STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement

2 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens 3.7. Alle henvisninger i dette reglementet er til Forskrift til Opplæringsloven gjeldende fra av 23. juni 2006 nr. 724 og alle endringer til denne forskriften. Dette reglement er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Hver skole legger selv inn særskilte regler i 10 nedenfor. Disse tilleggsreglene blir en del av forskriften og gjelder for angitte skole. Revidert reglementet er vedtatt av Fylkesrådet i sak 174/14. 1 FORMÅL Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Det skal legge grunnlaget for mest mulig lik behandling av alle elever. Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø, motivere for samfunnsengasjement og legge til rette for den enkeltes egenutvikling. Reglementet er retningsgivende for karakterer i orden og i atferd. Hedmark fylkeskommune ønsker å legge stor vekt på tiltak som fremmer god fysisk og psykisk helse. Dette reglementet skal være et bidrag til å fremme denne målsettingen for elever og tilsatte i videregående skoler. Reglementet skal gi bestemmelser om: a) Elevens rettigheter og plikter b) Orden og atferd c) Frammøte og fravær d) Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker e) Reaksjonsmåter ved mobbing 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever under opplæring ved skolen, og så langt det passer for voksne elever, lærlinger, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, opptreden på skoleveien, i skolens nærområde i skoletiden, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder aktiviteter som relateres til elevens skolegang. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud. Det vises for øvrig til 3-5 i forskriftene: 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

3 Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd. 3 RETTIGHETER Elevene har rett til videregående opplæring i samsvar med Opplæringsloven med tilhørende forskrifter (herunder gjeldende læreplaner), fylkesplaner og vedtak i fylkeskommunens besluttende organer. Elevene har rett til opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for videregående opplæring. Elevene har rett til medvirkning ved: a) Valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer/- metoder b) Valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene c) Oppsett av læringsmål, periodeplaner, arbeidsplaner og gjennomføring av disse d) Utarbeiding av regler for e t godt arbeids- og læringsmiljø. Elevene har rett til å få løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Halvårsvurdering med karakterer skal suppleres med begrunnelse og veiledning. Det skal gjennomføres elevsamtaler i samsvar med gjeldende forskrift minst en gang hvert halvår. Elevsamtalene skal være forberedte samtaler mellom elev og kontaktlærer, eventuelt en annen lærer. Samtalen må dokumenteres. Det vises for øvrig til 3 11 i forskriften. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til sosial- og pedagogisk psykologisk tjeneste. Hver skole har en handlingsplan mot mobbing. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg (karriereveiledning), og skolen skal forberede elevene på overgangen fra å være elev til å være lærling, evt. lærekandidat og til videre utdanning. Elevene har rett til, og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgiver, skolens ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f. eks. være: a) At læreplanene og/eller forskriftene om vurdering ikke følges b) At eleven ikke får den hjelp han/hun ber om c) Mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen d) Manglende medvirkning i planleggingen m.v. e) Dårlig læringsmiljø eller gruppemiljø, f.eks. mobbing f) Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Elevene har rett og plikt til å delta i Skolemiljøutvalg, jfr. Opplæringslovens. 11-5a. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. Opplæringslovens Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte informasjonskanaler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes og elevorganisasjoners tillitsvalgte. Elevenes tillitsvalgte har rett til organisasjonsmessig opplæring. Skolen skal legge til rette for elevenes samfunnsmessige engasjement. Representanter for elevrådet har rett til regelmessige møter med skoleledelsen.

4 4 PLIKTER Elevene har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov og reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den utformingen som er avtalt mellom lærer og elev. Elevene plikter å holde seg informert gjennom skolens læringsplattform og ved å lese e-post som kommer til adressen knyttet til opplæringen. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. Eleven plikter å skaffe seg og ha med seg det materiell og utstyr som blir pålagt av skolen og som skolen ikke holder. Pålagt materiell/utstyr eller betaling for dette, må ikke være i strid med forskrifter fra departementet og vedtak i fylkeskommunens besluttende organer. Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler, og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jfr. skadeerstatningsloven. Elevene kan pålegges å rette opp skader de har påført skolen eller skolens eiendom. Lærebøker og andre læremidler utlånt av skolen skal behandles med forsiktighet. Dersom utlånte lærebøker og læremidler ikke leveres tilbake, vil det medføre erstatningsansvar. Elevene har selv ansvar for sine personlige eiendeler på skolen og materiell og utstyr leid eller utlånt av skolen, og kan ikke kreve erstatning fra skolen ved tap og/eller tyveri. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler 13 f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. 5 ATFERD, ORDEN OG FRAVÆR Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt miljø i videregående opplæring preget av engasjement, samarbeid, aktiv deltagelse og gode arbeidsformer Atferd Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. a) Alle må opptre hensynsfullt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer. Dette omfatter også bruk av mobiltelefon og PC på en måte som kan virke krenkende. b) Elevenes arbeid skal være preget av ansvarlighet og orden. c) Det er viktig for trivselen at det holdes god orden på skolen, både ute og inne. d) Det er ikke tillatt å røyke eller snuse i skolens lokaler og uteområder. Det samme gjelder for lokaler og uteområder som skolen leier. Elevene skal være tobakksfrie i skoletiden. Det betyr også utenfor skolens område, på skoleveien, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Dette gjelder både røyking og snusing. e) Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt på skolens område. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler i skoletiden. f) Farlige gjenstander eller våpen som ikke skal benyttes i undervisningen, er forbudt på skolens område. Det samme gjelder våpenkopier. Farlig redskap eller våpen som benyttes i undervisningen, skal behandles i samsvar med sikre rutiner. g) Mobiltelefoner og annet digitalt utstyr skal kun brukes etter faglærers instruks i opplæringssammenheng. h) Det er ikke lov å hente inn informasjon fra internett eller legge ut stoff på nettet som strider mot norsk lov eller som kan virke støtende eller ubehagelig for andre. For øvrig henvises det til fylkeskommunens IKT-reglement for elever i videregående opplæring. i) Under russefeiringen er det skolens reglement som gjelder.

5 Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon, anses som fusk. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert. Konsekvensen av dette vil bli svekket vurderingsgrunnlag. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og kan få konsekvenser for elevenes karakterer i atferd. For elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, gjelder forskriftenes 3 37 om annullering av eksamen. 5.2 Orden og fravær Aktiv deltagelse er nødvendig for god læring. Elevene er forpliktet til å møte presis til opplæringen, med mindre det foreligger en avtale med faglærer(e) eller rektor om annen arbeidsform. Alle elever har rett til vurdering i forhold til læreplanenes kompetansemål. Stort fravær fra undervisningen kan føre til manglende vurderingsgrunnlag. Her gjelder forskriftens 3-7 og 3 18 om krav til varsling. Dersom en elev blir syk, eller av annen tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller administrasjonen. Ved fravær skal skolen ha melding allerede fra første fraværsdag. For å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag, skal skolen hjelpe elever som får mye fravær på grunn av langvarig/kronisk sykdom eller omsorgsansvar. Denne hjelpen kan bestå i ekstra opplæring, ekstra prøver, selvstendig studiearbeid. Dette forutsetter interesse og innsats fra elevens side. Voksne elever i kurs spesielt organisert for voksne, får ikke ført fravær på vitnemålet eller tilsvarende. Prinsippet om at en må delta i formelle vurderingssituasjoner for å få halvårs- og/eller standpunktkarakter, gjelder også for voksne med elevstatus i egne kurs spesielt organisert for voksne. I slike grupper kan rektor vedta regler for oppmøte m.m. Det vises for øvrig til 3-47 i forskriftene: Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

6 Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. 5.3 Kriterier for fastsetting av karakterer i orden og atferd Det settes atskilte karakterer i orden og i atferd. En av disse karakterene skal benyttes: God Vanlig god orden og vanlig god atferd Nokså god Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd Lite god I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd Nedsatt karakter i orden og atferd vil kunne få negative konsekvenser for en elev i sin fremtidige yrkeskarriere. Det er lærerne til eleven som gjennom et klasselærerrådsmøte, bestemmer karakteren i orden. For at en elev skal være sikker på at han/ hun oppfyller kriteriene for å få karakteren God i orden og atferd, gjengis under noen av de kjennetegn/kriterier lærerne kan gå etter når de setter disse karakterene. Skolen forventer at eleven viser vanlig god folkeskikk og følger de angitte ordensregler. For å få karakteren God i orden må eleven: a) melde fra om og dokumentere fravær b) møte presis til undervisningen c) ikke forlate undervisningen uten å gi beskjed til læreren på forhånd d) levere oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid e) ha med bøker og annet avtalt utstyr til undervisningstimene f) holde god orden i klasserommet, på arbeidsplassen og verkstedet g) ikke spise og drikke i undervisningstimene h) bruke søppelbøttene til avfall på skolens område i) følge ordensinstruks og verneregler for spesialrom For å få karakteren God i atferd må eleven: a) oppføre seg hensynsfullt, realt og høflig på skolens område og på skolevegen b) vise respekt for medelever og ansatte c) ikke mobbe d) holde arbeidsro i timen og delta aktivt i undervisningen e) bruke kun tillatte hjelpemidler ved individuelle oppgaver og prøver 6 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak. Skolemekling kan tas i bruk som en av flere metoder for konflikthandtering. Refsingstiltak vil være: a) Påtale fra en av de tilsatte ved skolen. b) Utelukking fra klasse/gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse. c) Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor. Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes. Særskilte tiltak er: a) Bortvising av eleven fra en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse. b) Bortvising for resten av skoleåret i henhold til Opplæringsloven 3 8 etter vedtak i fylkesrådet. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter 3 1 i samme lov.

7 Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten. Se Opplæringslovens 3 6. Tiltakene skal nedtegnes. I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan for eksempel følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: a) Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter. b) Ved skade o.l. på skolens eiendom, hvor det må foretas rengjøring/istandsetting, evt. må erstatning betales (jfr. skadeserstatningsloven). c) Brudd på reglementet vil bli tatt i betraktning ved fastsetting av halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd. Eleven har krav på skriftlig varsel dersom det er fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller atferd. Varslet skal om mulig gis så tidlig at eleven har mulighet til å rette opp forholdet. Det kan gis nedsatt karakter i orden og/eller atferd på grunn av en enkelt forseelse dersom denne er av en alvorlig art. 7 SAKSBEHANDLING Før bortvisning som går ut over påbegynt skoledag skjer, skal eleven ha mulighet til å forklare seg. Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilt tiltak tas i bruk, skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontakt. Rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg. Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Avgjørelser om bortvisning for en dag eller mindre er ikke å regne som et enkeltvedtak. Etter Forvaltningslovens punkt 2a og b er et enkeltvedtak en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV i Forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen. For de øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. 8 KONTAKT SKOLE / HJEM Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem, og foreldre/foresatte for umyndige elever har også rett til formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målene ved opplæringen. Selv om det forutsettes at eleven selv videreformidler aktuell informasjon til foreldre/foresatte, bør foreldre/foresatte tilbys samtale med kontaktlærer i forbindelse med foreldremøter og ellers ved spesielle saker for elever under 18 år. Så vidt mulig bør det sammenkalles til foreldremøte minst en gang pr. år for klasser/grupper med elever under 18 år. All generell informasjon til foreldre/foresatte legges ut på skolens hjemmeside. Skolen orienterer foreldre/foresatte om hvilke muligheter aktuelle IKT-verktøy gir for å følge opp eget barns skolegang og utvikling. Alle skoler skal ha et system for oppfølging av fravær, som blant annet innebærer at kontaktlærer skal ta kontakt med foresatte eller eleven snarest mulig og senest innen 4 dager. Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende: a) Melding om halvårsvurderinger- og standpunktkarakterer. b) Begrunnet varsel om fare for ikke vurdering i fag og nedsatt karakter i orden og/eller atferd.

8 c) Melding ved gjentatte refsingstiltak. d) Nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæringen/aktiviteter skal foregå utenom skolens område. e) Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilt tiltak. f) Informasjon når eleven har høyt fravær. g) Informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang, herunder behov for spesialundervisning. h) Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre/foresatte, og det skal legges vekt på deres syn. i) Informasjon om forhold ved skolen/virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen (jfr. 5 i forskrift om miljørettet helsevern). j) Informasjon om skolens reglement. 9 EKSKURSJONSREGLEMENT a) Alle ekskursjoner som foregår i skolens regi, er en del av skolens virksomhet. b) Alle ekskursjoner skal kunne forankres i læreplanmål. c) Dette reglementet gjelder for to typer ekskursjoner: a. Obligatoriske ekskursjoner hvor kostnadene dekkes av skolen. b. Frivillige eller ikke obligatoriske ekskursjoner hvor kostnadene dekkes ved frivillige gaver, dugnader ol. d) Ekskursjonen skal ledes av en eller flere ansatte ved skolen. På utenlandsturer skal det ikke være over 15 elever per reiseleder og normalt skal det være to voksne med på slike ekskursjoner. e) Alle skal bidra til at ekskursjonen gir et godt faglig utbytte og en positiv opplevelse for alle. f) Det skal utvises alminnelig høflighet og orden. Ved utenlandsreiser skal det vises respekt for landets kultur og de normer og regler som gjelder der. g) Skolens ordensreglement gjelder under ekskursjonen. h) Fylkeskommunens forsikring av elevene gjelder på ekskursjoner i skolens regi. For ekskursjoner i EØS-området må elevene selv sørge for å ha med Europeisk helsetrygdkort. i) Elevene skal møte i god tid til alle reiseavganger og avtalte aktiviteter. Elevene (enkeltvis eller samlet) gjøres økonomisk ansvarlig for merkostnader som følge av at de ikke møter til rett tid eller på annen måte gjør det vanskelig å gjennomføre det planlagte programmet. j) For ekskursjoner som innbefatter overnatting og/eller lengre reisetid, skal det på forhånd foreligge avtale eller program, som presiserer hva som er arrangement med faglig innhold og hva som er fritid for elevene. k) Alvorlige brudd på reglement eller avtaler inngått i forbindelse med ekskursjonen, kan føre til hjemsending og eventuelt andre reaksjoner. l) Hjemsending som følge av brudd på reglement eller avtale, skjer for elevens regning og på den måten ekskursjonsledelsen finner hensiktsmessig. Eleven må også dekke kostnadene dersom ledelsen finner det nødvendig med reisefølge. m) For umyndige elever skal foreldre/foresattes samtykke til deltakelse foreligge. n) Dersom andre transportmidler ikke er tilgjengelige, kan elevenes privatbiler benyttes over kortere avstander. Da gjelder vanlige regler for ansvar/forsikring for bilfører/bileier. Dette reglementet inneholder de minimumskrav fylkeskommunen stiller til ekskursjoner i skolens regi. Skolene kan gi tilleggsregler.

9 10 SÆRSKILTE TILLEGGSREGLER FOR SPESIELLE OMRÅDER Parkering ved studiested Storhamar Det er kun tillatt å parkere på merkede områder. Det er ikke tillatt å parkere i inn- og utkjøringen til skolen. Mopeder og sykler parkeres på oppmerket område.

10 Vedlegg IKT- REGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1 Formål Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø, slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Reglementet gir bestemmelser om: rettigheter og plikter nettetikk bruk av IKT-ressurser inngrep og sanksjoner ansvarsfraskrivelse. 2 Virkeområde Reglementet gjelder for bruk av Hedmark fylkeskommunes eide og utleide maskiner og programvare, samt benyttelse av private datamaskiner, programvare og IKT-ressurser gjennom datatilknytning til Hedmark fylkeskommune. 3 Rettigheter og plikter 1. All bruk av skolens datamaskiner og datanettverk skal skje iht. dette reglement samt inngåtte avtaler om leie av datamaskin eller bruk av privat bærbar datamaskin i skolearbeidet knyttet til Hedmark fylkeskommune. 2. Privat bærbar datamaskin som brukes i fylkeskommunens datanett til skolearbeid skal til enhver tid ha oppdatert operativsystem og oppdatert antivirusprogram. 3. Du får utlevert brukerkonto og passord. Passordet er ditt private og gir adgang til brukerkontoen og for bruk av skolens øvrige datautstyr. Du er personlig ansvarlig for all aktivitet som utøves på nettverket via din brukerkonto og datamaskin. Du må derfor aldri oppgi ditt passord eller låne ut din konto til andre. 4. Du får tildelt brukerident i nettverket, fillagringsplass, epostkonto med lagringsplass, tilgang til program for føring av fravær og anmerkninger og brukerkonto i fylkeskommunens læringsplattform. 5. Du har krav på at ditt personvern og din integritet til dine data ikke krenkes av Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune skal bidra til at ditt personvern og din integritet til dine data ikke krenkes av andre. 6. Hedmark fylkeskommune utleverer ikke opplysninger om deg eller data tilhørende deg hvor det ikke fremgår av andre reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig. 7. Hedmark fylkeskommunes datanett og internettilgang skal kun brukes til skolearbeid. Det skal ikke installeres eller lastes ned annen programvare eller andre filer enn det som er bestemt brukt til skolearbeid. 8. Du har ikke lov å lagre private (utenom skolearbeid) filer på fylkeskommunens servere 9. Det er forbudt å laste opp, ned eller bruke programmer/filer som opptar større ressurs enn nødvendig i opplæringen. Dette gjelder også bruk som forringer eller krenker ressurser. 10. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner og/eller datanettverk til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig, blasfemisk eller noe annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Du risikerer disiplinære reaksjoner mot deg som person ved overtredelse av dette. 11. Du kan etter vanlige norske lover og regler bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelt oppstått tap eller skade i den tiden du disponerer brukerkonti, datautstyr, datanett og fillagring. 12. Du kan kun legge ut bilder av personer dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven 45c. 13. Du er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse, herunder nedlasting og bruk av piratkopiert programvare.

11 4 Nettetikk 1. Vær ærlig og høflig. 2. Vis respekt for andre brukere. 3. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. 4. Du må følge lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem. Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig for store konsekvensskader og økonomisk tap. 5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst, dataprogrammer eller annet. 6. Meld fra om ulovligheter. Meld fra om ulovlig bruk, enten det dreier seg om ulovlig materiale eller brudd på rettigheter. 7. Last ikke ned eller ta i bruk programvare eller nettressurser som ikke skal brukes i skolearbeidet. 5 Inngrep 1. HFKs IKT-driftspersonale kan når som helst foreta inngrep for å kontrollere, som f eks innsyn i logger. Om mulig skal det innhentes samtykke fra bruker ved innsyn i filer og private områder. I situasjoner hvor tidsnød eller andre årsaker umuliggjør eller gjør det svært vanskelig eller uhensiktsmessig å innhente samtykke, kan innsyn foretas med tillatelse av rektor eller stedfortreder. Bruker skal i disse tilfellene informeres i ettertid, og innsynet skal registreres i et saksbehandlingssystem. Dersom det er nødvendig kan inngrep iverksettes ved å sperre, stenge eller på andre måter endre tilgangen til en ressurs. 2. HFKs IKT-driftspersonale kan av driftssikkerhetshensyn gå inn på brukerområdene på serverne og slette filer. 3. HFKs IKT-driftspersonale har ikke anledning til åpne filer/mapper merket privat uten samtykke fra brukeren, med mindre det foreligger klare indikasjoner på feil bruk og/eller ulovlig bruk. 4. De videregående skolene har anledning til å gjennomføre elektroniske overvåkingstiltak ved prøver, tentamener og eksamener der datautstyr benyttes som hjelpemiddel. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt, jf. skolereglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Hedmark. 6 Brudd på reglementet - sanksjoner Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene og fremgangsmåten ved behandling av slike saker fremgår av skolereglementet. I tillegg kan det iverksettes sanksjoner som utestengelse fra skolens datanett for en kortere eller lengre periode. I enkelte tilfeller kan erstatning og politianmeldelse bli aktuelt. Brudd kan også få konsekvenser for ordenskarakteren. 7 Ansvarsfraskrivelse Hedmark fylkeskommune er ikke ansvarlig for tap av data, tjenestebortfall eller andre tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester. Fylkeskommunen/skolen har ikke under noen omstendigheter ansvar for privat IKT-utstyr. 8 Særskilte regler For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole anledning til å vedta tilleggsregler. 9 Endringer i reglementet Reglementet er utarbeidet i forbindelse med innføring av ordningen med at elever i videregående opplæring skal ha tilgang til datamaskin. Innholdet i reglementet vil bli løpende vurdert. Endringer i reglementet kan foretas av fylkesdirektøren ved behov. Endringer vil bli meddelt lærere og elever.

12 Storhamar videregående skole Mabel Sandbergs vei Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

Ordensreglement for Gauldal videregående skole.

Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). 5.12 (IKT-reglement) sist gang revidert våren 2015 (FT sak 5/15). Gjeldende fra 1. august 2015 1. Generelt om

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 Styret vedtar de tillegg og endringer i reglementet som det til enhver tid finner nødvendig i samarbeid

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Blanke ark til et nytt år!

Blanke ark til et nytt år! 1 Blanke ark til et nytt år! INNHOLD Aktivitetsplan høst 2012 44 Aktivitetsplan vår 2013 46 Arbeidsmiljø og orden 15 Biblioteket 16 Bokskap 19 Brannalarm 15 Elevenes skolemiljø 160 Elevhelsetjenester 11

Detaljer

Velkommen til Byåsen videregående skole

Velkommen til Byåsen videregående skole Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud

Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Bruk av datasystemer ved de videregående skolene i Buskerud Informasjon til nye elever og deres foresatte skoleåret 2011-2012 Denne informasjonspakken inneholder følgende: 1. Innledende informasjon om

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer