Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) unntatt kap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) unntatt kap."

Transkript

1 Innst. S. nr. 88 ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.prp. nr. 18 ( ) unntatt kap. 451, 456 og 480 Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet Til Stortinget SAMMENDRAG Innleiing Justis- og politidepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet for Endringsforslaga på nokre av dei regelbundne postane er mellom anna baserte på rekneskapstal pr. 30. september Departementet understreker at tala for forbruk på dei regelbundne postane berre er prognosar, og at dei endelege rekneskapstala kan avvike ein del frå desse prognosane. Forslag om endringar Kap. 400 Administrasjon POST 71 TILSKOTT TIL INTERNASJONALE ORGANISASJONAR På bakgrunn av rekneskapstal hittil i år og venta utvikling på posten foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga på kap. 400 post 71 med 1 mill. kroner. Kap. 410 Tingrettane og lagmannsrettane Løyvinga på posten dekkjer utgifter som etter rettsgebyrlova er inkluderte i rettsgebyret. Forbruket på posten er knytt til talet på og omfanget av saker, og er derfor ikkje styrbar. og venta utvikling foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga under kap. 410 post 21 med 3 mill. kroner. Kap Rettsgebyr POST 1 RETTSGEBYR Løyvinga på posten dekkjer inntekter i samband med sivile saker, tinglysing, skjønn, skifte, konkurs m.m. Inntektene er regelstyrte. og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap post 1 med 30 mill. kroner. Kap. 412 Tinglysingsprosjektet Løyvinga på kap. 412 post 1 dekkjer mellom anna driftskostnader i samband med tinglysing i fast eigedom og tinglysing av burettsdelar. Justisdepartementet har fått fullmakt til å overskride løyvinga på kap. 412 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 1. På bakgrunn av langt fleire registreringar av rettar i burettsdelar enn først lagt til grunn blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 412 post 1 med 14,5 mill. kroner, jf. omtale under kap post 1. Kap Tinglysingsprosjektet POST 1 GEBYRINNTEKTER, BURETTSREGISTER Løyvinga på kap post 1 dekkjer inntekter i samband med registreringar av rettar i burettsdelar. løyvinga på kap. 412 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 1. På bakgrunn av langt fleire registreringar av rettar i burettsdelar enn først lagt til grunn blir det foreslått å auke løyvinga under kap post 1 med 25 mill. kroner, jf. omtale under kap. 412 post 1. Kap. 413 Jordskifterettane Løyvinga på kap. 413 post 1 dekkjer driftsutgifter for jordskifterettane. Justisdepartementet har fått fullmakt til å overskride løyvinga på kap. 413 post 1 mot tilsva-

2 2 Innst. S. nr rande meirinntekter på kap post 1. På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstal hittil i år og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 413 post 1 med 3,6 mill. kroner, jf. omtale under kap post 1. Løyvinga på kap. 413 post 21 dekkjer sideutgifter som jordskifterettane har heimel til å krevje inn i visse saker. På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstal hittil i år og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 413 post 21 med 5 mill. kroner, jf. omtale under kap post 2. Kap Jordskifterettane POST 1 SAKS- OG GEBYRINNTEKTER Løyvinga på kap post 1 dekkjer inntekter ved at partane i saker ført for jordskifterettane betaler gebyr. løyvinga på kap. 413 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 1. På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstal hittil i år og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap post 1 med 3,6 mill. kroner, jf. omtale under kap. 413 post 1. POST 2 SIDEUTGIFTER Løyvinga på kap post 2 dekkjer inntektene som jordskifterettane har heimel til å krevje inn i visse saker. På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstal hittil i år og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap post 2 med 5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 413 post 21. Kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter Løyvinga på posten dekkjer utgifter til godtgjering til medlemmer av forliksråda og kompetansehevande tiltak i form av kurs. og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 414 post 21 med 9 mill. kroner. Kap Aksjar i Norsk Eigedomsinformasjon as POST 85 UTBYTTE Gjeldande løyving på posten i 2007 er 6,8 mill. kroner. På generalforsamlinga til Norsk Eigedomsinformasjon as våren 2007 blei det vedteke eit utbytte på 7,37 mill. kroner for rekneskapsåret På denne bakgrunn blir det foreslått å auke løyvinga på kap post 85 med 0,57 mill. kroner. Kap. 430 Kriminalomsorga si sentrale forvaltning Løyvinga på posten dekkjer ordinære driftsutgifter (lønn, varer og tenester) i kriminalomsorga. Det er sett i verk eit program for leiingsutvikling på alle leiarnivå i kriminalomsorga. Justisdepartementet foreslår å samle utbetalingane under kap. 430 post 1. Justisdepartementet foreslår derfor å auke løyvinga under kap. 430 post 1 med 1,2 mill. kroner, jf. omtale under kap. 432 post 1. løyvinga på kap. 430 post 21 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 2. Ettersom utgiftene i arbeidsdrifta er venta å bli lågare enn løyvinga på posten og inntektene frå arbeidsdrifta er venta å bli høgare enn venta på kap post 2, foreslår Justisdepartementet derfor å auke løyvinga på kap. 430 post 1 med 7,4 mill. kroner, jf. omtale under kap. 430 post 21. løyvinga på kap. 430 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 3. På bakgrunn av at inntekter frå sal og tilskott i 2007 er venta å bli høgare enn lagt til grunn i løyvinga for 2007, foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga på posten med 7,7 mill. kroner, jf. omtale under kap post 3. løyvinga på kap. 430 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 4. Som følgje av at tilskott frå Utanriksdepartementet til internasjonalt fengselssamarbeid i 2007 er venta å bli høgare enn lagt til grunn i løyvinga for 2007, foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga med 0,254 mill. kroner, jf. omtale under kap post 4. Samla foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga under kap. 430 post 1 med 16,554 mill. kroner., KAN NYTTES UNDER KAP. 430 POST 1 Løyvinga på posten i 2007 er 53,981 mill. kroner. løyvinga på kap. 430 post 21 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 2. Inntektene på kap post 2 er venta å bli 1,8 mill. kroner høgare enn løyvinga i Dette gir ei samla disponibel løyving på 55,781 mill. kroner. Samtidig er utgiftene knytta til arbeidsdrifta venta å bli 48,381 mill. kroner i Justisdepartementet foreslår derfor å redusere den tilgjengelege løyvinga på posten med 7,4 mill. kroner. Samanlikna med saldert budsjett foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga med 5,6 mill. kroner, jf. omtale under kap. 430 post 1 og kap post 2. POST 60 REFUSJONAR TIL KOMMUNANE, FORVARINGS- DØMTE O.A., KAN OVERFØRAST På bakgrunn av rekneskapstal hittil i år og venta utvikling foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga under posten med 11,75 mill. kroner i Dette skuldast at utgifter til refusjon til kommunale omsorgstiltak for personar som er sette fri frå forvaring, psykisk utviklingshemma med sikringsdom og varetektssurrogat er blitt lågare enn tidligare lagt til grunn. Kap Kriminalomsorga si sentrale forvaltning POST 2 INNTEKTER FRÅ ARBEIDSDRIFTA Inntektene frå sal frå arbeidsdrifta er venta å bli 1,8 mill. kroner høgare enn lagt til grunn i løyvinga for Justisdepartementet har fått fullmakt til å over-

3 Innst. S. nr skride løyvinga på kap. 430 post 21 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 2. Justisdepartementet foreslår derfor å auke løyvinga på kap post 2 med 1,8 mill. kroner, jf. omtale under kap. 430 post 21. POST 3 ANDRE INNTEKTER Inntekter frå sal og tilskott på posten er venta å bli 7,7 mill. kroner høgare enn lagt til grunn i løyvinga på posten i Justisdepartementet har fått fullmakt til å overskride løyvinga på kap. 430 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 3. Justisdepartementet foreslår derfor å auke løyvinga på kap post 3 med 7,7 mill. kroner, jf. omtale under kap. 430 post 1. POST 4 TILSKOTT Tilskott frå Utanriksdepartementet til internasjonalt fengselssamarbeid er venta å bli høgare enn lagt til grunn i løyvinga for Justisdepartementet har fått fullmakt til å overskride løyvinga på kap. 430 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 4. Justisdepartementet foreslår derfor å auke løyvinga med 0,254 mill. kroner, jf. omtale under kap. 430 post 1. Kap. 432 Kriminalomsorga sitt utdanningssenter Justisdepartementet foreslår å samle utgiftene til program for leiingsutvikling under kap. 430 post 1, og foreslår å redusere løyvinga under kap. 432 post 1 med 1,2 mill. kroner, jf omtale under kap. 430 post 1. løyvinga på kap. 432 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 3. Justisdepartementet foreslår å redusere løyvinga under posten med 0,63 mill. kroner etter at inntektene under kap post 3 er venta å bli lågare enn det som er lagt til grunn i løyvinga for 2007 på posten jf. omtale under kap post 3. Samla foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga under kap. 432 post 1 med 1,83 mill. kroner. Kap Kriminalomsorga sitt utdanningssenter POST 3 ANDRE INNTEKTER løyvinga på kap. 432 post 1 mot tilsvarande meirinntekter på kap post 3. Inntektene på posten er venta å bli 0,63 mill. kroner lågare enn løyvinga for Justisdepartementet foreslår derfor å redusere løyvinga med 0,63 mill. kroner, jf. omtale under kap. 432 post 1. Kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten, KAN NYTTAST UNDER KAP. 441 POST 1 Styrking av politiet Regjeringa legg vekt på at politiet skal vere synleg og tilgjengeleg. Ønsket om mellom anna betre responstid og behov for å ha ei større merksemd om den kriminaliteten som rammar folk flest, gjer at Justisdepartementet foreslår å auke løyvinga til politiet generelt med 20 mill. kroner fordelt med 16 mill. kroner under kap. 440 post 1 og 4 mill. kroner under kap. 441 post 1. Utskriving av politiattestar For å førebygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemma må søkjarar til ei rekkje helsefaglege utdanningar framleggje politiattest ved opptak. Dette er heimla gjennom endring av forskrift om opptak i høgare utdanning av 10. oktober 2005, som blei sett i kraft 15. juni Som følgje av dette får politiet meirutgifter til utskriving av politiattestar, og det blir foreslått å rammeoverføre totalt 1,615 mill. kroner frå Kunnskapsdepartementet sitt budsjett til Justisdepartementet sitt budsjett. Av beløpet på 1,615 mill. kroner foreslår Justisdepartementet å rammeoverføre 1,292 mill. kroner frå kap. 281 post 1 til kap. 440 post 1, jf. omtale under kap. 441 post 1 og omtale under kap. 281 post 1 i St.prp. nr. 7 ( ). Saker i tilknyting til Statens innkrevingssentral (SI) Overføring av løyving som følgje av at SI har overteke gebyrinnkreving frå Brønnøysundregistra Statens innkrevingssentral (SI) har overteke gebyrinnkrevinga i saker i tilknyting til den sivile rettspleien på grunnplanet frå Brønnøysundregistra. Brønnøysundregistra har framleis noko arbeid med sakene i 2007, og det er semje mellom Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet om overføring av 1,25 mill. kroner frå Brønnøysundregistra til SI. I tillegg foreslår Justisdepartementet å overføre 1,5 mill kroner frå kap. 440 post 1 til kap Statens innkrevingssentral post 1. Den nye tvistelova Den nye tvistelova inneber at det må lagast nye rutinar for forliksrådsbehandling. Utgiftene er rekna til 1 mill. kroner og Justisdepartementet foreslår derfor å overføre 1 mill. kroner frå kap. 440 post 1 til kap Statens innkrevingssentral post 1. Utvida registrering av utleggsforretningar og samordning av utleggstrekk Det er vedteke nye reglar om utvida registrering av utleggsforretningar i Lausøyreregisteret og om samordning av utleggstrekk frå ulike namsmyndigheiter. Alle utleggsforretningar skal registrerast i Lausøyreregisteret grunna omsynet til kredittopplysningar. SI starta i slutten av 2006 arbeidet med å utvikle ein database der utlegg frå både alminnelege namsmenn og særnamsmenn blir registrert. Utviklinga av systemet har halde fram også i Vidare vil SI i 2007 gjennomføre tilpassingar i kjeldesystemet SIAN som skal avlevere utleggsinformasjon til utleggsdatabasen. For å dekke utgifter i 2007 foreslår Justisdepartementet å overføre 1,5 mill kroner frå kap. 440 post 1 til kap Statens innkrevingssentral post 1. Samla foreslår Justisdepartementet å rammeoverføre 4 mill. kroner frå kap. 440 post 1 til kap Statens innkrevingssentral post 1, jf. omtale under kap post 1 i Finansdepartementet sin stortingsproposisjon om ny saldering av statsbudsjettet for 2007.

4 4 Innst. S. nr Samla foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga på kap. 440 post 1 med 13,292 mill. kroner. Politiet har hittil i år uttransportert færre personar frå landet enn planlagt. Dette skuldast ei rekke forhold. Mellom anna har det vore problem knytta til returar til fleire land. Måltalet for uttransporterte personar i 2007 vil derfor ikkje bli nådd. Med bakgrunn i dette ligg det an til ei innsparing på posten. Justisdepartementet foreslår å redusere løyvinga på kap. 440 post 21 med 15 mill. kroner. POST 23 SIDEUTGIFTER I SAMBAND MED SIVILE GJEREMÅL På bakgrunn av rekneskapstal hittil i år og venta utvikling på posten foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga på posten med 15 mill. kroner. Kap Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten POST 4 GEBYR VAKTSELSKAP På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstala hittil i år og venta utvikling på posten foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga på kap post 4 med 0,6 mill. kroner. POST 6 GEBYR - UTLENDINGSSAKER På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstala hittil i år og venta utvikling på posten foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga på kap post 6 med 10 mill. kroner. POST 7 GEBYR - SIVILE GJEREMÅL På bakgrunn av erfaringstal, rekneskapstala hittil i år og venta utvikling på posten foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga på kap post 7 med 35 mill. kroner. Kap. 441 Oslo politidistrikt, KAN NYTTAST UNDER KAP. 440 POST 1 NATO sitt utanriksministermøte I samband med NATO sitt uformelle utanriksministermøte i april i år blei det løyvd 42 mill. kroner på kap. 441 post 1, jf. St.prp. nr. 58 ( ). Av dette blei det forbrukt 32,665 mill. kroner, noko som gjev ei ubrukt løyving på 9,335 mill. kroner. Det blir derfor foreslått å redusere løyvinga under kap. 441 post 1 med 9,335 mill. kroner. Styrking av politiet For å styrke Oslo Politidistrikt foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga under kap. 441 post 1 med 4 mill kroner, jf. omtale under kap. 440 post 1. Utskriving av politiattestar Som følge av at politiet får meirutgifter til utskriving av politiattestar, jf. endring av forskrift om opptak i høgare utdanning av 10. oktober 2005, foreslår Justisdepartementet å rammeoverføre totalt 1,615 mill. kroner frå Kunnskapsdepartementet sitt budsjett til Justisdepartementet sitt budsjett. Av beløpet på 1,615 mill. kroner blir det foreslått å rammeoverføre 0,323 mill. kroner frå kap. 281 post 1 til kap. 441 post 1, jf. omtale under kap. 440 post 1 og omtale under kap. 281 post 1 i St.prp. nr. 7 ( ). Samla foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga på kap. 441 post 1 med 5,012 mill. kroner. Kap. 443 Oppfølging av innsynslova Det har ikkje vore mogleg å avslutta arbeidet til Innsynsutvalet sommaren Rydding i saker, statistikkføring, rapportering med vidare gjer at dette arbeidet ikkje blir ferdig før ved utgangen av året. Justisdepartementet foreslår derfor å auke løyvinga på kap. 443 post 1 med 1,7 mill. kroner. POST 70 ERSTATNINGAR Som følgje av at erstatningsutbetalingane er lågare enn venta foreslår Justisdepartementet å redusere løyvinga på kap. 443 post 70 med 1,7 mill. kroner. Kap. 455 Redningstenesta Løyvinga på posten utgjer 6,248 mill. kroner i Basert på erfaringstal, rekneskapstal dei seinare år og forbruket hittil i 2007, foreslår Justisdepartementet å auke løyvinga på kap. 455 post 21 med 1,5 mill. kroner. POST 45 STØRRE UTSTYRSINNKJØP OG VEDLIKEHALD, KAN OVERFØRAST Løyvinga på posten dekkjer mellom anna diverse investeringar knytt til hovudredningssentralane. Justisdepartementet foreslår å redusere løyvinga på kap. 455 post 45 med 1,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 455 post 21. Kap. 466 Særskilde straffesaksutgifter m.m. Løyvinga på posten dekkjer utgifter til advokatar, sakkunnige og tolkar i straffesaker etter straffeprosesslova kapittel 9. Dei totale utgiftene på kapitlet heng saman med talet på straffesaker, omfanget av sakene og storleiken på den offentlege salærsatsen. Utgiftene på posten er regelstyrte. og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 466 post 1 med 35 mill. kroner. Kap. 470 Fri rettshjelp POST 70 FRI SAKFØRSEL Løyvinga på posten dekkjer utgifter til advokatar der det er gjeve heil eller delvis fri sakførsel. Utgiftene er regelstyrte. og venta utvikling blir det foreslått å redusere løyvinga under kap. 470 post 70 med 9 mill. kroner.

5 Innst. S. nr POST 71 FRITT RETTSRÅD Løyvinga på posten dekkjer utgifter til advokatar og rettshjelparar i saker der det er gjeve fritt rettsråd. Utgiftene er regelstyrte. og venta utvikling blir det foreslått å redusere løyvinga under kap. 470 post 71 med 30 mill. kroner. Kap. 471 Staten sitt erstatningsansvar POST 71 ERSTATNINGSANSVAR M.M., OVERSLAGSLØYVING Løyvinga på posten dekkjer utbetalingar som følgje av staten sitt erstatningsansvar på grunnlag av alminnelege erstatningsreglar, med unntak av ansvar i kontraktforhold og ansvar i samband med forretningsdrifta til staten. Løyvinga på posten er regelstyrt, og har stikkordet overslagsløyving. og venta utvikling blir det foreslått å redusere løyvinga under kap. 471 post 71 med 24 mill. kroner. Kap. 475 Bubehandling Løyvinga på posten dekkjer dei regelstyrte utgiftene til staten i samband med behandlinga av saker om tvangsoppløysing av aksjeselskap og saker om konkurs etter konkurslova 73. og venta utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 475 post 1 med 5 mill. kroner. KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Anne Marit Bjørnflaten, Thomas Breen, Ingrid Heggø og Hilde Magnusson Lydvo, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne og Morten Ørsal Johansen, fra Høyre, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar C h a u d h r y, viser til proposisjonen. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrep a r t i, er svært tilfreds med at Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet med 20 mill. kroner, hvorav 4 mill. kroner foreslås bevilget til Oslopolitiet. F l e r t a l l e t viser til at dette bl.a. skal bidra til bedre responstid og større synlighet og oppmerksomhet om den kriminaliteten som rammer folk flest. F l e r t a l l e t viser til at dette kommer i tillegg til styrkingen av politiet det er lagt opp til i statsbudsjettet for 2008 og viser i den forbindelse til komiteens merknader til St.prp. nr. 1 ( ). K o m i t e e n viser til at utgiftene til fri sakførsel og fritt rettsråd har vist seg å bli lavere enn forventet i 2007, og at disse postene derfor er foreslått redusert. I og med at utgiftene til fri rettshjelp er regelstyrte, har ikke reduksjonen betydning for hvilke rettigheter den enkelte har under ordningen, og signaliserer heller ikke noen redusert satsing på ordningen framover. K o m i - t e e n ser fram til den gjennomgangen av rettshjelpsordningene som Regjeringen nå er i gang med. Når det gjelder kap. 440 viser k o m i t e e n s m e d - lemmer fra Fremskrittspartiet til at politiet har et stort etterslep når det gjelder investeringer. Spesielt er bilparken i svært dårlig forfatning og har behov for fornying. I tillegg har man flere steder fortsatt behov for investering i personlig verneutstyr og våpen. D i s s e m e d l e m m e r mener det lå klare behov og forventninger i forhold til å klare slike investeringer i Dessverre har politiets stramme budsjetter ført til at investeringer i utstyr har blitt utsatt ytterligere. D i s s e m e d l e m m e r mener dette er svært uheldig og mener etterslepet på nødvendige investeringer også vil utgjøre et arbeidsmiljøproblem. D i s s e m e d l e m m e r mener investeringene kan gjennomføres temmelig raskt og innenfor budsjettåret. D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme forlag om å øke post 440 med kroner merket kan overføres. Når det gjelder kap. 441 vil d i s s e m e d l e m m e r vise til sine merknader og argumentasjon under kap. 440 og fremhever at samme hensyn gjør seg i minst like stor grad gjeldende for Oslopolitiet. D i s s e m e d - l e m m e r vil derfor fremme forslag om å styrke post 441 med kroner merket kan overføres. Komiteens medlemmer fra Fremskrittsp a r t i e t o g H ø y r e har merket seg at bevilgningen til politiet økes med 20 mill. kroner hvorav 4 mill. kroner skal gå til Oslo. D i s s e m e d l e m m e r vil i denne sammenheng vise til at politiet generelt og Oslopolitiet spesielt står overfor et stadig mer krevende kriminalitetsbilde samtidig som politidistriktene må holde en rekke stillinger ubesatt av budsjettmessige årsaker. D i s s e m e d l e m m e r er bekymret over utviklingen og mener det er svært uheldig når politiet må henlegge saker med kjent gjerningsmann. Det er også svært alvorlig når Oslos politimester på høring i komiteen, kan opplyse at ligningsmyndighetene i Oslo unnlater å anmelde flere saker enn det man erfaringsmessig vet politiet er i stand til å følge opp. Med bakgrunn i dette er d i s s e m e d l e m m e r overrasket over at Oslopolitiets budsjett reduseres med om lag 5 mill. kroner. D i s s e m e d l e m m e r har merket seg økningen i antall politiattester og at dette legger beslag på stadig flere ressurser hos politiet. D i s s e m e d l e m m e r mener det er viktig å få klarlagt hvordan dette påvirker politiets ressursbruk og fremmer følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett med en vurdering av forventet omfang og finansiering av politiattester, herunder en vurdering av om utstedelse av slike attester er en oppgave som kan ivaretas av andre enn politiutdannet personell."

6 6 Innst. S. nr FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre: Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett med en vurdering av forventet omfang og finansiering av politiattester, herunder en vurdering av om utstedelse av slike attester er en oppgave som kan ivaretas av andre enn politiutdannet personell. KOMITEENS TILRÅDING K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 400 Justisdepartementet 71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, n e d s e t t e s med fra kr til kr Tingrettene og lagmannsrettene 21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Tinglysingsprosjektet 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1, f o r h ø y e s med fra kr til kr Jordskifterettene 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med fra kr til kr Forliksråd og andre domsutgifter 21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1, n e d s e t t e s med fra kr til kr Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, n e d s e t t e s med fra kr til kr Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s med fra kr til kr Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, f o r h ø y e s med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ra kr til kr Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, n e d s e t t e s med fra kr til kr Oslo politidistrikt 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, n e d s e t t e s med fra kr til kr Oppfølging av innsynsloven 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Erstatninger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med fra kr til kr

7 Innst. S. nr Kap. Post Formål Kroner 455 Redningstjenesten 21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med fra kr til kr Særskilte straffesaksutgifter m.m. 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Fri rettshjelp 70 Fri sakførsel, n e d s e t t e s med fra kr til kr Fritt rettsråd, n e d s e t t e s med fra kr til kr Statens erstatningsansvar 71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med fra kr til kr Bobehandling 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Inntekter 3410 Rettsgebyr 1 Rettsgebyr, forhøyes med fra kr til kr Tinglysingsprosjektet 1 Gebyrinntekter, borettsregister, forhøyes med fra kr til kr Jordskifterettene 2 Sideutgifter, f o r h ø y e s med fra kr til kr Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as 85 Utbytte, f o r h ø y e s med fra kr til kr Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 2 Arbeidsdriftens inntekter, f o r h ø y e s med fra kr til kr Andre inntekter, f o r h ø y e s med fra kr til kr Tilskudd, forhøyes med fra kr til kr Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 3 Andre inntekter, n e d s e t t e s med fra kr til kr Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten 4 Gebyrer - vaktselskap, forhøyes med fra kr til kr Gebyrer - utlendingssaker, n e d s e t t e s med fra kr til kr Gebyr - sivile gjøremål, forhøyes med fra kr til kr Oslo, i justiskomiteen, den 6. desember 2007 Anne Marit Bjørnflaten leder og ordfører

8 Lobo Media AS

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet St.prp. nr. 18 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 16. november 2007,

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. St.prp. nr. 12 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. St.prp. nr. 12 ( ) Innst. S. nr. 102 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.prp. nr. 12 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapittel administrerte

Detaljer

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 58 (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen St.prp. nr. 18 (2005-2006) Innstilling frå justiskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. St.prp. nr. 21 ( ) unntatt kap. 456 og 3456

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. St.prp. nr. 21 ( ) unntatt kap. 456 og 3456 Innst. S. nr. 108 (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen St.prp. nr. 21 (2008 2009) unntatt kap. 456 og 3456 Innstilling frå justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2008 under

Detaljer

Om endringar i Statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet

Om endringar i Statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet St.prp. nr. 21 (2008 2009) Om endringar i Statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 14. november 2008,

Detaljer

Innst. S. nr. 59. ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. St.prp. nr. 14 ( )

Innst. S. nr. 59. ( ) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. St.prp. nr. 14 ( ) Innst. S. nr. 59 (2004-2005) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen St.prp. nr. 14 (2004-2005) Innstilling frå justiskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte

Detaljer

Innst. 59 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 45 S (2009 2010), unntatt kap.

Innst. 59 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 45 S (2009 2010), unntatt kap. Innst. 59 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget frå justiskomiteen Prop. 45 S (2009 2010), unntatt kap. 456 og 3456 Innstilling frå justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis-

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Innst. 114 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ), unntatt kap. 490, 491, 3490, 456 og 3456

Innst. 114 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ), unntatt kap. 490, 491, 3490, 456 og 3456 Innst. 114 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 23 S (2012 2013), unntatt kap. 490, 491, 3490, 456 og 3456 Innstilling fra justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 28 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 28 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet St.prp. nr. 28 (2002 2003) Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 15. november 2002,

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. S. nr. 99 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 23 (2007-2008) unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap. Innst. 54 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S (2013 2014), unntatt kap. 2426 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings-

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 24.

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 18.

Detaljer

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 27 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 26 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar

Detaljer

St.prp. nr. 16 ( )

St.prp. nr. 16 ( ) St.prp. nr. 16 (2000-2001) Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 17. november 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. S. nr. 89. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:61 ( )

Innst. S. nr. 89. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:61 ( ) Innst. S. nr. 89 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:61 (2006-2007) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl,

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innst. S. nr. 98 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne-

Detaljer

Innst. S. nr. 222. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. i Dokument nr. 8:45 (2008 2009).

Innst. S. nr. 222. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. i Dokument nr. 8:45 (2008 2009). Innst. S. nr. 222 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:45 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 24 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 23 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. S. nr. 50 (2000-2001)

Innst. S. nr. 50 (2000-2001) Innst. S. nr. 50 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet St.prp. nr. 26 (2000-2001) Til

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet St.prp. nr. 30 (2003 2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same

Detaljer

Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Statsbudsjettet 2014 overføring av bevilgning

Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Statsbudsjettet 2014 overføring av bevilgning Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 13/6395 - AMJ 14.02.2014 Statsbudsjettet 2014 overføring av bevilgning Justis- og beredskapsdepartementet viser til

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 17 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 22. november

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( )

St.prp. nr. 18 ( ) St.prp. nr. 18 (2006 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet av 24. november 2006, godkjend

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 16. november

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1.

Innst. 81 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens generelle merknader. 1. Innst. 81 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 42 S (2009 2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( )

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( ) Innst. 56 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:143 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Dokument nr. 8:30 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Dokument nr. 8:30 ( ) Innst. S. nr. 252 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Dokument nr. 8:30 (2007 2008) Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra Siv Jensen, Carl

Detaljer

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet Innst. S. nr. 42 (2001-2002) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 21 (2001-2002) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 148 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 148 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 29 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 29 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

Prop. 18 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 18 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 18 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Tilråding frå Justis- og politidepartementet 18.

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning Arbeids og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 56 (2006 2007) Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging Tilråding fra

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

Innst. O. nr. 43. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 22 (2007-2008)

Innst. O. nr. 43. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 22 (2007-2008) Innst. O. nr. 43 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 22 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt) Til

Detaljer

Innst. S. nr. 90. ( ) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 29 ( )

Innst. S. nr. 90. ( ) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 29 ( ) Innst. S. nr. 90 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.prp. nr. 29 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om endring av løyvingar mv. for 2003 på Samferdselsdepartementets

Detaljer

Innst. S. nr. 65. ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. St.prp. nr. 13 ( )

Innst. S. nr. 65. ( ) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. St.prp. nr. 13 ( ) Innst. S. nr. 65 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen St.prp. nr. 13 (2002-2003) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 47 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 8 S (2013 2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innst. S. nr. 96 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008).

Innst. S. nr. 214. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:51 (2007-2008). Innst. S. nr. 214 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:51 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum,

Detaljer

Innst. 6 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen

Innst. 6 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Innst. 6 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 1 S (2009 2010) og Prop. 1 Tillegg 3 (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 24 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Tilråding frå Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

St.prp. nr. 17 ( ) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 St.prp. nr. 17 (2002 2003) Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 Tilråding frå Sosialdepartementet av 15. november 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 72 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 4

Budsjett-innst. S. nr. 4 Budsjett-innst. S. nr. 4 (2007-2008) Budsjettinnstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 25.

Detaljer

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( )

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( ) Innst. 121 S (2012 2013) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen Prop. 35 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 15 ( )

St.prp. nr. 15 ( ) St.prp. nr. 15 (2005 2006) Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 25. november 2005, godkjend i statsråd same

Detaljer

St.prp. nr. 5 ( )

St.prp. nr. 5 ( ) St.prp. nr. 5 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. oktober 2000, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Innst. S. nr. 77 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 20 (2004-2005) kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705 Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

St.prp. nr. 32 ( )

St.prp. nr. 32 ( ) St.prp. nr. 32 (1999-2000) Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med Sleipner-ulykken Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 10. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Innst. 6 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen

Innst. 6 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Innst. 6 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013,

Detaljer