SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder"

Transkript

1 SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok Elevens navn

2 Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående skole er det tradisjon for at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom en positiv innstilling til læringsar-beidet, og alle du skal samarbeide med. Vi tar vare på hverandre, og tåler ulikheter. Arbeidsinnsats og fremmøte er nøkkelen til læring og positive opplevelser på skolen. Det er også en god følelse ved årets slutt å vite at du gjorde ditt beste. Lærerne er her for å hjelpe deg på læ-ringsveien, gjennom god undervisning og veiledning. Vi har store forventninger til deg som elev. Det er morsomt å lære sammen med andre, og vi utvikler oss best i møtet med andre mennesker. Ta vare på den muligheten. Sandsli skal være et sted der alle kan føle seg trygge, blir respek-tert og inkludert. Det er viktig at du er med og bidrar til at dette skjer i hverdagen. Vanlig folkeskikk og høflighet er alltid en god start for god og positiv kom-munikasjon. Vi som er ansatt ved Sandsli videregående skole vil gjøre vårt ytterste for at du skal oppleve Sandsli som et godt sted å lære og et godt sted å være. Lykke til med skoleåret 2014/15! Vennlig hilsen Rune Dolvik rektor 2

3 Innholdsfortegnelse Side Sentrale personer på skolen Rektor har ordet 2 Sentrale personer på skolen 3 Skolerute Generell info, undervisningstider og fagdager 5 Ordensreglement 6 Tilleggsregler for Sandsli vgs. Kildesortering Branninstruks Kriterier for karakterer i orden og atferd 11 Statens lånekasse 12 Kostpenger 14 Skolemiljø, eiendeler, betaling for materiell Skolens ledelse Rune Dolvik - Rektor Overordnet ansvar for skolens drift Harald Hermansen Assisterende rektor Eksamen Elevadministrasjon Avdelingslederne Anne Helene Øpstebø - RM Yngvild Bøe - Språk/samffag Oddbjørn Fauske - Realfag Personalansvar Skaffe vikarer når lærer er syk/har annet fravær Pedagogisk ansvar Koordinering av heldagsprøver og kortere prøver Utplassering av klasser i næringslivet Ekskursjoner Læremidler Forsikringsordning for elever. Egne lærere. 15 Parkeringsregler for Sandsli vgs. 16 Ansatte IKT regler Bjørn Eliassen - Fagleder Håndheve trafikk- og parkeringsavvikling Verneleder Koordinere skolens HMS og miljøarbeid Eksamensavvikling og klagebehandling Praktisk tilrettelegging av skolens drift Elevhilsen 23 I:Sandsli\Arkivmapper SVS\Arkiv\08\080\Elevhåndbok Adressen til skolen: Besøksadresse: Sandslimarka 51 Postadresse: Postboks 44 Sandsli Bergen Telefon: Telefaks: Internettadresse.: E-Postadresse: Viktige telefonnumre utenom skoletiden: Rektor Rune Dolvik Ass. rektor Harald hermansen Fagleder Bjørn Eliassen Driftsleder Tom Samuelsson Elevinspektør Stig Hammersland Elevtjenesten Stig Hammersland - Elevinspektør Holdningsskapende arbeid Forebygging av uønsket atferd Støttespiller for elevrådet Ansvar for arrangementer som er felles for elever ved skolen Behandling av disiplinærsaker Samarbeid med russestyret Rådgivere: Eli Hellevik Arvid Vorland Sosialpedagogisk rådgivning og yrkesveiledning Økonomisjef: Bjarne Hagen Ekspedisjonen: Anne Siri Thuland og May Olsen Tar imot henvendelser og gir informasjon Leverer ut søknadsskjemaer stipend/lån Bibliotekar: Yngvild Bøe 3

4 august 10 Skolerute for Sandsli videregående skole september 21 Elevfrie dager august 2014 september 2014 oktober 18 Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre november 19 Planleggingsdager for desember 15 lærerne januar februar mars april 18 mai 17 Skolestart mandag 18. august juni 17 SUM 190 oktober 2014 november 2014 desember 2014 Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Høstferie oktober Planleggingsdag 7. november Siste skoledag før juleferien 19.des. Innsamling for elevene 23. oktober Planleggingsdag for lærerne 23. oktober januar 2015 februar 2015 mars 2015 Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Første skoledag etter juleferien 5. jan Planleggingsdag 6. februar Vinterferie februar Påskeferie 30. mars - 6. april april 2015 mai 2015 juni 2015 Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Off. høytidsdag 1. mai Kr. himmelfartsdag 14. mai Siste skoledag før ferien 23. juni Fridag fredag 15. mai 2. pinsedag 25. mai 4

5 Informasjon På internettadressen: finnes viktig informasjon om skolen. For eksempel: Ulike aktiviteter Læreplaner Skolerute, undervisningstilbud etc. Lover og regler Reglement På Skolearena finnes informasjon om ført fravær, underveisvurdering og karakterer. Skolen bruker læringsplattformen It`s Learning (www.skoleportalen.no) hvor du blant annet finner: Fag- og temabank Informasjon Årsplan Eksamensdatoer Rettigheter ved eksamen Arbeidsplaner Hjemmeoppgaver Undervisningstid Skoleåret 2014/ TIME 08:00-09:00 2. TIME 09:15-10:15 3. TIME 10:25-11:25 LUNSJ 11:25 11:55 4. TIME 11:55-12:55 5. TIME 13:05-14:05 6. TIME 14:15-15:15 MIDTTIMER OG FAGDAGER time mandag er undervisningsfri for alle, men elevene plikter å delta på ulike aktiviteter. Onsdag 7. time (15:20 16:20) 24 fredager i skoleåret er fagdager. Oversikt over disse finner du på skolens hjemmesider under adressen: 5

6 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune 1. Formål Opplæringa i skule og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skulen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav, og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Skulen skal arbeide for å hindre at elevar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar. Formålet med ordensreglementet er å skape eit godt klima for samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle elevar og tilsette i skulesamfunnet og danne grunnlaget for vurdering i orden og åtferd (jf. Opplæringslova 1-1, 3-7 og forskrift til opplæringslova 12-1). 2. Virkeområde Reglementet gjeld for alle fulltids-, deltids- og utvekslingselevar og lærlingar/lærekandidatar under opplæring ved skulen, og, så langt det høver, også for vaksenopplæringa sine elevar og andre når opplæringa er i skulen sin regi. Reglementet gjeld i timane, friminutta, på veg til og frå skulen og ved opplæringsformer og aktivitetar i skulen sin regi både på og utanfor skulen sitt område (til dømes ekskursjonar og elevreiser). 3. Plikter og ansvar Elevane har plikt til å rette seg etter dei lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skulen sine tilsette og medelevar med omsyn og respekt. A. Møte presis Elevane har plikt til å møte presis til opplæringa og delta aktivt i all opplæring. Dersom eleven ikkje kan møte til avtalt tid, må han/ho gje melding til skulen snarast råd. Eleven skal snarast mogeleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp der -som han/ho ikkje kan gjere arbeidet til avtalt tid. B. Delta aktivt Elevane skal vere aktivt med i opplæringa i den form lærarane tilrettelegg og gjennomfører opplæringa i sam-svar med læreplanane (jf. opplæringslova 3-4, 2. ledd). Elevane pliktar å delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget (jf. forskrift til opplæringslova 3-3, 3. ledd). Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar (jf. forskrift til opplæringslova 3-3, 3. ledd). Dette kan bety at eleven ikkje får be-stått kompetansebevis/vitnemål. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 3 C. Bruk av utstyr Alt utstyr som nyttast i læringsarbeidet må brukast på ein slik måte at undervisninga eller læringsarbeidet ikkje blir forstyrra. Elevane må bruke det utstyret som læraren bestemmer. Elevane har sjølve ansvar for sine personlege eigedelar. D. Bruk av verne- og tryggleiksutstyr Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidsklede og verneutstyr som læraren krev og/ eller som er påbode av Arbeidstilsynet. Elevar som ikkje rettar seg etter dette skal visast bort frå undervisninga. E. Teieplikt Dersom elevar gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i samband med vidaregåande opplæring blir kjende med bestemte opplysningar som dei ikkje skal gje vidare, kan skulen påleggje elevane teieplikt. Dette må ikkje vere til hinder for å varsle om kritikkverdige og ulovlege tilhøve. Teieplikta gjeld også etter at eleven har avslutta vidaregåande opplæring (jf.forvaltningslova 13-c). F. Ekskursjonar/reiser i regi av skulen Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i skulen sin regi, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakara-ne og andre dei møter på reisa. Tidsrommet mellom avreise og heimkomsten er å sjå på som skuletid, og or-densreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal delta i det oppsette programmet for turen. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skulen kan føre til heimsending. 4. Forbod Brot på desse reglane vert handsama etter reglane i ordensreglementet. Alvorlege brot vil bli melde til politiet. A. Vald, tjuveri, sjikane Vald, tjuveri, mobbing, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane p.g.a. seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd skal ikkje forekomme. Krenking og trakassering av andre gjennom sosiale medier skal ikkje forekomme. Elevane skal ikkje laste ned, lagre eller spreie pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke kren-kjande og/eller er i strid med norsk lov. Elevane skal ikkje spreie lyd- og/eller bildeopptak av andre elevar, lærarar eller andre tilsette utan deira sam-tykke. B. Farlege gjenstandar Det er forbode å ha farlege gjenstandar, våpen eller våpenliknande gjenstandar på skulen sitt område og ved all aktivitet i skulen sin regi. Forskrift om felles ordensog åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 4 C. Rusmiddel Det er forbode å vere påverka av, bruke, oppbevare eller selje rusmiddel på skulen sitt område og ved all akti-vitet i skulen sin regi. D. Tobakk 6

7 Det er ikkje tillate å røykje eller bruke snus på skulens område. 5. Hærverk Skulen sin eigedom, læremiddel og utstyr skal brukast med omtanke. Hærverk og skade på skulens eller medelevars eigedelar kan føre til erstatningsansvar (jf.skadeserstatningslova). Døme på tiltak som kan kome i tillegg til refsingstiltaka i ordensreglementet: a) Elevar kan gjevast høve til å utbetre skadane sjølve dersom dette er føremålstenleg. b) Elevar som har gjort hærverk, kan påleggjast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimeleg forhold til brotet på regelverket. 6. Frammøte og fråvær A. Rutinar Alt fråvær blir registrert i SkuleArena. Eleven må melde frå til kontaktlærar så tidleg som mogeleg dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skuledagen. Kontaktlærar skal ha beskjed om fråvær allereie frå første dag. Sjå eigne rutinar og reglar for skulen. B. Føring av fråvær på dokumentasjonen Alt fråvær blir ført på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Det er ikkje høve til å konvertere enkelttimar til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for deltidselevar skal førast i dagar og timar eller berre i timar. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven må sjølv leggje fram samla dokumentasjon ved slutten av siste termin (jf. forskrift til opplæringslova 3-47, ledd). C. Fråvær som ikkje skal førast på dokumentasjonen Ved planlagt fråvær (jf. 3-47, 4. ledd) skal det søkjast til rektor. Søknaden skal vere skriftleg og grunngjeven, og den skal leverast i god tid. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 5 Fråvær frå opplæringa vert ikkje tillate dersom det kan føre til manglande vurderingsgrunnlag, eller dersom eit fråvær gjer det vanskeleg å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Det blir ikkje gitt permisjon til feriereiser. Feriereiser kan heller ikkje reknast som sjølvstendig studiearbeid. 1. Permisjon inntil 10 dagar Rektor kan gje elevar permisjon inntil samanlagt 10 skuledagar i eit opplæringsår utan at desse dagane skal førast som fråvær på dokumentasjonen dersom eleven kan dokumentera at fråværet skuldast: a) Helse- og velferdsgrunnar For at fråvær som skuldast helsegrunnar ikkje skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. (Gjeld også sjuke barn). Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare i meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjuk-dom, kan fråværet strykast frå og med første fråværsdag. b) Arbeid som tillitsvald c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, har innanfor ramma på 10 skuledagar rett til inntil to dagar fri ved religiøse høgtider som ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset (jf. for-skrift til opplæringslova 3-47, 8. ledd). Eleven må sjølv framvise dokumentasjon ved slutten av siste termin. 2. Sjølvstendig studiearbeid Eleven kan, etter godkjenning frå faglærar, søkje rektor om å få utføre organisert eller sjølvstendig studiearbeid for eitt eller fleire avgrensa tidsrom. Eleven har sjølv plikt til å følgje opp skulearbeidet, slik at det vert grunnlag for vurdering av det sjølvstendige skulearbeidet, og at det vert grunnlag for karakter i faga. Tida som vert nytta til sjølvstendig studiearbeid, skal ikkje førast som fråvær (jf. forskrift til opplæringslova 3-47, 7. ledd). 7. Vurdering i orden og åtferd Føremålet med vurdering i orden og i åtferd er å hjelpe til i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gje informasjon om eleven sin orden og åtferd (jf. forskrift til opplæringslova 3-2, 4. ledd). Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordens- og åtferdsreglementet ved skulen (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 1. ledd). Brot på ordensreglementet kan føre til nedsett halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i både orden og i åtferd. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 5. ledd). Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 6 Det er ingen fritak frå karakterar i orden og åtferd. I fastsetjinga av karakterane i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klan-derverdig eller grov (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 5. ledd). Det er berre standpunktkarakteren i orden og i åtferd som reknast som enkeltvedtak og som løyser ut klagerett. A. Vurdering i orden Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna at eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal 7

8 gje-rast, og har med nødvendige læremiddel og utstyr (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 2. ledd). B. Vurdering i åtferd Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre (jf. forskrift til opplæringslova 3-5, 3. ledd) 8. Varsling Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter (jf. forskrift til opplæringslova 3-7, 1. ledd). Det er ikkje krav om varsling ved fare for karakteren 1. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter, eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd (jf. forskrift til opplæringslova 3-7, 2. ledd). Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurde-ring med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd. Elevar over 18 år kan gi samtykke til at foreldre kan varslast. 9. Reaksjonar ved brot på ordens- og åtferdsreg-lementet Alle refsingstiltak blir registrerte i SkuleArena. Ordensreglementet fastset kva for refsingstiltak skulen kan bruke. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast (jf. opplæringslova 3-7, 3. ledd). Skulepersonalet har ei særleg plikt til å ha omsorg for elevane på skulen. Personalet har såleis ikkje berre rett, men også plikt til å gripe inn for å hindre at elevar skader eller plagar andre eller skader seg sjølv eller skuleei-gedommen (jf. opplæringslova kap. 9A). Nødrett og nødverje gir ein viss rett for personalet på skulen til å stoppe valdelege handlingar mellom elevar med fysisk makt og til å verje seg sjølv mot elevar som er trugande eller valdelege (jf. straffelova 47 og 48). Det kan ut frå forholda vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevar skader seg sjølve eller andre, eller skader eigedommen til skulen eller eigedomen til andre. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 7 A. Refsingstiltak utan klagerett 1. Munnleg påtale frå ein av dei tilsette ved skulen. 2. Merknader. 3. Bortvising frå den aktuelle timen/aktiviteten for resten av arbeidsøkta etter vedtak fatta av faglærar. Skulen har framleis tilsynsansvar for eleven. 4. Bortvising frå skulen resten av skuledagen etter vedtak fatta av rektor. B. Refsingstiltak med klagerett Følgjande er enkeltvedtak med klagerett og skal handsamast etter forvaltningslova: 1. Annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv. 2. Bortvising frå eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv. 3. Bortvising for ein heil skuledag - og inntil fem skuledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv. 4. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesdirektør opplæring om pålagt skifte av skule etter sak om vald eller mobbing. 5. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesdirektør opplæring om bortvising for resten av 1. skuleåret. 6. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesdirektør opplæring om bortvising for resten av skuleåret med tap av rett til vidaregåande opplæring. Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skulen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan eleven visast bort for resten av skuleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skuleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter 3-1 (opplæringslova 3-8). C. Presiseringar av reaksjonar ved brot på ordens- og åtferdsregle-mentet Ved skade eller tilgrising på skulen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing eller erstatning etter reglane i skadeserstatningslova. Alle typar straffbare forhold som skjer i samband med skulens verksemd bør meldast til politiet. Politiet må deretter på sjølvstendig grunnlag finne ut om vilkåra for strafferettsleg forfølging, eventuell ransaking og beslag er til stades. 10. Reaksjonsmåtar ved fusk på prøver Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttande prøver) vil telje med i vurde -ringa av karakteren i åtferd. Det vil ikkje bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir annullert. Fusk er å bryte reglane for hjelpemiddelbruk. Det betyr at dersom eleven t.d. hentar noko frå nettet når læraren har sagt at nettet ikkje skal brukast, er det fusk. Plagiat er å hente noko frå nettet eller andre kjelder utan å oppgje kor det er henta frå. Då viser eleven låg måloppnåing, og oppgåva kan få ein låg fagkarakter. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune Reaksjonsmåtar ved fusk ved eksamen Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen (jf. forskrift til opp-læringslova 3-37, 4. ledd). Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland. For elevar som får ek-samen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort (jf. forskrift til opplærings-lova 3-37, 5. ledd). 8

9 Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist tidlegast eitt år etter den annullerte eksamen (jf. forskrift til opplæringslova 3-37, 4. ledd). Fusk eller forsøk på fusk på eksamen vil få konsekvensar for karakteren i åtferd. 12. Bortvising frå eksamen Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen. Dersom åtferda til ein elev er i strid med dei retningslinene som utdanningsdirektoratet / fylkeskommunen har for eksamen, kan eleven, etter å ha blitt åtva-ra, visast bort. Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesman-nen i Hordaland. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedta-ket om bortvising (jf. forskrift til opplæringslova 3-36, 1. ledd). 13. Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordens- og åtferdsreglementet der eleven har klagerett Før det vert sett i verk tiltak mot elevar som bryt ordensreglementet, skal eleven få høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. I grunngjevinga frå rektor skal det visast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar som vert nytta. Ved brot på ordensreglementet som kan føre til bortvising for meir enn resten av skuledagen, skal vedtaket grunngjevast i eige brev til eleven. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett, klagefrist og rett til å sjå eventuelle dokument i saka (jf. forvaltningslova 27, 3. ledd). Vedtaket kan setjast i verk umiddelbart og har ingen betyding for klageretten. Eleven skal også få orientering om at det i spesielle høve kan søkjast om utsetjing av sjølve bortvisinga til handsaminga av ein eventuell klage er sluttført (jf. forvaltningslova 27, 3. ledd). 14. Klagehandsaming Ein klage skal vera skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga over, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. A. Klagen skal sendast til den som har gjort vedtaket Klage over bortvising inntil 5 dagar skal sendast til rektor. Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 9 Klage over annullering og bortvising frå eksamen skal sendast til rektor. Klage over bortvising for resten av skuleåret, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til fylkesdi-rektør opplæring. Dersom rektor opprettheld bortvisingsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med utgrei -ing og grunngjeving for dette vedtaket til fylkesdirektør opplæring som klageinstans. Dersom rektor opprettheld vedtaket om annullering av eksamen eller bortvising frå eksamen, skal rektor sende klagen vidare til Fylkesmannen i Hordaland. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet og av utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. B. Klageinstansar Ved vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv, er klageinstans Fylkesmannen i Hordaland. Ved vedtak om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv, er klageinstans Fylkesmannen i Hordaland. Ved vedtak om bortvising for inntil 5 dagar som er fatta av rektor, er fylkesdirektør opplæring klageinstans. Ved vedtak om bortvising for resten av skuleåret som er fatta av fylkesdirektør opplæring, er klageinstansen den fylkeskommunale klagenemnda. Ved vedtak om tap av opplæringsrett som fylkesdirektør opplæring har fatta, er klageinstansen Fylkesmannen i Hordaland. 15. Tillegg til ordens- og åtferdsreglementet For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordens- og åtferdsreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor fastsette tilleggsreglar. Desse kan ikkje vere i sta-den for eller i strid med reglementet. Dette kan t.d. gjelde IKT-utstyr og mobiltelefonar Reiser og skuleturar Internatreglement Reglar for spesialrom, som t.d. skulekjøkken, laboratorium og verkstader Ordensteneste Eventuelle andre spesielle tilhøve Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane Hordaland fylkeskommune 10 tillegg til skolereglementet på Sandsli vgs Uniformsreglement for elever på RM-fag Elever på Restaurant og matfag kan ikke forlate skolens eiendom i uniform uten tillatelse. Vg1 RM På kjøkken/bakeri: Hvit kokkejakke, hvit eller pepitarutet kokkebukse, forstykke, båtlue /kokkehatt, klogger. I restaurantene: Sort bukse/skjørt, hvit skjorte, sorte sko og strømper. Vg2 MATFAG Hvit jakke/bakerbluse, hvit eller pepitarutet bukse, forstykke, båtlue/skaut, klogger. Vg2 KOKK og SERVITØRFAG På kjøkkenet: Hvit kokkejakke, hvit eller pepitarutet kokkebukse, forstykke, båtlue /kokkehatt, klogger. I restauranten: Sort bukse/skjørt, hvit skjorte, sorte sko og strømper. Crocks eller liknende fottøy godtas ikke. Bruk av smykker/pynt i paraksisundervisningen Synlig piercing i ansiktet er ikke tillatt under praksisundervisning. På VG2 Matfag gjelder forbudet også ørepynt, da bransjen ikke tillater det. På VG1 RM og VG2 KS tillates diskret ørepynt. Neglelakk, synlige smykker, armbånd og ringer er heller ikke tillatt, med unntak av giftering/forlovelsesring. 9

10 (Fortsatt fra side 9) Kildesortering av avfall Papir og annet avfall i klasserommene Alle klasserom/verksteder har én beholder til papir og én beholder til annet avfall. Når papirbeholderen er full, tømmes den av ordenseleven i papirbeholdere i kildesorteringsrommet. Annet boss legges i den røde bossbeholderen. Denne beholderen tømmes av renholdspersonalet. For annet avfall: Ta kontakt med lærerne, som gir informasjon om riktig sortering i henhold til en mer utfyllende instruks om avfallssortering utdelt til de ansatte. Behandling av avfall i undervisningsverk-stedene Organisk avfall Organisk avfall (grisemat) fra kjøkken, spisesal, bakeri og kantine skal kildesorteres i henhold til lov om slikt avfall og samles i egne beholdere som tømmes i grisematrommet etter behov. Grisematrommet vaskes daglig etter oppsatt turnus. Glass, porselen og metaller Alt glass og metallbokser legges i beholderne som er satt ut til dette formålet. Når en skuff er full, bringes den til oppbevaringsrommet, og en tom tas tilbake. Porselen blir behandlet som restavfall. Slikt avfall må skylles før det kastes. Papp Papp, bølgepapp, kartonger og lignende plasseres i papirrommet. Kartonger legges hele i egen binge for dette. Branninstruks Når brannalarmen går, skal alle forlate bygget. Lærerne skal sørge for at vinduer og dører blir lukket, og at klassen går ut av bygget via rømmingsveiene som går fram av branninstruksen, utlevert til alle ansatte. Lærerne rapporterer til nærmere angitte personer når klassen er kommet ut. Alle trekker seg langt vekk fra dørene slik at ikke andre forsinkes. Biler parkert nær bygget må eventuelt flyttes. Særskilt tilrettelegging ved eksamen Elever med spesielle behov skal ha mulighet til å få forholdene lagt slik til rette at de kan få vise sin helhetlige kompetanse ut fra målene i læreplanene. Tiltakene må være slik at eleven får anledning til å dokumentere grad av måloppnåelse, men likevel ikke så omfattende at eleven får fordeler i forhold til dem som ikke får tilrettelegging. Aktuell tilrettelegging kan være: forlenget tid, hjelp til å føre besvarelsen, opplesing av oppgaveteksten, eget eksamensrom, hvilerom, oppblåsing av tekst, alternative eksamensformer, spesielle tilrettelegginger for blinde/svaksynte/hørselhemmede/ fremmedspråklige. Frist for å søke om spesielle tiltak og særskilt tilrettelegging ved eksamen er 1. april. Rektor avgjør søknaden. Elevene bør snarest mulig ta opp sin spesielle situasjon med kontaktlærer. 5. Kriterier for karakterer i orden og atferd Karakterene i orden og atferd skal ifølge lov og forskrifter gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar og orden, og at eleven er ryddig, punktlig og pålitelig, om eleven opptrer hensynsfullt, realt og høflig mot andre På Vg1 avholdes det klasselærermøte midt i første termin, for at elevene skal få tilbakemelding på den standard skolen forventer ved vurderingen God. Referat fra møtet kan brukes som dokumentasjon i eventuelle klagesaker. Karakterene i orden og atferd settes etter en tredelt skala: A) God (G). Vanlige god orden og vanlig god atferd. B) Nokså god (NG). Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. C) Lite god (LG). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. GOD Eleven skal vise arbeidsvaner som bærer preg av ansvar, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Den enkeltes opptreden overfor andre i skolesamfunnet skal være hensynsfull, real, tolerant og høflig. NOKSÅ GOD Orden: Hyppig forsentkomming og manglende bøker, utstyr og arbeids- og treningstøy. Ikke overholdte avtaler om innleveringsoppgaver o.l. Dårlig orden i skriftlig arbeid/ arbeidsbøker. Manglende orden på arbeidsplass, i garderober og undervisningsrom. Neglisjering av ordenselevtjenesten. Påtakelig stort timefravær som virker uheldig for læringsmiljøet. Atferd: Lite hensynsfull og intolerant atferd overfor medelever og ansatte. Neglisjering av beskjeder/pålegg fra ansatte. Forstyrring av undervisningen. Spising/drikking i timene. Forsøpling av skolemiljøet. Brudd på røykeforbudet. Fusk på prøver. Bruk av rusmidler på skolen eller å møte i påvirket tilstand. Spytting inne i bygningen og ved inngangsdørene. Uhøvisk atferd i skolens fellesrom. Hærverk. LITE GOD Orden: En enda sterkere grad av forsømmelser i forhold til kriteriene for karakteren Nokså god. I tillegg: Ignorering av sikkerhets- og brannvernforskrifter. Atferd: Enda alvorligere brudd på skolens reglement enn det som er nevnt under karakteren Nokså god. VEDRØRENDE VITNEMÅLET Husk å sjekke at ditt vitnemål er blitt overført til vitne- 10

11 målsdatabasen til Samordna opptak. Dette må du gjøre etter at vitnemålet er skrevet ut fra skolen. Dersom det av en eller annen grunn ikke er overført, må du kontakte skolen straks ellers kan du risikere å miste studieplass. 11

12 Slik søker du: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ekassen.no Stipend og lån i Elever i vanlig videregående opplæring kan søke om både stipend og lån. Når du fyller ut søknaden, vil du automatisk få de stipendene du har rett til. Du skal kun ta stilling til om du ønsker å ta opp lån eller ikke. Grunnstipendet blir behovsprøvd selv om du er over 18 år. Husk at du selv må søke om stipendet! Du kan søke via når du har sagt ja til skoleplass. Er du registrert hos Lånekassen fra før, kan du søke på Dine sider på Her kan du bruke MinID.kodene til pålogging (MinID har du fått i brev i posten, eller du kan bestille fra eller tlf Her kan du sjekke om søknaden din er ferdigbehandlet eller hvor lenge du må vente på svar. Første utbetaling hvert halvår blir sendt deg gjennom skolen og må heves i banken eller på posten. Resten av utbetalingene blir satt inn på din bankkonto den 15. i hver måned. Dette kan du søke om: Maksimalt beløp: Kommentar: Grunnstipend Inntil kroner per måned. Avhengig av foreldres inntekt og formue. Bostipend - kun til borteboere kroner per måned Uavhengig av foreldres inntekt og formue. Det må være nødvendig å bo borte. Reisestipend Ingen maksimal grense. Uavhengig av foreldres inntekt og formue. Det må være nødvendig å bo borte. Det er en egenandel på kr 1 068,- Hvis du bor borte når du går på skole, kan du få reisestipend til tre tur-retur-reiser per skoleår. Forsørgerstipend Inntil kroner per måned for hvert av de to første barna. Avhengig av eventuell ektefelles/samboers/partners inntekt Lån til hjemmeboere Inntil kroner per måned Avhengig av foreldres inntekt/formue. Lån til borteboere Inntil kroner per måned Avhengig av foreldres inntekt/formue Husk å oppgi kontonummeret ditt! Søknadsfrister: 15. november 2014 for hele skoleåret mars 2015 for vårsemesteret

13 Utstyrsstipend Alle elever i videregående får utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd. Alle må søke på nett (se link lenger ned på siden) Fra skoleåret får du som er elev gratis lærebøker på skolen. I tillegg får du et ikke-behovsprøvd stipend fra Lånekassen. Det skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, og kalles utstyrsstipend. Tre satser Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilken utdanning du tar. 946 kroner per år kroner per år Studiespesialisering Musikk, dans og drama Helse- og sosialfag Elektrofag Medier og kommunikasjon Idrettsfag Design og håndverk Restaurant- og matfag Les mer om stipend, lån, hvor mye du kan få og om tilbakebetaling på eller på skolens hjemmeside: 13

14 ELEVENES SKOLEMILJØ 9 Opplæringsloven skal sikre elevene et godt miljø. 9 a, -1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Skolen har gode lokaler, så vi har anledning til å prioritere arbeidet for å forbedre det psykososiale miljøet for å fremme trivsel og læring for alle ved å forebygge mobbing, diskriminering, rus og rasisme. Mobbing kjennetegnes av tre kriterier: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side. (Internasjonal definisjon konf. Veileder til opplæringsloven) Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Skolens ansvar for elevenes eiendeler. Skolen har ikke erstatningsansvar for elevenes eiendeler som blir stjålet eller kommer bort på annen måte. Elever som har fått bærbar PC har også fått låsbart skap. Vi selger kodelås, kr 70,- pr. stk. Egne lås kan brukes. Eleven må selv erstatte lås dersom en glemmer kode eller nøkkel. Bruk av garderobeskap eller annen oppbevaring er frivillig, og elever oppfordres til å ta godt vare på eiendeler som betraktes som ekstra verdifulle. Skolen har satt i gang samarbeidsprosjekt som vi kaller Ung til ung formidling, så det forebyggende arbeidet er i gang. Våre elever går ut i ungdomsskolene i bydelen for å diskutere holdningsskapende arbeid mot rus, rasisme, vold, konflikter og mobbing med elevene der. Personalet har plikt til å reagere overfor krenkende atferd. Skolen har plikt til å behandle henstillinger fra elever og foreldre om tiltak for å forbedre miljøet. Skolen må fatte enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Elevdemokrati Loven sikrer medbestemmelse for elevene, og dermed får det stor betydning at vi utvikler et aktivt og representativt elevdemokrati. Det har skolen lagt til rette for, blant annet ved at styrene for elevrådet og russen har egne kontor for å ivareta elevenes interesser. Kostpenger Hordaland fylkeskommune har bestemt at elevene i studieretning for restaurant- og matfag skal betale kostpenger. For skoleåret 2013/2014 blir kostpengeregningen for de forskjellige klassene følgende: Vg1 RM kr pr. år Vg2 Kokk og servitørfag kr pr. år Vg2 Matfag kr pr. år 14

15 Forsikringsordning for elever Ulykkesforsikring gjelder bl.a. for: elever i videregående skoler Dekker ulykkesskader: på direkte vei til/fra hjem - skole i friminuttene (på og utenfor skolens område) under idrettsutøvelse, utflukter, reiser, bedriftsbesøk o.l. som foregår utenfor skolens område, men som skjer i skolens regi Reiseforsikringen gjelder: i hele verden under opphold og på reiser, når reisen er i skolens regi, og medfører minst 1 overnatting på reiser med inntil 3 måneders varighet ikke i hjemmet eller på reise mellom hjem og undervisningssted (dekkes av ulykkesforsikringen) Egne lærere Kontaktlærer: Faglærere: Foreldres/foresattes bekreftelse på at de er kjent med innholdet ( Gjelder elever som er under 18 år) Vi som foreldre/foresatte har gjort oss kjent med innholdet i dette heftet, og vil samarbeide etter beste evne for at eleven skal kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. (Etter signering av foreldre/foresatte skal eleven forevise dette til kontaktlærer) Sted Dato Signatur 15

16 Parkeringsregler ved Sandsli vg. skole 1) Parkering foregår på følgende steder: Ansatte parkerer fortrinnsvis på skolens sør- og østside (framsiden) Elever skal parkere på skolens nordside (baksiden), kun unntaksvis kan elever parkere på sørsiden, og da helt borte mot berget. Sykler settes i eget stativ på skolens østside Mopeder og motorsykler parkeres utenfor skolens bakeri, innenfor felt merket MOPEDER I russetiden skal russebiler benytte plassene lengst mot nordøst (i kroken på baksiden) 2) Oppstilling: Alle kjøretøy plasseres innenfor oppmerkede felt 3) Reserverte (*) plasser: I arbeidstiden, , skal disse plassene være tilgjengelige for de som plassene er ment for. Vi har to plasser for elbiler, på baksiden (mot nord). Vennligst parker ikke på disse plassene. 4) Sanksjonsmidler: Parkering i strid med parkeringsvilkårene kan medføre borttauing dersom: a) motorvognen står til hinder, og i strid med parkeringsvilkårene b) fører/ eier av motorvogn ikke etterkommer varsel, og etter rimelig tid ikke fjerner den feilparkerte motorvognen Disse reglene erstatter tidligere parkeringsbestemmelser. (*) Reserverte plasser er for vaktmestrene, kroppsøvingslærerne, ansvarlig for varemottaket, handicapplasser og reserverte plasser for el-biler. 16

17 Ansatte ved Sandsli vg. skole Turid Aarekol Jorunn Andersen Ann-Charlotte Aksnes Marianne Bagaas Jannicke Berg RMfag Kantineansatt Spr-. og samfunnsfag Miljøasistent Realfag Endre Bertelsen Susana Borgen Margaret Bruntveit Yngvild Bøe Per Cook Filolog Språkfag Miljøassistent Avd.leder spr. og samffag Språkfag Ingvar Dalhaug Rune Dolvik Bjørn Eide Bjørn Eliassen Magne Endresen Kroppsøving Rektor Kantineansatt Fagleder/RMfag Vaktmester Katrine Eriksen Oddbjørn Fauske Kari Feet Tone Gardsjord Ingebjørg Gjelsvik Realfag Avd leder realfag Språkfag Samfunns og språkfag RM fag 17

18 Bjarne Hagen Frøydis Halland Lars Haltbakk Stig Hmmersland Lisbeth Hansen Økonomisjef Miljøassistent RMfag Elevinspektør/RMfag Miljøassistent Lars Hartvei Kari Heggland Eli Hellevik Harald Hermansen Randi Hermansen Språkfag Realfag Rådgiver/Språkfag Ass.rektor/Avd.leder realfag Wenche Holmedal Anja Kalgraf Beate Kirkebirkeland Marianne Kjøde Bodil Kristensen Språkfag/ Realfag RMfag Realfag It og realfag Berit Kvamme Camilla Lilledal Thor Lutchen-Lehn Kathrine Løland Ole Berge Meyer Renhold Språkfag RMfag Sam.fag It og realfag Åse H. Midttun Silje Mæland Guro S. Nygård May Olsen Helene Rasmussen Realfag språkfag Språkfag Kontoransatt Språkfag 18

19 Arild Rimmereide Tom Samuelsson Bjørn Tore Sandboe Sidsel Seim Alexander Sivertsen Økonomifag Driftsleder RMfag Språk og Samf. Fag It konsulent Anita Skrede Astrid Sognefest Gustav Stavøstrand Raymond Steinestø Sissel Steinsvik Språk og samf.fag Økonomifag Språk- og sos.fag Køfag Renhold Ragnhild von Streng Synnøve E.Stråbø Vegard Storhaug Hans Jakob Thommassen Anne Siri Thuland Språk og køfag Språkfag RMfag Språkfag Kontorsjef Anne.Ma R. Tucker Magnar Turøy Arvid Vorland Anne Helene Øpstebø Anny Øvretveit Språk og samf. Fag Øko-, Samf- og køfag Rådgiver/RMfag Avdelingsleder rm-fag Renhold 19

20 Ansatte uten bilde Trine Marcussen Realfag Guro S. Nygård Språkfag Helene Rasmussen Språkfag Bildene er fra vårens tur til Skjergardsheimen 20

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2015-2016 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen 8.6.2015 jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 Iverksett

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29 10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING

SKULEREGLEMENT MÅLSETJING Herøy vidaregåande skule SKULEREGLEMENT Skulereglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel i opplæringslova

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark STORHAMAR STORHAMAR VIDEREGÅENDE VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5:

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5: Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007 Korrigert

Detaljer

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Moster skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Vedtatt i kommunestyret 18.06.15, KS 040/15 Gjeldende fra 15. august 2015 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE..

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. I Innleiing 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Våge skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20.

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20. Velkommen Agenda Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Karakterfastsetting 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Jarle Sortevik Skulekontoret Dato: 17.01.2013 Frå Jarle Sortevik Vår ref: 13/66-2/N-212.0//JASO Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam Forskrift om

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

1. Generelt om reglementet. Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven (OLL) 3-7, første ledd:

1. Generelt om reglementet. Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven (OLL) 3-7, første ledd: Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Siste

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer