Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl."

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13. Januar 2003 på tlf /0 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 001/04 Valg av meddommere til tingrett og lagmannsrett, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn PS 002/04 Avisabonnementer til sjøfolk for perioden PS 003/04 Diverse referatsaker til møte i Formannskapet den PS 004/04 Godkjenning av møteprotokoll i Formannskapet den 2., 4. og 11. desember 2003 PS 005/04 Søknad om ettergivelse av gjeld / saksomkostninger, Unntatt offentlighet. De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus og Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/02035 Arkivnr.: 033 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 001/04 Formannskapet Sak: Valg av jordskiftemeddommere og meddommere til tingrett og lagmannsrett I. Saksdokumenter (vedlagt) Lister fra forrige periode korrigert for utflyttinger, dødsfall og øvrige fritak. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Brev av fra Justis- og politidepartementet Brev av fra domstoladministrasjonen Brev av og fra Hammerfest tingrett Brev fra Hålogaland lagmannsrett av og Brev fra Finnmark jordskifterett av Brev fra Finnmark fylkeskommune av III. Saksutredning 1. TEMA FOR FORMANNSKAPETS FORBEREDENDE VALGMØTE I formannskapets forberedende valgmøte iht. domstolloven 74 skal det foretas følgende valg: Lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett Til Hålogaland lagmannsrett skal det fra vår kommune velges 22 lagrettemedlemmer/ meddommere, 11 kvinner og 11 menn, det skal ikke velges varamedlemmer. Meddommere til tingretten I følge Hammerfest tingrett skal kommunen ha 180 meddommere fordelt på to utvalg på 90 kvinner og 90 menn. Særskilt utvalg av fagkyndige meddommere For vår kommune skal det velges følgende kategorier og antall fagkyndige : - 6 fagkyndige innen handel - 6 fagkyndige innen regnskap/finans/skatt/avgift

3 - 6 fagkyndige innen bygningsvesen - 10 fagkyndige innen sjøvesen 3 Særskilt utvalg for jordskiftesaker Finnmark jordskifterett har fastsatt at Hammerfest kommune skal ha et utvalg på 18 medlemmer. Iht. likestillingsloven 21 skal hvert kjønn være representert med minst 40% av medlemmene. 2. FREMGANGSMÅTEN VED VALGENE 2.1. Domstolenes oppgaver Lagmannsretten og tingretten har i tråd med domstolloven oversendt kommunen oppgave over antall lagrettemedlemmer og meddommere som skal velges i vår kommune Kommunens lister Kommunen skal forberede lister over kandidater ved å innhente opplysninger om formalia samt undersøke om de formelle vilkår og krav til skikkethet etc. er oppfylt. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i det valg som ble foretatt i 2000 samt de endringer som er foretatt for perioden og fremlegger dette Forberedende valgmøte og utlegging til alminnelig ettersyn Senest 15 januar i det påfølgende år (etter valgåret) skal formannskapet holde forberedende valgmøte og deretter legge ut listene til alminnelig ettersyn, dette etter reglene i domstollovens 74, denne lyder som følger : Senest 15 januar i det påfølgende år holder formannskapet, eller et fast utvalg som kommunestyret har tildelt oppgaven, et forberedende møte. I dette møtet avgjøres alle begjæringer om fritak for valg, og forslag avgis til valg av lagrettemedlemmer og meddommere så vel ved tingretten som ved lagmannsretten. Møtets beslutninger legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende, til å komme med det innen en fastsatt frist Kommunestyrets valgmøte Dette omtales i domstolloven 75 og har følgende ordlyd : Senest 15 februar holder kommunestyret selv et valgmøte. I dette møtet avgjøres de forlangender og besværinger som er kommet inn, og deretter velges lagrettemedlemer og meddommere. Valget foregår på den måte at det først gruppevis velges medddommere til det særlige utvalg. Deretter velges lagrettemedlemmer og meddommere ved lagmannsretten og til sist meddommere ved tingretten. Ingen kan velges til mer enn ett av de sistnevnte fire utvalg. Saken vil bli lagt frem for behandling i kommunestyremøte den 12. februar. Dette er innenfor lovens frist. Når det gjelder gjennomføringen av selve valget er det de alminnelige valgreglene i kommuneloven som gjelder.

4 Valget av fagkyndige domsmenn skal skje gruppevis, dvs. særskilt for hver gruppe som utvalget skal omfatte. Når loven omtaler lagrettemedlemmer og meddommere ved lagmannsretten er det snakk om ett og samme utvalg. 4 Ingen kan velges til meddommere eller lagrettemedlem i mer enn ett av de fire alminnelige utvalgene, dvs. utvalget for kvinner og utvalget for menn ved henholdsvis lagmannsretten og herreds- og byretten. Derimot er det intet til hinder for at de som er innvalgt i særutvalget for fagkyndige meddommere eller det særskilte utvalg for jordskiftesaker også velges til et av de alminnelige utvalg. Funksjonsperioden for de nyvalgte medlemmene er fra og med 1 mai 2004 til og med 30 april OM VALGBARHET OG FRITAK 3.1. Vilkår for å kunne velges Grunnvilkår etter domstolloven 65: Valgbare er de som er: - fylt 18 år - vederheftige - valgbare ved kommunale valg Utelukket fra valg etter domstolloven 66 er: - Stortingets representanter og vararepresentanter - statsrådets medlemmer - øvrighetspersoner - embetsmenn i dømmende stilling og rettsskrivere - tjenestemenn ved påtalemyndigheten, politiet og fengslene - prester i statskirken og prester eller forstandere i registrerte trossamfunn - praktiserende advokater (herunder også advokatfullmektiger) Utelukkelse pga vandel er det gitt bestemmelser om i domstolloven 66 a som lyder : Utelukket fra valg er : (1) den som i løpet av de siste fem år forut for valgperiodens begynnelse er idømt betinget frihetsstraff, og (2) den som er idømt ubetinget frihetsstraff og ikke løslatt, på prøve eller endelig, innen ti år forut for valgperiodens begynnelse. Lovens bestemmelse her er minstekrav. Etter omstendighetene kan også straff lengere tilbake i tid eller straff i form av bøter telle med i vurderingen om en person skal velges. Når det gjelder kommunens undersøkelsesplikt med hensyn til den enkeltes vandel uttaler departementet i foran nevnte rundskriv følgende om dette : Kommunen har normalt ikke oversikt ver hvem som er siktet for straffbare handlinger, men ved antakelse om dette, kan politiet om nødvendig forespørres om bekreftelse. Det fremkommer videre Forbudet mot å velge personer som omfattes av domstolloven 66a, innebærer at kommunen, hvis den ikke på forhånd kjenner vedkommendes vandel, plikter å foreta en vandelskontroll. Vi må anmode partiene om å være særskilt oppmerksom på dette når forslag fremsettes og valgene skal gjøres Nærmere om hvem som bør velges skikkethet Domstolloven 76, 1 ledd lyder :

5 Til lagrettemedlemmer og meddommere bør bare velges folk, som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendighet anses for særlig skikket til vervet, og som ikke på grunn av utilstrekkelig kjennskap til det norske språk eller av andre årsaker vil ha vanskelig for å oppfylle de plikter vervet fører med seg. I dette ligger at kommunen skal foreta en vurdering av hver enkelt som velges (eventuelt gjenvelges). Kravene i loven peker hen på at de som velges, skal være alminnelige hederlige samfunnsmedlemmer. Det dreier seg om ansvarsfulle verv, som krever at vedkommende er godt skikket. Dette innebærer bl.a. av vedkommende må ha gode norskkunnskaper, og se og høre godt nok til å kunne følge med forhandlingene, og ha evne til å konsentrere seg om og oppfatte det som sies gjennom hele saken. Departementet har fremhevet at det er viktig at utvalgene gjenspeiler den norske befolkning. Det er derfor naturlig at det velges inn personer med ulik etnisk bakgrunn, dersom de har gode norskkunnskaper og for øvrig tilfredsstiller domstollovens krav til skikkethet. Utvalgene bør være sammensatt slik at de representerer alle samfunnslag og forskjellige aldersgrupper. I en del kommuner har praksis utviklet seg slik at meddommerne i stor grad blir rekruttert fra kommunestyremedlemmenes egne partirekker. Dette har ikke vært noe fremtredende praksis i vår kommune men en bør være oppmerksom på problemstillingen. Departementet påpeker i denne forbindelse : Politiske hensyn skal ikke være avgjørende ved valget av meddommerne og lagrettemedlemmene. Det vil være i strid med lovens forutsetninger. Det er kandidatenes personlige forutsetninger og egenskaper som skal ligge til grunn for kommunens valg Fritak fra valg Følgende personer har etter domstolloven 67 rett til å kreve seg fritatt. 1. Praktiserende leger og jordmødre 2. faste loser 4. de tjenestemenn ved toll-, fyr, post-, telegraf-, telefon- og jernbanevesenet som Konger bestemmer 5. de som tilveiebringer antagelig opplysning om at de ikke kan gjøre tjeneste uten fare for helbreden eller uten å forsømme viktige private eller offentlige forretninger, eller som gjør det sannsynlig at de ikke uten vanskelighet kan bære det tap av arbeidsfortjeneste som vervet fører med seg, og 6. de som har fylt 65 år Fritak pga tidligere tjeneste er regulert i domstolloven 68 : Har noen etter siste valg gjort tjeneste som lagrettemedlem eller meddommer mer enn 20 dager, reisedager og nødvendig opphold på rettsstedet medregnet, kan han kreve seg fritatt. Denne fritaksgrunn gjelder ikke ved valg til det særlige utvalg etter LISTEFORSLAG Formannskapet må under sitt møte besørge oppsatt et komplett forslag til lister for alle de foran nevnte utvalg. Dette kan gjøres med utgangspunkt i de eksisterende lister som suppleres slik at vi får det riktige antall. Men formannskapet kan selvsagt velge å sette opp helt nye navn til alle utvalg. Vi må oppfordre til tverrpolitisk samarbeid i denne saken i forkant av møtet slik at vi besørger å ha komplette lister til utlegging fra den Administrasjonen har i denne

6 forbindelse tatt kontakt pr. tlf. med gruppelederne for de partier som er representert i kommunestyret. 6 IV. Saksbehandler innstilling: Formannskapet utarbeider listeforslag for følgende : 1. SÆRUTVALG AV FAGKYNDIGE MEDDOMMERE - 6 fagkyndige innen handel - 6 fagkyndige innen regnskap/finans/skatt/avgift - 6 fagkyndige innen bygningsvesen - 10 fagkyndige innen sjøvesen 2. LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT ; Totalt 22 lagrettemedlemmer/ meddommere herav 11 kvinner og 11 menn. 3. MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN ; Totalt 180 meddommere herav 90 kvinner og 90 menn. 4. SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER Totalt 18 medlemmer, hvorav minst 40 % fra hvert kjønn. Listene legges ut til alminnelig ettersyn i perioden på Hammerfest Rådhus, Hammerfest bibliotek og Hammerfest tingrett. Utleggelsen kunngjøres i Finnmark Dagblad. Det endelige valg foretas av kommunestyret i møte Hammerfest, den Espen Rønning Juridisk rådgiver Rådmannens innstilling: Som saksbehandlers. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

7 7 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/00016 Arkivnr.: 223 N00 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 002/04 Formannskapet Sak: Avisabonnementer til sjøfolk for perioden I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Vedtak i formannskapet i sak 042/01 den : Hammerfest kommune fortsetter ordningen med å betale for 6 abonnementer på Finnmark Dagblad som stilles til disposisjon for Sjøfartsdirektoratet v/ Avistjenesten for sjøfolk for resten av perioden Administrasjonen tar årlig stilling til saken og forhandler pris med avisen. Den årlige bevilgning dekkes av posten reserverte til formannskapets disposisjon. Dette ved at formannskapets reserverte bevilgning reduseres fra ,- til ,- Administrasjonen ber sørge for budsjettregulering til riktig post i forhold til vedtakets karakter. III. Saksutredning Hammerfest kommune har de siste årene betalt 6 abonnementer Finnmark Dagblad som har vært stilt til disposisjon for Avistjenesten for sjøfolk v/sjøfartsdirektoratet. Tjenesten opplyser at det er registrert 99 sjømenn i kommunen (112 for 4 år siden). Avistjenesten ber om tilsvarende for Ordningen har det siste året kostet kommunen (inkl. porto) pr. abonnement pr. år. Dette har utgjort en årlig kostnad på kr Etter avtale med Finnmark Dagblad vil hvert abonnement i 2004 koste kr pr. stk (inkl. postverkets økning i portoutgifter) den årlige kostnaden vil da utgjøre kr IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommune fortsetter ordningen med å betale for 6 abonnementer på Finnmark Dagblad som stilles til disposisjon for Sjøfartsdirektoratet v/ Avistjenesten for sjøfolk for resten av perioden Administrasjonen tar årlig stilling til saken og forhandler pris med avisen.

8 Den årlige bevilgning dekkes av posten reserverte til formannskapets disposisjon. Dette ved at formannskapets reserverte bevilgning reduseres fra til ,- 8 Administrasjonen ber sørge for budsjettregulering til riktig post i forhold til vedtakets karakter. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapssekretær Ordførerens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Alf E. Jakobsen Ordfører

9 9 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 03/00064 Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 003/04 Formannskapet Sak: Diverse referatsaker til møte i Formannskapet den I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksmappa ligger til offentlig gjennomsyn på formannskapskontoret. III. Saksutredning Ingen. IV. Saksbehandler innstilling: Referatsakene til møte i Formannskapet den tas til orientering. Hammerfest, den Svanhild Moen Formannskapet RS 001/04 Ny nasjonal havnestruktur - ref NTP RS 002/04 Frivillighetssentralen - valg av nytt styre RS 003/04 Politireform 2000 fase 2 RS 004/04 RS 005/04 RS 006/04 RS 007/04 Vedrørende anmeldelse av brudd på reindriftsloven Vedrørende anmeldelse av brudd på reindriftsloven Reinplagen i Hammerfest- Anmeldelse Bekreftelse på søknad om fire punkter i Finnmark inn på UNESCOs LIST OF HERITAGE

10 10 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 03/00026 Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Formannskapet Sak: Godkjenning av møteprotokoll i Formannskapet den 2., 4. og 11. desember I. Saksdokumenter (vedlagt) Møteprotokoll fra møte nr. 16/03, 17/03 og 18/03 i formannskapet den 2., 4. og 11. desember II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Møteprotokollene ligger også på saksmappa på formannskapskontoret. III. Saksutredning Ingen IV. Saksbehandler innstilling: Møteprotokoll fra møte nr. 16/03, 17/03 og 18/03 i formannskapet den 2., 4. og 11. desember godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapet

11 11

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannvåg forretningssenter : 28.01.2004 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Møteinnkalling 3/06 Utvalg: Møtested: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Dato: Mandag 20.03.06 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 78422507 til formannskapssekretær

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter 13.12.11 og 26.02.13. Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015

Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015 Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015 Vedtatt i kommunestyresak 12/12, 15.03.2012 Neste hovedrevisjon innen 01.12.2014 Delrevisjoner: Side II Reglement

Detaljer