Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. De som kun mottar sakliste kan ved behov, gå på kommunens hjemmeside og kjøre ut sakene.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 17/10 Delegasjonsreglement 2008/138 PS 18/10 Endring av retningslinjer for beregning av rammetimetall i grunnskolen PS 19/10 Godkjenning av revidert Energi- og Klimaplan / /153 PS 20/10 Regnskap /217 PS 21/10 Reglement for finansforvaltning 2010/220 PS 22/10 24/239 - Overdragelse fiskeservicekai i Torsken 2010/209 PS 23/10 Kontrollutvalgets årsrapport for /65

3 Torsken kommune Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/138-4 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 54/ Kommunestyret i Torsken 17/ Delegasjonsreglement Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement for Torsken kommune Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling med framlagte tilleggsopplysninger Revisjon av delegasjonsreglement for Torsken kommunene. Saksopplysninger Denne saken behandles etter delegasjonsreglementets bestemmelse i 5 nr. 1 om at dersom det skjer prinsipielle endringer av lov eller forskrifter eller at myndighet i forhold til vedkommende lov eller forskrift ikke er avklart i dette reglementet, skal kommunestyret forelegges saken til behandling og avgjørelse. Gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt i kommunestyret den i sak 89/04, justert siste gang av kommunestyret den i sak 62/06. Ny plan- og bygningslov trådte i kraft vedr. plandelen (t.o.m. kap. 19) den , dog med overgangsbestemmelser i forhold til iverksatte arealplanprosesser. Resten (byggesaksdelen) trer i kraft den Det er ikke lenger obligatorisk å ha et fast utvalg for plansaker, og kommunen står friere i forhold til hvordan barn og unge skal involveres i planarbeidet.

4 I forhold til gjeldende gebyrregulativ, oppheves dette når byggesaksdelen trer i kraft pr. 1. juli Vurdering På grunn av en rekke lovendringer både i kommuneloven og i særlovgivningen siden sist at delegasjonsreglementet ble revidert, er det helt nødvendig å gjennomgå delegasjonsreglementet på nytt. Foruten foreslåtte endringer som skyldes endringer i lovgivningen, er det også foreslått tilføyelser som angår nærmere presiseringer for når det kan oppstå inhabilitet samt hvordan kommunen kan opptre som underinstans i klagesaker når det er gjort enkeltvedtak. For øvrig er delegasjonsreglementet bygd opp på samme måte som tidligere der grunnlaget for all myndighet som kommunen skal utøve er, så fremt ikke annet er sagt i lov eller i medhold av lov, all myndighet lagt til kommunestyret. Det har vært et gjennomgående trekk at kommunene både i praksis og gjennom lovformuleringer er stilt mer fritt i hvordan man organiserer seg og hvordan man fordeler myndighet. Det er upraktisk at kommunestyret skal fatte alle beslutninger. Delegasjonsreglementet fastsetter hvem som opptrer på vegne av kommunen når det skal fattes beslutninger. Delegasjonsreglementet presiserer likevel de saker som ikke delegeres fra kommunestyret, både de som kommunestyret selv skal behandle etter lovgivningen og de saker som kommunestyret kan delegere, men som man likevel ønsker å behandle selv. Saken skal endelig behandles av kommunestyret. Formannskapet gis anledning til å uttale seg. Det vises til vedlagt forslag til revidert delegasjonsreglement. Når det gjelder endringene i plan- og bygningsloven vil nytt delegasjonsreglement ikke tre i kraft før 1. juli Dette bør framgå av vedtaket. Herunder bør det framgå at gjeldende delegasjonsreglement skal gjelde fram til 1. juli hva angår byggesaksdelen. Gebyrregulativet i forhold til plan- og bygningsloven oppheves fra og med 1. juli. Dette må derfor endres. Slikt reglement er å betrakte som en forskrift som utredes i henhold til forvaltningslovens 37. I påvente av at dette blir gjort, foreslås at kommunestyret prolongerer gjeldende regulativ, dog ved at de oppgitte hjemlene skal tilpasses ny plan- og bygningslov så langt det passer. Fra samme tidspunkt opprettes et planutvalg som skal ivareta bestemmelsene i kap. 10 og 12 i den nye plan- og bygningsloven. Det foreslås at formannskapet oppnevnes til å være planutvalg. I delegasjonsreglementet er foreslått at formannskapet gis myndighet til å ta beslutninger i mange type saker, herunder også som planutvalg. Også reglene om barn og unges medvirkning i planarbeid er endret. Det framgår nå av loven at kommunen fastsetter ordning for dette. Det foreslås at gjeldende ordning videreføres, men at det gjøres ny oppnevning slik at man unngår inhabilitet slik situasjonen er nå ved at den som er oppnevnt også er medlem i planutvalget. Innstillingen + 2. Regulativet for gebyr etter plan- og bygningsloven (pbl) utredes som ny forskrift, jfr. fvl 37. Gjeldende regulativ vedtas foreløpig som en videreføring etter 1. juli 2010 så langt det passer og med tilsvarende hjemmelshenvisninger.

5 3. Delegasjonsreglementet som angår kap. 20 etc. i pbl trår i kraft pr. 1. juli Inntil 1. juli 2010 beholdes gjeldende delegasjonsreglement ( 3 nr. 1, 2 og 3) for bygningssaker. 4. Ordningen med barn og unges representant videreføres, men det må velges en ny representant pga inhabilitet. 5. Kommunen skal ha et planutvalg som skal ivareta oppfølging av kap. 10 og 12 i pbl. Formannskapet er planutvalg. Vedtak 1. Kommunestyret vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement for Torsken kommune 2. Regulativet for gebyr etter plan- og bygningsloven (pbl) utredes som ny forskrift, jfr. fvl 37. Gjeldende regulativ vedtas foreløpig som en videreføring etter 1. juli 2010 så langt det passer og med tilsvarende hjemmelshenvisninger. 3. Delegasjonsreglementet som angår kap. 20 etc. i pbl trår i kraft pr. 1. juli Inntil 1. juli 2010 beholdes gjeldende delegasjonsreglement ( 3 nr. 1, 2 og 3) for bygningssaker. 4. Ordningen med barn og unges representant videreføres, men det må velges en ny representant pga inhabilitet. 5. Kommunen skal ha et planutvalg som skal ivareta oppfølging av kap. 10 og 12 i pbl. Formannskapet er planutvalg. Saksopplysninger Denne saken behandles etter delegasjonsreglementets bestemmelse i 5 nr. 1 om at dersom det skjer prinsipielle endringer av lov eller forskrifter eller at myndighet i forhold til vedkommende lov eller forskrift ikke er avklart i dette reglementet, skal kommunestyret forelegges saken til behandling og avgjørelse. Gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt i kommunestyret den i sak 89/04, justert siste gang av kommunestyret den i sak 62/06. Vurdering På grunn av en rekke lovendringer både i kommuneloven og i særlovgivningen siden sist at delegasjonsreglementet ble revidert, er det helt nødvendig å gjennomgå delegasjonsreglementet på nytt. Foruten foreslåtte endringer som skyldes endringer i lovgivningen, er det også foreslått tilføyelser som angår nærmere presiseringer for når det kan oppstå inhabilitet samt hvordan kommunen kan opptre som underinstans i klagesaker når det er gjort enkeltvedtak. For øvrig er delegasjonsreglementet bygd opp på samme måte som tidligere der grunnlaget for all myndighet

6 som kommunen skal utøve er, så fremt ikke annet er sagt i lov eller i medhold av lov, all myndighet lagt til kommunestyret. Det har vært et gjennomgående trekk at kommunene både i praksis og gjennom lovformuleringer er stilt mer fritt i hvordan man organiserer seg og hvordan man fordeler myndighet. Det er upraktisk at kommunestyret skal fatte alle beslutninger. Delegasjonsreglementet fastsetter hvem som opptrer på vegne av kommunen når det skal fattes beslutninger. Delegasjonsreglementet presiserer likevel de saker som ikke delegeres fra kommunestyret, både de som kommunestyret selv skal behandle etter lovgivningen og de saker som kommunestyret kan delegere, men som man likevel ønsker å behandle selv. Saken skal endelig behandles av kommunestyret. Formannskapet gis anledning til å uttale seg. Det vises til vedlagt forslag til revidert delegasjonsreglement.

7 Torsken kommune Arkiv: B14 Arkivsaksnr: 2008/77-10 Saksbehandler: Hans Fritjof Høydahl Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 56/ Kommunestyret i Torsken 18/ Endring av retningslinjer for beregning av rammetimetall i grunnskolen Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret endrer retningslinjene for organisering av elevene og beregning av årstimetallet som følger: I 1 tilføyes følgende for å etterkomme når departementet følger opp endringer av fagog timefordelingen: Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. I 3 endres teksten ved at siste setning tas ut. I 4 gjøres en endring i 2. avsnitt slik at det formuleres ( ) årsgruppetrinnene 1-4 (702,5/ 855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning) ( ) I 5 endres følgende linje: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev For øvrig byttes begrepet rammetimetall ut med årstimetall. 2. Retningslinjene blir dermed som følger: 1. Disse retningslinjene og senere endringer vedtas av kommunestyret selv. Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen.

8 2. Formålet med retningslinjene er å sikre den enkelte skole forutsigbare og tilstrekkelige ressurser innenfor rammen av lokal handlefrihet og å ivareta elevenes behov i forhold til tilpasset opplæring, jf. for øvrig opplæringslovens 8-2. Innenfor den ressursramme som fastsettes for den enkelte skole gjennom retningslinjene, kan skolen selv organisere elevene på en pedagogisk forsvarlig måte, herunder å utnytte fortrinnene med prinsippet om fådeltskole. Elevene/foreldrene kan gjennom skolens organer kreve informasjon og drøftinger om hva som kan oppfattes som pedagogisk forsvarlig organisering. 3. Skolene skal legge til rette for tilpasset opplæring, jfr. opplæringslovens 1-3 i henhold til gjeldende forskrifter, læreplaner og de føringer kommunen som skoleeier etter samråd med skolene nedfeller i overordnede planer for skolens innhold, herunder bruk av informasjonsteknologi i opplæringen. 4. Beregning av årstimetallet skjer ved å ta utgangspunkt i fådeltskole-prinsippet og at det samtidig skal være sammelignbart med en fulldelt skole. Med 10 elever eller mindre på to årsgruppetrinn beregnes dette som et årsgruppetrinn. Årstimetallet skal være summen av beregnet timetall ut fra antall elever med en avtrappende tilpasningssfaktor ved stigende elevtall, justert i forhold til ukentlig timetall for henholdvis årstrinnene 1-4 (702,5/855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning). Det legges likevel til grunn en nedre grense for gruppetrinnets årstimetall tilsvarende det fastsatte uketimetall med tillegg av 2 timer pr. årstrinn med elever justert for gruppetrinnets fastsatte uketimer, evt. at en justering kan foretas etter skjønn. Utenom årstimetallet kommer ressurser til spesialundervisning etter enkeltvedtak med konvertering, til fremmedspråklige elever med konvertering etter gjeldende regler, samt til andre funksjoner etter sentrale og lokale avtaler og vedtak av kommunen som skoleeier. I tillegg kommer ressurs for vikartjeneste som fastsettes av og fordeles av kommunen som skoleeier. 5. Årstimetallet beregnes ved hjelp av følgende forholdstall: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev Årstrinngruppen 1-4: antall elever Årstrinngruppen 5-7: antall elever Årstrinngruppen 8-10: antall elever I tillegg justeres årstrinngruppen opp med 2 uketimer pr. årstrinn med elever, justert for årstrinnsgruppens uketimetall, jf. 4, 2. ledd. 6. Skolens beslutning om anvendelse av ressursramme og organisering av elevene, kan av en eller flere av elevene påklages. Kommunens klagenemnd er klageinstans, jf. forvaltnings-lovens 28, 2. ledd. 7. Endrede retningslinjer trer i kraft fra og med skoleåret 2010/2011. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon

9 Saka sendes over til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. Formannskapet er om en redegjørelse i kommunestyremøte for beregning av rammetimetall. Dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saka sendes over til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. Formannskapet er om en redegjørelse i kommunestyremøte for beregning av rammetimetall. Saksopplysninger Bakgrunnen for saken er rundskriv nr. F og henvendelser fra fylkesmannen (skriftlig tilsyn) om ressursbruk ved skolene i Torsken. Kommunens beregningsmodell ble organisert som en kommunal forskrift i 2003 etter forsøkparagrafen (oppll 1-4), og ble i 2005 omdøpt til retningslinjer. Denne saken behandles etter de nevnte retningslinjer 1 ettersom man har reist spørsmål om behov for endring av beregningsmåten ettersom justeringen som kommunestyret foretok seg i 2007 kan være i strid med Stortingets forutsetninger. Det framgår både av retningslinjene og av delegasjonsreglementet at kommunestyret selv skal behandle evt. endringer av retningslinjene. Samlet årstimetall skal likevel behandles av formannskapet. Av F framgår følgende henvisning til Stortingets behandling av ressursbruk i skolen da klassedelingsreglene ble fjernet fra opplæringsloven: Stortinget ber regjeringen gjennom tilsynsordningen påse at oppheving av delingstallet ikke blir brukt som sparetiltak. Klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen av klassedeling er opphevet. Kommunestyret vedtok i 2007 endringer i retningslinjene. Virkningen for etterfølgende skoleår var en reduksjon av årstimetallet på ca 14 %. Reduksjon kom som følge av grep kommunen iverksatte ut fra kommunens økonomiske situasjon. Da retningslinjene har karakter av å være kommunal forskrift, har disse vært sendt ut til berørte på høring. Oppvekstsentrene har. Uttalelse fra organisasjonene legges fram i møtet. Vurdering Skoleledelsen har drøftet saken og kommet fram til at kommunen ikke har oppfylt de i rundskriv nr. F nevnte forutsetninger. Retningslinjene før endringene i 2007 var sammenlignbar med de tidligere klassedelings-reglene og beregningsreglene i rundskriv F-3-85 for grupper på hovedtrinn med færre enn 12 elever samt udelte skoler med 13 elever pr. årstrinn. Mellom disse ytterpunktene er forskjellen mellom

10 de to nevnte modellene at Torsken-modellen har en jevn men avtakende opptrapping med økende elevtall, mens den tidligere modellen (F-3-85) kunne gi store utslag bare på grunn av en elev kom til eller fra. Opptrappingen beskrives med det som i retningslinjene kalles Tilpasningsfaktor som fastsettes etter skjønn. Under kommunens gjennomgang av den økonomiske situasjonen i 2007, vedtok kommunestyret en innstramning som den gang innebar en besparelse ved ca 14 % færre årstimer til ordinær undervisning. Gjennom to skriftlige tilsyn i forhold til ressursbruk i skolen, har det framkommet at kommunen bruker mindre ressurser på undervisningen enn forutsatt fra Stortingets side. I det ene tilfellet ble det foretatt en justering ved Medby skole, noe som skyldes at en justerig for minimumressurs ikke var foretatt. For øvrig har ikke dette fått konsekvenser, men det oppfattes slik at om dette avdekkes i et nytt tilyn, vil dette medføre avvik som kommunen vil bli pålagt å rette opp. Retningslinjene omfattet tidligere også ressurs til IKT i skolen. Disse er imidlertid i praksis tilført fra kommunens IKT-ressurs utenom årstimetallet, slik at en sammenlignbar oppfølging av ressurs til ordinær undervisning kan være noe lavere ettersom IKT-oppfølgingen skjer direkte fra kommunens IKT-ressurs. Når det gjelder pedagogisk bruk, oppfattes dette for å være naturlig innarbeidet i undervisningen for øvrig. Dette medfører endring i 3. I tabellen nedenfor framstilles de opprinnelige faktorene (2003), konsekvensene av nedskjæringen i 2007 og forslaget til ny årstimeramme til ordinær undervisning, justert for endringer i fag- og timefordeling. Beregningen er gjort for skoleåret 2010/2011: Skole Oppr (2003) Nedskj. (2007) Ny (2010) % nedg./ økn. Gryllefjord ,8 / + 13,4 Medby ,3 / + 11,1 Udelt skole (130 elever) ,1 / + 13,4 Endringer i fag- og timefordelingen skal også innarbeides i retningslinjene. Over tid er skoleår tilført 5 timer årstrinn er tilført 2 timer pr. uke med fysisk aktivitet og fra og med høsten 2010 er samme årstrinngruppe tilført en uketime til. Det heter seg i retningslinjene at endringer av disse gjøres av kommunestyret selv. Når departementet endrer fag- og timefordelingen må en kunne forholde seg enklere til dette og overlate justeringen til rådmannen, se 2. avsnitt i 4. Beregningsreglene for ungdomstrinnet viser en kompensasjon for utdanningsvalg. Dette gjelder også språklig fordypning noe som synliggjøres i retningslinjene ved at dette føyes til. Justeringen foreslås å bli gjort som følger: I 1 tilføyes følgende for å etterkomme når departementet følger opp endringer av fag- og timefordelingen: Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. I 3 endres teksten ved at siste setning tas ut. I 4 gjøres en endring i 2. avsnitt slik at det formuleres: ( ) årsgruppetrinnene 1-4 (702,5/ 855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning) ( ) I 5 endres følgende linje: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev Generelt foreslås at rammetimetall som begrep byttes ut med årstimetall.

11 Med henvisning til ovennevnte, anmodes kommunestyret om å styrke ressursene generelt til ordinær undervisning slik at reduksjonen som ble foretatt i 2007 blir kompensert i forhold til Stortingets forutsetning, jfr. rundskriv nr. F Slik kompensering kan gjøres ved å endre retningslinjene for beregning av årstimetallet som nevnt ovenfor. Oppvekstsentrene og organisasjonene er blitt forelagt saken til høring. Fra høringen kommenteres følgende:. Innstilling til vedtak: 3. Kommunestyret endrer retningslinjene for organisering av elevene og beregning av årstimetallet som følger: I 1 tilføyes følgende for å etterkomme når departementet følger opp endringer av fagog timefordelingen: Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. I 3 endres teksten ved at siste setning tas ut. I 4 gjøres en endring i 2. avsnitt slik at det formuleres ( ) årsgruppetrinnene 1-4 (702,5/ 855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning) ( ) I 5 endres følgende linje: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev For øvrig byttes begrepet rammetimetall ut med årstimetall. 4. Retningslinjene blir dermed som følger: 1. Disse retningslinjene og senere endringer vedtas av kommunestyret selv. Rådmannen kan justere beregningsreglene når departementet melder endringer i fag- og timefordelingen. 2. Formålet med retningslinjene er å sikre den enkelte skole forutsigbare og tilstrekkelige ressurser innenfor rammen av lokal handlefrihet og å ivareta elevenes behov i forhold til tilpasset opplæring, jf. for øvrig opplæringslovens 8-2. Innenfor den ressursramme som fastsettes for den enkelte skole gjennom retningslinjene, kan skolen selv organisere elevene på en pedagogisk forsvarlig måte, herunder å utnytte fortrinnene med prinsippet om fådeltskole. Elevene/foreldrene kan gjennom skolens organer kreve informasjon og drøftinger om hva som kan oppfattes som pedagogisk forsvarlig organisering. 3. Skolene skal legge til rette for tilpasset opplæring, jfr. opplæringslovens 1-3 i henhold til gjeldende forskrifter, læreplaner og de føringer kommunen som skoleeier etter samråd med skolene nedfeller i overordnede planer for skolens innhold, herunder bruk av informasjonsteknologi i opplæringen.

12 4. Beregning av årstimetallet skjer ved å ta utgangspunkt i fådeltskole-prinsippet og at det samtidig skal være sammelignbart med en fulldelt skole. Med 10 elever eller mindre på to årsgruppetrinn beregnes dette som et årsgruppetrinn. Årstimetallet skal være summen av beregnet timetall ut fra antall elever med en avtrappende tilpasningssfaktor ved stigende elevtall, justert i forhold til ukentlig timetall for henholdvis årstrinnene 1-4 (702,5/855), 5-7 (808/855) og 8-10 (940/855 med kompensasjon for utdanningsvalg og språklig fordypning). Det legges likevel til grunn en nedre grense for gruppetrinnets årstimetall tilsvarende det fastsatte uketimetall med tillegg av 2 timer pr. årstrinn med elever justert for gruppetrinnets fastsatte uketimer, evt. at en justering kan foretas etter skjønn. Utenom årstimetallet kommer ressurser til spesialundervisning etter enkeltvedtak med konvertering, til fremmedspråklige elever med konvertering etter gjeldende regler, samt til andre funksjoner etter sentrale og lokale avtaler og vedtak av kommunen som skoleeier. I tillegg kommer ressurs for vikartjeneste som fastsettes av og fordeles av kommunen som skoleeier. 5. Årstimetallet beregnes ved hjelp av følgende forholdstall: Tilpasningsfaktor: 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 0,9 pr. elev Årstrinngruppen 1-4: antall elever Årstrinngruppen 5-7: antall elever Årstrinngruppen 8-10: antall elever I tillegg justeres årstrinngruppen opp med 2 uketimer pr. årstrinn med elever, justert for årstrinnsgruppens uketimetall, jf. 4, 2. ledd. 6. Skolens beslutning om anvendelse av ressursramme og organisering av elevene, kan av en eller flere av elevene påklages. Kommunens klagenemnd er klageinstans, jf. forvaltnings-lovens 28, 2. ledd. 7. Endrede retningslinjer trer i kraft fra og med skoleåret 2010/2011.

13 Torsken kommune Arkiv: K20 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 76/ Kommunestyret i Torsken 19/ Godkjenning av revidert Energi- og Klimaplan Rådmannens innstilling 1. Kommunedelplan for energi- og klima (Energi- og klimaplan) for Torsken kommune 2010 til og med 2013 av 25.mai 2010 vedtas og avløser plan vedtatt i k-sak 25/ Energi- og klimaplanen har følgende målsettinger: a. De samlede klimagassutslippene i Torsken kommune skal reduseres med 20 % fra 1991 til b. Energibruken i kommunale bygg og annen kommunal virksomhet skal reduseres med minimum10 % fra 2009 til utgangen av c. Kommunen skal stimulere til energieffektivisering i næringslivet og økt energiproduksjon fra vannkraft, vindkraft og bioenergi på inntil 10 GWh innen Status for tiltakene innarbeides i rådmannens årsmelding hvert år. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om planlegging og saksbehandling Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Vedtak enstemmig som innstilling Vedtak 4. Kommunedelplan for energi- og klima (Energi- og klimaplan) for Torsken kommune 2010 til og med 2013 av 25.mai 2010 vedtas og avløser plan vedtatt i k-sak 25/ Energi- og klimaplanen har følgende målsettinger:

14 a. De samlede klimagassutslippene i Torsken kommune skal reduseres med 20 % fra 1991 til b. Energibruken i kommunale bygg og annen kommunal virksomhet skal reduseres med minimum10 % fra 2009 til utgangen av c. Kommunen skal stimulere til energieffektivisering i næringslivet og økt energiproduksjon fra vannkraft, vindkraft og bioenergi på inntil 10 GWh innen Status for tiltakene innarbeides i rådmannens årsmelding hvert år. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om planlegging og saksbehandling Saksopplysninger I k-sak 25/09 den 8. september 2009 vedtok Torsken sin kommunale energi- og klimaplan. Den ble vedtatt som en kommunedelplan. Da energi- og klimaplanen ble oversendt ENOVA for å legges ut på deres hjemmeside over vedtatte energi- og klimaplaner, kom det fram at ENOVA ikke kunne godkjenne å utbetale tilskudd til planarbeidet. Dette var blant annet fordi planen vår ikke hadde en klar målsetting om å redusere energiforbruket i egne bygg med minimum 10 %, og ellers var lite konkret på tiltak. I samarbeid med rådgiver i Grønne energikommuner, Helge Midttun, har vi gjennomgått planen og skrevet om deler av den. Da omarbeidingen av planen ikke belaster enkeltpersoner eller virksomheter utenom kommunen direkte, vurderer rådmannen det slik at det ikke er nødvendig å sende planen på en ny høringsprosess. Særlig er handlingsplan delen omarbeidet. Handlingsplanen har fått en klar målsetting, og en tiltaksdel med 17 konkrete tiltak innenfor 3 hovedgrupper i forhold til kommunes ulike roller i klimaarbeidet. Resten av planen er også omarbeidet til å være mer aktuell for Torsken kommune som lokalsamfunn. Planen har fått en virkeperiode, fra og med 2010 til og med Innholdet i planen er fordelt i følgende temaområder: Handlingsplan med målsetting med 17 tiltak Innledning Energisituasjonen i Torsken kommune, herunder energibruk, energiressurser og energiproduksjon Klimagasser med beskrivelse av drivhuseffekten og klimagassutslipp i Torsken kommune Framskrivinger av klimagassutslipp Potensial for redusert energibruk og utslipp av klimagasser Målsettingen er satt opp i 3 punkter: De samlede klimagassutslippene i Torsken skal reduseres med 20 % fra 1991 til 2020 Energibruken i kommunale bygg og annen kommunal virksomhet skal reduseres med minimum10 % fra 2009 til utgangen av 2013

15 Kommunen skal stimulere til energieffektivisering i næringslivet og økt energiproduksjon fra vannkraft, vindkraft og bioenergi på inntil 10 GWh innen 2020 Vurdering Den framlagte planen har fått en konkret Handlingsplandel med klare målsettinger og en tiltaksliste på 17 punkter. De enkelte tiltakene er knyttet til en ansvarlig avdeling i administrasjonen og er tidsfestet. Mange av fagtemaene har en beskrivelse som er knyttet mye mer konkret opp mot Torsken kommune enn planen vedtatt i september Planen er en 1. generasjons energi- og klimaplan. En regner med at det framover vil skje mye på utviklingen av slike planer og energi- og klimaarbeidet, slik at det vil være aktuelt å lage en ny plan mot slutten av planperioden En viktig suksessfaktor for planen, er at den forankres både politisk og administrativt. På denne bakgrunn mener rådmannen at status for tiltakene skal oppsummeres i rådmannens årsmelding hvert år, og at handlingsplanen skal rulleres/gjennomgås i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet. Vedlegg: Revidert forslag til kommunedelplan for energi- og klima (Energi- og klimaplan) for Torsken kommune 2010 til og med 2013, forslag av 25.mai 2010.

16 Torsken kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2009/217-8 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 77/ Kommunestyret i Torsken 20/ Regnskap 2005 Formannskapets innstilling Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Torsken kommune for Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Kontrollutvalgsak 03/10 ble gjennomgått, vedtak enstemmig som foreslått Vedtak Årsregnskapet for 2005 vedtas enstemmig Saksopplysninger Ved fastsettelse av regnskapet er det Formannskapet som fremmer innstilling til Kommunestyret. Kommunens regnskap skal forelegges Kontrollutvalget til uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og Kommunestyret. Sak ble tatt opp som tilleggsak i formannskapets møte. Kontrollutvalgets sak 03/10 vedlegges saka.

17 Vurdering Driftsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk (underskuddskudd) på kr Dette resultatet kan ikke sies å være representabel for virkeligheten i Som kjent har hovedfokus for avleggelse av regnskap 2005 vært å gjenskape en ny balanse for Torsken kommune pr Dette er gjort helt uavhengig av hva som har skjedd tidligere år og driftsregnskapet har, rent regnskapsteknisk, vært brukt for å korrigere balansen inn etter ny kunnskap. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr Her viser rådmannen til tidligere sak om opprydding av investeringsregnskapet til og med Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2005 at de ikke kan uttale seg om årsregnskapet. Hovedårsaken til dette er en naturlig konsekvens av at den valgte metode (ref. gjenskaping av ny balanse pr ) ikke gir sammenheng mellom utgangen av 2004 og inngangen til Rådmannen er trygg på at balanse pr gir et så godt uttrykk som mulig for den økonomiske stillingen til Torsken kommune.

18 Torsken kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2010/220-1 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 55/ Kommunestyret i Torsken 21/ Reglement for finansforvaltning Rådmannens innstilling Uten innstilling Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Framlage reglement ble enstemmig vedtatt med korrektur. Vedtak Reglement for finansforvaltning Torsken kommune Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2010

19

20 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde Hensikten med reglementet Hvem reglementet gjelder for 3 2. Hjemmel og gyldighet Hjemmel Gyldighet 3 3. Forvaltning og forvaltningstyper 3 4. Formålet med kommunens finansforvaltning Generelle rammer og begrensninger 4 6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Innskudd i bank Andeler i pengemarkedsfond Direkte eie av verdipapirer Felles plasseringsbegrensninger Rapportering Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Vedtak om opptak av lån Fullmakter til rådmannen Valg av låneinstrumenter Tidspunkt for låneopptak Konkurrerende tilbud Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Størrelse på enkeltlån spredning av låneopptak Rapportering Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko Risikovurderinger Kvalitetssikring. 7

21 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastningsog risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 1.2 Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for Torsken kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet. 2. Hjemmel og gyldighet 2.1 Hjemmel Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 52 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635). 2.2 Gyldighet Reglementet trer i kraft fra og med Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Torsken kommunes finansforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstyper I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva

22 (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Reglementet innehar ingen målsettinger, strategier eller rammer for plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva da kommunen pr tiden ikke har langsiktige finansielle plasseringer. 4. Formålet med kommunens finansforvaltning Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 5. Generelle rammer og begrensninger Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens 52. Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle. Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. Rådmannen skal, med hjemmel i dette finansreglement, utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser. Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet) og omtales i fortsettelsen hver for seg.

23 6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) skal plasseres i bankinnskudd. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer: 6.1. Innskudd i bank For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK Rapportering Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapportering per 31.mars og per 31. oktober, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Rapporten skal minimum angi følgende: Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 7.1. Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret.

24 7.2. Fullmakter til rådmannen Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal rådmannen gjennomføre låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Kommunens innlån skal for øvrig forvaltes etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld Valg av låneinstrumenter Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing Tidspunkt for låneopptak Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold Konkurrerende tilbud Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken) Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall b) Rådmannen gjør løpende vurdering av eventuell rentebinding. Vurderingen rapporteres i henhold til pkt 7.8 c) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års. Segmentert på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.

25 7.7. Størrelse på enkeltlån spredning av låneopptak Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere lånegivere Rapportering Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapportering per 31. mars og per 31. oktober rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende: Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året Refinansiering av eldre lån så langt i året Sammensetning av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva (i NOK og %) Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser (NIBOR). Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov. Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Torsken kommune har per dato ingen langsiktige finansielle plasseringer. Hvis det åpnes for plassering av langsiktige finansielle aktiva, må finansreglementet endres og vedtas av kommunestyret på nytt. 9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 9.1 Konstatering av avvik Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 million, skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

26 Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK , kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret. 9.2 Risikovurderinger Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger: a) Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng, En netto gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel generell endring i rentekurven. 9.3 Kvalitetssikring Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. Saksopplysninger I forbindelse med den såkalte Terra-saken varslet departementet en gjennomgang av alt relevant regelverk som legger føringer for kommunenes finansforvaltning. Departementet sendte i fjor høst ut et utkast til ny forskrift om kommunenes finansforvaltning på høring. Nå foreligger altså den nye forskriften (vedlagt). Forskriften regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen. Dette er penger som kommunene og fylkeskommunene forvalter på vegne av fellesskapet. I dette ligger det et stort ansvar for å forvalte midlene ut fra hensynet til gode og stabile velferdstjenester. Kommunaldepartementet ønsker lokalpolitikere som er seg bevisst det

27 ansvaret de har for å forvalte midlene på en god måte. Innstrammingene som er gjort med den nye forskriften, skal bidra til dette. En av endringene er at kommunene og fylkeskommunene skal utarbeide og vedta sitt eget finansreglement minst én gang i hver kommunestyre- eller fylkestingsperiode. Den nye forskriften presiserer at kommunenes finansforvaltning må samsvare med egen kunnskap på feltet. Kravene til rapportering til kommunestyret og fylkestinget er styrket, og forskriften presiserer ansvarsdelingen mellom lokalpolitikerne og administrasjonen og kravet til risikovurderinger og risikohåndtering. Forskriften trer i kraft 1. juli 2010 og finansreglementet skal innen den dato være vedtatt av kommunestyret. Det er også et krav om at forslag til nytt finansreglement skal være gjennomgått av en uavhengig part med godkjent kompetanse. Rådmannen har valgt kommunens revisor, KomRev NORD, som uavhengig part. Vurdering Forslag til finansreglement, slik det foreligger vedlagt, vil ha relativt stor innvirkning i kommunens finansforvaltning og det er derfor viktig at det settes av tid til gjennomgang og diskusjon om innholdet. Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen. Vedlegg til saken: - Finansforskriften - Forslag til finansreglement for Torsken kommune - Uttalelse fra KomRev NORD IKS

28 Torsken kommune Arkiv: 24/239 Arkivsaksnr: 2010/209-1 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 58/ Kommunestyret i Torsken 22/ /239 - Overdragelse fiskeservicekai i Torsken Rådmannens innstilling Torsken kommune vedtar å overdra gnr.24, bnr.239 med påstående betongkai til Torsken Havprodukter AS for kr.1,- pr. m2, totalt kr.659,70. Omkostningene ved overdragelsen skal i sin helhet dekkes av erverver. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling Vedtak Torsken kommune vedtar å overdra gnr.24, bnr.239 med påstående betongkai til Torsken Havprodukter AS for kr.1,- pr. m2, totalt kr.659,70. Omkostningene ved overdragelsen skal i sin helhet dekkes av erverver. Saksopplysninger Fiskeservicekaia i Torsken er oppført på gnr. 24, bnr. 239.

29 Torsken Havprodukter AS ønsker av praktiske årsaker å overta fiskeservicekaia i betong som ble oppført i 1987/88. Etter avtale har bedriften nedbetalt nettoutgiftene til kommunen, d.v.s. differansen mellom investering og tilskudd. Tilsvarende overdragelse av fiskeservicekai til Gryllefjord Fryseri AS ble vedtatt i kommunestyret den Vurdering Det innstilles på at Torsken Havprodukter AS får overta eiendommen gnr. 22, bnr. 239 med oppført fiskeservicekai i betong. Det forutsettes at Torsken kommune også i framtida kan benytte kaia vederlagsfritt, og at dette blir sikret med tinglysing. Dette vil sørge for å dekke kommunens eget behov. Omkostningene ved overdragelsen bekostes i sin helhet av Torsken Havprodukter AS.

30 Torsken kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2010/65-2 Saksbehandler: Fred O. Flakstad Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 23/ Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 Rådmannens innstilling Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering. Saksopplysninger 2.1. Formål Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jf. 76. For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. 77 nr. 1. Dette er gjentatt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (av ) 2. - Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning Vurdering Årsmeldingen fra kontrollutvalget er en bekreftelse på at kontrollutvalget utfører sitt tilsynsansvar med å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på sine vegne.

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 9/13 (5. februar 2013) 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Rutiner, rapportering, overvåking og kontroll

Rutiner, rapportering, overvåking og kontroll Veileder i Rutiner, rapportering, overvåking og kontroll (innenfor kommunal finansforvaltning) Januar 2012 Innhold Innledning... 4 Rutiner - finansreglement...5 1 Mal for saksframlegg... 6 2 Hvordan anslå

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 07.03.2012

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement. Vedr. ny forespørsel fra Høie Eiendom AS om overtakelse av Dam Lonan.

21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement. Vedr. ny forespørsel fra Høie Eiendom AS om overtakelse av Dam Lonan. VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 16.04.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033. SAKSKART 21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning I;s- 5 Reglement for finansforvaltning Alstahaug kommune (Vedtatt av kommunestyret den 2/3 2011, sak 5/11) 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med re lementet Reglementet skal gi rammer og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer