Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken"

Transkript

1 N-03/07 NOTAT Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Mars 2007

2 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Klæbuveien 153 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA GJELDER Evaluering av programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff overfor unge fartsovertredere i trafikken GÅR TIL Statens vegvesen Friomsorgen Trygg Trafikk BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE X X X ARKIVKODE N-03/07 GRADERING Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE Document2 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Seniorforsker Dagfinn Moe 11 INNHOLD 1 Bakgrunn Kort historikk om samfunnstjeneste og samfunnsstraff Erfaringer vedrørende bruk av samfunnsstraff etter innføringen Utviklingen av kurset Trafikk og fart Erfaringer med bruken av kursopplegget Trafikk og fart Domsavsigelser med samfunnsstraff Evaluering av undervisningen Konklusjon...10 Litteratur...11 Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse.

3 2 1 Bakgrunn 1.1 Kort historikk om samfunnstjeneste og samfunnsstraff I Norge ble samfunnstjeneste innført som alternativ til ubetinget fengsel i 1984 som et prøveprosjekt. I stedet for å sone fengselsstraff inn til ett år, kan domstolen ilegge domfelte timer samfunnsnyttig arbeid vederlagsfritt. Fram til 1991 kunne samfunnstjeneste bare ilegges som tilleggsstraff, men dette ble endret slik at samfunnstjeneste ble betraktet som dom alene. Det sentrale anvendelsesområdet for ileggelse av samfunnstjeneste var bestemt til ordinær vinningskriminalitet begått av tilbakefallsforbrytere. Imidlertid åpnet høyesterett for bruk av samfunnstjeneste ved promillekjøring og fartsoverskridelser for unge lovovertredere. Ved straffegjennomføringsloven av 18. mai 2001 ble samfunnstjeneste erstattet av samfunnsstraff. Loven trådte i kraft 1. mars Førsteadvokat Morten Holmboe ved Riksadvokatens kontor laget en oversikt over nyere rettspraksis vedrørende bruk av samfunnsstraff. I en artikkel gjennomgår han i overkant av 30 avgjørelser avsagt av Høyesterett vedrørende samfunnstjeneste og samfunnsstraff i perioden 2002 til 2004 (Samfunnsstraff i nyere rettspraksis- en oversikt- 2004). To av sakene omhandlet fartsovertredelser i trafikken. I oppsummeringen på artikkelen sier Holmboe: Skal samfunnsstraffen vokse seg sterk, er det viktig at kriminalomsorgen også i fremtiden videreutvikler innholdet i denne reaksjonsformen. Samfunnsstraffen skal være en straffart med konstruktivt innhold, der den domfeltes gjennomføring skal ha konsekvenser. Derfor må det (fortsatt) reageres konsekvent mot brudd. Beholder samfunnsstraffen troverdigheten, er det grunn til å regne med at den vil utvikle seg videre som en konstruktiv form for straff. I Stortingsmelding nr. 20 fra Justis- og politidepartementet ( ), Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytarar, påpekes det at det må utvikles et bredt spekter av alternative reaksjoner til fengsel, og at bruken av reaksjonene må tilpasses typen lovbrudd og livssituasjonen til den unge. Videre står det at: Regjeringa går inn for at samfunnsstraff som alternativ reaksjonsform skal aukast, og særleg overfor unge lovbrytarar må ha samfunnsstraffa brukast meir Selv om Stortingsmeldingen legger sterk vekt på unge lovbrytere i alderssegmentet under 18 år, tyder utsagnet overfor også på at det generelt bør vurderes å anvende samfunnsstraff i større grad. Videre er Justis- og Politidepartementet opptatt av å redusere soningskøen og et bedre innhold i soningen. Blant annet vurderes ordningen med promilleprogrammet til også å omfatte de som kjører i påvirket tilstand av andre rusmidler enn alkohol. Den siste lovmessige endringen ble foretatt ved lov 21. desember 2005 og satt i kraft fra 1. januar Hovedbegrunnelsen for denne siste endringen er å utvide anvendelsesområdet for samfunnsstraff, særlig i forbindelse med narkotikaforbrytelser. Bestemmelsen lyder nå som følger (SINTEF STF50 A06007): Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff når a) det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i ett (1) år, b) hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og c) lovbryteren samtykker og har bosted i Norge.

4 3 Første ledd bokstav a kan fravikes når den straff som ellers ville ha blitt idømt, helt eller delvis ville ha vært betinget, og ellers når sterke grunner taler for at samfunnsstraff idømmes. I dom på samfunnsstraff skal retten fastsette a) et timetall som skal være fra 30 til 420 timer, b) en subsidiær fengselsstraff, som skal svare til den fengselsstraff som ville ha blitt idømt uten samfunnsstraff, og c) en gjennomføringstid, som normalt skal svare til den subsidiære fengselsstraffen. Er den subsidiære fengselsstraffen kortere enn 120 dager, kan det likevel fastsettes en gjennomføringstid på inntil 120 dager. Ved fastsetting av gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff gjelder 25 tilsvarende. I dom på samfunnsstraff kan retten bestemme at den domfell te i gjennomføringstiden a) skal overholde bestemmelser gitt av kriminalomsorgen om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring eller behandling, eller b) forbys kontakt med bestemte personer. Sammen med samfunnsstraff kan det idømmes a) bot, selv om bøter ellers ikke er fastsatt som straff for lovbrudd, eller b) ubetinget fengselsstraff på inntil 30 dager når særlige grunner tilsier det. Når en dom på samfunnsstraff blir lest opp eller forkynt for den domfelte, skal han gjøres nærmere kjent med hva dommen går ut på, og med følgene av brudd på bestemmelsene gitt i eller i medhold av straffegjennomføringsloven, og av at det begås en ny straffbar handling før utløpet av gjennomføringstiden. I forbindelse med vurderingen av programmet Trafikk og fart som er utarbeidet av Statens vegvesen Region Nord og Friomsorgen Region Nord, bestemte Riksadvokaten i brev av 18. oktober at fartsovertredere over 18 år ikke kan idømmes samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel. Programmet Trafikk og fart som en del av samfunnsstraffen for de over 18 år ble dermed ikke aktuelt. Det ble så trukket tilbake av Statens vegvesen Vegdirektoratet og lagt på venting. I august 2006 tok Statens vegvesen Vegdirektoratet ved vegdirektør Olav Søfteland et initiativ overfor Samferdselsdepartementet. Vegdirektoratet anmoder i brevet Samferdselsdepartementet om å ta kontakt med Justisdepartementet for å få til en forsøksordning vedrørende bruk av samfunnsstraff og program om trafikksikkerhet blant yngre førstegangs fartsovertredere. (Statens vegvesen Vegdirektoratet). De sier følgende i sitt brev til Samferdselsdepartementet: Vegdirektoratet tolker Riksadvokaten slik at han på et formelt grunnlag motsatte seg bruk av det nevnte programmet, men at han ikke vil motsette seg en slik ordning dersom den innføres som en forsøksordning basert på en lovendring. Vegdirektoratet vil på sin side hevde at det er mange gode grunner til at en slik ordning, der yngre førstegangs fartsovertredere blir dømt til et kursopplegg i trafikksikkerhet (som samfunnsstraff), vil være å foretrekke framfor ubetinget fengsel

5 4 Bakgrunnen for henvendelsen er blant annet at statens vegvesen Region Nord og Kriminalomsorgen i 2004 utarbeidet et kursprogram Trafikk og fart, der tanken var at bilførere i alderen år skulle kunne idømmes samfunnsstraff for grove fartsovertredelser. I følge infoavdelingen hos Samferdselsdepartementet er dette sendt videre til Justis- og politidepartementet (tlf. 28. september 2006). Departementet avventer videre saksgang Basert på telefonsamtale med førsteadvokat Morten Holmboe ved Riksadvokatens kontor den 21. september 2006, ble det påpekt at skrivet fra Riksadvokaten av 18. oktober 2004 fremdeles er gjeldende. Ungdom under 18 år kan idømmes samfunnsstraff hvor Kriminalomsorgen kan vurdere bruk av kurset Trafikk og fart der de mener dette er formålstjenlig. For førere over 18 år er ikke samfunnstraff for slike lovovertredelser aktuelt. 1.2 Erfaringer vedrørende bruk av samfunnsstraff etter innføringen Det har vært en sterk økning de siste årene i totalt antall saker som har endt med samfunnsstraff Følgende omfang er registrert for årene (Kriminalomsorgens årsstatistikk -2005). 2002: : : : 2544 I 2004 var det 123 forseelser mot Veitrafikkloven der førerne ble dømt til samfunnsstraff. Ulovlig hastighet ble oppført som lovbrudd i 39 tilfeller (SSB-2004). Statistisk sentralbyrå har ikke per september 2006 oversikten for 2005 ferdig. I rapporten Dømt til samfunnsstraff (Højdal & Kristoffersen-2006) er utviklingen i bruken av samfunnsstraff beskrevet for perioden De beskriver som nevnt overfor at iverksatte dommer på samfunnsstraff har økt fra 380 i 2002 til 2544 i Totalt er 4263 dommer gjennomført siden oppstarten i Av disse dommene er: 71 % samfunnsnyttig tjeneste 5 % deltakelse i program 24 % andre tiltak Det er flere programmer som er godkjent for bruk innen samfunnsstraff. Følgende er beskrevet på nettsidene til kriminalomsorgen (www.kriminalomsorgen): ATV-samtalegrupper Brotts-brytet Bygging av mestringstillit (BAM) En-til-en Mitt valg Ny Start Promilleprogram Rusprogram i fengsel (RIF) Samtalegrupper for kvinner-vinn Stressmestring Trafikk og rus

6 5 Vi har ikke til hensikt å beskrive programmene mer i detaljer i denne rapporten. Hensikten er vise til godkjente program som i dag i mer og mindre grad er aktuelle og som kan brukes i tilknytning til samfunnsstraff. I en evaluering av hvordan saksbehandlerne i friomsorgen opplevde implementeringen av samfunnsstraffen i 2002, kom det fram flere momenter vedrørende organiseringen av arbeidet, styrking av det faglige arbeidet og hvordan den enkeltes kompetanse og erfaring kan utnyttes bedre (Højdal & Kristoffersen-2003). Det ble gitt ni anbefalinger i rapporten, og tre av disse er gjengitt nedenfor: De individuelle samtalene bør i større grad fokusere på den domfeltes kriminalitetsproblem og hva den domfelte kan gjøre for å unngå nye lovbrudd. Friomsorgen bør finne fram til flere kriminalitetsforebyggende tiltak. Tiltakenes kriminalitetsforebyggende virkning bør begrunnes bedre. Lederne bør gi skadebehandlerne mer støtte, veiledning og legge til rette for faglige diskusjoner om organisering og gjennomføring av arbeidet med samfunnsstraffene. I en evalueringsrapport året etter var det satt fokus på ledelse og oppfølgingen av de anbefalinger og utfordringer som rapporten fra 2003 påpekte (Højdal & Kristoffersen-2004). En av de viktigste anbefalingene i rapporten fra 2004 omhandler nødvendigheten av å kartlegge forholdet mellom utfordringer, ressurser relatert til de forventninger og resultatkrav som pålegges friomsorgen. Et utviklingstrekk vedrørende bruk av samfunnsstraff som evalueringsrapporten omtaler, er at narkotikalovbrudd og tyverier (tradisjonell kriminalitet) har en nedadgående kurve sammenlignet med nye og til dels uvanlige lovbrudd. Alderssammensetningen viser også at det blir flere eldre som får samfunnsstraff. Aldersgruppen år er gått mest ned, fra 31 % i 2002 til 24 % i Andelen under 18 år har derimot ligget stabilt med en andel på ca 9 10 % (Højdal & Kristoffersen-2006). Faglig sett utgjør dette en større utfordring i å møte behovene hos domfelte og tilby meningsfylte opplegg på grunn av variasjonen i type kriminalitetsproblem og alder. Videre er mange av de domfelte såpass svakt fungerende at man ikke kan forvente noen endringer av særlig omfang med hensyn til livssituasjon og kriminell atferd. Mange har nok med å holde seg rusfri og møte til rett tid og gjennomføre straffen. Generelt er de timer man har til rådighet få i forhold til den oppgaven man står overfor når de domfelte skal påvirkes. Forfatterne av evalueringsrapportene gir utrykk for at saksbehandlerne er samfunnsstraffens viktigste ressurs. Hvis de kriminalpolitiske målsettinger skal innfris, er man avhengige av saksbehandlernes motivasjon, kunnskap og innsats.

7 6 1.3 Utviklingen av kurset Trafikk og fart SINTEF Teknologi og samfunn fikk høsten 2003 en forespørsel fra Statens vegvesen Øst- Finnmark distrikt om synspunkter på bruk av samfunnsstraff i forbindelse med ungdom som hadde fått ubetinget fengsel på grunn av kjøring med for høy hastighet. Statens vegvesen hadde opprettet en prosjektgruppe med følgende sammensetning: Statens vegvesen Øst-Finnmark distrikt Kriminalomsorgen, ved friomsorgskontorene i Finnmark, Troms og Nordland Politi / påtalemyndighet Trygg Trafikk Målet for gruppen var å utarbeide et kursopplegg som man kan idømmes i kombinasjon med annen tradisjonell straff eller som eget selvstendig alternativ. Kurset skulle utvikles slik at det passet den enkeltes forutsetninger og skulle bestå av praktisk og teoretisk undervisning, individuelle samtaler og kontroll. Med basis i den forskning SINTEF hadde gjort innen området ungdom, fart, livsstil, rusmidler, ulykker, risikotaking SINTEF invitert til et møte med gruppen i oktober På møtet presenterte SINTEF sitt syn på prosjektet. Videre ble SINTEF spurt om å evaluere prosjektet. I evalueringen inngikk både å vurdere utformingen av kursopplegget, hvordan det ble gjennomført og hva slags effekt det syntes å ha på målgruppen. Arbeidet med kurset Trafikk og fart ble gjennomført i løpet av høsten 2003 og første halvår I løpet av våren 2004 ble kurspermen ferdig og trykket opp i 500 eksemplarer. Det ble avholdt pressekonferanse for å lansere initiativet rettet mot unge førere. Statens vegvesen i Region nord så på dette som en del av flere tiltak de hadde iverksatt innen trafikksikkerhet med ungdom som målgruppe ( Scooter for livet, Ungdom Påvirker Ungdom og Bry dæ ). Målgruppen er personer dømt for grove fartsovertredelser hvor det normalt er reagert med ubetinget fengselsstraff. Det overordnede målet for gjennomføringen av kurset er: Bidra til å motvirke/forhindre grove fartsovertredelser, skape et tryggere trafikkmiljø og redusere antall trafikkulykker Delmål: Bidra til å øke kunnskapsnivået om sammenhengen mellom trafikkatferd og risiko Gi økte kunnskaper om egne kjøreferdigheter og viktigheten av samspill i trafikken Skape endret atferd og gode holdninger i trafikken Få ned antall ulykker der fart er hovedårsak Den pedagogiske metoden er basert på didaktisk relasjonstenkning som omhandler et samspill mellom forutsetninger, mål, innhold, rammer, evaluering og metode. Undervisningen er basert på sentrale pedagogisk-psykologiske teorier, og det legges stor vekt på samtale og involvering. Det er også nedfelt etiske retningslinjer for gjennomføringen.

8 7 Så kom det for dagen at det ikke var lovhjemmel for å iverksette kurset Trafikk og fart. Rettspraksis vedrørende bruk av samfunnsstraff for unge lovovertredere i trafikken omhandlet ungdom under 18 år. I et møte mellom Riksadvokaten, Vegdirektoratet og Kriminalomsorgens sentrale forvaltning den 14. september 2004, ble det avklart at kurset Trafikk og fart ikke kan gjennomføres på nasjonalt nivå som et ledd i samfunnsstraffen. Riksadvokaten kom deretter med en uttalelse på dette i brev av 18. oktober 2004 (se vedlegg 1). I følge uttalelsen kan ikke bilførere over 18 år ilegges samfunnsstraff som alternativ til ubetinget fengsel. Advokat Lorentz Stavrum på Lillehammer, fremmet en sak for høyesterett desember 2004 vedrørende bruk av samfunnsstraff og bruk av kursopplegget Trafikk og fart. Men høyesterett kunne ikke behandle saken da Vegdirektoratet med basis i Riksadvokatens vedtak hadde trukket kursopplegget tilbake. Generelt har kursopplegget Trafikk og fart fått mye positiv omtale som initiativ og for innhold og metode. Men det må en lovendring til slik at det kan gjennomføres slik intensjonen er. Videre må programmet godkjennes av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) gjennom en akkrediteringsordning som ble iverksatt i Det som har skjedd videre siden oktober 2004 er at deler av kurset Trafikk og fart er gjennomført i et samarbeid med Kriminalomsorgen. Det har blitt avsagt dommer der ungdom av individualpreventive hensyn har blitt dømt til deler av kurset Trafikk og fart. Første august 2006 anmodet Statens vegvesen Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet om å ta et initiativ overfor Justisdepartementet for å få initiert et nødvendig lovarbeid slik at en forsøksordning kan komme i gang vedrørende bruk av Trafikk og fart som en del av samfunnsstraff. Kursopplegget Trafikk og fart er sendt til KRUS for å bli akkreditert som program i den norske kriminalomsorgen. Per september 2006 var det ikke startet noen gjennomgang av kurset da de avventer en initiativ om dette fra Justis- og politidepartementet (ref, Ragnar Kristoffersen KRUS). Da vil kurset bli vurdert med hensyn til om det kan brukes som program i forbindelse med samfunnsstraff på grunn av fartsovertredelser. Det er satt visse standarder for programvirksomheten som er beskrevet i strategiplan for faglig virksomhet i kriminalomsorgen : Kriminalomsorgen skal satse på de arbeidsformer som ifølge internasjonal forskning og erfaring hittil er best dokumentert som mest lovende i et kriminalitetsforebyggende perspektiv. Det er i det vesentlige sosial læringsteori, kognitive-handlingsrettede metoder og beslektet metodikk. Ny forskning vil på et senere stadium kunne nyansere og justere dette bildet Et kriminalitetsforebyggende program skal: bygge på en klar teoretisk modell med dokumentert effekt ha definerte og spesifikke mål rette seg mot bestemte målgrupper være multimodal, dvs. å inneholde flere temaer som gjensidig påvirker hverandre, og som samlet gir en økt forebyggende effekt lære domfelte ferdigheter som skal til for å mestre et liv uten kriminalitet

9 8 2 Erfaringer med bruken av kursopplegget Trafikk og fart SINTEF har fulgt prosessen med utarbeidelsen av kursopplegget Trafikk og fart siden arbeidet kom i gang. Men på grunn av Riksadvokatens og Vegdirektoratets stoppordre, har vi ikke kommet i gang med en systematisk oppfølging av hvordan kursopplegget har blitt gjennomført med hensyn til innhold, pedagogisk tilnærming, gjennomføring og effekten på domfelte. 2.1 Domsavsigelser med samfunnsstraff SINTEF har fått tilsendt materiale fra domsavsigelser og rapporter fra de kursene som er gjennomført i regi av friomsorgskontorene i Nordland, Troms og Finnmark. Når det gjelder totalt antall domsavsigelser med samfunnsstraff i de tre nordligste fylkene for 2005 og 2006, er det fremstilt i tabell 1. Tabell 1: Antall mottatte og iverksatte saker for gjennomføring av samfunnsstraff Nordland Troms Finnmark Mottatte Iverksatte Mottatte Iverksatte Mottatte Iverksatte Tabell 1 viser det totale antallet med saker der samfunnsstraff er idømt. Hvor mange som er direkte knyttet opp mot fartsovertredelser er uklart. Men mange av sakene har en relevans mot de problemstillingene som kursopplegget Trafikk og Fart omhandler. 2.2 Evaluering av undervisningen SINTEF inngikk i 2005 en avtale med Statens vegvesen om å evaluere prosjektet med hensyn til følgende momenter: Hvordan gjennomføres dialogen med domfelte? Har de som gjennomfører nødvendig pedagogisk kompetanse? Er innholdet relevant for målgruppen? Er den pedagogiske metode relevant? Hva slags atferdseffekter kan forventes etter gjennomført program? SINTEF ønsket å gjennomføre evalueringen etter følgende arbeidsmetode: Observasjon av undervisningen/møter der fartsprogrammet gjennomføres. Samtaler med veileder og domfelte. Kontakte personer som har sonet ferdig for å høre deres vurderinger i ettertid og betydning for atferden. Vi har ikke gjennomført en slik evaluering da premissene for en systematisk evalueringsprosess ble endret på grunn av Riksadvokatens brev av 18. oktober om at fartsovertredere over 18 år ikke kan idømmes samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel.

10 9 Vi har i løpet av 2005 og 2006 hatt kontinuerlig kontakt med friomsorgskontorene i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har fått tilsendt domsavsigelser og evalueringer av kurs som de selv har gjennomført. Det ble laget et spørreskjemasom domfelte skulle svare på etter avsluttet kurs. De domfelte skulle svare etter en skala fra 1-6, der 6 er beste karaktervurdering. Følgende spørsmål ble stilt: 1. Har forelesere og ansvarlige vært godt forberedt til de oppgaver som har vært utført? 2. I hvor stor grad mener du at en nådde målene for kurset? 3. I hvor stor grad er dine forventninger innfridd på kurset? 4. I hvor stor grad mener du at du kan bruke det du har lært på kurset? 5. I hvor stor grad mener du tidsdisponeringen har vært riktig? 6. I hvor stor grad synes du innholdet på kurset har vært relevant? 7. Vil dette være med på å påvirke deg som bilfører i fremtiden? Vi har gått gjennom tilbakemeldingene fra 6 domfelte. Det er ikke noe statistisk grunnlag, men likevel en indikasjon på om dette har hatt mening for de domfelte (tabell 2). Tabell 2: Tilbakemeldinger fra domfelte etter gjennomført kurs i Trafikk og fart (N=6). Domfelte/ spørsmål Spm. 1 Spm. 2 Spm. 3 Spm. 4 Spm. 5 Spm. 6 Spm.7 Mann 20 år Mann 21 år Mann 25 år Mann 18 år 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 Mann 20 år Mann 23 år Gjennomsnitt 5, ,9 4,7 5,2 4,7 Tabell 2 viser at tilbakemeldingene er meget gode. Imidlertid er det viktig å understreke at det er kun 5 personer som denne evalueringen er basert på. Det gjør at vi ikke kan betrakte dette som et representativt svar for kvaliteten på kurset. Likevel er det en indikasjon på at man har funnet en himmelretning som det er verd å følge opp videre. Vi kan ikke si noe om den pedagogiske kvaliteten på gjennomføringen basert på egne observasjoner. Imidlertid har vi god kjennskap til noen av kursholderne fra Statens vegvesen og Trygg trafikk som vi har hatt pedagogiske utviklingsprosjekter sammen med tidligere. Vi vet de er i besittelse av meget høy pedagogisk kompetanse som er meget relevant å benytte i dette kurset. Her noen eksempler på tilbakemeldinger fra domfelte etter avsluttet kurs: Hadde ikke noen spesielle forventninger, eneste å bli en roligere bilfører, dvs kjøre saktere. Kurset kunne vært litt lengre med mer kjøring. Tre (3) timer kjøring er litt lite. Hadde ingen forventninger til kurset, men var vel heller negativ til det i starten siden jeg trodde det kun var arbeid og sånt. Ettersom jeg lærte masse ble forventningene høyere samtidig som forventningene ble innfridd. Mye av kurset er erfaringer og situasjoner fra virkeligheten. Bra. I den praktiske delen fikk man friska opp gamle ting, samtidig som man lærte nye ting. Hadde ingen anelse om hva kurset skulle inneholde, og ble derfor positivt overrasket når jeg lærte noe av kurset. Alle foreleserne har vært godt forberedt til enhver tid, og har kunnet svart på de spørsmål som ble stilt.

11 10 3 Konklusjon Prosessen med å få godkjent kurset Trafikk og fart som program til bruk i forbindelse med samfunnsstraff, har vist seg å være en tidkrevende byråkratisk prosess. Vi har tidligere i notatet beskrevet de mest sentrale deler i denne prosessen. Den 21. februar ble det avholdt møte i Justisdepartementet der alle sentrale aktører var til stede. Hovedkonklusjonen fra møtet var at programmene som har vært utviklet i Nord-Norge og Rogaland måtte samordnes. Det innebærer at man utarbeider et felles program som man søker å få akkreditert. KRUS vil bidra med kommentarer på programmet fra Nord-Norge slik at de får et klarere bilde av hvilke momenter det er viktig å se på. Det samme har KRUS gjort på et tidligere tidspunkt for programmet fra Rogaland (Molvær-2006). I mellomtiden vil Trafikk og fart kunne brukes som tiltak i tilfeller der domstolene dømmer noen til samfunnsstraff. Det lokale KIF-kontoret vil tilpasse et opplegg i slike tilfeller basert på kurspermen til Trafikk og fart. Det finnes mye dokumentert kunnskap om relasjonen mellom livsstil, personlighet og kjøreatferd. Videre er det flere pedagogiske innfallsvinkler til hvordan man kan gjennomføre slike møter, samtaler og undervisningssekvenser. SINTEF har gjennomført mange ulykkesgranskninger der nettopp denne kategorien bilførere har forårsaket ulykker der liv har gått tapt eller mennesker har blitt alvorlig skadd (SINTEF-1984, 1999, 2007). Slik situasjonen nå står, virker det som man har en gylden mulighet til å få gjennomslag for et program som rettes mot personer som er domfelt for å ha kjørt for fort. Det er første gang at dette skjer i Norge og føyer seg fint inn i nullvisjonen. SINTEF har vurdert denne framgangsmåten med å utarbeide et felles konsept som meget positiv. Det overordnede målet er at soningen kan bidra til læring ved at domfelte gis en mulighet til å reflektere over egen livsstil og kjøreatferd. På det viset kan samfunnsstraffen få en meningsfylt effekt med økt livskvalitet for den domfelte og et lavere risikonivå i trafikken.

12 11 Litteratur Holmboe. M Samfunnsstraff i nyere rettspraksis en oversikt, 2004 Holmboe. M Ungdom, fart og samfunnsstraff noe om utviklingen i rettspraksis. Tidsskrift for Strafferett nr Højdal.T Kristoffersen.R Dømt til samfunnsstraff- Dokumentasjon og debatt Nr Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, 2006 Kriminalomsorgen Kriminalomsorgesns årsstatistikk 2005 Molvær. J Notat SINTEF SINTEF SINTEF SINTEF St.meld. nr.20 Statens vegvesen Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet Risikoatferd i trafikken. Vurdering av pedagogisk opplegg utviklet ved Rogaland friomsorgskontor. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, 2006 Rask reaksjon tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen. Det Kongelige Justis- og Politidepartement Analyse av regionale forskjeller i straffereaksjoner, herunder bruk av samfunnstraff i vegtrafikksammenheng. Rapport STF50 A Teknologi og Samfunn Helgeulykker i trafikken-analyse av helgeulykker i trafikken SINTEF Teknologi og samfunn-1984 Dybdeanalyse av møte- og utforkjøringsulykker på rette strekninger i 80 og 90-soner med død eller alvorlig skade. SINTEF Teknologi og samfunn Kombinert bruk av barrieremodell og STEP-analyser ved ulykkesanalyser i trafikken. SINTEF Teknologi og samfunn Alternative straffereaksjonar overfor unge lovbrytarar. Det Kongelige Justis- og Politidepartement Samfunnsstraff for unge fartsovertredere. Brev av sendt til Samferdselsdepartementet Samfunnsstraff for unge fartsovertredere. Brev av sendt til Justis- og politidepartementet

13

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

FORFATTER(E) Terje Skjønhals, Erik Jersin OPPDRAGSGIVER(E) Statens vegvesen Vegdirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Terje Skjønhals, Erik Jersin OPPDRAGSGIVER(E) Statens vegvesen Vegdirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

PROGRAMMER MOT RUSPÅVIRKET KJØRING i fengsel og friomsorg. fmr fagdag Gro Heidi Løvendahl Johansen, KRUS

PROGRAMMER MOT RUSPÅVIRKET KJØRING i fengsel og friomsorg. fmr fagdag Gro Heidi Løvendahl Johansen, KRUS PROGRAMMER MOT RUSPÅVIRKET KJØRING i fengsel og friomsorg fmr fagdag 09.11.07 Gro Heidi Løvendahl Johansen, KRUS groheidi@krus.no 1. Hvilke tiltak har vi? I FENGSEL Trafikk og rus Startet på Hof i 1989

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE)

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) Høringsnotat FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift 22. februar

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring.

Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring. Saknr. 13/3640-3 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Samfunnsstraff Innholdet i samfunnsstraffen Strgjfl. 53. Innholdet i

Detaljer

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane MÅLGRUPPE Ungdom 15-18 år for ungdomsoppfølging er: Unge lovbrytarar som har begått ein eller fleire kriminelle

Detaljer

Samfunnsstraff. Ved alvorlige trafikkforseelser og grove narkotikaforbrytelser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 576

Samfunnsstraff. Ved alvorlige trafikkforseelser og grove narkotikaforbrytelser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 576 Samfunnsstraff Ved alvorlige trafikkforseelser og grove narkotikaforbrytelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 576 Leveringsfrist: 25.04.2010 Til sammen 17682 ord 23.04.2010

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009.

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. 1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. Forskriften 1. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder program mot ruspåvirket kjøring som fører

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

Ytring: Om «samfunnsnyttige oppgaver» i ungdomsplaner. Behov for reform? *

Ytring: Om «samfunnsnyttige oppgaver» i ungdomsplaner. Behov for reform? * Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Høringsnotat

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Høringsnotat JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Høringsnotat Om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og endring i straffeloven (overføring av dommer på samfunnsstraff mellom de nordiske land)

Detaljer

Har programvirksomheten en framtid?

Har programvirksomheten en framtid? Har programvirksomheten en framtid? JA!!! Programmer - utvikling 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Programmer, akkreditert i rødt 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Deltakere - utvikling Deltakere,

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

FORSVARERGRUPPEN AV 1977

FORSVARERGRUPPEN AV 1977 FORSVARERGRUPPEN AV 1977 23 h'ep 2012 ' Det kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, den 20. september 2011 Deres ref: 201101620 D TRH Høringsuttalelse til forslag om prøveløslatelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning Først og fremst: Få frem hovedreglene og

Detaljer

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett.

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Harald Kippe og Asmund Seiersten ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Rettelser På grunn av lovendringer og ny rettspraksis har en del av stoffet i læreboka blitt foreldet. Dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN. v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder

Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN. v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet, Steinkjer kommune og kriminalomsorgen

Detaljer

Ungdomsstraff. - en ny straffereaksjon overfor mindreårige lovbrytere. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet. Kandidatnummer:

Ungdomsstraff. - en ny straffereaksjon overfor mindreårige lovbrytere. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: Ungdomsstraff - en ny straffereaksjon overfor mindreårige lovbrytere Kandidatnummer: 187965 Veileder: Stein Husby Antall ord: 12 244 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 03.06.2013

Detaljer

Rundskriv Del II-nr. 2/1991 2?9» fra Oslo, 26. september 1991 Riksadvokaten R. 2474/91. Samfunnstjeneste

Rundskriv Del II-nr. 2/1991 2?9» fra Oslo, 26. september 1991 Riksadvokaten R. 2474/91. Samfunnstjeneste Rundskriv Del II-nr. 2/1991 2?9» fra Oslo, 26. september 1991 Riksadvokaten R. 2474/91 Statsadvokatene i Politimesteren i Samfunnstjeneste I. Innledning Ved lovvedtak av 21. februar 1991 om endringer i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/122), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/122), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00555-A, (sak nr. 2009/122), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ole B. Sæverud) mot A

Detaljer

SAMFUNNSSTRAFF UTVIKLINGEN I BESTEMMELSENS ANVENDELSESOMRÅDE. Kandidatnummer: 325 Leveringsfrist: 25.04.2007. Til sammen 17 991 ord.

SAMFUNNSSTRAFF UTVIKLINGEN I BESTEMMELSENS ANVENDELSESOMRÅDE. Kandidatnummer: 325 Leveringsfrist: 25.04.2007. Til sammen 17 991 ord. SAMFUNNSSTRAFF UTVIKLINGEN I BESTEMMELSENS ANVENDELSESOMRÅDE Kandidatnummer: 325 Leveringsfrist: 25.04.2007. Til sammen 17 991 ord. 25.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING OG HISTORIKK 3

Detaljer

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet og friomsorgskontoret i Nord- Trøndelag Formål: mer helhetlig innsats for å redusere tilbakefall til kriminalitet blant lovbrytere

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955 K rim inalom soraen reaion sørvest Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd U. off. 13 Deres ref: Vår ref: 201514997 Dato: 17.08.2015 INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

Detaljer

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET 2 `t e?`xkl' 2OOt FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen 2 1 JAK!1009 Postboks 8005 Dep. saksnr., 0030 OSIo AVD/KONTBF.H:

Detaljer

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( )

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( ) Innst. 86 L (2014 2015) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen Prop. 96 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS

BØTETJENESTE. Et pilotprosjekt i Troms fylke. v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS BØTETJENESTE Et pilotprosjekt i Troms fylke v/birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS Hva er bøtetjeneste? Strgjfl. 16 a Bøtelagte som ikke betaler boten sin må normalt gjennomføre subsidiær fengselsstraff.

Detaljer

SAMFUNNSSTRAFF. Anvendelse av samfunnsstraff, en analyse av vilkårene i strl. 28 a, 1. ledd.

SAMFUNNSSTRAFF. Anvendelse av samfunnsstraff, en analyse av vilkårene i strl. 28 a, 1. ledd. SAMFUNNSSTRAFF Anvendelse av samfunnsstraff, en analyse av vilkårene i strl. 28 a, 1. ledd. Kandidatnr: 449 Veileder: Professor Ståle Eskeland Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17995 ord 18.

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

"PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD

PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD RUNDSKRIV Del II nr. 4/1983. fra RIKSADVOKATEN Oslo, 28. desember 1983. R. 2617/83 Statsadvokaten i Politinzesteren i "PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM

Detaljer

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( )

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( ) Lovvedtak 24 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L (2011 2012), jf. Prop. 135 L (2010 2011) I Stortingets møte 6. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Hvilken betydning personundersøkelsen har for domstolens reaksjonsfastsettelse

Hvilken betydning personundersøkelsen har for domstolens reaksjonsfastsettelse Hvilken betydning personundersøkelsen har for domstolens reaksjonsfastsettelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 507 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15599 ord 24.04.2012

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

9. Gjennomføring av straff innenfor

9. Gjennomføring av straff innenfor Forvaring/Sikring Fengselsdom 1 Varetekt Bøtesoning Kriminalitet og rettsvesen 29 Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt 9. Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt Gjennomføring

Detaljer

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Cannabis nettverk Strategisk satsing Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT Plan- og rammeforutsetninger 2015 Foranledningen(22.7 komisjonen, Hareide komiteen, Sønderland

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST RIKSADVOKATEN Politimestrene Statsadvokatene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00541-002 HST015 07.04.2017 541.1 IKKE HJEMMEL FOR ILAGT TAP AV FØRERETT I PERIODEN 1. FEBRUAR 2012-31. MARS

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. id ADM-OTIR/ADM

Deres referanse Vår referanse Dato. id ADM-OTIR/ADM OSLO TINGRETT Dok 1 Justis- og beredskapsdepartementet Kriminalomsorgsavdelingen Deres referanse Vår referanse Dato id2518130 02.01.2017 Oslo tingretts høringsuttalelse om forslag til forskrift om narkotikaprogram

Detaljer

Straff i samfunnet samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll

Straff i samfunnet samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll Straff i samfunnet samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll En sammenligning av vilkår, anvendelsesområde og konsekvenser ved vilkårsbrudd. Kandidatnummer: 661 Leveringsfrist: 25 april 2017

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1482), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1482), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01976-A, (sak nr. 2012/1482), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Bruk av samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser

Bruk av samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser Bruk av samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser I hvilken utstrekning anvendes samfunnsstraff som straffereaksjon i saker om grov narkotikaforbrytelse, jf. strl. 162 annet ledd. Kandidatnr: 166531

Detaljer

Rehabiliteringsmomentet som begrunnelse for å anvende samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser

Rehabiliteringsmomentet som begrunnelse for å anvende samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser Rehabiliteringsmomentet som begrunnelse for å anvende samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser Særlig om innholdet og betydningen av rehabiliteringsmomentet Kandidatnummer: 159334 Veileder: Professor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av

Det synes ut fra innholdet i epos ten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av POLITIET HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD Deres referanse '[/år referanse D ato 12656375 9850/ 13-32 03.09.2014 D ok.nr. 17 Din epost av 04.08.2014 Anke Det vises

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NOU 1993:32. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:32 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn

NOU 1993:32. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:32 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Dokumenttype NOU 1993:32 Dokumentdato 1993-11-00 Tittel Utvalgsnavn Nytt fundament for friomsorgen Friomsorgsutvalget Utvalgsleder Leiksett, Kåre E. Utgiver Justis- og politidepartementet Oppnevnt 1990-12-12

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell I den beste hensikt Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell 09.11.2011 Sør-Trøndelag friomsorgskontor Siv Anita Haukdal Nina M. Gjersvold Forvaring tidsubestemt

Detaljer

Løslatelse fra fengselsstraff

Løslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Løslatelse fra fengselsstraff Strgjfl. 42. Løslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

N-08/06 NOTAT. Vinterdrift / TS Lillehammer Test av Fastsand på E6. Torgeir Vaa. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportsikkerhet og -informatikk

N-08/06 NOTAT. Vinterdrift / TS Lillehammer Test av Fastsand på E6. Torgeir Vaa. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportsikkerhet og -informatikk N-08/06 NOTAT Vinterdrift / TS Lillehammer Test av Fastsand på E6 Torgeir Vaa SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Oktober 2006 NOTAT GJELDER Vinterdrift / TS Lillehammer SINTEF

Detaljer

SAMFUNNSSTRAFF. Utviklingen fra samfunnstjeneste til samfunnsstraff. Kandidatnr: 231 Veileder: Stine L. Nybø Leveringsfrist:

SAMFUNNSSTRAFF. Utviklingen fra samfunnstjeneste til samfunnsstraff. Kandidatnr: 231 Veileder: Stine L. Nybø Leveringsfrist: SAMFUNNSSTRAFF Utviklingen fra samfunnstjeneste til samfunnsstraff Kandidatnr: 231 Veileder: Stine L. Nybø Leveringsfrist: 25.04.05 (vår-05) Til sammen 17709 ord 22.04.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Straffereaksjonene ungdomsstraff og ubetinget fengsel

Straffereaksjonene ungdomsstraff og ubetinget fengsel Straffereaksjonene ungdomsstraff og ubetinget fengsel Særlig om grensen mellom disse Kandidatnummer: 566 Leveringsfrist: 25. November 2016 Antall ord: 17 386 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/ GKL

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/ GKL RIKSADVOKATEN Statsadvokatembetene Politimestrene Sjefen for Kripos D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/00090-013 GKL009 09.08.2017 341.3 UNGDOMSSTRAFF OPPDATERTE RETNINGSLINJER 1. Innledning

Detaljer

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS.

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS. UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Saksnr: 0035/05 Saksbeh. John Dutton Arkivsaksnr. 05/04657-003 Org.enhet Senter for rusforebygging Møtedato 13.09.2005 Utvalg Bystyrekomite

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, (advokat Ove Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, (advokat Ove Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02400-A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, A (advokat Ove Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge

Detaljer

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ Sammendrag: Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ TØI-rapport 841/2006 Forfatter: Pål Ulleberg Oslo 2006, 48 sider Effekten av kurset Bilfører 65+ ble evaluert blant bilførere

Detaljer

Om ungdomsstraff og håndtering av brudd

Om ungdomsstraff og håndtering av brudd Om ungdomsstraff og håndtering av brudd Kandidatnummer: 801 Leveringsfrist: 25.april 2017 Antall ord: 16936 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema... 1 1.2 Veien videre... 2 2 UNGDOMSSTRAFF...

Detaljer

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN.

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Rundskriv Regiondirektøren, KRUS, KITT Nr.: Vår ref Dato KSF 3/2002 00/09340 D ViE/BM 08.11.2002 RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Vedlagt følger rundskrivet Retningslinjer

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL KORTVERSJON 3-årig pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Ny type straff alternativ til fengsel Narkomane gjengangere som begår narkotikarelatert

Detaljer

NOTAT. Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i Vestfold sammenlignet med landet for øvrig. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

NOTAT. Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i Vestfold sammenlignet med landet for øvrig. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning N-17/9 NOTAT Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i sammenlignet med landet for øvrig Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Desember 29 GJELDER NOTAT SINTEF Teknologi

Detaljer

[Bør straffegjennomføring med elektronisk kontroll avgjøres i straffedomstolen i stedet for i forvaltningen?]

[Bør straffegjennomføring med elektronisk kontroll avgjøres i straffedomstolen i stedet for i forvaltningen?] [Bør straffegjennomføring med elektronisk kontroll avgjøres i straffedomstolen i stedet for i forvaltningen?] [Straffegjennomføringsloven 16 annet ledd] Kandidatnummer: 130 Antall ord: 14 331 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Solveig Meland 10

Solveig Meland 10 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 46 56 GJELDER Sykkelvaneundersøkelse

Detaljer

Samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll

Samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll Samfunnsstraff og narkotikaprogram med domstolskontroll Forskjeller og likheter i vilkår ved narkotikarelatert kriminalitet Kandidatnummer: 576 Leveringsfrist: 25. april 2013 Antall ord: 17 547 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, A (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Leder fengsel Leder friomsorgskontor Koordinator ND-senter Direktør KITT Direktør KRUS Kriminalomsorgens dokumentsenter Riksadvokaten

Detaljer

Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll Høring utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll Innhold 1. Innledning 2. Regelverk 2.1. Lov 2.2. Forskrifter med merknader 2.3. Forhold til øvrige bestemmelser i straffegjennomføringsloven

Detaljer

Kapittel 3: Kriminalitet

Kapittel 3: Kriminalitet Kapittel 3: Kriminalitet 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 56 71 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) forseelse a) meklingsorgan hvor offer og

Detaljer

Samfunnsstraff. - idealer og realiteter

Samfunnsstraff. - idealer og realiteter Samfunnsstraff - idealer og realiteter Ingunn Børke Hovedfagsavhandling i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo Våren 2004 TAKK - takk til alle som stilte opp på

Detaljer

Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko

Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko TØI-rapport 943/2008 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl og Pål Ulleberg Oslo 2007, 60 sider Sammendrag: Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko I denne rapporten presenteres

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00104-A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat

Detaljer

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler Alle landets kommuner Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200700389-5 Terje Karterud 73 56 70 52 22.06.2007 Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Detaljer