REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret Reglene i dette skolereglement er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune, med utfyllende regler tilpasset den enkelte skole, jfr FORMÅL Hedmark fylkeskommune ønsker å legge stor vekt på tiltak som fremmer god fysisk og psykisk helse. Dette reglementet skal være et bidrag til å fremme denne målsettingen for elever og tilsatte i videregående skoler. Formålet med reglementet er ellers å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Det skal legge grunnlaget for mest mulig lik behandling av alle elever. Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring, motivere for samfunnsengasjement og legge til rette for den enkeltes egenutvikling. Reglementet skal gi bestemmelser om Elevens rettigheter og plikter Orden og atferd Frammøte og fravær Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever under opplæring ved skolen, og så langt det passer for voksne elever, lærlinger, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud. 3 RETTIGHETER Elevene har rett til videregående opplæring i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter, gjeldende læreplaner, fylkesplaner og vedtak i fylkeskommunens besluttende organer. Elevene skal ta ansvar for egen læring og i samarbeid med medelever og lærere har elevene rett til medvirkning ved: Valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer/- metoder Valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene Oppsett av mål, periodeplaner og gjennomføring av disse Utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø.

2 Elevene har rett til å få løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det skal gjennomføres elevsamtaler i samsvar med gjeldende forskrift, det vil si forberedte samtaler mellom elev og kontaktlærer, eventuelt en annen lærer. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til sosial- og pedagogisk psykologisk tjeneste. Ved hver skole skal det utarbeides en handlingsplan mot mobbing. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Skolen skal forberede elevene på overgangen fra å være elev til å være lærling. Elevene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til at en når de mål som er fastsatt for eleven/gruppen jfr. bl. a. læreplanverkets generelle og fagspesifikke deler. Elevene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgiver, skolens ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f. eks. være: At læreplanene ikke følges At eleven ikke får den hjelp han/hun ber om Mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen Manglende medvirkning i planleggingen m.v. Dårlig læringsmiljø eller gruppemiljø, f.eks. mobbing Fysisk arbeidsmiljø og psykisk arbeidsmiljø Møtelokaler for elevrådet Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr i opplæringsloven. Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt, at det ryddes og holdes orden på elevenes tavler. Rektor har overordnet ansvar for at oppslagstavlene ikke benyttes kommersielt eller i strid med lover og regler. Elever og elev- og ungdomsorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for elevenes og elevorganisasjoners tillitsvalgte og også legge forholdene til rette for at elevene engasjeres til bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål. Representanter for elevrådet, har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. Rektor har ansvaret for at møteplan blir oppsatt.

3 4 PLIKTER Elevene har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov og reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den utformingen som er avtalt mellom lærer og elev, jfr. 3 ovenfor. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. Eleven plikter å skaffe seg det materiell og utstyr som blir pålagt av skolen og som skolen ikke holder. Pålagt materiell/utstyr eller betaling for dette, må ikke være i strid med forskrifter fra departementet og vedtak i fylkeskommunens besluttende organer. Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jfr. skadeerstatningsloven. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler 13 f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. 5 ARBEIDS OG LÆRINGSMILJØET Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt miljø i videregående opplæring preget av engasjement, samarbeid, aktiv deltagelse og gode arbeidsformer. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer. Arbeidsvanene i videregående opplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Det er viktig for trivselen at det holdes god orden over hele skolen ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas. Røyking er helseskadelig og det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke tobakk på annen måte i skolens bygninger og på skolens område. Det sammen gjelder for bygninger og områder som skolen leier. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt på skolens område. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler. Farlige gjenstander eller våpen som ikke skal benyttes i undervisningen er forbudt på skolens område. Farlig redskap eller våpen som benyttes i undervisningen skal behandles i samsvar med sikre rutiner. Våpen skal oppbevares i våpenskap.

4 6 FRAMMØTE OG FRAVÆR Aktiv deltagelse er nødvendig for god læring. Elevene er forpliktet til å møte presis til opplæringen med mindre det foreligger en avtale med faglærer(e) eller rektor om annen arbeidsform. Organisert og selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med faglærer og/eller rektor, regnes ikke som fravær, jfr i forskrift til opplæringsloven. Avtale om slikt selvstendig studiearbeid kan for eksempel gjøres når en elev har studiedag eller har permisjon fra undervisningen for å delta i politisk arbeid eller organisasjonsarbeid. Avtale må gjøres med den enkelte faglærer i de enkelte fag. Det skal i så fall ikke føres fravær for de timene det gjelder, jfr. 2 og 3. Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller administrasjonen. Dersom fraværet varer mer enn tre dager i sammenheng, skal skolen ha melding. For å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag, skal skolen hjelpe elever som får mye fravær på grunn av langvarig/kronisk sykdom eller omsorgsansvar. Denne hjelpen kan bestå i ekstra opplæring, ekstra prøver, selvstendig studiearbeid. Dette forutsetter interesse og innsats fra elevens side. Alt fravær fra opplæring som skolen organiserer skal i utgangspunktet føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Rektor kan bestemme om fravær for den som ikke er elev i alle fag, skal føres i dager og timer, eller bare i timer. Eleven/kursdeltakeren kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen (dvs. vitnemål og kompetansebevis), men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet. Voksne elever i kurs spesielt organisert for voksne får ikke ført fravær på vitnemålet eller tilsvarende. Alle elever har rett til vurdering i forhold til de mål eleven har nådd. Stort fravær fra undervisningen kan føre til manglende vurderingsgrunnlag. Her gjelder forskriftens 4-10 om krav til varsling. Prinsippet om at en må delta i formelle vurderingssituasjoner for å få termin- og/eller standpunktkarakter, gjelder også for voksne med elevstatus i egne kurs spesielt organisert for voksne. I slike grupper kan rektor vedta regler for oppmøte m.m. Begrenset oppad til 14 dager i skoleåret regnes ikke følgende som fravær og bør søkes kompensert ved elevens egen innsats tilrettelagt av skolen: Arbeid som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner på regionalt plan eller landsplan Arbeid som tillitsvalgt i elevorganisasjon på regionalt plan eller landsplan Dokumenterte lovpålagte oppmøter Dokumentert langvarig eller kronisk sykdom Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer i andre trossamfunn enn Den norske kirke For at inntil 14 dager av dette ikke skal føres som fravær, må eleven levere nødvendig dokumentasjon til skolens ledelse, jfr

5 7 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som uærlighet, et tillitsbrudd og brudd på gjeldene reglement og krav til elevens orden og atferd, jfr. 8 i reglene. Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder blir annullert. Konsekvensen av dette vil bli svekket vurderingsgrunnlag. Dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller ansvarshavende for eksamen og behandles etter reglene i sentralt gitt forskrift. 8 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak. Skolemekling kan tas i bruk som en av flere metoder for konflikthandtering. Refsingstiltak vil være: Påtale fra en av de tilsatte ved skolen. Utelukking fra klasse/gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse. Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor/inspektør. Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes. Særskilte tiltak er: Bortvising av eleven fra en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse. Bortvising for resten av skoleåret i henhold til Opplæringsloven 3 8 etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter 3 1 i samme lov. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten. Tiltakene skal nedtegnes. I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan for eksempel følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter. Ved skade o.l. på skolens eiendom, hvor det må foretas rengjøring/istandsetting, evt. må erstatning betales (jfr. skadeserstatningsloven). Brudd på reglementet vil bli tatt i betraktning ved fastsetting av termin- og standpunktkarakter i orden og atferd. Eleven har krav på skriftlig varsel dersom det er fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og atferd. Varslet må gis så tidlig at eleven har mulighet til å rette opp forholdet. Det kan gis nedsatt karakter i orden og atferd på grunn av en enkelt forseelse dersom denne er av en alvorlig art. Vanlige regler for varsel gjelder da ikke.

6 9 SAKSBEHANDLING Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha mulighet til å forklare seg. Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontakt. Rågiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg. Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Etter forvaltningslovens punkt 2a og b er et enkeltvedtak en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen. For de øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. 10 KONTAKT SKOLE / HJEM Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem, og foreldre/foresatte for umyndige elever har også krav på formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målet ved opplæringen. Selv om det forutsettes at eleven selv videreformidler aktuell informasjon til foreldre/foresatte, bør det gis sammenfattende skriftlig og/eller muntlig informasjon i forbindelse med foreldremøter og ellers ved spesielle saker. Så vidt mulig bør det sammenkalles til foreldremøte minst en gang pr. år for klasser med elever under 18 år. Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende: Melding om termin- og standpunktkarakterer. Begrunnet varsel om fare for ikke vurdering/ikke bestått i fag og nedsatt karakter i orden/atferd. Melding ved gjentatte refsingstiltak. Nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæringen/aktiviteter skal foregå utenom skolens område. Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilt tiltak. Informasjon når eleven har høyt fravær. Informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang, herunder behov for spesialundervisning. Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

7 Informasjon om forhold ved skolen/virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen (jfr. 5 i forskrift om miljørettet helsevern). Informasjon om skolens reglement.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 Styret vedtar de tillegg og endringer i reglementet som det til enhver tid finner nødvendig i samarbeid

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08.-2010 Innholdsfortegnelse 1. Opptaksreglement for studenter ved Norsk

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Søgne videregående skole

Søgne videregående skole Søgne videregående skole På Søgne vgs. kombinerer vi Naturglede og kreativitet Klasserom og friluftsliv Teori og praksis Læring og moro 1 Ekspedisjonskontor. Telefon: 38 05 47 00 E mail: sogne.vgs@vaf.no

Detaljer

Forskrift om orden og oppførselsreglement. Elverumskolen, - en skole for alle med blikk for den enkelte!

Forskrift om orden og oppførselsreglement. Elverumskolen, - en skole for alle med blikk for den enkelte! Forskrift om orden og oppførselsreglement Elverumskolen, - en skole for alle med blikk for den enkelte! Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Hjemmel... 2 1.2 Innhold og virkeområde... 2 1.3

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole Innhold: 1. Reglement 2. Konsekvenser ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet 3. Skjema til bruk ved varsel om fare for nedsatt karakter 4. Forskrift til ordens- og oppførselsreglement Elverum kommune

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skolen.

Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skolen. Ordensreglement for alle videregående skoler Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer