REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid og god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. 1 HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR Reglementet gjelder for alle elever ved skolen, og så langt det passer, også for hospitanter og andre når undervisningen/arrangementet foregår i skolens regi. Reglementet gjelder også på turer, ekskursjoner m.m 2 RETTIGHETER a. Elevene har rett til videregående opplæring i henhold til privatskolelova 3-1, opplæringslova 3-1 og gjeldende læreplaner. b. I samarbeid med klassen og klasseledelsen, har elevene rett til medvirkning ved: - evaluering av undervisningen - valg av undervisningsformer og undervisningsmetoder - valg av lærestoff innenfor rammene av læreplanene - oppsett av periodeplaner - utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen c. Elevene har rett til underveisvurdering, dvs. en grunngitt informasjon om kompetansen til eleven som skal gis som meldinger med sikte på faglig utvikling. Det skal gjennomføres minst en samtale hvert halvår (forberedte samtaler mellom elev og faglærer), altså to samtaler i løpet av skoleåret. d Kontaktlærer skal gjennomføre 2 formelle elevsamtaler pr. år, en tidlig om høsten og en tidlig om våren. Elevsamtalene skal være en dialog om anna utvikling (trivsel, orden, atferd etc.) I tillegg kan kontaktlærer snakke om elevens faglige utvikling i egne fag dersom det er aktuelt. e. Ved personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringa, har elevene rett til å få rådgivning, oppfølging og hjelp, jfr. privatskolelova 3-11, og forskrift til privatskolelova kap. 7.

2 f. Elevene har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, jfr. privatskolelova 3-1 og forskrift til privatskolelova kap. 7. g. Elevene har rett til og skal, uten ugrunnet opphold, ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgiver, skolens ledelse) ting som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan for eks. være: - at læreplanene ikke følges - at eleven ikke får den hjelp han/hun ber om - mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen - dårlig klassemiljø (for eksempel mobbing) h. Oppslag skal kun settes opp på oppslagstavler som er til slikt bruk. Oppslagstavler må bare nyttes etter anvisning av skolens administrasjon. Alle oppslag skal stemples med skolens stempel. Skolen informerer også elevene gjennom to informasjonsskjermer, i 1. etasje i administrasjonsbygget og i hallen utenfor kantina. i. Elever og elevorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen. 3 PLIKTER a. Alle i skolesamfunnet har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. Eleven er forpliktet til å møte til den daglige undervisningen, dvs.: - å møte presis til undervisningen - å bidra til at læreren får grunnlag for vurdering - å delta i undervisningen i den form den blir gitt - å følge den plan som er lagt for skolens daglige liv og arbeid. Her hører også med andakt som blir holdt hver dag - være forberedt til elevsamtale - å holde seg à jour på Fronter c. Eleven skal på forhånd ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp ting til avtalt tid. d. Eleven får låne lærerbøker på skolen. Bøker som ødelegges eller mistes må erstattes av eleven. Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i faget etter pålegg fra skolen. Elever som ikke etterkommer disse krav innen den frist skolen setter, kan nektes å delta i undervisningen. e. Eleven plikter å betale skolepenger fastsatt av skolens styre, jfr. privatskolelova 6-2. f. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og grov uaktsomhet vil medføre erstatningsansvar. g. Elevene må sette seg inn i og følge skolens trafikk- og parkeringsbestemmelser. Biler, motorsykler og sykler må plasseres på anviste parkeringsplasser. 4 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det skal derfor legges

3 vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til skolen. Derfor er det viktig å vise respekt, hensyn og medansvar. a Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. b. Arbeidsvanene til alle i skolen skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. c. Det er viktig for trivselen at det holdes god orden over hele skolen - ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas. (Dette innebærer for eksempel at søppel kastes i rett søppeldunk; kildesortering). d. Mat og drikke inntas vanligvis i skolekantina. Det er ikke anledning til å ta med dekketøy eller annet utstyr fra kantina. Spising på klasserom tillates bare ved eksamener, heldagsprøver eller etter spesiell avtale med faglærer. e. Mobiltelefon skal ikke være tilgjengelig i forbindelse med undervisning og prøver (dette betyr at telefonen skal være avslått og nedpakket i sekken). Den enkelte faglærer bestemmer i hvilke timer det evt er lov å bruke bærbart musikkavspillingsutstyr. f. Skolen er en tobakksfri skole, og røyking og bruk av snus er derfor ikke tillatt på skolens område. g. Bruk og oppbevaring av rusmidler er forbudt i forbindelse med skolens virksomhet. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler. h. Det er ikke lov å bringe med seg, eller oppbevare skytevåpen, kniv eller andre våpen på skolen. i. Alle elever har krav på et godt miljø. Det innebærer at uønsket og/eller ulovlig atferd som hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn ikke kan aksepteres. j. Det er ikke tillatt å oppholde seg på internatene i skoletida. 5 OPPMØTE OG FRAVÆR a. Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er av den grunn forpliktet til å møte presis til hver time eller kunne vise til avtale med faglærer(e) om annen arbeidsform. Kommer eleven mer enn 20 minutter for seint til time regnes det som fravær. b. Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må være borte (evt. forlate undervisningen i løpet av skoledagen), skal han eller hun alltid melde fra til kontaktlærer/ faglærer eller administrasjonen/ekspedisjonen. c. Dersom fraværet varer mer enn tre dager i sammenheng, skal skolen ha særskilt melding. d. Skolen vil prøve å hjelpe elever som får mye fravær på grunn av langvarig sykdom eller kroniske lidelser (ekstra prøver og annet) slik at faglærer får karaktergrunnlag. Det samme gjelder elever med omsorgsansvar.

4 e. Heldagsprøver gir et viktig grunnlag for karaktersetting, og det er elevens ansvar å gi en begrunnet søknad om ny prøve. f. Ved fravær til annonserte prøver kan eleven risikere å miste halvårsvurdering. Hvis det er tvil om grunnlaget for å sette karakter vil skolen gi eleven mulighet til å dokumentere sin kompetanse. (Dokumentert fravær ved annonserte prøver gir rett til ekstra prøve om våren, eleven prøves da i hele læreplanen). g. Høyt fravær kan medføre at eleven ikke får halvårsvurdering eller standpunktkarakter og dermed tap av elevstatus i faget/fagene. Rett til å ta eksamen i faget bortfaller altså. h. Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres vitnemålet/kompetansebeviset, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet. i. For inntil 10 skoledager til sammen i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a) helse og velferdsgrunner b) arbeid som tillitsvalgt c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller daglig leder, skal ikke regnes som fråvær. Innenfor ramma av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knytt opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd. 6 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK På alle prøver er det bare anledning til å bruke de hjelpemidlene som er avtalt på forhånd. Eleven kan ikke snakke med medelever eller andre uten først å henvende seg til vakta. Annet er å anse som fusk. Dersom en elev tas i fusk eller forsøk på fusk, skal det meldes til eksamensansvarlig eller rektor.

5 Eleven skal ha rett til å uttale seg muntlig før rektor fatter et enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtaket om annullering kan påklages til Fylkesmannen. Konsekvensen av annullering av eksamen er at eleven ikke kan gå opp til ny eksamen som privatist før tidligst ett år etter annulleringen, jfr. privatskolelova For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort. 7 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE Brudd på reglementet kan føre til nedsatt karakter i orden og i adferd. Andre tiltak kan være: - påtale fra en av de tilsatte ved skolen. - kontakt med hjemmet og involvering av foresatte (gjelder elever under 18 år) - beslagleggelse av ulovlige gjenstander - pålegg om oppgaver for å rette opp skade en har påført skolens eiendom eller eiendeler - erstatningsansvar jfr. skadeserstatningsloven 1-1 og utelukking fra klasse/gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse - utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse - anmeldelse av straffbare forhold Ved alvorlige brudd på reglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg, kan særskilte refsingstiltak iverksettes. Det innebærer: - bortvisning av eleven for inntil fem dager etter rektors avgjørelse. - bortvisning i henhold til privatskolelovens Det kan medføre at eleven taper sine elevrettigheter etter 3-1 i opplæringslova (Det er fylkeskommunen som gjør vedtak etter 3-10 andre ledd om bortvising eller tap av retten til videregående opplæring). Eleven faller ikke utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten selv om elevrettigheter tapes. Tiltakene skal dokumenteres. 8 SAKSBEHANDLING Før bortvisning eller særskilte refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning ut over en time eller tap av elevrettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Ved avgjørelse etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Avgjørelse om bortvisning og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven 2. Departementet er klageinstans.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 Styret vedtar de tillegg og endringer i reglementet som det til enhver tid finner nødvendig i samarbeid

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Likhet trenger ikke være rettferdig

Likhet trenger ikke være rettferdig Ordens- og sikkerhetsreglement Ordensreglement for elever i videregående skoler er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7. Sikkerhetsforskriften

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer