Om Eikholt. Om virksomheten i 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Eikholt. Om virksomheten i 2008"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold Om Eikholt 3 Individuell Plan 9 Temakurs 11 Lärande som grund för dövblinda personers upplevelser av delaktighet och medborgarskap 12 Internopplæring 13 Tilbud rettet mot arbeid og utdanning 14 Punktskriftopplæring, utfordringer og erfaringer 15 Å lytte med hjertet- et kurs for par 16 Familiekurs 17 Årsberetning 19 Regnskap 22 Revisjonsberetning 27 Rapport til Helsedir 28 2

3 Om Eikholt Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter med tverrfaglig kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Målgrupper Kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Fagpersonell Pårørende Vi tilbyr blant annet Rehabilitering til yrkesaktivitet, utdanning og dagligliv Opplæring i alternative kommunikasjonsformer Tilpasning og opplæring innen IT Tilpasning/utprøving av hjelpemidler/utstyr Kurs/tjenester tilpasset den enkelte Møteplass for brukere, pårørende og fagpersoner Kurs for fagpersoner Eikholt er tilrettelagt for personer med kombinert syns- og hørselshemming. Senteret er en ideell virksomhet eid av Stiftelsen Eikholt som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Tilpasningskurs for døvblinde, hjemlet i Lov om folketrygd kap. 10 7, er Eikholts hovedarbeidsområde, med ulike kurstilbud som en del av en rehabiliteringsprosess. Dette arbeidet ivaretas av senterets eget tverrfaglige team i samarbeid med eksterne fagmiljøer. Ved belysning, kontraster, teleslynger, isfrie gangstier og ledelinjer er Eikholt godt tilrettelagt for personer med kombinert syns- og hørselshemming. For kursdeltakere og ledsagere har Eikholt gjesteleiligheter spesielt tilpasset målgruppen. Satsningsområder Rehabilitering til yrkesaktivitet Opplæring i alternative kommunikasjonsformer Tilpasning og opplæring innen IT Telefonsupport/Fjernhjelp/E-læring Om virksomheten i 2008 Kursvirksomheten I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2007, så ble antall uker med tilpasningskurs for blant annet døvblinde økt. Dette ble videreført i 2008, noe som blant annet krever mer av Eikholt som skal tilby disse tjenestene. Vi har derfor behov for å utvide stabene av medarbeidere, både innen fagavdelingene og driftsavdelingen som har ansvar for hotelldriften. I samsvar med Stortingets prioritering i Statsbudsjettet for 2006, har vi økt fokus på rehabilitering til yrkesaktivitet og utdanning. Behovet for kurs/tilpasning innen IT er sterkt økende. Derfor har vi: Økt kapasitet på tilpasningskurs Økt kapasitet på opplegg hos bruker hjemme, på arbeidsplass, på studiested Økt kapasitet på telefonsupport og fjernhjelp (via bredbånd) De siste par årene har vi fått erfaring med arbeid med fremmedkulturelle. I 2008 har vi arbeidet mer systematisk gjennom prosjekt med å analysere og tilrettelegge tjenestetilbud til denne gruppen. Samlivsproblemer er noe som opptar døvblinde også. I samarbeid med Modum Bad har vi utviklet et nytt tilbud til vår brukergruppe med fokus på utfordringer og problemer i parforhold som forsterkes når partner er syns- og hørselshemmet/døvblind. Informasjonsvirksomhet Undersøkelse har vist at Kompetansesystemet for døvblinde er relativt lite kjent i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er grunn til å tro at det er en betydelig undrediagnostisering av døvblindhet i Norge. For at Eikholt tjenestetilbud skal bli bedre kjent, har vi sendt ut informasjonsmateriell til alle landets kommuner. 3

4 Eikholt Nytt kommer med minst en utgave pr semester. Vi erfarer at dette er en god måte å gjøre våre tilbud bedre kjent i brukergruppen. Det er tids- og kostnadskrevende å produsere informasjonsmateriell for vår brukergruppe i og med at vi må gi ut produktene i forskjellige kommunikasjonsformer for å gjøre produktene mest mulig tilgjengelige for brukerne. Brukerne melder tilbake at vår hjemmeside (www.eikholt.no) er et viktig redskap til å skaffe seg tilrettelagt informasjon, ikke minst for brukere som er avhengig av leselist. Vi kommer til å satse enda mer ressurser på utvikling av hjemmesiden. Kompetanseheving for fagpersonalet For å møte framtidens utfordringer og for å opprettholde og videreutvikle den høye faglige standarden ved Eikholt, er det viktig at det avsettes midler til kompetanseheving og egenutvikling for de tilsatte. Fagmiljøet er lite og spesielt. Dette stiller store krav til intern opplæring og etterutdanning av fagpersonell. To ansatte deltar i videreutdanning og en medarbeider holder på med forskerutdanning (doktorgrad). Gjennom stadig sterkere satsing på prosjekter med ekstern finansiering, har vi klart å holde på gode medarbeidere og gi de faglig utfordrende oppgaver. I 2008 har vi ved hjelp av prosjektmidler knyttet til oss nye medarbeidere innen fagfeltene syn, hørsel, genetikk og IT. Dette vil bli videreført i I budsjettet for 2010 bør denne kompetanse finansieres gjennom det statlige rammetilskuddet. Nye stillinger/fagområder Siden Eikholt inngår i kompetansesystemet for døvblinde, så legges systemets samlede kompetanse og tjenestetilbud til grunn i arbeidet med planer og strategier for Eikholt. Målet er å utvikle kunnskap og ekspertise som sammen med de øvrige aktørene i kompetansenettverket kan gi stadig bedre tjenestetilbud som er tilpasset den enkelte bruker. I 2008 ble staben styket slik at vi nå har personell og utstyr til å gjennomføre synskartlegging og tilpasning. De områdene hvor Eikholt ganske umiddelbart har behov for å økt kompetanse og styrket kapasitet er: Informasjonsteknologi IT Prosjekter innen utvikling av interaktiv opplæring/elæring må vente på grunn av kapasitetsproblemer. Vi ser spennende muligheter for løsninger som kan gi døvblinde betydelig bedre muligheter til kommunikasjon og deltakelse enn i dag. Rehabilitering til yrkesaktivitet Med økt fokus på arbeid og utdanning har behovet for oppfølging på dette området økt. Vi samarbeider med blant annet regionsentrene og NAV. Likevel ser vi behovet for å styrke egen stab og kompetanse på området. Nye stillinger for audiopedagog og synspedagog Vi har i dag for få stillinger innen fagområdene audiopedagogikk og synspedagogikk. Derfor er vi sårbare ved sykdom og annet fravær. Medisinsk kompetanse innen syn, hørsel og genetikk. I dag leier vi inn denne kompetansen sporadisk. Det vil være ønskelig å ha medisinsk kompetanse (deltidsstilling) i egen virksomhet. Alternative kommunikasjonsformer Vi har styrket tilbudet innen området alternative kommunikasjonsformer, blant annet med tilbud innen haptisk og taktil kommunikasjon. Tilbudet har blitt godt mottatt og vi ønsker å gjøre mer på dette område. Kommunikasjon/språk er grunnleggende for å kunne delta i samfunnet, både i arbeidsmarkedet og i fritiden. I dag leier vi inn ekstern kompetanse fra inn- og utland til disse tilbudene i tillegg til egne fagfolk. Det er ønskelig å styrke egen kompetanse og kapasitet på området. 4

5 5

6 Oversikten under omfatter personale tilsatt pr Tjenester Sum årsverk Fagstillinger spes.ped/psykososial/it/m.m. 11,50 Tjenester mat, overnatting 4,50 Fellestjenester/administrasjon 3,00 Sum 19,00 Antall årsverk i 2008: 19 Vi vil forenkle og styrke arbeidsmarkedstiltak for døvblinde Døvblinde kan arbeide, men klarer ikke å orientere seg i tilbudene som hjelper dem inn i arbeid. Døvblinde opplever arbeidsmarkedstiltakene for funksjonshemmede som fragmenterte, kompliserte og uoversiktlige. For mange aktører har ansvar. Vi er kjent med at døvblinde i stor grad er misfornøyd med den oppfølging de får (ikke får) av et uoversiktlig system. For døvblinde er det spørsmål om Eikholt kan ta et ansvar for å gjøre noe med problemene knyttet til døvblindes deltakelse i arbeidslivet. I dag har vi allerede gode erfaringer med innsats på dette området. Vi ønsker å styrke våre tjenester og svare på utfordringene med tiltak som gjør det mulig for flere døvblinde å forbli i arbeid/å komme seg inn på arbeidsmarkedet. I 2008 har vi vært involvert i en rekke saker (ca 25) med personer som er i en arbeids-/ utdanningssituasjon (kartlegging, utprøving, støtte, trening, opplæring, tilpasninger på arbeids/ utdanningssted). Sammen med Arbeidsforskningsinstituttet har vi deltatt i et prosjekt hvor vi har kartlagt problemer døvblinde har i forhold til arbeidslivet. Gjennom prosjektet er det prøvd ut ulike måter å løse problemer på aksjonsforskning. Vi skal fortsette å være best på IT for døvblinde Informasjonsteknologi (IT) får mer og mer betydning for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Den teknologiske utviklingen skjer hurtig. Vårt fagmiljø må hele tiden arbeide for å holde seg oppdaterte på de mulighetene som kommer med ny teknologi. Vi tror det beste for brukerne vil være å bygge videre ut et godt fagmiljø på Eikholt som kan betjene brukerne på en god måte. Tjenestene er for kompliserte og brukerne for få til at det vil være 6

7 hensiktsmessig å bygge opp kompetanse på dette tjenestetilbudet regionalt/lokalt. Hjelpemiddelsentralene og kommunene ber oss i stadig økende grad om assistanse innen IT for døvblinde. Vårt tilbud innen IT er enestående i Norge. for få og delvis lite hensiktsmessige. I dag foregår dataopplæring, ADL- trening og utprøving av hjelpemidler i samme rom. Dette medfører store forstyrrelser og gjør at brukernes utbytte av kursoppholdene ikke er optimalt. Vi skal styrke opplæring i alternative kommunikasjonsformer Å kunne kommunisere med andre er en livsnødvendighet for alle mennesker. Døvblindblitte har behov for opplæring i alternative kommunikasjonsformer etter hvert som døvblindheten utvikler seg. Vi tilbyr i dag opplæring i ulike kommunikasjonsformer tegnspråk, taktil kommunikasjon, haptisk kommunikasjon. Disse tilbudene er under stadig utvikling, blant annet gjennom prosjekter. Vi ønsker å styrke tilbudet for kommunikasjonsopplæring, blant annet ved å bedre undervisningsrom og utstyr. Vi skal følge opp brukerne etter at de er kommet hjem Kvalitetssikring av kurstilbudene fordrer at fagfolk fra Eikholt kan reise ut til brukerne for å foreta kartlegging før kurs og oppfølgingsbesøk etter kurs. Forespørsel om slik oppfølging fra brukere og fagfolk i kommuner og på regionalt plan er økende. Innenfor eksisterende økonomiske rammer er det ikke mulig å etterkomme alle forespørsler om å komme ut. Vi har etablert tilbud om fjernhjelp via bredbånd til brukerne. Dette innebærer at vi kan foreta feilretting og endring på brukerens datautstyr fra vår base i Drammen til brukere hvor som helst i landet. Her ligger muligheter til forenkling og forbedring av tilbudet til brukerne. Det er et stort problem i dag for våre brukere, som har store kommunikasjonsproblemer, at de må forholde seg til flere instanser vedrørende tilpasning og opplæring i bruk av datatekniske hjelpemidler. Vi trenger gode lokaliteter for å gi gode tilbud Dagens og morgendagens tilbud til døvblinde forutsetter godt tilrettelagte lokaler. Bortsett fra det store kursrommet, er kurslokaler og øvingsrom ved Eikholt Ombygging og modernisering På tross av at anlegget fremstår som godt vedlikeholdt, så er behovet for ombygging og opprustning til tidsmessig standard stort. Overnattingsfasilitetene er det gjort lite med i løpet av de snart tretti år anlegget har vært i drift. Administrasjonsbygget er to tidligere betjeningsboliger som er gjort om til kontorbygg noe bygget bærer preg av. Alle bygg på Eikholt unntatt administrasjonsbygget er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Administrasjonsbygget mangler blant annet heis mellom etasjene. Nybygg Vi arbeider med planer om nytt kursbygg i tilknytning til eksisterende kursbygg. Her planlegges auditorium, møterom, grupperom, spesialrom for utprøving og opplæring innen syn, hørsel og IT. Reising av eksisterende bygg og anlegg er finansiert gjennom gaver fra blant annet Lions Clubs og legater i tillegg til lån. Nytt bygg vil bli finansiert gjennom gaver fra frivillige organisasjoner og låneopptak. Drift og vedlikehold må sikres gjennom statlige tilskudd. Fokus for framtiden Verdiskapning på Eikholt På Eikholt hjelper vi døvblinde ut i arbeid. Vi gjør livet rikere og lettere for døvblinde ved å styrke deres evne til kontakt med omgivelsene. Tall, statistikker og brukerundersøkelser viser at Eikholts tjenester gir økt livskvalitet for døvblinde i hele Norge. Ca 65 prosent av landets døvblinde bruker jevnlig våre tjenester. Brukerundersøkelser viser stor tilfredshet med vårt tjenestetilbud, jfr undersøkelse gjennomført av Sintef Helse for Helsedirektoratet. 7

8 De gode resultatene har vi fått ved å levere tjenester av høy kvalitet og ved å fornye og forbedre oss kontinuerlig. Vi ligger i forkant når det gjelder å ta i bruk spesialtilpasset IT-teknologi som kommunikasjonsverktøy for døvblinde. Vi må fortsette å fornye oss hvis vi skal kunne imøtekomme kravene fra brukere og fagmiljøer rundt om i Norge. Våre mål: Vi vil forenkle og styrke arbeidsmarkedstiltak for døvblinde. Vi skal fortsette å være best i Norge på IT for døvblinde Vi skal styrke opplæring i alternative kommunikasjonsformer Vi skal enda bedre følge opp brukerne etter at de er kommet hjem Vi skal utvide lokaler og kapasitet slik at alle brukere som ønsker det skal kunne benytte våre tilbud. I dag har vi for dårlig plass til å ta i mot alle. Dette må vi gjøre for å nå målene Utvide og utvikle fagstaben innen syn, hørsel, IT, diagnostikk og genetikk. Modernisere og bygge om eksisterende bygningsmasse Bygge nytt kursbygg i tilknytning til dagens bygg. For å kunne gjennomføre dette trenger vi økte rammebevilgninger Eikholt er finansiert gjennom statlige/offentlige rammebevilgninger og gaver fra bl.a. Lions Club. Vi bruker pengene på tjenester direkte til brukerne, drift av og investeringer i anlegg, samt utvikling av fagpersonell. Vi har positiv erfaring med prosjektfinansiering, men vi trenger økt rammebevilgning for å nå våre mål. Et enklere system vil frigi ressurser og gjøre tjenestene mer tilgjengelige Statlig rammebevilgning til kompetansesystemet for døvblinde har ikke økt i takt med lønns- og prisutviklingen. For å opprettholde tjenestetilbudet til døvblinde bør det nasjonale tilbudet bli enklere og mer effektivt. Ett enkelt, spesialisert nasjonalt kompetansesenter vil kunne betjene alle landets døvblinde, ca 500 personer. Tap av syn og hørsel gjør det vanskelig å orientere seg i samfunnet. Døvblinde har derfor et særskilt behov for at tjenestesystemet blir enklere og mer oversiktig enn i dag. Et mer oversiktlig system vil bli tilgjengelig for flere som trenger det. 8

9 Individuell Plan Eikholt har som oppgave å arrangere tilpasningskurs individuelt og/eller sammen med andre personer med døvblindhet. Sammen med regionsentrene i kompetansesystemet for døvblinde har vi spesialkompetanse på rehabilitering og tjenester til personer med døvblindhet. Alle som trenger en langsiktig og koordinert rehabilitering har rett til en individuell plan (IP). IP skal bidra til at brukeren, i dette tilfellet personer med døvblindhet, skal få de tjenester han/hun trenger for å kunne gjennomføre sin rehabilitering. Å ha en kombinert syns- og hørselshemming påvirker i stor grad evnen til kommunikasjon og informasjonstilegnelse. Det har vist seg at personer med døvblindhet ikke er informert om at de har rett til IP, hvor de skal henvende seg for å få etablert en IP og at IP kan være et verktøy for samarbeid mellom brukeren og personer involverte i brukerens rehabilitering. Siden døvblindhet er en sjelden lidelse/diagnose, så har vi en unik kjennskap til folk i Norge som har diagnosen, siden mange av disse har deltatt på tilpasningskurs i regi av senteret. Vi har også vært involvert i utformingen av IP for brukere i samarbeid med kommunene, og i noen tilfeller fungert som koordinator. Eikholt har manglet retningslinjer for hvor og når vi skal informere brukeren om IP, hvor vi skal dokumentere planer og tjenester, hvor vi skall kartlegge brukerens behov og hvor vi skal bruke IP i arbeidet med å planlegge å gjennomføre kurser. Høsten 2008 startet vi IP-Projektet. Målet med prosjektet er: Å øke de ansattes bevissthet om IP slik at Eikholt kan ta ansvar for å informere, initiere, planlegge, gjennomføre og evaluere en IP. Å utvikle og ta i bruk et kartleggingsinstrument for å kunne formulere en IP sammen med brukeren. Å utvikle informasjonsmateriell om IP som er spesielt tilrettelagt for personer med døvblindhet. Å kvalitetssikre rutiner for å dokumentere IP Å utvikle gode rutiner for samarbeid om IP sammen med regionsentrene for døvblinde Ann-Britt Johansson, synspedagog, er prosjektansvarlig og i desember ble det holdt en fagdag med presentasjoner av forsjellige typer av IP, gruppearbeide og diskusjon om innførende av IP-arbeidet på Eikholt. Konklusjonen etter arbeidet som ble gjort på fagdagen ble at vi fra januar 2009 skal ha som rutine å informere alle deltakere på våre kurs om IP og at vi kan ta et ansvar for å være med i planlegging og gjennomføring av IP. I løpet av 2009 skal vi utvikle et kartleggingsinstrument og dokumentasjonen for å kvalitetssikre våre tjenester. 9

10 10

11 Temakurs Eikholt har gitt døvblinde i Norge tilbud om ulike temakurs siden Tilbudet har vært som forelesningskurs for grupper, og kursene har vært svært populære, og alltid fulltegnet. Ulike døvblinde i et stort aldersspenn har deltatt gjennom alle disse årene. Mange av våre brukere forteller om hvor vanskelig det har vært å følge med under skolegang, fordi det har vært lite tilrettelagt undervisning, og at det derfor har blitt mange huller i allmennkunnskapen. Døvblindhet er et kommunikasjons- og informasjonshandikap, og også etter skolegang og eventuelle studier har det vært tilsvarende vanskelig å følge med i omgivelser/ samfunn. Dette har gitt mange en følelse av å ikke henge med, og vansker med å følge med i ulike samtaler og sosiale situasjoner. Døvblindheten i seg selv begrenser informasjons- og kontakttilgang, og dersom det i tillegg er problemer med kunnskap om sosiale forhold, samfunn og politikk, er det et forsterkende element til isolasjon. Temakursene er fremdeles etterspurt av mange, og ble sterkt savnet et år hvor det ikke ble satt opp. Noen har fortalt om forsøk på å delta i lokale tilbud, men det har vært lite vellykket og heller bortkastet, fordi nødvendig tilrettelegging har vært mangelfull, og deltagelsen har blitt for energitappende og med dårlig utbytte. Følelsen av å ikke henge med blir ytterligere forsterket. På Eikholt har vi gode tilrettelagte fasiliteter, og effekten av å møtes til et slikt kurstilbud er stor. Det gir felles referanserammer for diskusjoner og erfaringsutveksling, noe som styrker selvtilliten og følelsen av å være en del av samfunnet. Temakursene har gjennom årene hatt ulike temaer og det har ofte blitt lagt inn ekskursjoner til ulike samfunnsinstitusjoner, med for eksempel flere besøk i Stortinget, Oslo Rådhus, høyesterett, fylkeskommunen, departementer, gamlebyen i Oslo m.m. Eksempler på temaer: organisasjonskurs, generell samfunnslære, nye ord og begreper i norsk språk, norgeshistorie, norsk politikk og samfunn, domstolene, kommunevalg 2007 (om system, ordninger, regler), Stortingsvalg m.m.. Hovedforeleser har vært Kjell- Henrik Hendricks, i tillegg har andre foreleser har blitt leid inn etter behov, for eksempel under valg kursene har politikere blitt invitert til å holde egne innlegg/presentasjoner. Ved å ha den faste foreleser i mange år, har et godt kurskonsept blitt utviklet, foreleser har fått godt kjennskap til målgruppen, har gode kunnskaper om hvordan forelesningene skal legges opp, hvordan legge til rette for at deltakerne får være aktive, ta ordet, lytte til andre, fokusere osv. Kurskonseptet har etter hvert utviklet seg til et tilbud som er forutsigbart for brukerne, noe som skaper trygghet og en god forutsetning for læring. I 2008 hadde vi Temakurs om Europa i et historisk perspektiv og ekstra foreleser var Jens A. Riisnæs, reiseguru kjent fra radio og bøker. Kurset var også da fulltegnet, og deltagerne var i forskjellige aldere. Eikholt syder av aktivitet under disse kursene, med deltagere, tolker og andre kursdeltakere fra individuelle kurstilbud som holdes samtidig. Mange spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger på kveldstid gir meningsfulle opplevelser. Temakurs engasjerer! Deltagerne har primært (med noen unntak) vært norsktalene døvblinde og få tegnspråklige, men vi har nå satt opp et eget tilbud hvor vi ønsker å få inn forelesninger på tegnspråk, også for å motivere tegnspråklige til å delta. 11

12 Lärande som grund för dövblinda personers upplevelser av delaktighet och medborgarskap Dette er tittelen på doktorarbeidet en av våre synspedagoger, Ann-Britt Johansson arbeider med ved siden av sin tjeneste på Eikholt. Projekmedarbetare: Ann-Britt Johansson, doktorand, Inst för Klinisk Neurovetenskap, avd oftalmologi och synpedagog, Syncentralen, Göteborg, Inger Canemark Jonasson, hörselpedagog, Hörsel- och dövverksamheten, södra Älvsborg, Borås Sjukhus Handledare: Anders Sjöström, doc oftalmologi, Inst för Klinisk Neurovetenskap, avd oftalmologi, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg Inger Berndtsson Fil Dr, Universitetslektor, Inst för pedagog och didaktik, Göteborgs Universitet BAKGRUND När syn och hörsel försämras eller försvinner helt påverkas möjligheter att ta emot intryck och information från omvärlden. Varje människa, som av något skäl är förhindrad att kommunicera med sin omgivning, känner frustration över att inte kunna förmedla sina behov och känslor. En förvärvad dövblindhet innebär att det sinne som har kompenserat synrespektive hörselnedsättningen inte längre går att förlita sig på. Denna omvälvande och förändrade livssituation innebär att en ny lärandesituation uppkommer för att kunna upprätthålla tidigare kunskaper eller att tillägna sig nya inom så fundamentala områden som kommunikation, socialt samspel, orientering och förflyttning. Det är väsentligt att studera hur dessa aktivitetsbegränsningar samverkar med upplevelser av möjligheten att vara engagerad och delaktig i sitt liv. Det är vidare angeläget att studera hur aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar inverkar på dövblinda personers möjligheter att utöva sitt medborgarskap. Den centrala frågan i studien är lärandets roll som grund för dövblinda personers möjligheter till engagemang i sitt liv. SYFTE Syftet med forskningen är att studera och identifiera faktorer som har betydelse för vuxna personers, med förvärvad dövblindhet, upplevelser och levda erfarenheter av lärande, delaktighet och medborgarskap i sin livssituation. METOD En grundläggande förutsättning för vår studie är att vi kan fånga människors livsvärld som är den värld vi lever i och som vi delar med andra. För detta krävs differentierade och sensitiva metoder som kan fånga den kvalitativa komplexiteten. Vi antar därför en livsvärldsansats. Metoden skall fånga livsvärldens mångfald av olika egenskaper, betydelser, värden, dimensioner och regioner som oftast flätas samman med varandra. Detta kan göras via kommunikation, interaktion och deltagande i andras livsvärld samt att samtala med människor. Videofilmade och bandade reflexiva intervjuer görs med vuxna personer med förvärvad dövblindhet. Dessa intervjuer kommer att ha en öppenhet mot att fånga hela berättelser med början, mitt och slut. Intervjuerna kommer att kompletteras med deltagande observationer. DELTAGARE 8 personer med förvärvad dövblindhet deltar i projektet. Åldersspannet är mellan 40 och 70 år och sociala förhållandet varierar stort. Två kommunicerar med tecken medan de övriga klarar en till en kommunikation. Deltagarna kommer att följa projektet under hela projekttiden. ANALYS Utgångspunkten för analysarbetet är ett hermeneutiskt förhållningssätt, d v s att vi skriver ut intervjuerna ordagrant och videofilmar observationerna och tolkar därefter texten och filmerna. 12

13 RELEVANS Projektet bedöms ha stor relevans för att få ett empiriskt material så att kunskapen om dövblindblivnas specifika livssituation ökas och att forskningsresultaten implementeras till närstående och de verksamheter som kommer i kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. KUNSKAPSFÖRANKRING AV FORSKNINGS- RESULTAT Projektet kommer att redovisas i form av rapporter och vetenskapliga artiklar. Seminarier och workshops kommer att anordnas, dels för vetenskapligt utbyte med andra forskargrupper, dels för att föra ut forskningsresultat och bidra till reflektioner och kunskapsfördjupning inom verksamheter som kommer i kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. PROJEKTETS FASER Projektet startades 2005 då vi gjorde ett flertal intervjuer ang upplevelse av delaktighet. Dessa har kompletterats och analyserats under ett par års tid och resultatet är en artikel som skall skickas till en vetenskaplig tidskrift under Under 2007 och 2008 har vi intervjuat deltagarna angående lärandets betydelse för upplevelse av delaktighet och under 2008 påbörjades analysarbetet som fortskrider under Projektet har presenterats under flera vetenskapliga konferenser, senast på ADBN 7th Seminar i oktober 2008, Bergen, Norge. Fortlöpande forskningsutbildningar görs och under 2008 deltog jag i två forskarutbildningar i Metodik på Göteborgs Universitet. 13

14 Tilbud rettet mot arbeid og utdanning I den senere tid har vi hatt et spesielt fokus på tilbud rettet mot arbeid og utdanning for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. I 2003 arrangerte vi en større konferanse med temaet Arbeid og livskvalitet, hvor det ble benyttet nasjonale og internasjonale forelesere. Sosial- og helsedirektoratet var representert blant deltakerne på denne konferansen, og så hvilken positiv rolle Eikholt kunne spille i denne sammenheng. En følge av dette var at regjeringen i sitt statsbudsjett for 2004 pekte på at Eikholt skulle spesielt vektlegge rehabilitering med sikte på yrkesaktivitet i sine tilbud. Vi har ikke noen eksakte tall på hvor mange døvblinde personer som er i ordinært arbeid, da ulike undersøkelser på området opererer med ulike tall. Vi finner likevel tydelige fellestrekk ved disse undersøkelsene, nemlig at veldig mange flere enn dem som er i arbeid, ønsker å komme i arbeid. Noen har aldri fått muligheten til å komme i ordinært arbeid, andre har av ulike årsaker falt ut av arbeidslivet, mens andre igjen er i arbeid, men er redde for å falle ut. Det finnes ulike årsaker til at døvblinde har problemer med å komme i ordinært arbeid, men erfaringer fra både nasjonale og nordiske prosjekter peker særlig på utfordringer med et fragmentert hjelpesystem, som har store mangler i forhold til koordinering og samhandling, samt manglende kompetanse i systemet. Døvblinde opplever ofte at de faller mellom to stoler, da tilbudene som er utviklet for personer med særegne behov, oftest er tilpasset dem som enten er synshemmede eller hørselshemmede. Det tas ikke høyde for en kombinasjon av disse. opparbeidet en bred kompetanse i forhold til yrkesrettet rehabilitering for denne gruppen. En viktig del av en slik rehabilitering, er å kunne tilby tverrfaglig kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplass eller studiested. Våre tverrfaglige team tilbyr disse tjenestene i dialog med arbeidsgiver/studiested, og trekker inn andre aktører fra hjelpesystemet etter behov. Vi har erfart at det finnes mange dyktige aktører og gode tilbud i hjelpesystemet, men skal vi kunne skrive suksesshistorier, så må de ulike tilbudene koordineres og tilpasses den enkelte. Det er særlig i denne sammenheng vi ser at Individuell plan kan være et særdeles nyttig verktøy. Ved riktig bruk oppnår man et mer oversiktelig hjelpesystem, samt et bedre koordinert tjenestetilbud. Eikholt tilbyr også å kunne koordinere en individuell plan frem til man har hentet inn, eller overført nødvendig kompetanse til kommunen, som da kan stille med egen koordinator. Vi anser arbeidet med yrkesrettet rehabilitering for å være i startgropa, men har allerede høstet mange positive erfaringer, og vi håper å kunne være en sterk bidragsyter til at flere døvblinde både kommer i arbeid, og blir i arbeid. Med nærmere 30 års erfaring fra døvblindefeltet, opplever Eikholt disse utfordringene som velkjent problematikk. Vi har lenge sett behovet for å bygge opp en sterk og tverrfaglig kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, da vi ser at kompetanse på dette feltet er veldig mangelfull både på fylkes- og kommunalnivå. Vi har gjennom ulike prosjekter og det ordinære tjenestetilbudet også 14

15 Punktskriftopplæring, utfordringer og erfaringer Eikholt har gitt opplæring i punktskrift de siste 10 årene. Opplæringen blir som oftest gitt én til én, og er en svært ressurskrevende prosess. Særlig gruppen døve døvblinde trenger ekstra lang tid. Dette da lesingen jo skal foregå med hendende, og disse hendene også skal brukes i kommunikasjon. Det tar ekstra lang tid å undervise denne gruppen, da de må ta hendene vekk fra punktskriften for å ta imot instruksjon. På et nybegynnerstadium er det en utfordring for eleven å flytte fokus mellom punktskriften og det å kommunisere. For noen er det også en utfordring at det er huller i norskferdighetene. En annen gruppe døvblinde er de fremmedspråklige. Om eleven ikke snakker norsk må en tilrettelegge undervisningen med både språktolk og døvblindetolk. Språktolken oversetter mellom norsk og elevens morsmål, døvblindetolken sørger for beskrivelse og ledsaging. Så mange personer i undervisningssituasjonen kan skape mer kaos enn tilrettelegging om den ikke er forberedt godt nok. For fremmedspråklige døvblinde er det en utfordring å skulle lære å lese punkt på norsk. Når en leser punkt gjøres det etter prinsippet gjett og bekreft. Det vil si at en bruker erfaring med tekst og kjennskap til innhold i å avkode punktskriften. Dette er ikke mulig når du skal lese på et skriftspråk du ikke behersker. For å lette oppstarten i læreprosessen prøver vi å bruke ord fra elevens eget språk, navn på slekt og venner eller tekst fra læremateriell som eleven kjenner fra norskundervisningen ved lokal voksenopplæring. Det å lære punktskrift krever at en jobber kontinuerlig med punkt. Dette har vi ikke ressurser til å følge opp ved Eikholt. Derfor har vi kommet frem til et opplæringsforløp hvor vi samarbeider med den lokale voksenopplæringen. Elven tilbys 6 uker fra Eikholt som fordeles over 2 til 3 semestre. Mellom ukene på Eikholt gir voksenopplæringen 2x2 timer i uken med punktopplæring. Opplegget krever et nært samarbeid mellom Eikholt og voksenopplæringen for at tilbudet skal oppleves sammenhengende og enhetlig. Samarbeidet foregår ved at lærer fra voksenopplæringen deltar på Eikholt i oppstartsuken, og ved jevnlig kontakt via e-post og telefon mellom kursukene. Underveis i opplæringsforløpet gjennomføres utprøving av ulike hjelpemidler, så som leselist for PC og mobil, hvorpå Eikholt er behjelpelig med å skrive søknad. Den største gruppen døvblinde som mottar punktopplæring er tunghørte døvblinde. Her kan en eliminere noen utfordringer om en forbereder undervisningssituasjonen godt med hensyn til lytteforhold. Om eleven skal bruke veldig mye energi på å oppfatte instruksjonene vil utholdenheten avkortes. Å avkode punktskrift er svært krevende i seg selv, da er det ugunstig for læreprosessen at elev skal bruke energi på å oppfatte læreren. 15

16 Å lytte med hjertet- et kurs for par Kurset er utviklet gjennom prosjektet: Samliv og døvblindhet. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Helse og Rehabilitering, og midlene ble søkt gjennom brukerorganisasjonen LSHDB. Eikholt har ledet prosjektet. Prosjektet avsluttes ved utgangen av Ett av prosjektmålene var å få etablert samlivskurs som fast kurstilbud ved Eikholt. Dette målet er nå nådd, ved at kurset er godkjent som tilpasningskurs. Å lytte med hjertet kan gis som gruppekurs og til enkeltpar, for både tale- og tegnspråklige. Vi har innledet samarbeid med erfarne samlivspedagoger som har ansvaret for gjennomføringen av det faglige innholdet i kurset. Undervisningsform og materiell er utviklet i samarbeid med referansegruppe og er tilpasset brukergruppa. I referansegruppa sitter prosjektleder, to brukerrepresentanter, en pårørende, to fagkonsulenter og samlivspedagog Kurset bygger på PREP- modellen som legger vekt på kommunikasjon og trening i ferdigheter. Kurskonseptet bygger på å styrke forholdet og har som mål at paret skal få større glede av sitt forhold gjennom å forbedre kommunikasjonen seg i mellom. Gjennom samtale, øvelser og taktile former kan paret trene på å kommunisere bedre. Alle øvelser er parvis, og paret velger selv hvilke problemer som skal berøres. Parene får individuell veiledning av samlivspedagog. Filosofien bak kurskonseptet er at døvblinde møter de samme utfordringer som andre par, men at de på grunn av sansetapet har spesielle utfordringer i dagliglivet og i kommunikasjonen med sin partner. Å lytte med hjertet ble første gang gjennomført som pilotkurs høsten 2008, som helgekurs for 5 par. Samlivspedagoger og kursledere Aud Kummeneje og Håvard Altern 16

17 Familiekurs Internopplæring Familiekurs blir gitt som individuelt tilbud på Eikholt. Den døvblinde brukeren kan oppleve både frustrasjon og sorg over hvordan konsekvensene av sansetapet virker inn på familielivet. Mange av problemstillingene er kjente, men familiene er svært forskjellige. Det er brukeren som har syns- og hørselshemmingen som kjenner sin familie og vet hvilke temaer som bør tas opp, og på hvilken måte disse skal berøres. Kursene blir derfor planlagt sammen med bruker. Vi tar utgangspunkt i hvilke situasjoner hver enkelt familie opplever som frustrerende: Er det vanskelig å kommunisere hjemme? Er det problemer med rydding og system i hjemmet? Er det problemer når familien skal på handletur og reise? Slike situasjoner kan rekonstrueres og være utgangspunkt for øvelser og samtale. Vi tar utgangspunkt i at den kombinerte syns- og hørselshemmingen til ett av familiemedlemmene er en utfordring familien skal forholde seg til sammen. Vi legger vekt på god informasjon om syn og hørsel og konsekvensene av sansetapet. Kursdeltakerne får tilbud om å prøve seg i praktiske øvelser med briller og øreklokker som simulerer den enkeltes syns- og hørselsnedsetting. Vårt mål er at familien selv skal finne gode løsninger på sine utfordringer. Her finnes sjelden fasitsvar! Det tilbys også familiekurs i kommunikasjon. Det undervises da gjerne i enkle tegn og haptisk kommunikasjon. Det vil ofte være naturlig å undervise i ledsaging og kommunikasjon på samme kurs. Familiemedlemmer kan også være meddeltaker på andre kurs på Eikholt. Dette kan være spesielt viktig på kommunikasjonskursene hvor voksne syns- og hørselshemmede får lære tegn sammen med sin partner. Familien bestemmer selv hvor mange i familien/nettverket som skal delta på kurset. Deltagelsen til hver enkelt må imidlertid godkjennes av NAV på forhånd. Er det behov for det, leier vi inn eksterne fagpersoner. Konsulentene på Regionsentrene deltar ofte på kursene, og bidrar også faglig. Eikholt har til enhver tid fokus på kompetanseheving for personalet i temaer innen syn, hørsel, hjelpemidler, psykososiale tema med mer. Personalet deltar på og arrangerer kurs og konferanser, organiserer internopplæring, samt kanskje viktigst: Vi lærer og utvikler oss gjennom kontakt med våre døvblinde brukere. Internopplæring i tegnkommunikasjon har vært gitt fra stedet var nytt. Mange lærere har vært involvert og undervisningen har hatt forskjellig form; Undervisning individuelt/i gruppe, undervisning i tema/dagligdags samtale, frivillig oppmøte/obligatorisk etc. Høsten 2008 vedtok ledergruppa ved Eikholt følgende: Alle ansatte skal kunne ta kontakt, hilse og føre enkle sosiale samtaler med tegn. Alle ansatte skal kunne bruke håndalfabetene i samtaler. Alle nyansatte skal så raskt som mulig få intensiv opplæring for å nå dette nivået. En større kartlegging av ansattes tegnspråkferdigheter, ønsker og behov, ble gjennomført og gav et godt grunnlag for planlegging av internopplæringa for Nyansatte (og ansatte som ønsker repetisjon) får tilbud om et større kursopplegg, mens mer erfarne brukere av tegn får tilbud om trening i avlesning og produksjon av tegnspråk uten stemme. For IT-avdelingen gis det spesiell undervisning i tegn innen data. Hver mandag morgen møtes dessuten en gjeng til uformell samtale på tegn over kaffekoppen. De fleste døvblinde som besøker Eikholt har med seg tolk-ledsager. Det er likevel et mål at ikke all dialog skal gå via tolk, men at brukerne gjennom direkte kommunikasjon kan bli kjent med personalet. Vi ønsker at vi sammen tilstreber en inkluderende kommunikasjon som gir alle parter like muligheter til å delta 17

18 18

19 STYRETS ÅRSBERETNING FOR Virksomhetens art og hvor den drives Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde, ligger på Konnerud i Drammen, og er et landsdekkende rehabiliterings-, kurs- og boligsenter for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Senteret prioriterer døvblindblitte, men gir også noen tilbud til døvblindfødte personer. Videre har Stortinget sagt at Eikholt skal prioritere rehabilitering til yrkesaktivitet. Tilpasningskurs for døvblinde er senterets hovedarbeidsområde, med ulike kurstilbud som en del av en rehabiliteringsprosess. Eikholt er blitt til av store visjoner og mange menneskers innsats. Olaf Frøiland var den første som hadde visjoner for et senter for døvblinde. Han stod for innsamling av midler til byggingen av senteret som ble innviet av Kong Olav i Det var Frøiland som også donerte eiendommen senteret er bygget på. Eikholt inngår som en enhet i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde. Driften av senteret er utviklet i tråd med Stortingets føringer gjennom statsbudsjettet og Sosialog helsedirektoratets årlige tildelingsbrev. Eikholt har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Senteret eies og drives av Stiftelsen Eikholt. Styret Styrets leder: Roy Nystad Styremedlemmer: Kari Kristine Engan, brukerrepresentant Svein Olav Kolset, brukerrepresentant Margrethe Geelmuyden Anders Hermansen, ansattes representant. Styrets årsberetning 2008 Side 1 av 3 19

20 2 Redegjørelse for årsregnskapet Generelt Virksomheten er i hovedsak basert på offentlige tilskudd basert på rammeavtale og årlig ytelsesavtale med Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer ca 10 % av inntektene gjennom refusjoner fra NAV. En mindre del av inntekten kommer fra utleie av leiligheter til døvblinde. Styret er av den oppfatning at det framlagte regnskap med noter, gir uttrykk for virksomhetens økonomiske resultat for Det er etter utgangen av 2008 ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsregnskapet. Resultat Regnskapet gjøres opp med et akkumulert underskudd på kr Egenkapital Egenkapital er bundet eiendom og bygninger redusert med langsiktig gjeld. Personale og likestilling Ved utgangen av 2008 hadde Eikholt 24 ansatte fordelt på 20 årsverk. Staben består av 17 kvinner og 7 menn. I ledende stillinger er det 2 kvinner og 3 menn. Styret består av fem medlemmer, hvorav 2 er kvinner og 3 er menn. Styreleder og styremedlemmene mottar honorar for sine verv. 3 Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det er gode grunner til å anta at Eikholt fortsatt skal spille en sentral rolle i arbeidet for døvblinde/kombinert syns- og hørselshemmede. Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Styrets årsberetning 2008 Side 2 av 3 20

21 4 Arbeidsmiljø Virksomheten holder til i tidsmessige lokaler hvor vedlikeholdet har vært godt ivaretatt. Teknisk utstyr både for kontoransatte og øvrig personell er av god standard. Årlige inspeksjoner fra Arbeidstilsynet viser at det er god standard på lokalene. Det gjennomføres årlige kurs i brannøvelse og førstehjelp for personalet. De ansattes innflytelse i virksomheten ivaretas gjennom representasjon i styret og plasstillitsvalgte. Medarbeidersamtale gjennomføres med alle ansatte en gang pr år. Videre arrangeres allmøter, ukentlige avdelingsmøter og administrasjonsmøter. I løpet av året har det også vært flere personalsammenkomster. Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til senterets virksomhet i Sykefraværet har i gjennomsnitt for året vært 9,2 % (1,34 % for menn og 14,66 % for kvinner). Dette er en økning på 4,23 % i forhold til Den store økningen har sammenheng med at to av våre ansatte har vært langtidssykemeldt. Disse forhold er ikke knyttet til arbeidsmiljøet. 5 Ytre miljø Senterets virksomhet er av en karakter som ikke skader det ytre miljø. Drammen, 10. februar 2009 I styret for Stiftelsen Eikholt Roy Nystad styreleder Kari Kristine Engan Svein Olav Kolset Margrethe Geelmuyden Anders Hermansen Roar Meland direktør Styrets årsberetning 2008 Side 3 av 3 21

22 RESULTATREGNSKAP 2008 Note Driftsinntekter Rammebevilgning fra Helse Sør-Øst RHF Prosjektmidler Salgsinntekter av varer og tjenester Refusjon fra NAV - kursutgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Utstyr og vedlikehold Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renter på lån Netto finansposter Ordinært resultat Ekstraordinære poster Dekning av forrige års underskudd ÅRSRESULTAT nasjonalt ressurssenter for døvblinde 1 Organisasjonsnummer:

23 BALANSE PR Note EIENDELER Anleggsmidler Bygninger 5, Bil 5, Inventar, utstyr 5, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varelager 0 0 Sum varelager 0 0 Fordringer Kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER nasjonalt ressurssenter for døvblinde 2 Organisasjonsnummer:

24 BALANSE PR Note EGENKAPITAL OG GJELD Grunnkapital Annen egenkapital Årsresultat Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig arbeidsgiveravgift/skattetrekk Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD I styret for Stiftelsen Eikholt Drammen, 10. februar 2009 Roy Nystad Kari Kristine Engan Svein Olav Kolset styreleder Margrethe Geelmuyden Anders Hermansen Roar Meland direktør nasjonalt ressurssenter for døvblinde 3 Organisasjonsnummer:

25 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 NOTE 1 Prosjektmidler NOTER Kilde TIL REGNSKAPET FOR 2008 Helsedirektoratet Koordineringsenhentet kompsyst. døvblinde NOTE Helse 1 og Prosjektmidler rehabilitering Sum Kilde Helsedirektoratet Koordineringsenhentet kompsyst. døvblinde NOTE Helse 2 Salgsinntekter og rehabilitering Sum Posten består av husleieinntekter, samt salg av diverse varer og tjenester. NOTE 2 Salgsinntekter NOTE 3 Refusjon fra NAV Posten består av husleieinntekter, samt salg av diverse varer og tjenester. Med hjemmel i Folketrygdloven, faktureres brukerens NAV-kontor for en del utgifter i forbindelse med kurs. Posten inneholder også salg av tjenester til kommuner og NOTE Hjelpemiddelsentraler. 3 Refusjon fra NAV Med hjemmel i Folketrygdloven, faktureres brukerens NAV-kontor for en NOTE del 4 utgifter Lønnskostnader i forbindelse med kurs. Posten inneholder også salg av tjenester til kommuner og Hjelpemiddelsentraler Lønninger NOTE Tilskudd 4 Lønnskostnader til pensjonsordning Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger, arbeidsmarkedstiltak Lønninger Andre ytelser Tilskudd til pensjonsordning Sum Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger, arbeidsmarkedstiltak Stiftelsen har valgt å ikke balanseføre pensjonsforpliktelsene slik det er anledning til som lite foretak. Andre ytelser Pensjonspremien Sum ansees som pensjonskostnad og er klassifisert 10 som 232 lønnskostnad Påløpne 868 feriepenger i opptjeningsåret og arbeidsgiveravgift av disse er utgiftsført. Stiftelsen har valgt å ikke balanseføre pensjonsforpliktelsene slik det er anledning til som lite foretak. Stiftelsen Pensjonspremien har i 2008 ansees sysselsatt som pensjonskostnad 20 årsverk. og er klassifisert som lønnskostnad. Påløpne feriepenger i opptjeningsåret og arbeidsgiveravgift av disse er utgiftsført. Ytelser til ledende personer Honorar Stiftelsen styre har og i 2008 styreleder sysselsatt 20 årsverk. Lønn direktør Sum Ytelser til ledende personer Honorar styre og styreleder Direktør Lønn direktør deltar i pensjonsordningen. Denne, tillagt arbeidsgiveravgift, kommer i tillegg 780 til 211 de oppgitte ytelser. Sum Direktøren har ingen særskilte vederlagsavtaler ut over de løpende ytelsene Direktør deltar i pensjonsordningen. Denne, tillagt arbeidsgiveravgift, kommer i tillegg til de oppgitte ytelser. Direktøren har ingen særskilte vederlagsavtaler ut over de løpende ytelsene. Revisor Honorar til revisor er kostnadsført med kr eks merverdiavgift. Herav gjelder kr annen bistand. NOTE 5 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler I regnskapet for 2006 ble det iverksatt avskrivning av eiendommen med kr pr år. De to foregående års avskringning på eiendommen er tilbakeført i regnskapet for Balanseførte driftsmidler avskrives over 5 år. Det vil si at kun et års avskrivning er utgiftsført. Avskriving bygninger: Avskriving utstyr: Sum avskrivning: Side 1 av 2 Side 1 av 4 25

26 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 NOTE 6 Lån NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Renter på lån i Husbanken er utgiftsført. NOTE 6 Lån NOTE Renter 7 Bygninger på lån i Husbanken / Egenkapital er utgiftsført. / Langsiktig gjeld Balansen viser anslått verdi på bygninger / anlegg fratrukket restsaldo på lån i Husbanken. Avdrag på lån, kr , kommer fram som reduksjon av gjeld. NOTE 7 Bygninger / Egenkapital / Langsiktig gjeld Balansen viser anslått verdi på bygninger / anlegg fratrukket restsaldo på lån i Husbanken. Avdrag på lån, kr , kommer fram som reduksjon av gjeld. NOTE 8 Korsiktige fordringer Korsiktige fordringer er verdsatt til pålydende. Det forventes ikke tap på disse. NOTE 8 Korsiktige fordringer NOTE 9 Betalingsmidler Korsiktige fordringer er verdsatt til pålydende. Det forventes ikke tap på disse. Kasse NOTE Bankinnskudd 9 Betalingsmidler Bankinnskudd skattetrekk Sum Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd skattetrekk Sum NOTE 10 Grunnkapital I forbindelse med at balansen er omarbeidet slik at egenkapitalen nå viser verdien av bygg og anlegg, NOTE så 10 er det Grunnkapital naturlig å ta med stiftelsens grunnkapital, jfr krav i henhold til Lov om stiftelser. Fastsatt I forbindelse grunnkapital med at balansen reflekterer er omarbeidet verdien på slik tomten at egenkapitalen som i sin tid nå ble viser gitt verdien av Olaf av Frøiland. bygg og anlegg, så er det naturlig å ta med stiftelsens grunnkapital, jfr krav i henhold til Lov om stiftelser. Fastsatt grunnkapital reflekterer verdien på tomten som i sin tid ble gitt av Olaf Frøiland. NOTE 11 Avsetning for forpliktelser NOTE Av 11 den Avsetning totale avsetning, for forpliktelser utgjør kr påløpne feriepenger. Av den totale avsetning, utgjør kr påløpne feriepenger. Side 2 av Side 4 2 av 2 26

27 27

28 RAPPORTERING 2008 KOMPETANSESENTER: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10koder Døvblindblitte Syndrom ICD Nye Bechets syndrom Charge syndroim Halgrens syndrom Marshall syndrom Mohr Tranebjerg syndrom Treacher Collins syndrom Okulo aurikulær vertebral spektrum Usher I Usher II Usher III Totalt Synsdiagnose ICD Nye Amaurosis fugax G Amblyopi pga manglende bruk eller suppresjon H Andre sammenvoksninger/rifler i regnbueh. og strålel. H Andre spes. medfødte misdannelser i bakre del av øye Q Andre sykdommer i netthinne H Annen spesifisert aldersbetinget grå stær H Arvelig netthinnedystrofi H Blindhet, begge øyne H Choroideramia hypacusus Degenerasjon av makula og bakre pol H Dobbeltsidig opticus atrofi Exessiv myopati Fargeblindhet H Fraværende regnbuehinne Q Glaukom H Grå stær o.a. tilst. I linse ved sykd. Klass. annet sted H Meslinger med meningitt som komplikasjon B Nedsatt syn, begge øyne H Okulær herpesvirussykdom B Rubella B Status med intraokulært linseimplantat Z Synsfeltsdefekter H Synsnerveatrofi H Synsnerveatrofi ved sykd. klassifisert annet sted H Synsnervebetennelse H Traume Uspesifisert grå stær H Uspesifisert papilleødem H Totalt

29 Hørselsdiagnose ICD Nye Albuminabnormitet R Alderdomstunghørthet H Betennelse i ytre øre H Bilateralt nevrogent hørselstap H DLA typus incertus Døv Kronisk otitt Ménières sykdom H Otosklerose H Traume Tunghørtfødt Uspesifisert hørselstap H Uspesifisert nevrogent hørselstap H Totalt Kommentar: Personer med hørselsdiagnose er også registrert som brukere med synsdiagnose. De skal derfor ikke tas med i summeringen av totalt antall døvblindblitte. Døvblind blitte totalt 2008 Nye Totalt antall Døvblindfødte Syndrom ICD Nye Charge syndrom Kniest syndrom Medfødt rubellasyndrom P Norris syndrom Totalt Døvblinde totalt 2008 Nye Døblindblitte Døvblindfødte Totalt antall

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Tabell 1 a antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder antall registrerte

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer