Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Bystyret /10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Saken gjelder Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften regulerer plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen i kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11. Den nye forskriften trer i kraft 1. juli 2010, og vil avløse gjeldende forskrift. Sandnes kommunes nåværende reglement Kommunen har i dag et finansforvaltningsreglement fra 18/12 01som ikke fullt ut tilfredsstiller de krav som følger av ny forskrift. Rådmannen har derfor utarbeidet forslag til nytt reglement som er i samsvar med den nye forskriften. I nåværende reglementet legges det stor vekt på lav kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet og lav renterisiko ved låneopptak. Dette er det etter rådmannens oppfatning riktig å videreføre i et nytt revidert reglement. Urolige tider samt mer ressurser som eventuelt må bindes opp til dette arbeidet gjør også at regelverket ikke bør gjøres mer komplisert enn nødvendig. Det er derfor ikke gjort noen vesentlige endringer i forslag til nytt reglement i forhold til nåværende reglement. (endringene er merket med gult) De viktigste endringer i ny finansforskrift Ifølge skriv fra kommunal- og regionaldepartementet er de viktigste endringene i den nye finansforskriften: Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Presiserer ansvarsdelingen mellom politikerne og administrasjon. Krav til rutiner for å vurdere og å håndtere risiko skjerpes.(vesentlig finansiell risiko) Kommunens finansforvaltning må være i samsvar med egen kunnskap på feltet. Kravene til rapportering er styrket. Finansreglementets oppbygging Reglementet for finansforvaltningen i Sandnes kommune har følgende overordnede formål: Sørge for at kommunen har likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Plasserte midler skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringen. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. Ved utarbeidelse av reglementet er det blant annet tatt utgangpunkt i kommunens nåværende finansielle situasjon Rentebærende eiendeler Rentebærende gjeld Differanse Side 1 av 3

2 Denne oppstillingen viser at p.t er rentebærende gjeld kr 814 millioner høyere enn eiendelene. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler, som består av ansvarlig lån, bankinnskudd og startlån, plassert til flytende rente. Låneopptak som tilsvarer eiendeler på kr 1,8 millioner bør derfor også tas opp til flytende rente. Det er da tilnærmet full rentesikring mellom lån/eiendeler og kun renterisiko på differansen mellom rentebærende eiendeler og rentebærende gjeld kr 814 millioner. Balansestyring er en viktig del av den finansielle strategien i finansforvaltningsreglementet. Renterisikoen på netto rentebærende gjeld er nå er kommet opp i kr 814 millioner. For å redusere noe av denne risikoen er kr 221 millioner av gjelden bundet til fast rente på 3,6 %. Netto rentebærende gjeld vil øke de kommende årene. Det betyr at det kan være aktuelt å binde større del av lån til fastrente for å redusere risikoen ved et høyere rentenivå. Ifølge forskriftene skal det skilles mellom likviditet beregnet for driftsformål og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Det er derfor utarbeidet to ulike reglement. Kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål må i stor grad være tilgjengelig til den daglige driften av kommunens virksomhet. Det legges derfor stor vekt på at midlene forvaltes med sikte på lav finansiell risiko og høy likviditet. Plassering av langsiktige finansielle aktiva som forvaltes atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. Ved denne forvaltningen vil derfor kommunen kunne godta noe lavere likviditet i bytte mot noe høyere avkastning på lang sikt. I praksis betyr det at midlene kan plasseres med løpetid 12 måneder eller mer. Det har frem til i dag vært lite aktuelt for Sandnes kommune å plassere midler langsiktig. Årsaken er at både låneopptak og likviditet styres slik at kommunen normalt ikke skal ha langsiktige finansielle aktiva. Dette er en strategi rådmannen vil fortsette å styre etter. Men reglementet er også tilpasset situasjoner hvor det er naturlig å plassere midler mer langsiktig. I det nye reglementet videreføres i stor grad kommunens nåværende strategi og retningslinjer. Dette reglementet vil også gjelde for kommunale foretak i Sandnes kommune. Oppsummert er de viktigste punktene i reglementet for finansforvaltning følgende: Renterisikoen minimaliseres mest mulig slik at renteendringer skal ha minst mulig virkning for driften. Det oppnås ved å se balansen under ett. Renteinntekter på eiendeler og renteutgifter på lån må ses i sammenheng. Ved å ha sammenfallende løpetid på renter både på eiendelssiden og gjeldssiden oppnås lav renterisiko. Det bør ikke tas opp lån før det likviditetsmessig er nødvendig. Låneopptak skyves mest mulig ut i tid ved at ledig likviditet benyttes først. Det betyr økt risiko å sitte med for mye likviditet både med hensyn til avkastning og tap på plasserte midler. Ved plassering av overskuddslikviditet skal det legges stor vekt på kredittrisiko. I avveiningen mellom økt avkastning og redusert risiko foretrekkes redusert risiko. Det skjer ved at alle kortsiktige plasseringer kun skal skje i bankinnskudd eller verdipapirer som er utstedt eller garantert av bank, kommuner eller stat. For hvert tertial vil det som tidligere utarbeides en finansrapport til bystyret som viser oversikter over plasseringer, avkastning, låneopptak, renteutvikling og finansiell risiko. Ved vesentlige endringer i rammebetingelsene, skal administrasjonen snarest legge frem forslag til endring i reglementet. Det er ifølge forskriftene 5 et krav om at rutiner og reglement for finansforvaltning skal vurderes av uavhengig kompetanse. Denne gjennomgangen er foretatt av Rogaland revisjon IKS. Det vises til eget vedlegg. Side 2 av 3

3 Forslag til vedtak Rådmannen tilrår følgende VEDTAK: Nytt reglement for finansforvaltning godkjennes. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmannen Torunn Skumlien Nilsen økonomidirektør Side 3 av 3

4 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN FOR SANDNES KOMMUNE (inkl. kommunale foretak) Vedtatt av kommunestyret i sakxx/10 ( ) INNHOLD 0. Innledning Gjeldende lover og regler Ansvarsfordeling Formål med finansforvaltningen Overordnet finansiell stategi, generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Fullmakter Finansiell risiko Risikospredning Rutiner for rapportering Avvikshåndtering Kvalitetssikring Evaluering av reglement for finansforvaltning... 5 Vedlegg 1: Retningslinjer for plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål... 6 Vedlegg 2: Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen... 7 Vedlegg 3: Retningslinjer for plassering av langsiktige finansielle aktiva... 8

5 0. Innledning Reglementet for finansforvaltningen i Sandnes kommune fastlegger de grunnleggende prinsipper for forvaltning av kommunens finansielle aktiva (plasserte midler) og forvaltningen av gjeld og øvrige finansieringsavtaler, jfr. forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. De finansielle aktiva omfatter plassering og forvaltning av ledig likviditet for driftsformål og langsiktig finansielle aktiva. Dette reglementet vil også gjelde for kommunale foretak i Sandnes kommune. 1. Gjeldende lover og regler Sandnes kommune skal innrette sin finansforvaltning i henhold til gjeldende lover og regler. Ved endringer i lover og regler vil reglementet for finansforvaltningen endres, og korrigeringer vil bli lagt frem til politisk behandling. Kommuneloven gir følgende regler for kommunens finansforvaltning; " 52 Finansforvaltning 1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. 2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko. 3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall." Departementet har med hjemmel i kommuneloven 52 nr 2 fastsatt en forskrift gjeldende fra 1 juli Forskriften stiller nærmere angitte krav til kommuners reglement for finansforvaltningen. Det fremgår blant annet av forskriftene: Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommuestyre-og fylkestingperiode. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltning ved fastsettelse av reglementet. Reglementet skal baseres på kommunens eller fylkeskommunens egen kunnskap på feltet. 2. Ansvarsfordeling Rådmannen er ansvarlig for den løpende finansforvaltningen innenfor rammen av dette reglverk, herunder å utarbeide nødvendige instrukser og fullmakter på dette området. Rådmannen kan beslutte å overlate hele eller deler av finansforvaltningen til eksterne forvaltere. Rådmannen skal etablere betryggende rutiner for å vurdere finansiell risiko og å håndtere slik risiko så lenge kommunen er eksponert for risiko som nevnt. 2

6 3. Formål med finansforvaltningen Finansforvaltningen i Sandnes kommune har følgende overordnede formål: Sørge for at kommunen har likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Plasserte midler skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringen. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refiansieringsrisko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 4. Overordnet finansiell strategi, generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Overordnet finansiell strategi Kommunens finansportefølje (eiendeler og gjeld) skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Renterisikoen minimaliseres mest mulig slik at renteendringer skal ha minst mulig virkning for driften. Det oppnås ved å se balansen under ett. Renteinntekter på eiendeler og renteutgifter på lån må ses i sammenheng. Ved å ha sammenfallende løpetid på renter både på eiendelesiden og gjeldssiden oppnås stor grad av rentesikring. Det vil kun være renterisiko på netto forskjellen mellom rentebærende eiendeler og rentebærende gjeld. Ved plassering av overskuddslikviditet skal det legges stor vekt på kredittrisiko. I avveining mellom økt avkastning og redusert risiko foretrekkes redusert risiko. Det bør ikke tas opp lån før det likviditetsmessig er nødvendig. Låneopptak skyves mest mulig ut i tid ved at ledig likviditet benyttes først. Det betyr økt risiko å sitte med for mye likviditet både med hensyn til avkastning og tap på plasserte midler. Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen Rammene for finansforvaltningen settes ved å definere grenser for ulike typer finansielle risiki. Kommunen kan i sin finansforvaltning benytte seg av sikringsinstrumenter (avledede instrumenter). Avledede instrumenter må bare benyttes innenfor et omfang som gjør at de kan knyttes til underliggende aktiva eller gjeld og inngår ved beregning av finansielle risiki. Finansielle instrumementer kan benyttes for å sikre mot uønskede rentesvingninger. Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis ledig likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva er gitt i separate vedlegg. 5. Fullmakter Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokumentet delegeres følgende fullmakter til rådmannen. Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond foreta plasseringer på særvilkår Inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter innenfor de begrensninger som følger av pkt Finansiell risiko Følgende former for finansielle risiki er definert: Kredittrisiko: Representerer faren for at låntaker, eller motparten i en derivatkontrakt, ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Slik risiko skal være lav. 3

7 Markedsrisiko: Renterisiko: Likviditetsrisiko: Valutarisiko: Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er eksponert. Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode. Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i valutamarkedet. Usystematisk risiko: Er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på markedet både på kort og lang sikt. Sandnes kommunes finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. 7. Risikospredning For langsiktige plasseringer skal kommunen søke risikospredning ved å spre plasseringene på flere aktivaklasser. Lav usystematisk risiko søkes oppnådd ved å spre plasseringene på flere utstedere innen samme aktivaklasse. 8. Rutiner for rapportering Hvert tertial skal det utarbeides en finansrapport til kommunestyret. For forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål skal minimum følgende rapporteres: Oversikt over plassering, markedsverdi og avkastning av ledig likviditet i perioden fordelt på aktivaklasse. Evaluering av porteføljens avkastning i forhold til relevant sammenligningsindeks (NIBOR 1 måned, norsk pengemarkedsrente) Vesentlige markedsendringer, endringer i risikoeksponering og avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i i finansreglementet. For forvaltningen av rentebærende gjeld skal minimum følgende rapporteres, hensyntatt effekten av eventuelle rentesikringsavtaler: Oversikt over lånetype, renteutvikling og låneinstitusjon. Løpetid for passiva Vesentlige markedsendringer, endringer i risikoeksponering og avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i i finansreglementet. For forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva skal minimum følgende rapporteres: Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår Evaluering av porteføljens avkastning i forhold til relevant sammenligningsindeks. (NIBOR 12- måneder, norsk pengemarkedsrente) Vesentlige markedsendringer, endringer i risikoeksponering og avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i i finansreglementet. 4

8 9. Avvikshåndtering I utgangspunktet skal det ikke forekomme avvik fra reglene i finansreglementet. Dersom det unntaksvis oppstår en situasjon hvor finansforvaltningen likevel bryter med de rammer og begrensninger for forvaltningen som er fastsatt, skal formannskapet straks underettes. Det skal legges fram en anbefaling fra rådmannen om hvordan avviket skal rettes opp. 10. Kvalitetssikring Rådmannen skal se til at uavhengig kompetanse vurderer dette reglementet for kommunens finansforvaltning samt de rutiner rådmannen har etablert i henhold til pkt 2 andre avsnitt i dette reglementet. Denne vurderingen skal legges frem for kommunestyret til orientering. 11. Evaluering av reglement for finansforvaltning Ved vesentlige endringer i ramsebetingelsene, skal administrasjonen snarest legge frem forslag til endring i reglementet. 5

9 Vedlegg 1: Retningslinjer for plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål Det skal være tilstrekkelig likviditetsreserve disponibel slik at alle påregnelige utbetalinger kan skje punktlig. Kommunens likviditetsreserve skal normalt være plassert på konsernkonto i den bank kommunen har inngått bankavtale med. Trekkrettighet på konsernkonto og eventuelle frie midler fra kommunale foretak på konsernkonto, inngår også i kommunens likviditetsreserve. Midler kan plasseres på følgende måte: 1. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat med løpetid kortere enn 12 måneder: Ingen begrensning 2. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norske statsforetak med løpetid kortere enn 12 måneder: Ingen begrensning. 3. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner med løpetid kortere enn 12 måneder: Ingen begrensning på total eksponering mot sektoren, men maksimum 50% av ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål pr. utsteder. 4. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norske banker og kredittforetak, og innskudd i banker med løpetid kortere enn 12 måneder: Ingen begrensning på total eksponering mot sektoren, men maksimum innskudd i en bank/foretak skal ikke overstige kr 150 millioner. Kortsiktige bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er unntatt fra denne regelen. 5. Norske rentefond:(pengemarkedsfond og obligasjonsfond) Det kan plasseres i rentefond med gjennomsnittlig løpetid kortere enn 12 måneder. Plassering i et enkelt rentefond skal ikke overstige 20% av fondets samlede innskudd. Det kan kun plasseres i fond som tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20% kapitalvekting. 6. For plasseringer i rentebærende verdipapirer gjelder i tillegg følgende: Det kan ikke plasseres i ansvarlige lån. Dersom låntaker har rett til å regulere renten i lånetiden, skal långiver ha en tilsvarende innløsningsrett. Dette gjelder ikke lån med flytende rente. Rutiner ved plassering: Ved plassering skal det foretas en konkret vurdering med avgjørende vekt på sikkerhet. Avgjørelsen om plassering kan tas av 2 personer i den sentrale økonomiadministrasjon etter fullmakt fra rådmannen. Det føres egen protokoll over plasseringsvedtakene. Det skal ved plassering regelmessig beregnes likviditetsbehov og risikoeksponering. 6

10 Vedlegg 2: - Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen 1. Konkurrerende tilbud Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes tilbud fra minst tre låneinstitusjoner. 2. Tidspunkt for opptak Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling. 3. Valg av rentebindingsperiode Rettesnor for styring av låneporteføljen skal være å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et ønske om forutsigbarhet i lånekostnader. Ved valg av rentebindingsperiode ses balansen under ett slik at det blir størst mulig sammenfallende rentebindingsperiode på rentebærende eiendeler og rentebærende gjeld. Rentebytteavtaler (rentesikringinsinnstrument) kan brukes til å oppnå ønsket rentebinding på gjelden. 4. Valg av låneinstrumenter Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Likeledes kan det gjøres direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner. Innenfor de til enhver tid gjeldene regler og forskrifter, kan det også tas opp faste lån, lån med flytende rente, åpne lån samt lån med tilhørende opsjonsbetingelser knyttet til lånet dersom dette bidrar til å låse renten innen visse intervaller. 5. Kjøp av sertifikater og obligasjoner Det er adgang til å kjøpe sertifikater og obligasjoner utstedt av Sandnes kommune (egne sertifikater og obligasjoner) som ledd i styringen av renterisiko og likviditet. Dette bidrar til mer likviditet i papirene og dermed lavere lånekostnad ved nye låneopptak. 6. Likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko/valutarisiko Kommunen regner med i overskuelig fremtid å kunne dekke sitt lånebehov til akseptable betingelser. Det settes derfor ikke spesielle krav til gjennomsnittlig restløpetid på gjelden. Eventuell låneopptak i utenlandsk valuta skal sikres tilbake til norske kroner. 7. Spredning av låneopptak Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere lånegivere. Enkeltlån bør ikke overstige 30% av total lånegjeld. 7

11 Vedlegg 3: Retningslinjer for plassering av langsiktige finansielle aktiva ( plasseringer som har løpetid 12 måneder eller mer) Midler kan plasseres på følgende måte: 1. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat: Ingen begrensning 2. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norske statsforetak: Ingen begrensning. 3. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner: Ingen begrensning på total eksponering mot sektoren, men maksimum 50% av langsiktige finansielle midler pr. utsteder. 4. Rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norske banker, forsikringsselskap og kredittforetak, og innskudd i norske banker. Ingen begrensning på total eksponering mot sektoren, men maksimum 20% av langsiktige finansielle midler pr. utsteder. Kortsiktige bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er unntatt fra denne regelen. Det er en forutsetning at utsteder/finansinstitusjonen til enhver tid tilfredsstiller gjeldende krav til ansvarlig kapital. 5. For plasseringer i rentebærende verdipapirer gjelder i tillegg følgende: Dersom låntaker har rett til å regulere renten i lånetiden, skal lånegiver ha en tilsvarende innløsningsrett. Dette gjelder ikke lån med flytende rente. Det kan kun plasseres i lån med utestående volum 50 millioner kroner eller mer på emisjonstidspunktet. 6. Rentefond: Maksimum 50% av langsiktige finansielle midler kan plasseres i rentefond med gjennomsnittlig løpetid 12 måneder eller mer. Plassering i et enkelt rentefond skal ikke overstige 20% av fondets samlede innskudd. Rentefondet skal være forvaltet av norsk verdipapirfondselskap og det kan kun plasseres i fond som tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20% kapitalvekting. Rutiner ved plassering: Ved plassering skal det foretas en konkret vurdering med avgjørende vekt på sikkerhet. Avgjørelsen om plassering kan tas av 2 personer i den sentrale økonomiadministrasjon etter fullmakt fra rådmannen. Det føres egen protokoll over plasseringsvedtakene. Det skal ved plassering regelmessig beregnes likviditetsbehov og risikoeksponering. 8

12 Rogaland Revisjon IKS Var saksbehandler : Var data : Var referanse: Side: av 1 Sandnes kommune Kapi til : ERKLJERING OM SANDNES KOMMUNES FINANS FORVALTNINGSREGLEMENT Vi har gjennomfert de handlinger som er avtalt med dere for kontroll av nytt finansforvaltningsreglement som trer i kraft Vart oppdrag er utfert i samsvar med SBT 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Kontrollhandlingene er utfert for a bista Sandnes kommune med a vurdere om finansforvaltningsreglementet er tilstrekkelig og i samsvar med kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vi presiserer at dette arbeidet er en sterskilt oppgave utover det som falger av det ordinrere revisjonsoppdraget. Vi mener at: Nytt finansreglement for Sandnes kommune er i trad med de formelle krav som stilles. Rutiner for handtering av finansiell risiko iht. reglement synes tilfredsstillende lagt opp. For ordens skyld gjer vi oppmerksom pa at rutinene ikke er testet da reglement ikke er tratt i kraft enna. Rutiner for a avdekke avvik fra finansreglementet synes tilfredsstillende lagt opp. Var revisjonsuttalelse er utelukkende utarbeidet for det formalet som er beskrevet avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet form al. ferste Stavanger, Rogaland Revisjon IKS & (vt / ~ Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirekter/ statsautorisert revisor Postadresse : Lekkevn STAVANGER BeS0kadresse: Samma E postadresse: -ravisjon.no Telefon : Telefaks: Bankkonto: VIr1<somhets nr: NO MVA Revisor nr: RE VISJONSUTTALEL SE - FINANS FORVAL TNINGSRE GLEM ENTET.oOCX

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune vedtatt Kommunestyre Sak 39/12 25.06.2012 revidert Kommunestyre 15.12.2016 Side 1 av 8 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT 16/ Vedtatt av kommunestyret I K.sak. 104/16 I møte Kvalitetssikret av Revisjon Midt Norge

FINANSREGLEMENT 16/ Vedtatt av kommunestyret I K.sak. 104/16 I møte Kvalitetssikret av Revisjon Midt Norge 16/1751-9 Vedtatt av kommunestyret I K.sak. 104/16 I møte 13.12.2016 Kvalitetssikret av Revisjon Midt Norge 15.11.16 Innhold KAPITTEL 1 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for. finansforvaltning

Reglement for. finansforvaltning Farsund kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i Farsund kommunestyre i møte den 16.04.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, MÅLSETTING, LOVHJEMLER OG RISIKO 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 MÅLSETTING OG

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT HURUM KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret

FINANSREGLEMENT HURUM KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret FINANSREGLEMENT HURUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27.09.2016 INNHOLD 1. Finansreglementets virkeområde...2 2. Hjemmel...2 3. Unntak fra reglementet...2 4. Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning...3

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Oppegård kommune

Reglement for finansforvaltning Oppegård kommune Reglement for finansforvaltning Oppegård kommune Vedtatt av kommunestyret 10.9.2012 sak 51/12 e-sak 12/1803 1 Side 1 OVERORDNEDE RAMMER... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANSVAR OG FULLMAKTER... 3 4 FORVALTNING AV LEDIG

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2018

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2018 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2018 Rådmannen i Drammen 5. juni 2018 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune.

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune Vedlegg 1 Reglement for finansforvaltning i Drammen kommune Revidert versjon vedtatt av Drammen bystyre 30.05.2006 INNLEDNING DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETNING 1.2. RAMMER FOR FORVALTNINGEN

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/2800-1 Dato: 18.04.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2015 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2015 jfr. gjeldende finansreglement.

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/3281-1 Dato: 04.06.2013 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 30.04.2013 Vedlegg: Sammendrag: Bakgrunn: Rapportering pr 30.04.2013 jf gjeldende

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE K.sak 31/2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune Reglement for finansforvaltning Bjugn kommune Vedtatt av kommunestyret 24/9-2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/3479-1 Dato: 13.05.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 1. KVARTAL 2016 Bakgrunn: Rapportering pr 31.03.2016 jfr. gjeldende finansreglement.

Detaljer