DELEGASJONSREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGASJONSREGLEMENT"

Transkript

1 Vår ref. 09/ /11 DELEGASJONSREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE 2010 Revidert og vedtatt av kommunestyret sist i møte under k-sak nr. 72/10 Ikrafttredelse fra Oppdatert og lovjustert 2011 Sist rettet Vedtatt første gang av kommunestyret i møte 6. mai 2004, under sak nr. 24/04.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING Hjemmel for delegasjonsreglementet Formål GENERELLE BESTEMMELSER I DELEGASJONSREGLEMENTET Prinsipper for fordeling av ansvar og myndighet mellom folkevalgt/politisk og administrativt nivå Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet Tilbakekalling av fullmakter i enkeltsaker Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller Omgjøringsrett Klagerett og klagebehandling Delegert myndighet i økonomi og personalspørsmål Hvordan avgjøre om en sak er prinsipiell Endringer i reglementet FOLKEVALGTE ORGANER Saker som skal behandles av kommunestyret Formannskapet Ordføreren Faste utvalg opprettet i medhold av kommuneloven DELEGASJON TIL INTERKOMMUNALE ORGANER Salten forvaltning IKS DELEGASJON TIL RÅDMANNEN Delegasjon i medhold av kommuneloven Delegasjon til rådmannen i medhold av særlovgivningen IKRAFTTREDELSE

3 1.0 INNLEDNING 1.1. Hjemmel for delegasjonsreglementet Delegasjoner i dette reglementet gis i medhold av kommuneloven av nr. 10 og forskrifter gitt i medhold av denne, samt med hjemmel i særlover hvor kommunen er tillagt beslutnings- og forvaltningsmyndighet - og hvor kommunestyret ikke selv skal fatte vedtak. Det vises spesielt til kommunelovens 8, 9 og 10 vedrørende formannskap, ordfører og faste utvalg, samt 22, 23 og 24 om myndighet og delegasjon til administrasjonssjefen (Rådmannen). Det utarbeides med dette et reglement som skal tilpasses den nye politiske struktur og administrativ organisering vedtatt av kommunestyret i desember 2002 og i juni Formål Formålet med delegasjonsreglementet og gjennomføre delegert myndighet er å oppnå en best mulig fordeling av myndighet og arbeidsoppgaver mellom kommunestyret og andre politiske og administrative organer for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål for selv å bedre kunne ivareta de overordnede styringsoppgaver og trekke opp retningslinjer for kommunenes virksomhet. Med dette også å komme frem til en hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver og myndighet mellom politisk valgte organer og administrasjonen. En vil med dette kunne oppnå en mest mulig rasjonell og effektiv forvaltning og utnyttelse av kommunens økonomiske og personalmessige resurser - og dermed kunne oppnå optimal effektivitet og kvalitet på de tjenester kommunen etter lovbestemt plikt eller frivillig tiltak yter sine innbyggere. 2.0 GENERELLE BESTEMMELSER I DELEGASJONSREGLEMENTET 2.1 Prinsipper for fordeling av ansvar og myndighet mellom folkevalgt/politisk og administrativt nivå De folkevalgte organer - og spesielt kommunestyret som kommunens øverste politiske myndighet - er ansvarlig for at politiske beslutninger som er hjemlet i lov og ansees nødvendig blir fattet. Med politiske beslutninger menes avgjørelser i spørsmål som ansees sentrale for utviklingen av kommunen og regionen som har med avveininger av verdier og behov å gjøre der det i utstrakt grad må brukes skjønn knyttet til prinsipper og der det ikke finnes klare regler, og tidligere praksis 3

4 Politisk styring gjøres fortrinnsvis gjennom fastlegging av mål, strategier, retningslinjer og vedtatte planer angivelse av rammebetingelser, herunder årsbudsjett og økonomiplan Resultatvurdering Rådmannen i Meløy er som kommunens øverste administrative leder, ansvarlig for å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt å igangsette og drive nødvendig planleggings- og utviklingsprosesser Å opprettholde en kostnadseffektiv drift, service og forvaltning av kommunen innen for gitte økonomiske rammer å sørge for som øverste personalansvarlige, best mulig kvalifiserte arbeidstakere på alle områder innenfor kommunens tjenesteyting og forvaltning og at de gis nødvendig opplæring og oppfølging på sitt arbeidsområde for å oppnå optimal service overfor kommunens innbyggere og trivsel på den enkelte arbeidsplass 2.2 Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet 1. All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ - og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk, samt innenfor rammer og forutsetninger som følger av de planer og budsjettrammer som er vedtatt av kommunestyret eller annet kompetent organ. 2. Myndighet som er delegert til faste utvalg eller rådmannen, kan delegeres videre så langt det er lovlig adgang til det og annet ikke er bestemt av kommunestyret eller i dette eller andre reglement og forskrifter. 3. Delegering av myndighet til administrativt nivå kan bare skje til rådmannen. Unntak kan være for delegering etter særlov til spesielle fagstillinger. Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen. Det er i hovedsak saker som ikke er av prinsipiell betydning som kan delegeres til administrativt nivå. Rådmannen forutsettes å sørge for en hensiktsmessig videredelegering i det administrative systemet. Myndighet som rådmannen har delegert videre i administrasjonen, kan rådmannen trekke tilbake når som helst hvis delegasjonen ikke har tjener sin hensikt, eller at den delegerte myndighetsbruk viser seg å få negative virkninger på det aktuelle saksområde. 4. Ved videredelegering og administrativ delegering kan det knyttes retningslinjer eller reglement til utøvelsen. 5. Det organ som har gitt delegert myndighet, kan be om å bli gjort kjent med de vedtak som fattes i medhold av delegasjonen. 4

5 2.3 Tilbakekalling av fullmakter i enkeltsaker 1. Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som underordnet organ har til behandling i medhold av delegert myndighet. Dersom endelig vedtak ikke er fattet, kan det delegerende organ selv fatte vedtak i saken. Tilsvarende prinsipp gjelder ved administrativ delegering. 2. Dette gjelder ikke når underordnet organ er gitt spesiell myndighet etter særlov å fatte vedtak i enkeltsaker, når kommunestyret har opprettet et slikt organ og gitt fullmakt i medhold av særlov. 2.4 Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller Et organ eller tjenestemann som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å fatte vedtak i spesielle tilfeller. Anmodning om overtakelse av beslutningsmyndighet kan avvises av overordnet organ. 2.5 Omgjøringsrett Et organ med delegert beslutningsmyndighet kan på eget initiativ omgjøre eget vedtak, eller omgjøre vedtak truffet av underordnet organ i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser og begrensninger som fremkommer av Klagerett og klagebehandling 1. Parter og andre med rettslig klageinteresse har, innenfor de rammer som forvaltningslov og eventuelle særlover setter, rett til å få vedtak prøvet av overordnet organ/klageinstans. 2. Enkeltvedtak fattet i medhold av delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter reglene i forvaltningsloven. 3. For vedtak som er fattet av organ opprettet i medhold av kommunelovens bestemmelser påklages til særskilt klagenemnd etter fvl. 28. Formannskapet tillagt funksjonen som kommunens særskilte klagenemnd etter forvaltningsloven. 4. Det organ eller den tjenestemann som utøver delegert myndighet og der igjennom fatter enkeltvedtak, skal ved klagebehandlingen fungere som underinstans etter forvaltningslovens klagebestemmelser. 5. Når tjenestemann utøver delegert myndighet og denne fungerer som underinstans, er overordnet tjenestemann saksbehandler for klageorganet. Når eksempelvis enhetsleder eller seksjonsleder fungerer som underinstans og har fattet vedtak etter delegert myndighet i saker som påklages etter forvaltningsloven, og rådmannen ikke har deltatt i 5

6 saksbehandlingen (jfr. habilitetsbestemmelsene ved klagebehandling), betraktes rådmannen som habil og skal være saksbehandler for klageorganet. 6. Unntatt er vedtak som påklages etter særlover der statlig organ er klageinstans. Her gjelder likevel reglen om hvilket organ som skal ha funksjon som underinstans og underinstansen rett og mulighet til å omgjøre eget påklaget vedtak. 2.7 Delegert myndighet i økonomi og personalspørsmål 1. Bestemmelser om delegert myndighet i økonomi- og budsjettsaker og personalsaker fremgår også av eget økonomireglement og eget reglement for kommunens finansforvaltning, samt i eget ansettelsesreglement og permisjonsreglement. 2. Når det gjelder tildeling av ansettelsesmyndighet på ulike nivåer vises det for øvrig til herværende reglements pkt 3.1.3, , pkt 7, og pkt Hvordan avgjøre om en sak er prinsipiell 1. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i politisk valgte organer, skal ordfører og rådmann avklare spørsmålet. Er ordfører og rådmann i tvil, legger ordfører spørsmålet frem for formannskapet. 2. De avklaringer som gjøres gjennom behandlingen av tvilstilfelle, skaper sedvane for senere behandling av tilsvarende saker og supplerer dermed reglene i delegasjonsreglementet. 3. Ved vurderingen om en sak er prinsipiell/skjønnsmessig eller ikke prinsipiell, skal det i utgangspunktet ved sonderingen mellom disse kunne stille spørsmålet om avgjørelsen mest bygger på et faglig og/eller lov-/regelorientert grunnlag og/eller om man har tidligere praksis i tilsvarende saksområde. 4. Dersom saken berører politiske vurderinger eller prioriteringer, er saken å betrakte som prinsipiell. Dersom det er tvil bør saken i utgangspunktet behandles som en prinsipiell sak. 2.9 Endringer i reglementet 1. Realitetsendringer i delegasjonsreglementet skal forelegges kommunestyret til behandling. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre justeringer i reglementet for å bringe det i samsvar med kommunestyrevedtak og justere og ajourholde lovhenvisninger, formuleringer og lignende som ikke innebærer realitetsendringer i reglementet Ikrafttredelse Delegasjonsreglementet trer i kraft fra dato for kommunestyrets vedtak og erstatter tidligere delgasjonsvedtak/delegasjonsreglement vedtatt i k-sak 108/95 og 24/04 av

7 3.0 FOLKEVALGTE ORGANER 3.1 Saker som skal behandles av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet - og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. kommunelovens 6. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsippdebatter, analyser og temadebatter velge satsingsområder og prioritere tiltak Kommunestyret skal selv avgjøre saker som gjelder: Hovedtrekkene i kommunens organisasjon - både politisk og administrativ struktur Langtidsplanlegging - kommuneplan, kommunedelplaner, handlingsprogrammer, reguleringsplaner og fagplaner. Økonomiplaner, årsbudsjett og regnskap, og skal ha seg forelagt årsmelding. Forskrifter, vedtekter, reglement, gebyr- og betalingssatser og alkoholpolitiske retningslinjer Utbyggingsoppgaver og tiltak av overordnet betydning - prioritere tiltakene og godkjenne kostnadsrammer og finansiering. Saker som ikke er delegert til formannskap, faste utvalg, interkommunale foretak/selskaper, eller rådmannen Kommunestyret ansetter rådmann (jfr. kl. 22), driftssjef og plan- og driftssjef, og fastsetter deres lønnsvilkår etter innstilling fra formannskapet. oppretter nye stillinger, og skal godkjenne eventuell nedleggelse av eksisterende stillinger. 3.2 Formannskapet Delegasjon etter kommuneloven Kommunelovens 8 Formannskapet a) - har som primært arbeids- og ansvarsområde de oppgaver som fremgår av kommunelovens 8, pkt. 3; - å behandle og fremme forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak overfor kommunestyret. b) - behandler og innstiller for øvrig overfor kommunestyret i følgende saker: -vedrørende utarbeidelse av overordnet planverk, herunder kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, sektor-/fagplaner, samt forskrifter/vedtekter, retningslinjer, reglementer, budsjettreguleringer og ansettelse som skal behandles av kommunestyret 7

8 c) - skal bidra til samarbeide mellom og samordning av kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private instanser d) - skal ivareta regionale samarbeidssaker e) - skal på vegne av kommunestyret sikre at nødvendige drøftinger og forhandlinger om rådmannens lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt. f) - delegeres i medhold av kommunelovens 8, myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter lov er adgang til å delegere formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å avgjøre selv eller legge til andre politiske organer eller rådmannen. g) - tildeler kultur- og næringspris. Utdeling foregår i kommunestyret. h) - utøver på vegne av kommunestyret kommunens eierskap i h.h.t. vedtatt eiermelding Kommunelovens 13 - hastesaker Formannskapet delegeres i medhold av kommunelovens 13, å treffe avgjørelser i saker som skulle ha vært gjort av kommunestyret, eller annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om slikt vedtak skal forelegges vedkommende organ på dettes neste møte Annen delegasjon Klageinstans Formannskapet tillegges funksjonen som kommunens klagenemnd med hjemmel i forvaltningslovens 28, 2. ledd vedrørende enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan som er opprettet i medhold av kommuneloven. Kommunestyret er klageorgan for vedtak fattet av formannskapet, og departementet/fylkesmmannen er klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret Budsjett- og økonomisaker Når det gjelder formannskapets myndighet i økonomi- og budsjettsaker vises det til sentrale budsjettforskrifter og et særskilt økonomireglement for Meløy kommune Bevilgningsfullmakt. Formannskapet gis en bevilgningsfullmakt på inntil kr ,- i enkeltsaker - innenfor gitte budsjettrammer og gjeldende økonomireglement Eiendomsforvaltning kommunale bygg Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre og fatte vedtak vedrørende kjøp av bygningseiendommer, herunder boliger og andre bygninger, som kommunestyret på forhånd har godkjent finansieringen av, og salg av kommunale boliger/bygninger som på forhånd i prinsippet er godkjent for salg av kommunestyret. Det skal normalt avholdes pristaksering av boligen/bygningen før salg. Myndighet til kjøp og salg av grunneiendom delegeres imidlertid til plan- og utviklingsutvalget. i forbindelse med reorganisering av eiendomsforvaltningen fra 2010, jfr. pkt og , b). 8

9 3.2.3 Alminnelige bestemmelser. Formannskapet har ikke adgang til å delegere videre delegert myndighet til andre kommunale organer uten at dette er nærmere bestemt og hjemlet i lov og forskrift, i herværende reglement eller etter særskilt vedtak i kommunestyret. Dette gjelder ikke delegasjon til rådmannen i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning, - og å nedsette ad-hoch - komiteer til å utrede konkrete saksområder over et begrenset tidsrom. 3.3 Ordføreren Ordførerens ansvars- og myndighetsområde fremkommer av kommunelovens 9. Etter kommunelovens 9 nr. 5 kan ordfører delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Ordføreren tillegges herunder følgende oppgave: å representere kommunen på generalforsamlinger, årsmøter og lignende i selskaper og foreninger hvor kommunen har eierinteresser og/eller medlemskap, der andre ikke er valgt som kommunal representant/utsending. Ordføreren kan i slike tilfeller la seg representere av andre av formannskapets medlemmer når han selv ikke har anledning til å møte - fortrinnsvis varaordføreren. På særlige faglig rettede områder kan ordføreren i samråd med rådmannen overlate representasjonen til aktuelle fagansvarlige i administrasjonen. 3.4 Faste utvalg opprettet i medhold av kommuneloven Felles bestemmelser Bakgrunn Etter den nye vedtatte politiske struktur og organisering, er det av kommunestyret fra og med valgperioden med hjemmel i kommunelovens 10 - oppnevnt 2 faste utvalg, i stedet for de tidligere sektorielle hovedutvalg; driftsutvalg og plan- og driftsutvalg, - ett for plan- og utviklingsoppgaver og ett for alle driftsoppgaver og tjenesteutøvelse på tvers av de tidligere sektor- og etatsgrenser. I kommunestyrets konstituerende møte ble det besluttet at disse to nye nemndene inntil videre skal benevnes utvalg og bestå av 9 representanter hver. Det er også opprettet eget administrasjonsutvalg i medhold av kommunelovens 25 som kommunens partssammensatte utvalg med 5 politisk valgte representanter som skal tilsluttes 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og skal dermed ha totalt 7 medlemmer Utvalgenes møter Utvalgene skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst 3 medlemmer krever det. Det settes opp møteplan. Utvalgene innkalles skriftlig med minst 7 dagers varsel. Det føres møtebok og utskrift sendes utvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer fortrinnsvis innen en uke etter møtet. Sekretariatfunksjonene ivaretas av fellessekretariatet hos rådmannen. Sekretariatet kan i samråd med utvalgets leder innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med til utvalgets møter. Under behandling av saker som ikke er unntatt fra offentlighet, holdes utvalgets møter for åpne dører. 9

10 Ordfører og rådmann, eller den han gir fullmakt har dessuten møte-, tale- og forslagsrett i utvalgenes møter Administrasjonsutvalget - delegasjon Valg og sammensetning Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg for kommunalt avtaleområde og oppnevnes i medhold av kommunelovens 25 og hovedavtalen. Administrasjonsutvalget består av 5 medlemmer valgt av kommunestyret og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer blant ansatte utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Ansatte i Meløy kommune bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. Arbeidsgivers representanter oppnevnes i h.h.t. Kl Arbeidsområde Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for personal- og organisasjonssaker og behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr. Kl 25 og overenskomstens Utvalget skal også ivareta kommunens ansvar og behandle saker i medhold av lov om likestilling og ansees dermed som kommunens likestillingsutvalg Delegasjon til utvalget Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å: a) - avgjøre saker som gjelder utvalgets arbeidsområde, hvor ikke annet følger av lov, eller reglement vedtatt av kommunestyret, herunder å: b) - behandle tariffavtaler c) - vedta retningslinjer og reglementer for området. d) - avgjøre tvistemål om tolkning av praktisering av avtaler og reglementer innenfor personalområdet. e) - vurdere om nyansettelser skal foretas når stillinger blir ledige. Utvalget bestemmer den praktiske gjennomføringen. Administrasjonsutvalget har uttalerett i saker om: f) - forslag til budsjett, økonomiplan, årsmeldinger og organisasjonsplaner/endringer. g) - forslag til og endringer i overordnede reglementer og personalpolitiske retningslinjer, herunder lønnspolitisk handlingsplan og kommunens delegasjonsreglement. h) - innstiller i ansettelser som foretas av kommunestyret Plan- og utviklingsutvalget - delegasjon Arbeids- og ansvarsområde Utvalget skal være kommunens faste utvalg på plan- og utviklingsoppgaver innenfor fysisk planlegging, samt plan- og forvaltningsoppgaver innenfor naturvern, miljøverntiltak, friluftsliv, herunder jakt/viltstell og innlandsfiske, ivareta ansvar og nye oppgaver som kommunen er tillagt i medhold av Havne- og farvannsloven av nr.19 og oppmåling, eiendomsregistrering i medhold av ny matrikkellov, forvaltning av kommunale 10

11 grunneiendommer kjøp og salg (overført fra driftsutv. i forb. med reorganiseringen av eiendomsseksjonen tidligere i 2010, som står igjen med ansvar for kommunale bygninger), samt turisme og næring - inkludert jordbruk, skogbruk, fiske og annen næringsrettet virksomhet Planmyndighet Plan- og utviklingsutvalget er bl.a. tillagt funksjonen som kommunens faste utvalg for plansaker etter (den gamle ) plan- og bygningsloven av 1985, s 9-1. (Denne bestemmelsen er gått ut men videreføres som en overgangsordning ut inneværende valgperiode). (Etter ny plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, skal planutvalget bestå inntil videre ut inneværende valgperiode som utvalg for saker etter plan- og bygningsloven 3-3, jfr. kommunelovens 10.) Planutvalget delegeres følgende plankompetanse og myndighet så langt loven tillater det med de begrensninger som nevnt i lovens 3-3: a) å fremme forslag til kommuneplan(er), samt å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner. b) - å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av reguleringsplanforslag, samt myndighet til å vedta mindre detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar med kommunelovens regler og når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og overordnet plan, når det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret. c) - å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med overordnet arealplan. d) ved endring av reguleringsplaner, delegeres planutvalget myndighet til å foreta mindre endringer i detaljreguleringsplan, eller delegere rådmannen å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. e) - fullmakt til å forlenge detaljplanvedtaket etter søknad med inntil to år. f) Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken ansees prinsipiell i forhold til overordnede arealplaner og ikke er i strid med politiske vedtak Andre delegasjoner til plan- og utviklingsutvalget. Plan- og utviklingsutvalget delegeres for øvrig tjeneste-og planoppgaver og forvaltningsmyndighet på kommunens og kommunestyrets vegne innenfor følgende forvaltningsområder så langt lover og reglement ikke tilsier noe annet, og som ikke er delegert til rådmannen: a) Utarbeidelse av forslag til overordnede planer (drifts- og tjenesteplaner), samt bl.a. å ivareta kommunens plikt til å utarbeide beredskapsplan for helsetjenesten ( 1-5) i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap av nr. 56, jfr b) delegeres myndighet til å avgjøre og fatte vedtak vedrørende kjøp, salg og feste av fast grunneiendom innenfor en beløpsgrense på 1 million kr. i salgssum/kjøpesum. 11

12 Når det gjelder eiendomskjøp er likevel forutsetningen at finansieringen er godkjent av kommunestyret, enten i særskilt vedtak eller i henhold til godkjent budsjett. Kurante tomtetildelinger hvor pris er fastsatt på forhånd av formannskap/kommunestyre i kommunale boligfelt, foretas av rådmannen, eller den han bemyndiger. c) - delegeres myndighet innenfor naturmangfoldsloven av nr Ansvar og myndighet etter delegeres rådmannen. d) - delegeres myndighet innenfor friluftsliv; å fatte vedtak i medhold av Friluftsloven av nr. 16. Ansvar for å gi uttalelser etter lovens 20 delegeres rådmannen i kurante enkeltsaker e) delegere myndighet innenfor viltforvaltning; å fatte vedtak i medhold av Viltloven av nr. 38: Myndighet til å godkjenne sammenslåing av eiendommer hvor frivillig avtale ikke er oppnådd, jfr. lovens 37, 5. ledd. Myndighet til å fremme forslag om tvungen sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt etter lovens 38. Myndighet til å godkjenne skuddpremie etter lovens 51, jfr. skriv fra fylkesmannen av Vedtak som må stadfestes eller godkjennes av overordnet forvaltningsnivå. f) Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av med forskrifter: Delegeres ansvar og myndighet også etter annet regelverk i samsvar med funksjonen til den tidligere innlandsfiskenemnda. NB. Ansvar og myndighet i spørsmål av ikke prinsipiell betydning, samt tildelinger fra innlandsfiskefondet, delegeres rådmannen. g) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av nr. 82 med forskrifter. Myndighet til å gi tillatelse til kjøring etter nasjonal forskrifts 6 delegeres utvalget, mens det i kurante enkeltsaker av ikke prinsipiell betydning etter lovens 6 og nasjonal forskrifts 5, jfr. lokal forskrift om motorisert ferdsel i utmark, 6, delegeres til rådmannen. h) Skogbruk og skogoppsyn - Skogbruksloven av nr 31 med forskrifter. Utvalget delegeres: myndighet til å gi pålegg om tiltak eller tvangsmulgt i henhold til lovens 5, siste avsnitt, 6, 3. avsnitt, og 9,10, 23, og forskrift om skogsfond 20 og forskrift om bærekraftig skogbruk 8, siste avsn., 14, første avsnitt, og 19. myndighet til å godkjenne skogsveier etter lovens 7, som ikke er i samsvar med godkjent plan. Godkjenning av skogsveier som er i samsvar med godkjent plan, delegeres rådmannen. i) delegeres myndighet innenfor jordbruk; Jordloven av nr. 23 med forskrifter, herunder: Myndighet etter jordlovens 8, siste avsnitt, om å gi pålegg om tiltak for drift av dyrket mark, eller å gi fritak for driveplikten etter lovens 8a. 12

13 Myndighet til å tillate omdisponering og fradeling etter lovens 9 og 12 for søknader som krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og/eller må regnes som ikke kurant eller av prinsipiell betydning. Myndighet til å godkjenne landbruksveier etter lovens 11, som ikke er delegert til rådmannen. j) Konsesjonslova av nr. 98 med forskrifter k) Havne- og farvannsloven av nr. 19. Forvaltning av havner og nære kystområder: (I henhold til denne lovs 9 har kommunen forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med mindre andre bestemmelser er gitt. Kommunen skal her sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområder.) Denne kommunale forvaltningsmyndighet etter denne loven delegeres til fordeling på plan- og utviklingsutvalget og driftsutvalget slik: Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet til på grunnlag av søknad å behandle og ta stilling til utbygging og tiltak (planmyndighet) som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i eller i tilknytning til kommunens havner og sjøområder. Kommunens tilsynsmyndighet med sikkerhet i havner og sjøområder hjemlet i lovens 9, 1. ledd, som gjelder sjøtransport og aktiviteter i havner og kommunens sjøområde, samt ansvar for den daglige drift, delegeres og legges til driftsutvalget. l) Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av nr. 75. Herunder ansvar for at det organsiseres veterinærvakt og at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell etter lovens 3a. Inngåelse av avtaler med mellom kommunen og dyrehelsepersonell om tjeneste delegeres til rådmannen Driftsutvalget - delegasjon Arbeidsområde Utvalget skal være kommunens faste utvalg på driftsoppgaver innenfor kommunal tjenesteyting som erstatter de tidligere hovedutvalg på områdene innenfor kultur, helsetjeneste, omsorgstjeneste, sosialtjeneste, teknisk drift og undervisning, og annen driftsmessig virksomhet, herunder bosetting og integrering av flyktninger og kommunens og kommunestyrets myndighet i h.h.t. brann- og eksplosjonsvernloven, forurensningsloven og kommunens vegmyndighet etter vegloven, havne- og farvannsloven, samt virksomheten innenfor vann, avløp og eiendomsforvaltning av kommunale bygningseiendommer. Utvalget har samordningsansvar for drift og kvalitetssikring vedrørende ovennevnte virksomhetsområder, samt budsjettansvar Delegasjon 13

14 Driftsutvalget tillegges dermed oppgaver, og delegeres myndighet innenfor følgende tjeneste- og forvaltningsområder så langt lover og reglement ikke tilsier noe annet, og som ikke er delegert til annet politisk organ eller til rådmannen: a) - å behandle virksomhetsplaner for de enkelte tjenesteområdene. b) - å fremme og behandle forslag til reglement, vedtekter ordninger/planer innenfor utvalgets forvaltningsområde. c) - Barnevern - lov om barnevernstjenester i kommunene av nr (NB). Behandling av klientsaker delegeres til administrasjonen ved leder av barnevernstjenesten. d) - Helsetjenesten - lov om helsetjenester av nr. 66, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av nr. 62 (førstelinjetjenesten), lov om pasientrettigheter av nr. 63, og lov om smittevern av nr med tilhørende forskrifter - som gjelder bl.a. følgende oppgaver: 1. fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte og tiltak som organiseres som: miljørettet helsevern - kommunestyrets tilsynsmyndighet ( 4a-2) delegeres med unntak av 4a- 4, 4. ledd, 4a-10 og 4a-11, 3. ledd, til utvalget. helsestasjons virksomhet helsetjenester i skoler opplysningsvirksomhet 2. Diagnose og behandling av sykdom 3. Medisinsk habilitering og rehabilitering 4. Pleie og omsorg 5. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner For å løse nevnte oppgaver, skal kommunen sørge for disse deltjenestene (lovpålagt): 6. Almenlegetjeneste, herunder fastlegeordning 7. Legevaktordning 8. Fysioterapitjeneste 9. Sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie 10. Jordmortjeneste 11. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie 12. Medisinsk nødmeldetjeneste 13. Psykiatritjeneste 14. Ivareta kommunens interesser vedrørende utøvelse av næringsmiddelkontroll, mattilsyn og veterinærtjenester. På frivillig grunnlag og når dette er hensiktsmessig, kan kommunen også organisere 15. Ergoterapi og 16. Bedriftshelsetjeneste. e) Sosialtjenesten - lov om sosiale tjenester m.v. av nr 81. Overført og administreres/ivaretas av NAV (fra 2008) 14

15 f) - Bevillingssaker - i h.h.t. alkoholloven av nr. 27. Utvalget kan avgi helse- og sosialfaglig uttalelse til prinsipielle spørsmål om salgs- og skjenkebevillinger og til alkoholpolitisk/ruspolitisk handlingsplan o.l., jfr. AL 1-7, 2. ledd. g) - Naturvern og forurensning - lov om forurensning av nr. 6., samt avfallsbehandling/renovasjon og avløp. Utvalget ivaretar kommunens og kommunestyrets ansvar som tilsynsmyndighet og forurensningsmyndighet etter loven ( 81). Det faglige daglige tilsyn og myndighet til å fatte vedtak om påbud og tiltak ved akutt forurensning o.l., delegeres til administrasjonen v/rådmannen som kan delegere dette videre til eksempelvis brannsjefen eller leder for driftsenheten; Teknisk drift. Til ansvarsområdet hører også avfallsbehandling og renovasjon i medhold av lovens kap. 5., samt planlegging, etablering og drift av avløpsanlegg etter lovens kap. 4. h) - Brannvesen lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av nr. 20. NB: Ny brann- og eksplosjonsvernlov trådte i kraft fra 1. juli Loven erstatter tidligere lov brannvern m.v., lov om brannfarlig vare samt væsker og gasser under trykk og lov om eksplosive varer. Foreløpig er det samtidig fastsatt 4 nye forskrifter til loven fra samme tidspunkt, som i hovedsak viderefører tidligere forskrifter med nødvendig tilpasninger. Driftsutvalget skal ivareta kommunens politiske ansvar og myndighet på kommunestyrets vegne etter brann- og eksplosjonsvernloven, herunder sørge for at kommunen til enhver tid har et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte, samt fremme forslag på budsjett, planer, lokale forskrifter og retningslinjer innenfor fagområdet. Utvalget delegeres myndighet innenfor lovens ramme, og så langt kommunestyret ikke har delegert dette til rådmannen/brannsjefen. i) - Veitjeneste - anlegg, drift og vedlikehold m.m. Vegloven av nr. 23 og vegtrafikkloven av nr. 4, samt lov om stadsnavn av nr. 11. Kommunestyrets myndighet som veimyndighet etter veglovens 9, 3. ledd og vegtrafikklovens 5 og 7 - også for delegert myndighet fra staten - delegeres til driftsutvalget. Dette gjelder bl.a. om å fastsette bestemmelser eller iverksette tiltak om skilting og trafikkregulering på kommunal veg innenfor f.eks. godkjent reguleringsplan. Denne myndigheten kan utvalget delegere videre til administrasjonen ved rådmannen. Det samme gjelder myndighet til å fatte vedtak om skrivemåten på navn i medhold av lov om stadsnavn, 6, 2. ledd. j) - Opplæring/undervisning - angående skoler, barnehager og musikkskole. -lov om opplæring av nr. 61 (opplæringslova), lov om voksenopplæring av nr. 35 og lov om barnehager av nr

16 Kommunens myndighet og driftsansvar innenfor ovennevnte lover om opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og drift av barnehager ( 7), samt drift av kommunens musikkskole/kulturskole, delegeres til driftsutvalget som ivaretas av dette så langt ikke kommunestyret etter loven selv må fatte vedtak, eller har delegert myndigheten til rådmannen.. Utøvelse av myndighet og fatte vedtak i saker i medhold av nevnte lover av ikke prinsipiell karakter, delegeres videre til administrasjonen ved rådmannen, som kan foreta videre delegasjon. Myndighet til f. eks. å godkjenne barnehager (faglig godkjenning) etter barnehagelovens 8, og lokal tilsynsmyndighet i h.h.t. lovens 10, delegeres videre til rådmannen. Administrative vedtak om godkjenning rapporteres til utvalget. k) - kulturvirksomhet og kulturvern m.m. -lov om folkebibliotek av nr. 108, lov om film og videogram av nr. 21 og lov om kulturminner av nr Det vises for øvrig til inngått avtale med nyetablert stiftelse for Salten Museum et regionalt selskap som på kommunens vegne skal sørge for drift av museum og kulturvern bl.a. i Meløy kommune - vedtatt av kommunestyret i møte , under sak 35/ Tjenesteområdet for kultur tillegges driftsutvalget og omfatter som tidligere ordinær kulturvirksomhet, bibliotekdrift, kinovirksomhet og kulturvern, herunder museumsdrift som tidligere var tillagt kulturutvalget. l) - Andre myndighets- og ansvarsområder: Driftsutvalget - skal råde over de budsjettmidler som er stilt til rådighet for kommunens kultursektor. Det vises for øvrig til økonomireglementet. fremmer innstilling på kandidat til den årlige kulturprisen delegeres myndighet til å prioritere søknader fra Meløy kommune om statlige eller andre støtteordninger innen kultursektoren (tippemidler). skal være faglig tilsynsmyndighet til bibliotekdriften og museumsdriften i kommunen. delegeres myndighet til å fastsette reglement for bibliotekdriften, jfr. bibl.lovens 4, 2. ledd, og etter 6 å fastsette bestemmelser om eventuell organisert samarbeide mellom folkebiblioteket og skolebiblioteket. tillegges myndighet som kommunens bevillingsorgan for fremvisning av film og videogram i kommunen med hjemmel i lovens 2, 1. ledd, og som kan sette vilkår for slik bevilling, jfr. 2, 4. ledd. Denne myndigheten kan delegeres videre til rådmannen. 16

17 4.0 DELEGASJON TIL INTERKOMMUNALE ORGANER 4.1 Salten forvaltning IKS - med datterselskaper (Renovasjon og søppelbehandling) ivaretar på kommunens vegne den nødvendige renovasjon av husholdningsavfall. Det vises til gjeldende avtale med selskapet og reglement som regulerer fordeling av ansvar og myndighet. Helse og miljø i Salten IKS. Nytt interk.selskap som har overtatt resten av arbeids- og ansvarsområdet som næringsmiddeltilsynet (NMT) i Salten har hatt inntil , da mattilsynsdelen ble overtatt av Staten og ivaretar etter delegert myndighet kommunens oppgaver og tilsyn innenfor helse, miljø og sikkerhet, og delegert myndighet fra rådmannen til IKS-et i miljørettet helsevern etter lov om helsetjenester i kommunene 4a-3 i h.h.t. vedtak i kommunestyret av under k-sak 101/10 (arkivsak nr. 10/2250), herunder myndighet for godkjenning av bygging og drift av skoler og barnehager m.m. i samarbeide med kommunens helsetjeneste/kommunelegen. LAB A/S (viderefører laboratorievirksomheten og rådgivningstjenesten/fiskehelse fra NMT i Salten.) 4.2 Stiftelsen Salten Museum Ved inngått avtale mellom Meløy kommune og Salten Museum om overtakelse av museumsdriften i Meløy kommune, har kommunestyret ved godkjenning av avtalen i møte i k-sak 35/03 - i likhet med andre kommuner i Salten - overført myndighet og driftsansvar for museumsvirksomheten i kommunen til denne stiftelsen med virkning fra Angående delegert myndighetsutøvelse fra kommunen til selskapet, vises det til inngått avtale vedtatt av kommunestyret i k-sak 35/03 i møte DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 5.1 Delegasjon i medhold av kommuneloven Generell myndighet etter loven I h.h.t. kommunelovens 23 er rådmannen den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Han skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 17

18 Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet Delegasjon i enkeltsaker av ikke prinsipiell betydning Med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4, delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. En sak oppfattes som kurant når det bl.a. foreligger klare retningslinjer eller praksis for hvordan den skal behandles. Saken må videre ligge innenfor vedtatte budsjettrammer/forutsetninger og være i samsvar vedtatte planer og eventuelle reglementer. Avgjørelsesmyndighet delegert til rådmannen kan denne delegere videre til andre. Rådmannens vedtak kan påklages til kommunens klagenemnd - oppnevnt av kommunestyret i medhold av forvaltningslovens 28, 2. ledd., jfr. delegasjonsreglementets pkt Anvisningsmyndighet Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele kommunens budsjett; drifts- og kapitalbudsjett. Anvisningsmyndigheten kan delegeres videre ned i organisasjonen. Delegert anvisningsmyndighet fra rådmannen ivaretas på dennes vegne. Det vises for øvrig til eget økonomireglement som inneholder nærmere reglene om delegasjon av anvisningsmyndighet og økonomiansvar Annen delegasjon Rådmannen delegeres myndighet til å: 1. - godkjenne godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombudsmenn etter gjeldende regelverk/regulativ fordele støtte til politiske partier etter statlige regler fastsatt av departementet 3. - foreta utleie av kommunale boliger og undertegne leiekontrakter ved utleie. Det samme gjelder videre utleie av andre boliger og leiligheter kommunen står som leietaker av begjære utkastelse av leieboere i kommunale leiligheter når leiekontrakten ikke er oppfylt foreta sletting og prioritetsavvikelser på heftelser/panteobligasjoner vedrørende kommunale utlån (herunder videre utlån av husbankmidler) når det ikke innebærer tapsrissiko for kommunen anmelde til politiet for skade utøvet mot kommunal eiendom og eiendeler, ved tyveri, underslag, innbrudd og hærverk m.v. - og begjære påtale i saken i h.h.t. straffelovens 79, 5. ledd avgjøre søknader om kommunalt tilskudd m.v. i kurante saker innenfor godkjent budsjettramme. Hvis ikke annet er bestemt i reglement og vedtekter, gjelder fullmakten i 18

19 hvert enkelt tilfelle på inntil kr ,-. Referat av tildelingen skal forelegges formannskapet, eller fagområdets politiske organ kunne engasjere konsulentbistand til løpende prosjekter innenfor vedtatt budsjett. 9. tildele tomter i kommunale boligfelt hvor pris på tomtene er fastsatt. Det samme gjelder for tildeling av næringstomter innenfor regulert område og etter godkjent reguleringsplan godkjenne fjerning av trær på kommunal eiendom, og eventuelt gi private tillatelse til vedhogst på kommunal eiendom der dette er hensiktsmessig og er i tråd med rydde og tynningsplaner gi gravetillatelse på kommunal eiendom foreta kjøp, salg og feste av mindre eiendomsparseller i og utenfor tettbygd strøk, som ikke er over 1.000,- m2, og som knytter seg til arrondering og justering av veggrunn, bebygd og ubebygd tomtegrunn for bolig-, industri- og næringsformål, samt arealer for fritidsformål når dette ikke strider mot gjeldende reguleringsbestemmelser og arealplaner. Ved kjøp, salg og feste av større eiendomsparseller, og innenfor en øvre beløpsgrense på kr ,-, skal saken behandles og godkjennes av plan- og utviklingsutvalget jfr opptre på kommunens vegne i naboforhold, jfr. naboloven av nr møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. 15. være kommunens oppmålings- og matrikkelførermyndighet i medhold av matrikkellovens 5a, og lovens kapittel 5 og 7; jfr. 33 og ettergi offentlige rettslige kommunale krav på inntil kr ,- pr. sak godkjenne låneinstans og underskrive gjeldsbrev ved opptak og endring av lån når finansiering er godkjent Delegasjon innen personalforvaltningen Rådmannen delegeres myndighet til å: 1. - foreta ansettelser i alle stillinger i kommunen med unntak av de stillingskategorier hvor ansettelsesmyndigheten etter lov og reglement, er lagt til kommunestyret, eller et annet kommunalt organ. Følgende stillinger unntas: Rådmann, driftssjef og plan- og utviklingssjef. De ansatte skal sikres medbestemmelse som tidligere i revidert ansettelsesreglement fastsette lønnsansiennitet og lønn ved alle ansettelser, unntatt for strategisk ledelse, innenfor gjeldende retningslinjer 19

20 3. - konstituere og beordre stedfortredertjeneste i stillinger som kommunalsjef drift og planog utviklingssjef treffe beslutning om oppsigelse/avskjed i de stillinger rådmannen har ansettelsesansvar/- myndighet for fastsette flyttegodtgjøring og telefongodtgjøring i samsvar med vedtatt reglement tillate ansatte bruk av egen bil i tjeneste i samsvar med reglement, og inngå avtaler med bilfirma om leie av biler til tjenestekjøring gjennomføre forhandlinger og drøftinger når det gjelder lønn og andre forhold i h.h.t. lov og avtaleverk. Økonomiske rammer og mandat skal på forhånd være avklart med formannskapet for kap. 3.4-forhandlinger, samt økonomiske rammer for andre forhandlinger omfattende større grupper der rammen ikke er fastsatt sentralt. Retningslinjer og innretning for forhandlinger som omfatter større grupper skal i forkant være drøftet med administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter, med unntak av kap. 3.4 som behandles i formannskapet. Generelle retningslinjer for fastsetting av lønn forutsettes framlagt i lønnspolitisk plan. 5.2 Delegasjon til rådmannen i medhold av særlovgivningen Helse- og sosialtjenesten Lov om sosiale tjenester av nr med forskrifter Rådmannen delegeres all vedtaksmyndighet etter herværende lov, som kan delegeres videre til sosialleder. Siden personellet og arbeidsoppgavene i sosialavdelingen angående utøving av tjenester i medhold av lov om sosiale tjenester, er blitt overført til NAV Meløy, kan vedtaksmyndigheten i medhold av sosialtjenesteloven delegeres til enhetsleder for NAV Meløy. (Slik delegasjon er allerede gitt til leder av NAV-kontoret i Meløy i brev fra rådmannen av ) Lov om barnevernstjenester av nr. 100 I h.h.t. barnevernlovens 2-1, 3. ledd, skal hver kommune ha en barnevernadministrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter loven. Dette ansvaret og all kommunal vedtaksmyndighet etter barnevernloven tillegges enhetsleder for barnevernet. Barnevernleder delegeres også myndighet til å beslutte søksmål og anvendelse av rettsmidler i kommunen, og gis dermed søksmål- og ankekompetanse i barnevernssaker. Fylkesmannen er klageinstans Kommunehelsetjenesteloven av nr med forskrifter 20

21 Rådmannen delegeres myndighet i følgende saker etter loven: 2-1 -Vedtak om hjemmesykepleie og tildeling/bortfall av plasser i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie 4a-4, 2 og 3 - Godkjenne virksomhet og eventuelt sette vilkår for godkjenningen 4a-5, 1 - Gi pålegg om konsekvensvurdering 4a-6, 1 - Pålegg om å gi opplysninger 4a-7, 1 - Beslutte å foreta granskning - etter tilrådning fra kommunelege 4a-8, 1 - Pålegge forhold rettet NB. Ved ileggelse av tvangsmulkt etter 4a-9 for oversittelse av frist etter pålegg i h.h.t herværende paragraf, må saken fremlegges for utvalget. å fatte enkeltvedtak om fastsetting av vederlag for hjemmetjenester i h.h.t. forskrift av med hjemmel i sosialtj.loven 11-2 og helsetj.lovens 2-3, 5.ledd og og å fatte vedtak om fastsetting av vederlag for opphold på institusjon i h.h.t. forskrift av med hjemmel i kommunehelsetj.lovens 2-3 og 6-9, samt sosialtjenestelovens å fatte vedtak om tvungen undersøkelse og begjæring om videre undersøkelse med hjemmel i lov om psykisk helsevern av , 3-5, 3-6. Denne myndigheten delegeres videre til kommunelegen Lov om vern mot smittsomme sykdommer av nr. 55 Rådmannen delegeres myndighet i følgende saker etter loven: 4- Vedta forbud mot møter og sammenkomster. Stenging av virksomhet. Stans og begrensning av kommunikasjoner. Isolering av personer i geografisk avgrensede områder. Pålegg om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon. 4-1,3 - Om nødvendig sørge for iverksetting av vedtak Næring, miljø og friluftsliv Lov om tobakkskader av (Tobakkskadeloven). Kommunens tilsynsmyndighet etter loven delegeres fra kommunestyret til rådmannen: 1. Tilsynsmyndighet etter lovens 13 med at reglene om røykeforbud i lokaler og transportmidler medhold av lovens 12 overholdes, delegeres rådmannen. 2. Likeledes delegeres myndigheten til å gi dispensasjon i særlige tilfeller fra reglene (røykeforbud) gitt i medhold av 12, og å sette vilkår for dispensasjon, jfr. 12, 6. ledd Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av (alkoholloven) og alkoholforskrifter. Rådmannen delegeres myndighet som kommunens bevillingsmyndighet for skjenking og salg av alkoholholdig drikk. Rådmannen delegeres dermed herunder myndighet i medhold av kommunelovens 23, 4. ledd, til å fatte vedtak om å tildele alminnelige faste salgsbevillinger og skjenkebevillinger etter søknad hjemlet i alkohollovens 1-7, jfr. 3.1 om salgsbevillinger og 4.1 om 21

22 skjenkebevillinger (bevillingsmyndighet) - innen for rammer som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, samt myndighet til å fatte vedtak om å innvilge enkeltbevillinger og utvidelse av bevillinger i følgende saker: 1.- å godkjenne bruk av ambulerende skjenkebevilling etter å tildele bevilling for en enkelt anledning etter å godkjenne utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning etter 4-4, 3. ledd 4. - å godkjenne utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning etter 4-2, 4. ledd. - Og delegers videre myndighet til: 5. å godkjenne skifte av styrer og stedfortreder for styrer vedrørende skjenkebevillinger og salgsbevillinger i bevillingsperioden i medhold av 1-7c. 6. å fastsette bevillingsgebyr for bevillingsinnehavere i medhold av alkohollovens 7-1 og alkoholforskriften av , nr å inndra alkoholbevillinger bevillinger ved brudd på lov og forskrifter og andre bevillingsvilkår for kortere eller lengre tid, alt etter lovbruddets alvorlighetsgrad i medhold Al å engasjere kontrollører for utøvelse av salgs- og skjenkebevilling i h.h.t. lovens 1-9 og alkoholforskriftens kap Administrative vedtak etter delegert myndighet i tilknytning til alkoholbevillinger refereres formannskapet Klage på administrativt vedtak om avslag på søknad om alminnelig alkoholbevilling (salg og skjenking) og vedtak om inndragning av bevilling ved brudd på alkollov og bevillingsvilkår, forelegges formannskapet til behandling før klagen forelegges fylkesmannen til endelig klagebehandling i medhold av alkohollovens Ved særlig grove brudd på lov og regelverk kan rådmannen med øyeblikkelig virkning inndra alkoholbevilling inntil videre (jfr. 1-8), uten oppsettende virkning ved klage Serveringsloven av nr. 55 Vedtaksmyndighet tillagt kommunen i medhold av serveringsloven delegeres til rådmannen i medhold av kommunelovens 23, 4. ledd, herunder å innvilge serveringsbevilling etter serveringslovens 3, å inndra bevilling og å godkjenne daglig leder og stedfortreder. Fylkesmannen er klageinstans, jfr. serveringslovens 27. Ved eventuell klage på vedtak foretatt av Meløy kommune (administrativt vedtak) i tilknytning til serveringsbevilling, ved og lignende avslag på søknad om bevilling eller ved tilbakekalling av tidligere innvilget bevilling, forelegges klagen til behandling i Meløy formannskap før saken oversendes fylkesmannen til klagebehandling Lov om vern mot forurensning og om avfall av nr. 6 Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens myndighet i h.h.t. loven, herunder med henvisning til 22, 2. ledd, 23, 1. ledd, 26, siste ledd, 35, 37 og 47 om utførsel av avløpsanlegg, slamavskillere, opprydding av avfall og pålegg om bistand m.m., herunder myndighet etter vedtekter/forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, etter vedtekter innenfor renovasjon og husholdningsavfall og å treffe enkeltvedtak etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. 22

23 Jordloven av nr med forskrifter. Rådmannen delegeres følgende myndighet: All myndighet og ansvar i henhold til jordbruksloven og forskrifter delegeres rådmannen med følgende unntak, jfr. reglementets pkt h), som delegeres til plan- og utviklingsutvalget: - etter jordlovens 8, siste avsnitt, om pålegg/tiltak for drift av dyrket mark, eller å gi fritak for driveplikten etter lovens 8a. - til å tillate omdisponering og fradeling etter lovens 9 og 12 for søknader som krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og/eller må regnes som ikke kurant eller av prinsipiell betydning. - til å godkjenne landbruksveier som også skal behandles etter skogbrukslovens 3, og som ikke er i samsvar med godkjent plan for skogsveier. Øvrig landbruksveier godkjennes av rådmannen Lov om skogbruk (skogbruksloven) av nr. 31 med forskrifter All myndighet og ansvar i henhold til loven og forskrifter med hjemmel i loven, herunder kommunens oppsynsmyndighet etter loven, delegeres til rådmannen med følgende unntak, jfr. reglementets pkt g), som delegeres plan- og utviklingsutvalget: Myndighet til å gi pålegg om tiltak eller tvangsmulkt i henhold til lovens 5, siste avsnitt, 6, 3. avsnitt, og 9,10, 23, og forskrift om skogsfond 20 og forskrift om bærekraftig skogbruk 8, (siste avsn.), 14,( første avsnitt), og 19. Myndighet til å godkjenne skogsveier etter lovens 7, som ikke er i samsvar med godkjent plan. Godkjenning av skogsveier som er i samsvar med godkjent plan, delegeres rådmannen Konsesjonslova av nr. 38, med forskrifter Rådmannen delegeres myndighet til å treffe avgjørelser i følgende saker: Godkjenne erverv av arealer som er godkjent fradelt i løpet sv de 3 siste år hvor ervervet er i tråd med oppgitt formål. Alle saker som behandles etter forskrift gitt med hjemmel i konsesjonsloven Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av nr. 82 med forskrifter, samt kommunal forskrift til loven av sist endret Rådmannen delegeres myndighet til: - å innvilge tillatelse til motorferdsel i kurante enkeltsaker av ikke prinsipiell betydning etter lovens 6 og 5 i nasjonal forskrift, jfr. 6 i lokal forskrift om motorisert ferdsel i utmark. Kommunens myndighet etter lov og forskrift utover dette til å behandle og innvilge eventuelle enkeltsøknader i saker som ikke ansees å være av kurant karakter, herunder etter nasjonal forskrifts 6, delegeres til plan- og utviklingsutvalget. 23

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 26. februar 2004, sak 84/04 med endringer vedtatt den 12. desember 2006, sak 123/06 INNHOLDSOVERSIKT Innhold Side Saker som skal behandles

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 4.2.4 I DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET

FAUSKE KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 4.2.4 I DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1336 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 111337 I Saksbehandler: Odd Henriksen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 039/1 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 DELEGASJONSREGLEMENTET

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement Vedtatt i Skaun kommunestyre 01.02.2006, sak 8/06 Oppdatert i Skaun kommunestyre 06.02.2008, sak 8/08 Oppdatert i Skaun kommunestyre 25.06.2008. sak 70/08 Saksnummer K2000: 05/974

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann

Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 08/30 den 29.4.2008 Delegasjon fra planutvalget vedtatt i planutvalget i sak 07/114 den 4.9.2007 Endret

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret den 31.10.20L4, revidert t2.03.201,5

Vedtatt av kommunestyret den 31.10.20L4, revidert t2.03.201,5 Vedtatt av kommunestyret den 31.10.20L4, revidert t2.03.201,5 Delegasionsreglement Loppa kommune l lnnledning 1. I Om delegasjonsreglementet Kommunestyret er etter kommunelovens S 6 det øverste kommunale

Detaljer

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Revidert fylkestinget, sak 56/12 Innholdsfortegnelse Side Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Forord... 2 Alminnelig reglement... 3 Fylkestinget...

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Innholdsfortegnelse: Målsetting s 4 1.Folkevalgt organ øverste kommunale organ s 5 1.1 Kommunestyret

Detaljer

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Innhold 1. Politisk organisering og arbeidsform... 5 1.1.

Detaljer

Verran kommune Reglementssamling

Verran kommune Reglementssamling Verran kommune Reglementssamling Vedtatt av Verran kommunestyre 27.03.08 (K 22/08) og 29.01.09 (K 03/09) Bakgrunn Det vises til K-sak 57/07 (30.08.07) Modell for ny politisk organisering i Verran kommune.

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 Reglementsamling Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 1 Innholdsfortegnelse POLITISK ORGANISASJONSKART... 2 1 DELEGASJONSREGLEMENT... 4 2 SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET... 5 3

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015

Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015 Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015 Vedtatt i kommunestyresak 12/12, 15.03.2012 Neste hovedrevisjon innen 01.12.2014 Delrevisjoner: Side II Reglement

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.06.11, sak 25/11 1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING 6 1.1 KOMMUNESTYRET... 6 1.2 FORMANNSKAPET... 6 1.3 ORDFØRER...

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer