59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 14.10.2014."

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Kommunestyresalen, Melhus rådhus Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: : UNGdata ved SLT koordinator Kristin Johnsen : «Ståa» i Melhus, ved lensmann Monica Brækken : Helse og livsstil i Melhus, ved Arve Østgaard, Sentio AS Bespisning på Buen helse- og omsorgssenter Saksliste 59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den /14 14/5153 Åpent Tertialrapport 2/ /14 14/5427 Åpent Kontrollutvalget, Plan for selskapskontroll /14 14/5150 Åpent Rekrutteringsprosess ny rådmann i Melhus kommune 63/14 14/4356 Åpent REGLER OG TAKSTER FOR LEIE AV OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER I MELHUS KOMMUNE 64/14 14/4838 Åpent KOMMUNEREFORMEN 65/14 14/4608 Søknad om skjenkebevilling Lundamo pizza og grill AS 66/14 14/3733 Åpent Kommunestyre- og Fylkestingsvalg fastsettelse av valgdag og åpningstid Melhus kommune, Jorid Jagtøyen møteleder Magnhild Nordbø møtesekretær

2 Sak 59/14 Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den Arkivsaksnummer 14/5448 Saksansvarlig: Magnhild Nordbø Kommunestyret PS 59/14 Innstilling til vedtak Vedlegg: 14/ SERVICE/PERS/JONDOK Samlet saksfremstilling - Kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag ny rådmann Melhus kommune 14/ RAD/RAD/ROJE Kontrollutvalget i Melhus kommune Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Tidligere behandlinger og vedtak

3 Sak 60/14 Tertialrapport 2/2014 Arkivsaksnummer 14/5153 Saksansvarlig: Morten Bostad Formannskapet PS 106/14 Kommunestyret PS 60/14 Innstilling til vedtak 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2014 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2. tertial 2014 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2014: Nettorammen på rammeområde 2 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekt og nye prosjekt med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2014:

4 5. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2014 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. 6. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med vedlegg 4 til denne sak. 7. Kommunestyret vedtar å sette av kr ,- til eget disposisjonsfond knyttet til tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifb. med prosjekt vannovervåkning og kartlegging. 8. Kommunestyret vedtar å sette av kr ,- til eget disposisjonsfond knyttet til tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifb. med minoritetsspråkelige elever. 9. Kommunestyret vedtar å innarbeide at både ordfører og rådmann skal kunne signere lånedokumenter på vegne av Melhus kommune. Edringen innarbeides i kommunens økonomireglement, finansreglement og delegasjonsreglement. 10. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2014 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. Vedlegg: 1. Tertialrapport 2. tertial Vedtakskontroll 2. tertial Endringer i investeringsbudsjettet for Avsluttede investeringsprosjekter Oversikt over kommunens felles disposisjonsfond pr 1. september 2014 Andre dokumenter som ikke er vedlagt: 1. Melhus kommunes økonomireglement 2. Melhus kommunes finansreglement 3. Melhus kommunes delegasjonsreglement Saksutredning Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem to rapporter, hvor av den ene tar for seg driftssituasjonen i kommunen med tilhørende status på ikke økonomiske mål i økonomi- og handlingsplanen pr 1. september tertial rapporten omfatter status både på kommunens drifts og investeringsbudsjett. Utover dette ligger også vedlagt en vedtakskontroll som angir status på politisk vedtak. Generelt: Underskrift ved låneopptak Melhus kommune benytter i utstrakt grad de gunstige lånevilkårene som oppnås i sertifikatmarkedet. Pr. i dag har kommunen 5 løpende sertifikatlån som normalt refinansieres hver tredje måned. Lånedokumentene må signeres umiddelbart etter at lånet er opptatt, noe som har vist seg å være en utfordring. For å redusere risikoen for at lånepapirene ikke blir underskrevet til rett tid foreslås det at ordfører eller rådmann får fullmakt til å underskrive lånedokumentene. Kommunestyrets vedtak om at ordfører eller rådmann har fullmakt til å underskrive lånedokumentene innarbeides i:

5 Økonomireglementet punkt 7.3.2, Ansvar og fullmakter Finansreglementet punkt 3.4, Metode og rutiner for opptak av lån Melhus kommune reglement for delegering av myndighet punkt 16, Delegering til rådmannen Overføring av overskudd fra regnskapsåret 2014 Rådmannen vil tilrå at de virksomhetene som oppnår et positivt regnskapsresultat i driften for 2014 får overført dette i sin helhet til bruk senere år. Bakgrunnen er at dette vil kunne bidra til en bedre ressursutnyttelse og en mer planmessig økonomistyring. De midlene som foreslås avsatt til disposisjonsfond kan benyttes til følgende formål: Inventar og utstyr, herunder læremidler og IKT-utstyr Kompetanseheving Oppgraderinger og vedlikehold av inne- og uteområder Dekning av evt. regnskapsmessig underskudd ved virksomheten i 2015 eller senere. En overføring av overskudd fra den enkelte virksomhet forutsetter at kommunen som helhet får et positivt regnskapsresultat som er tilstrekkelig til å dekke avsetningen. Endelig resultat for 2014 vil foreligge når regnskapet blir avsluttet rundt 15. februar Dersom det regnskapsmessige resultatet blir mindre enn det virksomhetene med overskudd oppnår samlet sett, vil strykningsbestemmelsene tre i kraft. Strykningsreglene innebærer at størrelsen på avsetningene til disposisjonsfond justeres slik at regnskapet går ut i balanse Drift: Driftsøkonomien i Melhus kommune er nå under stort press. Innen rammeområde 1 er det ikke avvik mellom budsjetterte inntekter og utgifter gitt regnskapet pr. 1. september. IKT- og serviceseksjonen har imidlertid store utfordringer med tildelt økonomisk ramme. Rådmannen vil komme tilbake til dette ifb. med budsjettet for Innen rammeområde 2 hat behovet for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn økt. Det er foretatt sakkyndige utredninger av PPT og i alt 9 nye barn er registrert med store behov for ekstra støtte. Budsjettposten spes.ped FØ har et merforbruk på kr ,- for høsten For våren 2015 utgjør dette et økt utgiftsbehov på kr ,- Innen rammeområde 3 er det behov for en stor gjennomgang av hele pleie og omsorgstilbudet i Melhus kommune. Rådmannen vil komme tilbake til dette arbeidet og hvordan det er tenkt lagt opp ifb. med budsjettet for Virksomhetene innen rammeområde 3 skal holde sine netto rammer i Kommunen har imidlertid fått beskjed om at regningen knyttet medfinansieringsansvaret ifb. med samhandlingsreformen har økt med ytterligere kr ,- i Totalt sett er utgiftene på dette området økt med hele kr ,- fra 2013 til Fra 2015 vil dette kommunale bidraget opphøre gjennom at rammetilskuddet til kommunen vil bli redusert tilsvarende. Innen rammeområde 4 rapporteres det om økonomisk balanse fra virksomhetene. Tilsvarende er også situasjonen på rammeområde 5 med unntak av byggesak som er et selvkostområde. Her går det mot ett regnskapsmessig underskudd på 0,7 mill. kroner. Dette må dekkes av kommunekassen i sin helhet, da det ikke er opparbeidet noe fond som en kan bruke av. Kommunestyret har vedtatt 100 pst. selvkost innen byggesak. Rådmannen vil legge frem egen sak som har til hensikt å skape balanse mellom løpende utgifter og inntekter innen byggesak før budsjettet kommer opp til behandling for Innen rammeområde 9 er det behov for å justere opp inntektssiden med 1,362 mill. kroner for å finansiere opp merforbruket på rammeområde 2 og 3 som omtalt over. Økningen gjennomføres ved å øke kommunens renteinntekter. Rådmannen må avslutningsvis påpeke at kommunen nå balanserer på «en knivegg» med tanke på å balansere ut de løpende inntekter og utgifter. Med en omsetning på over 1 mrd. kroner ligger det ikke an til flere overskudd

6 tilsvarende det en har sett de siste ti årene. Med dagens utvikling vil kommunen ha nok med å balansere forholdet mellom inntekter og utgifter i årene som kommer. Investering: Nye investeringsprosjekter: Oppgradering Agresso Agresso (Kommunens økonomisystem) ble oppdatert til versjon i Etter den tid er det kommet flere nye versjoner av økonomisystemet med forbedret funksjonalitet. For å kunne utnytte Agresso på en best mulig måte foreslås det å oppgradere systemet til siste versjon, Milestone 4. Kostnadsoverslaget for oppgraderingen er på kr , inkl. mva. Tiltaket foreslås finansiert ved at beløpet overføres fra økonomiseksjonens driftsbudsjett til et eget investeringstiltak Nytt orgel Melhus kirke Melhus kommunestyre vedtok i k.sak 75/10 å bevilge kr ,- inkl. mva til bygging av nytt orgel i Melhus kirke. Melhus kirkelig fellesråd vedtok i møte å øke denne bevilgningen fra kr ,- inkl. mva til kr ,-. inkl. mva. Økningen belaster ikke kommuneøkonomien i Melhus kommune, da økningen finansieres med bruk av Kirkelig fellesråds disposisjonsfond, kr ,- og påløpt momskompensasjon, kr ,-. Lynnedslag 2012 I forbindelse med lynnedslag i 2012, ble det påført Melhus kommune en del kostnader. Disse utgiftene ble belastet IKT-seksjon. Denne skaden ble innmeldt til forsikringsselskapet, men ble avvist. Nå har Melhus kommune mottatt kr ,- fra forsikringsselskapet som viser til denne saken. Forsikringssummen avsettes til ubundet kapitalfond Lundamo skole og barnehage ble det påført Lundamo skole og barnehage en vannskade. Melhus kommune har nå mottatt forsikringsoppgjør for denne skaden på kr ,-, og i tillegg er det mottatt kr ,- fra Team Bygg vedrørende denne skaden. Utgiftene ble belastet på investeringsprosjektet i Bevilgningen på prosjektet økes med kr ,- og finansieres til forsikringsoppgjør på kr ,-, tilskudd ,- og påløpt momskompensasjon på kr , Forsikringsoppgjør Eid Branntilløp ved Eid skole. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr ,- inkl. mva. Kostnadene finansieres i sin helhet med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på forsikringen på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker Forsikringsoppgjør Miljøgata I forbindelse med skadet spillvannsledning i Miljøgata, må Melhus kommune gjennomføre prosjektet for å rette opp skadene. Det er en forsikringssak, og det søkes regress for alle kostnader i forbindelse med prosjektet. Antatt pris var på 3-5 mill. kroner eks mva Etter avholdt kontrahering av utførende ønskes rammen satt til 6 mill. kroner eks mva for å dekke inn usikkerhet og nødvendige kostnader. Melhus kommune må forskutere utgiftene gjennom å ta opp lån som igjen innfris gjennom forsikringsoppgjøret Buen omsorgssenter inkl. Lenavegen Lundamo ungdomsskole Horghallen Gimse skole Horg alders og sykehjem

7 Hølonda Helsehus Lundamo barneskole Melhushallen Brekkåsen skole Presttrøa bhg Driftsseksjon Hovin skole Høyeggen skole Gimsøya bhg Tambartun bhg Ovenfor nevnte prosjekter gjelder EPC kontrakter med AF gruppen. Ved bevilgningsvedtak, K sak 39/14, er det ved en inkurie beregnet feil i forhold til finansiering. Dette fører til økt lånebehov med kr ,-, og redusert bruk av merverdigavgiftskompensasjon med kr , og økt tilskudd med kr , Steinsprang Loddegårdstrøa Geolog fra Rambøll er engasjert for å vurdere rasfare fra fjellsiden ned mot bebyggelsen i Loddgårdstrøa nr Fjellsiden er i størrelsesorden meter lang. Bakgrunnen for henvendelsen var nedfall av steinblokker ned mot hus i nr 24 og 38. I nr 24 raste steinblokka helt ned til grunnmuren, men gjorde ingen skade. I nr 38 raste en steinblokk ned og gjorde skade på trappa til verandaen på sørsiden av huset. Boligområdet i Loddgårdstrøa har tidligere vært utsatt for steinsprang fra sideterreng en rekke ganger. Siden området ble etablert rundt 1990, viser registrerte hendelser at det går et steinsprang omtrent hvert 4-5 år i denne fjellsiden. Rambøll har utarbeidet en rapport som konkluderer med en tiltaksliste. Behov for å kunne gjennomføre tiltakene i rapporten ,- inkl.mva ( ,- eks mva ) Utgiftene finansieres med låneopptak på kr ,- og påløpt momskompensasjon på kr ,-. Det er søkt om kriseskjønnsmidler fra Fylkesmannen, eventuelle skjønnsmidler reduserer låneopptaket Innbrudd Gimse barne- og ungdomsskole I januar 2014 var det innbrudd ved Gimse barneskole og Gimse ungdomsskole. Utbedringer av dette dekkes delvis av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet dekker reparasjon til samme stand som ved skadetidspunkt. I dette ligger en underfinansiering på grunn av at dører må erstattes med nye. Totale kostander på kr ,- inkl. mva finansieres med forsikringsoppgjør tilhørende denne sak på kr ,-, forsikringsoppgjør fra skaden på Rådhuset med kr ,-, påløpt merverdigavgiftskompensasjon med kr ,-, og egenandel på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker Løse fliser i bassenget ved Gimse skole Bassenget ved Gimse skole i C-bygget ble totalrehabilitert vinteren og tatt i bruk høsten Rehabiliteringen omfattet utskifting til nye fliser i hele bassenget samt oppgradering av de tekniske anleggene i bassenget. Arbeidene ble utført av Frost Entreprenør AS som nå har opphørt. I mars i år oppdaget driftspersonalet ved bassenget at fliser hadde løsnet fra østveggen i bassenget, bassenget ble da stengt og en kontrollert nedtapping ble utført. Når nedtappingen var ferdig konstateres at omfanget av løse fliser er mer omfattende enn først antatt, det er «bom» i festet mellom flis og vegg / bunn i flere områder. Det at fliser løsner etter såpass kort brukstid og i så stort omfang var for rådmannen en gåte, og SINTEF ble derfor kontaktet for å bistå med å finne årsaksforhold til hvorfor dette har skjedd.

8 SINTEF har laget en omfattende rapport som omhandler tilstandsvurdering, årsaksvurdering, årsakssammenhenger og forslag til tiltak. Kort beskrevet kan årsaken til at dette skjer beskrives slik: Ved rehabilitering av bassenget ble det lagt membran mellom flis og betong for å hindre vann å trenge inn i betongkonstruksjonene. Videre ble det etablert avtrekk og lufting i teknisk rom og i kryprom under bassengkonstruksjonen. Før rehabilitering er det naturlig at konstruksjonsbetongen fra byggeår var mettet av fukt. SINTEF sin vurdering av skademekanismene er at det opprinnelige bassenget har tørket ut og dermed "krympet" mer enn det lim- og membransjikt har kunnet holde tilbake. Bassenget er støpt med de betongkvaliteter som var vanlig i Bassenget ble utbedret og det ble lagt en sementbasert diffusjonsåpen membran i hele bassenget med resultat at hele betongkonstruksjonen begynte å tørke ut og får dermed svinn, dvs. hele betongtrauet trekker seg sammen. Dette medfører at flisene løsner. Tiltakene vil være å renske hele bassenget for flis og påstøper og bygge opp igjen alt på nytt. I dette arbeidet vil det være særs viktig og kvalitetssikre metoder og utførelse av arbeidene. Rådmannen foreslår å anskaffe konsulentbistand med kunnskap på området hvor SINTEF utfører såkalt tredjepartskontroll av arbeidsbeskrivelsene for gjenoppbyggingen. Denne beskrivelsen vil danne grunnlaget for innhenting av tilbud på utførelse av arbeidene. Det er her særdeles viktig at utførelsen får tett oppfølging i hele utførelsesfasen for å kvalitetssikre at metoder og utførelse skjer i samsvar med beskrivelsen. Det er naturlig at samme konsulentfirma som lager beskrivelsen også får rollen som byggeleder og ansvar for å dokumentere utførelsesfasen. Slik SINTEF beskriver årsakene til at dette har skjedd er det god grunn til å tro at opprinnelig konstuksjonsbetong nå har oppnådd normal fuktighetsgrad og at den dermed ikke krymper mere. Dette vil bli nøye kontrollert før gjenoppbygging starter, men rådmannen anbefaler kommunestyret at det bevilges kr 2,4 mill. kroner inkl. mva for reparasjon av bassenget. I denne summen inngår også 0,35 mill. kroner i leie av basseng på Tambartun i utbedringsperioden Fordrøyningsbasseng Brekkåsen I løpet av 2012/13 ble det registrert tilbakeslag fra avløpsledninger i tilgrensende p.kjellere i Klemmets veg Brekkåsen. Nærmere undersøkelser av kommunens fordrøyningsanlegg for overvann i området avdekket at bassenget var tilslammet og at bassengets funksjon ikke var tilfredsstillende. Bassenget er anlagt som et pukkmagasin og gjør vedlikehold/rengjøring umulig uten at hele pukkmagasinet må byttes ut. Diverse tiltak på ledningsanlegget i området er nå utført for å hindre gjentakende tilbakeslag ved at overvannet nå er ledet forbi bassenget og direkte ut i tilgrensende bekk. For å opprettholde planlagt fordrøyningskapasitet fra nedslagsfeltets overvann ønskes nå anlagt et nytt fordrøyningsmagasin som er konstruert mht. nødvendig vedlikehold. Det bes om en bevilgning på kr ,- inkl mva. for i gangsetting av prosjektering av tiltaket. Antatt utbyggingskostnad kr. 4,0 mill Avløpsanlegg Fremo Kneppet I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det utarbeidet et forprosjekt som anbefaler utbygd et kommunalt avløpsanlegg med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg for et eksisterende boligfelt på Fremo. Boligene har pr. i dag private slamavskillere med avløp til lokale bekkesystem. I området benyttes i dag grunnvann som drikkevannskilde. Det er tidligere avholdt informasjonsmøte med berørte beboere om kommunens planer. Det bes om en bevilgning på kr ,- eks mva for oppstart prosjektering av ny slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter for opprydding i avløpsanleggene i området. Kostnaden belastes selvkostområdet. Antatt utbyggingskostnad kr. 4,0 mill.

9 Melhus kommunestyre har i sak 56/12 fattet vedtak på at der det skal anlegges fellesanlegg avløp, kan det kreves anleggsbidrag fra berørte innbyggere. Anleggsbidraget settes til 3 ganger tilknytningsbidraget for henholdsvis avløp Gåsbakken slamavskiller Eksisterende kommunale slamavskiller på Gåsbakken har behov for oppgradering. Pr. i dag betjener anlegget spillvann fra deler av det kommunale boligfeltet i Milevegen. Øvrige boliger i feltet har i dag private slamavskillere og med avløp til tilgrensende bekk med utløp i Svorksjøen. Det bes om en bevilgning på kr ,- eks mva for oppstart prosjektering av ny slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter for opprydding i avløpsanleggene i området og forbedring av vannkvaliteten/badevann i nedstrøms vassdrag. Kostnaden belastes selvkostområdet. Antatt utbyggingskostnad kr. 4,0 mill. Melhus kommunestyre har i sak 56/12 fattet vedtak på at der det skal anlegges fellesanlegg avløp, kan det kreves anleggsbidrag fra berørte innbyggere. Anleggsbidraget settes til 3 ganger tilknytningsbidraget for henholdsvis avløp Driftssentral teknisk drift Uteseksjonen ved teknisk drift har, og vil ha et behov for nytt oppmøtested, garderober og lager. Innenfor fagområdene veg, vann- og avløp er det et behov for større tiltak på eksisterende anlegg. Dagens lokaliteter tilfredsstiller ikke krav i hht. HMS-forskriften, og tiltak må iverksettes. Det arbeides med en samlokalisering av alle tre fagområdene, for å få en best mulig effektiv drift. To tredjedeler av bevilgningen belastes selvkostområdet. Det foreslås en bevilgning på kr ,- inkl. mva. til bruk av ekstern konsulent til utredning og planlegging av første fase Hovedtrase avløp Gimsvegen Hølbekken APS Sammenkobling av hovedavløp fra Melhus sentrum/kvål og til ny Hølbekken p.stasjon utløser behov for å vurdere trasevalg opp mot fremtidige planer for Gimsøya. I tillegg må fremtidige hovedtraseer for spillvann fra områdene Lete/Løkkenhaugen/Vollmarka vurderes i tilknytning til avløp fra Varmbo og videre fremføring til ny pumpestasjon Hølbekken. Det bes om en bevilgning på kr ,- eks mva for oppstart prosjektering av nye hovedtraseer. Kostnaden belastes selvkostområdet Hovedanlegg VA, Hølbekken APS Hovin RA Overføring av spillvann til Høvringen, samt sikring av vannforsyning til Melhus sentrum, utløser et behov for å se på hovedanleggene på strekningen Melhus sentrum til Hovin. Dette sammen med reguleringsplanarbeidet med ny E6 og utredning av en eventuell godsterminal på Søberg, må planer for fremtidige hovedanlegg fremlegges i løpet av vinteren. Videre må det gjennomføres prosjektering for tilknytning av Varmbo renseanlegg til nytt hovedanlegg på Gimsøya, ut fra krav fra Fylkesmannen. For å få nødvendig fremdrift må konsulent engasjeres, og det er behov for en bevilgning på kr eks. mva. for denne utredningen. Kostnaden belastes selvkostområdet Bekkelukking Presttrøa-E6 To bekker kommer ned fra Vassfjellet, den ene ved, den andre sør for barnehagen. Begge bekkene har et relativt stort nedslagsfelt, med Opplysningsvesenets fond og Melhus kommune som grunneiere. Bekkene er delvis åpne og delvis lagt i rør. I de åpne partiene er det løsmasser i form av ustabile morenemasser. Ved store og intense regnskyll vasker bekkene med seg løsmassene inn i rørene og tetter disse. Problemet har vist en økende tendens de siste årene. For å få fram et skisse-/ideprosjekt med mulige løsninger er det behov for konsulenthjelp. Rammen for dette er satt til kr inkl. mva. Bevilgningen dekkes via mva kompensasjon og bruk av disposisjonsfond Skisse-/ideprosjektet vil danne grunnlaget for videre arbeid og bevilgninger i saken Avløpssanering Ler sentrum

10 I samband med utarbeidelse av sentrumsplan for Ler, og regulering av ny E6, er det behov for å engasjere rådgiverbistand til en saneringsplan for Ler sentrum og omegn. Også sett i lys av at Ler renseanlegg ikke har kapasitet til flere påkoblinger og store utfordringer med fremmedvann inn på spillvannsnettet, haster det med planleggingsbistand innenfor fagområdet VA. Det er et behov for kr eks. mva til planlegging av første fase. Kostnadene belastes selvkostområdet Tømming av avløpsvann fra bobiler Det vises til sak 14/377 vedr tømming av avløpsvann fra bobiler. Det ble vedtatt i komite for teknikk og miljø å etablere et tømmeanlegg for bobiler, foreslått bygget ved Statoil på Lundamo. Anlegget er forutsatt finansiert over avgifts budsjettet, tjeneste 5406 septik. Det er behov for en bevilgning på kr ,- eks mva. Vurdering: Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Formannskapet PS 106/14 Rådmannen legger i tillegg frem et nytt punkt 11: Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til egenkapitaltilskudd i KLP fra kr til kr Økningen finansieres ved økt overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Nettorammen på rammeområde 9 reduseres tilsvarende. Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2014 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2. tertial 2014 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2014: Nettorammen på rammeområde 2 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekt og nye prosjekt med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2014:

11 5. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2014 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. 6. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med vedlegg 4 til denne sak. 7. Kommunestyret vedtar å sette av kr ,- til eget disposisjonsfond knyttet til tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifb. med prosjekt vannovervåkning og kartlegging. 8. Kommunestyret vedtar å sette av kr ,- til eget disposisjonsfond knyttet til tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifb. med minoritetsspråklige elever. 9. Kommunestyret vedtar å innarbeide at både ordfører og rådmann skal kunne signere lånedokumenter på vegne av Melhus kommune. Endringen innarbeides i kommunens økonomireglement, finansreglement og delegasjonsreglement. 10. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2014 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til egenkapitaltilskudd i KLP fra kr til kr Økningen finansieres ved økt overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Nettorammen på rammeområde 9 reduseres tilsvarende.

12 Sak 61/14 Kontrollutvalget, Plan for selskapskontroll Arkivsaksnummer 14/5427 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 61/14 Innstilling til vedtak 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedlegg: 1. Følgeskriv fra Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS 2. Plan for selskapskontroll Kontrollutvalgets saksutredning/ særutskrift Plan for selskapskontroll Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Melhus kommune /14 Saksbehandler: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 216, &58 Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

13 Vedtak: Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedlegg Plan for selskapskontroll forslag Saksutredning Selskapskontroll er i følge kommuneloven 77-5 en pålagt oppgave som ligger til kontrollutvalget. Dette formuleres i forskrift om kontrollutvalg, kap 6 slik: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Kontrollutvalgssekretariatet har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som gjøres. Vedlagt ligger forslag til plan for selskapskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. I planen er det tre prioriterte prosjekter. Som det fremgår av utkast til plan må revisjonsressursene som er satt av til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon sees samlet. Den årlige rammen for denne type kontroll er satt til ca 545 timer. Sekretariatet anbefaler at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å bruke tilgjengelige ressurser best mulig. Det er viktig at kontrollutvalget har denne muligheten for å kunne koordinere kontrollinnsatsen mellom kontrollutvalget i Melhus kommune og kontrollutvalg i andre kommuner som er eiere i samme selskap. Kommuneloven 80 gir hjemmel til innsyn i selskaper som i sin helhet er eid av kommuner eller fylkeskommuner. I andre selskaper med dominerende offentlig eierskap er det mulig å vedta slik innsynsrett i selskapenes vedtekter, forutsatt at man har tilstrekkelig tilslutning blant andre eiere. Dette kan være hensiktsmessig for å muliggjøre god kontroll med eierskapene. Kontrollutvalget har gjennom sak 20/2014 den foretatt vesentlighets- og risikovurderinger knyttet til kommunens eierskap, og gitt signaler i forhold til prioriteringer. KonSek oppdaterer sin database med opplysninger om ulike selskaper jevnlig med informasjon som kan være viktig grunnlag

14 for prioriteringer. Kontrollutvalget må selv, ut fra egen kjennskap til ulike eierskap, vurdere foreslåtte prioriteringer i planen. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Selskapskontroll er en viktig oppgave som det er utført lite av i forrige valgperiode. Som det fremgår av sekretariatets innstilling legges det opp til at kontrollutvalget får stort spillerom i forhold til prioritering mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det samme gjelder hvilke selskaper som skal omfattes av kontrollen, herunder når det skal samarbeides med andre kontrollutvalg. Tidligere behandlinger og vedtak

15 Sak 62/14 Rekrutteringsprosess ny rådmann i Melhus kommune Arkivsaksnummer 14/5150 Saksansvarlig: Jon Tore Dokken Administrasjonsutvalget PS 1/14 Kommunestyret PS 62/14 Innstilling til vedtak 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til foreslåtte prosess for rekruttering av ny rådmann i Melhus kommune og gir administrasjonsutvalget fullmakt til å nedsette en rekrutteringsgruppe med følgende sammensetning: ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 2 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet), med personalsjef som faglig rådgiver/sekretær. 2. Kommunestyret gir rekrutteringsgruppen fullmakt til å velge rekrutteringsfirma i tråd med kriteriene og inngå avtale med aktuelt firma. Videre skal rekrutteringsgruppen forestå samarbeidet med valgte rekrutteringsfirma, med personalsjefen som kontaktperson. Rekrutteringsgruppen rapporterer til administrasjonsutvalget. 3. Kommunestyret bevilger inntil kr til dekning av konsulenttjenester. Vedlegg: 1. Saksprotokoll, Administrasjonsvalgets møte Saksutredning Etter behandling i administrasjonsutvalget er foreløpig tidsplan justert. Med bakgrunn i at Roy Jevard har sagt opp sin stilling som rådmann i Melhus kommune med fratreden har ordføreren bedt om at det legges fram sak for administrasjonsutvalget om rekrutteringsprosessen for ny rådmann. Kommuneloven sier følgende om administrasjonssjef og administrasjonssjefens oppgaver: «22.Administrasjonssjef. 1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef. 2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen. 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle

16 kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.» Kommunestyret foretar tilsetting av administrasjonssjef i Melhus kommune med stillingstittel rådmann pt. I h.h.t. tilsettingsreglementet for Melhus kommune 3, skjer tilsetting etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Viktige momenter for å sikre høy grad av legitimitet for beslutningen - Kravspesifikasjon for stillingen (personlige egenskaper, kompetanse/utdanning og erfaring) er godt forankret blant folkevalgte, administrasjon (bl.a. virksomhetsledere, ass.rådmenn og ledere for stabsseksjoenene) og tillitsvalgte - Unngå habilitetsproblemer og at interne aktører kommer for tett på prosessen ved at vurderinger gjøres av uavhengige/eksterne - Formelt korrekt gjennomført og dokumentert prosess i henhold til de lover og regler som gjelder, både generelt og særskilt for oss som offentlig virksomhet (konfidensialitet, personvern, forhold til media mv) Aktuelle fora i prosessen knyttet til formell behandling - Kommunestyret - Administrasjonsutvalg (innstilling) - Rekrutteringsgruppe - arbeidsgruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 2 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet), med personalsjef som faglig rådgiver/ sekretær Informasjons- og samhandlingsmøter med - Hovedtillitsvalgte - Arbeidsmiljøutvalget - Virksomhetsledergruppen, inkl. ass.rådmenn og ledere for stabsseksjonene Bruk av ekstern rekrutteringsbistand Det foreslås at Melhus kommune benytter seg av ekstern rekrutteringsbistand for hele prosessen og at anskaffelse skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser for innkjøp mellom Det skal innhentes minimum 3 tilbud. Begrunnelsen for å velge ekstern rekrutteringsbistand er først og fremst at det er viktig å sikre uavhengige vurderinger med nødvendig avstand til interne aktører. Det utarbeides kravspesifikasjon for oppdraget - se egen sak. Videre foreslås at 5 rekrutteringsfirma inviteres til å komme med tilbud. Utvalg av firma som inviteres skjer med bakgrunn i god kjennskap til offentlig sektor, kjennskap til vårt nærområde og vår region, samt erfaring med topplederrekruttering i offentlig sektor. Følgende firma inviteres til å gi tilbud:

17 Visindi Search House Headvisor Avantas Rekrutteringsagenten AS Når det gjelder valg av rekrutteringsfirma, forslås det at dette skjer etter en samlet vurdering i forhold til følgende kriterier i ikke-prioritert rekkefølge: - Kvalitet - Pris - Samarbeid og lokal forankring - Rask gjennomføring - Referanser Foreløpig tidsplan - justert Det vil selvsagt være flere forhold som påvirker tidsplanen, både interne prosesser i kommunen og det aktuelle firmaets gjennomføringsplan. Uke 38 Uke 39 Uke 42 Uke Uke Uke 48 Uke Uke Utarbeidelse av kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag Kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag behandlet i administrasjonsutvalget Behandling i Kommunestyret Henvendelse til aktuelle firma, gjennomgang av tilbud og beslutning om valg av firma, samt inngåelse av avtale Firma gjennomfører prosess med analyse av nå-situasjonen og sentrale kriterier for positiv utvikling, for avklaring av kravspesifikasjon og utlysningstekst. Kravspesifikasjon skal være godt forankret blant folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte Utlysning med 3 ukers søknadsfrist Utvelgelse av kandidater for intervju og gjennomføring av tester og intervju, samt anbefaling fra firma Behandling administrasjonsutvalg og kommunestyre Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Administrasjonsutvalget PS 1/14

18 Det ble fremmet forslag om at administrasjonsutvalget fremmer innstilling til Kommunestyret om rekrutteringsprosessen og at Kommunestyret bevilger inntil kr til dekning av konsulenttjenester. Videre ble det foreslått at rekrutteringsgruppen rapporterer til administrasjonsutvalget. Saksbehandler presiserte at tentativ tidsplan må justeres i tråd med at saken skal behandles i kommunestyret 14. oktober Innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til foreslåtte prosess for rekruttering av ny rådmann i Melhus kommune og gir administrasjonsutvalget fullmakt til å nedsette en rekrutteringsgruppe med følgende sammensetning: ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 2 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet), med personalsjef som faglig rådgiver/sekretær. Kommunestyret gir rekrutteringsgruppen fullmakt til å velge rekrutteringsfirma i tråd med kriteriene og inngå avtale med aktuelt firma. Videre skal rekrutteringsgruppen forestå samarbeidet med valgte rekrutteringsfirma, med personalsjefen som kontaktperson. Rekrutteringsgruppen rapporterer til administrasjonsutvalget. Kommunestyret bevilger inntil kr til dekning av konsulenttjenester.

19 Sak 63/14 REGLER OG TAKSTER FOR LEIE AV OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER I MELHUS KOMMUNE Arkivsaksnummer 14/4356 Saksansvarlig: Tore Jensen Komite for teknikk og miljø PS 37/14 Formannskapet PS 94/14 Formannskapet PS 102/14 Kommunestyret PS 63/14 Innstilling til vedtak 1. Kommunestyret vedtar «Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune», utgave september 2014, gjeldende fra 1. oktober Kommunestyret vedtar en sats på leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune på kr 3,- per m 2 per døgn, ekskl. mva. 3. Utbygger plikter å levere en riggplan som viser oppstillingsplass for vareleveranser og eventuelle midlertidige veger for å ihensynta berørte naboer. Forslaget innarbeides i regelverket. Vedlegg: 1. Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune, utgave september Saksutredning Bakgrunn for saken Melhus kommune er i stadig vekst med særlig fortetting i sentrumsområder. Dette innebærer at entreprenører og utbyggere stadig må ta i bruk kommunal gategrunn som riggplass og / eller arealer til vareleveranser. Det er derfor ønskelig å etablere et regelverk for leie av offentlig gategrunn samt å vedta en sats for dette. Vurdering: For at beregning av gategrunnsleie skal være enklest mulig å håndtere for både Melhus kommune og entreprenører, er det utarbeidet et reglverk for leie av offentlig gategrunn. Det foreslås en sats på kr 3,- per m 2 per døgn for årene 2014 og Gategrunnsleie foreslås inntekstført på ansvar trafikksikkerhetstiltak. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Komite for teknikk og miljø PS 37/14

20 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar «Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune», utgave september 2014, gjeldende fra 1. oktober Kommunestyret vedtar en sats på leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune på kr 3,- per m 2 per døgn, ekskl. mva. Behandling i Formannskapet PS 94/14 Alternativt forslag fra Sp, FrP og H v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Saken utsettes til formannskapets møte , og sendes ut til begrenset høring Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til formannskapets møte , og sendes ut på begrenset høring Behandling i Formannskapet PS 102/14 Tilleggsforslag v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Utbygger plikter å levere en riggplan som viser oppstillingsplass for vareleveranser og eventuelle midlertidige veger for å ihensynta berørte naboer. Forslaget innarbeides i regelverket. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar «Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune», utgave september 2014, gjeldende fra 1. oktober Kommunestyret vedtar en sats på leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune på kr 3,- per m 2 per døgn, ekskl. mva. 3. Utbygger plikter å levere en riggplan som viser oppstillingsplass for vareleveranser og eventuelle midlertidige veger for å ihensynta berørte naboer. Forslaget innarbeides i regelverket.

21 Sak 64/14 KOMMUNEREFORMEN Arkivsaksnummer 14/4838 Saksansvarlig: Roy Johan Jevard Kommunestyret PS 64/14 Innstilling til vedtak Kommunestyret oppretter polisk styringsgruppe som er Formannskapet + en representant fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Rådmann stiller med prosjektleder. Vedlegg: 1. Ingen Andre dokumenter som ikke er vedlagt: Saksutredning Bakgrunn for saken Rådmann legger frem prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen som er bestemt av Fylkesmann med tilslutning fra KS Sør Trøndelag. PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMEN I SØR-TRØNDELAG Et flertall på Stortinget slutta seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden Fylkesmannen har fått i oppdrag å være tilrettelegger og koordinator for prosessene, og KS er forutsatt trukket inn og gitt en viktig rolle i gjennomføringen av reformen. Denne prosjektplanen viser hvilke rammer som reformen i Sør-Trøndelag skal følge. Planen skal forankres på oppstartsmøte med kommunene og i KS fylkesmøte samme dag. Planen vil ved behov bli revidert underveis i perioden i dialog med kommunene. Planen er basert på at det er kommunene som har selv ansvar for lokale prosesser, men det tas et felles fylkesgrep i fylket (koordinert med nabofylkene) for å oppnå en helhet i regionen og hensiktsmessig koordinering på tvers av kommunene av alle prosesser som skal gjennomføres. 1. MÅL OG RAMMER

22 1.1 Oppdrag og bakgrunn Regjeringen la 14. mai 2014 fram kommuneproposisjonen 2015, som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni, der det ble gitt bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for en reform og økonomiske virkemidler. Prosessene skal startes opp høsten Stortinget slutta seg til at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen. Regjeringens oppdragsbrev ble sendt til Fylkesmennene (vedlagt). Fylkesmennene skal være tilretteleggere og koordinator i prosessene. Det er forutsatt at KS trekkes inn i gjennomføringsarbeidet. KS må i tillegg få mandat for sitt arbeid fra sine medlemmer. 1.2 Mål Et bredt flertall på Stortinget har slutta seg til at det er behov for at det skjer endringer i kommunestrukturen. Reformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Følgende overordna mål er fastsatt for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati 1.3 Overordnede rammer: Kommunalreformen består sett fra et nasjonalt perspektiv av fire deler: a) Oppgaver; det ses på muligheten for desentralisering av oppgaver fra fylkeskommunene, fra regional statsforvaltning og interkommunale oppgaver. b) Struktur; det er både kommune- og fylkesinndelingen som er til diskusjon, men også inndelingen av statsforvaltningen. c) Styring; det ses både på modeller/regelverk for intern organisering/styring av kommuner, det ses på lovregulering av oppgaver oppgaver til fylkeskommuner/staten/hovedstaden, det ses på prinsippene for statlig styring av kommunene og det ses på rammene for styring av kommunal forvaltning (kommunelov, særlover). d) Finansiering; Det blir sett på finansiering av kommunene, inntektssystemet skal gjennomgås i 2017 og det er lagt inn flere virkemidler for omstilling/kompensasjon i selve reformgjennomføringen. Dette vil til sammen danne rammene for prosjektet i Sør-Trøndelag. I tillegg er følgende forhold viktige for prosessene i fylket: krav til tidsplan er fastlagt i Stortingets vedtak, jf pkt 4 under. økonomiske virkemidler er fastlagt fra Regjeringen. Fylkesmannen og KS skal samarbeide om opplegget for regionale prosesser. Regionalt må Fylkesmannen og KS sette inn nødvendige ressurser i form av økonomi og personressurser. Det skal leggs til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det er ønske om det.

23 Det er ikke ønskelig å gjennomføre tradisjonelle sammenslåingsutredninger. Regjeringen vil tilrettelegge standardiserte faktaoppsett som kommunene kan bruke, og vil ellers tilby også andre verktøy (prosessveileder, spørreskjema) til bruk for å oppnå gode prosesser. Fylkesmennene skal kunne vurdere å støtte utredning av særskilte problemstillinger i et fylke. Andre viktige prinsipper som ligger til grunn for kommunalreformen: Videreutvikling av generalistkommunesystem med like grunnoppgaver til alle kommuner. Dersom resultatet av lokale strukturprosesser blir en svært heterogen kommunestruktur med kommuner av svært varierende størrelse, er det sagt at spørsmålet om pålagt interkommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering hvor de største kommunene kan få nye oppgaver blir aktualisert. Det er ønskelig med sterkere og mer geografisk funksjonelle generalistkommuner både i distriktet og rundt storbyene Lange avstander og ønske om nærhet kan sikres gjennom lokalstyrer, kommunedelsorganisering, lokale servicekontor og andre interne organisasjonsløsninger. For å finne gode løsninger må det bl.a. tas hensyn til spredt bosettingsmønster, reiseavstander og etablerte identitetsområder. 2. OMFANG OG AVGRENSING - Prosjektet skal sørge for at alle kommunene gjennomfører utredninger i hht til Stortingets vedtak og Regjeringens mandat, og går gjennom prosessen med diskusjon/vurdering/vedtak innen våren Prosjektet varer fra høst 2014 til høst I tillegg til sammenslutning av eksisterende kommuner, kan grensejusteringer og oppdeling av kommuner være aktuelt. Stortinget har også åpna for at fylkesgrensene kan vurderes. - Prosjektet vil danne grunnlaget for fylkesmannens egen oppsummering/anbefaling til Regjeringen som skal gjøres høsten I perioden vil det komme en fase med gjennomføring av selve kommunesammenslutningene, og dette vil kreve et eget prosjektarbeid. 3. ORGANISERING OG ROLLER Kommunereformen forutsetter at hver enkelt kommune lager en prosjektorganisasjon som får ansvaret for lokale prosesser i egen kommune, og som samarbeider med nabokommunene og med fylkesprosjektet. Fylkesprosjektet «kommunereformen i Sør-Trøndelag» har følgende organisering og rollefordeling: a) Oppdragsgiver: Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Gir prosjektmandatet til Fylkesmennene, jf. brev av Skal motta underveisrapportering og sluttrapport fra Fylkesmennene og oppsummere dette i en melding til Stortinget.

24 - Ansvar for følgeevaluering av reformen. b) Prosjektansvarlig (PA): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/fylkesmann Jørn Krog - Faglig og økonomisk ansvar for gjennomføring ihht Regjeringens oppdrag. - Påse samsvar mellom prosjektplan og mål/framdrift. - Leder av Fylkeskoordineringsgruppa. - Ansvar for ekstern kommunikasjon om prosjektet. - Sørger for klare rammer for PL. - Ansvarlig for prosjektets oppsummering og endelige anbefaling. c) Prosjektledelse (PL): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/alf Petter Tenfjord - Har et operativt ansvar for prosjektet. - Ansvar for prosjektplan og oppfølging av denne. - Følger opp kritiske suksessfaktorer. - Sørge for at PA gis et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunkter og møter med koordineringsgruppen. - Analysere sterke og svake sider, trusler og muligheter. d) Prosjektmedarbeidere: - Medarbeidere hos Fylkesmannen og KS, som bidrar inn i et prosjektsekretariat ledet av PL. - Klargjøring av tidsressurser som skal bidra inn i sekretariatet, skal skje i et samarbeid mellom Fylkesmannen og KS. - Enkeltressurser kan knyttes til sekretariatet etter behov. e) Fylkeskoordineringsgruppe: Dette er en rådgivende gruppe for PA. Ledes av PA. Koordineringsgruppen består av fylkesstyret i KS, politisk valgte ledere i fylkets regionråd (Trondheimsregionen, Fosen, Orkdal, Værnes og Fjellregionen) og fylkesrådmannen. Gruppa skal bidra til å se helhet, koordinere interesser og samkjøre prosesser fram mot Gruppa skal understøttes av prosjektsekretariatet, og kalles inn skriftlig med sakliste og forslag til vedtak. f) Andre bidragsytere Regjeringen har forutsatt at Kompetansesenteret for distriktsutvikling (KDU) skal kunne bistå prosessveilederne i de enkelte fylkene, både om erfaringer fra tidligere sammenslutninger og om råd når det gjelder organisering av de lokale prosessene. 4. MILEPÆLER Stortinget har slutta seg til følgende tidsplan som Regjeringen har foreslått:

25 Disse milepælene danner rammene for prosessene i Sør-Trøndelag. Inndelt i faser blir prosessen slik: Faser i kommunestrukturprosessen 1. Oppstartfase fram til 1. september Dialogfase fra september 2014 til februar Utrednings- og utviklingsfase to spor 4. Beslutningsfase i kommunene 2015/vår 2016 Hovedinnhold - Avklaring av reformens innhold og verktøy. Oppdragsbrev fra Regjeringen - Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og nabofylker - Oppstartskonferanse med ordførere og rådmenn med forankring av prosjektplan og milepæler - Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner og mellom kommuner - Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger (utfra nasjonale mål og kriterier). - Forberedelse av sammenslåing - To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten 2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak våren Etter prosjektets avslutning skjer følgende: a) Oppsummering fra Fylkesmannen og nasjonale vedtak høsten 2016/våren b) Gjennomførings- og iverksettingsfase ihht gjeldende lovbestemmelser om kommunesammenslåinger/grensejusteringer. 5. RISIKOANALYSE Følgende faktorer er viktig å ha en løpende vurdering av status for, og kunne sette inn avbøtende tiltak: - Samarbeidet mellom Fylkesmannen og KS må fungere godt for å lykkes.

26 Vi må tilrettelegge gode arenaer for kommunene å diskutere på, og tilby bistand både til kunnskapsgrunnlag og prosesser. Kommunereformen må gis systematisk og gjentatt oppmerksomhet på fellesarenaer. Vi må være tilstede ute i hver enkelt kommune og regionrådene. - Vi må få mobilisert hver enkelt kommuneledelse, og bidra til en god rolledeling mellom politikere og administrasjon. Vi må unngå at det blir «rådhusorientering» og at man heller er opptatt av kvalitet/bærekraft i tjenesteproduksjon, og styrking av kommunenes funksjoner som samfunnsutviklere og som arena for lokaldemokrati. Vi må få fram at dette først og fremst er en politisk oppgave, som krever lederskap, mot og kløkt. Vi må unngå at det blir for stort utredningsfokus. - Det er ønskelig med en åpen og mulighetsorientert debatt. Vi må bidra til at kommunene ser langt nok fram i tid. Løsningene som nå velges skal stå seg og dekke innbyggernes behov minst i de neste 50 åra. Vi må peke på mulighetene og hvordan offentlig forvaltning kan bidra til et slagkraftig og konkurransedyktig Trøndelag. Vi må bidra til å fokusere på samspill og samhandling, heller enn makt og motmakt. - Ansatte i kommunene og aktører innenfor næringsliv og andre sentrale samfunnsaktører regionalt og kommunalt, må trekkes aktiv inn. - Informasjon, formidling og kontakt med media må vies særskilt oppmerksomhet. - Både i hver enkelt kommune og på fylkesnivå, må det settes av nødvendige økonomiske og personellmessige ressurser til å legge til rette for gode prosesser og kunnskapsgrunnlag. - Vi må sikre et helhetlig perspektiv både i eget fylke og sammen med nabofylkene Sikre parallelle løp i kommuneprosessene. Sikre samordning over fylkesgrensene. Prosessen blant kommunene i Trondheimsregionen er en sentral premiss for prosessen/resultatet i de andre kommunene i begge Trøndelagsfylkene. Prosessen som tilrettelegges fra fylkesperspektivet, må hele tiden ha god forankring i kommunen, være kvalitetssikret og ta opp i seg behovet for endring. 6. GJENNOMFØRING 2.1 Kunnskapsgrunnlag og vurderingskriterier Det er ikke mulig å utrede seg fram til et «rett» svar på kommunereformen. Det er imidlertid nødvendig å ha et kunnskapsgrunnlag både for å se utfordringsbildet/behovet for reform, kunne vurdere ulike alternativer for sammenslåing og se konsekvenser/muligheter av dette. Departements/fylkesnivået vil bistå kommunene med verktøy til dette, veiledere til prosessgjennomføring og verktøy til bruk i innbyggerdialog. Fylkesmennene skal vurdere å gi støtte til dette, utover det som stilles til rådighet fra sentralt hold.

27 Et sentralt utgangspunkt for hva man trenger kunnskaper om og hvordan situasjonen i dag og framover konkret skal vurderes i ulike kommuner, er ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur. Disse er viktig for å kunne analysere/vurdere krav til robusthet i befolkningsgrunnlag, kompetanse og kapasitet, og hva som skal til for at en kommune ivaretar sine roller/oppgaveløsning: a) Kriterier for kommunene 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet. b) Kriterier for staten: 1. Bred oppgaveportefølje 2. Statlig rammestyring Disse kriteriene vil bli mye brukt og blir dermed sentrale i diskusjonene i Sør-Trøndelag. Kriteriene er utdypet i vedlegg Aktiviteter i prosjektet Fase 1: Oppstartfase fram til 1. september 2014 Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar Etablere fylkesprosjekt Avklare roller ihht oppdragbrev fra Regjeringen Etablere prosjektorganisasjon Prosjektplan inkl. valg av tilnærming, konkretisere rammebetingelser Forberede faktagrunnlag (herunder vurdere et debatthefte og hvilke problemstillinger som ev skal utredes for mange/alle kommuner) og prosessverktøy Dialog med nabofylker om samordning av prosesser (møte Så mye som mulig før 1. september FM i dialog med KS KS

28 Oppstartskonferanse for reformarbeidet Oppdragsbrev til kommunene Dialog med kommunene med hvert enkelt fylke) Etablering av fylkeskoordineringsgruppe Forankring hos kommunene /KS (KS har styremøte 18.08, rådmannsutvalg og fylkesmøte 26.08) For rådmenn/ordførere/opposisjonsl eder Konkretisere oppdraget og forventningene til lokale/regionale prosesser og organisering Klargjøre tilbud om støtte fra fylkesnivået til kunnskapsgrunnlag, saksgrunnlag og selve prosessarbeidet Milepæler og framdrift Delta på forespørsel hos alle kommuner og regionråd Særskilt fokus på sikring av samordning med og innad i Trondheimsregionen 26. august FM i dialog med KS Sendes ut etter 26. august Møter juniaugust 21-22/8 Fase 2 første dialog - fra september 2014 til februar 2015 Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar Etablere lokale/regionale prosesser Støtte til kommunene Forankring og orientering Hver enkelt kommune forutsettes å ha en prosjektorganisasjon, bredt sammensatt politisk/administrativt og med en forankra mandat/plan for organisering/ressurser/involvering/kommunikas jon. Klargjøring av kunnskapsgrunnlag Prosessen i enkeltkommuner og hos naboer må samkjøres. Diskusjoner/prosesser skal ende ut i kommunestyrevedtak om geografisk retningsvalg, behov for kunnskap mv FM og KS har møter med hver enkelt kommune og vil delta i kommunestyrer/regionråd Klargjøring av kunnskapsgrunnlag og krav til robusthet Klargjøre samarbeid med statsetatene Møte på fylkesplan med fagforeninger September Bestilling til kommunene kommer September og oktober Snarest etter 26.

29 Informasjon og kommunikasjon Møte med sentrale næringslivaktører Det må lages en kommunikasjonsstrategi inkl innbyggerdialog Eget møte med media på landsdelsnivå (Nrk og Adresseavisen) august Snarest etter 26. august Fase 3 Utrednings- og utviklingsfase Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar Avklaring av oppgaver for kommunene Begrenset utredningsarbeid lokalt og regionalt Avklaring gjennom ekspertutvalg og framlegg fra Regjeringen til Stortinget Utredninger om regionnivå foretas på nasjonalt nivå Gjennomføre analyser/utredninger utfra kommunenes beslutninger om geografisk samarbeidsretning, samt problemstillinger som er fylkesdekkende/dekkende for mange kommuner Forberedelse av sammenslåing for kommuner som ønsker å fatte vedtak om sammenslåing allerede høsten 2015 Våren 2015 Regjeringen Fase 4 Beslutningsfase høsten 2015-våren 2016 Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar Beslutninger i kommunestyrene På grunnlag av framlagt sak om sammenslutning To faser, enten vedtak høsten 2015 eller våren 2016 Høsten 2015 og våren RAPPORTER - Statusrapporter for fylkesprosjektet vil bli utarbeidet til fylkeskoordineringsgruppen og gjort tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside. - Sluttrapport fra Fylkesmannen høsten 2016

30 8. Økonomi og ressurser Fylkesmannen får tilført ressurser til en prosessveileder i hvert enkelt fylkesmannsembete i prosjektperioden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil ha en prosjektleder i dette arbeidet, men vil bruke flere interne ressurser til selve arbeidet. Regjeringen har satt av nasjonale midler til kommunereformen, som KS kan søke om midler fra. Fylkesmannen kan be Kompetansesenteret for distriktsutvikling bistå prosessveilederne. Vurdering: Melhus kommune skal opprette en politisk styringsgruppe og prosjektleder for arbeidet med kommunereformen. Melhus kommune skal i løpet av februar ha behandlet et fremtidsbilde hvor man skal se på egen robusthet opp imot å bli mer robust mot å slå seg sammen med andre kommuner. Rådmannen har hatt en refleksjon med formannskapet om hvordan dette arbeidet skal organiseres. Formannskapet har kommet frem til at Formannskapet skal være den politiske styringsgruppen + Venstre og sosialistisk Venstreparti som ikke er representert i Formannskapet. Rådmann stiller med prosjektledelse. Fra Rådmann så vil rådmannsteamet utgjøre prosjektledelsen frem til behandlingen i februar. Etter vedtak om fremtidig prosess så får man vurdere om man skal ansette en egen prosjektleder. Stortinget har bevilget kr til hver kommune for å dekke opp ekstra utgifter vedr. reformarbeidet. Det vil være naturlig å ta tak i disse 10 punktene når man skal vurdere egen robusthet i forhold til kompetanse og kapasitet, og hva som skal til for at en kommune ivaretar sine roller/oppgaveløsning: c) Kriterier for kommunene 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet. Tidligere behandlinger og vedtak

31 Sak 65/14 Søknad om skjenkebevilling Lundamo pizza og grill AS Arkivsaksnummer 14/4608 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for liv og lære PS 48/14 Kommunestyret PS 65/14 Innstilling til vedtak Melhus kommunestyre innvilger Lundamo pizza og grill AS v/ Selajdin Kashtanjeva alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler på Lundamo. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Selajdin Kashtanjeva godkjennes som styrer og Luckman M.S Doski som stedfortreder av skjenkestedet. Skjenketid for alkoholholdige drikker skal følge skjenkestedets åpningstider, dog slik at skjenkingen opphører senest ½ time før stedets stengetid (konsumtid): - mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl søndag/ helligdag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset. Vilkår: Offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge. Vedlegg: 1. Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter som ikke er vedlagt: Søknad om skjenkebevilling, datert Aktuelle lovverk m forskrifter Saksutredning Lundamo pizza og grill AS v/ Selajdin Kashtanjeva har søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Lundamo pizza og grill AS overdro Restaurant Lundamo pr Lundamo pizza og grill AS vil være en italiensk restaurant med 60 sitteplasser inne og 24 sitteplasser ute på veranda. Virksomheten vil ha et bredt spekter av grillretter, pasta, pizza, catering og selskapsmat. Virksomheten søker om skjenkebevilling både innen- og utendørs. Skatte- og avgiftsmyndighetene har intet å bemerke til saken. Uttalelse fra lensmannen er ikke mottatt (pr ).

32 Bevillingshaver/ styrer har bestått kunnskapsprøve om skjenkebevilling. Jfr. Alkohollovens 1-7 og forskrift kap 5-2 må også stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven i skjenkebevilling. Før eventuell godkjennelse kan foreligge må stedfortreder fremskaffe bevis på bestått prøve. Det er styrers ansvar å innhente tillatelse fra øvrige myndigheter. Skjenkebevilling er gyldig kun om serveringsbevilling ligger til grunn. Bevillingshaver kan drive på forrige eiers serveringsbevilling i inntil 3 måneder etter overdragsdato. Dette innebærer at bevillingshaver må søke om serveringsbevilling og fremskaffe bevis på bestått Etablererprøve i serveringsloven innen 1. november Vurdering: Lundamo pizza og grill AS vurderes dithen at vilkår i kommunens retningslinjer antas å være ivaretatt. Det foreligger ingen anmerkninger fra offentlige myndigheter; Med forbehold om Lensmannens uttalelse i saken. Søknaden ligger innenfor rammen av kommunens retningslinjer. Rådmannen tilrår at det gis bevilling for øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent slik omsøkt i søknaden, med vilkår om offentlige godkjennelser. Skjenkebevilling gis ut inneværende bevillingsperiode, dvs tom Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Komite for liv og lære PS 48/14 Rådmannen informerte: Stedfortreder som nevnt i saken har flyttet. Lundamo Pizza og Grill AS har fått ny stedfortreder; Luckman M.S Doski. Han har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven/ skjenkebevilling. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommunestyre innvilger Lundamo pizza og grill AS v/ Selajdin Kashtanjeva alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler på Lundamo. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Selajdin Kashtanjeva godkjennes som styrer og Luckman M.S Doski som stedfortreder av skjenkestedet. Skjenketid for alkoholholdige drikker skal følge skjenkestedets åpningstider, dog slik at skjenkingen opphører senest ½ time før stedets stengetid (konsumtid): - mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl søndag/ helligdag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset. Vilkår: Offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge.

33 Sak 66/14 Kommunestyre- og Fylkestingsvalg fastsettelse av valgdag og åpningstid Arkivsaksnummer 14/3733 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 66/14 Innstilling til vedtak Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen. Saksutredning Bakgrunn for saken I statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september Valglovens 9-2: Kommunestyret kan, med tilslutning av minst 1/3 av nedlemmene, vedta at det i tillegg skal holdes valg søndag 13. september. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Valglovens 9-3.3: Kommunestyret kan, med tilslutning av minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lengre enn det valgstyret har vedtatt. Slike vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivning mandag må ikke foregå senere enn kl Vurdering: Melhus kommune har tidligere avholdt endagersvalg. Erfaringene tilsier at én dag er tilstrekkelig. Stemmegivningen i alle valglokaler er blitt avsluttet kl Rådmannen ser ingen behov for to-dagers valg eller endring i åpningstid, men fremmer ikke innstilling ettersom det gjelder valg. Tidligere behandlinger og vedtak

34 Melhus kommune Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den Saksansvarlig Magnhild Nordbø Arkivsak 14/5448 Rådmannens forslag til vedtak: Vedlegg: 14/ SERVICE/PERS/JONDOK Samlet saksfremstilling - Kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag ny rådmann Melhus kommune 14/ RAD/RAD/ROJE Kontrollutvalget i Melhus kommune Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret

35 Samlet saksfremstilling Arkivsak 5151/14 Kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag ny rådmann Melhus kommune Saksansvarlig Jon Tore Dokken Administrasjonsutvalget PS 2/14 Innstilling Administrasjonsutvalget gir sin tilslutning til foreslåtte kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdraget. Saksutredning Det vises innledningsvis til sak Rekrutteringsprosess ny rådmann i Melhus kommune, hvor det vises til egen sak om kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdraget. Det forutsettes at arbeidet blir utført og dokumentert i henhold til de lover og regler som er gjeldende både generelt og for Melhus kommune som offentlig virksomhet. Ved innhenting av tilbud på bistand i forbindelse med tilsetting av rådmann i Melhus kommune foreslår vi følgende kravspesifikasjon: Vi ønsker bistand til hele prosessen og til følgende oppgaver: 1. Utarbeidelse av kravspesifikasjon til stillingen som er forankret i organisasjonen. Denne utarbeides på bakgrunn av innhentet informasjon fra administrasjon (virksomhetsledere, ass.rådmenn, ledere for stabsseksjonene), politikere og tillitsvalgte. Utarbeidelse av utlysningstekst, som godkjennes av oppdragsgiver. 2. Annonsering og søk etter/kontakt med aktuelle søkere 3. Gjennomgang av søkere og utvelgelse av aktuelle kandidater for videre prosess, i samarbeid med oppdragsgiver 4. Intervju av søkere og dybdeintervju av de mest aktuelle søkerne også i samarbeid med oppdragsgiver 5. Innhenting av referanser 6. Rapportering til oppdragsgiver Tildelingskriterier - uprioritert: Kvalitet Pris Samarbeid og lokal forankring gjennom de ulike delprosessene Rask gjennomføring Referanser Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle innkomne tilbud.

36

37 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: kl. 14:00 16:15 Møtested: Møtende medlemmer: Hovin barnehage Ola Huke, leder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal Forfall: Magne A. Thomasen, nestleder Møtende varamedlemmer: Marvin Bjørnebekk Andre møtende: Grete Eggen, Hovin Barnehage (sak 28) Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær Saker til behandling: 028/14-038/14 Arkivsak: 14/99 Saksliste 028/14 Orientering om og omvisning på Hovin barnehage 029/14 Godkjenning av protokoll fra møte den /14 Innkommet sak tilkontrollutvalget - Orgelsaken 031/14 Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor 032/14 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Utleieboliger 033/14 Plan for selskapskontroll /14 Selskapskontroll med bomvegselskaper 035/14 Budsjettkontroll pr /14 Forslag til økonomiplan med budsjett for 2015 for kontrollutvalget 037/14 Referatsaker 038/14 Eventuelt

38 Sak 028/14 - Orientering om og omvisning på Hovin barnehage Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Protokoll Grete Eggen, Hovin barnehage, orienterte om barnehagen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget fikk også en omvisning på barnehagen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 029/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Sak 030/14 - Innkommet sak tilkontrollutvalget - Orgelsaken Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. Protokoll Følgende forslag til vedtak fra kontrollutvalgets leder Ola Huke: Innkjøp som foretas av Kirkelig fellesråd er utenfor kommunens ansvarsområde og kan derfor ikke realitetsbehandles av kontrollutvalget. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkjøp som foretas av Kirkelig fellesråd er utenfor kommunens ansvarsområde og kan derfor ikke realitetsbehandles av kontrollutvalget.

39 Sak 031/14 - Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Protokoll Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Sak 032/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - Utleieboliger Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Melhus kommune. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer. 22 timer fra 2014 budjsettet og 278 timer fra 2015 budsjettet. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger i Melhus kommune. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer. 22 timer fra 2014 budjsettet og 278 timer fra 2015 budsjettet. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

40 Sak 033/14 - Plan for selskapskontroll Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sak 034/14 - Selskapskontroll med bomvegselskaper Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget i Melhus kommune stiller seg positiv til deltakelse i et samarbeidsprosjekt med selskapskontroll av bomvegselskaper. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å avklare forutsetningene for samarbeidet, spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne. 3. Endelig vedtak om deltakelse i samarbeidsprosjektet gjøres når ressursfordelingen mellom eierne er avklart. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget i Melhus kommune stiller seg positiv til deltakelse i et samarbeidsprosjekt med selskapskontroll av bomvegselskaper. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å avklare forutsetningene for samarbeidet, spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.

41 3. Endelig vedtak om deltakelse i samarbeidsprosjektet gjøres når ressursfordelingen mellom eierne er avklart. Sak 035/14 - Budsjettkontroll pr Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr til orientering. Protokoll Budsjettallene som er lagt inn i regnskapssystemet til Melhus kommune stemmer ikke overens med kontrollutvalgets forslag til budsjett for Kontrollutvalget ønsker en forklaring på dette. Følgende omforent tillegg til innstillingen: Kontrollutvalget ber utvalgets leder og sekretær om å ta et møte med Lars Mo, økonomisjef, vedr. kontrollutvalgets budsjett og regnskap for Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr til orientering. Kontrollutvalget ber utvalgets leder og sekretær om å ta et møte med Lars Mo, økonomisjef, vedr. kontrollutvalgets budsjett og regnskap for Sak 036/14 - Forslag til økonomiplan med budsjett for 2015 for kontrollutvalget Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Protokoll Representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS vedtok den en reduksjon i honoraret for For Melhus kommune sitt honorar er redusert med kr ,-. Totalbeløp til kontroll og tilsyn for 2015 blir etter dette kr ,-. Innstilingen med endring av totalbeløp ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

42 Sak 037/14 - Referatsaker Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Protokoll Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Tilbakemelding fra Revisjon Midt-Norge IKS etter årsrevisjon Klima- og miljødepartementet har fastsatt en ny forskrift om avfall som skal sikre at kommunale avfallsgebyrer ikke brukes til å subsidiere kommersiell avfallshåndtering. 3. En langvarig skolestreik kan få konsekvenser for undervisningen til elevene. Men verken de eller foreldrene kan vinne fram med søksmål mot kommunen eller fylkeskommunen for manglende opplæring av den grunn, slår jussprofessor fast. 4. Brev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til alle kommuner i Norge. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Sak 038/14 - Eventuelt Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. Protokoll Samling for kontrollutvalg 15. oktober Ola Huke og Magne Thomasen har meldt seg på samlingen. Vedtak: Samling for kontrollutvalg 15. oktober Ola Huke og Magne Thomasen har meldt seg på samlingen.

43

44 Melhus kommune Tertialrapport 2/2014 Saksansvarlig Morten Bostad Arkivsak 14/5153 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2014 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2. tertial 2014 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2014: Nettorammen på rammeområde 2 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med kr ,- 4. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekt og nye prosjekt med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2014:

45 Melhus kommune 5. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2014 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. 6. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjekter i tråd med vedlegg 4 til denne sak. 7. Kommunestyret vedtar å sette av kr ,- til eget disposisjonsfond knyttet til tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifb. med prosjekt vannovervåkning og kartlegging. 8. Kommunestyret vedtar å sette av kr ,- til eget disposisjonsfond knyttet til tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifb. med minoritetsspråkelige elever. 9. Kommunestyret vedtar å innarbeide at både ordfører og rådmann skal kunne signere lånedokumenter på vegne av Melhus kommune. Edringen innarbeides i kommunens økonomireglement, finansreglement og delegasjonsreglement. 10. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2014 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. Vedlegg: 1. Tertialrapport 2. tertial Vedtakskontroll 2. tertial Endringer i investeringsbudsjettet for Avsluttede investeringsprosjekter Oversikt over kommunens felles disposisjonsfond pr 1. september 2014 Andre dokumenter som ikke er vedlagt: 1. Melhus kommunes økonomireglement 2. Melhus kommunes finansreglement 3. Melhus kommunes delegasjonsreglement Saksutredning Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette frem to rapporter, hvor av den ene tar for seg driftssituasjonen i kommunen med tilhørende status på ikke økonomiske mål i økonomi- og handlingsplanen pr 1. september tertial rapporten omfatter status både på kommunens drifts og investeringsbudsjett. Utover dette ligger også vedlagt en vedtakskontroll som angir status på politisk vedtak. Generelt: Underskrift ved låneopptak

46 Melhus kommune Melhus kommune benytter i utstrakt grad de gunstige lånevilkårene som oppnås i sertifikatmarkedet. Pr. i dag har kommunen 5 løpende sertifikatlån som normalt refinansieres hver tredje måned. Lånedokumentene må signeres umiddelbart etter at lånet er opptatt, noe som har vist seg å være en utfordring. For å redusere risikoen for at lånepapirene ikke blir underskrevet til rett tid foreslås det at ordfører eller rådmann får fullmakt til å underskrive lånedokumentene. Kommunestyrets vedtak om at ordfører eller rådmann har fullmakt til å underskrive lånedokumentene innarbeides i: Økonomireglementet punkt 7.3.2, Ansvar og fullmakter Finansreglementet punkt 3.4, Metode og rutiner for opptak av lån Melhus kommune reglement for delegering av myndighet punkt 16, Delegering til rådmannen Overføring av overskudd fra regnskapsåret 2014 Rådmannen vil tilrå at de virksomhetene som oppnår et positivt regnskapsresultat i driften for 2014 får overført dette i sin helhet til bruk senere år. Bakgrunnen er at dette vil kunne bidra til en bedre ressursutnyttelse og en mer planmessig økonomistyring. De midlene som foreslås avsatt til disposisjonsfond kan benyttes til følgende formål: Inventar og utstyr, herunder læremidler og IKT-utstyr Kompetanseheving Oppgraderinger og vedlikehold av inne- og uteområder Dekning av evt. regnskapsmessig underskudd ved virksomheten i 2015 eller senere. En overføring av overskudd fra den enkelte virksomhet forutsetter at kommunen som helhet får et positivt regnskapsresultat som er tilstrekkelig til å dekke avsetningen. Endelig resultat for 2014 vil foreligge når regnskapet blir avsluttet rundt 15. februar Dersom det regnskapsmessige resultatet blir mindre enn det virksomhetene med overskudd oppnår samlet sett, vil strykningsbestemmelsene tre i kraft. Strykningsreglene innebærer at størrelsen på avsetningene til disposisjonsfond justeres slik at regnskapet går ut i balanse Drift: Driftsøkonomien i Melhus kommune er nå under stort press. Innen rammeområde 1 er det ikke avvik mellom budsjetterte inntekter og utgifter gitt regnskapet pr. 1. september. IKT- og serviceseksjonen har imidlertid store utfordringer med tildelt økonomisk ramme. Rådmannen vil komme tilbake til dette ifb. med budsjettet for Innen rammeområde 2 hat behovet for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn økt. Det er foretatt sakkyndige utredninger av PPT og i alt 9 nye barn er registrert med store behov for ekstra støtte. Budsjettposten spes.ped FØ har et merforbruk på kr ,- for høsten For våren 2015 utgjør dette et økt utgiftsbehov på kr ,-. Innen rammeområde 3 er det behov for en stor gjennomgang av hele pleie og omsorgstilbudet i Melhus kommune. Rådmannen vil komme tilbake til dette arbeidet og hvordan det er tenkt lagt opp ifb. med budsjettet for Virksomhetene innen rammeområde 3 skal holde sine netto rammer i Kommunen har imidlertid fått beskjed om at regningen knyttet medfinansieringsansvaret ifb. med samhandlingsreformen har økt med ytterligere kr ,- i Totalt sett er utgiftene på dette området økt med hele kr ,- fra 2013 til Fra

47 Melhus kommune 2015 vil dette kommunale bidraget opphøre gjennom at rammetilskuddet til kommunen vil bli redusert tilsvarende. Innen rammeområde 4 rapporteres det om økonomisk balanse fra virksomhetene. Tilsvarende er også situasjonen på rammeområde 5 med unntak av byggesak som er et selvkostområde. Her går det mot ett regnskapsmessig underskudd på 0,7 mill. kroner. Dette må dekkes av kommunekassen i sin helhet, da det ikke er opparbeidet noe fond som en kan bruke av. Kommunestyret har vedtatt 100 pst. selvkost innen byggesak. Rådmannen vil legge frem egen sak som har til hensikt å skape balanse mellom løpende utgifter og inntekter innen byggesak før budsjettet kommer opp til behandling for Innen rammeområde 9 er det behov for å justere opp inntektssiden med 1,362 mill. kroner for å finansiere opp merforbruket på rammeområde 2 og 3 som omtalt over. Økningen gjennomføres ved å øke kommunens renteinntekter. Rådmannen må avslutningsvis påpeke at kommunen nå balanserer på «en knivegg» med tanke på å balansere ut de løpende inntekter og utgifter. Med en omsetning på over 1 mrd. kroner ligger det ikke an til flere overskudd tilsvarende det en har sett de siste ti årene. Med dagens utvikling vil kommunen ha nok med å balansere forholdet mellom inntekter og utgifter i årene som kommer. Investering: Nye investeringsprosjekter: Oppgradering Agresso Agresso (Kommunens økonomisystem) ble oppdatert til versjon i Etter den tid er det kommet flere nye versjoner av økonomisystemet med forbedret funksjonalitet. For å kunne utnytte Agresso på en best mulig måte foreslås det å oppgradere systemet til siste versjon, Milestone 4. Kostnadsoverslaget for oppgraderingen er på kr , inkl. mva. Tiltaket foreslås finansiert ved at beløpet overføres fra økonomiseksjonens driftsbudsjett til et eget investeringstiltak Nytt orgel Melhus kirke Melhus kommunestyre vedtok i k.sak 75/10 å bevilge kr ,- inkl. mva til bygging av nytt orgel i Melhus kirke. Melhus kirkelig fellesråd vedtok i møte å øke denne bevilgningen fra kr ,- inkl. mva til kr ,-. inkl. mva. Økningen belaster ikke kommuneøkonomien i Melhus kommune, da økningen finansieres med bruk av Kirkelig fellesråds disposisjonsfond, kr ,- og påløpt momskompensasjon, kr ,-. Lynnedslag 2012 I forbindelse med lynnedslag i 2012, ble det påført Melhus kommune en del kostnader. Disse utgiftene ble belastet IKT-seksjon. Denne skaden ble innmeldt til forsikringsselskapet, men ble avvist. Nå har Melhus kommune mottatt kr ,- fra forsikringsselskapet som viser til denne saken. Forsikringssummen avsettes til ubundet kapitalfond Lundamo skole og barnehage ble det påført Lundamo skole og barnehage en vannskade.

48 Melhus kommune Melhus kommune har nå mottatt forsikringsoppgjør for denne skaden på kr ,-, og i tillegg er det mottatt kr ,- fra Team Bygg vedrørende denne skaden. Utgiftene ble belastet på investeringsprosjektet i Bevilgningen på prosjektet økes med kr ,- og finansieres til forsikringsoppgjør på kr ,-, tilskudd ,- og påløpt momskompensasjon på kr , Forsikringsoppgjør Eid Branntilløp ved Eid skole. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr ,- inkl. mva. Kostnadene finansieres i sin helhet med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på forsikringen på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker Forsikringsoppgjør Miljøgata I forbindelse med skadet spillvannsledning i Miljøgata, må Melhus kommune gjennomføre prosjektet for å rette opp skadene. Det er en forsikringssak, og det søkes regress for alle kostnader i forbindelse med prosjektet. Antatt pris var på 3-5 mill. kroner eks mva Etter avholdt kontrahering av utførende ønskes rammen satt til 6 mill. kroner eks mva for å dekke inn usikkerhet og nødvendige kostnader. Melhus kommune må forskutere utgiftene gjennom å ta opp lån som igjen innfris gjennom forsikringsoppgjøret Buen omsorgssenter inkl. Lenavegen Lundamo ungdomsskole Horghallen Gimse skole Horg alders og sykehjem Hølonda Helsehus Lundamo barneskole Melhushallen Brekkåsen skole Presttrøa bhg Driftsseksjon Hovin skole Høyeggen skole Gimsøya bhg Tambartun bhg Ovenfor nevnte prosjekter gjelder EPC kontrakter med AF gruppen. Ved bevilgningsvedtak, K sak 39/14, er det ved en inkurie beregnet feil i forhold til finansiering. Dette fører til økt lånebehov med kr ,-, og redusert bruk av merverdigavgiftskompensasjon med kr , og økt tilskudd med kr , Steinsprang Loddegårdstrøa Geolog fra Rambøll er engasjert for å vurdere rasfare fra fjellsiden ned mot bebyggelsen i Loddgårdstrøa nr Fjellsiden er i størrelsesorden meter lang. Bakgrunnen for henvendelsen var nedfall av steinblokker ned mot hus i nr 24 og 38. I nr 24 raste steinblokka helt ned til grunnmuren, men gjorde ingen skade. I nr 38 raste en steinblokk ned og gjorde skade på trappa til verandaen på sørsiden av huset. Boligområdet i Loddgårdstrøa har tidligere vært utsatt for steinsprang fra sideterreng en rekke ganger. Siden området ble etablert rundt 1990, viser registrerte hendelser at det går et steinsprang omtrent hvert 4-5 år i denne fjellsiden. Rambøll har utarbeidet en rapport som konkluderer med en tiltaksliste.

49 Melhus kommune Behov for å kunne gjennomføre tiltakene i rapporten ,- inkl.mva ( ,- eks mva ) Utgiftene finansieres med låneopptak på kr ,- og påløpt momskompensasjon på kr ,-. Det er søkt om kriseskjønnsmidler fra Fylkesmannen, eventuelle skjønnsmidler reduserer låneopptaket Innbrudd Gimse barne- og ungdomsskole I januar 2014 var det innbrudd ved Gimse barneskole og Gimse ungdomsskole. Utbedringer av dette dekkes delvis av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet dekker reparasjon til samme stand som ved skadetidspunkt. I dette ligger en underfinansiering på grunn av at dører må erstattes med nye. Totale kostander på kr ,- inkl. mva finansieres med forsikringsoppgjør tilhørende denne sak på kr ,-, forsikringsoppgjør fra skaden på Rådhuset med kr ,-, påløpt merverdigavgiftskompensasjon med kr ,-, og egenandel på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker Løse fliser i bassenget ved Gimse skole Bassenget ved Gimse skole i C-bygget ble totalrehabilitert vinteren og tatt i bruk høsten Rehabiliteringen omfattet utskifting til nye fliser i hele bassenget samt oppgradering av de tekniske anleggene i bassenget. Arbeidene ble utført av Frost Entreprenør AS som nå har opphørt. I mars i år oppdaget driftspersonalet ved bassenget at fliser hadde løsnet fra østveggen i bassenget, bassenget ble da stengt og en kontrollert nedtapping ble utført. Når nedtappingen var ferdig konstateres at omfanget av løse fliser er mer omfattende enn først antatt, det er «bom» i festet mellom flis og vegg / bunn i flere områder. Det at fliser løsner etter såpass kort brukstid og i så stort omfang var for rådmannen en gåte, og SINTEF ble derfor kontaktet for å bistå med å finne årsaksforhold til hvorfor dette har skjedd. SINTEF har laget en omfattende rapport som omhandler tilstandsvurdering, årsaksvurdering, årsakssammenhenger og forslag til tiltak. Kort beskrevet kan årsaken til at dette skjer beskrives slik: Ved rehabilitering av bassenget ble det lagt membran mellom flis og betong for å hindre vann å trenge inn i betongkonstruksjonene. Videre ble det etablert avtrekk og lufting i teknisk rom og i kryprom under bassengkonstruksjonen. Før rehabilitering er det naturlig at konstruksjonsbetongen fra byggeår var mettet av fukt. SINTEF sin vurdering av skademekanismene er at det opprinnelige bassenget har tørket ut og dermed "krympet" mer enn det lim- og membransjikt har kunnet holde tilbake. Bassenget er støpt med de betongkvaliteter som var vanlig i Bassenget ble utbedret og det ble lagt en sementbasert diffusjonsåpen membran i hele bassenget med resultat at hele betongkonstruksjonen begynte å tørke ut og får dermed svinn, dvs. hele betongtrauet trekker seg sammen. Dette medfører at flisene løsner. Tiltakene vil være å renske hele bassenget for flis og påstøper og bygge opp igjen alt på nytt. I dette arbeidet vil det være særs viktig og kvalitetssikre metoder og utførelse av arbeidene. Rådmannen foreslår å anskaffe konsulentbistand med kunnskap på området hvor SINTEF utfører såkalt

50 Melhus kommune tredjepartskontroll av arbeidsbeskrivelsene for gjenoppbyggingen. Denne beskrivelsen vil danne grunnlaget for innhenting av tilbud på utførelse av arbeidene. Det er her særdeles viktig at utførelsen får tett oppfølging i hele utførelsesfasen for å kvalitetssikre at metoder og utførelse skjer i samsvar med beskrivelsen. Det er naturlig at samme konsulentfirma som lager beskrivelsen også får rollen som byggeleder og ansvar for å dokumentere utførelsesfasen. Slik SINTEF beskriver årsakene til at dette har skjedd er det god grunn til å tro at opprinnelig konstuksjonsbetong nå har oppnådd normal fuktighetsgrad og at den dermed ikke krymper mere. Dette vil bli nøye kontrollert før gjenoppbygging starter, men rådmannen anbefaler kommunestyret at det bevilges kr 2,4 mill. kroner inkl. mva for reparasjon av bassenget. I denne summen inngår også 0,35 mill. kroner i leie av basseng på Tambartun i utbedringsperioden Fordrøyningsbasseng Brekkåsen I løpet av 2012/13 ble det registrert tilbakeslag fra avløpsledninger i tilgrensende p.kjellere i Klemmets veg Brekkåsen. Nærmere undersøkelser av kommunens fordrøyningsanlegg for overvann i området avdekket at bassenget var tilslammet og at bassengets funksjon ikke var tilfredsstillende. Bassenget er anlagt som et pukkmagasin og gjør vedlikehold/rengjøring umulig uten at hele pukkmagasinet må byttes ut. Diverse tiltak på ledningsanlegget i området er nå utført for å hindre gjentakende tilbakeslag ved at overvannet nå er ledet forbi bassenget og direkte ut i tilgrensende bekk. For å opprettholde planlagt fordrøyningskapasitet fra nedslagsfeltets overvann ønskes nå anlagt et nytt fordrøyningsmagasin som er konstruert mht. nødvendig vedlikehold. Det bes om en bevilgning på kr ,- inkl mva. for i gangsetting av prosjektering av tiltaket. Antatt utbyggingskostnad kr. 4,0 mill Avløpsanlegg Fremo Kneppet I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det utarbeidet et forprosjekt som anbefaler utbygd et kommunalt avløpsanlegg med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg for et eksisterende boligfelt på Fremo. Boligene har pr. i dag private slamavskillere med avløp til lokale bekkesystem. I området benyttes i dag grunnvann som drikkevannskilde. Det er tidligere avholdt informasjonsmøte med berørte beboere om kommunens planer. Det bes om en bevilgning på kr ,- eks mva for oppstart prosjektering av ny slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter for opprydding i avløpsanleggene i området. Kostnaden belastes selvkostområdet. Antatt utbyggingskostnad kr. 4,0 mill. Melhus kommunestyre har i sak 56/12 fattet vedtak på at der det skal anlegges fellesanlegg avløp, kan det kreves anleggsbidrag fra berørte innbyggere. Anleggsbidraget settes til 3 ganger tilknytningsbidraget for henholdsvis avløp Gåsbakken slamavskiller Eksisterende kommunale slamavskiller på Gåsbakken har behov for oppgradering. Pr. i dag betjener anlegget spillvann fra deler av det kommunale boligfeltet i Milevegen. Øvrige boliger i feltet har i dag private slamavskillere og med avløp til tilgrensende bekk med utløp i Svorksjøen. Det bes om en bevilgning på kr ,- eks mva for oppstart prosjektering av ny slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter for opprydding i avløpsanleggene i området og forbedring av vannkvaliteten/badevann i nedstrøms vassdrag. Kostnaden belastes selvkostområdet. Antatt utbyggingskostnad kr. 4,0 mill.

51 Melhus kommune Melhus kommunestyre har i sak 56/12 fattet vedtak på at der det skal anlegges fellesanlegg avløp, kan det kreves anleggsbidrag fra berørte innbyggere. Anleggsbidraget settes til 3 ganger tilknytningsbidraget for henholdsvis avløp Driftssentral teknisk drift Uteseksjonen ved teknisk drift har, og vil ha et behov for nytt oppmøtested, garderober og lager. Innenfor fagområdene veg, vann- og avløp er det et behov for større tiltak på eksisterende anlegg. Dagens lokaliteter tilfredsstiller ikke krav i hht. HMS-forskriften, og tiltak må iverksettes. Det arbeides med en samlokalisering av alle tre fagområdene, for å få en best mulig effektiv drift. To tredjedeler av bevilgningen belastes selvkostområdet. Det foreslås en bevilgning på kr ,- inkl. mva. til bruk av ekstern konsulent til utredning og planlegging av første fase Hovedtrase avløp Gimsvegen Hølbekken APS Sammenkobling av hovedavløp fra Melhus sentrum/kvål og til ny Hølbekken p.stasjon utløser behov for å vurdere trasevalg opp mot fremtidige planer for Gimsøya. I tillegg må fremtidige hovedtraseer for spillvann fra områdene Lete/Løkkenhaugen/Vollmarka vurderes i tilknytning til avløp fra Varmbo og videre fremføring til ny pumpestasjon Hølbekken. Det bes om en bevilgning på kr ,- eks mva for oppstart prosjektering av nye hovedtraseer. Kostnaden belastes selvkostområdet Hovedanlegg VA, Hølbekken APS Hovin RA Overføring av spillvann til Høvringen, samt sikring av vannforsyning til Melhus sentrum, utløser et behov for å se på hovedanleggene på strekningen Melhus sentrum til Hovin. Dette sammen med reguleringsplanarbeidet med ny E6 og utredning av en eventuell godsterminal på Søberg, må planer for fremtidige hovedanlegg fremlegges i løpet av vinteren. Videre må det gjennomføres prosjektering for tilknytning av Varmbo renseanlegg til nytt hovedanlegg på Gimsøya, ut fra krav fra Fylkesmannen. For å få nødvendig fremdrift må konsulent engasjeres, og det er behov for en bevilgning på kr eks. mva. for denne utredningen. Kostnaden belastes selvkostområdet Bekkelukking Presttrøa-E6 To bekker kommer ned fra Vassfjellet, den ene ved, den andre sør for barnehagen. Begge bekkene har et relativt stort nedslagsfelt, med Opplysningsvesenets fond og Melhus kommune som grunneiere. Bekkene er delvis åpne og delvis lagt i rør. I de åpne partiene er det løsmasser i form av ustabile morenemasser. Ved store og intense regnskyll vasker bekkene med seg løsmassene inn i rørene og tetter disse. Problemet har vist en økende tendens de siste årene. For å få fram et skisse-/ideprosjekt med mulige løsninger er det behov for konsulenthjelp. Rammen for dette er satt til kr inkl. mva. Bevilgningen dekkes via mva kompensasjon og bruk av disposisjonsfond Skisse-/ideprosjektet vil danne grunnlaget for videre arbeid og bevilgninger i saken Avløpssanering Ler sentrum I samband med utarbeidelse av sentrumsplan for Ler, og regulering av ny E6, er det behov for å engasjere rådgiverbistand til en saneringsplan for Ler sentrum og omegn. Også sett i lys av at Ler renseanlegg ikke har kapasitet til flere påkoblinger og store utfordringer med fremmedvann inn på spillvannsnettet, haster det med planleggingsbistand innenfor fagområdet VA. Det er et behov for kr eks. mva til planlegging av første fase. Kostnadene belastes selvkostområdet Tømming av avløpsvann fra bobiler

52 Melhus kommune Det vises til sak 14/377 vedr tømming av avløpsvann fra bobiler. Det ble vedtatt i komite for teknikk og miljø å etablere et tømmeanlegg for bobiler, foreslått bygget ved Statoil på Lundamo. Anlegget er forutsatt finansiert over avgifts budsjettet, tjeneste 5406 septik. Det er behov for en bevilgning på kr ,- eks mva. Vurdering:

53 Tertialrapport 2. tertial 2014 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

54 Innhold INNHOLD... 1 FORORD UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP BEGREPER GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK DRIFTEN INVESTERINGSREGNSKAPET: RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING POLITIKK SENTRALADMINISTRASJONEN NÆRING RAMMEOMRÅDE 2 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE GRUNNSKOLE / SFO BARNEHAGE RAMMEOMRÅDE 3 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG FOLKEHELSE OG ALLMENNLEGETJENESTER RAMMEOMRÅDE 4 FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING FAMILIE OG FOREBYGGING LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID AKTIVITET OG BEVEGELSE KULTUR OG FRITID RAMMEOMRÅDE 5 LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER BYGG OG EIENDOM TEKNISK DRIFT AREALFORVALTNING ANSATTE ALDERSFORDELING SYKEFRAVÆRET KOMPETANSEUTVIKLING KVALITETSSIKRING OG HMS LIKESTILLING POLITISK VIRKSOMHET MØTEVIRKSOMHET KLAGESAKER SAMFUNNSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING STYRINGSDOKUMENTER MILJØRAPPORTERING INTERNASJONALT SAMARBEID Side 2 av 96

55 8.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID KVALITETSKOMMUNE TILSYN MED KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER Side 3 av 96

56 Forord Driftsøkonomien i Melhus kommune er nå under stort press. Innen rammeområde 1 er det ikke avvik mellom budsjetterte inntekter og utgifter gitt regnskapet pr. 1. mai. Innen rammeområde 2 er det behov for en større teknisk justering som i realiteten ikke påvirker totaløkonomien. Dette henger sammen med at budsjettet for 2014 ble vedtatt med utgangspunkt i det budsjettforslaget som Regjeringen Stoltenberg la frem og ikke det som senere ble vedtatt i Stortinget. Stortingets vedtak innebar betydelig mindre penger til barnehage. Det kan forklares gjennom at den forventede etterspørselen etter barnehageplasser gikk ned på grunn av økt kontantstøtte, fortsatt ett barnehageopptak i året og at rett til barnehageplass ikke ble vedtatt utvidet til å omfatte barn født i september og november året forut for oppstart. Det er med utgangspunkt i disse forholdene og data fra vårens barnehageopptak grunnlag for å justere ned netto rammen på rammeområde 2 med 5,193 mill. kroner. Innen rammeområde 3 er det behov for å justere opp nettorammen med hele 7,4 mill. kroner. Dette skyldes økte utgifter til ressurskrevende brukere på 6,6 mill. kroner, økte utgifter til medfinansiering av samhandlingsreformen på 0,5 mill. kroner og sviktende inntekter for betaling for opphold i institusjon på 0,4 mill. kroner. Sistnevnte skyldes ett engangsforhold knyttet til ett etter oppgjør for Innen rammeområde 9 er det behov for å justere ned de frie inntektene med 3,9 mill. kroner, hvorav skatt på inntekt og formue utgjør 2,5 mill. kroner og rammetilskuddet utgjør 1,4 mill. kroner. Nedjusteringen av de frie inntektene skyldes lavere skatteinngang for landet i 2013 med konsekvenser også for 2014, lavere lønnsvekst enn forutsatt og mindre utgifter knyttet til å ivareta den demografiske utviklingen i landet. Rammetilskuddet er videre økt med bakgrunn i økt skjønnstilskudd for Dette skyldes skjønnsmidler til ressurskrevende brukere over 67 år, skjønnsmidler til prosjekt ungdomsteamet og skjønnsmidler knyttet til prosjekt klima, miljø og livsstil. Eiendomskatteinntektene for 2014 blir 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere inntekt knyttet til eiendomsskatt på verker og bruk. Statstilskuddet knyttet til ressurskrevende brukere må både økes og reduseres. Førstnevnte henger sammen med at det er en økning i utgiftene til ressurskrevende brukere, mens sistnevnte skyldes at det ble inntektsført i underkant av 1 mill. kroner for mye i tilskudd i regnskapet for Utbytte fra Trønder Energi AS ble 0,65 mill. kroner lavere enn budsjettert. Etter at det er korrigert for noe høyere renteutgifter enn budsjettert er det en ubalanse mellom løpende inntekter og utgifter på 1,8 mill. kroner i Dette foreslår rådmannen å dekke inn gjennom bruk av disposisjonsfondet. Å bruke av disposisjonsfondet til å saldere opp budsjettet er normalt ingen god løsning, men med balanse i driften i de kommende årene finner rådmannen dette forsvarlig. Rådmannen må avslutningsvis påpeke at kommunen nå balanserer på «en knivegg» med tanke på å balansere ut de løpende inntekter og utgifter. Med en omsetning på over 1 mrd. kroner ligger det ikke an til flere overskudd tilsvarende det en har sett de siste ti årene. Med dagens utvikling vil kommunen ha nok med å balansere forholdet mellom inntekter og utgifter i årene som kommer. Roy Jevard Rådmann Side 4 av 96

57 0. Utvikling, drift og investeringsregnskap 0.1 Begreper Tertialrapportene har siden 2004 vært tilpasset den formen på økonomi og handlingsprogrammet som ble innført i 2004 og som senere er videreført. Årsmeldingene følger samme malen. Rapporteringene er tilpasset Økonomi- og handlingsplanen, slik at en kan tilbakerapportere iht. de mål som trekkes opp i handlingsplanen. En bruker da følgende begreper: Finanskapital - pengene Finanskapitalen eller pengene/pengebruken, beskriver hvordan de ulike elementer av pengebruk har utviklet seg i året, og hvordan kommunens penger er forvaltet i forhold til det som er planlagt Politikerkapitalen - lokaldemokratiet Politikerkapitalen synliggjør politikernes deltakelse for å skape en effektiv og god tjenesteyting til kommunens innbyggere, og å følge opp de lover og pålegg som Storting og statsforvaltning pålegger kommunene. Humankapitalen - de ansatte Humankapitalen synliggjør kommunenes evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse Brukerkapitalen - innbyggerne Brukerkapitalen synliggjør kommunenes evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringslivet Samfunnskapitalen - samfunnet vårt Samfunnskapitalen synliggjør kommunenes evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. I planen er disse begrepene i hovedsak lagt inn under ikke-økonomiske tiltak, med forbokstavene i begrepet i første kolonne. Finanskapitalen er i alt hovedsak alle de økonomiske begrepene, men rent unntaksvis også under ikke-økonomiske tiltak. Side 5 av 96

58 0.1 Grunnlag og utviklingstrekk Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill. kroner. For 2014 er det budsjettert med en avkastning på 4,95 mill. kroner. For årene er det lagt til grunn en avkastning på 4 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2014 antas å være 123,6 mill. kroner, i ,6 mill. kroner, i ,7 mill. kroner og i ,0 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 4,95 mill. kroner i 2014, 5,14 mill. kroner i 2015, 5,35 mill. kroner i 2016 og 5,56 mill. kroner i b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden satt til 7,1 pst. Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig avkastning på 8 mill. kroner. Utbytte fra selskapet i perioden er budsjettert til 7,6 mill. kroner i 2014 deretter årlig 6,8 mill. kroner. Samlet avkastning/utbytte fra TrønderEnergi AS er 10, 2 mill. kroner lavere enn utbetalt utbytte i 2013 og 1,7 mill. kroner lavere enn budsjettert i Melhus kommune har en eierandel på 14,77 pst. i TrønderEnergi AS. c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 2,00 pst. for årene Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng. d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken. e) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til rentekompensasjon på skoleanlegg er satt til 1,9 pst. for hele perioden Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken. f) Avkastningen på alle konsernkonti i Fokus Bank er beregnet ut fra et rentenivå på 3 måneders NIBOR tillagt 1 prosentpoeng. For utgjør dette 2,75 pst. Status pr Dersom en tar utgangspunkt i verdien av porteføljen til langsiktig forvaltning pr ligger det an til en merinntekt på om lag 5 mill. kroner hvorav 3,2 mill kroner skyldes merinntekter på på den langsiktige porteføljen og 1,8 mill. kroner på økt avkastning på kommunens overskuddslikviditet i Danske bank. 2. Finansutgifter a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr fremgår av tabellen under. Side 6 av 96

59 Pr er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på mill. kroner. Av dette er 62,8 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 10 år. I økonomiplanperioden er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,47 pst. i 2014, 2,67 pst. i 2015 og 3,35 pst. i 2016 og Status pr På grunn av noen økninger i investeringsbudsjettet øker renteutgiftene noe, men lavere rentenivå bidrar til at budsjetterte utgifter ser ut til å være tilstrekkelig. Side 7 av 96

60 3. Skatt- og rammetilskudd a) Skatt- og rammetilskudd i perioden bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Stoltenberg regjeringens forslag til Statsbudsjett for Status pr De frie inntektene ble nedjustert med 3,9 mill. kroner i første tertial. Kommunene har i perioden januar-august hatt en samlet inngang på mill. kr av skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt, noe som er 2,0 pst mer enn i samme periode i fjor. Skatteinntektene i august isolert var 2,0 pst lavere enn i samme måned i fjor. For kommunene var forskuddstrekk fra arbeidsgivere 2,3 pst høyere enn i januar-august 2013, mens forskuddsskatt var 0,1 pst lavere og inngangen av restskatt var 2,1 pst lavere enn i januar-august Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like svak som i perioden januaraugust, kan kommunesektoren få inntil 1,3 mrd mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB Eiendomsskatt a) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringseiendommer og verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til b) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for fritidseiendommer, boligeiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer beskattes med en sats på 2 promille. Satsen er uendret i forhold til c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b. d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 24,6 mill. kroner. Status pr Eiendomskatteinntektene ble justert ned med 1,2 mill. kroner i 1. tertial. Etter at 2. termin er fakturert ser justert budsjett for 2014 ut til å holde. 5. Momskompensasjon a) Det er ikke lagt opp til å inntektsføre påløpt momskompensasjon på investeringsprosjekter som vedtas fra og med budsjettet i 2014 i kommunens driftsregnskap. Status pr Som forutsatt. Utgår fom 2015 som egen forutsetning. 6. Salg- og kjøp av konsesjonskraft a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I årene 2013, 2014 og 2015 vil også kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2015 må kommunen på nytt ut med anbud på kjøp av kraft. Det forutsettes at netto inntekt fra kjøp og salg av konsesjonskraft tilsvarende 14,8 mill. kwt gir 1,72 mill. kroner årlig. Det er videre Side 8 av 96

61 forutsatt at Bygg- og eiendom og Teknisk drift kompenseres med hhv. 5,5 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres kraftforbruk. Status pr Som forutsatt 7. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter a) Det er fra 2013 til 2014 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 3,5 pst. For perioden fra 2014 til 2017 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 4,0 pst. b) Det er årlig satt av 16,7 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Dette er en økning på 2 mill. kroner fra 2013 til Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning. Status pr Etter at lønnsoppgjørene nå er ferdige og pensjonsutgiftene for 2014 er klare ser de faktiske utgiftene ut til å ligge på nivå med budsjettforutsetningene. Med andre ord ingen avvik på dette området. 8. VA avgifter i a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2013 til 2014 Årsavgift vann 0 % Årsavgift kloakk 5 % Feie og tilsynsavgiften 0 % Tilknytningsavgift vann 0 % Tilknytningsavgift kloakk 5 % Septikk 0 % b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden Status pr Gjennomført. 9. Envina AS fastsetting av gebyr for 2014 Side 9 av 96

62 Status pr Gjennomført. 10. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i a) Melhus kommunestyre vedtok i møte , k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til kart- og delingsforretning hjemlet i 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). Videre ble det også vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 med en opptrapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i For 2014 legges det opp til følgende gebyrendring i forhold til Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet 5 % Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet 5 % Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet 5 % b) Det legges til grunn at opptrappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost innenfor planbehandling i perioden c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden Status pr Gjennomført. 11. Øvrige gebyrer Side 10 av 96

63 a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med oversikten under fra 2013 til Virkningstidspunktet settes til 1. januar Rammeområde 2 Kontingent skole-/fritidsordning under 14 timer pr. uke 4 % Kontingent skole-/fritidsordning over 14 timer pr. uke 4 % Kontingent skole-/fritidsordning kjøp av enkelt dager 4 % Kontingent skole-/fritidsordning kjøp av enkelttimer 4 % Elevavgifter musikkskolen 4 % Makspris for hel plass i barnehager økes med kr 75,- pr. mnd. Fra De øvrige prisene økes også med 3,2 pst. fra Rammeområde 3 Rammeområde 5 I utleieregulativet til Bygg og eiendom er ikke prisene endret siden Prisene justeres opp med 10 pst. Status pr Side 11 av 96

64 Gjennomført. 12. Øvrige forhold A) Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan i forhold til de interkommunale selskaper kommunen deltar i bygger på vedtak gjort av representantskapene i de enkelte selskap. Dette gjelder Gauldal Brann og Redning IKS, Revisjon Midt Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, har Stoltenberg Regjeringen lagt inn 36 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlene fordelt til vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Melhus kommune som vertskommune er tildelt kr ,- i Rådmannen har budsjettert med at disse midlene overføres til Gauldal Brann- og redning IKS. Midlene kan brukes til å dekke kommunenes egne utgifter forbundet med utdanningen og en kursavgift som fastsettes av Norges brannskole. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli vurdert i sammenheng med overgangsordningen for forskriftskrav til deltidspersonell i brannvesenet og regjeringens videre behandling av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet B) Rådmannens forslag til budsjett for 2014 for Arbeidsgiverkontrollen bygger vedtak i styringsgruppa for samarbeidet. c) Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør. For hvert år i planperioden er det lagt inn kr ,- prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under rammeområde Oppsummering a) Gitt forutsetningene listet opp i pkt samt de investeringer som følger av omtalen under investeringer, angir tabellen under hva Melhus kommune vil ha til disposisjon for årene (Tall i kroner) Tabell 13 Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Som en ser av tabellen over er det balanse mellom løpende inntekter og utgifter i budsjettet for Økonomiplanen for årene viser ett lite overskudd gitt de framskrivninger som er gjort med utgangspunkt i det en kjenner til i dag av utfordringer. Side 12 av 96

65 0.3 Driften Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik % avvik Kommentar Rådmannsteam Budsjett og regnskap vil balansere ved årets slutt. Utviklingsseksjonen OK, Overskudd skyldes antatt reduserte lønnsutgifter IKT- og Basert på prognoserapport serviceseksjonen i Arena. Samt ekstraordinært innleie av konsulenter pga. avanserte feil/hendelser. Økonomiseksjonen Prognose lønn vil bli Personal- og lønnseskjonen redusert i løpet av året Budsjettet er under kontroll. Overskudd på 1108 Lærlinger for inneværende år, men det vil endres neste år på grunn av lønnsprofil. Politikk Politikk, i balanse. Brekkåsen skole Alle forventede utgifter og inntekter er hensyntatt i prognosen. Gimse skole Vi har flere langtidssykmeldte vi ikke har satt inn vikar for pga mangel på kvalifiserte vikarer. Økning i antall elever på sfo gir økte inntekter., Vil få refusjonskrav på lærer på ca kr fra LOTA samt utbetaling av Status Side 13 av 96

66 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik % avvik Kommentar leirskoletillegg i september., Har ikke foretatt alle innkjøp etter tildeling av midler til inventar., Styrer mot balanse. Status Høyeggen skole Vi fortsetter en nøktern,men forsvarlig drift. Vi har fått tilskudd påt lønnsmidler i forhold til oppdekking av elev med svært store utfordringer., Vi har avvik på driftsutgifter, da vi har kjøpt inn inventar til brakka og ellers på huset. Der justerer vi med overskudd fra fond. Rosmælen skole og barnehage Flå skole og barnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Gåsbakken skole og barnehage ,8 Refusjoner for elever fra andre kommuner er ikke kommet med Økt brukerbetaling i SFO og barnehage, samt etterutdanningsmidler. OK., Vil imidlertid bemanne opp med det første pga særskilt behoov Styrer innenfor gitte rammer. Slik det ser ut nå, vil vi komme med en liten pluss ved årets ende Går mot et merforbruk på fast lønn i barnehage pga et ressurskrevende barn. Det spares inn på andre områder, men ender trolig opp med et merforbruk på ca 1% ,5 Stramt budsjett. Tett oppføling og en jobb må gjøres for å holde budsjett. Tar ned en stilling i august for å komme i balanse. har klart å bremse opp og ta inn noe av forventet underskudd. Side 14 av 96

67 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik % avvik Kommentar Eid skole og Styrer mot balanse. barnehage 1626 Gimse ungdomsskole Lundamo ungdomsskole Nedre Melhus barnehage Har kontroll med budsjettet. September blir mer riktig. Da kommer også effekten av streiken. Har tilsatt en lærer i 50% på 10.trinn for å arbeide ekstra mot noen flyktninger Skolen har pådratt seg ekstra driftsutgifter i tilnytning til bistand fra Midtnorsk kompetansesenter for atferd Vi vil få et inntrekk på pga. endringer i barnegruppa, dvs. færre småbarn., Vi styrer driften mot null. Kultur og fritid Nedre Melhus helse og omsorg Fra 1.september er et nytt botilbud ift yngre funksjonshemmede igangsatt. Inntil videre driftes tilbudet av timelønnet personell fra henholdsvis sykehjem og hjemmesykepleie. Egen basebemanning er under etablering. Foreliggende prognose ift lønn viser at mindreforbruk på fastlønn oppveies av et tilsvarende merforbruk på variabel lønn. Netto lønnsutgift ser følgelig ut til være i balanse ved årets slutt.,, Driftsutgifter viser et merforbruk på Merutgiftene kan bl.a knyttes til økt omsetning ved Buen bygdekafé, økt behov for medisinske forbruksvarer ved Avklaringsavdelingen samt en rekke suppleringsinnkjøp Status Side 15 av 96

68 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Horg Flå helse og omsorg Avvik % avvik Kommentar (inventar og utstyr) på Buen etter at byggeprosjektet som sådan var avsluttet., Det er fortsatt nødvendig med noe supplering av inventar, utstyr og medisinske forbruksvarer; merforbruket på drift vil derfor bestå.,, Tross en stor omsetningsøkning ved Buen bygdekafé, viser prognosen svikt på driftsinntekter. Hovedårsaken til dette er at inntektene for korttidsopphold ikke har økt så mye som forutsatt etter åpning/gjenåpning av Buen. Dette skyldes i tillegg til en vel optimistisk budsjettering at mange korttidsopphold nå defineres som avlastning (gratistilbud), og at oppholdene er kortere enn før., Noe etterslep i fakturering fra Buen kjøkken samt egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester vil sannsynligvis bedre resultatet noe LØNN:, Høyt sykefravær både langtids og korttidssykefravær., Spesielt høyt sykefravær på syke og demensavdeling., Korttidsfraværet skyldes influensa,forkjølelse og omgangssyke., Langtidsfraværet skyldes i all hovedsak muskel og skjelettplager., Fortsatt et høyt sykefravær spesielt på sykeavdeling og demensavdeling. Dette fører til stor innleie av vikarer. Det er brukt mye Status Side 16 av 96

69 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Hølonda helse og omsorg Avvik % avvik Kommentar forskjøvet arbeidstid og denne utgiften belastes overtidsbudsjettet., Sykefraværet har gått noe ned ved utgangen av mai., Sommerferieavvikling., 2014:, Høyt sykefravær, særlig langtidsfravær., Forventer et merforbruk på variabel lønn., Sommerferieavvikling. Bruk av forskjøvet arbeidstid/overtid., DRIFT:, Innkjøp av 4 oppvaskmaskiner på avdelingskjøkken,, kr: ,-. Førstegangsinnkjøp var av for dårlig kvalitet., Innkjøp av komfyr på hovedkjøkken, kr ,-., Nødvendige reperasjoner av utstyr hovedkjøkken., Innkjøp og oppdatering av varslingsanlegg for pasienter., Har vært nødvendig med en del oppgradering og reperasjoner på gammelt utstyr som har hatt en ekstra kostnad., 2014:, Ingen ekstra kostnader i drift så langt i året., Nødvendige reperasjoner på eldre utstyr, INNTEKT:, God., 2014:, God økte lønnsutgifter grunnet ekstra kostnader for å sikre nok kompetanse i sommerferieavviklingen. Økte utgifter på omsorgslønn til familer med barn med sammensatte behov. Brukt ekstra midler til kompetanseheving av ansatte, deler av fellespott, som ikke er fordelt og bruk av fond som HHO har fra Økte driftsutgifter Status Side 17 av 96

70 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik % avvik Kommentar p.g.a. ekstra brukere i institusjon og økte priser (mat, medisiner, medisinsk utsty, vask av tøy etc). det hele et uttrykk for at driften/tjenestetilbudet er for høyt ifht ramma. Bo og avlastning Prognosen viser balanse. Inntekssvikt balanseres opp mot reduserte driftsutgifter, og vi styrer mot balanse i fht drift. Forhold knyttet til beboeres helsetilstand og dermed økt ressursinnsats gjør prognosen noe usikker i fht lønnskostnader, men vi styrer mot balanse også i fht lønn. Familie og forebygging Aktivitet og bevegelse Læring og tilrettelagt arbeid Regnskapstallene for virksomheten samlet,ser så langt ut til å ende opp i balanse.det forutsetter at utgiftene til økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og barnevern ikke øker vesentlig Mindreforbruk på lønn i 1. kvartal brukes til styrking av bemanning i høst., Inntekter fra pasienters egenbetaling vil ikke nå budsjettert sum pga at Buen bad er stengt i høst. Ny sats for driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter er justert i budsjettet. Driften er under kontroll Er i balanse. Status Side 18 av 96

71 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik % avvik Kommentar Arealforvaltning Regnskapet utenom selvkost er under kontroll., Byggesak ligger an til å gå med ca ,- i underskudd i Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter enn budsjettert. Det vil bli lagt fram sak om endring av gebyrregulativ for å opprettholde prinsippet om selvkost på byggesak., Kart og oppmåling selvkost ser uit til å gå i balanse. Plansaksbehandling ligger an til et underskudd på ca ,- pr august, men dette kan rette seg i løpet av høsten. lavere inntekt enn budsjettert er årsaken også her. Teknisk drift For ansvar per 1. september viser prognosen at budsjettet går i balanse. Forklaring på at budsjettet nå viser balanse i forhold til tidligere rapportering, er overføring av midler til ekstraordinære utbedringer av gatelys og at utbedringer av Jarlshola ble noe mindre omfattende. Det er ikke medtatt større mulige kostnader til utbedring av overvannssystemet ved Prestrøa barnehage som tidligere. Status Side 19 av 96

72 Virksomhet Lønn Drift Inntekter Avvik % avvik Kommentar Bygg og eiendom Prognosene viser et 2538 marginalt resultat, men det styres i forhold til balanse. Budsjettpostene for vedlikehold ble redusert med ca. 40 % fra 2013 til i år, så langt i år har det ikke oppstått uforutsette hendelser med større økonomikonsekvenser. Det er svært begrensede muligheter til å planlegge utførelse av kostnadsdrivende vedlikeholdsoppgaver. Med såpass stor og kompleks bygningsmasse forventes uforutsette hendelser å oppstå, og erfaring tilsier at ressursene må holdes tilbake for å løse disse oppgavene. Folkehelse og allmennlegetjenester Ligger bra an Status 0.4 Investeringsregnskapet: For de ulike prosjektene i investeringsregnskapet er situasjonen slik pr : Prosjekt 1215 IKT- Oppgradering/nytt skole og barnehage system 1216 IKT-tiltaksplan Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Nytt fagsysteme er innført og tatt i bruk Kommunen vurderer en oppgradering til ny web-versjon som en del av prosjektet og innenfor budsjett Etterslep pga. kapasitet utgjør avvik. Justert budsjett/bevilgning for 2014 utgjør avvik fra tidl. rapportering. Status Side 20 av 96

73 Prosjekt 1222 Nytt inventar og utstyr fritidsklubber 1587 Rådhuset - ombygging 2 etg sørfløy 1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg 1599 Melhus Vekst, økt arealbehov Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Klubbene er i god gang med å gjøre innkjøpene. Satser på at investeringene er sluttført i henhold til planen (juni 2014) Ses i sammenheng med bygging av familiesenteret. Prosjektet er avsluttet Skole og barnehage ferdig og tatt i bruk., Parkeringsplassen som vi må utarbeide i henhold til skjønnet er ferdig., Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet,det er i samarbeid med heimdal sag om samordning om gangvei langs den ene siden av Lundadalsveien det er usikerhet om kostnad på dette. Det må påregnes noe merforbruk for å ferdigstille fortauet langs Lundadalsveien Arbeidene er avsluttet og de nye lokalene er tatt i bruk Ny Hovin barnehage Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk., Det gjenstår noe utomhus arbeider som skal utføres i samarbeid med brukere i løpet av vinteren , Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett, med unntak av veiløsning som må ses i sammenheng med eventuel utbygging av omsorgsboliger Trafikksikkerhetstiltak Presttrøa bhg 2299 Etablering av familiesenter Det som er mulig å gjennomføre innenfor eiendomsgrensene er utført. Ytterligere tiltak vil kreve regulering og økte kostnader ut over bevilget sum. Ingen endring siden siste rapportering. Prosjektet bør derfor avsluttes Prosjektet er nesten ferdigstilt. Det gjenstår litt innvendig skilting. Status Side 21 av 96

74 Prosjekt 2303 Utrede rehabilitering av Flå skole 2304 Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus 2305 Utbedring av utearealet foran Rådhuset 2306 Rehabilitering av toaletter ved Gimse barneskole 2308 Utrede barnehageløsning Rosmælen Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Utredning med alternative løsninger behandlet politisk februar 2014., Revidering av funksjonsanalyse igangsatt som grunnlag for forprosjektet rehabilitering for 210 elever., Startet opp arbeidet med forprosjekt (jf pol vedtak)., Oppfølging av vedtak:, Konkurranse er gjennomført og ekstern konsulent er engasjert. Kontrahering gjennomføres i september., Skolens revidering av funksjonsanalyse i tråd med vedtak ferdig utarbeidet i juni Jf , Vurdering av pedagogisk behov og tilstandsrapport gjennomført for skolene i Nedre Melhus., Egen dybdeanalyse av Gimse skole bygningsteknisk er ferdigstilt., Oppstartsmøte med involverte rektorer er gjennomført., Nye prognoser som sikrer at rett opptaksområde (skolekrets) legges til grunn er utarbeidet., Antagelse av ekstern konsulent for vurdering av arealbehov og kostnadsberegninger vil være ferdig i august Arbeidene er avsluttet Arbeider er igangsatt i tre toaletter i samråd med rektor ved skolen. Arbeidene er i hovedsak ferdigstilt, men avventer noe bestillingsvarer. Arbeidene ferdigstilles i løpet av 2014., prosjektet gjennomføres innenfor budsjett 0 0 Ikke startet opp., aventer på grunn av utredningen av kvikleireproblemer på Kvål Status Side 22 av 96

75 Prosjekt 2309 Utrede barnehageløsning Eid 2310 Ominnredninger ved Gimse ungdomsskole 2311 Flå skole, rehabilitering 2313 Hølonda helsehus, utredning av ny demensavdeling 2314 Kjøp av kommunale boliger, K-sak 7/13 Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk 15 0 Det er i barnehageplanen dokumentert store rehabiliteringsbehov ved Korsvegen barnehage. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å utrede hvor dagens barnhagetilbud skal lokaliseres i fremtiden. Det er satt av 0,1 mill. kroner til formålet. Rådmannen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på løsninger. Arbeidet startes opp i løpet av høsten. Det er avholdt 2 arbeidsmøter hvor alternativene ble diskutert og prioritert. Det utarbeides en sak for politisk behandling i løpet av høsten Arbeidene i selve skolearealet er i hovedsak ferdig., Noe teknisk utstyr mangler og arbeider vil bli utført når bestilte varer kommer til byggeplass, men må utføres i skolen ferietid, Arbeide utføres innenfor budskjett Anbudskonkurranse på prosjektering er gjennomført, og prosjekteringsgruppe vil bli kontrahert innen 20.sept. Anbudsutsendelse for en totalentreprise i begynnelsen av januar Brakkerigg er anskaffet og tatt i bruk Tilbydere er valgt og det forventes oppstartet av arbeid i løpet av oktober 2014, Forventes ferdigstillelse høsten Det er pr d.d. kjøpt en flyktningebolig i Olastubakken 18., Dette til en familie på 4. Flytter inn i september., Det er også kjøpt en leilighet i Linerlevegen 17,(for par/enslig) Løvset og en enebolig Drammensvegen 31 for en fam på 8 (snart 10) Kultur og kinosal Noe arbeider med teknisk utstyr gjenstår Status Side 23 av 96

76 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2319 PAL - prosjekt Prosjektet er godt i gang og hus en er tett. Det er elever ved Skjettlein og Melhus videregående som skal være utførende på dette prosjektet. ferdigstillelse av 1 hus i prosjektet forventes ferdig ved årsslutt., Det forventes oppstart av hus 2 i løpet av skoleåret Riving av bygg Uthus på Søberg er revet og begge husene på Lundamo er revet. Noe utomhus arbeider gjenstår 2321 Erverv grunn Hølonda 0 0 Har framforhandlet avtale med kirke grunneier og sendt inn fradelingsøknad på arealet, Det er sendt fradeling søknad etter 2325 Carport Hølonda helsehus og supplering av møbler 2328 Ombygging Kroa eldresenter 2329 Forsikringssak kloakk Rådhuset 2330 Forsikringsoppgjør brann Eid skole jordloven avventer svar Arbeidene er avsluttet. Overskridelsen skyldes ekstraarbeider med utelys Arbeidene er kommet godt i gang og alt rivningsarbeider er ferdig. Oppbygging er god i gang i alle fag, Leilighetene skal ferdigstilles i utgangen av Tiltak utført i egen regi, og dermed rimeligere enn taksert verdi fra forsikringsselskapet. Mottatt forsikringsoppgjør på kr ,- etter fratrukket egenandel. Det er påløpt utgifter på kr ,- eks.mva. Overskuddet på kr ,- overføres prosjekt 2356 forsikringssak Gimse skoler (innbrudd) Forsikringsoppgjør Eid, Branntilløp ved Eid skole. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr ,- inkl. mva., dette dekkes som forsikringsoppgjør., Kostnadene finansieres med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på kr ,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker. Status Side 24 av 96

77 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2331 Ombygging Søregga Anbud er sendt ut og anbudsfrist er Valg av tilbyder og forventet oppstart oktober Kjøp av 2 elbiler Bilene er bestilt og tatt i bruk i henhold til vedtak Miljøgata - forsikringsoppgjør Anbudskonkurranse utførelse er gjennomført og kontrakt med utførende entreprenør er inngått. Oppstart utførelse forskjøvet noe grunnet opprettholdelse av sikkerheten i hovedvannforsyningen (metrovann) samt tilpasning av fremdrift opp mot pågående utbygging på nye Høvdingen. Utførelse igangsettes uke 38 og med antatt gjennomføringstid 15 uker. Dersom værforholdene er gunstige tas sikte på ferdigstillelse før jul. Alternativt vil overfaltearbeider (gatestein, beplanting, asfaltarbeider, etc.) bli utsatt til våren Bil, tiltaksavdelingen To biler er innkjøpt til Rus og tiltaksavdelingen. Begge er tatt i bruk i tjenesten., Merforbruk ved innkjøp på kr ,- i forhold til politisk vedtak, vil bli dekket ved bruk av fondsmidler på Stiaprosjektet., Det vises for øvrig til sluttoppstilling Høyeggen, utglidning ved Løvsetvegen Kjøp av kommunale boliger Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole 2338 Utvidelse av storbarnsavdeling Lundamo bhg 2339 Buen omsorgssenter inkl Lenavegen Lundamo ungdomsskole Prosjektet er avsluttet ihht. plan Brakkene er levert og tatt i bruk, Arbeidene forventes ferdig i løpet av Arbeidene med garderober er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av oktober, Bod og utomhus igangsettes etter at garderober er ferdige Prosjektet er i gang med demontering av tekniske anlegg Arbeidene er igangsatt og forventes ferdig i løpet av 2014 Status Side 25 av 96

78 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2341 Horghallen Arbeidene er igangsatt og forventes ferdig i løpet av Gimse skole inkl c- bygget 2343 Horg alders- og sykehjem Prosjektet er under prosjektering Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2344 Hølonda helsehus Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2345 Lundamo barneskole, bhg og Lundahallen Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året 2346 Melhushallen Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2347 Brekkåsen skole Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2348 Presttrøa barnehage Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2349 Driftsseksjon Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2350 Hovin skole Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2351 Høyeggen skole Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) Status Side 26 av 96

79 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 2352 Gimsøya barnehage Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2353 Tambartun Etablering av EOS barnehage (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) 2354 Brannstasjoner 0 0 Igangsettes i løpet av høsten 2014 Hølonda 3624 Nødstrømsagregater pleie og omsorg 3629 Omsorgssenter i nedre Melhus 4305 Kunstgressbane Hovin skole 5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost Det er innstallert nødstrømsagregater ved Hølonda helsehus, Ler aldersboliger og Horg sykehjem. På Buen håndteres dette i eget prosjekt og i forhold til Kroa må dette utredes mtp. fremtidig bruk / behov., Ved Horg alders- og sykehjem ble det sett på en løsning om et frittstående aggregat. Det ble valgt å løse utfordringene med å montere inn et nødstrømsaggregat og å omkoble strøm slik at huset er fult forsynt ved en eventuell strømutkobling. Denne omkoblingen ble ganske omfattende da bygningsmassen er oppført i mange byggetrinn., Disse arbeidene medførte et overforbruk i henhold til bevilgning på kr , Byggearbeidene er avsluttet, og Melhus kommune har overtatt alle bygg. Det forventes et merforbruk på kr ,- eks mva., dette skyldes mindre påløpt mva kompensasjon enn vedtatt kostnadsramme. Antar at prosjektet blir ferdig i løpet av året. Kommer tilbake med sluttoppstilling i regnskapssaken Kunstgressbanen er ferdig. prosjektet avsluttes, Gjennomføres innenfor budsjett Scanning pågår for fullt. I underkant av 1/3 av arkivet gjenstår. Status Side 27 av 96

80 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 5305 Geovekst - prosjektet Resterende midler brukes til ortofoto Reservevann km rør er lagt.\ fra Kolstad til (samarb.m. Trondheim) Benna. Kloring og rengjøring av ledning fra Hollum-Benna er ferdig, og ledningsstrekket er satt i drift i august Silanlegg, behandlingsanlegg og ny inntaksledning er under arbeid. Anlegg forventes ferdig i løpet av 2014., Deretter prøvekjøring før settes i ordinær drift til sommeren Går i henhold til 5447 Skjæringstad-Kvål, avløp tidsplan Alle grunneiererstatninger er oppgjort. Anlegget anses dermed ferdig og kan avsluttes Riksvei Rema 5 74 Skjønnsoppgjør venter på oppmåling. Oppmåling er bestilt., Prosjektering er ca 95% ferdig. Det har vært noen justeringer i samarbeid med Trønderenergi som skal fram med ny høyspent trase i samme området. Det gjennomføres vurdering/avklaring rundt dimensjon på vannledning., Må utarbeides politisk sak om tilleggsbevilgninger Prosjektering ferdig. Prosjektet er overført til Utbygging., Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum. Vegstatus må avklares før prosjektet videreføres Veg / tunnel Krogstadsanden Opprensking stadig påkrevd pga. vann og ustabile masser. Vanskelig å tilbakeføre til privat vedlikehold., Stadig opprensking av løsmasser. Tiltak for overvannshåndtering iverksatt Bagøyvegen - vann 5 0 Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum Varmbo boligfelt - vann 0 0 Utsatt til 2015/16 og med planlagt oppstart prosjektering 2015 Status Side 28 av 96

81 Prosjekt 6009 Lundamo høydebasseng 6010 Ler-Lundamo utskiftning av eternitledning 6011 Åsvegen vannledning, Høyeggen gård til Lerlia 6012 Litjsandvegen Søberg vannledning 6013 Strandvegen eternittledning Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø , og Formannskapet Innstilling fra rådmann enstemmig vedtatt., Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold., Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni 2014., Arkeologisk forundersøkelser ledningstrase gjennomført april Interessante funn medførte nødvendig avklaring fra riksantikvar vedr. frigivelse av deler av ledningstrase til formålet. Søknad innsendt og ark. utgravinger ble gjennomført sommeren Arealet er nå frigitt til anleggsvirksomhet., Anbudsprosessen starter høsten Forventer anleggsstart tidlig 2015, og ca. 1 års byggetid. 0 0 Prosjektet utsatt i påvente av revidering av hovedplan vann og avløp Melhus kommune. Dette for å utarbeide en samlet vurdering for vann og avløp langs parsellen Vannledning ferdig etablert og knyttet til februar 2013., Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014., Prosjektet kan avslutes Oppstartsmøte for planlegging avholdt Anleggsarbeidene startet i september Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk., Flere abonnenter er tilkoblet. Noe oppussing gjenstår. Overtagelse ikke gjennomført Utskifting utført i forbindelse med legging av ny hovedvannledning (MeTroVann) langs Strandvegen i 2012/2013. Status Side 29 av 96

82 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar Sluttfaktureres i løpet av 2014., Prosjekt avsluttes Status 6014 Martin Tranmælsveg, vann 0 0 Prosjektet utsettes i påvente av områdeplan for Melhus sentrum, pga. avklaring av vegstatus Bagøyvegen - avløp 5 0 Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum Rye - Søberg vest (Teigen)- avløp 6204 Varmbo boligfelt - avløp 6207 Avløpspumpestasjoner - Overløp 6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg 6211 Damtippen avløpspumpestasjon Noe arbeid på ledningsnett og kummer må gjøres når planlagt nybygging i området kommer i gang. Nybyggingen er i planfasen. Ingen endring i status. 0 0 Utsatt til 2015/16 og med planlagt oppstart prosjektering Enkelte stasjoner gjenstår. Gjennomføres i løpet av Pumpeledning spillvann er lagt fra Hølbekken i Melhus til Klett i Trondheim. Prosjektet's framdrift noe forsinket pga gang- og sykkleveg Klett-Heimdal. Ny ferdigstillelse senhøstes Arbeidet med gang- og sykkelvegen er i full gang. Kloakkledning legges i gang- og sykkelvegen Prosjektet er igangsatt. Anbudsgrunnlag for totalentreprise er ferdig utarbeidet og kunngjort på doffin. Totalentreprenør er kontrahert, og anlegget er i gang. I henhold til framdriftplan er prosjektet ferdig i løpet av Side 30 av 96

83 Prosjekt 6213 Rødde-Kvammen avløpspumpestasjon 6214 Åsvegen avløpsledning, Høyeggen gård til Lerlia 6215 Avløpspumpestasjoner på overføringsledning 6216 Litjsandvegen Søberg - ledning 6217 Litjsandvegen Søberg - avløpspumpestasjon Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar 0 0 Oppstart planlegging avventes igangsatt Spillvann skal tilknyttes ny overføringsledning spillvann mellom Melhus og Trondheim. Denne forventes opp å gå i løpet av 2015., I forbindelse med revidering av hovedplaner for vann og avløp er det i tillegg igangsatt et planarbeid for å vurdere et samarbeid med Trondheim kommune vedr. vann og avløp fra Torgård Spillvannsledning ferdig etablert, men ikke tatt i bruk i påvente av ny pumpestasjon Kvammen., Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014., prosjektet kan avsluttes 15 2 Styres fra MeTroVann. Pumpeleveranse er kontrahert. Anbudsbefaring gjennomført. Anbud utsendt. Anleggsstart i løpet av september 2014., Framdrift noe forsinket på grunn av gang- og sykkelveg-anlegget fra Klett til Heimdal. Forventet ferdig i løpet av Oppstartsmøte for planlegging avholdt Anleggsarbeidene startet i september Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk., Flere abonnenter er tilkoblet. Noe oppussing gjenstår. Overtagelse ikke gjennomført Oppstartsmøte for planlegging avholdt Anleggsarbeidene startet i september Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk., Flere abonnenter er tilkoblet. Noe oppussing gjenstår. Overtagelse ikke gjennomført. Status Side 31 av 96

84 Prosjekt 6218 Avløpsledningsanlegg Lundamo, Lyngen 6219 Bagøyvegen avløpspumpestasjon 6220 Martin Tranmælsveg, avløp Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk 10 0 Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø , og Formannskapet Innstilling fra rådmann enstemmig vedtatt., Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold., Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni 2014., Arkeologisk forundersøkelser ledningstrase gjennomført april Interessante funn medførte nødvendig avklaring fra riksantikvar vedr. frigivelse av deler av ledningstrase til formålet. Søknad innsendt og ark. utgravinger ble gjennomført sommeren Arealet er nå frigitt til anleggsvirksomhet., Anbudsprosessen starter høsten Forventer anleggsstart tidlig 2015, og ca. 1 års byggetid. 0 0 Oppstart koordineres med fremdrift veg og VA Martin Tranmælsveg. Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum. 0 0 Prosjektet utsettes i påvente av områdeplan for Melhus sentrum, pga. avklaring av vegstatus. Status Side 32 av 96

85 Prosjekt 6701 Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro 6705 Overflatevann Kvål sentrum 6807 Trafikksikkerhetstiltak, k.sak 96/09 Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Prosjektering er gjennomført og prosjektet har vært utlyst. Innkomne tilbud viste at bevilgning var for liten. Før ny utlysning må tilbudsgrunnlag revideres etter ny NS. I september 2013 har Safe Control Engineering gjennomført en spesialinspeksjon på Næve bru. Konklusjonen etter denne inspeksjonen er at; «Brua har skalder som påvirker bæreevnen, trafikksikkerheten og vedlikeholdskostnadene.» Det er registrert utglidninger og forvitringer på begge landkar og betydelig korrodering på begge bærebjelkene. Slitedekket og rekkverk er slitt og i dårlig forfatning. Investeringsprosjektet er satt inn i 1. tertialrapport for ekstra bevilgning på 4,5 mill., Tas ikke inn i 1. tertial, men tas med i budsjettet for Muntlig beskjed fra MB+RJ om å sette i gnag prosjektet, uten forbehold. Da dette er et "må prosjekt" som prioriteres i neste års budsjett. Og det forutsettes at finansiering kommer på plass i 2015., Plangrunnlag er til revidering hos konsulent. Ny anbudsrunde kan iverksettes på nyåret. 7 2 Forprosjekt under arbeid. Forutsatt framdrift: Ferdig i løpet av året, men dette avhenger av tilgang på geoteknisk kompetanse., Forprosjektet vil danne grunnlaget for videre arbeid i saken. 0 0 Bevilget 7,5 mill. Føringer for prioritering: 1. G-/S-veg nordover fra Eid skole, ca 1 km, vil kreve ca 6,0-6,5 mill. Reguleringsplan er under utarbeidelse. 2. Øvrige prioriteringer kommer i trafikksikkerhetsplan som er under revidering. Status Side 33 av 96

86 Prosjekt 6810 Gang og sykkelveg Åsvegen Prosent fremdrift Prosent Kommentar forbruk Gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere., Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kraven ble endret ved anleggests oppstart, noe som gjør at ny rekkverksløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverksløsning har en merkostnad på ,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler., Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., , Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt., Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt , Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverksløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar., reklamasjoner på div drens utført i april og mai., Oppmåling for erstattningsutbetaling er utført 6812 Kjøp av traktor 0 0 Investering av utstyr settes på vent, til en investeringsplan for maskinpark til drift veg er på plass. Ferdig våren Kregnesbakken 5 1 Hastetiltak innført i Ikke igangsatt prosjektering/videre arbeid pga lite ressurser og at stabilisering av Gimsvegen har hatt høyest prioritet., Prosjektering planlegges utført tidligst i.l.a. høst Nye beregninger viser at det blir økte Status Side 34 av 96

87 Prosjekt Prosent fremdrift Prosent forbruk Kommentar kostnader. Behov for mer midler (tilleggsbevilgning). Status 6814 Gimsvegen Prosjektet er ferdigstilt., Ferdigbefaring gjennomført , utbedring av mangler utført Sluttresultatet fremstår som meget bra Erosjonssikring av Møsta 6816 Gang og sykkelveg Gimsbrekka NVE har i mars 2014 utført erosjonssikring på den mest utsatte strekningen i elva (ca. 300 meter). Dette prosjektet er derfor ferdigstilt., Arbeidet er en del av NVEs tiltaksplan for hele Møsta på 2300 meter. Erosjonssikring av genstående strekning utføres tidligst i løpet av 2015, når NVE har fått bevilget økte midler via statsbudsjettet. Melhus kommune har bevilget 20 % distriktsandel til tiltaket. Krisetiltaket som nå er gjennomført, inngår også i denne bevilgningen Prosjektet er to-delt., 1. Forbikjøringsfelt i Gimsvegen., Dette er ferdig bygd. Brukt kr , 2. Gang- og sykkelveg langs Brekktrøa fra Gimsvegen til Gimsbrekka., Restbeløpet, kr , er ikke stort nok til å få bygd gang- og sykklevegen. Sak med tilleggsbevilgning må opp for at dette skal kunne gjennomføres. Ingen endring. Side 35 av 96

88 1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling 1.1 Politikk Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre planstrategi for kommunestyreperioden (S) Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S) Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2015 (S) Vedtatt arealdelen i kommuneplanen (S) Vedtatt reguleringsplan for ny E6 (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status det jobbes etter liste. Løpende aktivitet som pågår vedvarende. Arbeidet ble startet i oppstart, møter, annonsering, skriving, arbeidsmøter., Mekling 26. september. 3. gangsbehandling i formannskapet etter mekling. Deltagelse i samrådsmøter med Statens vegvesen og statlige og regionale fagorganer. Mottatt forslag til planprogram. Formannskapet har gitt uttalelse til planprogrammet. Løpende aktivitet som pågår vedvarende. Kan anses som sluttført som eget tiltak fra kommuneoverlegens side.... Side 36 av 96

89 1.2 Sentraladministrasjonen Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak a) Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 % (H) a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Sykefraværsoppfølgingen gjennomføres etter gjeldende lov- og regelverk. BHT deltar på dialogmøter, personalrådgiver deltar på dialogmøter etter behov og ønsker. Gjennom oppfølging av periodeplaner for samhandling mellom BHT og virksomhetene arbeides det med helsefremmende tiltak. Personalavdelingen følger opp aktivitet i HMSutvalgene. Enheter med høyt sykefravær tilbys bistand. Sykefraværsoppfølgingen gjennomføres etter gjeldende lov- og regelverk. BHT deltar på dialogmøter, personalrådgiver deltar på dialogmøter etter behov og ønsker. Gjennom oppfølging av periodeplaner for samhandling mellom BHT og virksomhetene arbeides det med helsefremmende tiltak. Personalavdelingen følger opp aktivitet i HMSutvalgene. Enheter med høyt sykefravær tilbys bistand. Resultatet er 1% over målet, og 0,4% høyere enn samme periode i Korttidsfraværet er 1,8% som er 0,1% lavere enn året før, og 0,7% bedre enn målet. Korttidsfraværet utgjør 15 færre sykedagsverk målt mot samme periode i Totalt er det 906 flere sykedagsverk hittil i 2014 sammenlignet med samme periode i Resultatet er 1,7% høyere enn målet, og 0,4% høyere enn samme periode i fjor. Fravær dager er 1%, mens langtidsfravær ut over 56 dager har økt fra 4,8% til 5,2 % sammenlignet med samme periode i fjor, dette utgjør 845 dagsverk. Totalt langtidsfravær har økt med 923 dagsverk tom juli 2014 sammenlignet med samme periode i Side 37 av 96

90 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak b) Følge opp IA-avtalen, evaluere bedriftshelsetjenesteordning, følge opp HMS-planen (H) Implementere LEAN som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet. ( Kvalitets og effektiviseringsverktøy) (H) Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen og medarbeiderskap (B) Delta i arbeidet ved rullering av IKAP. (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Mål og tiltak følges opp. Leanoppgaver vinter/ vår gjennomført innen blant annet transport, service og helse. Oppsummering og erfaringsmøte med veilederne avholdt. Nye oppdrag for høsten er iverksatt. Medarbeiderskap for nytilsatte og bruk av lean for å øke kvaliteten på arbeidsprosessene. Melhusmodellen er i stadig utvikling. Det er også mange kvalitetsprosjekter i økonomi og handlingsplanen som det blir rapportert på. Kvalitet og utviklingsarbeid har blitt en fast arbeidsmetode i Melhus kommune. Deltatt på møter i IKAP-regi.. Ny sentral IA-avtale inngått i mars 2014, behandlet i AMU Ny lokal avtale underskrives i høst, prosess for nye mål og tiltak behandles i AMU i september. Endinger i oppfølging av sykmeldte gjelder fra 1.juli etter at endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven trådte i kraft..i rute Det gjennomføres mye bra kvalitetsarbeid i Melhus kommune. Dette gir seg utslag i at vi får nærmest ingen merknader fra arbeidstilsynet og fylkesmann. Side 38 av 96

91 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen ved å gjennomføre ROS-analyse og kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet (S) Gjennomføre borgerrundersøkelsen (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Opplærings- /autoriseringsheftet "Ansatte og sikkerhetskurtur" er utarbeidet og lagt inn i EQS og intranett. Implementeringsstatistikk via EQS utarbeidet. Opplæring gjennomført og skal gjennomføres i flere virksomheter., Systemsikkerhetshåndboken "Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer" ble behandlet i ledermøte , Personvernerklæring er lagt ut på kommunens hjemmeside, Databehandler avtaler er utarbeidet., ROSanalyser i startfasen, Systemsikkerhetshåndboken IT-løsning-drift under forbehandling., Ledelsens gjennomgang i ledermøte Det er bestilt en folkehelseundersøkelse av befolkningen som skal danne grunnlaget for kommende folkehelse plan. Selve borgerundersøkelsen vil komme til høsten. Dokumentasjon av Internkontrollsyste m er godt i gang. Ingen kommentarer så langt Utvikle økonomistyring v/ bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall, bedre budsjettverkstøy (F) Gjennomføre kompetanseplanen ved å bl.a å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers. (H) Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan (S) Videreutvikle vi-kultur gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi fest mv (H) Arena budsjettverktøy er tatt i bruk. Det eer laget et forslag til struktur for kompetanseutviklingsplan. Iverksatt flere aktiviter i henhold til strategi. Noen er ikke igangsatt pga kapasitet. Det er blitt avholdt ledersamling for ledergruppen og medarbeidersakp for... Gode tllbakemedlinger på opplegget. Side 39 av 96

92 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status nytilsatte. Vi- festen deltok det i underkant 500 ansatte Utvikle trepartssamarbeidet gjennom kvalitetsprogrammet. (B) Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08 (S) Det gjennomføres flere lean opplegg som har godt in i trepartsamarbeidet som en metode. Man klarer å få til bedre arbeidsprosesser og samarbeid om områder man har ulike oppfatninger om. Tillitsvalgte er deltagere der det er naturlig. Samarbeid Melhus - Taveta: Siste runde med Fredskorpsutveksling ble avsluttet i det er startet opp planlegging av ny utveksling innenfor barnehage og helse, søknad sendes i MIC - prosjekt med fokus på avfallshåndtering og kommunal planlegging - har fått midler fra Norad også i 2014, som blir det siste året. Barnehagesamarbeidet - ingen nye prosjekt er planlagt i 2014, men barnehagene vedlikeholder kontakten. Lundamo U/Eldoro Girls High School - ingen nye prosjekt i 2014, men skolene vedlikeholder kontakten. Ungdomsrådet: Har fokus på hjelp til barnehjem i Taveta. Samarbeid Melhus - Kiili:Ikke inngått formell avtale om videre samarbeid. Det nordiske barnekultursamarbeidet: Neste barnekulturdager arrangeres i Melhus våren Samarbeid Eid og Gåsbakken skole - Apriki/Aizpute skole, Latvia: Liten kontakt i dag, vurderer å avslutte samarbeidet. En fin metode som bidrar til et godt samarbeid rundt det å løse oppgaver sammen. Det lages 3 meldinger til kommunestyret hvert år gjennom tertialrapportering og årsmelding. Det informeres via kommunens internettside og av og til lokalpresse. Foruten personalkostnader dekkes i hovedsak kostnader til internasjonalt arbeid gjennom prosjektmidler. I forbindelse med at MIC-prosjektet blir avviklet i 2014 forberedes en sak til politisk behandling i forhold til videre oppfølging i Taveta. Side 40 av 96

93 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder: Kulturskolen og Melhus arbeidssenter (S) Lage en plan for velferdsteknologi (S) Kommunestyret ber om en gjennomgang av den vedtatte Energi- og klimastrategien for Melhus (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg (S) Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Spørreundersøkelse kulturskolen er ferdig., Læring og tilrettelagt arbeid rapporterer at det ikke lenger er behov for undersøkelse for arbeidssenteret. Denne blir derfor ikke gjennomført. Kommunens Klima- og energiplan er sluttført, og ble vedtatt i kommunstyret 18. desember Arbeidet er påbegynt. I første omgang vil det dreie seg om å få oversikt over hva man gjennomfører idag allerede og så lage skriftlige rutiner for tilsyn., Det er tatt sikte på å gjennomføre en kartlegging av hva som blir gjennomført allerede i løpet av vår/sommer Har løpende kontakt med ansvarsområdene og rutiner er i anmarsj i.l.a høsten Arbeidet er påbegynt. Det er laget utkast til rutiner. Arbeidet følger tilsvarende prosess som med oljeutskillere. OK Ikke iverksatt pga kapasitet. Vil inngå som en del av revidert IKTstrategiplan høst 2014.Tiltaksdelen i KEplanen vil bli innarbeidet i Økonomi- og handlingsplanen i løpet av ht Økonomi og handlingsplan iverksettes rutiner 2015 Side 41 av 96

94 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Det utredes muligheten for å etablere en alternativ læringsarena på barneskolen etter modell av Haugen gård (B) Utarbeide temakart for naturmangfold (S) Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådgiver/prosjektmedarbei der i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplærin g) pr. år. (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status.Møtet mellom PPT/Skoleeier den gjennomført. Gikk gjennom tidligere utredning, jfr. sluttrapport i "Omstillingsprogrammet" og status for behov i dag., I sak 55/13 Orientering om spesialundervisning som ble behandlet i komite liv og lære den konkluderer rådmannen med at det ikke opprettes noen egen læringsarena lik Haugen gård for elever på barnetrinnet. Kommunen benytter de arenaene som finnes i dag. Komiteen vedtok enstemmig rådmannens orientering. Arbeidet er påbegynt og innebærer en rutine for oppdatering / dataoverføring fra Naturbasen til kommunens kartsystem slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag. Oppdatert kartlegging av naturmangfold tas inn. Det er gjennomført møter med Fylkesmannens miljøvernavdeling knyttet til Naturbasen, som følges opp med kontakt med Miljødirektoratet og Artsdatabanken Tiltaket er igangsatt, og inngår nå som del av prosjekt Klima, miljø og livsstil, som når ut til alle skoler og barnehager Tiltaket ble avsluttet i Rutiner knyttet til kontinuerlig ajourføring av kommunens temakart for naturmangfold er planlagt etablert 2014 iht Økonomi og handlngsplan. Arbeidet har ventet på ny versjon av Naturbasen. Tiltaket er tatt med i Fremdriftsplan for prosjekt Klima, miljø og livsstil, og det legges fram statusrapport for prosjektet hvert kvartal. Side 42 av 96

95 Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Melhus kommunestyre ber Rådmannen starte forprosjekt for utbygging av 2. byggetrinn Brekkåsen skole med tanke på byggestart høsten Midler til forprosjekt er allerede avsatt i budsjett 2013 (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status.Arbeidet vil bli startet opp til høsten Melhus kommune v/ rådmannen innleder samtaler med Øya vg skole omkring en eventuell bygging av ridehall, pendlerparkering og idrettshall på Kvål. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Kommunestyret har vedtatt og garatere for låneopptak til Ridehallen på Øya Videregående. Saken er avsluttet. Side 43 av 96

96 1.3 Næring Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Gjennomføre strategier og tiltaksdelen som er vedtatt av styret i Næringshagen Trondheim sør for gjennomføre strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. (S) Arbeide aktivt for å videreutvikle samarbeidsmiljø i næringsliv, både lokalt og regionalt. (S) Videreutvikle Gnisten næringshage som et organ for gründere og som iverksetter av tiltak i kommunens handlingsdel i regional næringsplan. (B) Gjennomføre en temakveld med kommunestyret og næringslivet om kommunens selvangivelse på næring i Melhus kommune i løpet av våren. (S) Bidra aktivt til at Næringshagen Trondheim sør blir et godt redskap for næringsutvikling i Melhus. (S) Gjennomføre to næringsbesøk for kommunestyret i året. (P) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Kontinuerlig prosess. Følgende prosjekter er i gang:, - Studenter i bedrift, - Forskere i bedrift,, Begge i samarbeid med SINTEF Kontinuerlig prosess Kontinuerlig prosess Høsten 2014 Kontinuerlig prosess i regi av strategier og markedsplan i TSU. Ikke gjennomført på våren, men tar sikte på et næringsbesøk i løpet av høsten Side 44 av 96

97 2. Rammeområde 2 grunnskole og barnehage 2.1 Grunnskole / SFO Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak a) Melhusskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: trivselen på skolen og trivsel med læreren (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status.Resultater vil ikke foreligge før til høsten b) Andel som mobbes skal være minimum 10 % under landsgjennomsnittet (H) c) Melhusskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: faglig tilbakemelding og veiledning (H) Nasjonale prøver i lesing og regning skal være over det nasjonale snittet (H) a) Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - videreutvikle samarbeid med vg skole om resultater på nasjonale prøver (H) b) Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - videreutvikle samarbeidet med høyere utdanningsmiljø (H) Resultater vil ikke foreligge før til høsten Nasjonale prøver gjennomført, skolen har hatt analysemøter vedr resultat og det utarbeides handlingsplaner. Gjennomført møte med Melhus videregående skole., I det videre løp vil MVG ta initiativ til møter. Rektorene ved ungdomsskolene vil delta på møtene., Samarbeidet med videregående vil også innbefatte et årlig møte med Fylkeskommunen. Samarbeidet med NTNU mht vurdering av spesialundervisning i Melhus kommune. Det er utarbeidet 13 masteroppgaver som omhandler dette., En større undersøkelse omfattende ansatte, lærere og ppt er ferdig. Deler av resultatene er fulgt opp sammen med rektorene og ppt. Resultater vil ikke foreligge før til høsten.resultater vil ikke foreligge før til høsten Nye prøver gjennomføres høsten OK.Samarbeidet vil sannsynligvis avsluttes april Side 45 av 96

98 c) Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - utvikle den skolebaserte vurderingsprosessen (H) a) Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Grunnleggende ferdigheter (H) b) Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Videreutdanning i lesing, regning og mer i samarbeid med høyskolene (H) Gjennomføre tiltak i leseplanen (H) Deltagelse i KS og Fylkesmannens program for "Den gode skole og barnehageeier"., De folkevalgte er representert ved leder for komite for liv og lære., Første samling i regi av KS og fylkesmannen er gjennomført og satsningsområder er valgt. Lesing over 3 år. Oppfølging på lesing "intensive lesekurs" med Vigdis Refsahl , Bretvedt kompetansesenter. Avsluttes i 2015 som satsing., Skriving; 2 grupper med ulik starttidspunkt. Gruppe en fra høsten 2013, gr 2 fra høsten Skrivesenteret., Regning; matematikknettverk (Primas) går over til matematikk og naturfag. Mascil HiST, Digitale ferdigheter; IKT-porsjekt satt i gang., Muntlige ferdigheter, ikke satt i gang Videreutdanning, 18 studenter i gang for skoleåret 2014/2015. Rutiner for studenter på stipend på plass., 1 student på 2 årig studie Barn og unges psykiske helse. 1 skoleleder på rektorskolen., Skoleledere på konferanse på Hell 6.og 7. februar. Verdiledelse. Vi har utarbeidet egen leseplan. OK., Neste samling i prosjektet er Digitale ferdigheter - Målet for høsten er en dagskonferanse for lærere i ungdomsskolen og utvalgte fra barnetrinnet. Innkjøpsplan koordineres med digital infrastruktur på skolene. Pedagogisk veiledning er prioritert på videreutdanning, som god støtte til praksisskolene., Gode forelesere på lederkonferansen..det ser ut som elevene blir bedre og mer funksjonelle lesere. Side 46 av 96

99 Gjennomføre tiltak i leseplanen (H) Utarbeide tiltak for å effektivisere og bedre tilbudet til elever med spesielle behov bl.a. gjennom: å sikre at skolene har et elevsyn som bygger opp under den pedagogiske plattformen, ta i bruk samarbeidsavtaler og veiledningsavtaler mellom skole og ppt, og å sikre en god rolleforståelse mellom skole og ppt (H) Revidere lokale læreplaner (H) Gjennomføre tiltak i tråd med ungdomstrinnsmeldingen (gradvis innføring av valgfag, kompetanseutvikling i klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og skolens organisasjon) (H) Alle lærere jobber med lesing. Årshjul for lesing. Skolene gjennomfører lesekurs for elever med behov, etter kartlegging. 4 tiltak i leseplanen, ett av dem; Oppfølging "intensive lesekurs", lærere fra alle skolene på kurs med Vigdis Refsahl Enkelte skoler samarbeider med barnehagene om skriving. Lesing integreres i lokale læreplaner. Utprøving av samarbeidsavtaler og veiledningskontrakter mellom ppt og skole er satt i gang., Kurs i relasjonspedagogikk pågår., Startet opp arbeidet med individuelle arbeidsplaner og rolleavklaring mellom skole og ppt., Gjennomført møte med NTNU mht innsamlet informasjon om spesialundervisningen i Melhus kommune., Gjennomgått roller og forventinger - ppt skole. Arbeidsgruppe har laget forslag. Høring på skoler og PPT. R2 gitt sin tilslutning med små endringer i møte Skolene reviderer egne læreplaner skoleåret 2014/2015., Avtale i R at rådgiver besøker skolene på runde. Dialog om arbeidet. Valgfag innført på alle trinn. Samarbeid med HIST vedr. klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og organisasjonsutvikling. Fokus på lesing. Viktig å holde fast på tiltaket lesekurs, etablere og støtte et læringsnettverk på lesekurs.. I rute., Det vil bli lagt vekk på kvalitet i de individuelle opplæringsplanene i det videre arbeidet. Mulig veiledning til skolene underveis fra ped.rådgiver. Samarbeid med både HIST. deltakelsen bidrar til større bevisstgjøring og økt pedagogisk diskusjon i personalet. Side 47 av 96

100 Ta i bruk og evaluere veileder med mal i vurderingsarbeidet (H) Utarbeide lokale beredskapsplaner (H) Delta i Sagauka og tiltak ifb med grunnlovsjubileet (H) Gjennomføre kartlegging av barn og unges lekeområder i alle skoler i perioden 2013/2014 (H) Utrede langsiktig løsning for skolekapasitet Nedre Melhus (H) Utarbeide lokal forskrift for lokal fag og timefordeling (H) Veileder er gjort kjent for skolene etter prosessen med å etablere. Evaluering høsten skoler har fullført, 6 skoler har påbegynt. Lagt inn i årsplanen for 4. trinn i år og vil bli videreført for neste år.noen skoler har samarbeidet.det har vært møter og planlegging, kickoff samling-stor stemning. Årets 4.klasse deltok på pilgrimsvandringen i juni. 2 skoler har ikke påbegynt, 2 har fullført, 7 skoler har påbegynt. Vurdering av pedagogisk behov og tilstandsrapport gjennomført for skolene i Nedre Melhus., Egen dybdeanalyse av Gimse skole bygningsteknisk er ferdigstilt., Oppstartsmøte med involverte rektorer er gjennomført., Nye prognoser som sikrer at rett opptaksområde (skolekrets) legges til grunn er ferdig utarbeidet., Ekstern konsulent engasjeres i august for å vurdere kostnader for hovedalternativ og arealbehov. Forslag til forskrift utarbeidet - er lagt frem til politisk behandling i komite for liv og lære Veilederen trekkes fram i arbeidet med lokale læreplaner på den enkelte skole. Ett av grunnlagsdokumentene i "Lokale læreplaner" Arbeidet er gjennomført. OK OK Side 48 av 96

101 Kommunestyret vedtar en satsning på elektroniske virkemidler i ungdomsskolene i Melhus. Det nedsettes en arbeidsgruppe på hver ungdomsskole som skal arbeide med anbefalinger rundt satsningen. Gruppene avgir sine anbefalinger til rådmannen innen juni (Se fullstendig tekst i ØH) (B) Rådmannen bes med utgangspunkt i det eksisterende planverket, utarbeide en helhetlig kompetanseutviklingsplan for ansatte i grunnskolen og barnehager. (Se fullstendig tekst i ØH) (H) Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området foreldresamarbeid (H) Vedtaket er orientert om i Komite for liv og lære Åpning for å tenke langsiktig og helhetlig for skolenes 10 årige løp. Etablert styringsgruppe. Prosjektplan er gjort kjent for skolelederne R2 den Skolenes IKTansvarlige har vært samlet til gjennomgang av saken og gitt synspunkter. Møtereferat av , Politisk sak i komite for liv og lære 28.mai. Prosjektgruppe etablert, ungdomsskolene har arbeidsgruppe klar., Kartlegging av lærere på 3 ungdomsskoler gjennomført. Skisse for kursdagen klar. er på plass. Etablert styringsgruppe og arbeidsgruppe., Arbeidsgruppa er i gang og skal levere innen fastsatte frister. Se kommentar., Møte i styringsgruppa SFO-leder på kurs i relasjon., Tema på planleggingsdager høsten 2014, Mer samarbeid på foreldremøter. 8 skoler pågynt, 1 skole ikke påbegynt. Dagkonferanse 23.okt..Framdriftsplan 2014:, 16.des: kommunestyrets behandling, 29.okt: Komite for liv og lære, 20. okt: saken ferdig skrevet, 1. okt: Saken ferdig i fra styringsgruppa, ferdig til skriving, 1. sept: Styringsgruppa får forslaget fra arbeidsgruppa til vurdering.,. Side 49 av 96

102 2.2 Barnehage Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom kompetansetiltak i pedagogisk ledelse (H) Øke kompetansen på foreldreveiledning i barnehagen gjennom opplæring og kurs (H) Styrke kompetansen i barnehagene i kommunen gjennom barnehagebasert kompetansetiltak innenfor områder som vil fastsettes i kompetanseplanen (H) Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg (B) Øke kunnskapen om tilbudet til barn med særskilte behov gjennom et samarbeid med NTNU og DMMH om masterstudenter i spesialpedagogikk (H) Delta i arbeidet med å utforme ny mal for IOP og halvårsplan for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp (B) Følge opp vedtak i barnehageplan: Tilstand barnehagebygg (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Alle barnehagene skal gjennomføre ståstedsanalysen og melde inn fokusområde innen 1. september. Det er avholdt innledende møte med DMMH som skal bistå i prosessen. Flere assistenter gjennomfører studiet mot fagrev i barnehage- og ungdomsarbeiderfaget. Ståstedsanalysen er gjennomført og resultatet foreligger. Dette er drøftet og gjennomgått i personalgruppene. De fleste pedagogiske ledere har deltatt i lederopplæring med Linda Fluge. Alle barn med rett til plass har fått plass ved hovedopptaket. Ingen klager. Opptaket er ferdig. Barnehagene bidrar med informanter til masterstudentene. Spørreundersøkelse i barnehage og PPT er gjennomført. NTNU er i gang med oppsummering og masterstudentene skriver på masteroppgavene., NTNU og DMMH kommer for å presentere undersøkelsen og funn i månedsskiftet september/oktober.. Kurs planlagt på felles planleggingsdag for alle barnehageansatte i kommunen Side 50 av 96

103 Utarbeide samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevernstjenesten / helsesøstertjenesten (H) Rutinene er laget., Ble presentert i styrernettverk , Orienteringssak i komite for Liv og lære Samarbeidsrutiner barnehage - barnevern er sluttført., Samarbeidsrutiner barnehage - helsesøstertjenesten lages til høsten. Side 51 av 96

104 3. Rammeområde 3 helse og omsorg 3.1 Helse og omsorg Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Kartlegge og etablere kompetanse på områder der vi får spesielle utfordringer jfr. Samhandlingsreformen. (H) Utrede og etablere hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom virksomhetene i helse og omsorg. (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Har utarbeidet en felles kompetanseplan for helse og omsorg, for 2014., Består av faste kurs som må gjennomføres årlig (forflytning, medisinhåndtering etc), og satsningsområde på basisikompetanse, kompetansebehov ifbm oppstart av vurderingsenhet og demensomsorg., Det er også søkt midler for innføring av hverdagsrehabilitering. Leaning av av ansvar- og oppgavefordeling. Det er laget en myndighetskart for ansvar - og oppgavefordeling mellom virksomhetene..vil bruke deler av ressursene på Demensomsorgens ABC og Livsglede for eldre. Tydeliggjøring av ansvar - og oppgavefordeling Utrede behov for ny organisering av tjenester innen rus og psykiatri. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Rammeområde 4. (B) Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet (H) Utrede etablering av nattpatrulje for hjemmetjenesten i hele kommunen (H) Et mål i økonomi og handlingsplan. Arbeidet tas inn i virksomhetsledergruppa til utredning.... Side 52 av 96

105 Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet (S) Planlegge etablering av 1 bofellesskap for personer med psykiske lidelser, samt 1 bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming (B) Melhus kommune har laget en felles strategi for innføring av velferdsteknologi i samarbeid med Klæbu kommune, Malvik kommune, Midtre Gauldal kommune og Trondheim kommune (et interkommunal prosjekt finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet). Felles strategien innarbeides i kommunes overordnet IKTstrategi. Det er utarbeidet et tiltaksplan for Melhus kommune basert på felles strategien.,, Dete er tatt i bruk sporingskenologi (GPS) for personer med demens på to sykehjem.,, Det er tatt i bruk elektroniske meldinger i Helse og omsorgsvirksomhetene, Helsesøstertjenesten, Aktivitet og bevegelse, Bo- og avlastning, Rustjenesten og Psykiatritjenesten. Det vil si at pasient/helseopplysninger sendes direkte fra pasientjournal til pasientjournal mellom kommunalehelsaetjenester, legesentrene og sykehusene. Arbeidsgruppe nedsatt.. Raskere og mer sikker overføring av pasient/helseopplysninger mellom samarbeidspartnere. Brukes mindre tid på innhenting og dokumentering av pasientopplysninger Arbeidet startet opp i sammenheng med gjennomgang av kommunens omsorgsboliger/oppussing av Kroa.Forslag til disponering av boligmasse er under utførelse,tar hensyn til behov for nye botilbud for personer med psykiske lidelser og personer med utviklingshemming. Side 53 av 96

106 Starte opp avklarings- og trygghetsavdeling i samsvar med intensjonene i Samhandlingsreformen, herunder: håndtere utskrivingsklare pasienter, redusere antall innleggelser fra sykehjemmene og hjemmesykepleien, styrke den medisinskfaglige kompetansen (B) Melhus kommunestyre ber rådmannen melde kommunen inn i ordningen Livsglede for eldre og søker inn sykehjemmene som Livsgledesykehjem. (B) Rådmannen bes utrede opprettelsen av permanente pårørendegrupper. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling innen utgangen av (Se fullstendig tekst i ØH) (S) Avklaringsavdelingen (Gimsebu/Jarlsbu) ble startet opp i forbindelse med gjenåpning av den gamle delen av Buen sykehjem., Trygghetsavdelingen (Rimolstun) har offisiell åpning , men har allerede hatt gjester inne på korte opphold. Inhenting av erfaring og gjennomgang av system for pårørendearbeid/-grupper i andre kommuner. Etter en overgangsperiode der Avklaringsavdelingen var helt full av "vanlige" sykehjemspasienter, har avdelingen nå flere eksempler der den fyller sin nye rolle. Tilbudet kommuniseres til øvrige sykehjemsavdelinger og til legetjenesten, og vi forutsetter økt bruk. Settes i gang ved Horg sykehjem fra januar Forberedelser høsten Nedre melhus og Hølonda "kobles " på prosjektet i løpet Side 54 av 96

107 3.2 Folkehelse og allmennlegetjenester Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Etablering av tre nye fastlegehjemler (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Hjemlene er gitt, og det drives praksis i dem. Kan bli nødvendig med kommunalt engasjement for å sikre økonomi til drift til pasientgrunnlaget er stort nok til å være selvgående Etablere interkommunalt samarbeid om oppgavene i det miljørettede helsevernet (S) Utrede styrking av legeressurs i sykehjemmene (B) Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan (H) Drive samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (S) Sikre at kommuneoverlegen bidrar med sin fagkompetanse i folkehelseforum (S) Bidra til utvikling av hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene (S) Avtaler med Trondheim kommune om disponereing av Miljøenhetens fagressurs er inngått av Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu. Tilsetting i stillinger for formålet er underveis, Stilling som sykehjemslege opprettet. Lege er nå under tilsetting. Utvalget er etablert, og drives i samsvar med avtaleverket. Løpende aktivitet som foregår permanent. Komuneoverlegen deltar i nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp. Kommuneoverlgen tjenestegjør som sykehjemslege. Stilling som sykehjemslege er opprettet og utlyst og vil bli besatt. Stilling som inntakskoordinator er opprettet og vil bli besatt... Det foreligger ikke kapasitet til å iverksette dette tiltaket. Utsettes inntil videre. Arbeidet i utvalget kan med fordel utvides. Begrenses pr. nå av kommuneoverlegens kapasitet. Kommuneoverlgen deltar i møtene i folkehelseforum når det lar seg gjøre, og deltar i forbredelsen av saker i til folkehelseforum når kompetansen er påkrevd.. Side 55 av 96

108 Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp (B) Bidra i interkommunalt samarbeid om legevakt (S) Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det forebyggende helsearbeid i helsestasjonstjenesten (H) Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det kliniske helsearbeid i helse- og omsorgsvirksomhetene (B) Etablere og iverksette plan for kommunens folkehelsearbeid (S) Iverksette arbeid med å holde løpende oversikt over folkehelsen (S) Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (B) Tiltaket er etablert i interkommunal regi, og er nå operativt. Kommuneoverlegen møter i fagråd for den interkommunale legevakten. Kontinuerlig engasjert i arbeid som helsestasjonslege. Løpende aktivt virke. Tilsetting av sykehjemslege nå under realisering. Arbeidsgruppe for tiltaket oppnevnt og har hatt sitt første møte. Arbeidsgruppe for tiltaket oppnevnt og har hatt sitt første møte. Samarbeid om miljørettet helsevern mellom Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er under implementering. Systemet etableres når dette samarbeidet blir virksomt. Tilbudet etablert, og er i full operativ bruk. Ytterligere utvidelse av sengetallet forestår, til 25, forestår. Kommuneoverlegen møter fast i samarbeidsutvalg/arbeidsgruppe for tiltaket. Fagrådet er etablert, og har nå regelmessige møter... Skal omfattes av kommunens planstrategi. Arbeidsgruppe for tiltaket oppnevnt og har hatt sitt første møte... Side 56 av 96

109 4. Rammeområde 4 forebygging, aktivitet og læring 4.1 Familie og forebygging Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Strukturere samhandlingen mellom NAVkommune, rustjenesten og psykiatritjenesten (H) Medarbeidere i PPT skal ha gjennomført kompetanseheving med tema relasjonsledelse/relasjonspedag ogikk (H) Gjennomføre Leanprosjekt i barnevernstjenesten med fokus på teammøter. (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det er etablert faste samarbeidsmøter. Jevnlig dialog i ledermøtene i virksomheten om målsetting og status., Har i gangsatt kartlegging av antatt rusmiddelavhengige i kommunen, som har kontakt med fagenhetene i virksomheten. Gjennomfører kompetanseheving for PPtjenesten sammen med Relasjonsledelse v/ellen Gullesen Bratt i De første fagdagene ble gjennomført mai, 2 dagers samling med faglig påfyll og mål for den enkelte medarbeider. Oppfølging uke 38, september med mer faglig påfyll og personlig oppfølging av den enkelte medarbeider. Planlegging og samarbeid med utviklingssekjsjonen påbegynt. Avklart hvem som skal være veiledere og tidspunkt for oppstart til I tråd med målsettingen. Plan for kompetansehevingen er utarbeidet og arbedet går som planlagt. Leanprosessen planlegges til å være gjennomført innen utgangen av november. Har vært nødt til å skyve i gangsetting på grunn av omfattende metodeutvikling for barneverntjenestene i regi av Fylkesmannen. (Kvellomodellen) Opplæringen har krevd store ressurser innen tjenesten, men det forventes kvalitetsmessig økning i barnevernsarbeidet etter fullført opplæring. Side 57 av 96

110 Starte opp pilotprosjekt med grupper for barn av foreldre med samlivsbrudd på tre skoler: Høyeggen, Flå og Rosmælen. (B) Implementere ny metode for utredning i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak. (H) Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B) Utvikle/etablere skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnevern/helsestasjon og barnehager (H) Tiltaket er gjennomført ved 2 skoler, Høyeggen og Rosmælen for skoleåret 2013 / Flå hadde ikke nok kandidater. Gruppene ble veldig positivt evaluert både av barn og foreldre. Er nå tilbudt til alle barneskoler i kommunen for skoleåret 14/15 i regi av skolehelsetjenesten. Arbeidet er godt i gang. Jobbes aktivt videre for at alle i barneverntjenesten skal ha kunnskap til å benytte metoden i utredningsarbeidet. Arbeidet utvikles til å omfatte også tiltak inn mot barn og familier, med et stadig større fokus på økt tverrfaglig samhandling. Mål 3386:, Prosjektet er kommet godt i gang. Er gjennomført flere arbeidsmøter. Lege Kristin Lauglo, som også er utdannet ernæringsfysiolog, er fristilt i sin helsesøsterstillingsprosent, og er fast i prosjektet. Det er utarbeidet lokale statistiske data ifht overvekt på enkelte klassetrinn som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet. deler av det er presentert for komite for liv og lære. Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsmodell mellom barnehager og barnevern. Det skal utarbeides skriftlige rutiner for samarbeidet mellom helsestasjon og barnehager til høsten. Avtalt oppstart av arbeidet i løpet av september. Dette er et tiltak som absolutt ønskes videreført og det arbeides aktivt med etablering av nye grupper. Kvello sin arbeidsmodell(utrednin g) sees som del av nye arbeidsrutiner. Det er inngått avtale med Øyvind Kvello, om et fortsatt samarbeide ut 2015.(dekkes inn av kompetansemidler fra fylkesmannen) Kommunal statistikk og redegjørelse for tiltak vi bli framlagt for komite for liv og lære til høsten. Deler av arbeidet er allerede lagt fram for komiteen. Arbeidet er i gangsatt og i takt med målsettingen. Side 58 av 96

111 Innføre kartleggingsverktøy i arbeidet med rusmisbrukere. (B) Strukturere samhandling mellom enhetene i familiesenterarbeidet. (H) Psykisk helsetjeneste lager et opplegg for systematisk veiledning og kunnskapshevende tilbud til ansatte i pleie- og omsorg (H) Kartleggingsverktøyet Brukerplan, som rusenheten i kommunen har fått av kompetansesenteret for rusfaget, er tatt i bruk og vil bli evaluert som verktøy når det har vært brukt en tid. Aktiv dialog om struktur og dagligliv i ledergruppa og familiesentergruppa(rep.fra Familie og forebygging og Aktivitet og bevegelse) Justeringer gjøres når det erfares nødvendig. Det har kommet i gang dialog mellom psykisk helsetjeneste og helse og omsorg vedr. veiledning og kunnskapshevende tilbud. Fått tilbakemelding fra Alderspsykiatrisk avdeling ved St. Olavs om at de kan tilby veiledning. Avholdt samarbeidsmøte internt i kommunen i juni og fastsatt to møter med St. Olavs i høst.planlagt å ha fokus på demente i første del av opplegget. Til våren vil det bli kjørt et undervisnings/veiledningsopp legg i St. Olavs regi, som en del kommuner, deriblant Melhus vil få tilbud om..det jobbes aktivt med at skjemaet brukes i alle aktuelle situasjoner.(gjennomgå ende bruk) Viktig så tidlig etter oppstart av senteret at det er forum hvor alle enheter er representert og kan komme med tilbakemeldinger. Planlegging ogdialog om samarbeid er godt i gang Melhus kommune starter opp et prosjekt 'Ung og verdifull'. Prosjektet har som mål å redusere andelen unge sosialhjelpmottakere i alderen år, og må gjennomføres i tett dialog med NAV. Målet er prosjektstart i løpet av første halvår (Se fullstendig tekst i ØH) (B) Søkt om prosjektmidler, men har dessverre fått avslag. Startet kartlegging av nåsituasjonen. Det er etablert et ungdomsteam hos NAV som i høst vil vurdere tiltak og aktivitet inn mot målgruppen for å nå målsettingen. Planlegger å komme i gang med selve prosjektet innenfor eksisterende budsjett i virksomheten i løpet av førstehalvdel av Side 59 av 96

112 4.2 Læring og tilrettelagt arbeid Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Lage en plan med tiltak for utforming av utearealet ved Melhus arbeidssenter (H) Tilrettelegge for mottak av flyktninger i tråd med introduksjonsloven og vedtatt plan for bosetting av flyktninger (F) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det er pr. dd bosatt 6 personer i Melhus kommune. Det er vedtak på tilsammen 15 stk for Lage en beredskapsplan for vold/trusler ved Voksenopplæringa og Flyktningeenheten (S) Lage et årshjul for gjennomgang av utarbeidede rutiner oppfyllelse av introduksjonsordninga (internkontroll) (H) Utarbeide rutiner for etablering av ansvarsgrupper rundt flyktninger som bosettes (B) Etablere brukerråd på Melhus arbeidssenter (B) Utrede konsekvenser av å tilrettelegge en aktivitet/sysselsetting også for andre som i perioder har behov for et tilrettelagt tilbud (varig uføre) utover dagens tilbud (H) Det er utarbeidet ulike tiltakslister rundt hendelser som kan oppstå på Skysstasjonen som er satt sammen til en beredskapsplan., Har vært i møte med Monica Brekken og diskutert planen, og den er oversendt henne. Den er også oversendt ansvarlig for beredskapsplan i kommunen. Prosessen med å lage årshjul er ferdig. Flyktningeenheten har utarbeidet rutiner som er vedtatt og lagt inn i EQS. To ansatte har fått det som oppgave å se videre på hvordan vi tenker et brukerråd kan bygges opp på Melhus arbeidssenter. Har laget et notat som utreder problemstillingen. Planen er ferdig..årshjul er lagt inn i EQS.. Dette tiltaket kommer til å være med også neste år. Gjennom arbeidet med denne problemstillingen har vi sett at det er behov for dialog med NAV rundt denne gruppen. Side 60 av 96

113 Fra 2014 skal kommunen selv arrangere obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Utarbeide retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i Melhus. (H) Utrede for samarbeidsprosjekt med IMDi om bosetting av flyktninger (S) *Både ledelsen og lærerne har vært på eksterne kurs om nye norskprøver., * Det er jobbet internt med sentralt satte retningslinjer, * Melhus voksenopplæring har arrangert 2 kursdager om prøvene der også Midtre Gauldal deltar., * Det er utarbeidet interne rutiner for gjennomføring av prøvene., *Prøvene ble arrangert i uke 23 på Melhus, også med deltakere fra Midtre Gauldal. Det brukes verktøyet LEAN for å se på prosessen fra flyktningen kommer til Melhus og fram til vedkommende er i jobb/utdanning. LEANprosessen er i gang. Gjennomføringa av prøvene gikk greit. Det var 10 deltakere. LEAN: Det har vært oppstartsmøte og første del av kortleggingen. 4.3 Aktivitet og bevegelse Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Vurdere oppstart av 1-2 frisklivstiltak i regi av Melhus kommune. (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Virksomheten Aktivitet & bevegelse har fått tildelt et lokale i den gamle delen av Buen med tanke på forebyggende og helsefremmende tiltak. Har ikke personalressurser til å starte opp spesifikke tiltak pr i dag. Lokalitetene kan brukes i samarbeid med frivillige lag/foreninger, og det foreligger pr i dag et ønske om et gruppetilbud fra Kreftkoordinator i Melhus. Dette blir vurdert startet opp fra høsten 2014., Resultatene fra en folkehelseundersøkelse som skal gjennomføres med Sentio AS i år, vil muligens gi en retning for nye tiltak. Rommet er klargjort, og vi er i gang med å møblere det. For høsten er det mulig å prøve ut 1-2 tiltak innenfor rammene vi har for 2014, men nye og varige tiltak er avhengig av styrket bemanning.fysioterapeut har en gruppe for kreftrammede sammen med kreftkoordinator fra ( innbefatter trening og samtale ) Side 61 av 96

114 Prøve ut forebyggende hjemmebesøk i ett distrikt i samarbeid med helse/omsorg. Prøve ut tidlig intervensjon hos personer med begynnende funksjonsfall. (B) Gjennomføre et tverrfaglig kompetansetiltak med fagpersoner i helse/omsorg som blir tilknyttet Avklaringsenheten på Buen, - utvikle metoder og verktøy for et helhetlig pasientforløp i Melhus. (B) Gjennomføre et LEAN prosjekt i forhold til prioriteringsnøkkelen og avvik knyttet til denne. (B) Har hatt møte med Helse og omsorg i Horg/Flå distrikt og Hølonda distrikt for å utforme søknad på midler til hverdagsrehabilitering / utlyst av Helsedirektoratet med søknadfrist , Har fått et foreløpig svar om at søknaden er mottatt, og at svar om tildelilng kan ventes i juni., Mottok avslag på søknaden i slutten av august.. Møtevirksomhet sammen med leder og ansatt på Avklaringsenheten tidlig på året. Pr i dag ikke fullført pga kapasitetesproblemer i forbindelse med innflytting i nye Buen og avklaringsenheten. Vi har en representant i et nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp, - går ut fra at erfaringer fra dette skal brukes i det videre planleggingsarbeidet lokalt. Vi har hatt en gjennomgang på mål for et slikt LEANprosjekt, samt sett på mulighetene for opplysninger vi kan få ut ved hjelp av fagprogrammet Profil., Konklusjonen var at vi skulle ha en intern gjennomgang av Prioriteringsnøkkelen vår bla i forhold til tidsfrister og spesifisering av prioritet 1 til 3. Vi har meldt at det ikke er aktuelt å bruke dette som et LEAN - prosjekt pga at fagprogrammet Profil ikke kan gi oss nødvendig informasjon i fht brudd på prioriteringsnøkkelen. Vi fikk avslag på søknaden i slutten av august. Grunnlaget for å sette prosjektmedarbeidere på å utvile dette tilbudet falt dermed bort., Besøk fra Malvik kommune der de vil orientere om sitt arbeid med hverdagsmestring. Vi inviterte med Helse-og omsorg til dette fagmøtet. Arbeidet med å utvikle tilbudet på Avklaringsenheten ble ikke ferdigstilt i til , men gjenopptas i høst. Det er avtalt faste ukentlige møter mellom Avklaringsenheten og Aktivitet og bevegelse fra nå av., Arbeidet med kartleggingsverktøy vil fortsette. Skal evaluere selve Prioriteringsnøkkelen innen virksomheten uten at dette blir et LEAN- prosjekt. Side 62 av 96

115 Etablere og videreutvikle virksomhetens bidrag inn i driften av Melhus familiesenter. Jfr pkt hos Familie og forebygging. (B/S) Gjennomføre opplæring for koordinatorer for personer med sammensatte behov 2 g. pr. år. (B/S) Virksomheten har fysioterapeut på fast helsestasjonsdag hver onsdag. Deltar da på tverrfaglig møte før de har konsultasjoner med barn som helsesøster eller helsestasjonslege har satt opp. Deltar på barseltreff 1 g pr mnd som forebyggende tiltak i helsestasjonen, samt i de ulike teamene for barn og unge., Barseltreff på Melhus Sansesenter knyttes også opp til Familiesenterets drift. Første temadag er gjennomført , mens den andre blir lagt til september 2014., HAr i tillegg hastt gjennomgang av systemet på NAV Melhus To fysioterapeuter deler på de faste dagene på Helsestasjonen, noe som gir kompetansebygging innen virksomheten og et mindre sårbart tilbud i Familiesenteret. I tillegg følges barseltreff med fysioterapeut og barseltreff i Melhus Sansesenter opp. 32 deltagere var med på temadagen i mars.dette var hovedsakelig en gjennomgang av modellen vi har for tverrfaglig samhandling i forhold til brukere med sammensatte behov, samt at malen for Individuell plan og koordinatorollen hadde fokus., Neste temadag går Kultur og fritid Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Den kulturelle skolesekken videreføres og utvikles i samsvar med vedtatt plan (B) Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4. år. (B) Gjennomføre prosjektet 'Mangfoldig litteratur i Norden' jfr. prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Kontinuerlig arbeid. Planen ble lagt frem for Komité for liv og lære i møte 11. juni for utsendelse på høring., Planen vil bli sendt på høring med høringsfrist Flere grupper er igangsatt med arbeidet.. Har fått tilsagn om midler fra Nasjonalbiblioteket. Første rapportering til NB skal gjøres innen 1. oktober. Side 63 av 96

116 Gjøre et litteraturog medievalg i tråd med tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen våren 2012 (B) Kontinuerlig arbeid Videreføring av Kulturskoletimen et gratis, frivillig tilbud til elever som går i 1.-, 2.-, 3.- eller 4. trinn (S) Lage en kulturminneplan (B) Endre retningslinjer for kulturstipendet (B) Gjennomføre en evaluering av Ungdomstorget i samarbeid med HIST (B) Kommunestyret ber rådmannen initiere et forprosjekt for å utrede framtidig bruk av Melhus prestegårds låve. Forprosjektet skal gi et kostnadsoverslag over tilpassings- og utbedringsbehov, samt en beskrivelse av aktuelle samarbeidspartnere og bruk av låven. (Se ØH for fullstendig tekst) (S) Arbeidet med registrering nærmer seg slutten., Riksantikvaren har vist stor interesse for Melhus kommunes arbeid. Prosjektleder og virksomhetsleder ble i september innvitert til Riksantikvaren for et møte og for å holde et foredrag for annsatte., Så langt har arbeidet blitt finansiert av prosjektmidler fra Riksantikvaren. Saken ble lagt frem for Komite for Liv og lære 11. juni., Nye retningslinjer ble vedtatt. Rådmannen har sent en henvendelse til eier av låven for å komme i dialog om framtidig bruk. OVF har ikke svart på henvendelsen., 5. mai ble det avholdt et møte med gruppen som er satt ned for å komme med innspill til arbeidet. Det ble lagt fram en rekke gode forslag på hvordan dette kunne realiseres. Melhus kommune ble kontaktet av OVF og har avtalt et møte den om emnet. Ble ikke vedtatt i øk.-og handlingsplanen Tiltaket avsluttes våren Utsettelse grunnet sykemelding. Gruppen som er satt ned er invitert til møte den Side 64 av 96

117 Melhus kommunestyre ber rådmannen styrke idrettsfaglig kompetanse på kultur og fritid (H) Rådmannen deltar aktivt på møter/konferanser som omhandler idrett. Er også i tett faglig dialog med Sør- Trøndelag fylkeskommune.. 5. Rammeområde 5 landbruk, miljø og tekniske tjenester 5.1 Bygg og eiendom Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Det må lages en rutinebeskrivelse (årshjul) som beskriver hvilke arbeidsprosesser som må utføres for å dokumentere de årlige investerings- og vedlikeholdsplaner. Dette er tenkt som tiltaksplaner med bakgrunn i tilstandsanalysen og som danner grunnlag for rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan. (B) Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø. (S) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Det er gjennomført en LEANprosess hvor disse arbeidsprosessene er synliggjort. Ses videre i sammenheng med hvilket system vi velger for utvikling av tilstandsanalysene til en total vedlikeholdsplan. Det er inngått avtale med AF Gruppen. Det er nå laget rapporter med forslag til lønnsomme tiltak for hele den bygningsmassen som inngår i prosjektet. Vi har besluttet og anskaffet V-Pro som system for utarbeidelse for vedlikeholdsplan. Det er utarbeidet struktur for vår kommune i systemet og vi starter nå å legge inn data fra tilstandsanalysene. Forslag til tiltak og plan for gjennomføring vil bli lagt frem til behandling sammen med økonomi- og handlingsplanen for Implementere avtale om tjenestebeskrivelsen (B) Gjennomgått med driftslederne etter høring, vedtas i ledermøtet i september. Løsningen er lagt opp som digital løsning i EQS. Side 65 av 96

118 Gjennomføre prosess i samarbeid med kommunelegen for ny godkjenning av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. (B) Følge opp tiltak i klima og energiplanen (S) Følge opp tiltakene i den boligsosiale handlingsplanen (B) Benytte minst 55% miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2014 (S) Avventer interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune som vertskommune. Det er bevilget midler til dette og to personer i Trondheim kommunes miljøenhet er ansatt. Kommuneoverlegen i Melhus har hatt et møte om saken og et nytt møte er planlagt der rådmannsnivået vil være involvert. EPC - kontrakt inngått og prosjekt miljø, klima og livsstil er etablert. Målene søkes nådd gjennom plankommunesamarbeidet som er inngått med Husbanken. Kontinuerlig arbeid med implementering av moderne arbeidsmetoder med miljøriktig kjemi. Det forventes at det praktiske arbeidet kommer i gang i Melhus i løpet av oktober. Forslag til tiltak i bygningsmassen vil bli lagt frem sammen med økonomi- og handlingsplan for Det pågår et prosjekt som omhandler bruken av en del boliger i nedre Melhus og eventuelt hvordan boligene kan benyttes annerledes for å benytte dagens bemanning mer effektivt. Videre planlegges realisering av to hardhusboliger i nedre Melhus som er tenkt som erstatning for boligene på Midttun som nå vil bli revet. Disse planlegges bygget på Mælabakken, g.nr. 91, b.nr. 7. Leverandørene har godt fokus på utvikling av miljøriktig kjemi og metoder. Side 66 av 96

119 Kommunestyret ber rådmannen utrede andre lokaliteter til kulturskolen. Dette må gjøres i tett samarbeid med Kulturskolen. Kommunestyret ber rådmannen komme med et grovt overslag på hva en slik omlegging vil innebære, både pris- og bygningsmessig. (Se ØH for fullstendig tekst) S Boligsosial handlingsplan: Melhus kommunestyre ber rådmannen utrede følgende: - riving av bolig på Midtun og videre bruk av tomta - utrede bruken av leilighetene på Buen, Kroa, Lenalia og Søberg. Det bes om at utredningen blir forelagt kommunestyret i (Se ØH for fullstendig tekst) (S) Det er internt i Kultur og fritid gjennomført et arbeid for å kartlegge rombehov ved en eventuell flytting. Videre er det gjennomført et møte med Trøndertun og deres arkitekt for å se på mulig samarbeid om lokaler. Konklusjonen fra det møtet er at en samlokalisering ikke medfører store synergieffekter, videre ble det også diskutert noen utfordringer ved stort spenn i både alder og interesse blant brukerne ved en slik samlokalisering. Det kan være aktuelt å se på en mulig løsning for lokalisering av kulturskolen inn i et eventuelt fremtidig kulturhus i Melhus Teknisk drift Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Revidere virksomhetens HMS-plan (H) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Prioriterer arbeidet med HMS-plana framover. Ny plan skal være på plass innen Det er en full revidering av eksisterende plan, dvs. den gjøres om til å bli en plan med instrukser/rutiner som beskriver dagens situasjon Utarbeide rutiner som byggherre, slik som utarbeidelse av SHA-planer (Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø) med fortløpende revisjon og aktiv deltakelse i vernerunder (H) Mal for SHA-plan til plan og utbygging er ferdig utarbeida.,, Det har vært gjennomført 12 vernerunder 1. og 2. tertial, med 50 registrerte avvik og observasjoner. Det er planlagt 5 vernerunder i 3. tertial. De 12 vernerundene som har vært gjennomført og de 5 som er planlagt, er vernerunder på veg, vann og avløp. I tillegg er det et mål å få gjennomført 6 vernerunder på prosjekter i løpet av 3. tertial. Side 67 av 96

120 Få avklart ny driftssentral for uteseksjonen (VVA) (H) Utrede veg, gangog sykkelvegløsninger for tettsteds- og utbyggingsområder sammen med delplaner for vann- og avløpsanlegg (S) Utarbeide hovedplan vei (S) Utarbeide delplaner til hovedplan vei (Se ØH for fullstendig tekst) (S) Utarbeide retningslinjer for overtakelse av private avløpsanlegg (S) Avklaringsmøte med Envina er gjennomført. Arealbehov er vurdert og beregnet. Igangsatt. Planlegger konkrete forslag innen utgangen av året. Henger sammen med hovedplanarbeidet for veg og hovedplanarbeidet for VA., Deler av prosjektet utsettes noe i påvente av en sentrumsplan for Melhus sentrum og Ler. Det arbeides med hovedtraser for VA. Noen delkapitler er påbgynt, Deler av hovedplan presentert i Komite for Teknikk og Miljø og Formannskapet., Utgave som kan legges fram for behandling i komiteen nærmer seg. Bør være klar til neste komitemøte. Investeringsplan for Maskiner & redskap er skrevet. Drift og vedlikeholdsplan for veger, gatelys og revidering av vegnorm er påbegynt., Oversikt over drifts- /vedlikeholdsobjekter med kostnader etablert. Det planlegges å få utarbeidet et enkelt skisseprosjekt som et grunnlag for kostnadsberegning og bestilling. Tomt og bygningsplan med funksjonsbeskrivelse og romprogram er skissert. Neste steg blir å kostnadsberegne prosjektet, som et grunnlag til et politisk saksfremlegg.... Påbegynt og politisk sak planlegges fremlagt høsten Side 68 av 96

121 Utarbeidet delplaner til hovedplan VA: Hovedstammer og viktige knutepunkt, Melhus sentrum vest, Melhus sentrum øst, Hovin, Brekkåsen (S) Utredet delplaner med forebyggende tiltak mot naturskader (S) Utredet virksomhetens kompetanse og kapasitet i forhold til krav og forventninger (H) Det er gjennomført arbeidsmøter for å tenke i store linjer over hele kommunen. I tillegg er det gjennomført samordningsmøte med Trondheim kommune. En presentasjon er holdt til komite for teknikk og miljø, samt til formannskapet. Registrering igangsatt. Det er utlyst stilling som prosjektleder VVA med søknadsfrist 30. mai. Lean prosjekt er igangsatt til gruppe avgift.. Ikke igangsatt pga sykdom. Planlegger oppstart i løpet av høsten Avklaring og evaluering mht. fagleder veg, samt evt. styrking av operative stillinger på VA. 5.3 Arealforvaltning Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak Overholde tidsfrister etter plan- og bygningsloven i plan og byggesaker (B) Gjennomførte aktiviteter Kommentar Status Fordelingsmøter annenhver mandag og fordeling av saker mandagene imellom., Byggesaksaksjon 13. og 18. mars for å fordele noe av arbeidsmengden på våren. Avviksmeldinger på EQS. Forvaltningsrevisjon byggesak påbegynt. Vi ser ved sommerens begynnelse at vi ligger med ca saker over 3ukersfrist til enhver tid., 3ukersfristen er en selvpålagt frist for å gi tilbakemelding i form av vedtak eller mangelbrev. Plan- og bygningsloven har frister ved 3 uker og 12 uker med forskjellig rettsvirkning., Samme observasjon ved utgangen av sommerferien. Side 69 av 96

122 Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen: Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2014, forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2014, rehabilitere 70 private avløpsanlegg innen utgangen av 2014, sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk innen utgangen av 2014 (S) Gjennomføre adresseringsprosjektet (B) Utslipp fra alle eiendommer i kommunen skal vurderes. Vurderingen blir gjort område for område. I prosjektet som pågår i er utslipp på eiendommer beliggende på Løvset (utslipp til Langbekken), Kvål (utslipp til Gaula) gjennomgått og pålagt tilkobling til offentlig avløp, det samme gjelder eiendommer på Søberg/Teigen (utslipp til Gaula). Eiendommer med utslipp til Løksbekken ved Klæbugrensa er pålagt oppgradering. Rehabilitering og tilkobling omfatter: 63 eiendommer Søberg, 32 eiendommer Løksbekken (10 eiendommer er utsatt), 37 eiendommer Benna (alle utsatt), 3 eiendommer Løvset., TOTALT 135 EIENDOMMER ANTALL FERDIG PR AUGUST 2014: 60 Nedre Melhus ferdig. Opp til Ånøya., Kvål og Ler pågår. Mål å bli ferdig Arbeidet med 20 nye vegnavn pågår., Lundamo og Hovin får adresser Bedt om 30 nye vegnavn., Skilting Kvål og Ler pågår. Eiendommene ved Benna blir ikke ferdige «ryddet» i avløpet på grunn av arbeid med nye klausuleringer og grunneieravtaler i forbindelse med METRO-prosjektet. Oppryddingsarbeidet er avhengig av at avtalene er på plass og kan ikke starte opp før det. 10 avløpsanlegg/eiendommer ved Løksbekken er ikke ryddet fordi Teknisk drift har planer om etablering av et kommunalt fellesanlegg avløp. Dette er avhengig av ressurser ved Teknisk drift og er foreløpig uavklart. Fordi en del eiendommer er utsatt er det satt i gang oppryddingsarbeid for eiendommer i andre nedbørfelt. Dette er eiendommer med avrenning til Vigda: 12 eiendommer ved Nordgrenda (4 ferdig), 8 eiendommer i Soplimgrenda og 74 eiendommer sør/øst for Ånøya (12 ferdig). I tillegg er det startet opp undersøkelse av eiendommer vest for Ånøya, retning Korsvegen., Arbeidet med alle disse eiendommene er godt i gang, mange har frist for utførelse i Resultat fra opprydding av disse eiendommene forventes å måles i et nytt oppryddingsprosjekt for 2015 og Status, Ca 63 % av det totale behovet er tildelt, Nesten 80 % av boligene har fått off. adresse, Har ca 220 vegnavn pr i dag, og vil få bortimot 300 før en er ferdig., Hytteområder blir stort sett tatt til slutt Side 70 av 96

123 Utarbeide hovedplan for skogsbilveier (S) Utarbeide friluftsplan (S) Bistå i arbeidet med å gjennomføre kommunens planstrategi i tråd med kommunestyrets vedtak (S) Gjennomføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet (B) Utarbeide temakart for naturmangfold (S) Oppstartvedtak i Komite for teknikk og miljø Utarbeidet tiltakstabell med nytteområder. Avventer m3-masse for nytteområdene, - ferdig høsten 2014 Arbeidet med registrering og verdsetting av friluftsområder pågår., Kartlegginga er lagt til høring med frist 26.juni.Arbeidet med kartlegging,digitalisering og faktaark er ferdig. Arealforvaltning har ansvar for og arbeider med detaljregulering av gangsykkelveg Eid skole - Stranda (Gang- og sykkelveg 1) denne ble vedtatt i juni 2014, Temaplan for Grusuttak, steinbrudd og deponi, temaplan for landbruk og Temaplan for friluftsliv disse planene er under arbeid. I tillegg bistår vi i de andre prioriterte planoppgavene i planstrategien etter behov. Scanning gjennomføres fortløpende og dokumentene er tilgjengelig for saksbehandlerne etterhvert som de blir scannet. Arbeidet er påbegynt og innebærer en rutine for oppdatering / dataoverføring fra Naturbasen til kommunens kartsystem slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag.. Arbeidet vil resultere i temakart til hjelp i saksbehandling. Arbeidet med temakart er ferdig.. Vi antar at det gjenstår ca 1 års arbeid før hele arkivet er scannet. Ny prosjektmedarbeider startet 18. august Arbeidet er avhengig av overføring knyttet til ny versjon av Naturbasen. Side 71 av 96

124 Utarbeide plan for grusuttak, steinbrudd og deponi (S) Utarbeide landbruksplan (S) Anskaffe og ta i bruk 3D verktøy i kartsystemet og tilføre organisasjonen nok kompetanse til å nytte dette verktøyet i saksbehandlingen (S) Gjennomført grusseminar med aktører, Fått til sammarbeid med NGU, Lagt inn anbefalinger i kommuneplanens arealdel, Lagt til forslag deponiområder i IKAP samarbeid, Deltatt på flere arangementer for tema, Laget høringsutkast av grusplanen som fulgte kommuneplanens arealdel på offentlig ettersyn, Skal til 1.gangsbehandling i Formannskapet. Arbeidet med å utarbeide temakartet "Kjerneområde Landbruk" er godt i gang, og skal ferdigstilles høsten Dette er et fagkart, med utgangspunkt i data fra Skog og landskap., Arbeidet med ny landbruksplan startet opp vinteren Arbeidsgruppen for landbruksplanen arrangerte et åpent landbruksverksted 19. mars, hvor deltagerne kom med innspill til satsingsområder for Melhus kommune vs landbruket. Arbeidsgruppen skal møtes etter ferien for å plukke ut 4-5 satsingsområder som det skal arbeides med på neste åpne verksted høsten Da skal man finne fram til aktuelle tiltak, som skal inn i landbruksplanen.. Det videre arbeidet med revidering av selve landbruksplanen ble gjenopptatt vinteren 2013/2014, og er forsinket grunnet nedbemanning og sykemelding ved landbruksforvaltningen., Planleggingen av arbeidet med landbruksplanen er startet opp, og det ble innkalt til arbeidsgruppemøte i uke 6. Arbeidsgruppen skal fastsette dato og tema på vårens landbruksverksted, samt sette rammene for gjennomføringen av arbeidet med ny landbruksplan., Stor saksmengde i forhold til bemanningen ved landbruksforvaltningen gjør at arbeidet med planoppgaver blir forsinket. Ikke i gangsatt Side 72 av 96

125 Detaljregulering gang- og sykkelveg Eid skole- Stranda (S) Vedtatt i kommunestyret, kunngjort, sendt melding til naboer og berørte og berørte fagmyndigheter. Planarkivet oppdatert. Mangler ordførers stempel og underskrift Side 73 av 96

126 6. Ansatte 6.1 Aldersfordeling Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune Aldersgruppa Antall ansatte Kvinner Menn Inntil 20 år > Total: Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,07 år. (IKA og politikk er ikke med her) 6.2 Sykefraværet Sykefraværet har hatt følgende utvikling: Samlet sykefravær hele kommunen dager Rammeområde 1: dager 2014 > 56 dager 2014 Rådmannsteamet m.v 3,7 0,6 0,1 2,9 0 0,2 2,4 0,0 2,6 Personal- og 6,0 10,3 8,6 6,5 7,5 1,0 0,0 3,2 4,2 lønnsseksjonen Økonomiseksjonen 7,6 2,7 2,8 4,1 5,0 3,0 1,6 1,4 6,0 Utviklingsseksjonen 6,0 3,7 5,3 5,7 6,4 1,9 0,0 1,4 4,3 IKT- og serviceseksjonen 2,8 3,6 1,4 0,6 2,5 2,7 0,2 0,0 2,9 Rammeområde 2: Gimse U 2,8 4,5 4,2 3,4 3,8 0,9 0,3 2,9 4,1 Lundamo U 9,5 3,5 4,4 3,6 5,4 2,1 2,2 7,0 11,4 Gimse skole 5,8 8,2 8,5 7,6 12,9 2,3 0,4 4,4 7,2 Høyeggen skole 5,7 4,8 5,5 5,0 4,1 1,8 0,1 1,6 3,6 Samlet sykefravær hele kommunen dager dager 2014 > 56 dager 2014 Side 74 av 96

127 Rosmælen skole og 7,7 10,0 10,8 5,0 8,0 2,0 0,7 3,1 5,9 barnehage Brekkåsen skole 4,4 3,9 3,7 7,2 7,6 1,5 0,7 6,8 9,0 Flå skole og barnehage 13,4 7,8 7,8 6,6 12,2 1,6 0,9 5,1 7,6 Lundamo skole og 6,5 9,8 5,6 5,5 4,3 1,6 0,5 5,7 7,8 barnehage Hovin skole og 10,9 11,4 11,7 6,0 8,0 3,1 1,6 2,6 7,3 barnehage Gåsbakken skole og 2,2 5,2 7,7 6,2 8,4 1,8 1,2 1,0 4,0 barnehage Eid skole og barnehage 5,2 6,0 3,5 7,0 5,2 1,9 1,0 4,2 7,2 Nedre Melhus 9,5 5,8 8,7 11,6 12,1 2,2 1,6 8,8 12,5 barnehage Kultur og fritid 3,9 6,7 3,6 4,9 2,9 0,6 0,0 6,8 7,5 Rammeområde 3: Nedre Melhus helse og 8,0 8,9 7,5 8,2 10,5 1,7 1,1 5,7 8,5 omsorg Horg/Flå helse og 8,0 7,3 7,6 8,8 8,4 1,4 0,8 5,5 7,7 omsorg Hølonda helse og 9,5 10,7 9,5 9,5 10,0 1,7 2,7 6,5 10,9 omsorg Bo og avlastning 9,2 10,7 7,7 8,8 8,9 1,2 1,2 5,3 7,7 Rammeområde 4: Familie og forebygging 9,6 8,7 9,8 12,7 6,9 1,8 0,5 6,9 9,2 Læring og tilrettelagt 14,2 9,3 6,6 13,0 12,3 2,6 1,9 2,7 7,2 arbeid Aktivitet og bevegelse 2,9 6,6 2,6 5,8 3,5 2,2 0,0 5,5 7,7 Rammeområde 5: Bygg og eiendom 11,5 12,7 12,4 7,8 12,7 1,7 1,4 3,9 7,0 Teknisk drift 9,8 3,2 4,7 9,4 5,7 1,6 0,2 4,3 6,2 Arealforvaltning 4,3 1,6 2,0 3,6 4,1 2,4 0,5 0,9 3,8 Totalt 8,0 7,8 7,4 7,4 7,3 1,7 1,0 4,9 7,6 Fordeling på kjønn Kvinner 9,4 8,4 7,9 9,0 1,8 1,0 5,4 8,3 Menn 4,2 3,5 5,5 5,5 1,5 0,8 2,8 5,1 Som oppfølging av IA-avtalen er det i AMU vedtatt lokale mål og tiltak som implementeres fortløpende i kommunens daglige drift. Den nye IA-avtalen er ennå ikke underskrevet og implementert, men nye rutiner for sykefraværsoppfølging er informert om til Side 75 av 96

128 virksomhetene. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten gjennom årlige periodeplaner. Planene beskriver samarbeidet mellom BHT og kommunens virksomheter på forebygging og oppfølging av sykefravær. Gjennom virksomhetsteam som ble etablert i 2010 gjennomføres det månedlige ledermøter i samarbeid med Nav som et av flere tiltak på forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er utarbeidet nærværsplaner ved alle virksomheter. Virksomhetene rapporterer sykefravær månedlig i BMS. I rapporteringen inngår vurderinger av årsaker, og tiltak for forebygging og reduksjon av sykefraværet. 6.3 Kompetanseutvikling Gjennomført medarbeiderskap for 20 deltakere. Gjennomført dagskurs for ledere og verneombud i barnehager, tema «Reteaming» Gjennomført kurs for virksomhetsledere og enhetsledere i rekrutteringsprosesser Gjennomført saksbehandlingskurs for 50 ansatte 6.4 Kvalitetssikring og HMS EQS er kommunens overordnede HMS-system med rutine- og rollebekrivelser. Det er forutsatt at alle virksomhetene skal legge inn sine styringsdokumenter, sin HMS dokumentasjon, rutiner og prosedyrer i EQS-systemet. Dette er et elektronisk kvalitetssystem som skal sikre ansvarliggjøring i forhold til tilgjengelighet og er et system for kontinuerlig oppdatering av kommunens styringsdokumenter. 6.5 Likestilling Politisk virksomhet: I henhold til kommunelovens 48 skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Rapportering på tilstand og tiltak i forhold til Likestilling og diskriminering er for 2012 rapportert på maler utarbeidet av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling). Likestillingsombudet har nå meddelt Melhus kommune at kommunens redegjørelse om likestilling og diskriminering tilfredsstiller ombudets krav til rapportering. Under følger en tabell som viser hvilke utvalg som omfattes av likestillingsloven samt antall kvinner og menn og om likestillingsloven er ivaretatt: UTVALG Kvinner Menn Totalt Ivaretatt FORMANNSKAPET Ja Side 76 av 96

129 KOMITE FOR LIV OG LÆRE Ja KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ Ja ADMINISTRASJONSUTVALGET Ja RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Ja MELHUS ELDRERÅD Nei VILTNEMNDA Ja VALGNEMNDA Ja VALGSTYRET Ja KLAGENEMNDA Ja KONTROLLUTVALGET Ja Kravet i likestillingsloven er følgende: 21. (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.) Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene i kommuneloven. Som en ser av oversikten er likestillingsloven ivaretatt. Administrativ virksomhet: Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon. Lovens formål: Kjønn - Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessen. I bevisstgjøring med tanke på likestilling er det viktig med oppgradering av status for kvinnedominerte yrker, og at menn går inn i kvinnedominerte yrker. I Melhus kommunes arbeidsgiverstrategi punkt Likestilling går følgende fram: Side 77 av 96

130 Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonshemming, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter skal tilstrebe å ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og dermed setter preg på kommunes utvikling." Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Lovens formål: Etnisitet, religion m.v. fremme likestilling, sikre muligheter og rettigheter. Det er viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn. 70 personer med annen etnisk bakgrunn har et arbeidsforhold i Melhus kommune. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. Lovens formål: Nedsatt funksjonsevne fremme likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne. Bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes. 6. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming 7. Vi har IA avtalen der vi tilrettelegger for våre ansatte alt etter hvilken grad av funksjonshemming den ansatte har. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på kjønn (antall) MENN KVINNER Kommunen totalt Toppledelse Mellomledelse Høgskole (mer enn 4 år) Høgskole (1-4 år) Faglærte Ufaglærte Sektorer fordelt på kjønn (antall) MENN KVINNER Rammeområde 1 (administrasjon) Rammeområde 2 (skole/barnehage) Rammeområde 3 (helse og omsorg) Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA) Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Byggeiendom) Side 78 av 96

131 Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.) Kommunen totalt MENN KVINNER Toppledelse Mellomledelse Høgskole (mer enn 4 år) Høgskole (1-4 år) Faglærte Ufaglærte Sektorer fordelt på lønn (kr.) MENN KVINNER Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid MENN KVINNER 100% (heltid) % % % % > Kommunens kjønnsstatistikk - fravær MENN KVINNER Permisjon med lønn Foreldrepermisjon Fravær syke barn Omsorgspermisjon uten lønn 0 0 Eget sykefravær, egenmelding Eget sykefravær, sykemelding Eget sykefravær totalt MENN KVINNER Menn % Kvinner % Rammeområde ,6 5,1 Rammeområde ,8 6,8 Rammeområde ,2 8,6 Rammeområde ,9 14,0 Rammeområde ,1 7,2 Side 79 av 96

132 Kompetanseheving MENN KVINNER Antall personer med lønn Antall personer uten lønn 1 11 Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb MENN KVINNER Overtidstimer Bruk av seniortiltak uttak av seniortillegg MENN KVINNER Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Rammeområde Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering Melhus kommune hadde gjennomgang av likestillingsarbeidet i kommunen sammen med representanter fra Likestillingsombudet. På bakgrunn av gjennomgangen er det besluttet å utarbeide likestillingsplan. Kommunen er med i pilotprosjektet «Likestilte kommuner» i regi av Likestillingsombudet og har i den anledning fått bevilget kr ,- fra departementet til gjennomføring av 2 prosjekter. Forankring av likestillingsarbeidet: Status: Igangsatt Bakgrunn: Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune. Målsetting: Utarbeide plan for likestilling med hovedområder lønn, arbeidstid og rekruttering Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Administrasjonsutvalget Ansvarlig for gjennomføring: Politikere og ledere Rekruttering og forfremmelser: Status: Igangsatt Bakgrunn: Kvalitetssikre at all rekruttering foretas uten noen form for diskriminering Målsetting: Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonshemming, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter skal tilstrebe og ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og setter preg på kommunens utvikling. Målgruppe: Ansatte og ledere Forankring: Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi Ansvarlig for gjennomføring: Ledere på alle nivå Side 80 av 96

133 Opplæring og kompetanseutvikling: Status: Igangsatt Bakgrunn: Ikke økonomisk mål nr i Økonomi- og handlingsplanen «Gjennomføre kompetanseplanen ved bl.a å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers.» Målsetting: Alle ansatte, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet får muligheter til opplæring og kompetanseheving. Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Arbeidsgiverstrategi. Ansvarlig for gjennomføring: Ledere Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne: Status: Igangsatt Bakgrunn: Vanskelig og finne annet egnet arbeid. Beholde ansatte lengre. Målsetting: Beholde flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, forhindre slitasje og nedsatt funksjonsevne Instruere i ergonomi/ta i bruk aktuelle hjelpemidler ved aktuelle enheter Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Vedtatt i AMU Ansvarlig for gjennomføring: Ledere. BHT Språklig tilrettelegging: Status: Igangsatt desember 2012 Bakgrunn: Basiskompetanse i arbeidslivet Målsetting: Øke språkforståelse, tallforståelse og IKT kompetanse Målgruppe: Ansatte med behov uavhengig av etnisitet. Forankring: Ledere i aktuelle enheter. Ansvarlig for gjennomføring: Administrasjon i samarbeid med AOF og VOX Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver: Status: Igangsatt - Planlagt Bakgrunn: Høyt sykefravær blant gravide Mål: Redusere og forebygge fravær blant gravide Tiltak: Det er innført obligatoriske samtaler med alle gravide gjennom trekantsamtaler mellom leder, den gravide og bedriftshelsetjenesten. Hensikten er å skape trygghet og avklare spesielle behov rundt den gravides arbeidsutførelse. Samtalene skal som hovedregel gjennomføres innen første tredel av svangerskapet. Ammepermisjon er innarbeidet i permisjonsreglementet. Alle ansatte har anledning til fravær pga barns sykdom eller andre omsorgsoppgaver. Målgruppe: Gravide, alle ansatte Forankring: Vedtatt tiltak under IA mål. Lov og avtaleverk Ansvarlig for gjennomføring: Nærmeste leder Tiltak mot trakassering og diskriminering: Status: Iverksatt. Bakgrunn: Følge opp Arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjengjeldelse som følge av varsling. Vedtatt egne retningslinjer og inngått avtale med varslingssekretariatet i Trondheim kommune. Målsetting: Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslerordning Målgruppe: Alle ansatte Forankring: Vedtatt i Administrasjonsutvalget Side 81 av 96

134 Ansvarlig for gjennomføring: Seniorpolitikk: Status: Bakgrunn: Mål: Tiltak: Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Likelønn: Status: Bakgrunn: Målsetting: Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Arbeidstid: Status: Bakgrunn: Målsetting: Målgruppe: Forankring: Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, personalsjef Påbegynt Nasjonalt IA-mål om å øke avgangsalder for arbeidstakere over 50 år Utsette avgangsalder. Bidra til bedre helse hos seniorer. Forlenge yrkesaktiviteten for personer over 50 år. Forbedre fysisk helse gjennom å stimulere til trening og økt fysisk aktivitet. Begrense belastningsskader ved å utforme arbeidsplasser som minsker ensformig arbeid. Trim og treningstilbud i kommunal regi. Samarbeid med treningssenter om rabatterte tilbud til ansatte. Økonomisk godtgjørelse eller uttak av ekstra feriedager for ansatte etter fylte 62 år. Milepælssamtaler skal gjennomføres årlig for alle ansatte over 57 år som tillegg til den ordinære medarbeidersamtalen. Seniorer Administrasjonsutvalg Ledere i samarbeid med BHT Igangsatt Kvalitetssikre at lønnsutviklingen skjer uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn. Medarbeidere i Melhus kommune skal oppleve konkurransedyktig og kjønnsnøytral avlønning. Avlønning basert på kvalifikasjoner, innsats og oppnådde resultat. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellomkjønnene bidra til at lønnsutviklingen bygger på objektive kriterier Alle ansatte Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi. Lokal lønnspolitikk Virksomhetsledere Planlagt Kommunen har et relativt stort antall deltidsansatte og det er utredet tiltak for å redusere ufrivillig deltid. Reduksjon av antall ansatte i uønsket deltid. Kommunen har fortsatt ansatte som arbeider uønsket deltid. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til alternative arbeidstidsordninger med formål reduksjon av uønsket deltid. Ansatte med uønsket deltid Kommuneplanens samfunnsdel. Ledelse Ledere. Arbeidstakerorganisasjoner Side 82 av 96

135 7. Politisk virksomhet 7.1 Møtevirksomhet I perioden har det vært avholdt følgende møter i de politiske utvalgene: Pr Pr Organ Møter Saker Møter Saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Komité teknikk og miljø Komité liv og lære Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Viltnemnda Klagenemnda Kontrollutvalget Folkehelseforum Klagesaker Behandlende virksomhet Lovverk saken er behandlet etter Antall klage r 2013 Antall klage r 2014 Klage r tatt til følge 2013 Klage r tatt til følge 2014 Klager oversendt overordnet myndig -het 2013 Klager oversendt overordnet myndig -het 2014 Klager tatt til følge av overordnet myndighe t 2013 R1 Økonomiseksjonen Barnehageloven Klager tatt til følge av overordnet myndighe t 2014 Utviklingsseksjone n Opplæringsloven (skolebytte) Forvaltningsloven R2 Brekkåsen skole Eid skole og barnehage Flå skole og barnehage Barnehageloven Gimse skole Oppl Gimse U Oppl.loven 5-12 (klage på st.p.karakter) Side 83 av 96

136 Behandlende virksomhet Gåsbakken skole og barnehage Hovin skole og barnehage Lovverk saken er behandlet etter Antall klage r 2013 Antall klage r 2014 Klage r tatt til følge 2013 Klage r tatt til følge 2014 Klager oversendt overordnet myndig -het 2013 Klager oversendt overordnet myndig -het 2014 Klager tatt til følge av overordnet myndighe t Oppl Høyeggen skole Oppl. 5.1 og Lundamo skole og barnehage Lundamo U Skoleskyss Oppl. Loven 9a Barnehageloven 12a (samordnet opptak) Opplæringsloven (Klage på st.p karakter) Klager tatt til følge av overordnet myndighe t 2014 Rosmælen skole og barnehage Rosmælen skole og barnehage Oppl. 9a Oppl. 7-1 (skoleskyss) Oppl 5-1 (spesialundervisning) R3 Bo og avlastning Horg/Flå helse og omsorg Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Hølonda helse og omsorg Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d Nedre Melhus helse og omsorg Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3.2, 6. ledd, bokstav a-d R4 Familie og forebygging Lov om sos.tj i NAV 18 0g Kultur og fritid Klage på veinavn Grunn- og aktivitetstilskudd Vedlikeholds- og driftstilskudd Side 84 av 96

137 Behandlende virksomhet Læring og tilrettelagt arbeid Teknisk drift Lovverk saken er behandlet etter Antall klage r 2013 Antall klage r 2014 Klage r tatt til følge 2013 Klage r tatt til følge 2014 Klager oversendt overordnet myndig -het 2013 Klager oversendt overordnet myndig -het 2014 Klager tatt til følge av overordnet myndighe t 2013 Oppl. 4 A Lov om introduksjonsordnin g og norskopplæring for nyankomne innvandrere 10 Forurensningsforskrift Klager tatt til følge av overordnet myndighe t 2014 Forskrift om sikringskjøring R5 Arealforvaltning Plan og bygningsloven (byggesak) Plan og bygningsloven (plan) Adressefastsetting Avløp landbruk (tilskudd og jordlov) Avvisning av klage Motorferdsel Konsesjonslov Sum klagesaker Side 85 av 96

138 8. Samfunnsutvikling 8.1 Befolkningsutvikling De senere år har Melhus hatt en jevn vekst på rundt 1,5 % årlig. Mellom 2005 og 2014 har befolkningstallet økt med 1867 innbyggere. Kommunen har som mål at veksten fortsatt skal være 1,5 % årlig. Det er videre et mål at veksten skal skje jevnt i kommunen. Veksten siste år var 1,1 %. Pr 1. januar Folketall totalt Endring i folketall fra 1.1 Endring i % fra 1.1. forrige år Kilde: SSB ,41 1,42 0,89 1,07 1,44 1,3 1,2 2,4 1,8 1,1 Figuren under viser aldersammensetningen for befolkningen fram til i dag og prognosen framover mot 2040 (jfr. prognose 2012). Alle aldersgrupper ser ut til å vokse fram mot 2030, men med sterkest vekst i aldersgruppene og Det forventes videre jevn vekst i barnetallet. Etter 2020 forventes sterk vekst i aldersgruppa 80+. Det er Lundamo, Flå og Melhus sentrum som har hatt den største veksten de siste ti årene. Figuren under gir et bilde av statistikk og prognose pr. høst Side 86 av 96

139 Gimse Rosmælen Flå Lundamo Hovin Gåsbakken Eid Høyeggen Brekkåsen 8.2 Styringsdokumenter Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden Retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven Liv og lære Mindre endringer av vedtekter for Melhus kommunes barnehager Liv og lære Plan for overgang barnehage barnehage Liv og lære Plan for revisjon Kontrollutvalget K-styre Kulturstipend nye retningslinjer Liv og lære Kompetanseplan for kommunale og private barnehager 2014 Liv og lære Miljørapportering Melhus kommune er sertifisert etter ISO Miljøledelse, første gang i februar 2008 med resertifisering i februar 2011 og september Sertifiseringen innebærer krav om stadig forbedring av miljøarbeidet og miljøstyringssystemet. Alle virksomhetene arbeider med følgende utvalgte miljøaspekter i 2014: Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012 Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014 Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014 Side 87 av 96

140 Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av I tillegg har enkelte rammeområder / virksomheter egne utvalgte miljøaspekt (se oversikten under). Virksomhetene har utarbeidet egne miljøprogram med tiltak for å nå de oppsatte mål. Virksomhetenes rapportering på status og oppfølging av egne tiltak pr Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012 Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vurdering av plastsortering i kommunen (avventer Envina), tiltak for å spare kopipapir (se tiltak under), kildesortering av restavfall og papiravfall, sortering av farlig avfall, sortering av melkekartonger, retur av tonerkassetter, reduksjon av matavfall, miljøopplæring for bevisstgjøring. Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014 Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vektlegging av anskaffelse av energibesparende utstyr (IKT), slukke lys og slå av elektronisk utstyr, kort lufting, installering av nye ventilasjonsanlegg, reduksjon av temperatur i enkelte rom, velge energibesparende løsninger i nybygg/ved rehabilitering av bygg, natt- og helgesenking av temperatur, automatisk lysstyring, utskifting av vinduer, arbeid med EPC-kontrakter, prosjekt «Miljø, klima og livsstil» i barnehager og skoler Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå. Virksomhetene gir ulike begrunnelser for at vi ikke har nådd målsettingen om 2 % reduksjon i papirforbruk i 2013, bl.a. økt aktivitet og økt saksmengde. Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Follow me Print (kortleser på kopimaskina) i alle virksomheter, IPAD er innført for politikere, e- faktura er innført, i størst mulig grad lese på skjerm, IPAD brukes av noen, benytter videoprojektor i møter, redusert utskrift av møtereferat, sender info på e-post, elever/ansatte/foresatte på «It s learning», tosidig kopiering, byggtegninger på web. Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av Felles tiltak for alle virksomheter/seksjoner er: følge den fylkeskommunale innkjøpsavtalen, gi beskjed ved negative miljøaspekter ved vareleveranser, samt stille miljøkrav ved innkjøp utenfor fylkesavtalen. Virksomhetene rapporterer bl.a. at de i hovedsak benytter den fylkeskommunale innkjøpsavtalen, og at miljø også vektlegges ved innkjøp utenfor innkjøpsavtalen. Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø. (S) Det er inngått avtale med AF Gruppen. Det er nå laget rapporter med forslag til lønnsomme tiltak for hele den bygningsmassen som inngår i prosjektet. Forslag til tiltak og plan for gjennomføring vil bli lagt frem til behandling sammen med økonomi- og handlingsplanen for Benytte minst 55 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2014 (Bygg og eiendom) Kontinuerlig arbeid med implementering av moderne arbeidsmetoder med miljøriktig kjemi. Leverandørene har godt fokus på utvikling av miljøriktig kjemi og metoder. Resultat i 2012 er at det ble benyttet 51 % miljømerkede renholdsprodukter. I 2013 er det benyttet 59 % miljømerkede renholdsprodukter. Dvs. målet er nådd! Side 88 av 96

141 Gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådgiver i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år. Tiltaket inngår nå som del av prosjekt Klima, miljø og livsstil, som når ut til alle skoler og barnehager Det er planlagt aktivitet på alle skoler, samt noen barnehager. Gjennomføre kartlegging av barn og unges lekeområder i alle skoler i perioden 2013 / 2014 Det ble arrangert en felles oppstartsamling 2.september av 11 skoler var representert. 2 skoler har ikke startet kartleggingen, 2 skoler har fullført, mens 7 skoler har påbegynt kartleggingen. Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg (Utviklingsseksjonen) Arbeidet er påbegynt. I første omgang vil det dreie seg om å få oversikt over hva man gjennomfører idag allerede og så lage skriftlige rutiner for tilsyn., Det er tatt sikte på å gjennomføre en kartlegging av hva som blir gjennomført allerede i løpet av vår/sommer Har løpende kontakt med ansvarsområdene og rutiner er i anmarsj i løpet av høsten. Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (Utviklingsseksjonen) Arbeidet er påbegynt. Det er laget utkast til rutiner. Arbeidet følger tilsvarende prosess som med oljeutskillere. Rutiner er tenkt iverksatt i Lage en kulturminneplan (Kultur og fritid) Arbeidet med registrering nærmer seg slutten. Riksantikvaren har vist stor interesse for Melhus kommunes arbeid. Prosjektleder og virksomhetsleder ble i september innvitert til Riksantikvaren for et møte og for å holde et foredrag for ansatte. Så langt har arbeidet blitt finansiert av prosjektmidler fra Riksantikvaren. Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen (Arealforvaltning) Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2014 Rehabilitere 70 private avløpsanlegg innen utgangen av 2014 Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk innen utgangen av 2014 Utslipp fra alle eiendommer i kommunen skal vurderes. Vurderingen blir gjort område for område. I prosjektet som pågår i er utslipp på eiendommer beliggende på Løvset (utslipp til Langbekken), Kvål (utslipp til Gaula) gjennomgått og pålagt tilkobling til offentlig avløp, det samme gjelder eiendommer på Søberg/Teigen (utslipp til Gaula). Eiendommer med utslipp til Løksbekken ved Klæbugrensa er pålagt oppgradering. Rehabilitering og tilkobling omfatter: 63 eiendommer Søberg, 32 eiendommer Løksbekken (10 eiendommer er utsatt), 37 eiendommer Benna (alle utsatt), 3 eiendommer Løvset. TOTALT 135 EIENDOMMER ANTALL FERDIG PR AUGUST 2014: 60. Eiendommene ved Benna blir ikke ferdige «ryddet» i avløpet på grunn av arbeid med nye klausuleringer og grunneieravtaler i forbindelse med METRO-prosjektet. Oppryddingsarbeidet er avhengig av at avtalene er på plass og kan ikke starte opp før det. 10 avløpsanlegg/eiendommer ved Løksbekken er ikke ryddet fordi Teknisk drift har planer om etablering av et kommunalt fellesanlegg avløp. Dette er avhengig av ressurser ved Teknisk drift og er foreløpig uavklart. Fordi en del eiendommer er utsatt er det satt i gang oppryddingsarbeid for eiendommer i andre nedbørfelt. Dette er eiendommer med avrenning til Vigda: 12 eiendommer ved Nordgrenda (4 ferdig), 8 eiendommer i Soplimgrenda og 74 eiendommer sør/øst for Ånøya (12 ferdig). I tillegg er det startet opp undersøkelse av eiendommer vest for Ånøya, retning Korsvegen., Arbeidet med alle disse eiendommene er godt i gang, mange har frist for utførelse i Resultat fra opprydding av disse eiendommene forventes å måles i et nytt oppryddingsprosjekt for 2015 og Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Kommunelegen) Interkommunalt samarbeid mellom Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal for dette formålet er etablert, og er virksomt fra høsten Side 89 av 96

142 Antall ark pr. årsverk kwh pr. m2 Miljøregnskap pr Her er et kort sammendrag av resultater pr : Avfallshåndtering Mål: Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012 Det foreligger ikke sammenlignbare resultater for de to siste årene. Det vil bli laget en statistikk for 2013 som viser mengde papiravfall og restavfall, som kan sammenlignes med mengde avfall i Dette gjøres i samarbeid med Envina. Resultater vil altså foreligge neste år. Energiforbruk Mål: Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014 Resultat: Vi har en nedgang i energiforbruket fra 2012 til 2013 på 4,1 %. 2/3 av våre bygg kan vise til en nedgang i energiforbruket i Økningen i energiforbruket fra 2011 til 2012 hadde nok stor sammenheng med temperatursvingninger ute. I 2011 var gjennomsnittstemperaturen 4,1 grader, i 2012 var den 2,3 grader, mens den lå på 2,9 grader i I og med at det er ganske liten forskjell i gjennomsnittstemperaturen i 2012 og 2013, så kan vi anta at energibesparende tiltak har hatt noe effekt. Melhus kommune Energiforbruk Papirforbruk Mål: Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå. Resultat: Vi beregnet en økning i papirforbruket fra på 2,5 %. Dette er nå korrigert til en reduksjon på 0,4 % (skyldes feil i beregninger for en virksomhet).dersom vi sammenligner forbruket i 2013 med 2011, så har vi en reduksjon på 9,3 %. Vi ser imidlertid at halvparten av virksomhetene har en økning i papirforbruket i Melhus kommune: Papirforbruk Side 90 av 96

143 Innkjøp Mål: Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av Resultat: Melhus kommune bruker Fylkesavtalen i stor grad; 97 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over ). 98 % av leverandørene innenfor Fylkesavtalen har et miljøfokus. (Miljøfokus i form av sertifiseringer, returordning, miljøpolicy m.m. er sjekket via leverandørenes hjemmesider, Fylkesavtalen og Miljøindex.no.) Miljøfokus hos våre leverandører 100% 80% 90% 88% 79% 81% 83% 79% 60% 40% 20% Drift Investering 0% Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har 83 % av leverandørene et miljøfokus innenfor drift. Det vil si at vi er ganske nær å nå målet på 85 %. Innenfor investering ligger vi på 79 % i Her må nevnes at vår største leverandør de tre siste årene er miljøsertifisert, og utgjør en stor andel av investeringsregnskapet. Miljøavvik Oppfølging av avvik fra 2011 Avviket gjelder manglende samsvarsvurdering i 2011, og dette avviket er fremdeles ikke lukket: «Manglende tilsyn, kartotek/oversikt over oljeutskillere og oljetanker, jfr. Forurensingsforskriften 15.» Status: Arbeidet er påbegynt. Det er laget utkast til rutiner. Arbeidet følger tilsvarende prosess som med oljeutskillere. Rutiner er tenkt iverksatt i (Tiltaket rapporteres månedlig i EQS.) Avvik ved ekstern miljørevisjon desember resertifisering. Ved miljørevisjon fikk vi 4 avvik og 1 merknad. 3 av avvikene og merknaden ble lukket innen Det siste avviket ble lukket Se oversikt under. Avvik 1: «Kjemikalier for bruk i svømmehaller er ikke forskriftsmessig lagret.» Lukket: Strakstiltak ble iverksatt da avviket ble oppdaget: kjemikaliene ble lagret i forskjellige rom. Det er bestilt skap for lagring av kjemikalier til alle svømmehallene i kommunen. Dette gjør at kjemikalier kan lagres i ulike skap slik at de blir lagret forskriftsmessig. Side 91 av 96

144 Avvik 2: «Melhus kommune har ikke gjennomført periodiske tilstandskontroller av egne, nedgravde oljetanker.» Lukket: Melhus kommune har 13 nedgravde oljetanker. Det er laget en fremdriftsplan som sier når tilsyn skal gjøres. Avvik 3: «Det foreligger manglende dokumentasjon på kontroll med kommunens egne oljeutskillere.» Lukket: Kommunen har 3 oljeutskillere. Det er ført kontroll med disse, men kontrollen ble i første omgang ikke godkjent av revisor. Det er nå foretatt ny kontroll, og resultatene viste at oljeutskillerne ble godkjent. Avvik 4: «Den øverste ledelsen har ikke sikret at miljøpolitikken er kommunisert til alle som arbeider på vegene av organisasjonen. Kommunens miljøstyringssystem sikrer ikke, og dokumenterer ikke at de som utfører oppgaver for den eller på dens vegne og kan forårsake vesentlige miljøpåvirkninger, er kompetente med hensyn til relevant utdanning, opplæring eller erfaring.» Lukket: Det er laget et infoskriv på som presenterer Melhus Kommunes miljøpolitikk og arbeid med miljøaspekter. Dette legges ved anbudsforespørsler, og er synliggjort på vår intranett- og internettside. Det at Melhus kommune er miljøsertifisert er lagt inn under logoen på intranett/internett. Ved å klikke på den teksten, kommer en inn i infoskrivet. Merknad: «Prosedyre og verktøy for å registrere resultat av korrigerende og forebyggende tiltak, for å kunne vurdere effekt, er vanskelig tilgjengelig.» Lukket: Styringsgruppe miljø skal gjennomgå miljøavvik 2 ganger pr. år for å vurdere effekt av tiltak. Dette er lagt inn i prosedyren. Resultat av gjennomgangen presenteres for ledergruppa i ledelsens gjennomgang. 8.4 Internasjonalt samarbeid Status internasjonalt samarbeid 2.tertial 2014: TAVETA KOMMUNE I KENYA Fredskorpsutveksling: Forarbeidet til den 4. utvekslingen av arbeidstakere mellom Melhus kommune og Taveta kommune er startet opp. Etter ønske fra Taveta er de nye utvekslingsområdene: barnehage og helse. Ny søknad om utveksling vil bli sendt Fredskorpset innen utgangen av MIC-prosjekt: Melhus kommune inngår i et nettverk med andre norske kommuner som samarbeider langsiktig om kompetansebygging i kommunal sektor med samarbeidskommuner i Kenya, Tanzania, Uganda og Zambia. Prosjektet er del av KS sitt MIC-program (Municipal International Cooperation). Programmet er fullfinansiert av NORAD og fases ut i 2014 i sin nåværende form. Det arbeides med å få lagt programmet direkte under Utenriksdepartementet. Felles tema er avfallshåndtering, tettstedsplanlegging og miljøforvaltning. Prosjektet fungerer som en viktig motor knyttet til den tjenesteytende funksjonen i kommunesamarbeidet med Taveta. MICprosjektet støtter fredskorpsutveksling og andre samarbeidsprosjekter tematisk for å få til en koordinert miljøsatsing i kommunal sektor. Taveta og Melhus prioriterer i 2014 praktiske utvekslingsprogram i nord og sør som bidrar til kompetanseheving innen vann- og avløpssektoren, Side 92 av 96

145 særlig i forbindelse med etablering av ny bydel i Taveta. Vi ser også på konsekvenser av forurensing i Tavetas nedbørsfelt, med konsekvenser for landbruksnæring, markedsutvikling og folkehelse. Det ble gjennomført utveksling til Melhus i mai hvor 3 representanter fra Taveta digitaliserte vann- og avløpsplan for ny bydel, i form av en pilot hvor Gemini VA-programvare ble utviklet til engelsk versjon. I utvekslingsprogrammet inngikk også IKT-forvaltning. Det planlegges internasjonal konferanse i Taveta i november 2014 som synliggjør kommunesektoren som tjenesteleverandør. Barnehagenettverket / kulturprosjekt: Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus. Barnehagene har ingen felles prosjekter dette året. Det er heller ikke konkrete planer om nye prosjekt, men siden barnehage er et av områdene for den neste fredskorpsutvekslingen, er det kanskje mulig at vi blir en del involvert der. I hverdagen prøver alle Melhusbarnehagene å holde kontakten med «sine» barnehager i Taveta, og vi håper å kunne planlegge nye samarbeidsprosjekter i årene som kommer. Samarbeid mellom Lundamo ungdomsskole og Eldoro Girls High School: Skolene har jevnlig kontakt via mail og internett. Slagordet for samarbeidet er det samme: «My actions today define my tomorrow», men tema vi nå har samarbeidet om er vann. En elevgruppe var i Taveta i fjor høst og vi hadde besøk i desember -13 fra Eldoro. Vi har nå et nytt valgfag for 9. trinn, internasjonalt arbeid hvor dette samarbeidet vil bli implementert etter hvert. Det vurderes å søke om nye utvekslinger for skoleåret Ungdomsrådets engasjement i Taveta: Ungdomsrådet har vært på besøk i Taveta i april i år. Hensikten med besøket var å ordne en formell samarbeidsavtale med Naimas barnehjem samt opprettholde kontakten med Tavetas Disable Group. Ungdomsrådet hadde en lærerik tur der de fikk underskrevet en avtale om å samle inn penger til barnehjemmet i 3 år fremover. Denne skal da evalueres. Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School: Kenyagruppa har jobbet med reiseforberedelser. Siden vi ikke lenger får ta egenandeler fra elever, har elevene prøvd å samle inn penger til reisen. Mye av praktiske forberedelser var igangsatt før Melhus ble streikeskole, og siden den ene av de to ansvarlige lærerne ikke var tatt ut i streik, kunne dette følges opp ved skolestart. I slutten av september reiser 6 elever og to lærere til Taveta. Deltakelse i skolehverdagen på Timbila, skolebesøk og videre arbeid med vann-prosjektet vil være hovedinnholdet i programmet der. 3 av elevene har vært i Taveta tidligere som medlemmer av ungdomsrådet. KIILI KOMMUNE I ESTLAND: Det er per dags dato ikke inngått formell avtale om videre samarbeid. Evt. videre oppfølging vil blant annet være avhengig av EU støtte til Kiili kommune og etter initiativ fra dem. DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET Samarbeid om barnekulturdager med Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Deltakere i alderen år, fra Ockelbo, Kurikka og Melhus. Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte Ockelbo i Neste barnekulturdager arrangeres i Melhus våren LAZA KOMMUNE OG AIZPUTE KOMMUNE I LATVIA Skolenettverk mellom Eid og Gåsbakken skole i Melhus og Apriki og Aizpute skole i Latvia. Liten respons fra lærerne i Latvia - noen har sluttet og andre skiftet skole. Vi vurderer sterkt å kutte samarbeidet og heller engasjere oss i Taveta. Side 93 av 96

146 8.5 Interkommunalt samarbeid Felles arbeidsgiverkontroll bestående av kommunene Melhus, Malvik, Orkdal, Skaun, Midtre Gauldal, Meråker Selbu Rennebu, Oppdal Stjørdal, Tydal og Frosta ble opprettet fra Melhus har samarbeid med Skaun og Midtre- Gauldal kommune om skatte innkrevning. Melhus har vertskommuneansvaret. Melhus kommune er deltager i Interkommunale arkivordning sammen med de fleste kommunene i Sør-Trøndelag. Gauldal Brann og redning IKS eies av Midtre Gauldal og Melhus kommune. Kommunestyrene i begge eierkommunen har vedtatt å utrede om det er hensiktsmessig å inngå i Trøndelag brann og redning IKS. Dette vil kommunestyrene få seg forlagt i Melhus er også med i et interkommunalt samarbeid om krisesenter for kvinner og menn med Trondheim. Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Melhus, Trondheim, Malvik, Klæbu og Midtre Gauldal kommune inngått med virkning fra Det er vedtatt en interkommunal arealplan (IKAP) for bolig og næringsområder i Trondheimsregionen. IKAP ble vedtatt i Det er vedtatt planprogram for rullering av planen som skal være ferdig i Det har blitt utarbeidet en strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som kommunestyret sluttet seg til våren Den er nå retningsgivende for næringssatsing i Trondheimsregionen og for Melhus. Det er opprettet et næringsråd i Trondheimsregionen som har representanter fra FOU miljøene, næringslivet og kommunene som skal følge opp den interkommunale næringsplan. Det er opprettet et interkommunalt næringsselskap med navnet Trondheim Sør Utvikling AS som er eid av Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommune. Ble vedtatt i Innenfor IKT er det ikke noe formalisert interkommunalt samarbeid, men kommunene Malvik, Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus har startet opp med en sondering på områder som det kan være nyttig å samarbeide på. Man har startet opp med å se på kompetanse og diverse tekniske løsninger. I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Midtre- Gauldal og Melhus inngått et interkommunalt samarbeid for å møte utfordringene som ligger i reformen. Alle formelle avtaler med St. Olavs Hospital er vedtatt. Det er satt i gang kommunal øyeblikkelig hjelp på Øya Helsehus i Trondheim. Dette har virket etter hensikten og legene i Melhus er flinke til å bruke enheten. Med finansieringsordningen med innleggelse fungerer ikke etter hensikten da dett koster Melhus komme 1,3 mill. kr ekstra i Årsaken ligger i at kappasiateten til å behandle fler på ST. Olav er å tilstede. Dette er bra for befolkningen, men ikke for kommunekassen. Kommunen i Trondheimsregionen har administrativt gjort Helseministeren oppmerksom på denne problemstillingen gjennom en felles henvendelse. Kommunene Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommuen har inngått en vertskommuneavtale med Trondheim kommune om miljøretta helsevern. Denne avtalen er behandlet i kommunestyret. Side 94 av 96

147 Arbeidet har så vidt startet opp. Det vil bli prioritert godkjenning av skoler og barehager i samarbeid med Bygg og Eiendom. 8.6 Kvalitetskommune I tråd med kommunestyrevedtak sak 98/04 ble omstillingsprogrammet iverksatt fra og skulle gå ut Sentral styringsgruppe bestående av Administrasjonsutvalget utvidet med ordfører, rådmann, begge ass.rådmenn og en ekstra tillitsvalgt har hatt til sammen 14 møter, hvorav 1 i Omstillingsprogrammet ble evaluert og styringsgruppa for omstillingsprogrammet vedtok i mars 2009 at de ønsket en videreføring av opplegget. Ny forslag til avtale ble utarbeidet og drøftet med de tillitsvalgte. Egen sak ble lagt frem for kommunestyret om å fortsette trepartssamarbeidet i en ny 4-årsperiode i løpet av 3. tertial Dette ble videreført i høsten 2010, men har skiftet til å hete kvalitetsprogrammet. Kommunens ssatsingsområde i forhold til kvalitetskommuneprogrammet fra 2009 var «Medarbeiderskap» som er et tre dagers kompetanseopplegg som alle ansatte skal gjennom i løpet av 2009 og medarbeidere har fått opplæring som veiledere i medarbeiderskap. Det er avholdt 17 kurs med tilsammen 385 deltakere pr 31.august med god tilbakemelding fra de ansatte. I tillegg har alle virksomhetsledere vært gjennom et todagers kursopplegg over samme lesten. Som rutine gis det årlig tilbud om samme opplegg for nytilsatte. Som en videre oppfølging av prosjektet er «Kommune Lean» innført som metode. Metoden er basert på «Lean» prinsippet med vekt på kvalitet, effektivitet, ansattes medvirkning og behovet til brukerne. 9 ansatte har fått opplæring i bruken av metoden av ekstern konsulent. Disse fungerer som veiledere. Metoden er allerede aktivt tatt i bruk innen flere områder. 8.7 Tilsyn med kommunale og private barnehager Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med kommunale og private barnehager i kommunen. Kommunestyret vedtok å delegere ansvar å være tilsynsmyndighet etter barnehageloven til rådmannen. Melhus kommune fører anmeldt tilsyn med barnehagene hvert 3. år etter Plan for tilsyn med barnehager År Anmeldt tilsyn gjennomført Uanmeldt tilsyn gjennomført Antall avvik totalt 2009 Jonashaugen barnehage Lyngenveien barnehage Flå skole og barnehage Trolltoppen familiebarnehage 8 Kvål Montessori familiebarnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Rosmælen skole og barnehage 2010 Regnbuen friluftsbarnehage Gåsbakken skole og barnehage Ingen 4 Eid skole og barnehage Tambartun barnehage Tiriltoppen friluftsbarnehage Vesletun familiebarnehage Kosekroken barnehage 2011 Humla familiebarnehage Varmbo familiebarnehage Ingen Side 95 av 96

148 År Anmeldt tilsyn gjennomført Uanmeldt tilsyn gjennomført Antall avvik totalt Trolltoppen familiebarnehage 5 Brekkåsen familiebarnehage Løvset barnehage Elvebakken Montessoribarnehage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Presttrøa barnehage 2012 Rosmælen barnehage Ingen 1 Vesletun familiebarnehage 2013 Flå skole og barnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Brekkåsen Idrettsbarnehage Tambartun barnehage Regnbuen friluftsbarnehage Trolltoppen familiebarnehage Kosekroken barnehage Eid barnehage Gåsbakken barnehage Brekkåsen familiebarnehage Moshagen familiebarnehage 2014 Elvebakken Montessoribarnehage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Humla familiebarnehage Brekkåsen familiebarnehage Trolltoppen familiebarnehage Vesletun familiebarnehage Moshagen familiebarnehage 0 8 Side 96 av 96

149 Vedtakskontroll formannskapet 2010/2011/2012/2013/2014 Vedtakskontrollen omfatter bare de saker som er endelig vedtatt i Formannskapet. Øvrige saker rapporteres i vedtakskontroll kommunestyret. Saker som ikke er sluttrapportert står på listen inntil de er rapportert avsluttet. Dato Saksnr/år FSK 150/ Saksbehandler Teknisk drift / Teknisk drift / Caroline Mevik Sakstittel Vedtakets innhold Status STABILISERINGS- OG SIKRINGSTILTAK - VAREGGA/NORDSTU, KVERNHUSBEKKEN OG LEIRTAKET. ORIENTERING OG OPPFØLGING 2010 Handlingsplan for prosjektering og sikringstiltak i Kvernhusbekken og raviner i boligområdet Varegga og Leirtaket, datert tas til etterretning Notat RIG-02, datert 6. mai 2008 og Rapport , datert 4. september 2008 tas til etterretning. Rapportene følges opp med en utredning som beskriver de økonomiske og tekniske konsekvensene av stabiliseringstiltaket, herunder detaljprosjektering av stabiliseringstiltaket. Det settes av kr til utredningsarbeidet, som tas fra tildelte skjønnsmidler for - NVE er ferdig med erosjonssikring av Nordstubekken (sikring for eksisterende bebyggelse). Nye beregninger viser imidlertid at det trengs om lag 4500 m 3 masse ekstra for å sikre for fremtidig bebyggelse (planlagt boligfelt på toppen). Dette kan om mulig tas samtidig med det lokale sikringstiltaket som Multiconsult prosjekterer. Tredjepartskontroll av sikringstiltak gjennomført. Igangsetting trolig i løpet av oktober Før sikringstiltaket på Lyngen-området igangsettes krever Fylkeskommunen at det foretas arkeologiske utgravninger. Reguleringsplan for området har vært ute på 1

150 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakstittel Vedtakets innhold Status høring to ganger. Det planlegges at arkeologiske utgravninger skjer høsten 2014, og at det lokale sikringstiltaket kan igangsettes etterpå (i høst). - Erosjonssikring av Kvernhusbekken ble ferdigstilt i nov/des 2013 (NVE). Problemer i etterkant med innlekking av vann i kjeller pga heving av bekk, men dette er utbedret i februar Tilbakeslag i juli. Forsikringssak pågår. - Rambøll har på oppdrag fra Melhus kommune startet opp skisse- og detaljprosjekt for terrengutforming/fasadeen dring for 215/146 og 215/48. Block Watne skal utføre dette samtidig med sikringstiltaket. - Åpent infomøte for grunneiere ifm reg.planen avholdt

151 Dato Saksnr/år FSK 65/ Saksbehandler Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo Sakstittel Vedtakets innhold Status NORDGRENDA VASSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE 2011 Melhus kommune vedtar at Nordgrenda vasslag får adgang til permanent tilknytning til det kommunale nettet. Følgende punkter må være oppfylt: 1. Nordgrenda vasslag forplikter seg til å oppgradere det private nettet til tilfredsstillende standard i samsvar med politisk vedtatt VA norm. 2. Nordgrenda vasslag betaler årsavgift beregnet ut i fra kommunal måler ved tilknytningspunktet. 3. Det betales full tilknytningsavgift for alle abonnenter. Retningslinjer vedtatt i Kommunestyret i april. Retningslinjer ble oversendt Nordgrenda Vasslag i juli. Nordgrenda Vasslag ble kontaktet høsten 2013 hvor det ble påpekt punkter i retningslinjene som Nordgrenda Vasslag må dokumentere. Dialogmøte avholdt Nytt dialogmøte avholdes når alle punkter er dokumentert. Tilstandsrapport med de økonomiske konsekvenser, samt dokumentasjon iht. retningslinjene danner grunnlag for et saksfremlegg til komite for Teknikk og miljø. Oppfølgingsmøte ble avholdt i juli. Dokumentasjon mangler fortsatt. 3

152 Dato Saksnr/år FSK 64/ Saksbehandler Teknisk drift / Teknisk drift / Knut Forsmark Sakstittel Vedtakets innhold Status GANG OG SYKKELVEG ÅSVEGEN 1. Melhus kommune vedtar å bevilge 7.2 mill kroner til forlengelse av gang- og sykkelvegen langs Åsvegen fra Høyeggen gård til Lerlia. Bevilgningen finansieres med Bevilget tilsagn fra Aksjon skoleveg på kr Restbeløp, kr forskutteres av Miljøpakken. 2. Melhus kommune forplikter seg til å prioritere Åsvegen som nr.1 i fremtidige søknader om trafikksikkerhetsmidler gjennom Aksjon Skoleveg inntil denne er fullfinansiert. 3. Det inngås avtale mellom Miljøpakken, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Melhus kommune om dette. 4. Rådmannen bes ta opp med Miljøpakken om delvis direkte tilskudd. Det gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere. Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kravene ble endret ved anleggets oppstart, noe som gjør at ny rekkverksløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverksløsning har en merkostnad på ,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler. Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt. Erstatningsgrunnlag mot 4

153 Dato Saksnr/år FSK 73/ Saksbehandler Arealforvaltn ing / Arealplanleg ging / Guri Vik Sakstittel Vedtakets innhold Status TIDSREGISTRERING PLAN - OG BYGGESAK Det innføres en ordning med tidsregistrering innenfor plan- og byggesak i tråd med vedlagte rutinebeskrivelse (vedlegg 1). Ordningen trer i kraft umiddelbart. Rådmannen skal annenhvert år, første gang høsten 2012, legge fram en sak for komité for teknikk og miljø og formannskapet der det gjøres en vurdering av om det er behov for endring i gebyrregulativ utover vanlig indeksregulering. Dette bl.a på bakgrunn av erfaringstall fra tidsregistreringen og utvikling av økonomien innenfor selvkostområdene generelt. grunneiere under utarbeiding. Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverksløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov 2013 av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar Oppmåling for erverv av grunn er gjennomført. Det er startet opp arbeid med å justere gebyrregulativet på bakgrunn av tidsregistrering, underskudd på selvkostområdene og nye lovregler. Saken vil bli lagt fram for komite for teknikk og miljø i oktober og deretter sendt på høring. 5

154 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakstittel Vedtakets innhold Status FSK 146/ Arkivsak 10/4925 Arealforvaltn ing / Plan- og byggesak Camilla Stenstad FØRSTEGANGSBEHANDLING 260/3 DETALJREGULERING VALDUM STEINBRUDD VED LUNDAMO Melhus kommune vedtar at forslag til Detaljplan for Valdum steinbrudd, Lundamo legges ut til offentlig ettersyn i perioden Dette gjøres i henhold til plan og bygningsloven Nytt saksnummmer er 12/6290 hvor sak nå er 2 gangs behandlet i FSK, behandling i KS Dette vedtak er gjennomført Sak Sak: FSK 78/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/2840 ÅSVEGEN VANN OG AVLØP Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Knut Forsmark Vedtak: Melhus kommune bevilger: 1. Kr til fremføring av vannledning fra Høyeggen gård til Lerli. Bevilgningen finansieres av lån med en nedbetalingstid på 40 år. 2. Kr til fremføring av avløpsledninger fra Høyegga til Lerli. Bevilgningen finansieres av lån med en nedbetalingstid på 40 år. Sak: FSK 154/ Kategori: Status: Behandlet 2012 Kommentar/status Vannledning ferdig etablert og knyttet til i februar Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren Spillvannsledning ferdig etablert, men ikke tatt i bruk i påvente av ny pumpestasjon Kvammen. Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren Saken kan avsluttes. Vedtak om overtakelse ferdig. Sak om bevilgning til 6

155 Sak Iverksatt: Arkivsak: 12/6682 LETE - KLOAKK - OVERTAKELSE AV PUMPESTASJON Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo Vedtak: Melhus kommune vedtar å overta Hollum avløpsanlegg DA, med de betingelser i framlagte forslag til avtale. Det forutsettes anleggsbidrag ved utlegging av dette området. Dette skal dekke inn hele kostnaden ved å overta anlegget. Sak: FSK 57/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/ /112,104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS KLAGEBEHANDLING Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status regulering, bygging av veg, erverv av grunn, og betaling av stasjonen lagt fram og vedtatt. Eierne er noe på vent med å selge. Fortsatt ingen bevegelse fra eierne. Ingen endring, saken står helt i ro. Klagen er tatt til følge hos Fylkesmannen. Regulant arbeider med å utarbeide nytt planforslag. Dette vil bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Vedtak: Klage på vedtak i sak 4/13 fremsatt av Ola Eivind Knutsen tas ikke til følge. Etter en samlet vurdering av klagens innhold, kan ikke Melhus kommune se at klager tilfører saken noen nye opplysninger. De forholdene klager påpeker er allerede vurdert i reguleringsprosessen. Vedtaket er fattet i medhold av bestemmelsene i forvaltningslovens kap 6, jfr pan- og bygningslovens 1-9, og oversendes fylkesmannen som klageinstans for endelig avgjørelse. Sak: FSK 61/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: 3 klager mottatt etter egengodkjenning i Kommunestyret. Kommer tilbake for klagebehandling Arkivsak: 12/5379 7

156 Sak Ansvarlig: 92/23 UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR LOSJEVEGEN 4 Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Kommentar/status Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til detaljplan for Losjevegen 4, Melhus sentrum, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også med geoteknisknotat, ros-analyse, illustrasjoner og forslag til VAplan. Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og viser en god utnyttelse av omsøkt areal. Planforslaget er godt utarbeidet, og viser et grundig forarbeid. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 23/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet Planen er under utarbeidelse. Arkivsak: 13/866 Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi Planprogram Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune å legge Planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi ut på høring. Høringsfristen er 26. mars Det varsles i medhold av plan- og bygningslovens om oppstart av Kommunedelplan grus, steinbrudd og deponi. Frist for innspill er Sak: FSK 92/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Vi avventer tilbakemelding fra dagens eiere, da de ønsker å vurdere på nytt om de er interessert i å selge til de betingelsene som er 8

157 Sak Arkivsak: 13/4841 OVERTAKELSE AV KLOAKKPUMPE-STASJON PÅ LETE - BEVILGNING Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo Vedtak: Med hjemmel i Kommunelovens 13 fatter Melhus formannskap følgende vedtak: 1. Melhus kommune bevilger kr ,- til kjøp av pumpestasjon på Lete fra Hollum avløpsanlegg DA. Bevilgningen dekkes over selvkostområdet avløp ved opptak av lån som avdras over 20 år. 2. Melhus kommune bevilger kr til etablering av driftsovervåkning i pumpestasjonen. Bevilgningen dekkes over selvkostområdet avløp ved opptak av lån som avdras over 10 år. 3. Melhus kommune bevilger kr ,- til opparbeidelse av arealet rundt pumpestasjonen til parkering- og snuplass for vedlikehold. Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 4. Melhus kommune bevilger kr ,- til bygging atkomstveg fra Letesvegen og fram til pumpestasjonen Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 5. Melhus kommune bevilger kr ,- som engangsbeløp til grunneier for bruksrett av grunn til veg og pumpestasjon. Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 6. Melhus kommune vedtar at all framtidige nybygging i området skal betale et anleggsbidrag på kr ,- pr boenhet for tilknytning til pumpestasjonen. Sak: FSK 98/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status vedtatt i den politiske saken. Ingen endring siden siste rapportering. Vedtatt i kommunestyret. Saken er ferdigbehandlet. Arkivsak: 12/ /1 og 49/1 Detaljplan for grustak Høgmælen Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: 9

158 Sak Melhus kommune vedtar at planforslag til detaljplan Høgmælen PLAN-ID slik den framgår av vedlegg 1. a legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen legges ut slik den framgår av vedlegg 1 a., b., og c. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Kommentar/status Sak: FSK 104/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/4017 Detaljregulering Varegga III - offentlig ettersyn og høring Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å legge «Detaljregulering av Varegga III» ut til offentlig ettersyn og høring slik de fremgår av vedlegg 1-3. Sak: FSK 136/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Reguleringsplanen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. Reguleringsplanen skal legges ut til andre gangs offentlig ettersyn og høring. Planen er lagt ut til andre gangs ettersyn 2.gangs behandlet i FSK. Skal til behandling i KS Arkivsak: 13/ /1, 73/4, 73/2 Detaljplan Stokkan grustak - utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar at planforslag til detaljplan Stokkan grustak PLAN-ID slik den framgår av vedlegg 1. a legges ut til 10

159 Sak offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen legges ut slik den framgår av vedlegg 1 a., b., c., d. og e. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Planforslaget sikrer en helhetlig utnyttelse av hele forekomsten, samt en helhetlig tilbakeføring av område. Sak: FSK 153/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Innkommet klager, legges fram for formannskapet 30. september. Arkivsak: 12/ /23 DETALJPLAN FOR LOSJEVEGEN 4 - MELHUS SENTRUM Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar detaljplan for Losjevegen 4, Melhus sentrum, som vedlagt i vedlegg 1, 1a og 1b, med planidentitet Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir en høy utnyttelse av omsøkt areal som er lokalisert i Melhus sentrum. Det vil bli leiligheter av forskjellige størrelser som vil gi rom for en variasjon av beboere. Parkering skal foregå i parkeringskjeller, støykrav er ivaretatt og det er sikret lekeareal innenfor planområdet. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 157/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Endelig vedtatt i kommunestyret Saken avsluttes. Arkivsak: 13/5606 E6 Rostad - Håggån,Melhus Kommune - reguleringsplan til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen 11

160 Sak Kommentar/status Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til detaljplan for E6 Rostad Håggån, med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, støysonekart og ROS-analyse legges ut til offentlig ettersyn. Høringsdokumentene inneholder plankart R1 og R2, planbestemmelser, planbeskrivelse, støysonekart og forenklet ROS-analyse. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: FSK 105/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Anlegget er ferdig, men ikke overtatt. Gjenstår noe overflatearbeid/opprydding. Arkivsak: 13/7325 Tilleggsbevilgning vedrørende tilkobling av nytt vann og avløpsanlegg på Søberg Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud Vedtak: Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til utbygging av nytt vann- og avløpsanlegg i Litjsandvegen på Søberg. Tilleggsbevilgningen belastes vannsektoren og finansieres med lån som avdras over 40 år. Sak: FSK 123/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Anlegget er ferdig, men ikke overtatt. Gjenstår noe overflatearbeid/opprydding. Arkivsak: 13/7325 TILLEGGSBEVILGNING VEDR. TILKOBLING AV NYTT VANN OG AVLØPSANLEGG PÅ SØBERG Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud 12

161 Sak Vedtak: 1. Med hjemmel i kommunelovens 13 vedtar Melhus formannskap å tilleggs bevilge kr ,- til utbygging av nytt vannog avløpsanlegg i Litjsandvegen på Søberg. 2. Tilleggsbevilgningen belastes vannsektoren og finansieres med lån som avdras over 40 år. Sak: FSK 124/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/7470 SIKRINGSTILTAK PÅ VEG Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Caroline Mevik Vedtak: 1. Med hjemmel i kommunelovens 13 bevilger Melhus formannskap kr ,- til erosjonssikring av Møsta, stabilisering av skråning ved Gimsvegen og stabilisering av Kregnesbakkan. 2. Bevilgningen finansieres med opptak av lån, inntil kr ,- som avdras over 15 år og påløpt momskompensasjon, kr ,-. 3. Dersom Melhus kommune får tildelt midler fra Fylkesmannens kriseskjønnsmidler skal disse brukes til å redusere låneopptaket tilsvarende tildelt beløp. Dette skjer gjennom en overføring fra kommens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap. Kommentar/status - Gimsvegen rassikring: Anlegget er ferdig. Ferdigbefaring gjennomført Utbedring av mangler gjennomført Erosjonssikring av Møsta (hastetiltak, 300 meter): Anlegget ble ferdigstilt i april 2014 i regi av NVE. - Kregnesbakkan: Hastetiltak utført høst Ikke igangsatt prosjektering/videre arbeid pga lite ressurser og at Gimsvegen og Møsta har hatt høyeste prioritet. - Ny kunnskap og nye beregninger tilsier at total kostnadsramme/bevilgning på kr ,- er for lite. Det vil være behov for mer midler når Kregnesbakkanprosjektet starter opp. - Det er tildelt kr ,- i kriseskjønnsmidler fra 13

162 Sak Sak: FSK 148/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/5064 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL gangsbehandling, høring Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Kommentar/status Fylkesmannen (reduserer låneopptaket tilsvarende tildelt beløp). Høring avsluttet. 2. gangsbehandling avsluttet Mekling 26. september, 3. gangsbehandling etter mekling og før sluttbehandling i kommunestyret. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune å legge Kommuneplanens arealdel med vedtatte tilleggsforslag/ - endringer ut på høring. Rådmannen gis fullmakt til å sette ny høringsfrist som følger lovens krav. Sak: FSK 3/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/ /3 - Klagebehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling til boligformål Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Sendt til FM for endelig vedtak. Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevnt som settefylkesmann. Vi avventer behandlingen av klagen. Vedtak: Klage på vedtak i formannskapet sak 131/13 fremsatt av Fylkesmannen i Sør- Trøndelag tas ikke til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken. Vedtaket i formannskapet 131/13 opprettholdes. 14

163 Sak Sak: FSK 4/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Planen skal snart 2 gangsbehandles. Avventer kunde. Arkivsak: 13/ /16 og 208/214 og 208/217 DETALJPLAN MOSLØKKJA LUNDAMO - Utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til detaljplan for Mosløkkja, Lundamo med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også med illustrasjonsplan, flomsikringsnotat, gang/sykkel støy notat og forslag til VAplan. Planforslaget er en endring av «208/14 mfl Reguleringsplan for boliger i Lundamo sentrum», planid , vedtatt den for å få en bedre utnyttelse av gjeldene areal. Planen fremmes som en ny plan for området. Planforslaget er godt utarbeidet, og viser et grundig forarbeid. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Før planen legges ut til offentlig ettersyn endres reguleringsbestemmelsene slik: 1. Under bestemmelsen 2.7 Vann/Avløp/overvann legge til setningen: Det skal anlegges overvannshåndteringsløsninger i tråd med NVEs anbefalinger i Notat flomsikring, overvann og skred, NVE datert Og opprette bestemmelsen: 1.5 Grunnvarme Det bør tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme ved utbygging. 15

164 Sak Sak: FSK 9/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Endelig vedtatt av kommunestyret Saken avsluttes Arkivsak: 13/ /41 Reguleringsplan Karivollen,Melhus - Utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til reguleringsplan for Karivollen med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også med illustrasjonsplan og ROS-analyse. Planens formål er å oppnå større utnytting av arealet og legge til rette for fortetting på eiendommen 94/41. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Sak: FSK 10/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Endelig vedtatt av kommunestyret Saken avsluttes Arkivsak: 13/4719 Reguleringsplan trafikksikkerhetstiltak langs Fv708 Eid - Stranda (gang- og sykkelveg ) - til offentlig ettersyn og høring Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å legge «Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak langs Fv708 Eid-Stranda» ut til offentlig ettersyn og høring. 16

165 Sak Sak: FSK 24/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Planen har vært på ettersyn, og skal vedtas. Arkivsak: 13/6544 Detaljregulering Lyngenvegen Fortau Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å legge «Detaljregulering av Lyngenvegen - fortau» ut til ettersyn og høring slik den fremgår av vedlegg 1-3. Sak: FSK 25/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/ /10, 144/23, 144/156, 144/160 og 144/161 m.fl - Reguleringsplan for Korsvegbotnan - Utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til detaljplan for Korvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også ved ROS-analyse og VA-plan. Endelig vedtatt av kommunestyret Saken avsluttes Planforslaget er en endring og utvidelse av reguleringsplan Boligområde på Korsvegen, planid , vedtatt 2.november Hensikten med planen er å legge til rette for en bedre utnyttelse av gjeldende areal. Planen fremmes som en ny plan for området. Det skal foretas en konkret vurdering/undersøkelse om grunnvannsressursen kan benyttes til oppvarming før planen tas opp til andregangs behandling. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven

166 Sak Sak: FSK 33/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Fylkesmannens klage ble ikke tatt til følge av FSK. Saken er oversendt settefylkesmann for endelig avgjørelse i saken. Arkivsak: 13/ /5 DISPENSASJON FRA LNF - SKOGHUSVÆRE I FLÅMARKA Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende skogshusvære og omdisponering til fritidsbolig, samt fradeling av tomt til denne framsatt i brev av fra Berit og Johan Strengen. Flåmarka har over 60 hytter og 35 setereiendommer og kan ikke karakteriseres som villmark. Det er ikke registrert arter, naturtyper som er konflikt med naturmangfoldloven. Sak: FSK 158/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/7134 Envina IKS - endring av selskapsavtalen Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Roy Johan Jevard Vedtak: Saken utsettes i påvente av formannskapets vedtak som sier at «formannskapet ber om at selskapets strategiplan , og saken om torgstruktur legges fram til behandling i kommunestyret» før Melhus kommune tar stilling til endring i selskapsavtalen. Saken er ferdigbehandlet av kommunestyret i juni, hvor selskapsavtalen ble vedtatt og torgstruktur. Det skal utredes kostnader ved en permanent mottaksplass på Korsvegen. Den vil komme til kommunestyret i løpet av høsten. Selve selskapsavtalen er ferdigbehandlet. Saken kan avsluttes. 18

167 Sak Sak: FSK 18/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/793 Evaluering av delegasjonsreglementet i Melhus kommune Oppnevning av tverrpolitisk utvalg Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Eli Christine Paulsen Vedtak: 1. Formannskapet nedsetter følgende tverrpolitiske utvalg: AP : Jens Otto Havdal FrP : Erling Mellingsæter H : Sigmund Gråbak (leder for utvalget) KrF : Jan Arne Bremnes SV : Aud Herbjørg Kvalvik V : Lillian Thomassen Kommentar/status Gruppen har hatt jevnlige møter og skal avslutte sitt arbeid i løpet av oktober 2014 hvor Rådmannen vil komme med nytt forslag til revidering av reglement for delegering. Gruppens innspill til revideringen vil fremgå av saken som fremmes til kommunestyret. 2. Rådmannen stiller med sekretærfunksjon og kompetanse for utvalget Sak: FSK 28/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttes Arkivsak: 14/2017 Ung i jobb Sommervikariater for ungdom år Ansvarlig: Hølonda helse/omsorg / Helsehuset / Vigdis Byre Vedtak: 1. Det avsettes kr til sommerjobb i helse og omsorg, for ungdommer mellom 16 og 18 år, som dekkes over 19

168 Sak disposisjonsfondet. 2. Midlene fordeles likt mellom de 4 virksomhetene Nedre Melhus, Horg/Flå, Hølonda og Bo og avlastning. 3. Melhus kommunestyre bevilger kr til sommerjobb i Bygg og eiendom og Kultur og fritid. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 4. Bevilgningen benyttes til sommerjobb for ungdom i alderen år, i tilknytning til Horg bygdatun, minnesmerker, ved Melhus kommunes utearealer og bygningsmasse. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Sak: FSK 29/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken kan avsluttes. Arkivsak: 14/1907 Grunnlovfesting av lokaldemokratiet Ansvarlig: Politikere / Ordfører / Jorid Oliv Jagtøyen Vedtak: Melhus kommune anbefaler overfor Stortinget at lokaldemokratiet i Norge grunnlovsfestes. Melhus kommune slutter seg til forslaget til uttalelse fra Kommunesektorens Organisasjon (KS) som er gjengitt i saksutredningen. Sak: FSK 32/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Høyesteretts ankeutvalg avviste saken. Saken avsluttet. Arkivsak: 12/5839 Øysand Camping - anke Ansvarlig: Arealforvaltning / Arealforvaltning / Guri Vik Vedtak: Formannskapet tar saksutredningen til etterretning. 20

169 Sak Melhus kommune opprettholder anken til dom i Sør-Trøndelag lagmannsrett i sak ASD-FROS Vedtaket begrunnes i at det er flere uklarheter i dommen som bør avklares av Høyesterett. Bl.a gjelder dette om Melhus kommune er rette saksøkt i saken. Sak: FSK 35/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Reiselivsseminar avholdt 5. juni. Nytt seminar avholdes i oktober. Arkivsak: 14/2826 Prosjektbeskrivelse for arbeidet med PLAN FOR REISELIV OG TURISME Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Vedtak: Melhus kommune vedtar at kommunens arbeid med Plan for reiseliv og turisme gjennomføres slik det er beskrevet i vedlagte Prosjektbeskrivelse. Komiteene orienteres om det kommende arbeidet. Sak: FSK 75/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttet Arkivsak: 14/ /30 Klagebehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan - Vollmarka - innkjøring Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Klage på delegert vedtak i sak 12/14 framsatt av Christine Thrana og Øystein Romsås Olsen, mottatt 7.mai 2014, tas til følge. Vedtakets begrunnelse: Endret adkomst til eiendommen vil ikke øke antall avkjøring fra hovedveg, og skaper ingen presedens for boligfelt. 21

170 Sak Sak: FSK 38/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Uttalelse gitt, det jobbes videre med planprogrammet Arkivsak: 13/8779 Reguleringsplan for E6 Røskaft-Skjerdingstad - uttalelse til planprogram Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Vedtak: Melhus kommune er fornøyd med forslaget til planprogram for reguleringsplan for E6 Røskaft-Skjerdingstad som er ute til høring og offentlig ettersyn. Melhus kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for reguleringsplan for E6 Røskaft-Skjerdingstad: Til pkt. 5. Planområde: Vegkryssrampen til Hofstad er det levert inn egen reguleringsplan for. Melhus kommune krever at den behandles særskilt, og ikke i planprogrammet. Til pkt. 6. Omfanget av planarbeidet: Jernbaneverket har et arbeid på gang med krysningsspor på Ler og Melhus kommune skal utarbeide områdeplan for Ler i Planarbeidet for kryss med forbindelse til Ler må samordnes med kommunens og Jernbaneverkets planer og det forventes at det settes av både personalmessige og økonomiske ressurser for å få til dette gjennom en felles områdeplan. Det blir utarbeidet eget planprogram for områdeplan Ler, men dette bør også nevnes i planprogram for E6. Til pkt. 6. Omfanget av planarbeidet: Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til kryssløsning til Lundamo er nå avgjort, og innsigelsen har ført frem slik at det ikke blir kryss der. Avsnittet bør derfor tas bort. Til pkt. 6. Omfanget av planarbeidet: Kommunen er forpliktet til å ha bobiltømmeplasser innenfor sitt område. Krysset på Losen vil bli et naturlig knutepunkt, og vi ønsker at det plasseres en slik tømmeplass her. Til pkt. 6. Omfanget av planarbeidet: Vi ønsker at det reguleres for traséer for skjult infrastruktur (bredbånd o.l.) langs ny E6trasé. Utredning av dette ønskes tatt med i planprogrammet. Til pkt. 6. Omfanget av planarbeidet: Det må ses spesielt nøye på hvordan man skal løse problematikken rundt vegtilkobling og vegklassifisering på Røskaft. Til pkt. 7. Tema for utredninger: Vi ønsker at vannledning langs traséen og tverrforbindelse fra Benna blir et tema for utredning. 22

171 Sak Til pkt. 7. Tema for utredninger: Avløp må også være et tema for utredning. Til pkt. 7. Tema for utredninger: Vi ønsker at håndtering av tunnelvann blir et tema for utredning. Til pkt. 7. Tema for utredninger: Delprosjekt som går ut på å finne og avklare områder som egner seg for deponier bør også komme frem i planprogrammet. Til pkt. 8. Organisering og planprosess: Kunngjøring skjer i Trønderbladet. Pkt 9. Vegvalget i «Losengrenda» anbefales å legges nærmere Gaula for å passere «Klevahammeren». Dette for å unngå berøring av boliger og gårdsbruk. Pkt 10. Formannskapet ber om at problematikken rundt omkjøringsmuligheter for å unngå bompunktene blir vurdert i forbindelse med planprosessen. Kommentar/status Sak: FSK 44/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Skal klagebehandles, mottatt 3 klager på vedtak. Arkivsak: 12/ /23 DETALJPLAN FOR LOSJEVEGEN 4 - ny 2.gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar detaljplan for Losjevegen 4, Melhus sentrum, som vedlagt i vedlegg 1, 1a og 1b, med planidentitet Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir en høy utnyttelse av omsøkt areal som er lokalisert i Melhus sentrum. Det vil bli leiligheter av forskjellige størrelser som vil gi rom for en variasjon av beboere. Parkering skal foregå i parkeringskjeller, støykrav er ivaretatt og det er sikret lekeareal innenfor planområdet. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven

172 Sak Sak: FSK 48/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken er fedigbehandlet. Kan avsluttes. Arkivsak: 13/ /8 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL LNF - FRADELING AV BOLIGTOMTER - Lundamo Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune innvilger med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 søknad om dispensasjon fra LNF, for fradeling av to tomter på eiendommen 215/8, slik vist i vedlegg til søknad mottatt fra Geir Midtlyng den Vedtaket begrunnes med at ønsket lokalisering ikke legger beslag på dyrka mark eller annen landbruksjord som er nyttbar for driften på hovedbruket. Det er tidligere etablert to eiendommer her, og det er tilgang på nødvendig infrasturktur i området. Det er vurdert at det her er mulig å etablere et lite bomiljø uten konflikter mellom boliger og landbruket. Omsøkt tiltak er heller ikke i konflikt med andre samfunnsmessige hensyn, og fordelene synes da større enn ulempene slik loven krever. Det settes to vilkår til dispensasjonen 1. Etablering av adkomst skal ikke gi tap av dyrka mark for hovedeiendommen 215/8. 2. Tilknyttinger til offentlig nett må utføres i planlagt kumgruppe O11/S11/V11 vest for omsøkt tomteareal, ikke slik beskrevet i søknad av Tillatelse til dette må foreligge før eiendommene kan fradeles. Fradeling etter plan- og bygningsloven og omdisponering etter jordloven må behandles i etterkant. Sak: FSK 49/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttet Arkivsak: 14/ /13 Saksfremlegg - dispensasjon fra kommuneplan - Grøtvatnet - Påbygg bolig 24

173 Sak Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Kommentar/status Vedtak: Melhus kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplan for påbygg til bolig på eiendommen 141/13, som omsøkt i brev av 15.januar 2014 Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: Det forutsettes at kontor som skal etableres kun brukes til hjemmekontor og ikke til næringsvirksomhet. Avløpsanlegget må gjennomgås og utføres etter de til enhver tid gjeldende klausuleringsregler. Det må benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder under anleggsperioden (plassering av drivstofftank, oljesøl og oljeoppsugende masse med mer), og iverksettes tiltak dersom det under anleggsperioden gjøres skade som kan gå ut over naturmangfold eller drikkevannskilden. Anleggstrafikk må gå korteste veg ut av nedbørfeltet (mot Korsvegen). Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2 og begrunnes med at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Sak: FSK 60/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/ /1 og 49/1 Detaljplan for grustak Høgmælen - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Ferdigbehandlet, kan avsluttes. Vedtak: Melhus kommune vedtar at planforslag til detaljplan Høgmælen PLAN-ID slik den framgår av vedlegg 1. a., b og c. Planen gir en samordnet utnytting over eiendomsgrenser av en viktig grusforekomst i Melhus kommune. Samtidig så sikrer planen gjennomføring av anbefalte tiltak for å utberdre Høgmælen med tanke på sabilitet av skråning og redusering av slam til Gaula. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens og

174 Sak Sak: FSK 61/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Endelig vedtatt av kommunestyret Saken avsluttes Arkivsak: 13/ /41 Reguleringsplan Karivollen - 2.gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Karivollen med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Sak: FSK 62/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Endelig vedtatt av kommunestyret Saken avsluttes Arkivsak: 12/ /10, 144/23, 144/156, 144/160 og 144/161 m.fl - Detaljregulering Korsvegbotnan - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Korsvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven

175 Sak Sak: FSK 63/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Endelig vedtatt av kommunestyret Saken avsluttes Arkivsak: 13/ /1, 227/2, 1006/1 og 1006/2 E6 Rostad - Håggån - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for E6 Rostad - Håggån med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Sak: FSK 72/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/ /3 og 93/45 Prinsippavklaring - Doktorgården Krav om detaljplan Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Tiltakshaver jobber med søknad om reguleringsendendring og dispensasjon fra parkeringsvedtekter. Dette blir tatt opp som ny sak. Saken avsluttes. Vedtak: Melhus kommune mener at den eksisterende reguleringsplan av 4/314 for Melhus sentrum øst danner et godt grunnlag for bygging av eiendommen 95/3, 93/45 og 95/6, og at forslag til mindre endring i reguleringsbestemmelsene kan legges til grunn for den videre behandlingen av søknad om byggetiltak på eiendommene. 27

176 Sak Sak: FSK 73/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Kommunen avventer forslag til detaljplan. Saken avsluttes Arkivsak: 14/ /56 og 92/24 - Prinsippavklaring - Pottenområdet Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune er positive til at Pottenområdet fortettes. Videre utvikling av eiendommen 92/56 og 92/24 skal skje gjennom detaljplan. Områdets strøk-karakter skal ivaretas gjennom planarbeidet, maksimum byggehøyde bør ligge på maks kote 30. Dette vil gi et bygg på 4 etasjer. Det er ikke ønskelig at bygningskroppen får et massivt uttrykk og den bør brytes opp ved hjelp av for eksempel glass, svalgang, inntrukket fasade eller lignende. Planen skal for øvrig vise nødvendig uteoppholdsareal og parkering på egen eiendom. Det bør innføres utbyggingsavtaler for utbyggere i sentrumsområder. Sak: FSK 74/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttes Arkivsak: 14/2042 1/69 Saksfremlegg - dispensasjon fra kommuneplan, Øysand - utnyttelsesgrad (BRA) Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune innvilger delvis søknad om dispensasjon fra kommuneplan på Øysand for utnyttelsesgrad på eiendommen 1/69. 28

177 Sak Kommentar/status Det gis dispensasjon for BRA inntil 90 m 2. Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel som er under behandling har foreslått følgende bestemmelse: Området skal nyttes til hyttebebyggelse i en etasje. Tillatt BRA er 90 m². Det skal ikke være mer enn en bruksenhet på hver eksisterende eiendom. Nye hyttetomter kan ikke fradeles. Parkering kommer i tillegg. Tiltak som gir BRA over 90 m 2 fører til at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens Sak: FSK 83/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Lagt ut til offentlig ettesyn Arkivsak: 12/ /147 Detaljplan Capro -Gimse - 1.gangsbehandling utlegging til offentlig ettersyn Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til reguleringsplan for Capro Gimse med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også med illustrasjonsplan, sol/skygge diagram og ROS-analyse. Planens formål er å legge til rette for utbygging av et nytt tilbygg til eksisterende Capro-bygg med leiligheter i 2. og 3. etasje, lager for Capro i 1.etasje og parkeringskjeller i underetasje. Planen skal også sikre tilstrekklig arealer til lek/uteopphold, parkering/adkomst og gangarealer. Planforslaget skal delvis erstatte reguleringsplan for Gimse I og II, planid Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven

178 Sak Sak: FSK 84/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Behandlet i kommunestyret klagefrist Arkivsak: 12/ /3 Detaljregulering Valdum steinbrudd Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan for Valdum steinbrudd, gnr/bnr 260/3 og 260/4. Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og ivaretar hensynet til nærliggende områder, samtidig som man får en formålstjenlig utnyttelse av forekomsten og en tilbakeføring av bruddet etter drift. Detaljplan for Valdum steinbrudd består plankart av (vedlegg 1) og tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert (vedlegg 2), samt planbeskrivelse datert , sist revidert (vedlegg 3). Sak: FSK 85/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Behandlet i Kommunestyret 9.9 klagefrist oktober 2014 Arkivsak: 13/ /1 og 73/4 og 73/1 Detaljplan Stokkan grustak Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan for Stokkan grustak, gnr/bnr 72/1, 73/4 og 73/1, planid Reguleringsplanen sikrer en helhetlig utnyttelse av hele forekomsten, samt en helhetlig tilbakeføring av område. Detaljplan for Stokkan grustak består plankart av (vedlegg 1) og tilhørende reguleringsbestemmelser datert (vedlegg 2), samt planbeskrivelse datert (vedlegg 3). 30

179 Sak Sak: FSK 86/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Planprogram utlagt til offentlig ettersyn Arkivsak: 14/ /1 Planprogram Detaljplan Langeland nedre - Grusuttak/deponi Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar å legge Planprogram for Detaljplan Langeland nedre- grusuttak/deponi datert ut på høring til berørte parter. Det varsles med dette om planoppstart av Detaljplan Langeland Nedre. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 4-1. Sak: FSK 87/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Klagefrist ikke utgått Arkivsak: 14/ /2 DISPENSASON - FRADELING - NYBYGG BOLIG - LUNDAMO Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fra LNF på eiendommen 207/2, som omsøkt i brev av 14.2 og Tiltaket legger ikke beslag på dyrkajord og er en klar fordel for bruk 207/2 med adkomst til et jordstykke. Det etableres godkjent avløpsanlegg. Det må innhentes erklæring fra eier av eiendom 207/8 om etablering av adkomst. 31

180 Sak Sak: FSK 88/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken avsluttes Arkivsak: 14/ /1 Saksfremlegg - Dispensasjon fra kommuneplan - Nordgrenda - Fradeling kårbolig Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av kårbolig på eiendommen gbnr 14/1, som omsøkt i brev av 3.mars Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2 og begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene i denne aktuelle saken ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det vil ikke bli drifts- og miljømessige ulemper for jordbruket i området som følge av omsøkt tiltak. Sak: FSK 77/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 14/3499 Søknad om skjenkebevilling LOKALÉ AS Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken Vedtak: Formannskapet godkjenner søknad fra Lokalé AS under forutsetning at uttalelse fra Lensmannen er positiv, og Skatt Midt-Norge ikke har noen merknader. Det må fremskaffes dokumentasjon på bestått etablererprøve/ kunnskapsprøve. Vedtaket gjøres etter 13 i kommuneloven. 32

181 Sak Sak: FSK 37/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/2821 MeTroVann - Høring i forbindelse med mulig ekspropriasjon av rådighetsinnskrenkninger for eiendommer i nedbørsfeltet til Benna Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Dag Erik Håvimb Vedtak: Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering, og har følgende merknader til saken: Det er strekt beklagelig av MeTroVann ikke har kommet til enighet med grunneiere rundt Benna og Grøtvatnet. Det er svært viktig å unngå ekspropriasjon i denne saken. For å få frivillige avtaler er det viktig å få avklart forholdene rundt rettigheter og til oppbygging etter brann og dekning av merkostnadene ved investering og rift av avløpsanlegg. Melhus kommunestyre viser til vedtak gjort og vil gjenta dette vedtaket overfor Fylkesmannen i hans vurdering av søknaden om ekspropriasjon. Kommentar/status Kommunestyrets vedtak er oversendt som merknad til høringsrunden, i forbindelse med Trondheim kommunes søknad om ekspropriasjon av rådighetsbegrensninger i nedbørfeltet til Benna. Saken ligger nå til behandling hos FMST. 1. ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann. Det er en forutsetning at miljøbelastningen ikke øker. 2. Melhus kommunestyre forventer at merkostnadene på investering og drift av avløpsanlegg som følge av klausuleringene skal dekkes av MeTroVann. Sak: FSK 51/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 14/2456 Grunnlovsstafetten - Norge på langs med veteraner i 2014 Bidrag Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken 33

182 Sak Kommentar/status Vedtak: Formannskapet innvilger kr til Grunnlovsstafetten - Norge på langs med veteraner i Beløpet belastes konto Formannskapets bestemmelse. Sak: FSK 52/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 14/3093 TV- aksjonen NRK 2014, Kirkens Nødhjelp Anmodning om kommunekomité Ansvarlig: Personalseksjonen / Servicesenteret / Mari Grongstad-Viken Vedtak: TV- aksjonens kommunekomite består av Formannskapet med varaordfører som leder. Sekretariat er Frivilligsentralen. Sak: FSK 54/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet Arkivsak: 13/9496 Søknader om tilskudd - våren 2014 Ansvarlig: Personalseksjonen / Servicesenteret / Mari Grongstad-Viken Vedtak: Naturtalentene fra Ler Idrettsveien bofellesskap

183 Sak Øysand Kjør for livet Ragna Rytter i toner H Sør- Trøndelag, (begge søkn) Kommentar/status Beløpet belastes konto Formannskapets bestemmelse. Sak: FSK 64/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Beløpet er utbetalt. Saken avsluttet. Arkivsak: 14/3567 Støtte til tråkkemaskin Flå IL Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Vedtak: Melhus kommunestyre innvilger søknaden fra Flå IL på kr i ekstrabevilling til innkjøp av tråkkemaskin. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet Sak: FSK 69/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/ gangs behandling KOMMUNEPLANENS AREALDEL Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Områder sendt på høring siste frist for høring er 5. september. Sak til formannskapet 16. september. Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens sendes dok. 206, dok. 255, gnr/bnr 208/2, gnr/bnr 98/26 og gnr/bnr 72/1- del av Losengrenda ut på begrenset høring. 35

184 Sak Rådmannen gis fullmakt til å fastsette høringsfrist. Områdene innarbeides i arealdelen ved endt høring. Kommentar/status I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune Kommuneplanens arealdel , med de endringer som fremgår av protokollen. Sak: FSK 70/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Plan- og utredningsprogram er på høring til 15. september. Innbyggermøte arrangeres 10. september. Arkivsak: 14/3608 Høring av plan- og utredningsprogram for Fremo Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 4-1 legges plan- og utredningsprogram for Fremo ut på høring. Høringsfristen settes til Sak: FSK 76/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Fylkesmannen har godkjent lånegarantien og saken er avsluttet. Arkivsak: 14/3242 Kommunal garanti for lån - Jåren vassverk Ansvarlig: Seksjon økonomi / Økonomi / Lars Mo Vedtak: 1. Melhus kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for Jåren Vassverks lån på kr ,-. 2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen, dvs. kr ,-, og ikke påløpte renter og omkostninger. 3. Lånet forutsettes nedbetalt som annuitetslån over 15 år. Garantiansvaret skal trappes ned i takt med nedbetaling av lånet. 4. Jåren Vassverk forplikter seg til å benytte gebyrsatser som er minst på samme nivå som gebyrsatsene for kommunale anlegg 36

185 Sak i Melhus kommune. 5. Vedtak i saken fattes i medhold av kommunelovens 13. Sak: FSK 78/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken er avsluttet. Arkivsak: 14/3314 Høring, lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen Ansvarlig: Seksjon økonomi / Økonomi / Lars Mo Vedtak: 1. Melhus kommune støtter ikke forslaget som medfører statlig godkjennelse av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler. 2. Forslaget om fylkesmannens godkjenning av låneopptak kan få uheldige konsekvenser ved at nødvendige investeringer blir utsatt. Sak: FSK 81/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/ /5 Klagebehandling dispensasjon til tilbygg og omdisponering av skogshusvære, samt fradeling av tomt i Flåmarka Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Saken er oversendt setefylkesmann. Klage på vedtak i Formannskapet sak PS 33/14 framsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottatt , bekreftet tas ikke til følge. 37

186 Sak Det er ikke registrert arter, naturtyper som er i konflikt med naturmangfoldloven. INON begrepet er ikke et godkjent verktøy i forvaltningen. Hytten har ingen innvirkning på om et område har villmarkspreg eller ikke. Husværet står der i dag, og om det blir brukt mer eller mindre er ikke forstyrrende for hverken for dyr eller natur. Sak: FSK 90/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Beløpet er utbetalt. Saken avsluttet. Arkivsak: 14/4014 Søknad om kulturmidler til arrangement NM/UM/UL sprint og rundbane Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Vedtak: Formannskapet innvilger kr til Gauldal Sykleklubb til arrangementet NM/UM/UL sprint og rundbane Beløpet belastes konto «etter Formannskapets bestemmelse». Sak: FSK 91/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Planen er sendt på høring til 1. november. Det arrangeres nytt boligseminar i oktober Arkivsak: 14/2987 HØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens legges Helhetlig tiltaksplan for boligbygging ut på høring. Høringsfristen settes til 1. november

187 39

188 Vedtakskontroll kommunestyret 2009/2010/2011/2012/2013/2014 Vedtakskontrollen omfatter de saker som er endelig vedtatt i Kommunestyret. Saker som ikke er sluttrapportert står på listen inntil de er rapportert avsluttet Dato Saksnr/år KST 60/ Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar Seksjon utvikling / Utviklingstjeneste n / Morten Børseth BEVILGNING; NY LUNDAMO SKOLE OG BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG ASSISTERENDE PROSJEKTLEDELSE Melhus kommunestyre bevilger 149,8 mill. kroner til bygging av ny Lundamo skole og barnehage med tilhørende idrettsanlegg. 2. I bevilgningen inngår følgende: Vedr. gangvei langs Lundadalsveien er det planlagt at denne bygges av teknisk drift, men det er dialog med utbygger nord for Lundadalsvegen om samarbeid om en felles løsning. Utbygger lager forslag til ny reguleringsplan som løser behovene felles. 3. Bevilgning finansieres med lån på 129,8 mill kr. som avdras over 40 år, og påløpt momskompensasjon 20 mill kr. 4. Det søkes Husbanken om rentekompensasjon knyttet til rehabilitering av skoleanlegg tilsvarende 39,757 mill. kroner. 5. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill. 1

189 Dato Saksnr/år KST 16/ Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud LUNDAMO - HØYDEBASSENG VANN OG PUMPESTASJON AVLØP BEVILGNINGSSAK 6. Det søkes om tippemidler til finansieringen av idrettsanleggene. Dersom en oppnår tippemidler skal dette brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån opptatt i prosjektet. 7. Driftskonsekvensene av investeringen legges inn i økonomi og handlingsplanen for perioden Det delegeres til rådmannen å fremforhandle en driftsavtale med aktuelle idrettslag knyttet til bruken av anleggene. 9. Utvelgelse av anbud skal tilbake til Formannskapet. 10. Idrettsrådet bes om en uttalelse i forhold til idrettsanleggene. 11. Det forutsettes at Lundamo idrettslag bidrar økonomisk og i form av dugnadsinnsats på det som er oppgradering av idrettsanleggene. 12. Påløpt momskompensasjon i prosjektet overføres fra kommunens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap. 13. Det skal velges klima/energivennlig oppvarming av den nye Lundamo skole. Det skal også vurderes om nærliggende bebyggelse kan forsynes fra en slik ny moderne varmesentral Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til Lundamo høydebasseng. Bevilgningen dekkes ved låneopptak og nedbetales over 40- førti år. 2. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til avløpspumpestasjon Lundamo ved campingplassen, samt ny ledning over Lundesokna. Bevilgningen dekkes ved låneopptak og nedbetales over 20- tjue år. Anleggsstart utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni Anbudsprosessen startes høsten Forventer anleggsstart tidlig i 2015, og ca. 1 års byggetid. 2

190 Dato Saksnr/år Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar KST 36/ KST 25/ Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo Teknisk drift / Teknisk drift / Knut Forsmark NORDGRENDA VASSLAG SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE GANG OG SYKKELVEG ÅSVEGEN 2011 Saken utsettes. Rådmannen bes fremme en sak for Komité for teknikk og miljø der man foreslår retningslinjer for overtakelse av private vassverk. 1. Melhus kommune vedtar å bevilge 7.2 mill kroner til forlengelse av gang- og sykkelvegen langs Åsvegen fra Høyeggen gård til Lerlia. Bevilgningen finansieres med a. Bevilget tilsagn fra Aksjon skoleveg på kr b. Restbeløp, kr forskutteres av Miljøpakken. 2. Melhus kommune forplikter seg til å prioritere Åsvegen som nr.1 i fremtidige søknader om trafikksikkerhetsmidler gjennom Aksjon Skoleveg inntil denne er fullfinansiert. Retningslinjer vedtatt i Kommunestyret i april. Retningslinjer ble oversendt Nordgrenda Vasslag i juli. Nordgrenda Vasslag ble kontaktet høsten 2013 hvor det ble påpekt punkter i retningslinjene som Nordgrenda Vasslag må dokumentere. Dialogmøte avholdt Nytt dialogmøte avholdes når alle punkter er dokumentert. Tilstandsrapport med de økonomiske konsekvenser, samt dokumentasjon iht. retningslinjene danner grunnlag for et saksfremlegg til komite for Teknikk og miljø. Oppfølgingsmøte ble avholdt i juli. Dokumentasjon mangler fortsatt. Det gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere. Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kravene ble endret ved anleggets oppstart, noe som gjør at ny rekkverksløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverksløsning 3

191 Dato Saksnr/år KST 27/ Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar Bygge- og eiendom / Driftog vedlikehold / Morten Børseth NYE HOVIN BARNEHAGE 3. Det inngås avtale mellom Miljøpakken, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Melhus kommune om dette. 4. Rådmannen bes ta opp med Miljøpakken om delvis direkte tilskudd. 1. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til bygging av Nye Hovin barnehage. Bevilgningen finansieres med momskompensasjon tilsvarende 8 mill. kroner og lån tilsvarende 31,97 mill. kroner. Lånet avdras over 40 år. 2. All påløpt momskompensasjon i prosjektet overføres fra kommunens driftsregnskap til investeringsregnskap har en merkostnad på ,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler. Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding. Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverksløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov 2013 av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar Oppmåling for erverv av grunn er gjennomført. Rekkefølgebestemmelse om gangvei langs adkomst løses i fbm. sak om bygging av omsorgsboliger. Ellers ferdig. 4

192 Dato Saksnr/år Sak Saksbehandler Sakens tittel Vedtaket innhold Kommentar 3. Det delegeres til rådmannen å justere driftsbudsjettet på rammeområde 2, 5 og 9 for virkningen av barnehageutbyggingen i pkt 1. Kommentar/status Sak: KST 13/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 11/4851 ENERGIMERKING RADONMÅLING OG TILSTANDSVURDERING AV MELHUS KOMMUNE SIN BYGNINGSMASSE Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Vedtak: Kommunestyret ønsker ikke en slik gjennomgang nå på grunn av stor belastning av disposisjonsfondet. Kommunestyret ber Rådmannen komme tilbake med en sak i forbindelse med tertialrapporten om energimerking og radonmålinger av kommunal bygningsmasse. Sak: KST 57/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/2840 ÅSVEGEN VANN OG AVLØP Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Knut Forsmark Vedtak: Melhus kommune bevilger: 2012 Forslag til tiltak synliggjøres gjennom egen vedlikeholdsplan som legges frem sammen med økonomi- og handlingsplan for Vannledning ferdig etablert og knyttet til i februar Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren Spillvannsledning ferdig etablert, men ikke tatt i bruk i påvente av ny pumpestasjon Kvammen. Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren

193 Sak 1. Kr til fremføring av vannledning fra Høyeggen gård til Lerli. Bevilgningen finansieres av lån med en nedbetalingstid på 40 år. 2. Kr til fremføring av avløpsledninger fra Høyegga til Lerli. Bevilgningen finansieres av lån med en nedbetalingstid på 40 år. Sak: KST 98/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/6196 SALG AV EIENDOMMER Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Kommentar/status Saken kan avsluttes Pkt. 2. Boligen er solgt. Pkt. 3 og 4. Eiendommene er solgt. Pkt. 5. Eiendommen er solgt Pkt. 6. Vedtatt ikke solgt. Saken avsluttes. Vedtak: 1. Det delegeres til rådmannen å selge kommunale gjennomgangsboliger til vanskeligstilte til markedsverdi eller verditakst der dette er aktuelt. Rådmannen fremmer egne saker til formannskap og kommunestyret hvert år mhp anvendelse av salgssummen i regnskapet. 2. Melhus kommunestyre vedtar å selge gnr. 36 bnr. 53, Brekktrøa 15 A til markedsverdi. Salgssummen brukes til å innfri eventuell gjeld på boligen. Differansen settes av til ubundet kapitalfond. 3. Melhus kommunestyre vedtar å selge gnr. 36 bnr. 101, Styrkårsveg 6 til verditakst. Salgssummen brukes til å innfri eventuell gjeld på boligen. Differansen settes av til ubundet kapitalfond. 4. Melhus kommunestyre vedtar å selge gnr. 135 bnr. 55, Lykkjvegen 15 til en pris som tilsvarer kjøpesum i 2010 inkl. omkostninger. Salgssummen brukes til å innfri eventuell gjeld på boligen samt deler av tidligere utbetalt tilskudd fra Husbanken. Differansen settes av til ubundet kapitalfond. 5. Melhus kommunestyre vedtar å selge gnr. 78 bnr. 1, Næringsbygget på Kvål (Gaia-lab bygget) til markedsverdi. Salgssummen brukes til å innfri eventuell gjeld på bygget. Differansen settes av til ubundet kapitalfond. 6. Melhus kommunestyre vedtar å utrede et mulig salg av hele eller deler av Svorksjøen camping. Utredningen skal legges frem innen 1. mai Kommunestyret ber Rådmannen ta dagens leietager med på råd i arbeidet med utredningen. 6

194 Sak Sak: KST 101/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/6682 LETE - KLOAKK - OVERTAKELSE AV PUMPESTASJON Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Terje K. Klungerbo Vedtak: Melhus kommune vedtar å overta Hollum avløpsanlegg DA, med de betingelser i framlagte forslag til avtale. Det forutsettes anleggsbidrag ved utlegging av dette området. Dette skal dekke inn hele kostnaden ved å overta anlegget. Kommentar/status Vedtak om overtakelse ferdig. Sak om bevilgning til regulering, bygging av veg, erverv av grunn, og betaling av stasjonen er lagt fram og vedtatt. Eierne er noe på vent med å selge. Ingen endring siden siste rapportering. Sak: KST 7/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/6910 Kjøp av kommunale boliger Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Tor Ingar Bigset 2013 Følger med i markedet og har dialog med LOTA om behov. Vedtak: 1. Melhus kommune bevilger inntil 10 mill kroner inkl omkostninger til kjøp av boliger/leiligheter for flyktninger. Bevillingen finansierer med låneopptak som avdras over 40 år. Dersom det oppnås tilskudd fra Husbanken knyttet til erverv av boligene, skal dette brukes til å redusere låneopptaket. 2. Det delegeres rådmannen og justere nettorammen på rammeområde 4, 5 og 9 som følge av vedtak gjort under punkt 1. 7

195 Sak Sak: KST 31/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Det forberedes salg med bistand fra megler i løpet av høsten Arkivsak: 13/4283 Salg av grunneiendommer Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at følgende eiendommer legges ut for offentlig salg: - Tomt i enden av Hammondsveg i Varmbo g.nr. 10, b.nr Boligareal på Lete g.nr. 43, b.nr Utmarkseiendom (Nordbakken) ved Lofossen kraftstasjon g.nr. 69, b.nr. 7 - Utmarkseiendom i Lundadalen g.nr. 208, b.nr. 7 - Boligareal ved Åsaringen på Hovin g.nr. 238, b.nr Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget av eiendommene og at salgsinntekten avsettes på ubundet kapitalfond. Sak: KST 33/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/2891 Omsorgsboliger Kvål, Hovin Kostnadsoversikt, mulig plassering og alternative driftsmodeller Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Roger Santokhie Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å utsette prosjektering av omsorgsboliger på Kvål. Bygg og eiendom har ansvar for prosjektering. Uendret status Det tas sikte på å få laget et forprosjekt som grunnlag for en totalentreprise med mål om byggestart våren Det tas forbehold om nok kapasitet internt. 8

196 Sak Arbeidet med avklaringer og utbedringer av kvikkleireproblematikk skal gjennomføres før prosjektering av omsorgsboliger iverksettes. 2. Kommunestyret bevilger kr ,- til prosjektering av 7 leilighet på Hovin. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet 3. Fagkomiteene involveres i prosessen Sak: KST 35/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/4003 HØYDEBASSENG LUNDAMO Ansvarlig: Teknisk drift / Teknisk drift / Morten Johnsrud Vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar at alternativ 3 velges for ledningsføringer og pumpestasjon for Lyngen høydebasseng. Kommentar/status Anleggsstart utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni Anbudsprosessen startes høsten Forventer anleggsstart tidlig i 2015, og ca. 1 års byggetid. 2. Melhus kommunestyre vedtar at det eksproprieres rettigheter for ledningsanlegg og grunn til pumpestasjon på eiendommen gnr. 211/1. Med hjemmel i oreigningslova 2 nr 47 søker Melhus kommune om samtykke til ekspropriasjon av rett til å etablere/legge, ha liggende, vedlikeholde, skifte ut, og om nødvendig endre dimensjon på vann- og avløpsanlegget inklusive grunn til pumpestasjon og driftsveg som er planlagt over eiendommen gnr 211 bnr 1. Det søkes også om samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova 25. Vedtaket begrunnes i uenighet med grunneier der man ikke har blitt enig over tid. Det søkes ekspropriasjon til å etablere ledningsanlegg, samt grunn for veg og 3. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til vannledningsanlegg/ høydebasseng. Tilleggsbevilgningen finansieres med lån som avdras over 40 år. 4. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til vannpumpestasjon. Tilleggsbevilgningen finansieres med lån som avdras over 20 år. 5. Melhus kommunestyre tilleggsbevilger kr til avløpsledningsanlegg (overvann og spillvann). Tilleggsbevilgningen finansieres med lån som avdras over 40 år. 9

197 Sak Sak: KST 39/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken er ferdigbehandlet, kan avsluttes. Arkivsak: 12/ /1, 238/269 Reguleringsplan Gaudalen, Hovin Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens regulering av omsøkt areal, vist i plankart av , med bestemmelser datert og med følgende tilføyelse: pkt 6 Ansvarshold for inngjerding og vedlikehold er utbyggers ansvar. Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir tilstrekkelig utnytting av omsøkt areal. Sak: KST 43/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/4894 Inntak av nye brukere i Buen helse- og omsorgssenter, og rehabilitering av Kroa eldresenter Ansvarlig: Nedre Melhus helse/omsorg / Nedre Melhus helse/omsorg sykehejmmet / Arne Løvset Saken er ferdigbehandlet, kan avsluttes Vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens anbefaling om å benytte åpningen av Buen helse- og omsorgssenter til å tømme Kroa eldresenter, slik at nødvendig rehabilitering kan gjennomføres. Dette innebærer: Beboere ved Kroa eldresenter sies midlertidig opp fra sine leiekontrakter, og tilbys bolig ved Buen helse- og omsorgssenter mens rehabilteringsarbeidene pågår. Utflytting fra Kroa vil skje gradvis i perioden til , avhengig av ferdigstilling av Buen helse- og omsorgssenter. 2. Kommunestyret avsetter kr ,- til forprosjekt for rehabiliteringsarbeidene ved Kroa eldresenter. Bevilgningen finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. 3. Rådmannen legger fram et komplett saksframlegg for rehabiliteringsarbeidene så snart forprosjektet er gjennomført, sannsynligvis i oktober

198 Sak Sak: KST 79/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Skal klagebehandles, mottatt 3 klager. Arkivsak: 12/ /23 DETALJPLAN FOR LOSJEVEGEN 4 - MELHUS SENTRUM Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar detaljplan for Losjevegen 4, Melhus sentrum, som vedlagt i vedlegg 1, 1a og 1b, med planidentitet Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir en høy utnyttelse av omsøkt areal som er lokalisert i Melhus sentrum. Det vil bli leiligheter av forskjellige størrelser som vil gi rom for en variasjon av beboere. Parkering skal foregå i parkeringskjeller, støykrav er ivaretatt og det er sikret lekeareal innenfor planområdet. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: KST 61/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet Arkivsak: 13/7890 Søknad om tilskudd Trondheim Næringshage Sør AS Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen/næring / Gunnar Sund Vedtak: 1. Med bakgrunnen i søknaden m/ vedlegg bevilger Melhus kommune NOK ,- i tilskudd til videreutvikling av Næringshage Trondheim Sør fordelt på fire år: NOK ,- (2013), NOK ,- (2014), NOK ,- (2015), NOK ,- (2016) 2. Beløpet bevilges over disposisjonsfondet 11

199 Sak 3. Tilskuddet utbetales i januar for hvert bevilgningsår. Tilskuddet for 2013 utbetales umiddelbart etter skriftlig anmodning. 4. Næringshage Trondheim Sør rapporterer om bruk av midlene gjennom generalforsamlingen hvert år i juni. 5. Næringshage Trondheim Sør AS skal årlig, innen utgangen av oktober, rapportere måloppnåelse med bakgrunn i tiltaksplan til kommunestyret i Melhus Kommentar/status Sak: KST 66/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arbeidsgruppen blir innkalt til møte høsten Arkivsak: 11/4177 ODDVAR BRÅS PREMIER - FRAMTIDIG PLASSERING Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Vedtak: Kommunestyret bevilger kr til forprosjekt, Oddvar Brå premiesamling. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Det må avklares om samlingen også skal omfatte andre idrettsutøvere. Arbeidsutvalget utvides med ett medlem, og det bør være en kvinne. Melhus kommunestyre oppnevner Berit Wold Fjelle som nytt medlem av arbeidsgruppen. Sak: KST 67/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arbeid pågår. Arkivsak: 11/5731 KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Status i gjennomføring med forslag til mindre endringer Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Vedtak: 12

200 Sak I medhold av plan- og bygningslovens 10-1 om kommunal planstrategi, vedtar Melhus kommune at plan- og utredningsoppgaver som vist i tabellen «Prioriterte plan- og utredningsoppgaver» er retningsgivende for kommunens planarbeid for perioden Revidering av delegasjonsreglementet fremskyndes til januar Sak: KST 70/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Arbeidet pågår. Arkivsak: 13/8486 Kroa eldresenter - rehabilitering Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Jan Morten Selbekk Vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til rehabilitering av Kroa eldresenter 2. Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler fra Buen prosjektet på kr ,-, merverdigavgiftskompensasjon på kr ,-, og tilskudd fra Husbanken på kr ,-. 3. Bortfall av husleieinntekt i byggetiden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Med ett års byggetid og dagens husleienivå utgjør dette 1,6 mill. kroner 4. Husleieinntekten i 2013 fra de nye omsorgsboligene på Buen er lavere enn antatt på grunn av senere innflytting, dette utgjør om lag 0,6 mill. kroner 5. Med bakgrunn i den sviktende leieinntekten på 0,6 mill. kroner økes netto rammen på rammeområde 5 med 0,6 mill. kroner tilsvarende reduksjon gjennomføres på rammeområde 9. Sak: KST 71/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 13/8415 Overføring av overskudd fra 2013 til senere disponering Ansvarlig: Seksjon økonomi / Økonomi / Lars Mo Vedtak: 13

201 Sak 1. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2013 får overført dette til senere år. 2. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. 3. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. 4. Kommunestyret vedtar å overføre kr ,- fra kommunens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap til finansiering av erosjonssikring av Møsta, stabilisering av skråning ved Gimsvegen og stabilisering av Kregnesbakkan. Låneopptaket reduseres tilsvarende. Dette er i tråd med vedtak fattet i f.sak 124/ På bakgrunn av økte skjønnsmidler knyttet til toppfinansieringsmodellen/brukere over 67 år samt økte skjønnsmidler knyttet til folkehelsearbeid økes netto rammen på rammeområde 3 med kr 2,4 mill. kroner. 6. På bakgrunn av tildelte skjønnsmidler til minoritetsspråklige elever økes netto rammen på rammeområde 2 med 0,1 mill. kroner. 7. Netto rammen på rammeområde 9 reduseres med 3,6 mill. kroner. 8. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til påbygging og ombygging av arealene til Vekst Melhus med kr ,-. Bevilgningen finansieres med et annuitetslån som avdras over 30 år. Kommunens økte fdv, rente- og avdragsutgifter finansieres 100% gjennom økt husleie til Vekst Melhus AS. Det delegeres til Rådmannen å justere nettorammen for rammeområde 5 og 9 for virkningen av gjennomføringen av tiltaket. Sak: KST 81/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Avsluttet Arkivsak: 13/4673 Klima og energiplan Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Jan Henrik Dahl Vedtak: Melhus kommunestyre vedtar Klima og energiplan , slik den er beskrevet i revidert mål- og tiltaksdel på bakgrunn av statusrapport og ny faktadel, med følgende tillegg vedrørende prioriterte mål og tiltak: Utvide kildesortering i Melhus kommune 14

202 Sak Beholde eksisterende gjenbruksplasser i kommunen Gratis levering av avfall til gjenbruksplassene Kommentar/status Status: Iverksatt: Behandlet Avsluttet Arkivsak: 12/6277 Brungfjellet, Eggjafjellet/Åsfjellet og Stokkfjellet vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Vedtak: Ut fra en helhetsvurdering vil Melhus kommune anbefale at det ikke bør gis konsesjon. Brungfjellet inngår i et større inngrepsfritt naturområde av stor verdi. En utbygging vurderes å gi en meget stor negativ konsekvens. Melhus kommune er skeptisk til en framgangsmåte der vindmølleparker anlegges uten at de enkelte tiltakene settes inn i en større sammenheng. Melhus kommune anbefaler derfor at NVE tar initiativ til at det utarbeides en samla plan for vindmølleutbygging i Norge. Sak: KST 4/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: 2014 Avsluttet Arkivsak: 13/9215 NY KRAFTLEDNING KLÆBU-VIKLANDET - Høring av Melding og forslag til utredningsprogram Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Tove Hellem Vedtak: Melhus kommune mener Melding med forslag til konsekvensutredning gir en god beskrivelse av tiltaket og forhold som skal utredes. 15

203 Sak Kommentar/status Melhus kommune ber om at det blir gjennomført visualeringer som viser master gjennom Melhuslandskapet som bidrar til å redusere de visuelle forstyrrelsene. Samtidig bes det om at en av mastene synliggjøres som et landemerke i visualiseringene. Melhus kommune ber om at det utredes et alternativ der eksisterende trase for dagens 420 kv brukes også for ny 420 kv ut fra Klæbu trafostasjon. Ledningen samkjøres så med alternativ 1.1 side 34 ved Hjellen ut av kommunen. Dette vil da gi to parallelle 420 kv i en trase ut av området. Dette begrunnes med: Vi mener da at vi kan få ryddet vekk en stor del av dobbel traseføring over større LNF områder i Melhus kommune. Dette må også være hensiktsmessig med tanke på drift og vedlikehold av linjetrase. Varmbo boligfelt som er et av de tettest bebodde områdene i dagens trase vil da unngås. Med dette trasevalg vil vi også unngå å båndlegge framtidige muligheter for sentrumsnære områder for råstoffutvinning og deponi i Vassfjellet. Sak: KST 4/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/1483 Interpellasjon - Saksbehandlingstid Byggesak/ Arealforvaltning Kommunestyret Ansvarlig: Politikere / Ordfører / Jorid Oliv Jagtøyen Vedtaket er oversendt Arealforvaltning og de jobber med tiltak for å redusere behandlingstiden som ble beskrevet i interpellasjonen. Vedtak: Saksbehandlingstiden på byggesak må ned og tiltak som tidligere er skissert må settes i gang så fort som mulig. Sak: KST 9/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 12/4883 Trondheim kommune er, etter avtale med Melhus kommune, vannverkseier, og dermed ansvarlig for sikring av drikkevannskilden. Melhus kommunestyre kan dermed 16

204 Sak Ansvarlig: KLAUSULERING AV NEDBØRSFELTET TIL BENNA OG GRØTVATNET Arealforvaltning / Byggesak / Dag Erik Håvimb Vedtak: Melhus kommunestyre mener at det fortsatt må være Melhus kommune som skal sitte med det hele og fulle forvaltningsansvaret når det gjelder oppbygging etter brann rundt Benna og Grøtvatnet. Melhus kommunestyre vedtar at følgende må taes inn i klausuleringsbestemmelsene: «Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann» Kommentar/status ikke vedta endringer i klausuleringsbestemmelsene. Merknadene til kommunestyret er oversendt MeTroVann, også i forbindelse med høring av søknad om ekspropriasjon, i sak 30/14. Denne saken kan avsluttes. Det er en forutsetning at miljøbelastningen ikke øker. Melhus kommunestyre anmoder på det sterkeste om at merkostnaden på investering og drift av avløpsanlegg som følge av klausuleringene skal dekkes av MeTroVann. Sak: KST 12/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Salget avventes til i oktober når kjøper har totaloversikt i sitt prosjekt. Arkivsak: 14/ /2 salg av kommunal eiendom Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Folke Havdal Vedtak: 1. Kommunestyret i Melhus godkjenner vedlagte kontrakt for salg av deler av eiendommen gnr. 208, bnr. 2 på Lundamo Salgssummen avsettes på ubundet kapitalfond. Sak: KST 14/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/1108 Grunnlovsjubileet ble feiret med fellesarrangement 17. mai. Alle husstander og skoler har mottatt «Historisk magasin». Sagauka ble gjennomført som planlagt. 17

205 Sak Ansvarlig: GRUNNLOVSJUBILEUM OG SAGAUKE Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Kommentar/status Saken avsluttet. Vedtak: 1. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til grunnlovsjubileet. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 2. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til gjennomføring av Sagauka. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. Sak: KST 15/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/1233 Salg av Søberg næringsbygg II, gnr 90 bnr 101 Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar at kommunens eiendom med gårdsnummer 90, bruksnummer 101 på Søberg utlyses for salg i det åpne marked. 2. Det delegeres til rådmannen å engasjere megler for å bistå med salget. 3. Eiendommen selges ikke dersom salgssummen ikke innfrir kommunens forpliktelser på eiendommen. 4. Dersom eiendommen blir solgt, brukes salgssummen til å innfri kommunens forpliktelser. Eventuell salgsverdi utover dette avsettes til ubundet kapitalfond. Det er under utarbeidelse avtale vedrørende tilbakebetaling for investering som den ene leietakeren har gjort i bygget. Leietakeren har tilpasset lokalene til sitt formål og det er avtalt med bakgrunn i fremlagt regnskap for innvesteringen at de får tilbakebetalt. kr ,- ved et eventuelt salg. Videre fornyes leieavtalen til den andre leietakeren på samme vilkår med 5 nye år gjeldende fra juni De har rettidig krevd sin opsjonsrettighet jfr. sin avtale med Melhus kommune. Denne dokumentasjonen vil være en del av grunnlaget for salgsdokumentasjonen og må ferdigstilles før utarbeidelse av salgsprospektet. Det er gjort avtale med megler om å starte denne prosessen så snart det 18

206 Sak Sak: KST 16/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/771 FLÅ SKOLE - REHABILITERING Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Egil Johannes Hauge Vedtak: Melhus kommunestyre vedtar rehabilitering og utvidelse av Flå skole etter alternativ A2 i denne sak. Melhus kommunestyre bevilger kr inkl mva til forprosjekt av det valgte alternativ A2. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Sak: KST 17/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/1005 TILSTANDSANALYSER, RADONMÅLING OG ENERGIMERKING Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Morten Børseth Vedtak: 1. Melhus kommune vedtar at dokumentasjonen i denne sak danner grunnlag for en tiltak- og vedlikeholdsplan. 2. Denne planen utarbeides slik at tiltakene kan prioriteres når økonomi- og handlingsplanen for skal behandles. Sak: KST 21/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 13/2915 Søknad om kommunal lånegaranti - Øya videregående skole Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Kommentar/status interne arbeidet er ferdig. Det tas sikte på at eiendommen legges ut for salg innen oktober. Revidert funksjonsanalyse basert på valgt alternativ er utarbeidet. Ekstern konsulent for utarbeiding av forprosjekt vil være antatt i løpet av september. Vi har anskaffet system for utarbeidelse av vedlikeholdsplan som heter V- Pro. Vi har laget struktur i dette systemet for Melhus kommunes bygningsmasse og er klar til å begynne å legge inn data fra tilstandsanalysene. Saken er oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for godkjenning. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjente vedtaket. Saken avsluttet. 19

207 Sak Vedtak: 1. Melhus kommunestyre innvilger en kommunal garanti for låneopptak på maksimalt kr ,- til Øya videregående skole. Lånet skal brukes til finansiering av ridehall. Kommentar/status 2. Melhus kommunestyre har følgende forutsetninger: a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens 51.1 b. Øya videregående skole er godkjent som privatskole etter Privatskoleloven. c. Garantien forutsetter at skolen drives etter Privatskoleloven og ved en eventuell avvikling av skolen skal lånet innfris umiddelbart. d. Garantibeløpets størrelse nedtrappes i forhold til den opprinnelige nedtbetalingsplanen. e. Hallen skal være fullverdiforsikret. f. Garantien for låneopptaket har en varighet på inntil 20 år Sak: KST 23/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/2261 Rapport selskapskontroll Trønderenergi AS Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Roy Johan Jevard Formannskapet har satt ned et utvalg som skal komme opp med en revidert utgave av kommunens selskapsstrategi. Saken om selskapskontroll for Trønderenergi AS er avsluttet. Vedtak: 1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering. 2. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning, og ber Eierskapsutvalget vurdere hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden. 3. Kommunestyret ber Eierskapsutvalget følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten. 4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding. Sak: KST 25/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Behandlet i møte Høringssvar sendt. 20

208 Sak Kommentar/status Arkivsak: 14/533 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Ansvarlig: Seksjon utvikling / Utviklingstjenesten / Roger Santokhie Vedtak: Melhus kommune fastslår at denne høringen ikke rokker ved kvinners lovbestemte rett til abort. Melhus kommune mener likevel at reservasjonsretten som i dag er hjemlet i abortlovens 14 og forskriftens 15 ivaretar helsepersonell i situasjoner der de kan påberope seg alvorlige samvittighetskonflikter. Status: Iverksatt: Kategori: Behandlet Mottatt 3 klager, skal klagebehandles. Arkivsak: 12/ /23 DETALJPLAN FOR LOSJEVEGEN 4 - ny 2.gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar detaljplan for Losjevegen 4, Melhus sentrum, som vedlagt i vedlegg 1, 1a og 1b, med planidentitet Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir en høy utnyttelse av omsøkt areal som er lokalisert i Melhus sentrum. Det vil bli leiligheter av forskjellige størrelser som vil gi rom for en variasjon av beboere. Parkering skal foregå i parkeringskjeller, støykrav er ivaretatt og det er sikret lekeareal innenfor planområdet. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Sak: KST 47/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttes Arkivsak: 12/

209 Sak Ansvarlig: 144/10, 144/23, 144/156, 144/160 og 144/161 m.fl - Detaljregulering Korsvegbotnan - 2.gangsbehandling Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Kommentar/status Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Korsvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Sak: KST 48/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttes Arkivsak: 13/ /41 Reguleringsplan Karivollen - 2.gangs behandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Karivollen med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Sak: KST 49/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken avsluttet Arkivsak: 13/4719 Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Eid - Stranda - 2. gangs behandling og godkjenning Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Øyvind Aundal Vedtak: 22

210 Sak Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak langs Fv 708 Eid-Stranda» slik de fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser datert og plankart datert Sak: KST 50/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken avsluttes Arkivsak: 13/ /1, 227/2, 1006/1 og 1006/2 E6 Rostad - Håggån - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Guro Ianssen Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for E6 Rostad - Håggån med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3 med følgende endring: Møteplass sørøst for Rostad tas ut av planen, og eksisterende møteplasser beholdes. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Kategori: Status: Iverksatt: Sak: KST 30/ Behandlet Arkivsak: 14/2821 MeTroVann - Høring i forbindelse med mulig ekspropriasjon av rådighetsinnskrenkninger for eiendommer i nedbørsfeltet til Benna Ansvarlig: Arealforvaltning / Byggesak / Dag Erik Håvimb Vedtak: Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering, og har følgende merknader til saken: Det er strekt beklagelig av MeTroVann ikke har kommet til enighet med grunneiere rundt Benna og Grøtvatnet. Det er svært viktig å unngå ekspropriasjon i denne saken. Kommunestyrets vedtak er oversendt som merknad til høringsrunden, i forbindelse med Trondheim kommunes søknad om ekspropriasjon av rådighetsbegrensninger i nedbørfeltet til Benna. Saken ligger nå til behandling hos FMST. 23

211 Sak For å få frivillige avtaler er det viktig å få avklart forholdene rundt rettigheter og til oppbygging etter brann og dekning av merkostnadene ved investering og rift av avløpsanlegg. Melhus kommunestyre viser til vedtak gjort og vil gjenta dette vedtaket overfor Fylkesmannen i hans vurdering av søknaden om ekspropriasjon, med følgende endringer. Kommentar/status Det er følgende to punkter som er helt avgjørende for at det skal være mulig å unngå ekspropriasjon. 1. Følgende må tas inn i klausuleringsbestemmelsene: Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann. Det er en forutsetning at miljøbelastningen ikke øker. 2. Melhus kommunestyre forutsetter at merkostnadene på investering og drift av avløpsanlegg som følge av klausuleringene skal dekkes av MeTroVann. Sak: KST 32/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Det er utarbeidet beskrivelse som grunnlag for anbud. Anbudet er lyst ut med frist for innlevering Arkivsak: 14/3120 Samlokalisering - kirkelig fellesråd Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Jan Morten Selbekk Vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til oppgradering av Søregga 2 og 3 etg. på rådhuset. 2. Bevilgningen finansieres med lån på kr ,- som avdras over 20 år og merverdigavgiftskompensasjon på kr ,- 3. Med bakgrunn i netto bortfall av husleieinntekter fra Lydbokforlaget fra 2013 til 2014 tilsvarende kr ,- økes netto rammen til Bygg- og eiendom med kr ,- i Dette finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 4. Det delegeres til rådmannen å justere rammene på rammeområde 4, 5, 6 og 9 som følge av de økonomiske virkningene i denne sak. 24

212 Sak Sak: KST 33/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/3252 Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige anskaffelser Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken Vedtak: Kommentar/status Sak overført Utviklingsseksjonen. Det skal lages rutiner for offentlige anskaffelser som skal legges inn i EQS. Det er opprettet en arbeidsgruppe på dette og det forventes å være ferdig innen 1. desember 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser følges regelverket? til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.2. Kommunestyret ser det som viktig at rådmannen setter i gang arbeidet med å få gode rutiner som sikrer innsyn og mulighet for etterprøving av anskaffelser. Kommunestyret vil særlig peke på journalføring og arkivrutiner. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Sak: KST 34/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet Arkivsak: 14/1188 Søknad om skjenkebevilling Schei Jakobsen AS Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken Vedtak: Melhus kommunestyre innvilger Schei Jakobsen AS v/ Cathrine Jakobsen alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Bevillingen gjelder for utøvelse på både innen- og utendørsareal i bedriftens lokaler i Melhuset, Melhus sentrum. Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt

213 Sak Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode tom Cathrine Jakobsen godkjennes som styrer og Anna Schei Lorentzen som stedfortreder av skjenkestedet. Skjenking skal følge skjenkestedets åpningstider: - mandag - torsdag kl fredag - lørdag kl Utendørsareal skal være klart avgrenset. Vilkår: Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge. Stedfortreder må bestå kunnskapsprøven før godkjennelse trer i kraft. Kommentar/status Sak: KST 35/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/3225 Fremtidig godsterminal - medvirkning og prosess Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Roy Johan Jevard Vedtak: Det er viktig at Melhus kommune kommer aktivt med i prosessen rundt utredning av ny godsterminal, konsept «Delt løsning», Trondheim sør. Dette for å få maksimal lokal innflytelse og medvirkning i en slik viktig sak for innbyggerne og for kommunen i sin helhet. Saken er avsluttet. Kommunestyret vil bli forelagt Jernbaneverkets sin innstilling på hvor ny godsterminal vil bli plassert Sør for Trondheim før årsskifte. Melhus kommunestyre forutsetter at JBV kommer opp med en prosjektorganisering som ivaretar dette. Melhus kommunestyre ønsker at kommunen blir politisk representert i samrådsgruppe ved ordfører og varaordfører. 26

214 Sak Sak: KST 40/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Arkivsak: 14/3383 ENVINA SELSKAPSAVTALE Ansvarlig: Rådmannen / Rådmannen / Roy Johan Jevard Vedtak: 1. Envina opprettholder avtalen med Renholdsverket slik at Heggstadmoen kan betjene innbyggerne i Klæbu. Det bygges nytt hovedanlegg med gjenvinningsstasjon på Hofstad, dagens gjenvinningsstasjon på Lundamo beholdes. Det bygges ny gjenvinningsstasjon på Støren. 2. Det innføres en mobil miljøstasjon på Singsås, Kotsøy, Budalen, Soknedal, Gåsbakken, Korsvegen og Klæbu. 3. Det blir et utvidet tilbud på Korsvegen som beskrevet i saksfremlegget. Dette iverksettes innen september 2014, og evalueres innen september De ekstra kostnadene dekkes i sin helhet av abonnentene i Melhus kommune. Kommunestyret ber Envina om å utrede kostnader rundt permanent løsning på Korsvegen som legges frem for Kommunestyret i oktober Selskapsavtalen endres i forhold til paragrafene 6, 15 og ny paragraf 7 og 21. Sak: KST 41/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Saken er avsluttet. Envina vil legge frem utredning på deler av pkt. 3 i løpet av høsten. Følges opp Arkivsak: 14/3518 BRANNSTASJONER HØLONDA Ansvarlig: Bygge- og eiendom / Drift- og vedlikehold / Jan Morten Selbekk Vedtak: 1. Melhus kommune vedtar å bevilge kr ,- til bygging av ny brannstasjon på Korsvegen og utvidelse av branngarasje på Gåsbakken. 2. Bevilgningen finansieres med annuitetslån på kr ,- som avdras over 30 år og merverdigavgiftskompensasjon på kr ,-. 3. Kommunens økte kapitalutgifter og FDV utgifter finansieres gjennom husleieinntekten til Gauldal brann- og redning IKS. 27

215 Sak Sak: KST 42/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Kommentar/status Beløpet er utbetalt Flå IL. Saken avsluttet. Arkivsak: 14/3567 Støtte til tråkkemaskin Flå IL Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Vedtak: Melhus kommunestyre innvilger søknaden fra Flå IL på kr i ekstrabevilling til innkjøp av tråkkemaskin. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet Sak: KST 43/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Søker er informert om vedtaket og Rådmannen avventer tilbakemelding på ferdigstilling av reguleringsplanen. Arkivsak: 14/2889 Støtte til regulering av området for lysløype og skileik Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Jan Erik Landrø Vedtak: Melhus kommunestyre dekker inntil 50 % av kostnadene ved regulering av Skjetnemarka. Beløpet dekkes innenfor disposisjonsfondet. Sak: KST 44/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 14/1017 Melhus Frivilligsentral Årsmelding

216 Sak Ansvarlig: Kultur og fritid / Kulturformål / Stine Estenstad Kommentar/status Vedtak: Kommunestyret tar årsmeldingen til orientering Sak: KST 45/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet Arkivsak: 14/3573 Søknad om utvidet skjenkebevilling Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken Vedtak: Melhus kommunestyre innvilger Schei Jakobsen AS v/ Cathrine Jakobsen alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 2; drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent innenfor følgende skjenketid: mandag - lørdag fra kl søndag fra kl Skjenking følger skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen opphører senest ½ time før stedets stengetid. Utendørsareal skal være klart avgrenset. Vilkår: Lensmannen i Melhus kan ikke ha bemerkninger til søknaden. Sak: KST 51/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 14/3498 Søknad om fritak fra verv i Melhus eldreråd Ansvarlig: IKT- og serviceseksjonen / IKT- og serviceseksjonen / Mari Grongstad-Viken 29

217 Sak Kommentar/status Vedtak: Anders Finseth fritas for sitt verv i Melhus eldreråd. Oddveig Øyas fritas for sitt verv i Melhus eldreråd. Johannes Eidskrem, Melhus pensjonistforening inntrer som nytt fast medlem av Melhus eldreråd. Kari Brein Melhuus, Melhus pensjonistforening inntrer som nytt varamedlem av Melhus eldreråd. Sak: KST 52/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Saken er avsluttet. Arkivsak: 12/ /1 og 49/1 Detaljplan for grustak Høgmælen - 2.gangsbehandling Ansvarlig: Arealforvaltning / Planbehandling / Camilla Stenstad Vedtak: Melhus kommune vedtar at planforslag til detaljplan Høgmælen PLAN-ID slik den framgår av vedlegg 1. a., b og c. Planen gir en samordnet utnytting over eiendomsgrenser av en viktig grusforekomst i Melhus kommune. Samtidig så sikrer planen gjennomføring av anbefalte tiltak for å utbedrre Høgmælen med tanke på stabilitet av skråning og redusering av slam til Gaula. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens og

218

219

220

221

222

223 Vedlegg 4. Sluttregnskap investeringsprosjekter Tabellen under viser investeringsprosjekter som er ferdigstilt. På ovenfor nevnte investeringsprosjekter er arbeidene avsluttet og det viser et totalt mindre forbruk i forhold til vedtatte kostnadsrammer på ,-. Oppsummert er det behov for bruk av lån på kr ,-, bundet fond på kr ,-, påløpt merverdigavgiftskompensasjon på kr ,- og inntektsføring av forsikringsoppgjør på kr ,-. Prosjekt: 1587 Ombygging Rådhuset 2 etg sørfløya

224 Ses i sammenheng med bygging av familiesenteret. Prosjektet er avsluttet. Prosjekt: 1599 Melhus Vekst, økt arealbehov Arbeidene er avsluttet og de nye lokalene er tatt i bruk. Prosjekt: 1607 Horg kirke, reparasjon av tak Det utvendige vedlikeholdet på Horg kirke er avsluttet. Kirken har da fått nytt skifertak på 3/4 av takflaten, samt malt hele bygget iht. beskrivelser fra Riksantikvaren. Det utvendige vedlikeholdet inkluderte utskifting og/eller reparasjon av ødelagt/råte fasade og vinduer, samt utskifting av takrenner/taknedløp. Restmidlene overføres til prosjekt 1614 Utvendig oppussing Hølonda kirke. Prosjekt: 2289 Trafikksikkerhetstiltak Presttrøa bhg Det som er mulig å gjennomføre innenfor eiendomsgrensene er utført. Ytterligere tiltak vil kreve regulering og økte kostnader ut over bevilget sum. Ingen endring siden siste rapportering. Prosjektet bør derfor avsluttes. Prosjekt: 2305 Utbedring av uteareal foran Rådhuset Arbeidene er avsluttet. Prosjekt: 2314 Kjøp av kommunale boliger, K sak 7/13. Det er pr d.d. kjøpt en flyktningebolig i Olastubakken 18., Dette til en familie på 4. Flytter inn i september., Det er også kjøpt en leilighet i Linerlevegen 17,(for par/enslig) Løvset og en enebolig Drammensvegen 31 for en fam på 8 (snart 10). Prosjekt: 2325 Carport Hølonda Helsehus og supplering av innventar Arbeidene er avsluttet. Overskridelsen skyldes ekstraarbeider med utelys. Prosjekt: 2329 Forsikringssak kloakk Rådhuset Tiltak utført i egen regi, og dermed rimeligere enn taksert verdi fra forsikringsselskapet. Mottatt forsikringsoppgjør på kr ,- etter fratrukket egenandel. Det er påløpt utgifter på kr ,- eks.mva. Overskuddet på kr ,- overføres prosjekt 2356 forsikringssak Gimse skoler (innbrudd). Prosjekt: 2332 Kjøp av 2 El-biler Bilene er innkjøpt og tatt i bruk innenfor hjemmetjenesten og tjenestekjøring på Rådhuset. Prosjekt: 2334 Bil tiltaksavdelingen To biler er innkjøpt til Rus og tiltaksavdelingen. Begge er tatt i bruk i tjenesten. Merforbruk ved innkjøp på kr ,- i forhold til politisk vedtak, vil bli dekket ved bruk av fondsmidler på Stia-prosjektet. Prosjekt: 2335 Høyeggen, utglidning ved eiendom 96/8 Prosjektet er avsluttet ihht. plan Prosjekt: 3624 Nødstrøm pleie og omsorg Det er installert nødstrøm på Hølonda Helsehus, Horg alders og sykehjem og Flå Eldresenter. Dette har ført til en merkostnad på kr ,-, prosjektet er nå avsluttet. Prosjekt: 4305 Kunstgressbane Hovin skole

225 Kunstgressbanen er ferdig. prosjektet avsluttes, Gjennomføres innenfor budsjett Prosjekt: 5447 Skjæringstad Kvål, avløp Alle grunneiererstatninger er oppgjort. Anlegget anses dermed ferdig og kan avsluttes. Prosjekt: 6011 Åsvegen vannledning Vannledning ferdig etablert og knyttet til februar 2013., Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren Prosjektet avsluttes. Prosjekt: 6012 Litjsandvegen Søberg vannledning Oppstartsmøte for planlegging avholdt Anleggsarbeidene startet i september Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk., Flere abonnenter er tilkoblet. Noe oppussing gjenstår. Overtagelse ikke gjennomført. Prosjekt: 6013 Strandveien eternittledning Utskifting utført i forbindelse med legging av ny hovedvannledning (MeTroVann) langs Strandvegen i 2012/2013. Sluttfaktureres i løpet av 2014., Prosjekt avsluttes. Prosjekt: 6214 Åsvegen avløpsledning Spillvannsledning ferdig etablert, men ikke tatt i bruk i påvente av ny pumpestasjon Kvammen., Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014., prosjektet kan avsluttes Prosjekt: 6217 Litjsandvegen Søberg avløpspumpestasjon. Oppstartsmøte for planlegging avholdt Anleggsarbeidene startet i september Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk., Flere abonnenter er tilkoblet. Noe oppussing gjenstår. Overtagelse ikke gjennomført. Prosjekt: Gimsvegen Prosjektet er ferdigstilt., Ferdigbefaring gjennomført , utbedring av mangler utført Sluttresultatet fremstår som meget bra.

226 Vedlegg 5 Oversikt over utviklingen i kommunens felles disposisjonsfond, gitt de vedtak som er gjort t.o.m. denne sak IB - Disposisjonsfond - felles K sak 2/11 og 60/12 Sikringstiltak mot erosjon og sikringstiltak K sak 107/12 Forskuttering spillemidler Gåsbakken lysløype og Kvennabakken idrettshus K sak 19/13 TrønderEnergi AS - endring av vedtekter etc K sak 24/13 Ung i jobb - Sommervikarer i helse- og omsorg/bygg og eiendom K sak 33/13 Omsorgsboliger Kvål, Hovin K sak 34/13 Vertskommunesamarbeid om skadefelling med mer av bjørn, ulv, jerv og gaupe K sak 36/13 Avsetning til felles disposisjonsfond fra regnskapsoverskudd K sak 40/13 Sikringstiltak mot erosjon og skred - Kvernhusbekken og Nordstubekken K sak 42/13 Avsetning til Kommuneplanens arealdel, avsatt konto K sak 43/13 Forprosjekt rehabilitering av Kroa eldresenter K sak 49/13 Støtte til restfinansiering - Gamle Hovin K sak 61/13 Tilskudd til Trondheim Nærinngshage sør AS K sak 62/13 Til dekning av naturskader K sak 70/13 Ombygging Kroa Eldresenter K sak 66/13 Oddvar Brås premiesamling K sak 69/13 Thora K sak 72/13 Innfasing av El-biler K sak 86/13 Landbruksmuseum K sak 86/13 Stasjonen Musikkverksted K sak 86/13 Fjøsfestivalen K sak 86/13 Forskuttering spillemidler OL Gaula kart K sak 86/13 Elektroniske virkemidler i ungdomsskolene K sak 10/14 Erosjonssikring av Møsta ved Møsta- Egga distriktsandel K sak 14/14 Grunnlovjubileum og sagauka K sak 16/14 Flå skole - rehabilitering, forprosjekt K sak 26/14 Ung i jobb - Sommervikarer i helse- og omsorg/bygg og eiendom K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond fra regnskapsoverskudd K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, Bo og avlstning, oppgradering av inventar og utstyr K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, oppgradering av utstyr grunnskolen 0 K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, digitalisering av utleie av bøker 0 K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, gatelys 0 K sak 32/14 Samlokalisering - kirkelig fellesråd K sak 39/14 For mye bokført i statstilskudd knyttet til ressurskrevende brukere Ksak 39/14 Sviktende inntekt opphold i institusjon Ksak 39/14 Bruk av disp fond ubalanse i drifta ved 1.tertial K sak 42/14 Støtte til tråkkemaskin Flå IL K sak 43/14 Støtte til Melhus IL utarbeiding av reguleringsplan UB - disponibelt

227 Melhus kommune Kontrollutvalget, Plan for selskapskontroll Saksansvarlig Eva J. Bekkavik Arkivsak 14/5427 Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedlegg: 1. Følgeskriv fra Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS 2. Plan for selskapskontroll Kontrollutvalgets saksutredning/ særutskrift Plan for selskapskontroll Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Melhus kommune /14 Saksbehandler: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 216, &58 Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

228 Melhus kommune Vedtak: Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for , med følgende prioriterte prosjekter/selskaper: 1. Bomveiselskaper 2. Envina IKS 3. Gauldal Brann og Redning IKS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedlegg Plan for selskapskontroll forslag Saksutredning Selskapskontroll er i følge kommuneloven 77-5 en pålagt oppgave som ligger til kontrollutvalget. Dette formuleres i forskrift om kontrollutvalg, kap 6 slik: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Kontrollutvalgssekretariatet har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som gjøres. Vedlagt ligger forslag til plan for selskapskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. I planen er det tre prioriterte prosjekter. Som det fremgår av utkast til plan må revisjonsressursene som er satt av til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon sees samlet. Den årlige rammen for denne type kontroll er satt til ca 545 timer. Sekretariatet anbefaler at kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å bruke tilgjengelige ressurser best mulig. Det er viktig at kontrollutvalget har denne muligheten for å kunne koordinere kontrollinnsatsen mellom kontrollutvalget i Melhus kommune og kontrollutvalg i andre kommuner som er eiere i samme selskap. Kommuneloven 80 gir hjemmel til innsyn i selskaper som i sin helhet er eid av kommuner eller fylkeskommuner. I andre selskaper med dominerende offentlig eierskap er det mulig å vedta slik innsynsrett i selskapenes vedtekter, forutsatt at man har tilstrekkelig tilslutning blant andre eiere. Dette kan være hensiktsmessig for å muliggjøre god kontroll med eierskapene. Kontrollutvalget har gjennom sak 20/2014 den foretatt vesentlighets- og risikovurderinger knyttet til kommunens eierskap, og gitt signaler i forhold til prioriteringer. KonSek oppdaterer sin database med opplysninger om ulike selskaper jevnlig med

229 Melhus kommune informasjon som kan være viktig grunnlag for prioriteringer. Kontrollutvalget må selv, ut fra egen kjennskap til ulike eierskap, vurdere foreslåtte prioriteringer i planen. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Selskapskontroll er en viktig oppgave som det er utført lite av i forrige valgperiode. Som det fremgår av sekretariatets innstilling legges det opp til at kontrollutvalget får stort spillerom i forhold til prioritering mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det samme gjelder hvilke selskaper som skal omfattes av kontrollen, herunder når det skal samarbeides med andre kontrollutvalg.

230

231 UTKAST TIL PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak xx/xx, xx.xx.201x

232 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 14 er dette videre definert slik: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Slik det fremgår av denne paragrafen er det obligatorisk for kommunen å gjennomføre eierskapskontroll, definert som kontroll med forvaltningen av eierinteressene, herunder kontroll av om den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Videre er det anledning til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper, slik definert i kommuneloven 77 nr. 4: kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger Det er et diskusjonstema hvilke selskapsformer og eierskap som inngår i begrepet selskapskontroll. Det er på det rene at det som et lovpålagt minimum må omfatte kommunens eierskap i aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), interkommunale selskap (IKS), og samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset ansvar (BA, SA). Denne planen legger videre til grunn at selskapskontrollen også skal omfatte alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap eller interesser med tydelig karakter av eierskap, deriblant interkommunale samarbeid etter kommunelovens 27, stiftelser og foreninger. 1.1 Plan for selskapskontroll I følge forskriftens 13, første ledd skal det også minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag om plan for selskapskontroll, mens det er kommunestyret eller fylkestinget som vedtar planen. For selskapskontroll stiller forskriften krav om at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Denne planen er basert på en slik analyse gjennomført av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15 eiere. 1.2 Gjennomføring av selskapskontroll Revisjon Midt-Norge IKS er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som skal gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet.

233 1.2.1 Bestilling av selskapskontroll Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av undersøkelsen, med bakgrunn i de vedtatte prioriteringene Innsyn Kommuneloven 80 hjemler følgende innsynsrett i selskaper for kontrollutvalget eller den som utfører kontroll på vegne av dette: 80. Selskapskontroll I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet av denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler. Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes kontrollorganer. I aksjeselskaper og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel fastsettes av generalforsamling med 2/3 flertall. Som ansvarlig offentlig eier bør kommunen søke å få inn slike bestemmelser i vedtektene, i alle fall i selskaper som stort sett er offentlig kontrollerte. Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg anmode om at selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i selskaper som hovedsakelig finansieres med offentlige midler, eller der det offentlige er dominerende på eiersiden. Dette er likevel lite ønskelig, da det gir selskapet anledning til å motsette seg kontroll. Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon, og den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren eierskapskontroll, dvs. kontroll med kommunens utøvelse av eierskap, kan dette være tilstrekkelig, men det vil neppe være nok til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise spørsmål om å ta inn regler om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper der innsyn ikke er pålagt ved lov.

234 1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, vil det være hensiktsmessig å søke å inngå samarbeid om selskapskontroll. Dette både av ressurshensyn i revisjonsarbeidet, da de fleste vurderinger vil kunne være gyldige for flere eiere, men også av hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig. Dette fordrer at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll samordnes, og at kontrollutvalgene må gis myndighet til å prioritere mellom aktuelle prosjekter basert på hvilke prosjekter der det finnes interesserte samarbeidspartnere Ressurser Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre nye ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget. 1.3 Rapportering Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt. Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for felles prosjekter mellom flere kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er hensiktsmessig.

235 2 Eierskap og eierstyring i Melhus kommune Melhus kommune etablerte et eget eierskapsutvalg i formannskapets sak 167/2008 (på møte ). Utvalget har utarbeidet et eierstrategidokument med informasjon om styrearbeid og informasjon om de enkelte selskaper Melhus kommune har eierandeler i. Melhus kommunes eierstrategi ble vedtatt av kommunestyret i sak 43/2009 på møte den Tidligere gjennomført selskapskontroll Det har blitt gjennomført en runde med selskapskontroll tidligere i selskaper der Melhus kommune er medeier. I 2007 ble det gjennomført en såkalt begrenset selskapskontroll med Envina IKS, Aksjeselskapet Lundemo Bruk, Vekst Melhus AS, Bomveiselskapet E39 Øysand Thamshavn AS, Fylkets Fellesvaskeri, Gaia Lab AS, Gaula Natursenter AS, Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS og Trønderenergi AS. Her ble det gjort en svært begrenset kontroll med økonomiske nøkkeltall, og det ble konkludert med at kommunen hadde manglende rutiner for oppfølging av sine eierinteresser. En eierskapskontroll knyttet til praktiseringen av kommunens eierstyring på Melhus tomteselskap AS, Aksjeselskapet Lundemo Bruk, TrønderEnergi AS, Envina IKS, Gauldal brann og redning IKS og Gauldal natursenter AS, ble gjennomført i 2012/2013. Formålet med undersøkelsen var å vurdere arbeidet Melhus kommune har gjort for å systematisere og profesjonalisere sin eierskapsforvaltning. Revisor anbefalte Melhus kommune å revidere eierskapsmeldingen, og å legge opp til hyppigere behandling av den i kommunestyret. Rapport fra selskapskontrollen ble behandlet i kommunestyret i mars 2013 Melhus kommune deltok i en felles selskapskontroll av TrønderEnergi AS i 2013/2014. Rapport fra selskapskontrollen ble behandlet i kommunestyret i april Følgende anbefalinger ble gitt fra revisjonen knyttet til eierstyringen: Eierstyringen kan bli mer profesjonell, særlig hva gjelder valg til styret. Kompetanse, ikke tilknytning til eierkommuner bør legges til grunn. Det er viktig at eierne utarbeider eierskapsmeldinger eller andre dokumenter som angir klare målsettinger med eierskapet. Når eiermøtene i praksis er en viktig arena for eierstyring bør det vurderes å dokumentere disse bedre. At bedriftsforsamlingen benyttes som eierorgan er ikke i tråd med god kommunal eierstyring. Av habilitetsårsaker bør ikke ordførere sitte i dette som er et bedriftsorgan. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 23/14: 1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering. 2. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning, og ber Eierskapsutvalget vurdere hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden. 3. Kommunestyret ber Eierskapsutvalget følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger I rapporten. 4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.

236 3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden Prioritering Prosjekt Involverte selskaper 1 Involverte kommuner 2 1. Bomvegselskaper Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshavn AS Fosenvegene Ei Tim Te By N AS Hitra Frøya fastlandssamband AS (avviklet) Trøndelag bomveiselskap AS Ny Rv 714 AS. Agdenes, Snillfjord, Melhus, Skaun, Orkdal, Meldal, Hemne, Roan, Osen, Mosvik, Åfjord, Ørland, Leksvik, Rissa, Bjugn, NTFK, STFK, Malvik, Stjørdal, Trondheim 2. Envina IKS Envina IKS Klæbu, Melhus og Midtre 3. Gauldal Brann og redning IKS Gauldal Brann og redning IKS Gauldal Melhus, Midtre Gauldal 3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene Gjennomgående for alle prosjektene som går på konkrete selskaper vil vurdering av selskapenes økonomi og forutsetninger for drift, i tillegg til etterlevelse av lovverk (offentlighet, anskaffelser, likestilling) være aktuelle problemstillinger. Det vil også i de fleste tilfeller være nærliggende å gjøre en vurdering av eiernes rolle. I tillegg kommer problemstillinger spesifikke for de enkelte selskap. I hvert tilfelle vil det være nødvendig med en ytterligere utvelging og spissing av problemstillinger før bestilling av prosjekter Bomvegselskaper Kommunen er medeier i ett av flere bomvegselskaper i fylket. Disse administrerer svært høye beløp i offentlige avgifter fra bomvegprosjekter. Flere store bompengeprosjekter i fylket er avsluttet, mens et nytt nettopp er startet og flere er under planlegging. I tillegg foregår det et arbeid rettet mot en mulig fusjon av bompengeselskapene. En helhetlig gjennomgang av styring av disse selskapene kan samle nyttige erfaringer for videre bompengedrift i fylket. Tilsvarende som for de to foregående vil også dette antagelig bare være aktuelt å sette i gang dersom en stor andel av de øvrige eierne også prioriterer det Envina IKS Envina IKS har ansvar for omfattende offentlige oppgaver innenfor renovasjon for eierkommunene. I tillegg er selskapet 100% eier av Envina Næring AS. Envina Næring AS har som formål å samle inn og behandle næringsavfall. En problemstilling som har kommet frem i analysearbeidet har vært hvorvidt virksomhetene er tilstrekkelig adskilt, om den kommersielle virksomheten bidrar positivt til primærvirksomheten og om dette er innenfor selskapets formål og eiernes intensjoner. Også her et prosjekt det antagelig bare vil være aktuelt å sette i gang dersom alle tre eiere prioriterer det. 1 Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor.

237 3.1.3 Gauldal Brann og Redning IKS Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Økonomisk representerer selskapet en vesentlig investering for Melhus kommune. Selskapet yter også samfunnskritiske tjenester på vegne av kommunen og må derfor sies å ha høy samfunnsmessig vesentlighet. Dette er også et prosjekt det antagelig bare vil være aktuelt å sette i gang dersom begge eiere prioriterer det.

238 4 Vedlegg 1: Oversikt over Melhus kommunes eierskap Orgnr Selskapsnavn Selskapstype Eierand 3 Off.hele Aksjeselskapet Lundemo Bruk AS 100,00% Ja AS Avisdrift Røros AS 7,97% Nei Biblioteksentralen AL BA 0,00% Nei Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 17,24% Ja Coop Oppdal BA BA 0,00% Nei Dag og Tid AS AS 0,00% Nei Eid og korsvegen vassverk BA 0,00% Nei Eidsmo slakteri AS AS 3,89% Nei Envina IKS IKS 33,33% Ja Gaula natursenter AS AS 40,00% Nei Gauldal brann og redning IKS IKS 63,80% Ja Gnisten næringshage AS AS 23,08% Nei Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS IKS 2,54% Ja Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS IKS 12,40% Ja Melhus Kornsilo og Mølle BA BA 0,00% Nei Melhus næringsareal AS AS 100,00% Ja Melhus skysstasjon AS AS 33,33% Nei Melhus tomteselskap AS AS 89,89% Nei Prestegårdslåna i Melhus Stiftelse 0,00% Nei Revisjon Midt-Norge IKS IKS 12,40% Ja Stiftelsen Thora Stiftelse 0,00% Nei Trondos SA Annet 0,00% Nei Trøndelag Reiseliv AS AS 1,13% Nei TrønderEnergi AS AS 14,77% Ja Vekst Melhus AS AS 100,00% Nei 3 Foretak oppført med 0 % er enten foretak med svært liten eierandel, ukjent eierandel eller foretak uten eiere der eierandel ikke er estimert. Vekten av fylkeskommunens interesse i foretaket er estimert for enkelte stiftelser og foreninger ut fra andel av årlig tilskudd eller stiftelseskapital. 4 Hvorvidt selskapet i sin helhet er eid av kommuner og fylkeskommuner og dermed faller inn under bestemmelsen om innsynsrett i kommuneloven 80.

239 Melhus kommune Rekrutteringsprosess ny rådmann i Melhus kommune Saksansvarlig Jon Tore Dokken Arkivsak 14/5150 Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til foreslåtte prosess for rekruttering av ny rådmann i Melhus kommune og gir administrasjonsutvalget fullmakt til å nedsette en rekrutteringsgruppe med følgende sammensetning: ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 2 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet), med personalsjef som faglig rådgiver/sekretær. 2. Kommunestyret gir rekrutteringsgruppen fullmakt til å velge rekrutteringsfirma i tråd med kriteriene og inngå avtale med aktuelt firma. Videre skal rekrutteringsgruppen forestå samarbeidet med valgte rekrutteringsfirma, med personalsjefen som kontaktperson. Rekrutteringsgruppen rapporterer til administrasjonsutvalget. 3. Kommunestyret bevilger inntil kr til dekning av konsulenttjenester. Vedlegg: 1. Saksprotokoll, Administrasjonsvalgets møte Saksutredning Etter behandling i administrasjonsutvalget er foreløpig tidsplan justert. Med bakgrunn i at Roy Jevard har sagt opp sin stilling som rådmann i Melhus kommune med fratreden har ordføreren bedt om at det legges fram sak for administrasjonsutvalget om rekrutteringsprosessen for ny rådmann. Kommuneloven sier følgende om administrasjonssjef og administrasjonssjefens oppgaver: «22.Administrasjonssjef. 1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef. 2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen. 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at

240 Melhus kommune administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.» Kommunestyret foretar tilsetting av administrasjonssjef i Melhus kommune med stillingstittel rådmann pt. I h.h.t. tilsettingsreglementet for Melhus kommune 3, skjer tilsetting etter innstilling fra administrasjonsutvalget. Viktige momenter for å sikre høy grad av legitimitet for beslutningen - Kravspesifikasjon for stillingen (personlige egenskaper, kompetanse/utdanning og erfaring) er godt forankret blant folkevalgte, administrasjon (bl.a. virksomhetsledere, ass.rådmenn og ledere for stabsseksjoenene) og tillitsvalgte - Unngå habilitetsproblemer og at interne aktører kommer for tett på prosessen ved at vurderinger gjøres av uavhengige/eksterne - Formelt korrekt gjennomført og dokumentert prosess i henhold til de lover og regler som gjelder, både generelt og særskilt for oss som offentlig virksomhet (konfidensialitet, personvern, forhold til media mv) Aktuelle fora i prosessen knyttet til formell behandling - Kommunestyret - Administrasjonsutvalg (innstilling) - Rekrutteringsgruppe - arbeidsgruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 2 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet), med personalsjef som faglig rådgiver/ sekretær Informasjons- og samhandlingsmøter med - Hovedtillitsvalgte - Arbeidsmiljøutvalget - Virksomhetsledergruppen, inkl. ass.rådmenn og ledere for stabsseksjonene Bruk av ekstern rekrutteringsbistand Det foreslås at Melhus kommune benytter seg av ekstern rekrutteringsbistand for hele prosessen og at anskaffelse skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser for innkjøp mellom Det skal innhentes minimum 3 tilbud. Begrunnelsen for å velge ekstern rekrutteringsbistand er først og fremst at det er viktig å sikre uavhengige vurderinger med nødvendig avstand til interne aktører.

241 Melhus kommune Det utarbeides kravspesifikasjon for oppdraget - se egen sak. Videre foreslås at 5 rekrutteringsfirma inviteres til å komme med tilbud. Utvalg av firma som inviteres skjer med bakgrunn i god kjennskap til offentlig sektor, kjennskap til vårt nærområde og vår region, samt erfaring med topplederrekruttering i offentlig sektor. Følgende firma inviteres til å gi tilbud: Visindi Search House Headvisor Avantas Rekrutteringsagenten AS Når det gjelder valg av rekrutteringsfirma, forslås det at dette skjer etter en samlet vurdering i forhold til følgende kriterier i ikke-prioritert rekkefølge: - Kvalitet - Pris - Samarbeid og lokal forankring - Rask gjennomføring - Referanser Foreløpig tidsplan - justert Det vil selvsagt være flere forhold som påvirker tidsplanen, både interne prosesser i kommunen og det aktuelle firmaets gjennomføringsplan. Uke 38 Uke 39 Uke 42 Uke Uke Uke 48 Uke Utarbeidelse av kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag Kravspesifikasjon for rekrutteringsoppdrag behandlet i administrasjonsutvalget Behandling i Kommunestyret Henvendelse til aktuelle firma, gjennomgang av tilbud og beslutning om valg av firma, samt inngåelse av avtale Firma gjennomfører prosess med analyse av nå-situasjonen og sentrale kriterier for positiv utvikling, for avklaring av kravspesifikasjon og utlysningstekst. Kravspesifikasjon skal være godt forankret blant folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte Utlysning med 3 ukers søknadsfrist Utvelgelse av kandidater for intervju og gjennomføring av tester og

242 Melhus kommune Uke intervju, samt anbefaling fra firma Behandling administrasjonsutvalg og kommunestyre

243 Behandling i Administrasjonsutvalget PS 1/14 Det ble fremmet forslag om at administrasjonsutvalget fremmer innstilling til Kommunestyret om rekrutteringsprosessen og at Kommunestyret bevilger inntil kr til dekning av konsulenttjenester. Videre ble det foreslått at rekrutteringsgruppen rapporterer til administrasjonsutvalget. Saksbehandler presiserte at tentativ tidsplan må justeres i tråd med at saken skal behandles i kommunestyret 14. oktober Innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til foreslåtte prosess for rekruttering av ny rådmann i Melhus kommune og gir administrasjonsutvalget fullmakt til å nedsette en rekrutteringsgruppe med følgende sammensetning: ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 2 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet), med personalsjef som faglig rådgiver/sekretær. Kommunestyret gir rekrutteringsgruppen fullmakt til å velge rekrutteringsfirma i tråd med kriteriene og inngå avtale med aktuelt firma. Videre skal rekrutteringsgruppen forestå samarbeidet med valgte rekrutteringsfirma, med personalsjefen som kontaktperson. Rekrutteringsgruppen rapporterer til administrasjonsutvalget. Kommunestyret bevilger inntil kr til dekning av konsulenttjenester.

244 Melhus kommune REGLER OG SATSER FOR LEIE AV OFFENTLIGE GATEGRUNN I MELHUS KOMMUNE Saksansvarlig Tore Jensen Arkivsak 14/4356 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar «Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune», utgave september 2014, gjeldende fra 1. oktober Kommunestyret vedtar en sats på leie av offentlig gaterunn i Melhus kommune på kr 3,- per m 2 per døgn, ekskl. mva. Vedlegg: 1. Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune, utgave september Saksutredning Bakgrunn for saken Melhus kommune er i stadig vekst med særlig fortetting i sentrumsområder. Dette innebærer at entreprenører og utbyggere stadig må ta i bruk kommunal gategrunn som riggplass og / eller arealer til vareleveranser. Det er derfor ønskelig å etablere et regelverk for leie av offentlig gategrunn samt å vedta en sats for dette. Vurdering: For at beregning av gategrunnsleie skal være enklest mulig å håndtere for både Melhus kommune og entreprenører, er det utarbeidet et reglverk for leie av offentlig gategrunn. Det foreslås en sats på kr 3,- per m 2 per døgn for årene 2014 og Gategrunnsleie foreslås inntekstført på ansvar trafikksikkerhetstiltak.

245 Regelverk for leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i Melhus kommune den 9. september Bakgrunn Melhus kommune har som vegmyndighet og gjennom sin eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, utformet et regelverk til bruk av offentlig gategrunn i tilknytning til tidsbegrenset bygge- og anleggsarbeid. Ved slike arbeider/ utplasseringer skal det betales leie til kommunen når offentlig gategrunn tas i bruk. Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass med videre, som driftes og /eller vedlikeholdes av offentlig myndighet. Regelverket gjelder ikke for bygge- og anleggsarbeider knyttet til investeringer, drift og vedlikehold, hvor stat, fylkeskommune eller kommune står som byggherre/forvalter for offentlig teknisk infrastruktur. Formål Utleieordningen med tilhørende regelverk skal medvirke til: at kommunens fortettingsstrategi med tilhørende bygge- og anleggsvirksomhet gis gode rammebetingelser ved den praktiske gjennomføringen i gaterommet en brukervennlig utleieordning av gategrunn som legger til rette for at midlertidige bygge- og anleggsarbeider kan gjennomføres på en smidig måte at gatebrukere skal kunne ferdes forbi bygge- og anleggsområdet på en regulert og trygg måte og med minimal ulempe for så vel gatebruker som byggeaktør/leietaker at byggeaktør/leietaker stimuleres til raskest mulig gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidet og med minst mulig arealbruk at byggeaktør/leietaker opplever kommunen som en stimulerende samarbeidspartner med konkurransedyktige utleiebetingelser Tillatelse til bruk av gategrunn Tillatelse til slik bruk av offentlig gategrunn gis gjennom godkjenning av arbeidsvarslingsplan. Bestemmelsene om arbeidsvarsling og godkjennelse av arbeidsvarslingsplan skal følges ved enhver bruk av offentlig gategrunn etter dette regelverket uavhengig av om gategrunnsleie kreves. Ved avtalefestet disponering av offentlig gategrunn skal det samtidig settes opp en forpliktende fremdriftsplan og en sluttdato for når arealet kan tilbakeføres til sin gatefunksjon. Utgave september 2014 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4838/14 KOMMUNEREFORMEN. Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret PS 64/14

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4838/14 KOMMUNEREFORMEN. Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret PS 64/14 Samlet saksfremstilling Arkivsak 4838/14 KOMMUNEREFORMEN Saksansvarlig Roy Johan Jevard Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret 14.10.2014 PS 64/14 Innstilling Kommunestyret oppretter polisk

Detaljer

Skaun kommune. Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut Nygård

Skaun kommune. Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut Nygård Skaun kommune Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 42/14 Formannskapet 02.10.2014 61/14 Kommunestyret 16.10.2014 / Råd for funksjonshemmede 25.09.2015

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord Oppstartskonferansen 26.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMEN I SØR-TRØNDELAG

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMEN I SØR-TRØNDELAG 1 PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMEN I SØR-TRØNDELAG 2014-2017 Et flertall på Stortinget slutta seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 765/15 KOMMUNEREFORMEN

Samlet saksfremstilling Arkivsak 765/15 KOMMUNEREFORMEN Samlet saksfremstilling Arkivsak 765/15 KOMMUNEREFORMEN Saksansvarlig Roy Johan Jevard Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Kommunestyret 24.02.2015 PS 10/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommunereformen.på tvers av fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Fellesmøte Orkdalsregionen-ORKide Rindal 17. oktober 2014 Helge

Detaljer

Møteinnkalling ekstraordinært møte

Møteinnkalling ekstraordinært møte Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møteinnkalling ekstraordinært møte Utvalg: Regionrådet for Hamarregionen Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møtedato: 11. desember 2014 kl. 14.15-15.30 Møtested: Møterom Mjøsa,

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0 Kontrollutvalget i Ski kommune MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/18 DATO: 22.01.2018 kl.18:00 STED: Kommunestyresalen, Ski rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Oktober 2014 juni 2015 Innhold 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Overordnede rammer... 4 1.4 Tidsplan... 5 2 OMFANG OG AVGRENSNING... 6 3 ORGANISERING OG

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen 1 Fra kommuneproposisjonen Mål for reformen Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Kommunereforma prosess og innhald

Kommunereforma prosess og innhald Kommunereforma prosess og innhald Møte med HAFS-kommunane 01.09.2014 Fylkesmannen Kåre Træen Verktøy og rettleiing i prosessen KMD: Rettleiar om prosess planlegge og gjennomføre Standardiserte faktaoppsett,

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 18:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Karl Fredrik Normann (enhetsleder) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Karl Fredrik Normann (enhetsleder) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.10.2014 Tid: 09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark

Kommunereformen i Øst-Finnmark Kommunereformen i Øst-Finnmark Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer