ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm gir store utslag fra det ene året til det andre. Gjennomsnittlig spotpris i 2012 var 24,2 øre/kwt mot 32,4 øre/kwt i Selv om konsernet i år må vise til et betydelig underskudd før skatt har dette sammenheng med ekstraordinære disposisjoner og kostnadsføringer og har ikke relevans til den ordinære driften av selskapet. Den underliggende driften er fortsatt god takket være godt utført arbeid av kompetente og interesserte medarbeidere, som er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med å oppfylle de forventninger, kunder, eier og samfunnet stiller til oss. Jeg er oppriktig stolt av våre medarbeidere som står på til beste for oss alle. Vi har lagt bak oss et år med mange nye og spennende utfordringer. Altibox er fortsatt et satsingsområde. Selv om de fleste større boligfelt i egen kommune nå er utbygd, gjenstår mindre boligfelt der beboere er interessert i å ta del i fremtidens kommunikasjonsløsninger. Distribusjon av strøm til alle i vårt konsesjonsområde 24 timer i døgnet 365 dager i året er fortsatt vår kjernevirksomhet. Automatiske strømmålere skal bli alle til del i løpet av noen år, og der tiden for selvavlesing av målerstand snart er en saga blott. Tilbakemeldingene fra våre kunder, leverandører og fra vår eier Notodden kommune er udelt positive og vi føler oss priviligert av å være «hoffleverandør» av den mest kritiske infrastrukturen samfunnet er avhengig av. Vi startet prosessen med å bli strømleverandør i løpet av NVE stilte som betingelse at selskapet måtte omorganiseres til såkalt konsernmodell, der eierskapet flyttes opp til et holdingsselskap og der aktiviteter som betinger konsesjon fra NVE betjenes av selskaper som ikke har krysseierskap og/eller eies av selskaper som har aktiviteter innenfor samme område. Konsernmodellen var et faktum i desember i 2012 og årets rapport bærer derfor preg av å skulle dekke rapporten til et konsern. Parallelt med omorganiseringsprosessen utformet kommunen ny eierstrategi for selskapet. Eierstrategien ble vedtatt av Notodden kommunestyre og inneholder forventninger til utbytte og til aktiviteter som bygger opp under kommunens samfunnsutvikling. Som leder av Notodden Energi er det min viktigste oppgave å sørge for at verdiene i konsernet forvaltes på en best mulig måte og slik at verdiene øker. Stabil og sunn forretningsmessig drift er en forutsetning for konsernets videre utvikling. Alle våre forretningsområder må få tilstrekkelig fokus og støtte. Etableringen av Notodden Energi Kraft AS er et slikt eksempel, der det gjennom strømsalg med konkurransedyktige betingelser og lokal forankring skal være mulig å sikre lønnsom drift og gi et fornuftig økonomisk bidrag til konsernet. Vi eier 61% av aksjene i Thermokraft AS et selskap som forvalter vår fjernvarmekonsesjon til å levere varme til sentrumsnære områder. Dette selskapet har gjennomført betydelige investeringer i ny fliskjel og i infrastruktur til nye områder i , og vil naturlig nok trenge noe tid for å bidra positivt til konsernets resultat. 4

5 Kompetanse er viktig for alle organisasjoner som skal vokse. Notodden Energi har utviklet et godt tilbud til ansatte som vil skaffe seg bedre og mer relevant kompetanse. Det er mange spennende jobbmuligheter i energibransjen, men stor konkurranse om arbeidskraften. Bedriftene i konsernet må derfor kontinuerlig arbeide for å være attraktive på arbeidsmarkedet slik at en som arbeidsgiver kan tiltrekke seg den kompetanse man trenger. Det er stor forskjell på hva en 25-åring legger vekt på når vedkommende skal velge arbeidssted og hva som er viktig for en 60-åring. Selv om konsernet gjennom nyrekruttering de siste årene har senket gjennomsnittsalderen på arbeidsstokken, er den fortsatt høy. Spesielt gjelder dette innenfor ledende stillinger og der konsernet må ha fokus på de problemstillinger dette vil medføre og sørge for å avhjelpe de utfordringer som vil komme. Navnet Notodden Energi har vært synonymt med en trygg og solid aktør i kommunen i en årrekke og vi oppfatter oss selv som en viktig samfunnsaktør gjennom oppgaven vi har i å transportere og levere strøm til både private og bedrifter i kommunen. Konsernets tjenester er meget viktige for sikring av innbyggernes trygghet og velferd. Vi er ydmyke overfor denne utfordringen og vi arbeider målrettet med å oppfylle de forventningene som ligger på oss. Et godt omdømme er viktig både for de ansatte og for kundene. Vi skal kjennetegnes av å være tilgjengelige, miljøbevisste, være proaktive og nyskapende i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Vi deltar hvert år med midler til finansiering av lokale aktiviteter gjennom sponsing av lag og organisasjoner. Mesteparten av midlene går til aktiviteter for barn og unge fordi vi ønsker å bidra til at Notodden skal være et godt sted å vokse opp og bosette seg i. Kommunen har som eier et aktivt og langsiktig forhold til selskapet og har uttrykt dette gjennom nylig vedtatt eierstrategi: «Notodden kommune vedtar den eierskapsstrategi som framkommer i saken med likeverdig vekting av forretningsmessig avkastning og samfunnsansvar basert på kommunens mål for utviklingen.» Tydelig og forutsigbart eierskap er meget viktig for at styre og ledelse kan sette seg klare mål og gjøre det mulig å utvikle konsernet på en bærekraftig og god måte for Notodden. Som nevnt søkte Notodden Energi NVE om omsetningskonsesjon i april 2012, men fikk avslag med mindre selskapet ble omorganisert til konsern. Denne prosessen startet derfor umiddelbart og konsernet var et faktum i desember Omsetningskonsesjon ble søkt av det nye selskapet Notodden Energi Kraft AS og konsesjon forelå i januar Oppstart av strømsalg har derfor først kommet i gang i mars Konkurransen om strømkundene er hard, men det er allerede konstatert stor interesse for en lokal leverandør av strøm. Selskapets mål er å være en langsiktig og trygg leverandør med et konkurransedyktig tjeneste- og produktspekter. 5

6 Notodden Energis kjernevirksomhet er produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Denne oppgaven har i 2012, som tidligere år, blitt løst på en god måte. Det har vært god og stabil drift hele året og vi har vært forskånet for mange og lange strømbrudd. Arbeidsaktiviteten i nettet har vært høy gjennom hele året, og det har blitt investert for ca. kr. 9 mill. i utvidelse og fornyelse av strømnettet. Vi må forvente krav til høye investeringer i årene som kommer, dels grunnet høy gjennomsnittsalder på eksisterende strømnett, dels ut fra faktum om innskjerpede krav fra våre regulatorer NVE og DSB, men også på grunn av økt nybygging og økt aktivitet i næringslivet ellers i kommunen. Innenfor eksisterende økonomiske rammebetingelser er det ikke mulig å imøtekomme alle krav, så en streng prioritering gjennom kost- nytteanalyser er derfor nødvendig. Det er de statlige tilsynsmyndigheter som i stor grad legger premissene på hva nettselskapene skal prioritere av investeringer. Notodden Energi er deleier i Svelgfoss kraftstasjon med en andel på 2,92% av total produksjon. Gjennomsnittlig middelproduksjon ligger på mellom GWh pr år, derav følger at Notodden Energi får en andel på mellom 14,5 og 16 GWh.pr år. Operatør av drifta er Norsk Hydro og kraftstasjonen har gjennom de siste årene gjennomgått en betydelig revisjon og skal de neste 3 årene fullføre denne revisjonen, med bla. utskifting av løpehjul og generator. Revisjonsarbeidet skal være sluttført i løpet av Investeringene i Svelgfoss medfører kostnader for Notodden Energi i forhold til den størrelsen av eierandel som er i kraftverket. Produksjonen har de seneste årene vært solgt gjennom Skagerak Energi til ordinær løpende markedspris. (spot) Satsingen på bredbånd i Notodden Energi har fra dag en vært preget av stor satsing, utvidelser og det å sette nye mål, og 2012 har vært intet unntak. Det er inngått avtaler med to nye co-partnere innenfor Altibox satsingen og bemanningen er ytterligere forsterket for å kunne imøtekomme et økende kundevolum og opprettholde servicen. Det er foretatt nye utvidelser i Notodden Bredbånd med ny fiberlinje til Jondalen, som er nytt utvekslingspunkt mot andre aktører og Kongsberg kommune, og med videre forbindelse til Drammen og Oslo. Dette for å kunne inngå samarbeidsavtaler med nye aktører samt ytterligere å forsterke sikkerheten for leveranser inn mot Notodden og til våre co-partnere. Dette har samtidig vært med på sikre Notodden Energi som en foretrukket samarbeidspartner for andre aktører. Notodden Bredbånd har nå fibernett som grenser til 6 kommuner. Forsterking av nettet generelt med hjelp av nye utbygginger og avtaler med andre parter har også i 2012 hatt et fortsatt stort fokus, og bidratt til økt tilgjengelighet for våre kunder. Fokuset for radiobredbånd i 2012 har vært på oppgraderinger og på å få et så stabilt nett som mulig. Drift av radiobasert bredbånd i en kommune som Notodden med en del tett vegetasjon og kupert terreng er en utfordring i visse områder. 6

7 7

8 Selskapet ble etablert i desember 2012 og skal forestå salg av strøm til sluttbruker både privat og bedrift. Grunnet omorganisering til konsern ble ikke strømsalget startet i 2012, da omsetningskonsesjonen først forelå i januar Selskapet har sikret seg solide og meget dyktige samarbeidspartnere innenfor porteføljeforvaltning, prissikring og innkjøp av strøm til våre kunder fra børsen (Nordpool). Tilgang til denne kompetansen gir oss fortrinn når det gjelder riktig prising av våre produkter, samt at vi kan lage gode produkter for våre kunder. Markedet er preget av stor konkurranse og mange aktører. Responsen så langt viser at markedet er positive til et lokalt forankret strømselskap og mange uttrykker at de foretrekker å kjøpe strøm derfra. Selskapets strategi er å være en ærlig og åpen kraftleverandør. Kundene skal være trygge på at de får det som er lovet. Vi skal ha få, men gode produkter. Vår kundeservice er lokalt plassert. Vi har kundekonsulenter med lang erfaring fra nettvirksomhet og kraftomsetning. Vi gjennomfører fortløpende opplæring i bruk av datasystemer, produkter og kundedialog. Vi kan nås både på telefon, på egen hjemmeside og ved personlig fremmøte. Vi tar nøytralitetskravet på alvor og behandler alle forespørsler i tråd med retningslinjer fra NVE. Vi skal være kundens kompetente rådgiver innen strøm og servicegraden skal til enhver tid være høy. Notodden Energi Kraft AS vil etter hvert også bli tillagt ansvar for den juridiske og kontraktmessige oppfølging av kraftproduksjonen. Vi har avtale med et av de beste krafthandelsmiljøene i landet og kraften selges på Nord Pool. Dette er et norsk offentlig selskap som opptrer som markedsplass for energi i de nordiske landene og verdens eneste flernasjonale marked for elektrisk energi. 8

9 Notodden Energi Nett AS har vel 1000 kilometer med strømforsyningsnett gjennom luft og kabler. Dette er både høy- og lavspent. Hver eneste dag drifter og vedlikeholder vi nettet, slik at våre vel 7400 kunder får en stabil strømforsyning med minst mulig problemer. Stabil strømforsyning for alle våre abonnenter, har topp prioritet i Notodden Energi. For å klare dette er det mange forskjellige oppgaver som må løses var et år med færre driftsproblemer enn det vi har hatt de siste årene. Som tidligere år er det relativt stor aktivitet på anleggsfronten, både investeringer i nye anlegg og reinvesteringer. For de fleste av anleggsaktivitetene blir vi styrt av andre aktører slik som Notodden kommune og andre utbyggere. Perioder med mye nedbør i løpet av anleggssesongen vanskeliggjorde og forlenget gjennomføringen av en del av anleggene våre. Av de anleggene vi selv styrer hadde ombyggingen av høyspenningsnettet i Heddal den høyeste prioritet i 2012 og vil også ha det i de kommende årene. Vi har i flere år hatt en målsetting om å få kablet hele Heddal Øst. Dette målet nådde vi i «Ringen», forbindelsen mellom øst og vest i Heddal ble sluttført med kabling og kryssing av Heddøla med isolert line på nye høyspenningsmaster. Arbeidet med høyspenningsforbindelse mellom Tuven og Yli ble videreført med bl.a. kryssing av Heddøla på brukaret og to nye nettstasjoner, hvorav en er satt i drift. Arbeid på lavspenningsanlegget på den nordre delen av Yli i forbindelse med Altibox utbyggingen ble sluttført. Ved å forsterke høyspentnettet med jordkabel på flere sentrale og sårbare områder øker vi stabiliteten ytterligere. Lavspentnettet gjennomgår kontinuerlige vedlikeholdsarbeider gjennom hele året, ved siden av nødvendige reinvesteringer. Vi jobber kontinuerlig med ombygging av nettstasjoner plassert i master med plattform, såkalte trafoarrangement. Disse plattformene har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) bestemt skal være fjernet innen I 2012 har vi bygd om 5 arrangement og byttet ut 3 stykker med nettstasjon på bakken. Lavspenningssiden på 5 andre ble også gjort ferdige i løpet av året, men høyspenningsiden gjenstår. I 2012 hadde vi ansvaret for gjennomføringen av mange gatelysprosjekter. Det ble montert nytt gatelys på Lienfoss, Grosshaug og i Sykehusveien. I Ola Lensmannsveg på Yli ble det montert noen få punkter med LED belysning som et prøveprosjekt for Notodden kommune. På parkeringen ved Tinnemyra ble nytt anlegg for belysning av parkeringen satt opp og i Kirkeparken ble det påbegynt ny parkbelysning sent på høsten rett før kulda satte inn. Dette skal monteres ferdig i

10 Notodden Energi hadde i 2012 færre driftsavbrudd og problemer enn i Noe av de skadene som vi ble påført i 2011 har vi også måttet jobbe med i Seint på høsten i 2012 hadde vi et par større hendelser i høyspenningsnettet som rammet mange av våre kunder. Den ene av disse var forårsaket av en kraftig kortslutning i regionalnettet i Grenland. Dette førte til to veldig kortvarige spenningsfall i hele vårt distribusjonsnett. KILE kostnadene ved høyspentfeil (Kompensasjon for Ikke Levert Energi) utgjorde ca. kr ,- i 2012, en markant reduksjon fra

11 DLE-aktiviteter ved Notodden Energi er utført i hht. instruks fra DSB for Det er utført tilsyn med totalt 411 anlegg. Det hovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, forskjellige andre virksomheter og driftsbygninger med dyr. Det er foretatt 11 verifikasjoner av installatører, og 3 byggeplasskontroller i løpet av Vi har i 2012 deltatt i etterforskningen av 2 branner i eget forsyningsområde, men har ikke bistått i denne type arbeid utenfor vårt konsesjonsområde. Det er avholdt to møter med elektroinstallatørene i vårt nærområde. Deler av opplegget har vært i samarbeid med Hjartdal Elverk. Avdelingen har deltatt på en rekke faglige møter og kurs, noe som er spesielt viktig for denne delen av Notodden Energis virksomhet. DLE er en liten del av virksomheten ved energiverkene i Norge. Det er stadig endringer og strenge krav som stilles. Dette gjør det viktig med god kontakt med likesinnede. Automatisk målerinnsamling skal innføres i alle nettselskap i hele Norge innen Med kommunikasjon til samtlige målere i vårt område åpner det også for nye muligheter. I tillegg til automatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil dette også føre til en mer effektiv nettdrift ved at vi da vil få bedre og raskere informasjon om tilstanden og lastflyten i nettet. 11

12 Notodden Energi deltar sammen med 6 andre nettselskap ( Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS, Vest-Telemark Kraftlag AS og Rauland Kraftforsyningslag) i Telemark Målerforum. Forumet ble opprettet med utgangspunkt i kravet fra NVE om innføring av AMS. Målepunkt med et forventet årlig energiuttak større enn kwh skal ifølge gjeldende forskrift være timesmålt. Ved utgangen av 2012 var det 285 timesmålte anlegg i vårt nett, med et samlet energiuttak på 72 GWh. I tillegg er det automatisk avlesing av 435 målere med radiokommunikasjon, - i hovedsak boliger og mindre næringsvirksomhet. Nettselskapet har tidligere tilbudt redusert nettariff til eksisterende kunder som har hatt elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Fra opphørte denne tariffen. I Forskrift om energiutredninger (NVE) pålegges områdekonsesjonær for elnettet å utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for kommunen(e) i konsesjonsområdet hvert annet år. Energiutredningene er tilgjengelige på vår hjemmeside Etter opprettelsen av det statlige organet ENOVA i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova SF. For hver kwh som strømkundene bruker skal det betales 1,25 øre (inkl. mva) i Enova-avgift til det statlige Energifondet. Det er områdekonsesjonæren som er pålagt å kreve inn denne avgiften. I 2012 ble det fra Notodden Energi overført 1,89 mill. kroner til Enova SF. Notodden Energi Nett AS, er som alle andre energiverk i Norge en sterkt regulert monopolist. Vi må utføre alle lovpålagte oppgaver innenfor de inntektsrammene som NVE (Norges Vassdragsog Energidirektorat) til enhver tid bestemmer. Vår lille, men solide stab har lang ansiennitet. De planlegger, utvikler og koordinerer arbeidet slik at alle innbyggere i Notodden skal ha lys i lampene og varme i husene sine hver dag, hele året. Staben har meget bred erfaring. Nøkkelen til deres gode resultater skyldes ikke minst en inngående kunnskap om nettforsyningsområdet. Lokalkunnskap er en meget viktig faktor for en optimal drift av strømnettet. 12

13 Satsingen på bredbånd har fra dag en vært preget av stor entusiasme, proaktiv holdning fra et aktivt styre og rask utbygging har vært intet unntak i så måte. I løpet av året er det inngått avtaler med to nye co-partnere innenfor Altibox konseptet og bemanningen er ytterligere forsterket for å kunne imøtekomme et økende kundevolum og å opprettholde servicen. Da vi startet satsningen på Altibox i 2006, den gang «tripple play», inngikk vi intensjonsavtale med Lyse for leveranse av Altibox produktet i omkringliggende kommuner, i første omgang begrenset til Midt-Telemarks kommunene, senere utvidet til Vest-Telemark, Tinn og Hjartdal, Hallingdal og Numedal. Vår første co-partneravtale ble inngått med Midt-Telemark Breiband AS i Dette er et selskap som Notodden Energi Nett AS er deleier av med 45% av aksjene. Selskapet dekker kommunene Sauherad, Bø og Nome. Co-partner- avtale med Hallingdal Breiband AS ble inngått i mars 2012 for leveranse av Altibox produkter i Hallingdalskommunene og med Telefiber AS i april 2012 for leveranse i Vest- Telemark, Hjartdal og Rauland. Notodden Bredbånd AS er et selskap som er 100% eiet av Notodden Energi Nett AS. Flere utvidelser er foretatt i løpet av året, bl.a.ny fiberlinje til Jondalen med nytt utvekslingspunkt mot andre aktører og Kongsberg kommune og med videre forbindelse til Drammen og Oslo. Forsterking av nettet generelt med hjelp av nye utbygginger og avtaler med andre parter har fortsatt hatt fokus i Denne utvidelsen er viktige bidrag for økt tilgjengelighet og leveringssikkerhet for våre kunder. Altibox har et stadig fokus på nye produkter og tjenester parallelt med eksisterende produktportefølje og kom også i 2012 med en rekke nye tjenester til våre kunder. Altibox Loop var et nytt produkt til kunder med fasttelefon og enkelt forklart et produkt som gjorde det rimeligere å ringe med hjemmetelefon samtidig som det også gjorde hjemmetelefon mobil. Altibox Loop gjorde det mulig å ringe og motta samtaler til og fra fasttelefon med mobilen så lenge mobilen er tilkoblet et trådløst nett uavhengig om du er i Norge eller i utlandet. Beat var nok et produkt som ble tilgjengeliggjort på alle flater inkludert TV for våre kunder, og er et norsk, reklamefri strømmingstjeneste som gir deg tilgang til over åtte millioner sanger. 13

14 I tillegg til nye produkter og tjenester kom det også oppgraderinger på utstyrsfronten, med forbedret dekoder og fjernkontroll. Ved utgangen av 2012 hadde NE ca kontrakter i egen regi og forvaltet totalt kontrakter inkl. co-partnere. Bedriftssatsingen på Altibox ble ytterligere forsterket i Ved utgangen av 2012 dekket vi ca. 70 bedrifter med tjenestene våre, 35 av disse er egne kunder. Ved årsskiftet hadde 240 alarmkunder tegnet avtale med oss. Dette er ca. 10% av det totale kundeantallet som har Altibox i Notodden og må betegnes som tilfredsstillende dekning. Det er fortsatt fokus på alarmprodukter i Vi har fortsatt med å være synlige i nærområdet med stands og brukermøter i 2012, og fikk utmerkelse på det årlige Altibox arrangementet for beste fremgang på KTI(kundetilfredshetsindex). Altibox Open - en populær golfturnering for våre kunder ble arrangert for tredje gang. Altibox ble tildelt pris fra FTTH Council Europe for deres entusiasme for FTTH(fiber to the home), suksess og gründeraktivitet understøttet av fiberteknologi med høy markedsdekning i et konkurransepreget marked. Altibox Norge passerte signerte kontrakter og hadde oppkoblingsrekord med over nye aksesser i Fokuset for radiobredbånd i 2012 har vært på oppgraderinger og å få et så stabilt nett som mulig. Dette har innebefattet en del utskifting av utrangert utstyr samt software oppdateringer. Drift av radiobasert bredbånd i en kommune som Notodden, med en del tett vegetasjon og kupert terreng, er en stor utfordring å løse. Vårt oppdrag som ble gitt av Notodden kommune i 2008 anses imidlertid løst i henhold til forutsetningene. Der det ligger til rette for det vil fiberbasert bredbånd så langt praktisk mulig - erstatte radiobasert bredbånd. 14

15 De ansatte er den største ressursen og den viktigste verdien for Notodden Energi. Mulighetene for videreutvikling og kompetanseheving står sentralt i vårt personalarbeid. Alle ansatte i Notodden Energi må kunne mer enn bare sitt eget fag-område. Vi skal kjennetegnes ved å være løsningsorienterte, være tilgjengelige, ha humør og lagånd og vise spenstighet, skape tillit og være ansvarlige og pliktoppfyllende. Denne vekst- og prestasjonskulturen skal kjennetegnes ved at vi gjennom kompetanseutvikling investerer i medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Det er viktig å være stolt av arbeidsplassen sin. Når alle i organisasjonen har tro på arbeidet sitt, blir det lettere å selge konsernets tjenester og produkter. Konsernet vil gjennom sin lærlingeordning fortsette å fremme rekrutteringen til bransjen. Bedriftene arbeider til stadighet med å fremme og utvikle den gode kulturen i konsernet. Dette gir igjen stabil arbeidskraft og konsernet blir et attraktivt selskap å jobbe i. Notodden Energi legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Derfor arbeider vi aktivt for en økt kvinneandel i konsernet. Selskapet har 2 kvinnelige styremedlemmer. Notodden Energi hadde pr ansatte herav 1 lærling. I ansettelsesprosesser har vi sterkt fokus på en jevn fordeling mellom kjønnene. Økonomi-og personalavdelingen består i dag av 4,5 årsverk. Avdelingen har i dag ansvaret for alle personalsaker, regnskap, fakturering av både nettleie og strøm, likviditet- og økonomistyring, avlønning samt investerings- og finansieringsanalyser i konsernet. NVE endrer stadig rammene for retningslinjene det skal rapporteres etter. For å kunne styre selskapet på en best mulig måte, er det viktig til enhver tid å ha en god forståelse av oppbyggingen av disse rammene. Oppfølging av konsernets forretningsområder medfører høye krav til styring og rapportering. Dagens it-systemer gir et solid grunnlag for økonomioppfølgingen av prosjektene. Det gir også muligheter til å få frem gode og solide beslutningsunderlag, som er helt nødvendig for å ta de riktige avgjørelser. Avdelingen har ansvaret for at konsernet har systemer som sikrer en best mulig økonomisk styring og måling av selskapet. Økonomi har også en viktig rolle når det gjelder internservice. Avdelingen bistår også med å yte opplæring og støtte, slik at beslutningstagere skal ha de beste forutsetninger for å ta gode og riktige økonomiske beslutninger. 15

16 HMS og Kvalitetsarbeid er et kontinuerlig pågående arbeid for Notodden Energi, noe som igjen skal stimulere den enkelte ansatte til generelt å ha fokus på dette tema. Dette gjenspeiles i organisasjonen ved at det gjennomføres jevnlige oppfriskningskurs relatert til bruk av HMS/Kvalitetsverktøy, samt at HMS som tema blir gjennomgått på faste avsatte møter i organisasjonen. Videre er HMS som tema pålagt den enkelte arbeidstaker i alle oppgaver som skal utføres/gjennomføres i Notodden Energi sin regi. HMS/ Kvalitetsarbeid er et område som alltid vil være gjenstand for utvikling. Den enkelte ansatte er nøkkelen til å få dette gjennomført, og er derfor den ressurs det skal vies størst oppmerksomhet mot i dette arbeidet. HMS er fast tema på hvert ordinære styremøte. Det er for arbeidsåret 2012 ikke rapportert ulykker med alvorlig personskade for ansatte ved Notodden Energi. Gjennomsnittlig sykefravær for 2012 er 1,49%. Det er blitt arrangert kurs og gitt opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Personlig sikkerhetsutstyr er gjenstand for årlig kontroll. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner som for menn. Kvinnenes andel av den samlede lønnen som ble utbetalt i selskapet er 19,5%. Til sammen ble det utbetalt kr i lønn i selskapet i Kjønnsfordelt statistikk for uttak av permisjon viser at totalen i selskapet er 172 dagsverk, dette fordelt på 110 dagsverk kvinner og 62 dagsverk menn. Vi har bygd opp IKT-systemer og kompetanse rundt systemene som sikrer best mulig fleksibilitet og selvstendighet. Vi har valgt velprøvde løsninger og applikasjoner som er grundig testet og har dokumentert høy kvalitet og pålitelighet. Selskapet har hatt stort fokus på ITsikkerhet og har gjennomført aktiviteter som sikrer bevissthet rundt bruk av IT til daglige gjøremål. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Notodden elverk ble formelt omdannet til Notodden Energi AS (NE) og underlagt aksjelovens bestemmelser. Fra ble en konsernmodell med Notodden Energi Holding AS som morselskap etablert. I konsernet inngår Notodden Energi Nett AS, Notodden Energi Kraft AS, GO Link AS, Notodden Bredbånd AS alle eid 100% av holdingselskapet og Thermokraft AS som eies med 61% av samme. Regnskapene er avlagt etter aksjelovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Imidlertid vil regnskapstallene for 2012 og 2011 ikke være direkte sammenlignbare. Sammenlignbare tall for 2012 er Notodden Energi s konsernregnskap for Konsernregnskapet omfatter morselskapet Notodden Energi Holding AS og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at tilknyttede selskap følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost. Inntektsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For store industrikunder foretar NE fakturering månedlig. For husholdningskunder foretas måleravlesning/avregning 6 ganger pr. år. Øvrige kunder blir akonto-fakturert med årsoppgjør knyttet til måleravlesning ved årsskiftet. Regnskapsmessig klassifisering følger aksjeloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Lagerbeholdninger er oppført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det forventes nedskrivning for påregnelig ukurans. Egne investeringsarbeider Nybygging av linjenett og anlegg utføres for en stor del av egne ansatte. Egne investeringsarbeider aktiveres på grunnlag av kostnadsbasert internprising. Kun kostnader som forlenger anleggets levetid og/eller øker kapasiteten regnskapsføres som investeringer. 21

22 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Ved regnskapsføringen av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Energiverkenes overføringsvirksomhet (monopolvirksomhet) er fra regulert gjennom NVE`s «Retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffene». NVE fastsetter gjennom enkeltvedtak konsesjonærens maksimalt tillatte inntekt for det enkelte regnskapsår. I tillegg reguleres resultatet fra kileordningen inn i inntektsgrunnlaget. Aktivering av varige driftsmidler foretas til kostpris. Fornyelser og påkostninger som har en antatt levetid på mer enn tre år og kostpris over kr ,- aktiveres. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes på grunnlag av kostnadsbasert internprising og føres ikke som driftskostnader. Alle anlegg er aktivert ved regnskapsårets utløp og det er derfor ingen balansepost for anlegg under utførelse. Anleggsbidrag og andre inntekter i forbindelse med investeringer blir ført som reduksjon av investeringskostnaden. Avskrivninger foretas lineært over forventet gjenværende økonomisk levetid. Veiledende avskrivningstider for bransjen følges i hovedsak. Det blir beregnet avskrivninger fra og med den perioden investeringene blir sluttført. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 22

23 Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, apparater og utstyr. Transport Utstyr Samband EDB Målere SUM I arbeid NE Nett Øvrige KONSERN Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 12,50 % 33,30 % 10 % 20 % 6,70 % Note 2 - Investeringer og salg av varige driftsmidler og fast eiendom de siste 5 år Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Kraftverk Annet Reg + Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Solgte driftmidler i perioden er alle fullt nedskrivne, og salget representerer derfor en driftsinntekt i selskapet Note 3 - Lønnskostnader/honorar i 1000 kr. KONSERN Lønnskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Antall årsverk Forskudd/lån til ansatte utgjør Ytelser til ledende personer Daglig leder, lønn */honorar Dalig leder, andre ytelser Daglig leder, pensjonskotnad Styret Andre honorar uten mva. Revisjon Teknisk bistand Annen konsulentbistand * Daglig leder har lønn i 1 år dersom stillingen opphører som følge av et eventuellt salg av bedriften 23

24 Note 4 - Utestående fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, dvs. anskaffelseskostnad, med fradrag av tapsavsetning på kr ,-. Dette er identisk med tidligere års avsetninger. Utestående og leverandørgjeld er nettoført utenom andrefirma`s krav som vi innkrever på oppdrag. Note 5 - Pensjonsforpliktelser, i 1000 kr. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsforpliktelser som omfatter i alt 35 personer i kollektiv pensjonsordning. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Vital Kollektiv pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført aktuarielt tap Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsøkning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 3,60 % 4,10 % Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,25 % 3,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,00 % 3,25 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang Note 6 - Bundne midler, i 1000 kr Bundne skattetrekksmidler utgjør : Note 7 - Lagerbeholdning Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 24

25 Note 8 - Pantstillelser, i 1000 kr. Av selskapets bokførte gjeld pr er kr sikret ved pant. I pantsatt beløp inngår en factoringavtale på 60 mill.kr Langsiktig lån Ansvarlig lån til eier utgjør kr. av sum langsiktig lån. Av lånet betales det en rente på 6,5% og lånet forfaller i sin helhet til betaling i Langsiktig lån med forfall senere enn 5 år : Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler, bokført verdi; Eierandel Svelgfoss Næringsbygg Lienveien Transportmiddel, lastebil Driftstilbehør Anleggsmidler Fordringer Det er stillet garanti til Hydroparken AS på kr ,- DNB har pant i NE netts kundefordringer med 60 mill. kr. Note 9 - Kraftkjøp Kraftkjøp er kraft til egne kunder/leveringsplikt, samt kostnader vedr. eierandel i Svelgfoss kraftverk. Selskapet har en eierandel på 2,92% i Svelgfoss Kraftverk. Note 10 - Aksjer AKSJER I ANDRE SELSKAP Grønn Kontakt AS ble stiftet og har en aksjekapital på ,-. NEN har 1 aksje à kr ,- i selskapet, den er oppført i balansen til pålydende verdi. Norsk Enøk & Energi AS ble stiftet og har en aksjekapital på kr ,- NEN har 75 aksjer à kr. 500,- i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS ble stiftet med en aksjekapital på kr ,- NEN har 2 aksjer à kr ,- i selskapet, disse er oppført i balansen pålydende verdi. Sauland Kraftverk AS ble stiftet , og har en aksjekapital på ,- NEN har aksjer i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. NC-Spektrum AS ble stiftet , og har en aksjekapital på ,- NEN har 10% av aksjene i selskapet, disse er oppført i balansen til anskaffelseskost. AKSJER I TILKNYTTET SELSKAP Midt Telemark Breiband AS ble stiftet under navnet Samnett AS. Selskapet ble omstrukturert i 2010 og har nå en aksjekapital på kr ,- NE`s eiererandel på 45 % er oppført i balansen til anskaffelseskost. 25

26 Note 11 - Egenkapital, i 1000 kr. Aksje - Minioritets - Annen Sum kapital interesser. egen - kapital egenkapital Egenkapital Endring aksjekapital Årets resultat Utdelt ekstraord. utbytte Utbytte Kapitalutvidelse i datterselskap Egenkapital Note 12 - Salgsinntekter opptjent i Norge Salgsinntekter Kraftsalg Nettleie Gevinst salg aktiva Andre inntekter Sum inntekter Nettleieinntekten fastsettes årlig av NVE. Årets inntektsramme er fastsatt til Andre inntekter består av salg av varer og tjenester til bedrifter og privatpersoner Herav salg til egne selskap 2.404, tilsvarende kjøp fra egne selskap utgjør 578 Salg av aktiva (via) til MTB i 2011 på 15,6 mill. kr., er solgt til anskaffelseskost. Gevinst salg aktiva i 2012 gjelder salg av fast eiendom Salgsinntektene er i sin helhet opptjent i Norge 26

27 Note 13 - Skatter/utsatt skatt Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet naturresursskatt Fordring naturressursskatt Betalbar inntektsskatt fratrukket utlignet naturresursskatt Utsatt skatt/ skattefordel Sum skattekostnad Midlertidige forskjeller består av: Endring Utestående fordringer Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Sum Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 28 % Betalbar skatt: Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Årets grunnlag for overskuddsskatt Årets overskuddsskatt (28%) Årets naturresursskatt: Egenproduksjon, beregnet, (bruttoført) Betalbar skatt

28 Notodden Energi Holding AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 38 millioner kroner og er morselskap i konsernet Notodden Energi. Selskapet ble omorganisert til konsern i desember Konsernet består foruten av Notodden Energi Holding AS, av datterselskapene Notodden Energi Nett AS, Notodden Energi Kraft AS, Notodden Bredbånd AS og GO Link AS som alle eies 100 % av Notodden Energi Holding AS, samt av Thermokraft AS som eies med 61% av holdingselskapet. Selskapets formål er å delta i næringsutvikling med tilknytning til kjernevirksomheten, gjennom deltagelse i eller i samarbeid med andre selskap eller virksomheter. Selskapet skal drives på forretningsmessig basis og skal i sin virksomhet ta hensyn til miljø og fornybare ressurser. All virksomhet skal ha høy etisk standard. Selskapet skal bidra som samfunnsutvikler i tråd med Notodden kommunes mål for utviklingen. Konsernet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt energikonsern. Gjennom konsernets datterselskaper skal vi være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Holdingsselskapet er definert til å være et eierselskap uten egenaktivitet utover å forvalte de verdier som skapes. Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Rune Hegna (ansattes representant) Ingar Gullbring (ansattes representant) 1. Willy Roger Johansen (ansattes repr.) 2. Lars Erik Smevold (ansattes repr.) Styret er gjennomgående i Notodden Energi Holding AS, Notodden Energi Nett AS og Notodden Energi Kraft AS, dvs. det er samme styre i disse 3 selskapene. Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen gjennomgående styreinstruks som er identisk for alle selskaper i konsernet. 28

29 Styret bekrefter at konsernets selskaper har en god og oppdatert internkontroll. Internkontrollen ivaretas dels av konsernets revisor, dels av kommunens kontrollutvalg og dels av konsernets egne ansatte gjennom tildeling av ansvar innenfor hvert kontrollområde. Konsernet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles regelmessige møter med eieren hvor man gjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. Ny eierstrategi for konsernet ble vedtatt av Notodden kommunestyre Strategien gir føringer for utbytteforventninger og hvilke samfunnsmessige oppgaver konsernet skal fylle for å ivareta Notodden kommunes mål for samfunnsutviklingen. Konserndirektør i Notodden Energi er Olav Forberg. Det er fastsatt instruks for stillingen som klart definerer og klargjør de plikter, fullmakter og ansvar konserndirektøren har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har gjennom året minst ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Holdingsselskapet har ingen ansatte. Ved utgangen av 2012 hadde konsernet 42 fast ansatte. Korttidssykefraværet var 0,8 %. Langtidssykefraværet var 2,42 %. Sykefraværet totalt var 1,49 %. Det ble ikke rapportert om skader på arbeidsplassen i av 42 ansatte er kvinner. Selskapenes fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Konsernet har samme lønnsnorm for kvinner som for menn. Kvinnenes andel av den samlede lønnen som ble utbetalt i konsernet er 19,5%. Til sammen ble det utbetalt kr i lønn i konsernet i Kjønnsfordelt statistikk for uttak av permisjon viser at totalen i konsernet er 172 dagsverk, dette fordelt på 110 dagsverk kvinner og 62 dagsverk menn. Konsernet kommer ikke inn under loven som pålegger opprettelse av AMU. Det er derfor opprettet et kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har 6 medlemmer likt fordelt mellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utvalget har ikke hatt møter i var igjen et aktivt år for selskapene i konsernet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i Notodden Energi Nett AS står foran store og ressurskrevende utfordringer i årene framover. Det er en rekke oppgaver på driftssiden som skal utføres, i tillegg til at det må forventes en god del nyanlegg. Det er derfor viktig å ha fokus på daglig drift og oppgradering av eksisterende anlegg for å imøtekomme de kravene som til enhver tid blir stilt. Dette vil kreve ressurser, men er noe selskapet er nødt til å prioritere. Nye forretningsområder skal fortsatt ha fokus. Notodden Energi Kraft AS er et nyetablert selskap som skal tilby strøm til sluttbrukere. Selskapet ble etablert i desember i 2012 og strømsalget startet opp i mars Så langt er markedet positiv til en lokal tilbyder av strøm, både til privat og bedrift. 29

30 Sauland kraftverk omfatter restvannføring i Hjartdølavassdraget, samt Skogsåi som til sammen har et potensiale for en årsproduksjon på ca. 230 GWh pr. år. Investeringskostnadene er betydelige. Notodden Energi har rett til å delta med en andel begrenset oppad til 16,2 % av totalprosjektet. Markeds -, kreditt -, og likviditetsrisiko Markedet vurderes som stabilt, men vil som annet svinge i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Konsernet har fokus på likviditet og det er i datterselskapene inngått samarbeidsavtale med KrediNor for blant annet å redusere kredittiden på våre kundefordringer. Antallet konkurser har ikke vist særlig økning i Tap på kundefordringer er meget beskjedent i forhold til de totale fordringer. Med henvisning til utdypende informasjon som er gitt i årsmeldingen bekrefter styret at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, kfr. regnskapslovens 3-3 a. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Konsernets selskaper forurenser ikke det ytre miljø. Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsberetningen til morselskapet og alle datterselskapene. Styret er opptatt av å ha en positiv og løpende dialog med eieren, Notodden kommune, og har regelmessige møter med ordfører og rådmann for å informere om selskapets drift og å diskutere utfordringer av felles interesse. 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Notodden Energi Nett AS eies 100 % av Notodden Energi Holding AS med en aksjekapital på 37,4 millioner kroner. Selskapets formål er å bygge og drive nett for transport av energi i Notodden samt på forretningsmessig basis selge tjenester som er naturlig for bedriften. Dette innebærer bl.a. å sørge for sikker og rasjonell energiforsyning til brukerne av energi i Notodden, overføre og distribuere energi med tilfredsstillende kvalitet og med kostnadsriktige tariffer. Selskapet skal videre drive annen virksomhet som utnytter selskapets kompetanse. Selskapet har konsesjon for bygging og drift av høyspent fordelingsnett i Notodden kommune. Selskapet forestår videre fiberutbygging både i Notodden kommune og omkringliggende kommuner gjennom samarbeidsavtaler med andre selskaper. Selskapet er partner i partnerskapet Altibox. I tillegg leier selskapet ut administrative tjenester og ressurser til konsernets datterselskaper. Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Rune Hegna (ansattes representant) Ingar Gullbring (ansattes representant) 1. Willy Roger Johansen (ansattes repr.) 2. Lars Erik Smevold (ansattes repr.) Styret er gjennomgående i Notodden Energi Holding AS, Notodden Energi Nett AS og Notodden Energi Kraft AS, dvs. det er samme styre i disse 3 selskapene. Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen gjennomgående styreinstruks som er identisk for alle selskaper i konsernet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Internkontrollen ivaretas dels av selskapets revisor, dels av kommunens kontrollutvalg og dels av selskapets egne ansatte gjennom tildeling av ansvar innenfor hvert kontrollområde. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles regelmessige møter med eieren av holdingsselskapet, hvor man gjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover 40

41 Daglig leder i Notodden Energi Nett AS er Olav Forberg. Det er fastsatt instruks for stillingen som klart definerer og klargjør de plikter, fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har gjennom året minst ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 42 fast ansatte. Korttidssykefraværet var 0,8 %. Langtidssykefraværet var 2,42 %. Sykefraværet totalt var 1,49 %. Det ble ikke rapportert om skader på arbeidsplassen i av 42 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner som for menn. Kvinnenes andel av den samlede lønnen som ble utbetalt i selskapet er 19,5%. Til sammen ble det utbetalt kr i lønn i selskapet i Kjønnsfordelt statistikk for uttak av permisjon viser at totalen i selskapet er 172 dagsverk, dette fordelt på 110 dagsverk kvinner og 62 dagsverk menn Selskapet kommer ikke inn under loven som pålegger opprettelse av AMU. Det er derfor opprettet et kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har 6 medlemmer likt fordelt mellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utvalget har ikke hatt møter i var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i Selskapet står foran store og ressurskrevende utfordringer i årene framover. Det er en rekke oppgaver på driftssiden som skal utføres, i tillegg til at det må forventes en god del nyanlegg. Det er derfor viktig å ha fokus på daglig drift og oppgradering av eksisterende anlegg for å imøtekomme de kravene som til enhver tid blir stilt. Dette vil kreve ressurser, men er noe selskapet er nødt til å prioritere. Varsel om inntektsramme for 2013 tar utgangspunkt i revidert inntektsmodell for nettselskapene og der volum som beregningsparameter er tatt ut. Dette viser positivt utslag for vårt selskap idet rammen for 2013 er varslet til ca. kr. 60 mill, en økning fra 2012 på hele kr. 14 mill. Endelig inntektsramme fastsettes i februar året etter angjeldende regnskapsår dvs. for 2013 så er endelig inntektsramme først klar i februar Økningen i inntektsramme sikrer selskapet finansiering av nødvendige investeringer og vedlikeholdskostnader og vil også medvirke til at selskapet vil kunne presentere et betydelig bedre resultatet i 2013 sammenlignet med Investeringsbudsjettet for nettdriften i 2013 er lagt på ca. kr. 10 mill. Av dette vil det medgå ca. kr. 1,5 mill. til innkjøp av ny liftbil. Selskapet har tatt inn for mye nettleie i forhold til inntektsrammen for Denne merinntekten vil gå til reduksjon av tidligere akkumulert mindreinntekt. 41

42 Markeds -, kreditt -, og likviditetsrisiko Markedet vurderes som stabilt, men vil som annet svinge i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har fokus på likviditet og det er inngått samarbeidsavtale med KrediNor for blant annet å redusere kredittiden på kundefordringer. Antallet konkurser har ikke vist særlig økning i Tap på kundefordringer er meget beskjedent i forhold til de totale fordringer. Med henvisning til utdypende informasjon som er gitt i årsmeldingen bekrefter styret at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, kfr. regnskapslovens 3-3 a. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsberetningen til morselskapet og alle datterselskapene Omsetning Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel i % 22% 25% Investeringene i selskapet var i 2012 ca..26,5 mill. kr., fordelt slik: nett, bygg, transportmidler og driftsutstyr kr.23,5 mill. og andre forretningsområder ca. kr.3 mill. Selskapet har også i 2012 hatt en negativ utvikling i soliditet gjennom ytterligere reduksjon i egenkapitalandelen. Egenkapitalen med basis i årets resultat og utbyttedisponering er nede på rekordlave 22 % og likviditeten er fortsatt stram. Ordinært resultat etter skatt viser et underskudd på kr ,- og foreslås inndekket slik: - Utbytte kr ,- - Overføring fra annen egenkapital kr ,- - Sum disponert kr ,- 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 KONTANTSTRØMANALYSE Tall i 1000 kr. Indirekte modell Notodden Energi Nett AS Kontantstrømmer fra daglig drift Resultat før skatt Skattekostnad Gevinst salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger/nedskrivninger Nedskrivning av anleggsmidler - - Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Forsjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Korrigert merinntekt Endring i andre tidsavgrensningsposter Ek innskudd korrigering - - Netto kontantstrøm fra daglig drift Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak - - Innbetalt på kortsiktig/langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Herav bundne midler

48 Notodden elverk ble formelt omdannet til Notodden Energi AS (NE) og underlagt aksjelovens bestemmelser. Fra ble en konsernmodell med Notodden Energi Holding AS som morselskap etablert. I konsernet inngår Notodden Energi Nett AS, Notodden Energi Kraft AS, Og Link AS, Notodden Bredbånd AS alle eid 100% av holdingselskapet og Thermokraft AS som eies med 61% av samme. Regnskapene er avlagt etter aksjelovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Notodden Energi Holding AS og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost. Inntektsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For store industrikunder foretar NE fakturering månedlig. For husholdningskunder foretas måleravlesning/avregning 6 ganger pr. år. Øvrige kunder blir akonto-fakturert med årsoppgjør knyttet til måleravlesning ved årsskiftet. Regnskapsmessig klassifisering følger aksjeloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Lagerbeholdninger er oppført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det forventes nedskrivning for påregnelig ukurans. Egne investeringsarbeider Nybygging av linjenett og anlegg utføres for en stor del av egne ansatte. Egne investeringsarbeider aktiveres på grunnlag av kostnadsbasert internprising. Kun kostnader som forlenger anleggets levetid og/eller øker kapasiteten regnskapsføres som investeringer. 48

49 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Ved regnskapsføringen av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Energiverkenes overføringsvirksomhet (monopolvirksomhet) er fra regulert gjennom NVE`s «Retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffene». NVE fastsetter gjennom enkeltvedtak konsesjonærens maksimalt tillatte inntekt for det enkelte regnskapsår. I tillegg reguleres resultatet fra kileordningen inn i inntektsgrunnlaget. Aktivering av varige driftsmidler foretas til kostpris. Fornyelser og påkostninger som har en antatt levetid på mer enn tre år og kostpris over kr ,- aktiveres. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes på grunnlag av kostnadsbasert internprising og føres ikke som driftskostnader. Alle anlegg er aktivert ved regnskapsårets utløp og det er derfor ingen balansepost for anlegg under utførelse. Anleggsbidrag og andre inntekter i forbindelse med investeringer blir ført som reduksjon av investeringskostnaden. Avskrivninger foretas lineært over forventet gjenværende økonomisk levetid. Veiledende avskrivningstider for bransjen følges i hovedsak. Det blir beregnet avskrivninger fra og med den perioden investeringene blir sluttført. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 49

50 Vedlegg nr. Ve 50

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer