SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder"

Transkript

1 SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok Elevens navn

2 Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående skole er det tradisjon for at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom en positiv innstilling til læringsar-beidet, og alle du skal samarbeide med. Vi tar vare på hverandre, og tåler ulikheter. Arbeidsinnsats og fremmøte er nøkkelen til læring og positive opplevelser på skolen. Det er også en god følelse ved årets slutt å vite at du gjorde ditt beste. Lærerne er her for å hjelpe deg på læ-ringsveien, gjennom god undervisning og veiledning. Vi har store forventninger til deg som elev. Det er morsomt å lære sammen med andre, og vi utvikler oss best i møtet med andre mennesker. Ta vare på den muligheten. Sandsli skal være et sted der alle kan føle seg trygge, blir respek-tert og inkludert. Det er viktig at du er med og bidrar til at dette skjer i hverdagen. Vanlig folkeskikk og høflighet er alltid en god start for god og positiv kom-munikasjon. Vi som er ansatt ved Sandsli videregående skole vil gjøre vårt ytterste for at du skal oppleve Sandsli som et godt sted å lære og et godt sted å være. Lykke til med skoleåret 2015/16! Vennlig hilsen Rune Dolvik rektor 2

3 Innholdsfortegnelse Side Sentrale personer på skolen Rektor har ordet 2 Sentrale personer på skolen 3 Skolerute Generell info, undervisningstider og fagdager 5 Ordensreglement 6 Tilleggsregler for Sandsli vgs. Kildesortering Branninstruks Kriterier for karakterer i orden og atferd 11 Statens lånekasse 12 Kostpenger 14 Skolemiljø, eiendeler, betaling for materiell Skolens ledelse Rune Dolvik - Rektor Overordnet ansvar for skolens drift Silvia Rovira Assisterende rektor Eksamen Elevadministrasjon Avdelingslederne Anne Helene Øpstebø - RM Yngvild Bøe - Språk/samffag Oddbjørn Fauske - Realfag Personalansvar Skaffe vikarer når lærer er syk/har annet fravær Pedagogisk ansvar Koordinering av heldagsprøver og kortere prøver Utplassering av klasser i næringslivet Ekskursjoner Læremidler Forsikringsordning for elever. Egne lærere. 15 Parkeringsregler for Sandsli vgs. 16 Ansatte IKT regler Bjørn Eliassen - Fagleder Håndheve trafikk- og parkeringsavvikling Verneleder Koordinere skolens HMS og miljøarbeid Eksamensavvikling og klagebehandling Praktisk tilrettelegging av skolens drift Elevhilsen 23 I:Sandsli\Arkivmapper SVS\Arkiv\08\080\Elevhåndbok Adressen til skolen: Besøksadresse: Sandslimarka 51 Postadresse: Postboks 44 Sandsli Bergen Telefon: Telefaks: Internettadresse.: E-Postadresse: Viktige telefonnumre utenom skoletiden: Rektor Rune Dolvik Ass. rektor Silvia Rovira Fagleder Bjørn Eliassen Driftsleder Tom Samuelsson Elevinspektør Stig Hammersland Elevtjenesten Stig Hammersland - Elevinspektør Holdningsskapende arbeid Forebygging av uønsket atferd Støttespiller for elevrådet Ansvar for arrangementer som er felles for elever ved skolen Behandling av disiplinærsaker Samarbeid med russestyret Rådgivere: Eli Hellevik Arvid Vorland Sosialpedagogisk rådgivning og yrkesveiledning Økonomisjef: Bjarne Hagen Ekspedisjonen: Anne Siri Thuland og May Olsen Tar imot henvendelser og gir informasjon Leverer ut søknadsskjemaer stipend/lån Bibliotekar: Anne Katrin Fikke og Ann-Charlotte Aksnes 3

4 Skolerute for Sandsli videregående skole

5 Informasjon På internettadressen: finnes viktig informasjon om skolen. For eksempel: Ulike aktiviteter Læreplaner Skolerute, undervisningstilbud etc. Lover og regler Reglement På Skolearena finnes informasjon om ført fravær, underveisvurdering og karakterer. Skolen bruker læringsplattformen It`s Learning (www.skoleportalen.no) hvor du blant annet finner: Fag- og temabank Informasjon Årsplan Eksamensdatoer Rettigheter ved eksamen Arbeidsplaner Hjemmeoppgaver Undervisningstid Skoleåret 2015/ TIME 08:00-09:00 2. TIME 09:15-10:15 3. TIME 10:25-11:25 LUNSJ 11:25 11:55 4. TIME 11:55-12:55 5. TIME 13:05-14:05 6. TIME 14:15-15:15 MIDTTIMER OG FAGDAGER time mandag er undervisningsfri for alle, men elevene plikter å delta på ulike aktiviteter. Onsdag 7. time (15:20 16:20) 24 fredager i skoleåret er fagdager. Oversikt over disse finner du på skolens hjemmesider under adressen: 5

6 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune 1. Formål Opplæringa i skule og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skulen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav, og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Skulen skal arbeide for å hindre at elevar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar. Formålet med ordensreglementet er å skape eit godt klima for samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle elevar og tilsette i skulesamfunnet og danne grunnlaget for vurdering i orden og åtferd (jf. Opplæringslova 1-1, 3-7 og forskrift til opplæringslova 12-1). 2. Virkeområde Reglementet gjeld for alle fulltids-, deltids- og utvekslingselevar og lærlingar/lærekandidatar under opplæring ved skulen, og, så langt det høver, også for vaksenopplæringa sine elevar og andre når opplæringa er i skulen sin regi. Reglementet gjeld i timane, friminutta, på veg til og frå skulen og ved opplæringsformer og aktivitetar i skulen sin regi både på og utanfor skulen sitt område (til dømes ekskursjonar og elevreiser). 3. Plikter og ansvar Elevane har plikt til å rette seg etter dei lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skulen sine tilsette og medelevar med omsyn og respekt. A. Møte presis Elevane har plikt til å møte presis til opplæringa og delta aktivt i all opplæring. Dersom eleven ikkje kan møte til avtalt tid, må han/ho gje melding til skulen snarast råd. Eleven skal snarast mogeleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp der -som han/ho ikkje kan gjere arbeidet til avtalt tid. B. Delta aktivt Elevane skal vere aktivt med i opplæringa i den form lærarane tilrettelegg og gjennomfører opplæringa i sam-svar med læreplanane (jf. opplæringslova 3-4, 2. ledd). Elevane pliktar å delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget (jf. forskrift til opplæringslova 3-3, 3. ledd). Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar (jf. forskrift til opplæringslova 3-3, 3. ledd). Dette kan bety at eleven ikkje får be-stått kompetansebevis/vitnemål. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 3 C. Bruk av utstyr Alt utstyr som nyttast i læringsarbeidet må brukast på ein slik måte at undervisninga eller læringsarbeidet ikkje blir forstyrra. Elevane må bruke det utstyret som læraren bestemmer. Elevane har sjølve ansvar for sine personlege eigedelar. D. Bruk av verne- og tryggleiksutstyr Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidsklede og verneutstyr som læraren krev og/ eller som er påbode av Arbeidstilsynet. Elevar som ikkje rettar seg etter dette skal visast bort frå undervisninga. E. Teieplikt Dersom elevar gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i samband med vidaregåande opplæring blir kjende med bestemte opplysningar som dei ikkje skal gje vidare, kan skulen påleggje elevane teieplikt. Dette må ikkje vere til hinder for å varsle om kritikkverdige og ulovlege tilhøve. Teieplikta gjeld også etter at eleven har avslutta vidaregåande opplæring (jf.forvaltningslova 13-c). F. Ekskursjonar/reiser i regi av skulen Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i skulen sin regi, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakara-ne og andre dei møter på reisa. Tidsrommet mellom avreise og heimkomsten er å sjå på som skuletid, og or-densreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal delta i det oppsette programmet for turen. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skulen kan føre til heimsending. 4. Forbod Brot på desse reglane vert handsama etter reglane i ordensreglementet. Alvorlege brot vil bli melde til politiet. A. Vald, tjuveri, sjikane Vald, tjuveri, mobbing, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane p.g.a. seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd skal ikkje forekomme. Krenking og trakassering av andre gjennom sosiale medier skal ikkje forekomme. Elevane skal ikkje laste ned, lagre eller spreie pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke kren-kjande og/eller er i strid med norsk lov. Elevane skal ikkje spreie lyd- og/eller bildeopptak av andre elevar, lærarar eller andre tilsette utan deira sam-tykke. B. Farlege gjenstandar Det er forbode å ha farlege gjenstandar, våpen eller våpenliknande gjenstandar på skulen sitt område og ved all aktivitet i skulen sin regi. Forskrift om felles ordensog åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 4 C. Rusmiddel Det er forbode å vere påverka av, bruke, oppbevare eller selje rusmiddel på skulen sitt område og ved all akti-vitet i skulen sin regi. D. Tobakk 6

7 Det er ikkje tillate å røykje eller bruke snus på skulens område. 5. Hærverk Skulen sin eigedom, læremiddel og utstyr skal brukast med omtanke. Hærverk og skade på skulens eller medelevars eigedelar kan føre til erstatningsansvar (jf.skadeserstatningslova). Døme på tiltak som kan kome i tillegg til refsingstiltaka i ordensreglementet: a) Elevar kan gjevast høve til å utbetre skadane sjølve dersom dette er føremålstenleg. b) Elevar som har gjort hærverk, kan påleggjast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimeleg forhold til brotet på regelverket. 6. Frammøte og fråvær A. Rutinar Alt fråvær blir registrert i SkuleArena. Eleven må melde frå til kontaktlærar så tidleg som mogeleg dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skuledagen. Kontaktlærar skal ha beskjed om fråvær allereie frå første dag. Sjå eigne rutinar og reglar for skulen. B. Føring av fråvær på dokumentasjonen Alt fråvær blir ført på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Det er ikkje høve til å konvertere enkelttimar til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for deltidselevar skal førast i dagar og timar eller berre i timar. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven må sjølv leggje fram samla dokumentasjon ved slutten av siste termin (jf. forskrift til opplæringslova 3-47, ledd). C. Fråvær som ikkje skal førast på dokumentasjonen Ved planlagt fråvær (jf. 3-47, 4. ledd) skal det søkjast til rektor. Søknaden skal vere skriftleg og grunngjeven, og den skal leverast i god tid. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 5 Fråvær frå opplæringa vert ikkje tillate dersom det kan føre til manglande vurderingsgrunnlag, eller dersom eit fråvær gjer det vanskeleg å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Det blir ikkje gitt permisjon til feriereiser. Feriereiser kan heller ikkje reknast som sjølvstendig studiearbeid. 1. Permisjon inntil 10 dagar Rektor kan gje elevar permisjon inntil samanlagt 10 skuledagar i eit opplæringsår utan at desse dagane skal førast som fråvær på dokumentasjonen dersom eleven kan dokumentera at fråværet skuldast: a) Helse- og velferdsgrunnar For at fråvær som skuldast helsegrunnar ikkje skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. (Gjeld også sjuke barn). Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare i meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjuk-dom, kan fråværet strykast frå og med første fråværsdag. b) Arbeid som tillitsvald c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, har innanfor ramma på 10 skuledagar rett til inntil to dagar fri ved religiøse høgtider som ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset (jf. for-skrift til opplæringslova 3-47, 8. ledd). Eleven må sjølv framvise dokumentasjon ved slutten av siste termin. 2. Sjølvstendig studiearbeid Eleven kan, etter godkjenning frå faglærar, søkje rektor om å få utføre organisert eller sjølvstendig studiearbeid for eitt eller fleire avgrensa tidsrom. Eleven har sjølv plikt til å følgje opp skulearbeidet, slik at det vert grunnlag for vurdering av det sjølvstendige skulearbeidet, og at det vert grunnlag for karakter i faga. Tida som vert nytta til sjølvstendig studiearbeid, skal ikkje førast som fråvær (jf. forskrift til opplæringslova 3-47, 7. ledd). 7. Vurdering i orden og åtferd Føremålet med vurdering i orden og i åtferd er å hjelpe til i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gje informasjon om eleven sin orden og åtferd (jf. forskrift til opplæringslova 3-2, 4. ledd). Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordens- og åtferdsreglementet ved skulen (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 1. ledd). Brot på ordensreglementet kan føre til nedsett halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i både orden og i åtferd. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 5. ledd). Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 6 Det er ingen fritak frå karakterar i orden og åtferd. I fastsetjinga av karakterane i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klan-derverdig eller grov (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 5. ledd). Det er berre standpunktkarakteren i orden og i åtferd som reknast som enkeltvedtak og som løyser ut klagerett. A. Vurdering i orden Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna at eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal 7

8 gje-rast, og har med nødvendige læremiddel og utstyr (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 2. ledd). B. Vurdering i åtferd Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 3. ledd) 8. Varsling Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter (jf. forskrift til opplæringslova 3-7, 1. ledd). Det er ikkje krav om varsling ved fare for karakteren 1. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter, eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd (jf. forskrift til opplæringslova 3-7, 2. ledd). Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurde-ring med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd. Elevar over 18 år kan gi samtykke til at foreldre kan varslast. 9. Reaksjonar ved brot på ordens- og åtferdsreg-lementet Alle refsingstiltak blir registrerte i SkuleArena. Ordensreglementet fastset kva for refsingstiltak skulen kan bruke. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast (jf. opplæringslova 3-7, 3. ledd). Skulepersonalet har ei særleg plikt til å ha omsorg for elevane på skulen. Personalet har såleis ikkje berre rett, men også plikt til å gripe inn for å hindre at elevar skader eller plagar andre eller skader seg sjølv eller skuleei-gedommen (jf. opplæringslova kap. 9A). Nødrett og nødverje gir ein viss rett for personalet på skulen til å stoppe valdelege handlingar mellom elevar med fysisk makt og til å verje seg sjølv mot elevar som er trugande eller valdelege (jf. straffelova 47 og 48). Det kan ut frå forholda vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevar skader seg sjølve eller andre, eller skader eigedommen til skulen eller eigedomen til andre. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 7 A. Refsingstiltak utan klagerett 1. Munnleg påtale frå ein av dei tilsette ved skulen. 2. Merknader. 3. Bortvising frå den aktuelle timen/aktiviteten for resten av arbeidsøkta etter vedtak fatta av faglærar. Skulen har framleis tilsynsansvar for eleven. 4. Bortvising frå skulen resten av skuledagen etter vedtak fatta av rektor. B. Refsingstiltak med klagerett Følgjande er enkeltvedtak med klagerett og skal handsamast etter forvaltningslova: 1. Annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv. 2. Bortvising frå eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv. 3. Bortvising for ein heil skuledag - og inntil fem skuledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv. 4. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesdirektør opplæring om pålagt skifte av skule etter sak om vald eller mobbing. 5. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesdirektør opplæring om bortvising for resten av 1. skuleåret. 6. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesdirektør opplæring om bortvising for resten av skuleåret med tap av rett til vidaregåande opplæring. Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skulen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan eleven visast bort for resten av skuleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skuleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter 3-1 (opplæringslova 3-8). C. Presiseringar av reaksjonar ved brot på ordens- og åtferdsregle-mentet Ved skade eller tilgrising på skulen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing eller erstatning etter reglane i skadeserstatningslova. Alle typar straffbare forhold som skjer i samband med skulens verksemd bør meldast til politiet. Politiet må deretter på sjølvstendig grunnlag finne ut om vilkåra for strafferettsleg forfølging, eventuell ransaking og beslag er til stades. 10. Reaksjonsmåtar ved fusk på prøver Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttande prøver) vil telje med i vurde -ringa av karakteren i åtferd. Det vil ikkje bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir annullert. Fusk er å bryte reglane for hjelpemiddelbruk. Det betyr at dersom eleven t.d. hentar noko frå nettet når læraren har sagt at nettet ikkje skal brukast, er det fusk. Plagiat er å hente noko frå nettet eller andre kjelder utan å oppgje kor det er henta frå. Då viser eleven låg måloppnåing, og oppgåva kan få ein låg fagkarakter. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune Reaksjonsmåtar ved fusk ved eksamen Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen (jf. forskrift til opp-læringslova 3-37, 4. ledd). Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland. For elevar som får ek-samen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort (jf. forskrift til opplærings-lova 3-37, 5. ledd). 8

9 Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist tidlegast eitt år etter den annullerte eksamen (jf. forskrift til opplæringslova 3-37, 4. ledd). Fusk eller forsøk på fusk på eksamen vil få konsekvensar for karakteren i åtferd. 12. Bortvising frå eksamen Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen. Dersom åtferda til ein elev er i strid med dei retningslinene som utdanningsdirektoratet / fylkeskommunen har for eksamen, kan eleven, etter å ha blitt åtva-ra, visast bort. Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesman-nen i Hordaland. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedta-ket om bortvising (jf. forskrift til opplæringslova 3-36, 1. ledd). 13. Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordens- og åtferdsreglementet der eleven har klagerett Før det vert sett i verk tiltak mot elevar som bryt ordensreglementet, skal eleven få høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. I grunngjevinga frå rektor skal det visast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar som vert nytta. Ved brot på ordensreglementet som kan føre til bortvising for meir enn resten av skuledagen, skal vedtaket grunngjevast i eige brev til eleven. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett, klagefrist og rett til å sjå eventuelle dokument i saka (jf. forvaltningslova 27, 3. ledd). Vedtaket kan setjast i verk umiddelbart og har ingen betyding for klageretten. Eleven skal også få orientering om at det i spesielle høve kan søkjast om utsetjing av sjølve bortvisinga til handsaminga av ein eventuell klage er sluttført (jf. forvaltningslova 27, 3. ledd). 14. Klagehandsaming Ein klage skal vera skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga over, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. A. Klagen skal sendast til den som har gjort vedtaket Klage over bortvising inntil 5 dagar skal sendast til rektor. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 9 Klage over annullering og bortvising frå eksamen skal sendast til rektor. Klage over bortvising for resten av skuleåret, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til fylkesdi-rektør opplæring. Dersom rektor opprettheld bortvisingsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med utgrei -ing og grunngjeving for dette vedtaket til fylkesdirektør opplæring som klageinstans. Dersom rektor opprettheld vedtaket om annullering av eksamen eller bortvising frå eksamen, skal rektor sende klagen vidare til Fylkesmannen i Hordaland. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet og av utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. B. Klageinstansar Ved vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv, er klageinstans Fylkesmannen i Hordaland. Ved vedtak om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv, er klageinstans Fylkesmannen i Hordaland. Ved vedtak om bortvising for inntil 5 dagar som er fatta av rektor, er fylkesdirektør opplæring klageinstans. Ved vedtak om bortvising for resten av skuleåret som er fatta av fylkesdirektør opplæring, er klageinstansen den fylkeskommunale klagenemnda. Ved vedtak om tap av opplæringsrett som fylkesdirektør opplæring har fatta, er klageinstansen Fylkesmannen i Hordaland. 15. Tillegg til ordens- og åtferdsreglementet For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordens- og åtferdsreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor fastsette tilleggsreglar. Desse kan ikkje vere i sta-den for eller i strid med reglementet. Dette kan t.d. gjelde IKT-utstyr og mobiltelefonar Reiser og skuleturar Internatreglement Reglar for spesialrom, som t.d. skulekjøkken, laboratorium og verkstader Ordensteneste Eventuelle andre spesielle tilhøve Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 10 tillegg til skolereglementet på Sandsli vgs Uniformsreglement for elever på RM-fag Elever på Restaurant og matfag kan ikke forlate skolens eiendom i uniform uten tillatelse. Vg1 RM På kjøkken/bakeri: Hvit kokkejakke, hvit eller pepitarutet kokkebukse, forstykke, båtlue /kokkehatt, klogger. I restaurantene: Sort bukse/skjørt, hvit skjorte, sorte sko og strømper. Vg2 MATFAG Hvit jakke/bakerbluse, hvit eller pepitarutet bukse, forstykke, båtlue/skaut, klogger. Vg2 KOKK og SERVITØRFAG På kjøkkenet: Hvit kokkejakke, hvit eller pepitarutet kokkebukse, forstykke, båtlue /kokkehatt, klogger. I restauranten: Sort bukse/skjørt, hvit skjorte, sorte sko og strømper. Crocks eller liknende fottøy godtas ikke. Bruk av smykker/pynt i paraksisundervisningen Synlig piercing i ansiktet er ikke tillatt under praksisundervisning. På VG2 Matfag gjelder forbudet også ørepynt, da bransjen ikke tillater det. På VG1 RM og VG2 KS tillates diskret ørepynt. Neglelakk, synlige smykker, armbånd og ringer er heller ikke tillatt, med unntak av giftering/forlovelsesring. 9

10 (Fortsatt fra side 9) Kildesortering av avfall Papir og annet avfall i klasserommene Alle klasserom/verksteder har én beholder til papir og én beholder til annet avfall. Når papirbeholderen er full, tømmes den av ordenseleven i papirbeholdere i kildesorteringsrommet. Annet boss legges i den røde bossbeholderen. Denne beholderen tømmes av renholdspersonalet. For annet avfall: Ta kontakt med lærerne, som gir informasjon om riktig sortering i henhold til en mer utfyllende instruks om avfallssortering utdelt til de ansatte. Behandling av avfall i undervisningsverk-stedene Organisk avfall Organisk avfall (grisemat) fra kjøkken, spisesal, bakeri og kantine skal kildesorteres i henhold til lov om slikt avfall og samles i egne beholdere som tømmes i grisematrommet etter behov. Grisematrommet vaskes daglig etter oppsatt turnus. Glass, porselen og metaller Alt glass og metallbokser legges i beholderne som er satt ut til dette formålet. Når en skuff er full, bringes den til oppbevaringsrommet, og en tom tas tilbake. Porselen blir behandlet som restavfall. Slikt avfall må skylles før det kastes. Papp Papp, bølgepapp, kartonger og lignende plasseres i papirrommet. Kartonger legges hele i egen binge for dette. Branninstruks Når brannalarmen går, skal alle forlate bygget. Lærerne skal sørge for at vinduer og dører blir lukket, og at klassen går ut av bygget via rømmingsveiene som går fram av branninstruksen, utlevert til alle ansatte. Lærerne rapporterer til nærmere angitte personer når klassen er kommet ut. Alle trekker seg langt vekk fra dørene slik at ikke andre forsinkes. Biler parkert nær bygget må eventuelt flyttes. Særskilt tilrettelegging ved eksamen Elever med spesielle behov skal ha mulighet til å få forholdene lagt slik til rette at de kan få vise sin helhetlige kompetanse ut fra målene i læreplanene. Tiltakene må være slik at eleven får anledning til å dokumentere grad av måloppnåelse, men likevel ikke så omfattende at eleven får fordeler i forhold til dem som ikke får tilrettelegging. Aktuell tilrettelegging kan være: forlenget tid, hjelp til å føre besvarelsen, opplesing av oppgaveteksten, eget eksamensrom, hvilerom, oppblåsing av tekst, alternative eksamensformer, spesielle tilrettelegginger for blinde/svaksynte/hørselhemmede/ fremmedspråklige. Frist for å søke om spesielle tiltak og særskilt tilrettelegging ved eksamen er 1. april. Rektor avgjør søknaden. Elevene bør snarest mulig ta opp sin spesielle situasjon med kontaktlærer. 5. Kriterier for karakterer i orden og atferd Karakterene i orden og atferd skal ifølge lov og forskrifter gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar og orden, og at eleven er ryddig, punktlig og pålitelig, om eleven opptrer hensynsfullt, realt og høflig mot andre På Vg1 avholdes det klasselærermøte midt i første termin, for at elevene skal få tilbakemelding på den standard skolen forventer ved vurderingen God. Referat fra møtet kan brukes som dokumentasjon i eventuelle klagesaker. Karakterene i orden og atferd settes etter en tredelt skala: A) God (G). Vanlige god orden og vanlig god atferd. B) Nokså god (NG). Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. C) Lite god (LG). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. GOD Eleven skal vise arbeidsvaner som bærer preg av ansvar, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Den enkeltes opptreden overfor andre i skolesamfunnet skal være hensynsfull, real, tolerant og høflig. NOKSÅ GOD Orden: Hyppig forsentkomming og manglende bøker, utstyr og arbeids- og treningstøy. Ikke overholdte avtaler om innleveringsoppgaver o.l. Dårlig orden i skriftlig arbeid/ arbeidsbøker. Manglende orden på arbeidsplass, i garderober og undervisningsrom. Neglisjering av ordenselevtjenesten. Påtakelig stort timefravær som virker uheldig for læringsmiljøet. Atferd: Lite hensynsfull og intolerant atferd overfor medelever og ansatte. Neglisjering av beskjeder/pålegg fra ansatte. Forstyrring av undervisningen. Spising/drikking i timene. Forsøpling av skolemiljøet. Brudd på røykeforbudet. Fusk på prøver. Bruk av rusmidler på skolen eller å møte i påvirket tilstand. Spytting inne i bygningen og ved inngangsdørene. Uhøvisk atferd i skolens fellesrom. Hærverk. LITE GOD Orden: En enda sterkere grad av forsømmelser i forhold til kriteriene for karakteren Nokså god. I tillegg: Ignorering av sikkerhets- og brannvernforskrifter. Atferd: Enda alvorligere brudd på skolens reglement enn det som er nevnt under karakteren Nokså god. VEDRØRENDE VITNEMÅLET Husk å sjekke at ditt vitnemål er blitt overført til vitne- 10

11 målsdatabasen til Samordna opptak. Dette må du gjøre etter at vitnemålet er skrevet ut fra skolen. Dersom det av en eller annen grunn ikke er overført, må du kontakte skolen straks ellers kan du risikere å miste studieplass. 11

12 Slik søker du: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ekassen.no Stipend og lån i Elever i vanlig videregående opplæring kan søke om både stipend og lån. Når du fyller ut søknaden, vil du automatisk få de stipendene du har rett til. Du skal kun ta stilling til om du ønsker å ta opp lån eller ikke. Grunnstipendet blir behovsprøvd selv om du er over 18 år. Husk at du selv må søke om stipendet! Du kan søke via når du har sagt ja til skoleplass. Er du registrert hos Lånekassen fra før, kan du søke på Dine sider på Her kan du bruke MinID.kodene til pålogging (MinID har du fått i brev i posten, eller du kan bestille fra eller tlf Her kan du sjekke om søknaden din er ferdigbehandlet eller hvor lenge du må vente på svar. Første utbetaling hvert halvår blir sendt deg gjennom skolen og må heves i banken eller på posten. Resten av utbetalingene blir satt inn på din bankkonto den 15. i hver måned. Dette kan du søke om: Maksimalt beløp: Kommentar: Grunnstipend Inntil kroner per måned. Avhengig av foreldres inntekt og formue. Bostipend - kun til borteboere kroner per måned Uavhengig av foreldres inntekt og formue. Det må være nødvendig å bo borte. Reisestipend Ingen maksimal grense. Uavhengig av foreldres inntekt og formue. Det må være nødvendig å bo borte. Det er en egenandel på kr 1 068,- Hvis du bor borte når du går på skole, kan du få reisestipend til tre tur-retur-reiser per skoleår. Forsørgerstipend Inntil kroner per måned for hvert av de to første barna. Avhengig av eventuell ektefelles/samboers/partners inntekt Lån til hjemmeboere Inntil kroner per måned Avhengig av foreldres inntekt/formue. Lån til borteboere Inntil kroner per måned Avhengig av foreldres inntekt/formue Husk å oppgi kontonummeret ditt! Søknadsfrister: 15. november 2015 for hele skoleåret mars 2016 for vårsemesteret

13 Utstyrsstipend Alle elever i videregående får utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd. Alle må søke på nett (se link lenger ned på siden) Fra skoleåret får du som er elev gratis lærebøker på skolen. I tillegg får du et ikke-behovsprøvd stipend fra Lånekassen. Det skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, og kalles utstyrsstipend. Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilken utdanning du tar. Det er tre satser, her på Sandsli vgs gjelder to satser 967 kroner per år kroner per år Studiespesialisering Musikk, dans og drama Helse- og sosialfag Elektrofag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Idrettsfag Design og håndverk Restaurant- og matfag Les mer om stipend, lån, hvor mye du kan få og om tilbakebetaling på eller på skolens hjemmeside: 13

14 ELEVENES SKOLEMILJØ 9 Opplæringsloven skal sikre elevene et godt miljø. 9 a, -1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Skolen har gode lokaler, så vi har anledning til å prioritere arbeidet for å forbedre det psykososiale miljøet for å fremme trivsel og læring for alle ved å forebygge mobbing, diskriminering, rus og rasisme. Mobbing kjennetegnes av tre kriterier: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side. (Internasjonal definisjon konf. Veileder til opplæringsloven) Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Skolens ansvar for elevenes eiendeler. Skolen har ikke erstatningsansvar for elevenes eiendeler som blir stjålet eller kommer bort på annen måte. Elever som har fått bærbar PC har også fått låsbart skap. Vi selger kodelås, kr 70,- pr. stk. Egne lås kan brukes. Eleven må selv erstatte lås dersom en glemmer kode eller nøkkel. Bruk av garderobeskap eller annen oppbevaring er frivillig, og elever oppfordres til å ta godt vare på eiendeler som betraktes som ekstra verdifulle. Skolen har satt i gang samarbeidsprosjekt som vi kaller Ung til ung formidling, så det forebyggende arbeidet er i gang. Våre elever går ut i ungdomsskolene i bydelen for å diskutere holdningsskapende arbeid mot rus, rasisme, vold, konflikter og mobbing med elevene der. Personalet har plikt til å reagere overfor krenkende atferd. Skolen har plikt til å behandle henstillinger fra elever og foreldre om tiltak for å forbedre miljøet. Skolen må fatte enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Elevdemokrati Loven sikrer medbestemmelse for elevene, og dermed får det stor betydning at vi utvikler et aktivt og representativt elevdemokrati. Det har skolen lagt til rette for, blant annet ved at styrene for elevrådet og russen har egne kontor for å ivareta elevenes interesser. Kostpenger Hordaland fylkeskommune har bestemt at elevene i studieretning for restaurant- og matfag skal betale kostpenger. For skoleåret 2013/2014 blir kostpengeregningen for de forskjellige klassene følgende: Vg1 RM kr pr. år Vg2 Kokk og servitørfag kr pr. år Vg2 Matfag kr pr. år 14

15 Forsikringsordning for elever Ulykkesforsikring gjelder bl.a. for: elever i videregående skoler Dekker ulykkesskader: på direkte vei til/fra hjem - skole i friminuttene (på og utenfor skolens område) under idrettsutøvelse, utflukter, reiser, bedriftsbesøk o.l. som foregår utenfor skolens område, men som skjer i skolens regi Reiseforsikringen gjelder: i hele verden under opphold og på reiser, når reisen er i skolens regi, og medfører minst 1 overnatting på reiser med inntil 3 måneders varighet ikke i hjemmet eller på reise mellom hjem og undervisningssted (dekkes av ulykkesforsikringen) Egne lærere Kontaktlærer: Faglærere: Foreldres/foresattes bekreftelse på at de er kjent med innholdet ( Gjelder elever som er under 18 år) Vi som foreldre/foresatte har gjort oss kjent med innholdet i dette heftet, og vil samarbeide etter beste evne for at eleven skal kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. (Etter signering av foreldre/foresatte skal eleven forevise dette til kontaktlærer) Sted Dato Signatur 15

16 Parkeringsregler ved Sandsli vg. skole 1) Parkering foregår på følgende steder: Ansatte parkerer fortrinnsvis på skolens sør- og østside (framsiden) Elever skal parkere på skolens nordside (baksiden), kun unntaksvis kan elever parkere på sørsiden, og da helt borte mot berget. Sykler settes i eget stativ på skolens østside Mopeder og motorsykler parkeres utenfor skolens bakeri, innenfor felt merket MOPEDER I russetiden skal russebiler benytte plassene lengst mot nordøst (i kroken på baksiden) 2) Oppstilling: Alle kjøretøy plasseres innenfor oppmerkede felt 3) Reserverte (*) plasser: I arbeidstiden, , skal disse plassene være tilgjengelige for de som plassene er ment for. Vi har to plasser for elbiler, på baksiden (mot nord). Vennligst parker ikke på disse plassene. 4) Sanksjonsmidler: Parkering i strid med parkeringsvilkårene kan medføre borttauing dersom: a) motorvognen står til hinder, og i strid med parkeringsvilkårene b) fører/ eier av motorvogn ikke etterkommer varsel, og etter rimelig tid ikke fjerner den feilparkerte motorvognen Disse reglene erstatter tidligere parkeringsbestemmelser. (*) Reserverte plasser er for vaktmestrene, kroppsøvingslærerne, ansvarlig for varemottaket, handicapplasser og reserverte plasser for el-biler. 16

17 Ansatte uten bilde Trine Marcussen Realfag Guro S. Nygård Språkfag Helene Rasmussen Språkfag Bildene er fra vårens tur til Skjergardsheimen 17

18 18

19 Reglement for bruk av PC ved Sandsli vgs skoleåret 14/15 Elever ved Sandsli vgs er underlagt Hordaland Fylkeskommune (HFK) sitt IKT-reglementet og HFK sitt ordensreglement. Utdrag fra HFK sitt ordensreglement 10 Skolen sitt datautstyr og nettverk skal berre nytast til skolerelatert arbeid. Elevane skal ikkje nytte skolen sitt datautstyr eller nettverk til å laste ned, lese, lagre eller spreie andre sitt åndsverk (t.d. musikk, film og liknande), spel, pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke krenkande og/eller er i strid med norsk lov. Skolen sitt datautstyr og nettverk skal heller ikkje nyttast til nettspel som ikkje er ein lekk i læringsarbeidet. Det er dermed ikke lov å ha nedlastningsprogrammer for ulovlig nedlastning av musikk, film osv, installert på PCen (f.eks. LimeWire). I undervisningssituasjonen skal PCen kun brukes til undervisningsformål. Det er f.eks ikke lov å: være pålogget noen former for chatting, nettsamfunn og spill (f.eks facebook, msn o.l) lytte på musikk uten samtykke fra faglærer Det er faglærer som bestemmer når PCen skal brukes i undervisningen, ikke den enkelte elev. PCen skal være lukket ved timestart, og den skal ikke åpnes før lærer gir beskjed om det. KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ REGLENE Faglærer fører anmerkninger dersom eleven benytter PCen på en måte som ikke samsvarer med reglene (som for eksempel å være pålogget spill, msn eller facebook i timen) Ved brudd på reglene kan faglærer, i tillegg til å gi anmerkninger, nekte eleven å bruke PCen i timen Ved mistanke om mislighold kan faglærer/systemansvarlig uten forvarsel trekke inn maskinen til kontroll. Ved brudd på skolens regler, kan eleven stenges ute fra HFK sitt pedagogiske nett Ved gjentatte brudd på reglene, kan datamaskinen inndras. 19

20 Hyggelig hilsen fra elevrådsleder Kommer når ny elevrådsleder er valgt 20

21 VISJON Sandsli vgs er en kvalitetsskole med et stimulerende og inkluderende læringsmiljø PEDAGOGISK PLATTFORM Vi tror at de beste forutsetninger for tilegning av kunnskaper og danning av meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Lærerne ved Sandsli vgs tar tak i nye utfordringer ved at de er endringsvillige og holder seg faglig og teknologisk oppdaterte. Ved Sandsli vgs respekterer og anerkjenner lærerne elevene sine, men de beholder ledelsen, inkluderer og skaper trygghet. Lærerne gir elever ved Sandsli vgs tro på egen læringsevne slik at de blir i stand til å møte fremtidige utfordringer. Elevene blir stimulert og ansvarliggjort i egen læreprosess og de får oppmuntring og konstruktive tilbakemeldinger. Våre elever skal oppleve gleden ved å samhandle med andre og ved å være en del av et spennende og utfordrende læringsmiljø. Sandsli vgs gir ungdom opplæring tilpasset den enkelte i et trygt og inkluderende miljø. 21

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane

Detaljer

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Heimel: http://lovdata.no/all/hl-20030704-084.html Lov om private skular http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060714-0932.html Forskrift til privatskolelova

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Gjeld frå 1. august 2016 INNHALD 1 Formål... 2 2 Verkeområde... 2 3 Rettane til elevane... 2 4 Pliktene til elevane...

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3905-2 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Fylkestinget

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas Felles ordens- og atferdsreglement Metis videregående Bergen private gymnas Rev. 20.8.2016 Innhold 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. PLIKTER OG ANSVAR... 3 A. MØTE PRESIS... 3 B. DELTA AKTIVT... 3 C. BRUK AV UTSTYR...

Detaljer

Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement

Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3905-6 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Innhald Heimel REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Heimel side 1 Formål 1 side 2 Virkeområde 2 side 2 Plikter og ansvar 3, pkt.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen 8.6.2015 jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 Iverksett

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis Akademiet videregående Bergen private gymnas

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis Akademiet videregående Bergen private gymnas Felles ordens- og atferdsreglement Metis Akademiet videregående Bergen private gymnas Rev. 1.8.2016 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. PLIKTER OG ANVAR... 3 A. Oppmøte og deltakelse... 3 B.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FELLES REGLAR FOR ALLE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29 10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING Herøy vidaregåande skule SKULEREGLEMENT Skulereglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel i opplæringslova

Detaljer

Sirdal kommune Skuleeininga

Sirdal kommune Skuleeininga Sirdal kommune Skuleeininga FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT for elevar ved grunnskulane i Sirdal kommune Forskrift om ordensreglement er heimla i opplæringslova 2-9, og fastsett av Utval for oppvekst og levekår

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Vedtatt av styret for Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS (YBA) med hjemmel i friskolelovens bestemmelser, 3-9 og 3-10.

Vedtatt av styret for Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS (YBA) med hjemmel i friskolelovens bestemmelser, 3-9 og 3-10. Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS (YBA) Skolereglement Vedtatt av styret for Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS (YBA) med hjemmel i friskolelovens bestemmelser, 3-9 og 3-10. 1 Formål Yrkesskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule Fastsett med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7 og 9A-10, forskrift til opplæringslova av 23. juni

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Lillehammer videregående skole

Lillehammer videregående skole Lillehammer videregående skole Elevhefte 2015/2016 1 Hilsen fra rektor De tre videregående skolene på Lillehammer er slått sammen til en felles skole, og består i dag av tre avdelinger Sør, Nord og Mesna.

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer