Beskrivelse av HRRP-kodeverket. Tverrfaglig prosedyrekodeverk for spesialisthelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av HRRP-kodeverket. Tverrfaglig prosedyrekodeverk for spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Beskrivelse av HRRP-kodeverket Tverrfaglig prosedyrekodeverk for spesialisthelsetjenesten Blant annet for bruk innenfor: Habilitering Rehabilitering Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk For utprøving

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Avgrensninger og premisser 3 2. HRRP KODESTRUKTUR Overordnet beskrivelse Aktivitet Emneområde Objekt for prosedyren Ytterligere spesifikasjon av prosedyren Kommentarer 7 3. SUPPLERENDE OPPLYSNINGER Utførende enhet/personell Omfang/varighet Kontaktform og sted for utførelse Behandling i grupper 9 4. FORHOLDET TIL ANDRE PROSEDYREKODEVERK Medikamentell behandling 9 5. RETNINGSLINJER FOR KODING Tverrfaglig utredning og behandling SPØRSMÅL OG HENVENDELSER REFERANSER 10 2

3 Beskrivelse av HRRP-kodeverket 1. Innledning Som et ledd i arbeidet med utvikling av nye pasientklassifiseringssystemer for ovennevnte fagområder, ble HRRP-prosjektet startet i Hensikten med prosjektet var bl.a. å utvikle prosedyrekoder for systematisk registrering av diagnostiske og terapeutiske tiltak innenfor disse fagområdene. Informasjonen om prosedyrene, sammen med informasjonen om tilstand, er nødvendig i utvikling av nye systemer for pasientklassifisering. Disse kan videre bli brukt som grunnlag for nye aktivitetsbaserte finansieringsordninger. HRRP-kodeverket er ment å dekke behovet for løpende virksomhetsregistrering som kan være ett av grunnlagene for styringsdata for sentrale myndigheter. Kodeverket kan også være av nytte i forbindelse med lokal virksomhetsstyring og forskning selv om en for forskningsformål vanligvis vil ønske å registrere også andre og mer spesifikke opplysninger. HRRP-kodeverket er blitt utviklet av KITH i tett kontakt med fagmiljøet. Høsten 2006 ble en preliminær versjon av kodeverket utprøvd for første gang på et titalls enheter innenfor de ulike områdene. Høsten 2007 var det en uformell høringsrunde til berørte fagmiljøer. Erfaringer fra utprøvingen og høringsrunden har ført til betydelige endringer i kodeverket. Kodeverket oppfattes nå å være relativt stabilt når det gjelder innhold og hvordan det er bygget opp, men det forventes at det fortsatt vil bli endringer i kodeverket når det blir tatt i bruk av flere i sektoren i Det er opp til myndighetene å bestemme hvorvidt HRRP skal inngå som en obligatorisk del av aktivitetsregistreringen ved enheter innenfor ovenfornevnte områder i spesialisthelsetjenesten. I brev av ultimo mars 2007 fra Sosial- og helsedirektoratet ble leverandørene varslet om at det skal legges til rette for registrering av HRRP-koder i de lokale systemene fra 1/ Avgrensninger og premisser HRRP er avgrenset til å håndtere de prosedyrer/ tiltak/ intervensjoner som utføres av spesialisthelsetjenesten. Kodeverket skal benyttes sammen med kodeverkene NCSP/ NCMP [1] og HRRP kan inngå som et eget kapittel i framtidige opptrykk av NCSP/ NCMP. I motsetning til NCSP/NCMP, hvor anatomi er en sentral komponent, er HRRP bygget opp med sin egen struktur hvor de sentrale komponentene isteden er aktivitet og emneområde. På basis av denne strukturen er det laget et koderegister over prosedyrer (se Merk at selve kodene er laget slik at ingen koder i HRRP overlapper med kodene i NCSP eller NCMP. 1 Kodeverket forelå først 15. januar

4 HRRP er et tverrfaglig kodeverk og i større grad enn NCSP og NCMP beregnet for å kunne registrere prosedyrer/ tiltak som utføres av andre helsepersonellkategorier enn leger. Enkelte prosedyrer forutsetter at den som utøver prosedyren har spesifikk kompetanse. Hvilke prosedyrer dette gjelder, antas å være kjent for personellet innenfor de relevante fagområdene, og framgår ikke nødvendigvis eksplisitt av kodeverket. For enkelte prosedyrer er det stilt bestemte krav til utførende helsepersonells fagområde eller spesialitet. HRRP omfatter ikke alle prosedyrer/ tiltak som utføres innenfor de aktuelle fagområdene. I valg av prosedyrer har man lagt vekt på faglig informasjonsverdi, behov i forbindelse med nasjonal statistikk og omfang når det gjelder ressursbruk. Det har også vært en premiss at det må være rimelig veldefinert hvilke aktiviteter/ handlinger som omfattes av prosedyrekoden. Prosedyrer som i stor grad utføres for et flertall av pasientene og som anses som en "grunnleggende" aktivitet innenfor den aktuelle type behandlingsinstitusjon, vil normalt ikke bli registrert. Dette omfatter for eksempel journalopptak, vanlige prøvetakninger, utforming av enkle rekvisisjoner, løpende vurdering av nødvendige behandlingstiltak, løpende ajourføring av pasientens journal osv. Alle prosedyrer i kodeverket er direkte eller indirekte rettet mot én pasient (alene eller i gruppe). Utførte prosedyrer forventes å være registrert i pasientens journal i forbindelse med en konkret pasientkontakt. 2. HRRP kodestruktur 2.1. Overordnet beskrivelse Kodestrukturen består av fire "akser", eller komponenter, som til sammen danner en kode på 4 eller 5 tegn. Hver enkelt kode som finnes i koderegisteret har en beskrivende kodetekst. Kodeverkets oppbygning er illustrert nedenfor. Hver prosedyre kan ha en forklaring, og i tillegg kan det angis eksempler, inklusjoner og eksklusjoner som skal tydeliggjøre prosedyrens omfang (dvs. hvilke tiltak i helsehjelpen som kan kodifiseres ved hjelp av den spesifikke prosedyren). Kodetekstene er standardiserte og deskriptive. Dvs. de kan være formulert på en annen måte enn hva noen faggrupper er vant til. Noen synonymer/eponymer vil bli ført opp for hver kode, etter hvert som de evt. blir kjent for oss. For store deler av emneområdeaksen er ICFs inndeling og terminologi benyttet. Verdier fra de ulike aksene kunne i prinsippet kombineres fritt med hverandre. Imidlertid vil en slik fri kombinasjon gi et utall uaktuelle prosedyrer. Derfor er det laget et koderegister hvor lovlige kombinasjoner er listet opp. Det vil være aktuelt å oppdatere dette koderegisteret årlig. Forslag til endring av koderegisteret kan sendes til 4

5 Kodeverdien består av 4 eller 5 tegn og angir kodens plassering langs 4 akser: 1. tegn angir type aktivitet 2. tegn angir vanligvis emneområde i henhold til Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) med noen utvidelser. 3. tegn skiller mellom prosedyrer innenfor samme type aktivitet og emneområde. 4. tegn angir hvem prosedyren retter seg mot (objekt) 5. tegn angir en ytterligere spesifikasjon av prosedyren (de fleste prosedyrer har imidlertid kun 4 tegn). ProsedyreKode inklusjoner eksklusjoner kommentar kodetekst forklaring eksempler gyldigfra gyldigtil NCMPKode NCSPKode HRRPKode ICFKode 0..1 Aktivitet Emneområde Objekt Spesifisering Oversikt over oppbyggingen av HRRP-kodeverket 2.2. Aktivitet Prosedyrene er ordnet i 5 typer av aktiviteter (1, 2, 3, 4 og 5) sortert etter type aktivitet for prosedyren slik det fremgår av innholdsfortegnelsen. De 5 typene av aktivitet er: Utredning og diagnostikk Behandling og trening Rådgivning og opplæring Hjelpetiltak Andre tiltak Beskrivelse av noen typer av aktiviteter Begrepene observasjon, kartlegging og tilsvarende omfatter både datafangst (dvs. innhenting/innsamling av data f.eks. ved bruk av skjema) og analyse hvis ikke annet er angitt. 5

6 Begrepet standardisert kartlegging (eller utredning osv.) innebærer at det skal være benyttet en spesifisert metode for kartleggingen. Metoden som er blitt benyttet skal også fremgå av pasientens journal. Psykologisk behandling: inkluderer som undertyper også prosedyrer utført av personell som ikke innehar utrednings- og diagnostiseringskompetanse, f.eks. sosionomer, psykiatriske sykepleiere, mv. Aktivitetstrening: Termen beskriver generelt trening av en funksjon/aktivitet ved bruk av en (dagligdags) aktivitet. Termen rådgivning er benyttet gjennomgående og er ment å omfatte aktiviteter som av og til og av enkelte faggrupper/fagområder vil kunne betegnes som veiledning eller som inkluderer et aspekt av instruksjon Emneområde Denne komponenten angir hva prosedyren retter seg mot eller forsøker å gjøre noe med. Verdiene i aksen er for en stor del basert på ICF ([2][3]) når det gjelder kroppsfunksjoner og aktivitets- og deltagelsesaspektet Mappingkoder til ICF Pga. restriksjonen på antall posisjoner i koden som er avtalt med systemleverandørene (6), kan ICF-kodene ikke brukes som de er, da de alene krever 4 posisjoner. Emneområde er derfor kun grovt representert i kodens andre siffer. Men til de fleste koder er det tilordnet en mer spesifikk ICF-kode som da finnes i kodeverksdatabasen. Det vil bli laget et mappingregister som kobler hver prosedyre til en emneområde-kode (i de fleste tilfeller en ICF-kode) Objekt for prosedyren Prosedyrekodens 4. tegn angir objekt for prosedyren. Aktuelle verdier for objekt er: A angir selve pasienten D angir at prosedyren er utført for en gruppe av pasienter G angir at prosedyren er utført for et par (pasienten og ektefelle, samboer eller parter, uansett kjønn) J angir at prosedyren er utført for en familie (foreldre og barn) M angir at prosedyren er utført for en gruppe av familier (familiegruppe) P angir at prosedyren er utført for pasientens foreldre S angir at prosedyren er utført for pårørende Y angir at prosedyren er utført mot andre (skole, arbeidsplass, barnehage, kommunale instanser, annen instans i helsevesenet osv.) Objektkomponenten sier noe om hvem prosedyren angår/omfatter (med unntak av helsepersonellet selv). Her inngår også verdier som angir at det dreier seg om indirekte pasientarbeid (dvs. tiltak som interne samarbeidsmøter og dokumentasjon av helsehjelp). Det er en viss grad av overlapping mellom foreldre og pårørende, men det vil vanligvis være aktuelt å bruke "foreldre" dersom det bare er foreldrene som er involvert og å bruke "pårørende" dersom det også er andre pårørende involvert. 6

7 I selve kodeteksten angis ikke objekt når det er pasienten alene som omfattes av prosedyren Ytterligere spesifikasjon av prosedyren For noen prosedyrer/tiltak kan det være ønskelig å registrere mer detaljert hvordan prosedyren er utført eller hva som er omfattet av prosedyren, for eksempel spesifikasjon eller detaljering av prosedyren. Dette blir i så fall angitt som prosedyrekodens 5. tegn (siffer eller bokstav). Brukeren bestemmer selv om de underinndelingene som finnes for de ulike prosedyrene skal benyttes (5 tegn) eller om prosedyren skal angis uspesifisert med bruk av kun 4 tegn Kommentarer Eventuelle kommentarer står under prosedyreteksten og gir supplerende opplysninger om bruken av prosedyren. I kommentarene inngår også opplysninger om inklusjoner og eksklusjoner der dette er aktuelt. 3. Supplerende opplysninger Registrering av prosedyrekodene må ses i sammenheng med andre opplysninger som det kan være aktuelt å registrere og opplysninger som alt registreres rutinemessig. Ikke minst blir dette ventelig aktuelt i forbindelse med bruk av prosedyrekodeverket i utvikling av pasientklassifiseringssystemer hvor pasientadministrative opplysninger, opplysninger om diagnose(r) og funksjonstilstand vil kunne være vesentlige komponenter. Episode type tidsrom ansvarliginst ansvarligavd 0..* Tjeneste prosedyrekode utførendeinst utførendeavd 0..* 1..* Diagnose diagnosekode FunksjonsTilstand ICFKode ProsedyreKode inklusjoner eksklusjoner kommentar kodetekst forklaring eksempler gyldigfra gyldigtil StedForUtførelse NCMPKode NCSPKode HRRPKode ICFKode 0..* UtførendePersonell type id Aktivitet Emneområde Objekt 0..1 Spesifisering HRRP prosedyrekoder i relasjon til andre supplerende opplysninger 7

8 I tillegg kan det være aktuelt å registrere ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte utførte prosedyre. En oppfordrer leverandørene av aktuelle datasystem å legge til rette for registrering av supplerende opplysninger. Diagrammet ovenfor viser hvordan registrerte prosedyrekoder inngår som en Tjeneste knyttet til en Episode i NPRmeldingen og hvor det kan tilknyttes opplysninger om utførende avdeling og institusjon, samt utførende personell. I "NPR-meldingen" 2 er det definert kodeverk som kan benyttes til å registrere supplerende opplysninger sammen med en prosedyre Utførende enhet/personell En prosedyre utføres ikke nødvendigvis alltid av den enhet (institusjon og avdeling) som formelt har pasienten under behandling, f.eks kan pasienten være innlagt på en kirurgisk avdeling mens behandlingen utføres av intensivavdelingen eller tilsvarende. Det kan derfor være aktuelt å kunne registrere mer konkret hvilken enhet som har medvirket i den enkelte prosedyre. Kodeverket inneholder som hovedregel ikke opplysninger som sier noe om hvilken personellkategori som har utført den aktuelle prosedyren. Med mindre annet er angitt kan en prosedyre utføres av en hvilken som helst type personell forutsatt at vedkommende har nødvendig kompetanse til å utføre prosedyren. For eksempel vil en psykologisk behandling vanligvis kunne utføres både av leger og psykologer. Innenfor HRRP-områdene er det også vanlig med tverrfaglige prosedyrer hvor flere personellkategorier deltar. Det kan derfor være aktuelt å angi konkret hvilke personellkategorier som har medvirket i en konkret aktivitet. Enkelte ganger kan det også være aktuelt å identifisere den eller de personer som har medvirket i en konkret aktivitet Omfang/varighet Kodeverket er ikke utviklet for å kunne angi prosedyrens varighet eller omfang i enkelttilfeller. Dersom omfang eller varighet av den enkelte prosedyren ønskes registrert, kan dette skje lokalt i brukernes datasystem. 2 NPR-meldingen er et felles format for rapportering av aktivitetsdata ved pasientbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten. Alle kodeverkene som er definert i tilknytning til NPR-meldingen er samlet på her: Pasientdata fra spesialisthelsetjenesten (NPR 2003). Noen eksempler på kodeverk som kan være relevant i forhold til HRRP: Institusjon (OID=3502) Deltaker type (OID=8425) Sted for aktivitet (OID=8434) Utførende helsepersonell (OID=8401) Aktivitetstype (OID=8452) Indirekte aktiviteter (OID=8454) 8

9 3.3. Kontaktform og sted for utførelse Om prosedyren utføres i en institusjon (for innlagte og polikliniske) eller utenfor en institusjon (ambulant) er relevant informasjon. Det kan derfor være ønskelig å angi om prosedyren er utført i institusjon (pasienten er innlagt eller møter på poliklinikk) eller ambulant (helsepersonell utfører prosedyren der objektet befinner seg). Angivelse av andre kontaktformer (for eksempel telefonkonsultasjon) dekkes ikke av HRRP-kodeverket Behandling i grupper Ved behandling av pasienter i grupper (pasientgruppe eller familiegruppe) vil en og samme gjennomføring av en gruppebehandling bli registrert på flere pasienter. Gruppebehandling skal dokumenteres i hver av de deltakende pasientenes journal og også rapporteres til NPR i henhold til gjeldende regler i den grad NPR krever dette. 4. Forholdet til andre prosedyrekodeverk Enkelte aktuelle prosedyrer vil finnes i andre kodeverk som NCMP (Klassifikasjon av medisinske prosedyrer) eller NCSP (Klassifikasjon av kirurgiske inngrep). Det er tilsiktet at en ved registrering av prosedyrer skal benytte koder fra HRRP (dette kodeverket), NCMP og NCSP om hverandre. Typiske kirurgiske og medisinske prosedyrer vil også i fremtiden måtte hentes fra NCMP og NCSP. Det er ikke etablert noen tilleggskoder spesifikt for HRRP og tilleggskoder for bruk i NCSP/NCMP er ikke ment å bli benyttet sammen med HRRP-koder Medikamentell behandling Medikamentell behandling kan registreres ved bruk av NCMP-koder som angir hvordan medikamentet administreres. I tillegg kan man registrere ATC-kode (se [4] og for å angi hvilket medikament som er benyttet. ATCkoden består av 7 tegn. NCMP-koden angir den enkelte administrasjon av en medikamentdose. Dette kan være hensiktmessig for registrering av medikamenter som for eksempel gis i form av implantater eller intravenøst med lange mellomrom, men slik registrering blir for detaljert for andre typer medikamentadministrasjon når medikamentet gjerne administreres flere ganger daglig. Det må derfor defineres en alternativ måte for registrering av medikamentelle behandlingsopplegg innenfor HRRP-områdene dersom dette skulle være ønskelig. 5. Retningslinjer for koding Spesifikke retningslinjer for koding vil mest sannsynlig akkumulere seg etter hvert som kodeverket kommer i bruk. 9

10 5.1. Tverrfaglig utredning og behandling Tverrfaglig utredning og behandling, i motsetning til flerfaglig, er vanlig innenfor HRRP-områdene. For å kunne kalle behandlingen/utredningen flerfaglig kreves det et samordnet behandlings- eller utredningsopplegg hvor de involverte faggruppene opererer som et samlet team i motsetning til at pasienten henvises fra en faggruppe til en annen. Et tverrfaglig team er sammensatt av representanter fra flere faggrupper, typisk 3 eller flere. I denne sammenheng regnes også hver enkelt legespesialitet som en egen faggruppe (for eksempel psykiater og nevrolog). Tverrfaglig behandling kan foregå ved at alle involverte faggrupper er til stede samtidig eller ved at en undersøkes/behandles i en sekvens av ulike faggrupper som en del av et koordinert undersøkelses-/behandlingsopplegg (sekvensiell tverrfaglig undersøkelse/ behandling). For samtidig tverrfaglig undersøkelse/behandling benyttes en forekomst av relevant prosedyrekode mens det for sekvensiell tverrfaglig undersøkelse/behandling benyttes en forekomst av relevant prosedyrekode for hver faggruppe som undersøker/ behandler pasienten. 6. Spørsmål og henvendelser Spørsmål og andre henvendelse vedrørende HRRP-kodeverket eller denne veiledningen rettes til KITH 7. Referanser [1] Klassifikasjon av medisinske prosedyrer og kirurgiske inngrep Klinisk prosedyrekodeverk. Nomesko, KITH og Sosial- og helsedirektoratet. [2] Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. 2. opplag. WHO, SHdir og KITH, 2006 [3] Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning. 2. opplag. KITH, [4] ATC. The Anatomical, Therapeutic, Chemical (ATC) classification system with Defined Daily Doses (DDDs), WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 10

Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern

Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Edgar Glück, spesiallege Formål med prosedyrekodeverk Virksomhetsregistrering Forskning

Detaljer

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern 1 INNHOLD 1. Formål med kodingen og

Detaljer

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern 1 INNHOLD 1. Formål med kodingen og

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Bakgrunn og formål med prosedyrekoding Det hele startet som et ledd i arbeidet med utvikling av DRG-lignende system

Detaljer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Rapport IS-2143 Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Publikasjonens tittel: Kodeveiledning 2014 (NCRP) Utgitt: 12/2013 Bestillingsnummer: IS-2143 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Prosedyrekodeverk NCMP

Prosedyrekodeverk NCMP Prosedyrekodeverk NCMP En presentasjon av arbeidet i kodegruppa Gardermoen 18.03.14 Historikk og bakgrunn Det første prosedyrekodeverket som omhandlet arbeid utført i barnehabilitering var HRRP. Dette

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-2015 Endringer i prosedyrekodeverket 2 Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 Statusrapport RRP utviklingsprosjekt Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 1. Bakgrunn Denne rapporten bygger på statusnotat til prosjektet av 30. mai, 2006. I det notatet ble

Detaljer

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial NCMP- STATUS Det nye kodeverket NCMP ble tatt i bruk på poliklinikkene fra 1.1.2006 for rapportering til NPR. Ut fra erfaringer fra registreringen i 2006 gjøres noen endringer i NCMP, bl.a. ved at noen

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Innledning Formål med denne presentasjonen:

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Versjon 2 rettet oktober 2017 Innledning Formål

Detaljer

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt. 2010. Det endelige regelverket for ISF 2011 foreligger nå. Det er noen endringer i forhold

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

NCMP 2008. Øystein Hebnes KITH. DRGforum 22.10.2007. www.kith.no. NCMP 2008 - DRGforum 22.10.2007

NCMP 2008. Øystein Hebnes KITH. DRGforum 22.10.2007. www.kith.no. NCMP 2008 - DRGforum 22.10.2007 NCMP 2008 Øystein Hebnes KITH DRGforum 22.10.2007 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS Eid av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Kommunenes

Detaljer

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Private røntgeninstitutt

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Private røntgeninstitutt Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Private røntgeninstitutt INNHOLD INNHOLD 2 1. INNLEDNING 4 2. ENDRINGER FOR 2016 4 3. OM FINANSIERING AV POLIKLINISK RADIOLOGI 5 4. OMFANG AV ORDNINGEN

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Statlige helseinstitusjoner

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Statlige helseinstitusjoner Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Statlige helseinstitusjoner INNHOLD INNHOLD 2 1. INNLEDNING 4 2. ENDRINGER FOR 2016 4 3. OM FINANSIERING AV POLIKLINISK RADIOLOGI 5 4. OMFANG AV ORDNINGEN

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

ICD-10 og NCMP Nirvacos Olavsgaardseminar januar ICD10 og NCMP 2008 Olavsgaardseminaret 2008

ICD-10 og NCMP Nirvacos Olavsgaardseminar januar ICD10 og NCMP 2008 Olavsgaardseminaret 2008 ICD-10 og NCMP 2008 Nirvacos Olavsgaardseminar januar 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS Eid av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Kommunenes

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Fagsjef Stab Helse Christian Fossum Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, 8. april 2015 Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Aller først må vi berømme den innsats

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Hos begge foreldre. 8. Hvor gammel var du første gang du fikk problemer med kropp, vekt og/ eller spising? *

Hos begge foreldre. 8. Hvor gammel var du første gang du fikk problemer med kropp, vekt og/ eller spising? * BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Under 15 år E-post: norspis@nlsh.no Pasientdata Navn ødselsnr. (11 siffer) i Skjemaet inneholder spørsmål om bakgrunnsopplysninger. Vi ber deg om å svare på spørsmålene så godt du

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z 50.89 DRG 462B.

Kilder: Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z 50.89 DRG 462B. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Innhold først og fremst grunnlaget for mulige endringer i ssystemet Noen betraktninger

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto Finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste RTV dagkirurgi poliklinikk RTV poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Poliklinikk Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver

Poliklinikk Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver Poliklinikk 2008 Fredrik A.S.R. Hanssen Seniorrådgiver Agenda 1. Begrunnelse for omleggingen 2. Omfang av omleggingen i 2008 3. Hva er i endring? 4. Oversikt over ny DRG-struktur 5. Refusjonsvekter 6.

Detaljer

Kodeveiledning 2013 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP)

Kodeveiledning 2013 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP) IS-2045 Kodeveiledning 2013 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP) 1 Heftets tittel: Kodeveiledning 2013 - Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP) Utgitt: Desember 2012 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ny radiologiløsning DRG-forum 5. mars 2012

Ny radiologiløsning DRG-forum 5. mars 2012 Ny radiologiløsning 2012 DRG-forum 5. mars 2012 Hva består den nye løsningen av? Nytt radiologisk kodeverk Ny poliklinisk refusjonsordning Ny rapporteringsløsning -XML-format Nukleærmedisin er inkludert

Detaljer

Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon

Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon Ledersamling i BUP Fredrikstad 26/10-2017 Gunhild Rognstad Seniorrådgiver, Avdeling helsefaglige kodeverk Hvorfor koder vi? Formålet med å levere kodet informasjon

Detaljer

Nytt fra Direktoratet for e-helse

Nytt fra Direktoratet for e-helse Nytt fra Direktoratet for e-helse Avdeling helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 21/11-2016 Agenda Om endringer i ICD-10 Om endringer i prosedyrekodeverkene Om tilgang på informasjonsmateriell Om

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen SINTEF Norsk pasientregister Erik Hedlund erik.hedlund@sintef.no 2006-03-09 1 Begreper og godkjenningsprosessen Overgangen til NPR-meldingen Litt om godkjenningsprosessen

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

«Avvik» mellom standard definisjonskatalog og NPR - melding

«Avvik» mellom standard definisjonskatalog og NPR - melding «Avvik» mellom standard definisjonskatalog og NPR - melding Hva jeg skal si noe om Begreper om begreper Ulikheter mellom en terminologi og en elektronisk melding (informasjonsmodell) Gjennomgang av sentrale

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering?

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? T83.5? Øystein Mathisen Økonomi og analyse kompetansesenter Sykehuset Østfold HF Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne

Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne Elektronisk tilbakemeldingsskjema Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne Navn: Tor Levin Hofgaard/AFJ Tiltak/organisasjon: Norsk Psykologforening Nr: Overordnede innspill

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon v2.2-18.03.2013 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Sogn og Fjordane 6977 BYGSTAD Deres ref.: Vår ref.: 14/2907-9 Saksbehandler: Fredrik Bergesen Dato: 07.10.2014 Svar på spørsmål knyttet

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Formål Sikre at medisinsk koding oppfyller gjeldende krav og danner godt grunnlag for analyse av virksomheten.

Formål Sikre at medisinsk koding oppfyller gjeldende krav og danner godt grunnlag for analyse av virksomheten. Dokument ID: 8260 Versjon: 5 Status: Godkjent Dokumenteier: Frank Becker Retningslinje Diagnosekoding ved Sunnaas sykehus HF 16: Pasientbehandling / Pasientadministrative rutiner Godkjent av: Frank Becker

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering?

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Øystein Krüger Diakonhjemmet Sykehus Rapport fra Riksrevisjonen 2004-2005: Årsaker og konsekvenser av lav kodekvalitet i helseforetakene

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Analysesenteret AS

Analysesenteret AS https://www.asl.no/ Intern Ekstern 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen for de diagnose- og prosedyrekoder som er innrapportert NPR i tilknytning til avdelingsoppholdet? 2. Er det diagnose- eller

Detaljer

Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen?

Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen? Om nasjonal KPP-modell - kan sykehusene allerede nå ta i bruk modellen? DRG-konferansen 9. mars 2010 18.03.2010 DRG-konferanse 2010 1 Hva er KPP? 18.03.2010 DRG-konferanse 2010 2 Kostnader per pasient

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet Nytt fra kodeverkene Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 17.10.2017 Agenda Om dokumentasjonskrav i journal Nye koder, kodelister og kodingsregler Noen kodingsspørsmål Nye e-læringskurs og ny abonnementsordning

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. kirurgiske tjenester

KRAVSPESIFIKASJON. kirurgiske tjenester Vedlegg 3 KRAVSPESIFIKASJON for kirurgiske tjenester Saksnr: 13/00360 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 3.0 BESKRIVELSE AV KRAVENE I KRAVSPESIFIKASJONEN...

Detaljer

Videreutvikling av finansieringssystemet -utfordringer, virkemåte og nye områder- Olav Valen Slåttebrekk

Videreutvikling av finansieringssystemet -utfordringer, virkemåte og nye områder- Olav Valen Slåttebrekk Videreutvikling av finansieringssystemet -utfordringer, virkemåte og nye områder- Olav Valen Slåttebrekk Valgt hovedmodell Rammefinansiering med stykkpriselement Styringsmodell; Pengene følger ansvar Stat

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet Innlegg for på DRG-forum 28.2.2008 v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen Agenda Generelt om omleggingen Kostnadsvekter Teknisk løsning og NPK Analyse

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Femtidsperspektiver og helsemyndighetenes forventninger. Hvorfor satser vi på ICF? 20.09.2005 Tema for presentasjonen 2 Historikk ICF er utarbeidet av og eies av Verdens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 201101355-/SVE 08.07.2011 177/11 07.10.2011 Høringsuttalelse - utkast til forskrift om innsamling og behandling

Detaljer

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse?

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Mari Trommald, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Problemomfang rusmiddelmisbrukeres helsetilstand

Detaljer

Nyheter i kodeverkene 2010

Nyheter i kodeverkene 2010 Nyheter i kodeverkene 2010 Mest om ICD-10 Litt om NCMP og NCSP Øystein Hebnes, KITH www.kith.no KITH KITH har det kodeverksfaglige ansvaret for nyutvikling oppdatering hjelp for de medisinske kodeverk

Detaljer