BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025"

Transkript

1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

2 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid... 5 Hvem defineres som vanskeligstilt?... 6 Er uten egen bolig... 6 Bor i uegnet bolig eller bomiljø... 6 Lovgrunnlaget... 8 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsutdanningen... 8 «15. Boliger til vanskeligstilte... 8 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester... 8 «3-7. Boliger til vanskeligstilte... 8 Lov om folkehelsearbeid... 9 Utviklingen på boligmarkedet i Sørum kommune Behov for boliger i planperioden Status Utfordringer Eie bolig fremfor å leie Spesielt om flyktninger Forholdet til andre planer Mål for boligsosialt arbeid Sørum kommune Strategi Tiltak

3 BAKGRUNN FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Betydningen av boligen som et virkemiddel for å hindre sosiale forskjeller får stadig større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Erkjennelsen av boligen som et ankerpunkt i folks liv er det liten diskusjon om. Boligen representerer en grunnleggende trygghet og stabilitet. Vi ser tydelige eksempler på dette bla i det pågående folkehelsearbeidet. Det er ingen tvil om at alle forhold som knytter seg til det å bo, er sentrale faktorer i dette arbeidet. En boligsosial handlingsplan skal bidra til at alle utsatte grupper får et godt sted å bo. Den skal med andre ord bidra til at kommunen iverksetter tiltak for å motvirke sosiale og økonomiske skjevheter mellom innbyggerne. Sørum kommunes plan har tatt utgangspunkt i føringene fra sentrale myndigheter og den generelle boligsituasjonen i Sørum kommune. Det er vår ambisjon at denne planen skal bidra til at kommunen møter de boligsosiale utfordringene på en god måte i den kommende planperioden. 3

4 OPPSUMMERING AV PLANEN Denne planen legger grunnlaget for det boligsosiale arbeidet i Sørum kommune de neste 10 årene. Grunnlaget for målene og strategien i planen bygger på overordnede føringer, lovverk og statistikkgrunnlag for Sørum kommune. Planen gir en situasjonsbeskrivelse og peker på de største utfordringene for kommunen innenfor boligsosialt arbeid. På denne bakgrunn retter planen et spesielt fokus på tre målområder: Vi skal øke kapasiteten på boliger til boligsosiale formål, Vi skal arbeide for en større spredning av kommunale boliger i kommunen Vi skal sørge for at flere blir selvhjulpne på boligmarkedet. For å nå disse målene må vi i større grad enn i dag arbeide systematisk og langsiktig. Vi må utarbeide en tydelig kommunikasjon med utbyggerne, være åpne for nytekning innenfor boligløsninger og styrke den boligsosiale kompetansen i kommunen. Det vil være avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet at vi klarer å arbeide tverrfaglig og at vi ser planen i sammenheng med det øvrige planverket. Til sist foreslår planen tiltak for at Sørum kommune skal kunne møte dagens og morgendagens utfordringer på en best mulig måte til gode for våre innbyggere. UTARBEIDELSE AV PLANEN I arbeidet med utformingen av denne planen er det gitt bidrag fra eiendomsselskapet, Nav Sørum, Levekår (Flyktningtjenesten og psykisk helse), Tildelingsenheten, Hjemmebaserte tjenester og Bo- og avlastningsenheten. Det har blitt høstet erfaringer fra andre kommuner og enkelte av medlemmene i arbeidsgruppen har vært på boligsosiale samlinger i regi av Husbanken. 4

5 OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMMER FOR KOMMUNENS ARBEID Regjeringen utarbeidet i mars 2014 en ny nasjonal strategi for det boligsosiale arbeidet -Bolig for velferd. I den nasjonale strategien lanseres tre hovedmål for boligsosialt arbeid: Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for det skal få hjelp til å mestre boforholdet Den offentlige innsatsen skal være effektiv og helhetlig Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» trekker frem følgende områder som skal prioriteres for å nå målene Det skal legges til rette for hjelp fra midlertidig til varig bolig Kommunen skal yte hjelp til å skaffe egnet bolig Kommunen må aktivt arbeide for å hindre utkastelser og det må gis nødvendig oppfølging og tjenester i hjemmet Kommunen skal arbeide målrettet slik at nye bomoråder legges til rette for alle brukergrupper Kommunen skal stimulere til nytekning og innovasjon Også folkehelsereformen legger føringer for boligsosialt arbeid. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 5

6 HVEM DEFINERES SOM VANSKELIGSTILT? «Personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/ eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.» Vanskeligstilte befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: ER UTEN EGEN BOLIG Personer som mangler tak over hodet kommende natt Personer som er henvist til akutt eller midlertidig overnatting, for eksempel døgnovernatting, pensjonat, krisesenter Personer som er under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder Personer som er i institusjon og skal skrives ut innen to måneder Personer som bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger Personer som har oppholdstillatelse i asylmottak men som ikke er bosatt innen de fastsatte tidsmålene fra vedtak om opphold, til bosetting STÅR I FARE FOR Å MISTE BOLIGEN SIN Personer som er begjært utkastet, eller som bor i en bolig som er begjært tvangssolgt Personer uten gyldig leiekontrakt (som dermed ikke er beskyttet av husleieloven) Personer med boutgifter som ikke står i rimelig forhold til inntekten BOR I UEGNET BOLIG ELLER BOMILJØ Personer som bor hos foreldre/foresatte, og situasjonen er uønsket og oppleves som et problem for minst en av partene Personer som bor i bolig med dårlig fysisk standard Personer som bor i bolig som ikke er tilpasset deres spesielle behov Personer som bor i for liten bolig Personer som bor i et belastet bomiljø For de aller fleste vanskeligstilte er det lav inntekt som er årsaken til at de ikke får dekket sine boligbehov. Det anslås at rundt personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. (NOU 2011:15 Rom for alle) Av disse mangler rundt 6200 personer et fast sted å bo, og de fleste av disse har til dels store og sammensatte utfordringer. UTEN FAST BOPEL I SØRUM I Sørum har vi oversikt over 7 personer folkeregistrerte uten fast bopel, men som likevel tilhører Sørum kommune. 6 av disse personene er for tiden innlagt på institusjon. Grupper som er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet, er personer og familier med lave inntekter, unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv, flyktninger, tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet utviklingshemmede. Dette er i samsvar med definisjonene i den Nasjonale strategien. 6

7 De nasjonale føringene peker på følgende grupper mennesker som krever ekstra oppmerksomhet i det boligsosiale arbeidet: Verdt å merke seg at den nasjonale definisjonen av vanskeligstilte også omfatter enslige forsørgere, og førstegangsetablerere foruten mer "tradisjonelle" brukergrupper. Dette gjør at kommunen må tenke nytt i forhold til behov og tiltak. Unge førstegangsetablerere Enslig forsørgere Mennesker med nedsatt funksjonsevne Mennesker med rusproblemer Mennesker med psykiske plager Flyktninger og innvandrere Løslatte fra soningsopphold. Det fremtidige arbeidet i Sørum kommune vil ta utgangspunkt i brukergruppene slik de er definert i den nasjonale strategien. Gruppen danner et bredt spekter og utfordringene er derfor sammensatte og komplekse. 7

8 LOVGRUNNLAGET Kommunens utgangspunkt for det boligsosiale arbeidet er de lovfestede rettighetene. LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSUTDANNINGEN «15. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» «27. Midlertidig botilbud Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.» LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER «1-1. LOVENS FORMÅL ER - forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, - fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, - sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, - sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, - sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre a tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, - sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.» «3-7. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.» 8

9 LOV OM FOLKEHELSEARBEID «4. KOMMUNENS ANSVAR FOR FOLKEHELSEARBEID Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.» 9

10 UTVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET I SØRUM KOMMUNE Sørum kommune har hatt en stor befolkningsvekst over flere år og er fortsatt i sterkt vekst. Over en 20 års periode har befolkningsveksten i Sørum utviklet seg fra litt over innbyggere til i dag med innbyggere. Det er imidlertid særlig fra 2006 og frem til i dag at befolkningsveksten skyter fart i kommunen. Tall fra SSB viser at Sørum kommune økte prosentvis mest av samtlige norske kommuner pr januar 2014 med en vekst på 3,4 % og at det ved utgangen av 1. kvartal 2014 er det registrert totalt ,- personer som er bosatt i kommunen. Faktisk befolkningsvekst og fremtidig prognose i Sørum kommune Faktiske tall Prognose 10

11 BEHOV FOR BOLIGER I PLANPERIODEN Sørum kommune opplever et stadig økende antall personer som søker om kommunal bolig eller bistand til å skaffe seg et sted å bo. Nav kontoret gav totalt 21 avslag på søknader på ordinære kommunale boliger i av disse ble ansett å være klart innenfor de definerte målgruppene. Tallene øker noe for året 2014 der det hittil er gitt totalt 19 avslag og 11 anses å være klart innenfor de definerte målgruppene. Avslagene blir gitt fordi det ikke er tilgjengelige boliger til formålet. Det er ingenting som tyder på at antallet søknader vil gå ned i de kommende årene. Snarere tvert i mot. Det er heller ingenting som tilsier at årsakene til at personer søker kommunal bistand på boligmarkedet vil endre seg særlig i den nærmeste fremtid. Vi kan derfor legge til grunn at for å kunne imøtekomme behovene for bistand til de definerte målgruppene i denne planen er det nødvendig å øke antallet kommunalt disponerte boliger til boligsosiale formål. Med et lavt antall boliger øker bruken av midlertidige løsninger. Dette er dyre og dårlige løsninger både for kommunen og brukerne. Og krever mye saksbehandlingstid. Med et bedre boalternativ vil fokuset til brukerne og hjelpeapparatet dreie fra finne boløsninger til å finne gode tjenesteleveringsløsninger. Tiden saksbehandlerne har til disposisjon for søkerne vil øke. Dette betyr bedre tid til å sjekke alternative finansieringsmuligheter for eksempel. Det må være et langsiktig mål at saksbehandlerne til kommunen bruker tiden forebyggende i stedet for som i dag, brannslukkende. En økning av disponible boliger til formålet er ett viktig bidraget i så måte. En tilleggsfaktor og indikator for hvordan status er i kommunen kan vi også finne ved å se på sammenlignbare kommuner. Det finnes lite offisiell statistikk som konkret begrunner behov for boliger. Det vi vet er at vi må skaffe tilveie boliger for flyktninger som vi har forpliktet oss til å ta imot. Dette utgjør ca. 10 boliger pr år. I tillegg melder Nav at personer hvert år får avslag på kommunale boliger selv om de er klart definert i målgruppene nevnt i dette dokumentet. Det finnes videre ingen tall på for eksempel omgjorte klager fra Fylkesmannen på vedtak. Det vi kan se er at Sørum kommune disponerer totalt 155 boliger. I forhold til folketallet i kommunen betyr det at antall kommunalt disponible boliger pr 1000 innbyggere er 9 første kvartal Tall fra Statistisk sentralbyrå viser antallet har sunket fra 15 til 9 pr 1000 innbyggere på ti år. Som det fremkommer av statistikken nedenfor, har Sørum dermed lavest antall kommunale boliger disponibelt pr 1000 innbyggere i Akershus. Boliger til disposisjon for boligsosiale formål er altså betydelig færre i dag enn for kun 5 år siden, det er lite rullering av disse boligene og det er fortsatt planlagt befolkningsvekst. Samlet sett indikerer dette at kommunen må skaffe tilveie et jevnt antall boliger til boligsosiale formål de kommende årene. En måte å angripe dette på er å tallfeste boliger pr 1000 innbyggere. I dag har Sørum som nevnt 9 pr 1000, hvis målet settes til 15 pr 1000 innbyggere vil det ved slutten av planperioden innebære en dobling av antallet disponible boliger til 330. Det igjen vil bety at kommunen må skaffe tilveie 17 nye boliger/leiligheter hvert år. Det årlige behovet for boliger behandles ved rullering av økonomiplanen. Men statistikken vil være en indikator på om kommunen kan tilby flere personer enn i dag ett tilfredsstillende botilbud. 11

12 En sammenligning med de øvrige kommunene i Akershus. 12

13 Drammen kommune har kommet et godt stykke på vei med boligsosialt arbeid. De har 23 kommunalt disponerte boliger per 1000 til disposisjon. ( kilde SSB). Drammen har imidlertid andre utfordringer en Sørum, som en drabantby. Det er imidlertid opplagt at handlingsrommet for en kommune vil være betydelig større med flere boliger disponible. 13

14 Oversikt over kommunal boligmasse og bruksformål pr

15 STATUS I forrige planperiode ble det rettet et særlig fokus mot personer som har behov for tilrettelagte boliger. Det ble opprettet nye boliger med særlig tanke på brukergruppene funksjonshemmede og personer som har behov for institusjonsplass. Byggingen av Sørvald er ett eksempel på denne satsingen. I dag har kommunen en tilfredsstillende løsning for disse brukergruppene i forhold til å kunne tilby boligløsninger. Det er også en god dekningsgrad for eldre med bistandsbehov dvs. institusjonsplasser. I forhold til de boligene kommunen allerede har til disposisjon er det viktig at disse benyttes på en mest mulig ressurseffektiv måte. I den forbindelse har allerede Sørum kommunale eiendomsselskap (SKE), ved hjelp av eksternt konsulentfirma, fremskaffet og systematisert informasjon om boligbygningenes tilstand og brukbarhet, samt etablert en metodikk og et Excelverktøy som kan benyttes i eksisterende og ny boligmasse. Hensikten med arbeidet har vært å fremskaffe et grunnlag for utarbeidelse av SKEs forvaltnings- og utviklingsplaner sett i sammenheng med Sørum kommunes boligsosiale handlingsplan. I vurderingen har boligers egnethet for ulike beboergrupper blitt kartlagt, basert på boligenes funksjoner, egenskaper, lokalisering og i hvilken grad krav til universell utforming er ivaretatt. Andre bygningsforhold som har innvirkning på boligenes potensial for videre utvikling har også blitt kartlagt, som teknisk tilstand, brukbarhet, innemiljø, brannsikkerhet og energiklasse. For hver av brukergruppene er det utarbeidet en kravprofil, med akseptnivåer, eller krav til hver av parameterne. Verktøyet kan brukes for fremtidig vurdering av boliger, enten når nye boliger skal vurderes eller når forhold ved eksisterende boliger endres. Kravprofilene kan fungere som krav ved programmering av nybygg. Det er videre behov for å fortsette det påbegynte arbeidet med å skaffe oversikt over dagens boliger og til hvilke formål de kan benyttes. Dette gjelder innenfor tekniske krav og brukerkrav. Det innebærer at Eiendomsselskapets verktøy for kartlegging legges til grunn for krav som stilles til nye boliger i de kommende år. Videre vil vurderingskriteriene for brannsikkerhet i boligene tilpasses slik at hensyn til risikoklassen som boligene og beboerne kategoriseres i blir ivaretatt. Resultatene fra kartleggingen skal kombineres med nøkkeltall for arealkostnader og arealutnyttelse, slik at SKE kan avdekke eventuelle spesielt kostnadskrevende boliger og vurdere aktuelle tiltak. Dette innebærer at metodikk og verktøy i SKEs forvaltning av bygningsmassen implementeres som grunnlag for videre planleggingsarbeid. Etter hvert som man får erfaring med bruk av metodikk og verktøy vil det kunne være behov for justering og forbedringer. Dette skal foretas fortløpende. 15

16 UTFORDRINGER Selv om kommunen gjennom det foregående planarbeidet har et tilfredsstillende tilbud til deler av de definerte grupper vanskeligstilte på boligmarkedet har kommunen også utfordringer. Mangelen på boliger til boligsosiale formål er merkbar. Kommunen har en lav sirkulasjon på de kommunale boligene. Det betyr at de som får tilbud om en kommunal bolig blir boende i den. I tillegg opplever kommunen jevn økning i antall søkere som har behov for bistand. Det private boligmarkedet i Sørum tilbyr for det meste eneboliger, som har et prisnivå som ekskluderer de utsatte brukergruppene. Det er videre på det rene at kommunen også har en organisatorisk utfordring i å forene all ressursbruk på området. Boligsosialt arbeid spenner seg fra langsiktig arbeid for å fremskaffe boliger og vedlikeholde disse, til oppfølging av enkeltpersoner med utarbeiding av finansieringsplaner, budsjettvurderinger osv. Videre skal tjenester inne i boliger samordnes og koordineres. På et overordnet nivå gir dette utfordringer i å favne en helhet. Det er en utfordring at kommunen ikke benytter alle virkemidler som står til disposisjon. For eksempel bør kommunen i mye større krav stille krav om forkjøpsrett når nye boligfelt, nybygg etableres i kommunen. Ett annet eksempel er dagens praksis for tildeling av boliger. Dette foregår i dag ved flere virksomheter som da disponerer «sine» boliger. Dette skaper rigide løsninger og gir lav fleksibilitet i utnyttelse av boligene mellom virksomhetene. Det skaper også unødvendig kompleksitet i forhold til brukerne som opplever å måtte forholde seg til flere instanser i kommunen ved søknadsprosessen. Det er også uheldig at dagens praksis skaper situasjoner der det ikke alltid er den brukeren som har størst behov som vil få tilbud om kommunal bolig. Det er av denne grunn grunnlag for å se om dagens organisering er optimal mht. ressurseffektivitet og om vi bruker kompetanse på området optimalt. Vi ser i dag at virksomhetene også etterspør kompetansebyggende tiltak både innenfor lovverket og bruk av de ulike virkemidlene som står til disposisjon fra bla Husbanken. Kommunen bør i enda større utstrekning en i dag også ta inn det forebyggende perspektivet i arbeidet. EIE BOLIG FREMFOR Å LEIE. Det er et overordnet mål at flere enn i dag skal eie egen bolig istedenfor å leie. De nasjonale føringene gjentar betydningen av stabile og gode bomiljø i et sosialt og helsemessig perspektiv. Det å eie egen bolig har klare fordeler fremfor å måtte leie. En boligeier bygger egenkapital, har forutsigbarhet og stabilitet det fremmer stabilitet og gir forutsigbarhet. Man slipper å forholde seg til at bosituasjonen er midlertidig. Sørum har en lav måloppnåelse innenfor dette området bolig. Kommunen må derfor øke trykket på dette fremover. Det er imidlertid på det rene at en strategi som innebærer at kommunen blir mer aktiv på boligmarkedet enn i dag har en administrativ kostnad. Det innebærer også at det må bevilges penger til oppkjøp av boliger med tanke på videresalg senere. 16

17 Hvis omfanget av boligkjøp utvides vesentlig bør det reflekteres over at kommunen kan komme i en konflikt i forhold til at vi kan risikere å bli prispresser. Derfor bør boligkjøp fra kommunens side være avpasset tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. En mer fruktbar tilnærming til spørsmålet å skaffe tilveie boliger med tanke på at de som leier kan kjøpe opp egne boliger etter hvert er å se oppkjøp i sammenheng med at kommunen benytter forkjøpsrett ved nyetableringer i kommunen. Og at disse boligene prioriteres til brukergrupper som har en avklart økonomisk situasjon med en fast inntekt. 17

18 SPESIELT OM FLYKTNINGER Kommunen har ansvaret for å bosette og følge opp flyktninger i Sørum kommune. Flyktningene kommer hit etter anmodning fra IMDI. Sørum kommune har vedtaksfestet å ta imot inntil personer hvert år. Det er nasjonalt i tillegg et økende politisk og administrativt press på kommunene på at kommunene generelt må ta imot flere flyktninger enn i dag. De fleste som bosettes er enslige. Det betyr at for å kunne nå målet om bosetting må det skaffes til veie inntil 10 boliger til formålet hvert år i overskuelig fremtid. I tillegg gir det stabilitet og ro for de involverte barna. Det gir også en ekstra motivasjon til å komme ut i arbeidslivet for gjennom arbeidsinntekt å kunne betjene huslånet når introduksjonsprogrammet er gjennomført. ( normalt to år) I forhold til bosetting av flyktningene har kommunen allerede iverksatt tiltak og det vises i den forbindelse til økonomiplan for hvor det gjennom fremsatt verbalvedtak ble besluttet følgende: «Sørum kommune skal i økonomiplanperiode skaffe 40 boenheter for flyktninger enten gjennom boligleie eller gjennom boligkjøp. Boliger som kjøpes finansieres med tilskudd og grunnlån fra Husbanken. Minst 30 % av boenhetene skal være for mindreårige flyktninger dersom IMDI har slike behov.» Denne satsningen vil også avhjelpe den generelle bosituasjonen for de øvrige gruppene vanskeligstilte, men utfordringene med å skaffe boligene vil være den samme. Det vil imidlertid være et behov for å skaffe ytterligere boliger utover 10 boliger til flyktninger pr år for å kunne gi alle grupper vanskeligstilte et tilfredsstillende tilbud. 18

19 FORHOLDET TIL ANDRE PLANER Kommuneplanen I gjeldende kommuneplan og planstrategien for Sørum kommune ( ) er det lagt opp til en økning av antall ordinære boliger i kommunen på 100 boenheter pr år for å møte etterspørselen. Tallet kan bli noe høyere hvis prosjekt om fortetting kommer i gang. Det er imidlertid ikke planlagt en økning i antall boliger disponible for boligsosiale formål i denne planen. Økonomiplanen Ambisjonene i denne planen (boligsosial handlingsplan) må til enhver tid tilpasses økonomiplanen til kommunen. Det er først gjennom vedtak i økonomiplanen at antall boliger som skal fremskaffes blir endelig vedtatt. Imidlertid vil denne planen gi et beslutningsgrunnlag på flere viktige faktorer som beliggenhet og hva slags type boliger som skal skaffes. Det vil også gi en klar føring på behovet for boliger. Det kommunale Eiendomsselskapet vil få sin bestilling på hvor mange boliger de skal fremskaffe til boligsosiale formål gjennom vedtak i økonomiplanen. Kommunens plan forebygging og helse Denne planen må sees i sammenheng med kommunens plan for forebygging og helse som gir et bilde av kommunens totale satsning innenfor forebygging. 19

20 MÅL FOR BOLIGSOSIALT ARBEID SØRUM KOMMUNE Med bakgrunn i de nasjonale føringene og dagens situasjon i Sørum er det satt følgende tre mål for den kommende planperioden. Mål 1 Kommunen skal aktivt arbeide for å møte behovene for å skaffe tilveie boliger til vanskeligstilte nevnt i denne planen. Mål 2 Boliger avsatt til sosiale formål skal integreres i ordinære bomiljø i hele kommunen. Mål 3 Vanskeligstilte skal følges systematisk opp med sikte på å bli selvhjulpne på boligmarkedet 20

21 STRATEGI Kommunen skal arbeide langsiktig. Målene skal nås ved å søke en aktiv dialog med utbyggere, skape åpenhet for nytenking i forhold til å etablere boliger og finansieringsløsninger og ved å styrke den boligsosiale kompetansen innad i kommunen. Ved å etablere en tydelig forankring og struktur skal vi sikre eierskapet til handlingsplanen innenfor aller berørte virksomheter. Det forebyggende arbeidet skal styrkes, samtidig skal vi samle dagens fagkompetanse for å dra større nytte av den erfaring kommunen i dag allerede besitter. Vi skal ha et særlig fokus på at brukergrupper med en avklart bærekraftig økonomi skal få anledning til å kjøpe egen bolig. 21

22 TILTAK Tiltak mål 1 Ansvarlig Innenfor ramme Kommunen skal aktivt arbeide for å møte behovene for å skaffe tilveie boliger til vanskeligstilte nevnt i denne planen. 1 Behovet for boliger til boligsosiale formål vurderes ved rullering av økonomiplanen. 2 Kommunen følger opp verbalvedtak i økonomiplanen om å anskaffe 40 boliger til flyktninger innen en fire års periode 3 Kommunen legger til rette for utbyggingsavtaler som sikrer boliger til boligsosiale formål NAV Sørum kommunale eiendomsforetak KF / Rådmann Avdeling for plan, næring og kultur/ Nei, ved kjøp av nye boliger Ja Ja 4 Kommunen skal benytte nye løsninger i forhold til boliganskaffelse dette gjelder bl.a Husbankens boliganskaffelsesmodell Leie til eie Sørum kommunale eiendomsselskap KF Nei, administrasjonskostnader vil påløpe 22

23 Tiltak mål 2 Ansvarlig Innenfor ramme Boliger avsatt til sosiale formål skal integreres i ordinære bomiljø i hele kommunen. 1 Tas inn som krav ved etablering av nye boliger Plan, næring og kultur Ja Tiltak mål 3 Ansvarlig Innenfor ramme Vanskeligstilte skal følges systematisk opp med sikte på å bli selvhjulpne på boligmarkedet 1 Etablering av ett boligkontor i kommunen med sikte på å samle og styrke den faglige kompetansen innenfor det boligsosiale arbeidsfeltet utredes. Arbeidet med anbefaling skal være ferdigstilt i Kommunalsjef for omsorg og velferd Ja Tiltak som berører saksbehandling 1 Kommunen kan godta introduksjonslønn og stønad som enslig forsørger som inntektsgrunnlag for å gi lån til bolig. 2 Flyktninger, unge uføre og vanskeligstilte med langvarig avklart situasjon gis prioritet for startlån fra Husbanken. Nav Nav Ja Ja 23

24 3 Rammen for startlån økes. Må behandles i sammenheng med rullering av økonomiplan. 4 Den kommunale depositumsgarantien gjennomgås med sikte på å skape en garanti som gir lettere adgang til det private leiemarkedet. Nav Nav Nei Ja 24

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

«Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen)

«Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen) FOLKEHELSE ROGALAND - Nettverksmøte «Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen) Therese Sivertsen, KS Vest-Norge Stavanger 2.november 2012 Styringsdata om kommunenes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Nytt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Orientering om tilskuddsordningene Ny nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer