[Skriv inn tekst] Kompetanseløftet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Skriv inn tekst] Kompetanseløftet 2015"

Transkript

1 [Skriv inn tekst] Kompetanseløftet 2015 Rapportering frå kommunane i Møre og Romsdal resultat for 2013 og planer for

2 Innhald 1. Innleiing Organisering og samarbeid med ulike aktørar Datakvalitet Prioriteringar i Fordeling av midla (justert etter tilbakemelding om igangsette tiltak) Resultat Rekruttering Kompetanseheving Helsefagarbeidar Fagskuleutdanning Desentraliserte høgskulestudiar Vidareutdanning høgskuleutdanna personell Lærlingar andre kurs og tiltak( til dømes internopplæring) Oppsummering (måloppnåing så langt) Utfordringar... 9 Vedlegg 1 Andel årsverk utført av ansatte, 55 år og eldre Vedlegg 2 Sjukepleiarar i brukaretta plei- og omsorgsteneste fordelt etter arbeidstid Vedlegg 3 Hjelpepleiere, oms.arbeidarar og helsefagarbeidarar i brukarretta pleie- og omsorgsteneste fordelt etter arbeidstid side 1

3 1. Innleiing Kompetanseløftet er fylgt opp som ein del av Omsorgsplan Tilskot til utdanning er tildelt kommunane i to tildelingsrundar, vår og haust. Resultat og plantal 2012 for Kompetanseløftet 2015 vert rapportert i en fylkesrapport til Helsedirektoratet 01.mars. Rapporten byggjer på innrapporterte tal frå kommunane pr.1.februar Som grunnlag for rapporten har vi også brukt statistikkpakka som er utarbeidd for fylkesmennene av Helsedirektoratet, samt tal henta frå KOSTRA. Og vi har teke med erfaringar frå kommunane i Møre og Romsdal for å vise kva utfordringar dei står overfor. Møre og Romsdal har 36 kommunar. Alle 36 kommunane har rapportert. 2. Organisering og samarbeid med ulike aktørar Omsorgsplan 2015 er organisert som prosjekt i Møre og Romsdal. Styringsgruppa består av Fylkesmann og avdelingsdirektørane hjå fylkesmannen, samt KS sin regionleiar. Fylkesmannen er leiar for styringsgruppa. Kompetanseløftet 2015 er delprosjekt under prosjekt Omsorgsplan 2015 Kommunane i Møre og Romsdal har ein kontaktperson for Kompetanseløftet Det gjer samarbeidet enklare og betrar informasjonen. Fylkesmannen arrangerer eit årleg møte med kontaktpersonane. Tema på desse møta er rapportering, søknad og erfaringsdeling, samt tema som er nemnt i embetsoppdraget. Det er etablert ei eiga arbeidsgruppe vedrørande utfordringar knytt til rekruttering og utdanning til helsearbeidarfaget og fagskule. Gruppa er leia av KS sin prosjektleiar for Aksjon Helsefagarbeidar. I tillegg deltek fylkeskommunen, vidaregåande skule og fagforbundet. Det blir årleg gjennomført to konferansar for elevar i Vg 2. Fokus er rekruttering til læretid. Kommunane er til stades i konferansen for å profilere seg med eigne stands. Det er om lag 200 deltakarar totalt, rekrutteringspatruljen har innlegg på kvar sin konferanse om "Derfor ble jeg Helsefagarbeider". Det er etablert tre rekrutteringspatruljer i Møre og Romsdal, som alle er aktive og får tilskot frå Kompetanseløftet. Fylkesmannen har og eit breitt samarbeid med høgskulane i Møre og Romsdal, utviklingssenteret for heimeteneste i Ålesund og sjukeheim i Kristiansund, Helse Møre og Romsdal og Senter for omsorgsforsking. Møteplassane er mellom anna i fagleg nettverk for pleie og omsorg, styringsrådet for utviklingssentra, arrangerer konferansar og fagdagar saman. Internt i avdelinga er det etablert eit tilskotsforum. 3. Datakvalitet Ved rapporteringa fyller dei fleste kommunane ut skjema riktig og innan fristen. Samstundes ser ein at nokon av kommunane ikkje fyller ut skjema 1. manglar namn på kommune og kontaktperson på nokon av skjemaene. Det kan vere ei kjelde til feil i overføringa til samleskjema. sender inn skjema i pdf format. side 2

4 sender ikkje skjema, men skriv ein rapport. 4. Prioriteringar i 2013 Grunnprinsipp som låg til grunn for fordelinga av midlar i 2013 Nasjonale føringar Kommunane sine prioriteringar Erfaringar/ kjennskap fylkesmannen har til kommunen frå tilsyn, klagesaker som leiing, helseog omsorgstenestelova kap.9 og pasient- og brukarrettighetslova kap. 4A og legemiddelbruk. Same sum til alle kommunane til den enkelte utdanning pr. tilsette 4.1 Fordeling av midla (justert etter tilbakemelding om igangsette tiltak) Fylkesmannen i Møre og Romsdal tildeler tilskot til kommunane to gonger i året, med søknadsfrist 1.april og 1.september. Etter gjennomgang av søknader tek ein kontakt med kommunen for å justere tilskotet etter kva tiltak som kommunen iverksett. Kommunen kan då søkje om midlar til nye tiltak som blir iverksett 1.september Kommunen kan søkje om å endre evt. sum ut i frå endringar som har skjedd. Ved neste års søknad, gir ein tilbakemelding om overført sum, og fylkesmannen justerer årets tildeling etter det. 5 Resultat 5.1 Rekruttering side 3

5 Delmål 1: Skaffe nye årsverk med relevant fagutdanning i perioden Alle 36 kommunane i Møre og Romsdal har rapportert. Rapporteringa viser at kommunane har planlagt å opprette 79,42 årsverk i 2014.Vi har tidlegare lagt til grunn at Møre og Romsdal sin del utgjer 133 årsverk pr.år. Tala som er rapportert i 2014, for oppretting av stillingar i inneverande år ligg på eit lågare nivå i høve til dette. Dersom ein ser på statistikken frå SSB , ser ein at kommunane auka med 147,89 årsverk, planlagde tal var 143,55, statistikken syner også at det er store variasjonar mellom kommunane. Volda kommune har auka med 22,23 årsverk og Herøy har redusert med 11,55 årsverk. Andelen av årsverka med relevant utdanning har auka med 1,3 prosent i perioden Møre og Romsdal har 75 prosent årsverk med relevant utdanning og ligg 1,2 prosent over landsgjennomsnittet.det er store forskjellar kommunane imellom. Tingvoll kommune har 84,9 prosent andel årsverk med relevant utdanning og lågast ligg Sande kommune med 61,9 prosent. Det er eit mål for Kompetanseløftet 2015 i vårt fylke, at 90 prosent av dei tilsette i brukarretta pleieog omsorgsteneste skal ha helse- og sosialfagleg utdanning. Det er eit ambisiøst mål, som krev felles initiativ frå både utdanningsinstitusjonar og kommunar. side 4

6 Andelen med relevant utdanning frå høgskule eller universitet ligg på 32,7 prosent i 2012, 0.5 prosent under landsgjennomsnittet. Det er ein auke på 2,5 prosent i perioden Andel sjukepleiarar i Møre og Romsdal er på 19.1 prosent både i 2011 og Det er 1,5 prosent under landsgjennomsnittet. 15 av kommunane har hatt ein nedgang i talet på sjukepleiarar i side 5

7 5.2 Kompetanseheving Delmål 2: Heve det formelle utdanningsnivået. Kommunane har i fylgje rapporteringa gjennomført utdanning for 238 av sine tilsette i Dette er 113 fleire enn det som var meldt som planlagt ved rapporteringa i fjor. Og det er ein auke på 32 personar som har gjennomført utdanning i 2013, i forhold til det som var gjennomført i 2012.Det er det høgste talet på tilsette som har gjennomført utdanning, i planperioden for Omsorgsplan 2015.Det lågaste talet var i 2010 på 180 tilsette og det høgaste til no var 225 tilsette i År Tilsette som fullførte utdanning Helsefagarbeidar Type utdanning Resultat Resultat Resultat Helsefagarbeidarar Tabellen viser talet på helsefagarbeidarar som er rapportert gjennomført i perioden Måltalet for Møre og Romsdal er ca. 150 pr.år. Resultat I 2013 var det 77 personar som fullførte helsefagarbeidarutdanninga og 90 personar som fullførte i 2012, ein nedgang på 13 personar. I 2014 er det 107 vaksne som er i gang med utdanninga som helsefagarbeidar. 57 av desse skal fullføre utdanninga i 2014 og 57 i 2015 side 6

8 5.2.2 Fagskuleutdanning Type utdanning Resultat Resultat Resultat Fagskule Tabellen viser talet på personar som har gjennomført fagskule i perioden Måltalet for Møre og Romsdal 30 pr.år Resultat Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fram til no gjeve tilskot gjennom Kompetanseløftet 2015 til vidareutdanningstiltak på dette nivået, sjølv om utdanningane kan mangle godkjenning frå NOKUT. Det er fortsatt kun fagskoleutdanninga i psykisk helsearbeid i Kristiansund som er godkjent av NOKUT. Frå rapporteringa frå førre året ser vi at 25 ville vere under utdanning i 2013, 65 færre enn i av desse var forventa å fullføre i løpet av året. Det er rapportert at kun 19 har gjennomført fagskule i I 2014 er det 57 som er under utdanning og 17 er planlagt fullført i Desentraliserte høgskulestudiar Type utdanning Resultat Resultat Resultat Resultat Desentralisert høgskuleutdanning Tabellen viser talet på personar som har gjennomført desentralisert høgskuleutdanning i perioden Måltalet for Møre og Romsdal er 10 pr. år For å ivareta rettstryggleiken til psykisk utviklingshemma som vert utsett for tvang og makt, stiller lova krav til kvalifisert personell ved gjennomføring av tvangstiltak. Fylkesmannen har gitt tilskot til dei kommunane som har søkt midlar for at tilsette kan ta desentralisert vernepleieutdanning. Høgskulen i Molde oppretta i 2008 desentralisert utdanning i vernepleie og det første kullet var ferdig våren Det var behov for oppstart av ny klasse hausten Av økonomiske grunnar fann Høgskulen dette vanskeleg. Fylkesmannen bidreg difor med delt tilskot til høgskule og kommune for kvar student som blir prioritert og får permisjon av kommunen. Det er rapportert at sju har gjennomført desentralisert høgare utdanning i 2013 og at 57 er under utdanning i Vidareutdanning høgskuleutdanna personell Type utdanning Resultat Resultat Resultat Vidareutdanning høgskule Tabellen viser talet på personar som har gjennomført vidareutdanning høgskule i perioden Resultat side 7

9 Måltalet for Møre og Romsdal er 80 pr.år Måltalet for Møre og Romsdal er nådd i tre av fire år i perioden Det var i 2011 ein ikkje nådde målet på 80 pr. år. Gjennomsnittleg ligg ein langt over måltalet i perioden personar fullførte vidareutdanning på høgskulenivå i 2013, det er 37 færre enn i personar er under utdanning i Det er 135 er planlagt fullført i 2014 og 85 i Rehabilitering Sidan 2012 har det vore stort fokus på Samhandlingsreforma, som er ei retningsreform. Det skal leggast vekt på folkehelse, det førebyggjande og rehabilitering. Ein ser at i 2013 var det åtte som fullførte vidareutdanning i rehabilitering, det same som i Det er 21 personar som er under utdanning i Leiing God leiing på alle nivå er avgjerande for å lukkast med måloppnåinga i Omsorgsplan 2015 og Samhandlingsreforma. Vidareutdanning i leiing er eit prioritert område, då leiing har stor betyding for kompetanse og kvalitet i tenestene. Det er viktig at noverande og potensielle leiarar for verksemder i brukarretta pleie- og omsorgssektor har nødvendig kompetanse, kunnskapar, ferdigheiter og haldningar til å leie komplekse organisasjonar med store krav til tverrfagleg samarbeid, samspel mellom eigen arbeidsstad i kommunen og spesialisthelsetenesta. Samstundes er det viktig at leiarar har kompetanse som sikrar rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnytting i verksemda. 61 personar fullførte leiarutdanning i 2013, mot 69 i av desse har gjennomført leiarprogrammet «Lederopplæring Helse og omsorg Kompetanseløftet 2015». I 2014 er 97 personar under utdanning, og 44 av desse har planlagt å fullføre i Lærlingar Type utdanning Resultat Resultat Resultat Lærlingar Tabellen viser talet på lærlingar i perioden Måltal for 2013 er 100 pr.år Resultat Måltalet for Møre og Romsdal er nådd i tre av fire år i perioden Det var i 2012 ein ikkje nådde målet på 100 pr. år. Gjennomsnittleg ligg ein over måltalet i perioden Ved rapporteringa i 2014 er det seks kommunar som ikkje har planlagt oppretting av læreplassar og som ikkje har løpande lærekontraktar. For 2013 var det planlagt 76 læreplassar, 59 færre enn planlagt i 2012.I følgje rapporteringa for 2013 er det oppretta 162 læreplassar. For 2014 er det planlagt 169 læreplassar, ein auke på sju læreplassar i helsearbeidarfaget. Auken i talet på planlagde læreplassar kan skuldast at kommunane ser behovet for å rekruttere helsefagarbeidarar og at ein del kommunar ser at det å ha lærlingar kan vere god økonomi. side 8

10 5.2.6 andre kurs og tiltak( til dømes internopplæring) Type utdanning Resultat Resultat Resultat Andre kurs og tiltak Tabellen viser talet på personar som har gjennomført andre kurs og tiltak i perioden Resultat Det er fjerde året det blir rapportert i høve til Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Demensomsorgens ABC gir grunnleggjande opplæring i demens for tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Dette medverkar til å heve kompetansen hjå dei tilsette og heve kvaliteten i tenesta for den einskilde brukar og deira pårørande. Det har vore stor aktivitet i fylket og i 2013 var det 261 som gjennomførte Demensens ABC. Av dei var det 26 deltakarar utan helse- og sosialfagleg utdanning. I 2012 var det 243 som fullførte, og 20 deltakarar utan helse- og sosialfagleg utdanning. Det er eit stort avvik frå rapporteringa frå i fjor, der det var planlagt at 102 skulle fullføre i Det er 1002 under utdanning i 2014 og det er planlagt at 296 fullfører i Både kommunane og dei to alderspsykiatriske einingane ved Helse Møre og Romsdal HF gjer ein stor innsats i dette arbeidet. Det er e- læringskurs i høve personar med psykisk utviklingshemma "Mangfold og muligheter". Det var 12 kommunar som gjennomførte i Det er fleire kommunar som har delteke på pasientsikkerheitskampanja om riktig legemiddelbruk i sjukeheim og heimetenesta, som har fått tilskot. 6. Oppsummering (måloppnåing så langt) mange som gjennomfører utdanning 238 personar færre utdannar seg til helsefagarbeider.helsefagarbeidarutdanninga var ikkje første prioritet ved søknadane i 2013 få som gjennomfører fagskule desentralisert høgskuleutdanning - det er 57 personar som er under utdanning i desentralisert høgskuleutdanning for vernepleiarar i 2014 færre personar har gjennomført vidareutdanning på høgskule ca 45 % av desse tek leiar utdanning seks kommunar som ikkje planlegg å ha lærlingar kommunane aukar talet på lærlingar mange tilsette deltek på Demensomsorgens ABC. Møre og Romsdal er det fylket med flest deltakarar Det er framleis i fire kommunar som ikkje deltek i Demensomsorgens ABC Det er måltala for læreplassar i helsearbeidar faget og vidareutdanning høgskule som er nådd i Utfordringar Dei største utfordringane i å nå måla i K2015 i Møre og Romsdal er : rekrutteringa av yngre kvalifisert personell gjennom vidaregåande opplæring. Kun en fagskoleutdanninga som er godkjent av NOKUT i fylket mange manglar praksis, og må ha fem års arbeidspraksis før eventuell fagprøve. side 9

11 Stor del av tilsette som er 55 år og over, 27,2 prosent. Det er tre prosent over landsgjennomsnittet. Det gjev stort behov for nyrekruttering. høg del av stillingane som er deltidsstillingar prosent av hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og helsefagarbeidarar har timar i veka og 30,7 prosent av sjukepleiarane. kommunens økonomiske situasjon storleiken på tilskotet vikarutgifter i kommunane Vedlegg: 3 side 10

12 Vedlegg 1 Andel årsverk utført av ansatte, 55 år og eldre Andel årsverk utført av ansatte, 55 år og eldre Molde 18,7 % 22,1 % 23,3 % 23,9 % 1504 Ålesund 20,0 % 23,1 % 24,1 % 23,4 % 1505 Kristiansund 18,3 % 24,0 % 25,5 % 27,2 % 1511 Vanylven 27,5 % 36,3 % 38,2 % 34,6 % 1514 Sande 30,0 % 38,0 % 37,3 % 33,9 % 1515 Herøy 22,7 % 22,2 % 24,0 % 24,4 % 1516 Ulstein 19,2 % 20,4 % 23,3 % 28,1 % 1517 Hareid 29,4 % 26,0 % 31,7 % 34,0 % 1519 Volda 20,8 % 21,3 % 21,5 % 19,4 % 1520 Ørsta 21,6 % 24,6 % 25,8 % 28,3 % 1523 Ørskog 38,4 % 41,0 % 44,0 % 45,3 % 1524 Norddal 25,9 % 33,7 % 33,3 % 37,5 % 1525 Stranda 27,5 % 33,3 % 30,6 % 30,8 % 1526 Stordal 23,3 % 23,5 % 27,0 % 25,6 % 1528 Sykkylven 21,2 % 22,0 % 25,8 % 27,3 % 1529 Skodje 21,3 % 22,8 % 24,1 % 27,2 % 1531 Sula 19,8 % 20,0 % 21,3 % 23,3 % 1532 Giske 22,2 % 20,6 % 21,6 % 24,5 % 1534 Haram 23,5 % 31,4 % 30,8 % 32,6 % 1535 Vestnes 28,2 % 34,3 % 35,5 % 31,8 % 1539 Rauma 22,0 % 24,7 % 27,9 % 27,6 % 1543 Nesset 29,6 % 29,4 % 27,6 % 28,1 % 1545 Midsund 23,0 % 27,8 % 31,2 % 30,6 % 1546 Sandøy 21,4 % 32,7 % 33,3 % 34,8 % 1547 Aukra 25,0 % 33,3 % 33,0 % 32,9 % 1548 Fræna 25,0 % 28,0 % 30,0 % 30,0 % 1551 Eide 22,4 % 33,0 % 30,8 % 31,5 % 1554 Averøy 21,8 % 23,7 % 27,7 % 28,3 % 1557 Gjemnes 31,0 % 31,6 % 33,7 % 39,5 % 1560 Tingvoll 27,1 % 27,5 % 29,2 % 30,7 % 1563 Sunndal 19,9 % 19,9 % 20,8 % 21,6 % 1566 Surnadal 22,7 % 22,3 % 21,6 % 24,3 % 1567 Rindal 25,9 % 24,1 % 23,9 % 22,3 % 1571 Halsa 17,9 % 23,2 % 23,7 % 28,3 % 1573 Smøla 24,1 % 30,3 % 34,6 % 31,7 % 1576 Aure 25,0 % 31,4 % 30,6 % 36,3 % Samlet Møre og Romsdal 22,4 % 25,4 % 26,6 % 27,2 % SAMLET LANDET 20,0 % 22,1 % 22,9 % 23,2 % side 11

13 Vedlegg 2 Sjukepleiarar i brukaretta plei- og omsorgsteneste fordelt etter arbeidstid Sykepleiere i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste Sysselsatte fordelt etter avtalt arbeidstid i 2012 inntil 9 timer timer 30 timer og timer mer 1502 Molde 3,8 % 9,2 % 23,3 % 63,8 % 1504 Ålesund 0,9 % 8,5 % 30,1 % 60,4 % 1505 Kristiansund 1,1 % 12,1 % 26,4 % 60,3 % 1511 Vanylven 0,0 % 4,2 % 50,0 % 45,8 % 1514 Sande 8,0 % 0,0 % 28,0 % 64,0 % 1515 Herøy 1,4 % 21,7 % 37,7 % 39,1 % 1516 Ulstein 2,4 % 12,2 % 41,5 % 43,9 % 1517 Hareid 0,0 % 17,1 % 37,1 % 45,7 % 1519 Volda 1,3 % 5,2 % 35,1 % 58,4 % 1520 Ørsta 0,0 % 12,7 % 31,0 % 56,3 % 1523 Ørskog 4,8 % 0,0 % 38,1 % 57,1 % 1524 Norddal 5,9 % 17,6 % 5,9 % 70,6 % 1525 Stranda 5,9 % 8,8 % 14,7 % 70,6 % 1526 Stordal 12,5 % 12,5 % 0,0 % 75,0 % 1528 Sykkylven 4,6 % 7,7 % 38,5 % 49,2 % 1529 Skodje 0,0 % 16,1 % 35,5 % 48,4 % 1531 Sula 2,9 % 14,5 % 33,3 % 49,3 % 1532 Giske 0,0 % 10,2 % 37,3 % 52,5 % 1534 Haram 2,4 % 12,2 % 32,9 % 52,4 % 1535 Vestnes 0,0 % 14,3 % 17,9 % 67,9 % 1539 Rauma 4,1 % 12,3 % 30,1 % 53,4 % 1543 Nesset 2,4 % 12,2 % 26,8 % 58,5 % 1545 Midsund 9,5 % 4,8 % 38,1 % 47,6 % 1546 Sandøy 0,0 % 5,6 % 33,3 % 61,1 % 1547 Aukra 3,6 % 7,1 % 53,6 % 35,7 % 1548 Fræna 7,2 % 10,1 % 23,2 % 59,4 % 1551 Eide 3,3 % 10,0 % 33,3 % 53,3 % 1554 Averøy 3,9 % 19,6 % 52,9 % 23,5 % 1557 Gjemnes 0,0 % 16,7 % 50,0 % 33,3 % 1560 Tingvoll 3,6 % 7,1 % 35,7 % 53,6 % 1563 Sunndal 0,0 % 10,5 % 30,3 % 59,2 % 1566 Surnadal 3,4 % 12,1 % 24,1 % 60,3 % 1567 Rindal 3,8 % 7,7 % 26,9 % 61,5 % 1571 Halsa 5,6 % 5,6 % 33,3 % 55,6 % 1573 Smøla 0,0 % 12,5 % 37,5 % 50,0 % 1576 Aure 0,0 % 9,1 % 24,2 % 66,7 % Samlet Møre og Romsdal 2,4 % 10,7 % 30,7 % 56,1 % SAMLET LANDET 2,5 % 11,4 % 27,5 % 58,7 % side 12

14 Vedlegg 3 Hjelpepleiere, oms.arbeidarar og helsefagarbeidarar i brukarretta pleie- og omsorgsteneste fordelt etter arbeidstid Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste Sysselsatte fordelt etter avtalt arbeidstid i 2012 inntil 9 timer timer timer 30 timer og mer 1502 Molde 4,9 % 14,0 % 33,0 % 48,1 % 1504 Ålesund 3,7 % 13,9 % 37,4 % 45,1 % 1505 Kristiansund 2,3 % 15,8 % 42,5 % 39,4 % 1511 Vanylven 1,5 % 32,4 % 44,1 % 22,1 % 1514 Sande 4,2 % 20,8 % 45,8 % 29,2 % 1515 Herøy 4,0 % 31,3 % 47,5 % 17,2 % 1516 Ulstein 6,3 % 21,9 % 42,2 % 29,7 % 1517 Hareid 1,9 % 25,0 % 40,4 % 32,7 % 1519 Volda 2,6 % 12,1 % 54,3 % 31,0 % 1520 Ørsta 4,5 % 16,4 % 34,3 % 44,8 % 1523 Ørskog 2,4 % 23,8 % 42,9 % 31,0 % 1524 Norddal 1,7 % 15,0 % 36,7 % 46,7 % 1525 Stranda 0,0 % 13,6 % 30,3 % 56,1 % 1526 Stordal 5,0 % 5,0 % 30,0 % 60,0 % 1528 Sykkylven 6,8 % 16,2 % 35,1 % 41,9 % 1529 Skodje 2,1 % 14,9 % 38,3 % 44,7 % 1531 Sula 4,0 % 16,8 % 41,6 % 37,6 % 1532 Giske 4,5 % 22,5 % 50,6 % 22,5 % 1534 Haram 2,9 % 11,7 % 35,9 % 49,5 % 1535 Vestnes 4,5 % 13,0 % 40,0 % 42,5 % 1539 Rauma 6,1 % 23,5 % 28,8 % 41,7 % 1543 Nesset 1,5 % 17,9 % 43,3 % 37,3 % 1545 Midsund 3,4 % 17,2 % 37,9 % 41,4 % 1546 Sandøy 3,4 % 24,1 % 31,0 % 41,4 % 1547 Aukra 0,0 % 12,8 % 31,9 % 55,3 % 1548 Fræna 6,0 % 14,8 % 38,9 % 40,3 % 1551 Eide 2,8 % 27,8 % 38,9 % 30,6 % 1554 Averøy 3,9 % 21,1 % 53,9 % 21,1 % 1557 Gjemnes 10,4 % 10,4 % 33,3 % 45,8 % 1560 Tingvoll 4,9 % 23,0 % 37,7 % 34,4 % 1563 Sunndal 3,0 % 18,3 % 49,7 % 29,0 % 1566 Surnadal 1,8 % 12,5 % 42,0 % 43,8 % 1567 Rindal 6,0 % 10,0 % 52,0 % 32,0 % 1571 Halsa 2,2 % 15,2 % 37,0 % 45,7 % 1573 Smøla 2,2 % 17,8 % 48,9 % 31,1 % 1576 Aure 5,6 % 20,2 % 43,8 % 30,3 % Samlet Møre og Romsdal 3,8 % 16,8 % 40,2 % 39,2 % SAMLET LANDET 4,3 % 17,8 % 38,3 % 39,6 % side 13

15 side 14

16 side 15

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

[Skriv inn tekst] Kompetanseløftet 2015

[Skriv inn tekst] Kompetanseløftet 2015 [Skriv inn tekst] Kompetanseløftet 2015 Rapportering frå kommunane i Møre og Romsdal resultat for og planer for 2015-2018 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Organisering og samarbeid med ulike aktørar... 2 3.

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet Dialogmøte 20.02.14 Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet 2015 Fem delmål 12 000 nye årsverk m/relevant fagutdanning innen 2015 Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskot. Møte m/kommunane 10. april 2015 v/ Marta Havre og Beate Helland

Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskot. Møte m/kommunane 10. april 2015 v/ Marta Havre og Beate Helland Kommunalt Kompetanse- og innovasjonstilskot Møte m/kommunane 10. april 2015 v/ Marta Havre og Beate Helland 1 Søknadsfrist 18. mai Søknadsskjema ligg ute på FM sine nettsider Ein felles søknad fra kommunen

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal

Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal 2014 Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Greta Irene Hanset Fylkesmannen i Møre og Romsdal 23.01.2014 1 In Innhold Samandrag:... 2 Satsingsområde...

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal

Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Greta Irene Hanset 06.11.2015 Innhold Innleiing:... 2 Satsingsområde fram mot 2020... 2 Kommunen må ha ein plan...

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide Møre og fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Region Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Fræna kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Fræna kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Vestnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Vestnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Hareid kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Hareid kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 27 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Kompetanse og rekruttering i Flora kommune

Kompetanse og rekruttering i Flora kommune Kompetanse og rekruttering i Flora kommune utfordringar og suksess Kompetansegapet i Flora kommune Vi har stort fokus på fag og kvalitet og då må vi ha fag- og høgskuleutdanna tilsette. Kartlagt og manglar

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Volda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Norddal_Stordal Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Ørsta kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ørsta kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Sula kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Sande kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Sande kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 27 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Møte om Kompetanse- og innovasjonstilskot 25. januar 2017

Møte om Kompetanse- og innovasjonstilskot 25. januar 2017 Møte om Kompetanse- og innovasjonstilskot 25. januar 2017 www.fylkesmannen.no/mr/ Fylkesmannen sine roller og oppgåver Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører

Detaljer

Eide kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Eide kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Utvikling i kommuneøkonomien i 2006 Møre og Romsdal 1 Innleiing Føremålet med denne rapporten er å seie noko om korleis den økonomiske utviklinga har vore for kommunane i fylket det siste året. Då rapporten

Detaljer

Sande kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Sande kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 27 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

Midsund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Midsund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 27 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide : Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Nordmøre Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure

Nordmøre Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure 217 Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i

Detaljer

Sunnmøre Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Sunnmøre Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga

Detaljer

Giske kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Giske kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Ørskog kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ørskog kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Sunndal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Sunndal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Stranda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Stranda kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Tingvoll kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Tingvoll kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Hareid kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Hareid kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 27 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Møre og Romsdat fylkeskommune saksframlegg Dato:Referanse:Vår saksbehandlar: 24.04.2014 27117/2014 EIvind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Fordeling av kommunale

Detaljer

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Averøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Ulstein kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Ulstein kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer