Innhold. konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR HJELPEMIDDELTJENESTEN... 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. konsekvensvurdering... 65 TJENESTEBESKRIVELSE FOR HJELPEMIDDELTJENESTEN... 66"

Transkript

1 Innhold TJENESTEBESKRIVELSE FOR A-LAGET (ARBEIDSLAGET), DELTAGELSE/PLASS... 1 TJENESTEBESKRIVELSE FOR BARNEVERN TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNALE FRITIDSKLUBBER TJENESTEBESKRIVELSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR FEIETJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR ADMINISTRASJON AV HUSBANKENS LÅNE- OG STØTTEORDNINGER TJENESTEBESKRIVELSE FOR BYGGESAKER TJENESTEBESKRIVELSE FOR FRADELINGSSAKER TJENESTEBESKRIVELSE FOR PRIVATE REGULERINGSPLANER TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER TJENESTEBESKRIVELSE FOR SEKSJONERING TJENESTEBESKRIVELSE FOR AKTIVITETSSENTRENE I HARSTAD TJENESTEBESKRIVELSE FOR BOLIG MED HELDØGNS OMSORGSTJENESTER TJENESTEBESKRIVELSE FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT TJENESTEBESKRIVELSE FOR ERGOTERAPI TJENESTEBESKRIVELSE FOR FASTLEGEORDNINGEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR FYSIOTERAPI Kostnadsreduksjonstiltak ved endring i tjenestebeskrivelse med konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR HARSTAD LEGEVAKT/HARSTAD INTERKOMMUNALE LEGEVAKT/AKUTTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR HELSESTASJON FOR BARN TJENESTEBESKRIVELSE FOR HELSESTASJON FOR ELDRE I HARSTAD (HEH) TJENESTEBESKRIVELSE FOR HELSESTASJON FOR UNGDOM TJENESTEBESKRIVELSE FOR HELSETJENESTEN FOR FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE Kostnadsreduksjonstiltak ved endring i tjenestebeskrivelse med konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR HJELPEMIDDELTJENESTEN Kostnadsreduksjonstiltak ved endring i tjenestebeskrivelse med konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR HJEMMESYKEPLEIE Kostnadsreduksjonstiltak ved endring i tjenestebeskrivelse med konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR HUSMOR/-FARTJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR JORDMORTJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK BISTAND Kostnadsreduksjonstiltak ved endring i tjenestebeskrivelse med konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR SKOLEHELSETJENESTEN I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE TJENESTEBESKRIVELSE FOR SYKEHJEM TJENESTEBESKRIVELSE FOR SYNSKONTAKT TJENESTEBESKRIVELSE FOR TRYGGHETSALARM Kostnadsreduksjonstiltak ved endring i tjenestebeskrivelse med konsekvensvurdering TJENESTEBESKRIVELSE FOR VAKSINASJONSTJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR DØGN - REHABILITERINGSAVDELINGEN VED HELSEHUSET TJENESTEBESKRIVELSE FOR INTERMEDIÆR/KORTTIDS AVDELING HELSEHUSET TJENESTEBESKRIVELSE OVERGREPSMOTTAKET VED HARSTAD INTERKOMMUNALE LEGEVAKT TJENESTEBESKRIVELSE FOR NAV KOMMUNE TJENESTEBESKRIVELSE FOR ARKIVDEPOT TJENESTEBESKRIVELSE FOR EIENDOMSFORVALTNING TJENESTEBESKRIVELSE FOR FDV KOMMUNALE BYGG TJENESTEBESKRIVELSE FOR IKT-FUNKSJON

2 TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNALE INNKJØP TJENESTEBESKRIVELSE FOR PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR PROSJEKTLEDELSE INVESTERINGSPROSJEKT TJENESTEBESKRIVELSE FOR RENHOLD TJENESTEBESKRIVELSE FOR RÅDHUSEKSPEDISJONEN OG POSTMOTTAK TJENESTEBESKRIVELSE FOR ØKONOMI- OG UTVIKLINGSENHETEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR HARSTAD BIBLIOTEK TJENESTEBESKRIVELSE FOR HARSTAD KULTURSKOLE TJENESTEBESKRIVELSE FOR LANDBRUK TJENESTEBESKRIVELSE FOR MOTORFERDSEL I UTMARK TJENESTEBESKRIVELSE FOR EIENDOMSSKATT - KOMMUNAL TJENESTEBESKRIVELSE FOR KEMNERENHETEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNALE GEBYRER TJENESTEBESKRIVELSE FOR GRUNNSKOLEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR GRUNNSKOLE FOR VOKSNE TJENESTEBESKRIVELSE FOR NORSKOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE 165 TJENESTEBESKRIVELSE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) TJENESTEBESKRIVELSE FOR SPESIALUNDERVISNING FOR VOKSNE TJENESTEBESKRIVELSE FOR SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNAL VANNFORSYNING TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNAL SLAMTØMMING TJENESTEBESKRIVELSE FOR RENOVASJON TJENESTEBESKRIVELSE FOR BRØYTING AV KOMMUNALE VEGER TJENESTEBESKRIVELSE FOR GATELYSNETTET TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNALT VEGVEDLIKEHOLD TJENESTEBESKRIVELSE FOR OFFENTLIG PARKERING TJENESTEBESKRIVELSE FOR OFFENTLIG PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

3 TJENESTEBESKRIVELSE FOR A-LAGET (ARBEIDSLAGET), DELTAGELSE/PLASS OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: A-laget er ei arbeidstreningsgruppe, organisatorisk plassert i personal- og organisasjonsenheten. Gruppen har plass til 10 personer. Formålet er at deltakerne gis mulighet til å kvalifisere seg til arbeidslivet generelt ved tilbud om kvalifisering, opplæring og arbeidstrening. Målgruppe: Arbeidsledige som er i kontakt med NAV Harstad. Kriterier/vilkår: Hovedsakelig for de mellom år, tilmeldt NAV. deltaker forplikter seg til å følge/gjennomføre de tiltak som blir iverksatt i arbeidstiden, Eks. skole/undervisning/jobbsøking. Vi har i den senere tid også åpnet opp for ungdom mellom 16 til 18 år, der hvor vi ser at vi kan gi et tilbud. Arbeidstreningens innhold kan være: Snøbrøyting Transport Flytteoppdrag Snekkerarbeide Skogsarbeide Malerarbeide Parkarbeide Forefallende arbeide i kommunen Sandstrøing til eldre i samarbeide med frivillighetssentralen Gressklipping Vasking Makulering Stønad/lønn: Det er ulike ordninger som brukes. Det vises til Nav Harstad og gjeldende bestemmelser for stønad/lønn. Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Informasjonsbrosjyre for Arbeidslaget. Samarbeidspartnere: NAV Harstad, Oppfølgingstjenesten og Folkeuniversitetet. SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Den enkelte deltaker behandles individuelt, med klare målsetninger og fremdriftsplaner. Kartlegge og avdekke problematikk som hindrer dem i selvutvikling og vise vei videre i systemet, der andre tiltak viser seg nødvendig/hensiktsmessig. Hva forventer vi av bruker? 1

4 Deltaker må underskrive på at de har lest gjennom regelverket for A-laget og forplikter seg til å følge disse reglene. Deltaker forplikter seg til å følge/gjennomføre de tiltak som blir iverksatt i arbeidstiden. Eks. skole/undervisning, jobbsøking. LOVER OG RETNINGSLINJER Retningslinjer for A-laget Det vanlige lovverk som alle ansatte i Harstad kommune er underlagt, herunder taushetsplikt. OM SØKNADSPROSESSEN Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten: Kontakt tas direkte med Nav Harstad og/eller A-laget. Nav gjennomfører en samtale med den interesserte og henviser til Arbeidslaget. Her vil du bli møtt av en arbeidsleder for samtale og vurdering av plass. Saksbehandling: Fortløpende i samarbeide med NAV Harstad tlf KONTAKTINFORMASJON Åpningstider: Mandag fredag kl Kontaktpersoner: Arbeidsleder A-laget tlf. nr mobil Arbeidsleder A-laget tlf. nr mobil ANSVARLIG ENHET: Personal- og organisasjonsenheten ANDRE OPPLYSNINGER Vedtatt i Harstad kommunestyre HENVISNING: FOR UNGDOM SOM VIL A-TEAM 2

5 TJENESTEBESKRIVELSE FOR AVLASTING FOR BARN OG UNGE FUNKSJONSHEMMEDE 0-18 ÅR OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Avlastning i kommunal avlastningssenter er et tilbud til foreldre og deres mindreårige barn hvis omsorgen for barnet 1 familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn. 2 som på grunn av funksjonshemming overgår foreldrenes omsorgsevne, 3 i tillegg ytes det avlastning for unge hjemmeboende over 18 år Avlastning skal bidra til: At du kan opprettholde evnen til å forsette omsorgen for barn. At du kan opprettholde gode familierelasjoner. At du kan bevare ditt sosiale nettverk. Å hindre utmatting hos omsorgsyter. Å gi pårørende nødvendig ferie og fritid. Å gi pårørende muligheter til å kunne delta i samfunnet. Avlastning utføres av eller under veiledning av utdannet helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste. Målgruppe: Du som bor eller midlertidig oppholder deg i Harstad Kommune og som har et særlig tyngende omsorg for barn. Kriterier/vilkår: Foreldre / barn må selv søke på tjenesten. Du må fylle de vilkår som settes i Helse og omsorgstjenesteloven i I søknaden må du samtykke i at vi innhenter nødvendige opplysninger for å kunne behandle din søknad. Pris for tjenesten: Avlastning er gratis. Samarbeidspartnere: Koordinerendeenhet Skoler og skolefritidsordninger Lege- 1. og 2. linjetjeneste PPD UNN, habiliteringsenheten for barn Hjemmetjenesten i kommunen Barne og ungdomstjeneste, seksjon barnevern Helse og miljøtjenesten Fritidsleder SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Vi fatter vedtak på bakgrunn av helse og omsorgsfaglige vurderinger og yter tjenesten slik det fremkommer i vedtaket. Avlastningstiltaket er tilpasset den enkeltes behov. Endring av tjenesten gjøres i samråd med deg. Vi fatter vedtak som gir deg oversikt over avlastningsperioder. Vi veileder deg i forhold til andre typer tjenester. Vi yter respekt for deg og din livssituasjon Vi overholder taushetsplikt. 3

6 Vi deltar og samarbeider med de instanser som er nødvendig, etter avtale med deg. Vi tar evt. klage på alvor og iverksetter nødvendig tiltak. Vi tar kontakt med deg dersom vi av uforutsette grunner ikke kan yte hjelp til avtalt tid. Vi avgir rapport til deg under og etter avlastningsoppholdet ogetter nærmere avtale. Vi kontakter deg dersom ditt barn blir syk. Vi informerer om generelle forhold i avlastningsboligen. Hvis barnet er avhengig av medikamenter vil institusjonens personale ta ansvar for medisinering. Hva forventer vi av bruker? Du gir beskjed i god tid om du av en eller annen årsak ikke benytter tildelt avlastning etter avtalt oppsett. Du sender med barnet klær, skotøy, hjelpemidler. Hvis barnet bruker medisiner skal oppdatert legemiddelliste godkjent av lege, tom dosett, samt medikamenter medbringes Du informer oss om endringer som har betydning for tilbudet og omsorgen vi yter ditt barn. Du viser respekt for tjenesteyterne. Du respekterer at tjenesteyterne ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver. LOVER OG RETNINGSLINJER Eksterne referanser: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Lov om helsepersonell m.v. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasien- og brukertrettighetsloven) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Rundskriv I-13/97 OM SØKNADSPROSESSEN Søknadsskjema: Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside. Søknaden sendes til: Harstad Kommune, Postmottaket 9479 Harstad. Søknadsbehandling: Søknaden saksbehandles etter hjemmebesøk eller samtale. Koordinerendeenhet fatter vedtak. Du får et skriftlig vedtak om hva du har fått innvilget. Klagemulighet: Klagemulighet vil fremkomme av vedtak. 4

7 KONTAKTINFORMASJON For nærmere informasjon kontakt: Koordinerendeenhet og Omsorg Sør v/kanebogen avlastningssenter ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre den ANSVARLIG ENHET Koordinerende enhet Omsørg Sør 5

8 OM TJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR BARNEHAGE Barnehagene i Harstad gir plass til omkring 1270 barn i 12 private og 22 kommunale barnehager. Omkring 2/3 av barna har plass i kommunale barnehager. Barnehagene har et variert tilbud tilpasset barn på alle utviklingstrinn, og de er geografisk plassert over hele Harstad kommune, fra Grytøy i nord til Gausvik i sør. Godkjente barnehager er barnehager som drives etter Lov om barnehager, og er underlagt offentlig tilsyn. Gjennom fokus på kvalitet i barnehagene, ønsker Harstad kommune å tilrettelegge for at barn i kommunale og private barnehager får gode muligheter for omsorg, lek, læring og utvikling. Oppholdsbetaling i alle barnehagene er lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som følger av statsbudsjett hvert år og som vedtas i budsjettbehandling i Kommunestyret hvert år. Kommunalt betalingsregulativ. De kommunale barnehagene er slått sammen til 10 administrative enheter med felles administrasjon. Barnehagene i Harstad Informasjon om kommunale barnehager. Oversikt og e-postadresser. Informasjon om private barnehager. Barnehagens vedtekter inneholder informasjon om bla: Opptakskriterier Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og permisjon Klageadgang Oppholdsbetaling Åpningstid Vedtekter for de kommunale barnehagene Følgende kommunale barnehager har særskilte opptakskriterier: Sletta: Spesielt tilrettelagt for barn med astma og allergi. Barnely, avd Regnbuen: Mottaksbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Knerten og Selja: Har plasser for barn under 3 år. Det året barnet fyller 3 år må det søkes overflytting til annen barnehage. De private barnehagene har egne vedtekter, og kriterier for opptak kan variere noe. Ta kontakt med den enkelte barnehage for nærmere informasjon. Private familiebarnehager: Har plasser for barn under 3 år. Det året barnet fyller 3 år må det søkes overflytting til annen barnehage. Generelt om tilbudet: Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Se barnehageloven 1 og 2. Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Barn med rettigheter etter Opplæringslovens 5-7, kan søke om et spesialpedagogisk hjelpetiltak i barnehage. Det er en forutsetning for vurdering av søknaden at barnet er henvist til PPD, og at PPD har gitt en sakkyndig tilråding. Søknaden fylles ut i samarbeid med den enkelte barnehage. Dersom barnet ikke går i barnehage, fylles søknad ut i samarbeid med PPD. 6

9 SERVICEERKLÆRING (KOMMUNALE BARNEHAGER) Hva kan bruker forvente av oss? ved mottatt barnehageplass, vil barnet få et velkomstbrev med informasjon imøtekommenhet et pedagogisk tilrettelagt tilbud fokus på trygghet og trivsel samarbeid ( foreldresamtaler, foreldremøter, dialog ) omsorg og støtte til enkeltbarn utfordrende utemiljø brukermedvirkning Hva forventer vi av bruker? søknadsskjema må utfylles så nøyaktig som mulig. Fødsels- og personnr.på barn og foreldre skal inneholde 11 siffer gjøre seg kjent med barnehagens vedtekter og rutiner overholde oppholdstiden i barnehagen betale oppholdsbetalingen månedlig ( innen fristen ) ha hensiktsmessige klær / reservetøy gi melding ved sykdom / fravær at barnet får 4 ukers ferie i barnehageåret. Minimum 3 uker må tas sammenhengende i tidsrommet 1. mai september. I spesielle tilfeller kan styrer gi dispensasjon fra denne regelen. holde daglig kontakt med personalet om trivsel og utvikling vise engasjement i barnehagens utviklingsarbeid gi beskjed hvis du ikke skal stå på ventelisten LOVER OG RETNINGSLINJER Lov om barnehager Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa(opplæringslova) Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage OPPTAK Kommunale og private barnehager Samordnet opptak I samsvar med barnehageloven 12 er det samordnet opptak for alle barnehagene i Harstad. Det søkes om plass på elektronisk søknadsskjema som er felles for kommunale og private barnehager. Det skal søkes separat for hvert barn. Antallet ledige plasser til hovedopptak vil variere fra år til år. Søknadsfrist for hovedopptak er 15. mars Hovedopptak gjelder primært for barn uten barnehageplass som i henhold til barnehageloven 12A har rett til barnehageplass. I barnehageloven 12a heter det: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehage-plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift. Alle barnehagene skal gjøre opptak i henhold til barnehagens vedtektsfestede kriterier. Opptakskriterier som er felles for alle barnehagene er: Barn med nedsatt funksjonsevne, jf barnehageloven 13. Det skal foreligge dokumentasjon fra sakkyndig instans, som for eksempel lege. Barn som har vedtak etter barneverntjenesteloven 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12, jf barnehageloven 13. 7

10 Øvrige kriterier kommer frem av den enkelte barnehages vedtekter. Se vedtekter til den enkelte private barnehage. Barnehagens opptakskrets er definert i vedtektene. Private barnehager kan ha annen opptakskrets enn kommunale barnehager. All påkrevd dokumentasjon og vedtak etter barneverntjenesten må legges ved søknaden. Slike vedlegg skal ikke sendes elektronisk av hensyn til sikkerhet for saker som er unntatt offentlighet. Vedlegg sendes pr post til: Harstad Kommune, Postmottak, 9479 Harstad, og merkes Barnehage. Søknadfrist for overflytting er 10. februar Har du barnehageplass, men ønsker å bytte barnehage? Søknadsfrist for samordnet overflyttingsopptak er 10. februar hvert år. Tidspunkt for overflyttingen vil normalt være ved oppstart nytt barnehageår i august. Søknader som ikke kan imøtekommes i dette opptaket, vil også bli behandlet ved hovedopptak. Det kan søkes om overflytting hele året. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året kan styrer i den enkelte barnehage vurdere søknader om overflyttinger på lik linje med nye søknader. Det søkes om overflytting på elektronisk søknadsskjema som er felles for kommunale og private barnehager. Generelt om søknadsprosess og opptak: Skulle du trenge hjelp til utfylling av elektronisk skjema, kan du ta kontakt med styrer i nærmeste barnehage, eller barnehagefaglig rådgiver. Søknadene registreres og behandles ved hovedopptak primært i den barnehagen som har 1.prioritet. Dersom denne barnehagen ikke kan tilby plass, vurderes søknadene av barnehagene. Det tilstrebes at ønsket prioritet så langt som mulig imøtekommes. Dersom det ikke er mulighet for plass i noen av de barnehagene som er prioritert, vil barn med rett til plass gis tilbud i en av de øvrige barnehagene. Skriftlig tilbud om plass sendes fra styrer i barnehagen. Avslag etter hovedopptak sendes fra barnehagefaglig rådgiver Tildeling av plass til kommunale barnehager er betinget av at barnet bor i Harstad kommune fra det tidspunkt plassen tas i bruk. Tildeling av plasser gjennom året gjøres med utgangspunkt i søkerlisten, i samsvar med barnehagenes vedtatte opptakskriterier. Når tilbud om plass er akseptert, gir den enkelte barnehage de foresatte praktisk informasjon om barnehagen. Informasjon om vilkårene for barnehageplass kommer fram av tildelingsbrevet. Avslag på søknad og klagerett Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage skal sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkerens rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. 6 til 9 i forskriften omtaler klageretten. Klagen sendes styrer i den barnehagen som var søkerens 1. prioritet. Styrer skal vurdere klagen. Dersom styrer mener at klagen ikke skal tas til følge, begrunnes dette og sendes sammen med klagen til Rådmannen. Rådmannen vurderer alle klagene og det lages en samlet sak til klagenemnda som fatter endelig vedtak. Klagen skal begrunnes skriftlig. Den typiske klagegrunn vil måtte være at søker mener barnehagen har foretatt opptak i strid med barnehagelovens bestemmelser, 12a og 13, og / eller vedtektsfestede kriterier. 8

11 ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre. 9

12 TJENESTEBESKRIVELSE FOR BARNEVERN OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Barneverntjenestens oppgave i henhold til Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 er: Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet arbeider aktivt sammen med andre enheter og instanser i kommunen for å sikre barn og unge gode levekår, gjennom nettverk og nærmiljøarbeid. I samarbeid med foreldre lages eventuelle vedtak om hjelp og støtte. Ved alvorlig omsorgssvikt kan barnevernet reise sak om omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda for sosiale saker for Troms og Finnmark fatter endelig beslutning i slike saker. Ved alvorlige atferdsavvik kan barnevernet foreslå tvangstiltak. Dette avgjøres av Fylkesnemnda. Har du bekymring vedrørende barn og unge kan du ta kontakt med barneverntjenesten. Barneverntjenesten har plikt til å behandle også anonyme henvendelser. Målgruppe: Barn og ungdom inntil fylte 18 år. Ungdom mellom 18 og 23 år har mulighet til å inngå avtale om ettervern. Foreldre og foresatte til barn og unge. Kriterier/vilkår: Vedtak etter Lov om barneverntjenester er individuelle og bygger på en skjønnsvurdering. Barnevernet skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Pris for tjenesten: Det betales ikke for tiltak i regi av barneverntjenesten. Samarbeidspartnere: I samråd med foreldre og familie kan barneverntjenesten samarbeide med skole og skolefritidsordning, barnehage, Pedagogisk-psykologisk distrikttjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrien, helsesøster og andre aktuelle instanser. SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Vi har barn og unge i fokus for å sikre dem en trygg oppvekst i familie og nærmiljø. Vi vil lytte til det du forteller. Du vil få informasjon om hvordan vi arbeider og hvilken hjelp vi kan tilby. Råd og veiledning. Vi samarbeider med deg og legger vekt på tverrfaglig samarbeid med andre tjenester og faggrupper. Vi vil overholde vår taushetsplikt. Hva forventer vi av bruker? Du tar kontakt ved behov. Du deler din kunnskap og dine erfaringer med oss gjennom samarbeid. Du møter til avtaler eller gir beskjed dersom du er forhindret fra å komme. Du forteller hva du ønsker av oss og hva du ikke er fornøyd med. 10

13 LOVER OG RETNINGSLINJER Lov om barneverntjenester Lov om barn og foreldre Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker OM SØKNADSPROSESSEN Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten: Du kan kontakte barnevertjenesten og få informasjon om hvordan du skal gå frem. Barneverntjenesten vil i samarbeid med deg finne ut av om vi kan dekke ditt behov for bistand, og hva tiltaket eventuelt skal bestå av. Vi kan også henvise videre til andre instanser. Søknadsskjema: Barneverntjenesten benytter ikke søknadsskjema. Du kan henvende deg til oss skriftlig, pr. telefon eller ved personlig oppmøte. Vedlegg: Dersom vi trenger vedlegg fra deg vil du få beskjed om dette. Søknadsfrist: Barneverntjenesten tar fortløpende imot henvendelser. Søknaden sendes til: Harstad kommune, Barne- og ungdomstjenesten, Barnevernet, 9479 Harstad. Søknadsbehandling: Din henvendelse registreres i vårt saksbehandlingssystem. Vi tar kontakt med deg innen to uker med informasjon om at vi har mottatt henvendelsen. Du får samtidig informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstid: Innen en uke etter at vi har mottatt henvendelsen skal vi ha besluttet om saken din skal tas inn for videre undersøkelse og behandling, eller om den skal henlegges umiddelbart. Dersom det blir tatt en beslutning om videre undersøkelse, har vi inntil tre måneder (i noen tilfelle seks) på, i samarbeid med deg, å komme fram til en konklusjon om hvilke tiltak som er aktuelle. Klagemulighet: Du kan klage på enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms, og i noen saker Fylkesnemnda for sosiale saker. Nærmere informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrister, framgangsmåte og saksgang finner du i vedtaket ditt. Du vil også få slik veiledning ved henvendelse til barneverntjenesten. KONTAKTINFORMASJON Åpningstider Barneverntjenesten er tilgjengelig i vanlig kontortid; mandag til fredag fra 0800 til 1530 på Ved akutt- og krisesituasjoner etter kontortid kan henvendelse skje via Harstad politistasjon. ANSVARLIG ENHET 11

14 Barne- og ungdomstjenesten ANDRE OPPLYSNINGER Du kan forvente å møte studenter når du er i kontakt med tjenesten. Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre. 12

15 OM TJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR KOMMUNALE FRITIDSKLUBBER Beskrivelse av tjenesten: Kommunale fritidsklubber er etablert som et ledd i samfunnsarbeidet med å legge forholdene til rette for at alle mennesker kan få oppleve en meningsfylt fritid. Fritidsklubb er en virksomhet som i stor utstrekning stiller brukerne fritt når det gjelder aktivitet eller møtested og tiltak som representerer muligheter for uforpliktende samvær med jevnaldrende, men som ikke setter engasjement og aktivitet opp som en forutsetning for deltakelse. Klubbene kan tilby aktiviteter som diskotek, biljard, bordtennis, dart, playstation, airhockey, fotballspill, data, og friluftsliv. Det er muligheter for å være med i forskjellige grupper som disko, kjøkken, inngang og klubbstyre. Vi kan tilby aktiviteter utenom den ordinære klubbdriften som rusfrie arrangement (natt til 17.mai), sommer sammen for funksjonshemmede og fritidsaktiviteter som trimdans, boccia og turn samt NUK++. Målgruppe: Kanebogen fritidsklubb har tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger (ikke aldersbestemt); Torsdagsklubben. Centrum fritidsklubb har tilbud til aldersgruppe 4. kl 7. kl juniorklubb. Pris for tjenesten: Inngang er gratis. Torsdagsklubben kr 30,-. Ledsagere med ledsagerbevis gratis. SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Tilby de unge voksenkontakt gjennom voksent lederskap. Samarbeide med barn og ungdom for å skape et godt miljø. Gi barn og ungdom et meningsfullt og variert fritidstilbud. Utvikle ungdommens evne til samarbeid og respekt for hverandre og seg selv. Gi erfaring mht. arbeid i grupper og dermed utvikle selvstendighet og samarbeidsevne. Hva forventer vi av bruker? Klubbene skal representere et positivt og godt ungdomstilbud på fritiden. For at dette skal være en realitet er det viktig at klubbene blir ivaretatt og at klubbreglene blir respektert av den enkelte ungdom. Åpningstider Les mer om barne og ungdomsklubber i Harstad. Her finner du åpningstider og kontaktinformasjon til hver enkelt fritidsklubb. ANSVARLIG ENHET Barne- og ungdomstjenesten ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre den 13

16 TJENESTEBESKRIVELSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Harstad brann- og redningstjeneste (HBR) er kommunens lovpålagte innsatsstyrke ved brann og andre ulykker jfr brannlovens 9. Minimumskravene i brannloven er lagt til grunn ved dimensonering, og HBR skal kunne håndtere en hendelse av gangen (ikke samtidige hendelser). HBR skal også utføre forebyggende oppgaver for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. HBR gir veiledning og informasjon til publikum vedrørende branntekniske spørsmål. HBR fører tilsyn med særskilte brannobjekter ihht brannlovens 13, HBR tilbyr kurs for brannvernledere og øvelser for helsepersonell og personell i private bedrifter etter forespørsel. Øvrig saksbehandling ihht brannloven, herunder pyroteknisk vare. Målgruppe: HBR er først og fremst til for innbyggerne i Harstad kommune, men har også plikt til å rykke ut dersom andre kommuners brannvesen eller politiet ber om hjelp, utenfor Harstad kommune. Restverdiredningstjenesten drives i hele midtre Hålogaland, utenfor Harstad kommune er man avhengig av frivillig innsats hos Harstad kommunes brannmannskaper for å yte tjenesten. Kriterier/vilkår: Enhver innbygger i Harstad kommune, som oppdager brann eller at andre ulykker, truer kan via nødtelefon(110) be om brannvesenets hjelp. Fra andre kommuner må dette gå via politi eller kommunens eget brannvesen eller nødmeldingssentral (110, 112, 113). Pris for tjenesten: All nødhjelp (i forbindelse med brann eller andre ulykker) er i utgangspunktet gebyrfritt for brukeren. Fra 2007 er det innført gebyr på saksbehandling om salg/ kontroll av fyrverkeri. Samarbeidspartnere: Harstad kommune er tilknyttet nødmeldingssentralen i Narvik for varsling av brann. Brannvesenet har slukkeavtale med Tjeldsund kommune, for Tjeldsunds del av Hinnøya og med Bjarkøy kommune for Bjarkøys del av Grytøya. Fra 1. jan 2013 er Brannkorpset i Bjarkøy slått sammen med HBR Harsad kommune har avtale med Bjarkøy- og Skånland kommune om felles brannsjeftjeneste. Harstad kommune går branntilsyn i de samme kommunene. Beslektede tjenester: Brannvesenet utfører restverdiredningstjeneste (RVR), i samarbeid med forsikringsselskapene. Serviceerklæring Hva kan bruker forvente av oss? Å få profesjonell hjelp når brann eller andre ulykker truer. At vi fører tilsyn med alle de bygningene vi er pliktig til, samt tilsyn med farlig vare. etter forskriftsmessig intervall. At publikum får veiledning ved spørsmål om brannsikkerhet. At RVR tjenesten stiller opp å bidrar til å begrense skader som oppstår i forbindelse med brann, vannskader etc. 14

17 Hva forventer vi av bruker? At man viser alminnelig aktsomhet slik at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Jfr brannlovens 5 Lover og retningslinjer Lov om vern mot brann Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrifter til brannloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn HR Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare OM SØKNADSPROSESSEN Søknadsskjema Søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer gjøres i brevs form på søknadskjema HR 125 (dsb). Vedlegg: Situasjonsplan i målestokk 1:200. Se for øvrig Registreringserklæringens bakside. Søknadsfrist: For salg av pyrotekniske varer: Søknaden sendes til: Harstad kommune, Brann og redningsenheten,postmottak, 9479 Harstad Søknadsbehandling: Hva skjer med søknaden/henvendelsen hvor skal den behandles, avgjørelsesmyndighet mm. Klagemulighet: Kommunestyret, for vedtak truffet av brannvesenets tjenestemenn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for vedtak truffet av kommunesyret. Kontaktinformasjon Åpningstider: Administrasjonens åpningstid er mellom , mandag-fredag. Vaktlaget kan nåes på tlf / Mellom klokken 21:00 og 08:00 har vaktmanskapene kun beredskapstjeneste (hvilende vakt), og dagligdagse henvendelser bør om mulig legges utenom dette tidsrommet. Nødmelding gjøres over tlf Midtre Hålogaland 110- sentral er lokalisert i Narvik ANDRE OPPLYSNINGER Brannsjefen handler etter delegasjon fra kommunestyret, for så vidt gjelder Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med tilhørende forskrifter. Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre den. ANSVARLIG ENHET Brann- og redningstjenesten 15

18 16

19 OM TJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR FEIETJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Feiertjenesten i Harstad kommune er organisert gjennom Harstad brann- og redning (HBR) og er en del av forebyggende avdeling. Målsetningen er å begrense faren for at det oppstår brann, røyk eller sotskader som følge av opphoping av sot i piper eller som følge av feil og mangler ved piper og ildsteder. Feieren skal feie pipen og fjerne sot, samt føre tilsyn med at pipen og ildstedet er i forskriftsmessig stand. Feieren skal føre lovpålagt tilsyn med piper og ildsteder i hht. Forebyggendeforskriften, samt gi veiledning i brannvern i bolig. Målgruppe: Eiere av fyringsanlegg. Kriterier/vilkår: At det er folk tilstede når feieren kommer. At stige er reist eller ligger klar. At ovner er slukket og trekkere stengt. At det meldes ifra dagen før, dersom man ikke kan motta tjenesten den aktuelle dagen. Pris for tjenesten: Kommunestyret fastsetter hvert år avgiften for feiing av piper og tilsyn. Avgiften kreves inn sammen med andre kommunale avgifter. Samarbeidspartnere: Feiervesenet er en del av brann og beredskapsenheten i Harstad kommune. Feiervesenet i Harstad feier også for kommunene: Bjarkøy, Skånland, Tjeldsund og Evenes. SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? At boligeiendommens piper blir feid og inspisert etter behov, varierende fra 1 til 4 års intervall. At det gies veiledning om brannsikkerhet i boligen (ikke lovpålagt) Fastsettelse av behovet gjøres av utførende feier i samråd med brannsjefen. Fyringsmåte/sotmengde vil være avgjørende for fastsettelsen Før feiing og tilsyn foretas vil du motta skriftlig varsel, med dato og tidsrommet feiingen og tilsynet vil skje innenfor Hva forventer vi av bruker? At installasjon av ildsted meldes til kommunen ved feiervesenet At du følger opp tilrettelegging for feiing og tilsyn slik det fremgår av varsellappen, eller kontakter oss slik at vi kan finne nytt tidspunkt At du tar kontakt med HBR ved avdelingsleder forebyggende om du har spørsmål eller klager vedrørende feiing av piper eller tilsyn utført på piper og ildsteder på eiendommen din At du tar kontakt med oss om du ikke mottar tjenesten i løpet av en 4-års periode Lover og retningslinjer Lov om vern mot brann Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn OM SØKNADSPROSESSEN Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten: For å få utført feiing og tilsyn må installasjonen meldes til kommunen v/feiervesenet. 17

20 Melding om montering av ildsted: Meldingen sendes på eget skjema som fås ved henvendelse til HBR feiervesenet eller til rådhusekspedisjonen. Skjema kan også finnes på kommunens hjemmesider. Meldingen sendes til: Harstad kommune Feiervesenet Postmottak 9479 Harstad Behandling av melding: Registrering i feiearkiv.. Klagemulighet: Klage på enkeltvedtak (pålegg) gitt av feiervesenets personell, rettes til kommunestyret og fremsendes innen 3 uker fra man har mottatt vedtaket. J.fr. forvaltningslovens 28, 2. ledd. KONTAKTINFORMASJON Åpningstider Feierne har arbeidstid mellom , mandag fredag. Leder forebyggende avdeling, Torgeir Aagesen Tlf ( ): E-post: Feierkontoret Tlf.: / / Feierne Jan Pettersen, feierformann, Mob: ( ) Remi Olsen, hjelpearbeider Aksel Haukaas Kristensen, feiersvenn Mob: ( ) Jan Inge Paulsen, feiersvenn ANSVARLIG ENHET Brann- og redningstjenesten ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre den XXXX

21 TJENESTEBESKRIVELSE FOR ADMINISTRASJON AV HUSBANKENS LÅNE- OG STØTTEORDNINGER OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Låne- og støtteordningene skal i hovedsak bidra til at husstander med svak økonomi skal få mulighet til å skaffe seg og beholde en nøktern og egnet bolig. Kriterier/vilkår: Det kan gis lån og boligtilskudd til oppføring av ny bolig, kjøp av brukt bolig og til utbedring av eksisterende bolig. De fleste ordningene er gjenstand for behovsprøving. Det vil si at det er hovedsakelig husstander eller søkere med lav inntekt som omfattes av ordningene. Pris for tjenestene: Lån gis til de til en hver tid gjeldende betingelser i Husbanken. Betingelsene varierer over tid, og opplysninger kan fås ved henvendelse til Bygg- og eiendomstjenesten Harstad Rådhus 1B. Åpningstider: Harstad kommune mandag fredag OM SØKNADSPROSESSEN Brosjyrer/retningslinjer/søknadsskjemaer: Brosjyrer, søknadsskjemaer og retningslinjer kan hentes i Rådhus 1B-2 etg Bygg- og eiendomstjenesten, eller ved å gå inn i husbankens hjemmeside, se linken til Søknadsskjemaer i boksen Tjenester til høyre på startsiden deres. Informasjon om låne- og støtteordningene gis ved henvendelse til Bygg- og eiendomstjenesten tlf eller på husbankens hjemmeside. Søknadsskjemaene er obligatoriske og skal benyttes ved søknad på de enkelte ordningene. Søknadsfrister: Boligtilskudd til utbedring søkes innen første juli hvert år. Behandling av søknader skjer fortløpende etter dette tidspunktet. For de øvrige låne- og støtteordningene er det ikke søknadsfrister, og søknadene behandles fortløpende. Søknadene sendes til: Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad. Gjeldende regelverk: Husbanken har vedtatt egne retningslinjer for låne- og støtteordningene. I tillegg har kommunen vedtatt egne retningslinjer for startlån. Saksbehandlingstid: Harstad kommune har som mål at enkeltsøknader om lån og tilskudd skal behandles innen 3 uker. Klagemulighet: 19

22 Vedtak om lån og tilskudd er enkeltvedtak etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. ANSVARLIG ENHET Bygg- og eiendomstjenesten, Harstad kommune ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre den

23 TJENESTEBESKRIVELSE FOR BYGGESAKER OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Alle typer byggesaker blir behandlet ved Areal- og byggesakstjenesten i Harstad kommune. Byggesaksbehandlingen hjemles i plan- og bygningsloven m/forskrifter. Målgruppe: Tjenesten yter service til grunneiere, utbyggere, organisasjoner, bedrifter mfl. som ønsker å gjennomføre et byggetiltak i Harstad kommune. Kriterier/vilkår: De ulike byggetiltakene inndeles i ulike søknadstyper avhengig av omfang, vanskelighetsgrad, forhold til omgivelser etc. Tiltakene behandles etter ulike paragrafer i plan- og bygningsloven. Søknadstypene er utførlig beskrevet i Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK 10) m/veiledning. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (pbl 20-3, SAK ) En del mindre tiltak er unntatt fra reglene om byggesaksbehandling. For disse tiltakene, såfremt de ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, er det ikke nødvendig å søke om tillatelse. Man bør imidlertid klarere tiltaket med naboer/gjenboere. Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver (pbl 20-2, SAK og 3-2) Tiltak må omsøkes, men er unntatt fra søknad om ansvarsrett/foretaksgodkjenning. Søknadene må nabovarsles på vanlig måte. Tiltak som krever søknad og tillatelse (pbl 20-1, SAK 10) Tiltak som ikke går inn under bestemmelsene i pbl 20-2, 20-3 og 20-4 skal omsøkes. Slike tiltak er underlagt krav om ansvarlige foretak for søkerfunksjon, prosjektering og utførelse. For noen områder i byggesakene er det innført obligatorisk uavhengig kontroll, jfr SAK Kommunen kan etter konkret vurdering av tiltaket også stille krav til uavhengig kontroll for forhold som ikke kommer inn under 14-2, jfr SAK Trinnvis søknadsbehandling, pbl Etter søkers ønske kan tillatelsen deles opp i rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Dette kan være aktuelt for store og kompliserte tiltak. Rammetillatelsen omfatter forhold mellom tiltakshaver og samfunn/omgivelser og avklarer om tiltaket kan realiseres eller ikke. Igangsettingstillatelse omfatter forhold mellom tiltakshaver og bygningslyndighetene og regulerer de tekniske forholdene ved tiltaket. Igangsettingstillatelse kan også deles opp. Pris for tjenesten: Byggesaksgebyrene er hjemlet i plan- og bygningslovens Gebyrets størrelse framgår av kap.4 i gebyrregulativet for Areal- og byggesakstjenesten. Gebyrregulativet kan fås ved henvendelse til fellesekspedisjonen i Rådhuset, Asbjørn Selsbanesgt. 9, og på kommunens hjemmeside. Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Situasjonsplan skal følge alle byggesaker. Den lages på grunnlag av situasjonskart utarbeidet av kommunen. For mindre tiltak kan utsnitt av reguleringsplan benyttes. Bestilling av situasjonskart eller kartutsnitt gjøres ved henvendelse til fellesekspedisjonen i Rådhus 1. 21

24 SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Kunder behandles på en profesjonell og vennlig måte og henvendelser blir møtt med interesse og respekt. At vi gjennom forhåndskonferansene er nøye med å gi relevant informasjon og veiledning. Forutsigbarhet, dvs at byggesaker behandles på en kompetent og objektiv måte og at like saker behandles likt. Byggesakene behandles på kortest mulig tid og innenfor de tidsfrister som er gitt i SAK 10 kap. 7. Hva forventer vi av bruker? Søknader må være korrekt utfylt og inneholde alle relevante opplysninger. Søker må ha satt seg inn i gjeldende plankrav for den aktuelle byggetomta. Byggesaken må være komplett når det gjelder ansvarsforhold og dokumentasjon. At tiltakshaver/søker ved begjæring av forhåndskonferanse også utreder hvilke spørsmål det er viktig å få svar på, slik at vi på best mulig måte kan forberede oss og gi klare svar. Lover og retningslinjer Plan- og bygningsloven (pbl) Forskrift om byggesak (SAK 10) m/veiledning. Forskrift om tekniske krav om byggverk (TEK 10) m/veiledning. Lokale vedtekter til plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner Reguleringsplaner Bebyggelsesplaner/detaljregulering Forvaltningsloven Forurensningsloven OM SØKNADSPROSESSEN Søknadsskjema: Alle typer skjema fås ved henvendelse til rådhusekspedisjonen i Asbjørn Selsbanesgt. 9. Skjemaer er også tilgjengelig på internett, Søknaden kan også fremmes via ByggSøk, Den må da skrives ut og sendes kommunen pr post. Søknaden sendes til: Harstad kommune Areal- og byggesakstjenesten Postmottak 9479 HARSTAD E-post: Søknadsbehandling: Saksbehandlingen i byggesaker er i hovedsak delegert til administrasjonen, jfr. delegeringsreglementet pkt

25 Saksbehandlingstid: Framgår av Forskrift om saksbehandling og kontroll 23. Klagemulighet: De aller fleste vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningsloven. Alle vedtak har et vedlegg som informerer nærmere om klageadgang. Underinstansbehandling av evt. klage gjøres i planutvalget. KONTAKTINFORMASJON Åpningstider , Mandag - Fredag Alle henvendelser skal skje til rådhusekspedisjonen, Asbjørn Selsbanesgt. 9. Møte med saksbehandler må forhåndsavtales. ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre ANSVARLIG ENHET Areal- og byggesakstjenesten Postmottak 9479 HARSTAD E-post: 23

26 OM TJENESTEN TJENESTEBESKRIVELSE FOR FRADELINGSSAKER Beskrivelse av tjenesten: Etablere ny eiendom (registerenhet) som kan omsettes, pantsettes og bebygges. Fradeling av eiendommer og gjennomføring av oppmålingsforretning etter gjeldende lovverk. Informasjon og veiledning mht. standard søknadsskjemaer, kommuneplanens arealdel, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken samt veileder. Kart som vedlegg til søknaden må kjøpes iht. kommunens gebyrregulativ. Saksbehandling og vedtak iht. plan- og bygningsloven, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter og retningslinjer. Utførelse av oppmålingsarbeider etter matrikkelloven. Målgruppe: Grunneiere/hjemmelshavere. De som har festerett for med enn 10 år. Advokater. De som har fullmakt fra grunneiere/hjemmelshavere Pris for tjenesten: Det vil tidlig i saksbehandlingsprosessen bli utsendt faktura for gebyr for behandling av selve delingsgodkjennelsen med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. For selve oppmålingssaken faktureres gebyr etter matrikkellovens 32 Saksbehandling igangsettes når tilsendt faktura er betalt etter gjeldende regler i gebyrregulativet. Gebyrregulativ Areal- og byggesakstjenesten SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Kunder behandles på en profesjonell og vennlig måte og henvendelser blir møtt med interesse og respekt Kontroll av søknad, og tilbakemelding til søker hvis mangelfull søknad. Svarbrev på at vi har mottatt søknad. Saksbehandling av delingstillatelse. Det er vanskelig å anslå saksbehandlingstiden for søknader som ikke er i samsvar med kommunale planer/retningslinjer og statlige/regionale føringer. Rekvirent og øvrige saksparter orienteres fortløpende om framdrift og behandlingstid. Hva forventer vi av bruker? Komplett søknad. Hjemmelshavers signatur ev. fullmektigs signatur m/fullmakt vedlagt. Kart med inntegnet fradelingsforslag. Korrekt gjennomført nabovarsling. LOVER OG RETNINGSLINJER Matrikkelloven. Plan og bygningsloven. Forvaltningsloven. 24

27 OM SØKNADSPROSESSEN Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten: Rekvirere på standart søknadsskjema for oppmålingssaker. Om ønskelig er vi rådhusekspedisjonen behjelpelig med utfylling av søknad. Søknadsskjema: Søknadsskjema for deling av grunneiendom og oppmålingsforretning fås utlevert ved kommunens rådhusekspedisjon, Asbjørn Selsbanes gt 9 Vedlegg: Kart og nabovarsel Søknaden sendes til: Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten Postmottak 9479 HARSTAD E-post: Søknadsbehandling: Mottak og kontroll av søknad. Saksbehandles etter plan- og bygningloven. Fakturer behandlingsgebyr etter plan- og bygningloven. I saker utenfor regulerte områder sender administrasjonen søknad på høring til eksterne høringsinstanser som blant annet landbruk, vegvesen, kulturetat og Sametinget. Saker i regulerte områder hvor det ikke går fram av planbestemmelsene at fradeling kan skje, krever et delingsvedtak. Sikre veg, vann og kloakk. Når vedtak foreligger overtar oppmåling saken, og utfører delingsvedtaket. Fakturerer oppmålingsgebyret. Oppmålingsforretning avholdes etter at gebyr er betalt. Påse at vilkår i delingsvedtak etterfølges. Registrere eiendommen i Matrikkelen. Sende melding om tinglysing av eiendommen og eventuelle erklæringer til Statens Kartverk Tinglysingen. Utstede matrikkelbrev som sendes rekvirent. Saksbehandlingstid: Gebyrregulativets pkt 5.13 Etter matrikkelforskriftens 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens 18, 3. ledd. Harstad kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. november til 15. april. I denne perioden er det i Harstad normalt sett ikke mulig for oppmålingen å utføre marka arbeider. Klagemulighet: Informasjon om klageadgang framgår av delingsvedtaket med vedlegg. Oppmålingssaka kan påklages etter Matrikkellovens 46 og forvaltningsloven. 25

28 KONTAKTINFORMASJON Åpningstider , Mandag - Fredag Alle henvendelser skal skje til Rådhusekspedisjonen, Asbjørn Selsbanesgt 9. Møte med saksbehandler må forhåndsavtales. ANDRE OPPLYSNINGER Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Harstad kommunestyre ANSVARLIG ENHET Areal- og byggesakstjenesten Postmottak 9479 HARSTAD E-post: 26

29 TJENESTEBESKRIVELSE FOR PRIVATE REGULERINGSPLANER OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Private forslag til reguleringsplaner blir saksbehandlet av Areal- og byggesakstjenesten, Harstad Kommune. Målgruppe: Enheten yter service til grunneiere, utbyggere, organisasjoner, bedrifter m.fl, som ønsker å fremme en privat reguleringsplanl. Pris for tjenesten: Ut fra planforslagets geografiske størrelse beregnes det et behandlingsgebyr. Satser og intervaller fremgår av gebyrregulativ for Areal- og byggesakstjenesten. Det beregnede beløpet deles i tre like deler. Første del betales ved planstart, andre del før 1. gangs behandling i planutvalget og siste del før merknads- og sluttbehandling. Faktura pålydende de rette beløp blir tilsendt. Dersom delbeløpene ikke betales innen frist, vil saksbehandlingen stoppe opp inntil beløpet er betalt. Gebyrregulativet kan fås ved henvendelse til rådhusekspedisjonen, Asbjørn Selsbanesgt 9. Gebyrregulativ for Areal- og byggesakstjenesten finnes også på kommunens hjemmeside. SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Kunder behandles på en profesjonell og vennlig måte og henvendelser blir møtt med interesse og respekt. Saksbehandlingsfristene overholdes. Meldingsbrev om mottatte saker sendes ut omgående Hva forventer vi av bruker? Alle planforslag må være utarbeidet i henhold til Plan og bygningsloven. Det kreves videre at plankart, planhefte og adresseliste innleveres på digital form, i tillegg til papirutgave. Digitale formater som aksepteres for plankart er SOSI og DWG. Veileder til Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister må følges. Planforslag som ikke holder tilstrekkelig kvalitet vil ikke bli saksbehandlet før oppretting er gjennomført. Harstad kommune kan etter forutgående avtale med kunde foreta oppretting mot betaling. Komplett planforslag inneholder plankart, bestemmelser, alle innkomne merknader, fullstendig adresseliste og planhefte. LOVER OG RETNINGSLINJER Ved henvendelse til enheten vil en ved planstart få tilsendt krav til komplett planleveranse, mal for planprosess, sjekkliste v/planleveranse og adresseliste til organisasjoner og etater som skal varsles. Digitalt kartgrunnlag bestilles skriftlig fra Areal- og byggesakstjenesten. Videre henvises til Harstad kommune sine internettsider (http://www.harstad.kommune.no/) for generell informasjon. Plan og bygningsloven kan leses på internettsiden 27

30 OM SØKNADSPROSESSEN Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten: Dette er forslagsstillers ansvar: Gjennomføre tre møter med kommunen; oppstartsmøte, møte etter innspill til planstart og etter at reguleringsplanforslag er levert kommunen. Offentliggjøre planstart Utarbeide planforslag (Planutvalget kan også avvise planforslaget. Forslagsstiller kan da etter visse forutsetninger kreve at reguleringsspørsmålet legges fram for kommunestyret) Planforslaget innleveres til Harstad kommune, hvor saksbehandler foretar en gjennomgang og kvalitetskontroll. Planforslaget legges fram til 1. gangs behandling i planutvalget. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Innkomne merknader vurderes, og planforslaget endres eventuelt i henhold til disse. Merknader sendes ved behov forslagsstiller for kommentar. Planforslaget legges fram til merknadsbehandling i planutvalget. (Dersom planforslaget endres vesentlig ved merknadsbehandling, må det legges ut til nytt offentlig ettersyn.) Planforslaget legges eventuelt ut til nytt offentlig ettersyn. Ny merknadsbehandling i Planutvalget. Sluttbehandling for bebyggelsesplaner. Sluttbehandling i kommunestyret (bare reguleringsplaner). Søknaden sendes til: Postadresse: Harstad kommune Areal- og byggesakstjenesten Postmottak 9479 HARSTAD E-post: Søknadsbehandling: Saksbehandlingsfristene overholdes i samsvar med Forvaltningsloven Saksbehandlingstid: Kommunens behandling skal holdes innenfor lovbestemte frister - jfr Rundskriv T-2/2003- "Om endringer i plan- og bygningsloven- Tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon. Forslagstillere oppfordres på det sterkeste til å avsette god tid til å få laget den perfekte plan framfor å stresse den lovpålagte vedtaksprosessen. Behandlingstiden vil normalt gjenspeiles i planforslagets størrelse, kompleksitet, antall berørte parter, potensielle konfliktområder osv. Klagemulighet: Vedtak om reguleringsplaner regnes som enkeltvedtak og kan påklages etter Forvaltningsloven (Fvl.) og Plan- og bygningsloven (Pbl.). Klagefrist er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kommer fram til vedkommende part. For reguleringsplaner gjelder Fvl. og Pbl 1-9. Dersom kommunestyret avviser et planforslag, er vedtaket endelig. Dette kan da ikke påklages. 28

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE 1 FORVALTNING Barnehagene i Meløy skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Utdanningsdirektoratet og kommunale vedtak. 2 ORGANISASJON

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER"

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 VEDTEKTER VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER" 15 En hver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. De som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende.

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. De som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. Avlasting for voksne Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 2 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 2 1 Eierforhold 2 2 Formål 2 3 Opptaksmyndighet 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier 2 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

Nye regler gir deg mer frihet, men også mer ansvar. Du må selv å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket.

Nye regler gir deg mer frihet, men også mer ansvar. Du må selv å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket. Byggesøknad Generelt Ingress Du kan sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten å be om tillatelse fra kommunen. Andre byggetiltak: mindre, frittliggende bygning

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Trygghetsalarm Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I MELØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I MELØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I MELØY 1 FORVALTNING Barnehagene i Meløy skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Kunnskapsdepartementet og kommunale

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

Søknad om tillatelse belagt med ansvar og kontroll. Søknad som oppfyller kriteriene til 3 ukers behandlingstid.

Søknad om tillatelse belagt med ansvar og kontroll. Søknad som oppfyller kriteriene til 3 ukers behandlingstid. Tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse belagt med ansvar og kontroll. Søknad som oppfyller kriteriene til 3 ukers behandlingstid. Generelt Alternativt navn Søknad om tillatelse belagt med ansvar og

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

Hvis søknaden er fullstendig, skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist.

Hvis søknaden er fullstendig, skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist. Bruksendring Generelt Fagområde Bolig og eiendom Ingress Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må utformes

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

Eldre, funksjonshemmede og andre som bor i uegnet bolig med behov for tilpassede hjelpe - og vernetiltak i boligen.

Eldre, funksjonshemmede og andre som bor i uegnet bolig med behov for tilpassede hjelpe - og vernetiltak i boligen. Omsorgsbolig Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. oktober 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 15. november 2017 25.10.2017 nr. 1676 Forskrift

Detaljer

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene VEDTEKTER ifokus Barnehagene 1 Eierforhold IFokus barnehagene eies og drives av ifokus AS. Generalforsamlingen i ifokus AS er bedriftens øverste organ. 2 Lover og forskrifter ifokus barnehagene drives

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Håndbok 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvordan: Digitalt Egen mappe på PC en Linker til aktuelle nettsteder Papirformat Fysisk perm med utskrifter Fordeler

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Sist endret: 03.10.12 Styret kan endre alle bestemmelsene i disse vedtektene. 1 Eierforhold Frøystad Barnehage SA er et samvirkeforetak.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 1 Eierforhold 2 Formål 3 Opptaksmyndighet 4 Opptakskrets og opptakskriterier 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer