvis du overfører en kommunikator-faksfil til skrivebordet ditt, konverteres faksen til bildefilformatet TIFF, nærmere bestemt FAX-TIFF. Denne TIFF-typen kan åpnes av de fleste Macintosh-faksprogrammer eller shareware-verktøy, som for eksempel Tiff-Sight fra Blue Globe Software (http://www.blueglobe.com/). Før du overfører fakser fra kommunikatoren til din Macintosh, må du kontrollere at ingen av faksfilene er åpne i kommunikatoren. En faks kan ikke overføres mens den er i bruk. Hvis du overfører en TIFF-fil til mappen Mottatte fakser i kommunikatoren, forsøker kommunikatoren å konvertere filen til sitt eget faks-format. Hvis ikke dette er mulig (for eksempel fordi filformatet er inkompatibelt), overføres filen uten å endres. Ved overføring av tekstdokumenter fra kommunikatoren (Mottatte meldinger, Egen tekst, Kalendernotater) konverteres de til standard Macintosh tekstfilformat. 15(24)

16 Ved overføring av en fil fra skrivebordet og til kommunikatoren må navnet på filen endres til et filnavn i MS-DOS-format med maksimalt 8 tegn i filnavnet og maksimalt 3 tegn i filtypen. Det må gjøres fordi kommunikatoren ikke tillater lengre navn på fremmede filer (interne meldinger og notattekst kan ha lengre navn). Overføre filer fra kommunikatoren og til en Mac Når du skal overføre en fil fra kommunikatoren til skrivebordet, markerer du objektet i mappevisningen, klikker på knappen Kopieren til Mac og bestemmer et mål og et navn for den overførte filen. Forhindre tekstkonvertering Når tekstfiler overføres til/fra kommunikatoren, konverterer MacSuite som standard disse filene til et passende format. Korte meldinger som overføres fra kommunikatoren og til en Mac, konverteres til Macintosh-format og -tegnsett, mens filer som overføres fra en Mac til kommunikatoren, konverteres til kommunikatorens tegnsett. I situasjoner hvor du ikke ønsker at filen skal konverteres når den overføres, når for eksempel du bare bruker kommunikatoren som et midlertidig oppbevaringssted for krypterte tekstfiler i kommunikatoren, kan du forhindre tekstkonverteringen ved å holde nede Kommando-tasten når du klikker på eller velger kommandoene Kopier til Mac eller Kopier fra Mac. Opprette mapper Velg målet for den nye mappen i mappevisningen. Klikk på knappen Ny mappe eller velg Ny mappe fra Arkiv-menyen. En ny mappe med navnet "Ny mappe" opprettes i kommunikatoren. Du kan gi mappen et passende navn. Endre navn på filer og mapper Velg en fil eller mappe du vil endre navnet på, eller velg Gi nytt navn-kommandoen i Arkiv-meneyn. For filer som allerede har et MS-DOS-filnavn (8+3 tegn), må også det nye navnet følge denne standarden. Eksempel på bruk av Filoverføring: Sende en SMS MacSuite kan ikke fortelle kommunikatoren at den skal sende korte meldinger for deg, men du kan overføre en tekstfil til en hvilken som helst mappe i kommunikatoren og bruke kommunikatorens egen funksjonalitet til å sende denne teksten som SMS-melding (eller som e-post eller faks). Kommunikatoren støtter smarte meldinger og lange meldinger, slik at SMS-meldingen kan være ganske lang. 16(24)

17 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Ta en sikkerhetskopi Velg først det du vil sikkerhetskopiere: Vil du sikkerhetskopiere alle dataene (inkludert hukommelseskort hvis du har installert et slikt), velger du Alle data på enhet. Hvis du vil endre det som skal sikkerhetskopieres, bruker du Utvalgte data på enhet. Velg mappen hvor den nye sikkerhetskopien skal lagres (dette vil også være en mappe). Sikkerhetskopierte sett i den valgte mappen vises i listen. For å beholde oversikten over alle sikkerhetskopiene kan du åpne sikkerhetskopimappen i Finder og slette de settene du ikke lenger har behov for. 1. Velg målmappen for sikkerhetskopifilene. 2. Velg hva du vil sikkerhetskopiere fra kommunikatoren. 3. Klikk på knappen Sikkerhetskopier for å starte prosessen. 17(24)

18 Gjenopprette en sikkerhetskopi Når du skal gjenopprette en sikkerhetskopi, må du ha en åpen forbindelse til kommunikatoren. 1. Velg mappen som inneholder sikkerhetskopisettet som du vil gjenopprette. 2. Listen over sett som kan gjenopprettes, blir vist. 3. Velg settet som du vil gjenopprette. 4. Klikk på knappen Gjenopprett for å starte prosessen. Velger mappen som inneholder sikkerhetskopimappen. Dette er mappen som du velger når du angir hvor sikkerhetskopiene skal legges. Sikkerhetskopisett som ligger i sikkerhetskopimappen. 18(24)

19 Installere og fjerne programvare Du kan installere nye programmer på kommunikatoren din. Slike programmer finner du på CD-ROMplaten Nokia 9110 Communicator, eller du kan kjøpe andre programmer fra tredjepartsutviklere. Mer informasjon om denne muligheten finner du i brukerhåndboken for Nokia 9110 Communicator. Når du skal installere eller fjerne programvare med MacSuite, må komponenten Installer/Fjern være valgt (velg Installer/Fjern fra Komponent-menyen, eller klikk på denne knappen i komponentverktøymenyen). Velg mellom installering av ny programvare eller fjerne eksisterende ved hjelp av lokalmenyen øverst i vinduet. Velg mellom Installer og Fjern ved hjelp av lokalmenyen. Installere programvare på kommunikatoren 1. Velg mappen hvor programvaren som skal installeres, ligger. Denne typen mapper består vanligvis av flere filer, hvor navnene slutter med filendingene.ins eller.geo. 2. Programmene som kan installeres i den valgte mappen, vises i listen. 3. Velg programmet du vil installere. 4. Velg hvor du vil installere den nye programvaren. Du kan installere den i kommunikatorens egen hukommelse, eller på et hukommelses-kort hvis et slikt er installert i kommunikatoren din. 5. Klikk på Installer for å installere programvaren. Velg mappen med programvaren som skal installeres. Liste over programvare som kan installeres i den valgte mappen. Velger hvor programvaren skal legges: kommunikatorens egen hukommelse eller i hukommelseskortet. Dette siste valget er kun tilgjengelig hvis et slikt kort er installert på kommunikatoren din. 19(24)

20 Fjerne installert programvare fra kommunikatoren Når du velger valget Fjern fra lokalmenyen, søker MacSuite gjennom den tilkoblede kommunikatoren etter brukerinstallert programvare, og viser det som blir funnet i listen. Slik fjerner du programvare: 1. Velg programvaren du vil fjerne fra kommunikatoren. 2. Klikk på Fjern. Lister over brukerinstallerte programmer på kommunikatoren. Symbolet viser om programvaren befinner seg i kommunikatorens hukommelse eller i hukommelseskortet. 20(24)

21 Bilag A: Serielle kabler og ISB-adaptere Når du kobler kommunikatoren til en kompatibel Macintosh -maskin, trenger du alltid den serielle kabelen som fulgte med kommunikatoren din. Den har en standard 9-pinners seriell kontakt i den ene enden, mens den andre enden plugges inn nederst på kommunikatoren. Denne framgangsmåten er beskrevet i mer detalj i håndboken til kommunikatoren. Standard Mac seriell utgang Hvis din Macintosh har en standard Mac seriell utgang (en rund mini-din8 connector), vanligvis merket med en telefon eller skriver, kobler du kommunikatoren til din Macintosh ved hjelp av datakabelen. Du trenger også en standard Macintosh modemkabel og en 25-pinners (hun) til 9- pinners (han) adapter. Da er det bare å koble sammen kablene med adapteren. USB Hvis din Macintosh bare har en USB-utgang, trenger du en USB til seriell-portadapter. Det finnes to typer Mac-kompatible USB-serielle adaptere: Hvis din USB til seriell-adapter har en standard Macintosh seriell utgang, trenger du også en Macintosh modemkabel og en 25-pinners (hun) til 9-pinners (han) adapter (samme situasjon som beskrevet ovenfor), som da kobles til kommunikatorens serielle kabel. Hvis din USB til seriell utgang-adapter allerede har en 9-pinners (han) adapter, plugger du kommunikatorens serielle kabel rett inn i denne. Merk: Husk å bruke de nyeste ressursene for adapteren og kontroller at MacOS benytter de nyeste USB-driveroppdateringene. 21(24)

22 Velge en seriell utgang Etter at du har koblet kommunikatoren til Macintosh-maskinen, bruker du MacSuite til å angi riktig seriell utgang. Dette gjør du i dialogruten Valg (velg Valg i Rediger-menyen). 22(24)

23 B: Grunnleggende feilsøking Installering Kan ikke kopiere Hva er QuickTime? Kontroller at du har nok ledig diskplass på harddisken din. MacSuite-mappen bruker omtrent 5 MB med ledig plass. QuickTime er et gratis multimedievisningstillegg fra Apple. Det installeres vanligvis automatisk på nyere MacOS-versjoner, men du kan også laste ned QuickTime direkte fra Apple. Gå til Koble til Kunne ikke etablere forbindelse MacSuite var ikke i stand til å koble seg til kommunikatoren. Sjekk tilkoblingskablene og kontroller at den riktige serielle utgangen er valgt i Valg. Filoverføring Kan ikke overføre en faks Kontroller at faksen du forsøker å overføre, ikke er i bruk eller er åpen i kommunikatoren. Dette hindrer kommunikatoren i å kunne sende filen. Det er også en god vane å gjøre dette for alle store filer, som for eksempel bilder. 23(24)

24 Copyright Nokia Mobile Phones Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. 24(24)

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Hurtigveiledning Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

«Tillatt antall» betyr én (1), med mindre annet er angitt i gyldig lisens (f.eks. volumlisens) fra Adobe.

«Tillatt antall» betyr én (1), med mindre annet er angitt i gyldig lisens (f.eks. volumlisens) fra Adobe. ADOBE Programvarelisensavtale MEDDELELSE TIL SLUTTBRUKER: VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å KOPIERE, INSTALLERE ELLER BRUKE HELE ELLER DELER AV PROGRAMVAREN GODTAR DE ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

(a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og

(a) Den interaktive SMART Board -tavlen tildeler både en SMART Notebook-samarbeidslisens og SMART Technologies ULC Programvarelisensavtale for sluttbruker for SMART Notebook -samarbeidsprogramvare 10 og tilknyttet SMART-programvare Sist revidert: 09.05.11 Les nøye gjennom hele denne lisensavtalen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro, Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Versjon: Norsk Formål: Test- og betalingslisens

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.81 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...3 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security

NORTON LISENSAVTALE. Norton Internet Security NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION, HVIS I MELLOM-

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer