SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013"

Transkript

1 SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 Styret vedtar de tillegg og endringer i reglementet som det til enhver tid finner nødvendig i samarbeid med lærerteam og elevråd for videregående. Reglementet ligger også på skolens hjemmeside Formål Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Det skal legge grunnlaget for mest mulig lik behandling av alle elever. Side 1

2 Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring, motivere for samfunnsengasjement og legge til rette for den enkeltes egenutvikling. Rettigheter Elevene, som er tatt inn ved skolen, har rett til videregående opplæring i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter og gjeldende læreplaner i de kurs skolen tilbyr. Som elev har du rett til: å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. at skolen prøver å hjelpe deg med problemer som måtte oppstå underveis. at skolen hjelper deg å nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling. at skolen gir deg mulighet til minst to elevsamtaler i løpet av skoleåret. å være med på å utforme regler for orden i klasserommet. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. 5-3 i privatskoleloven. Tillitselev og varatillitselev velges i alle klasser. Representanter for elevrådet har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. Elevrådet har en representant med møte og talerett i skolestyret. Plikter Den videregående skolen er i utgangspunktet en frivillig skole, men er eleven først tatt opp, plikter han/hun å møte presis til undervisningen og delta i undervisningen i den form den blir gitt. Videre må eleven delta på prøver, utføre pålagt hjemmearbeid og holde tidsfrister som skolen setter. Eleven plikter å følge skolereglementet. Dette gjelder også for arrangementer utenfor skolen når disse foregår i regi skolen. Eleven plikter å skaffe seg individuelt utstyr som er nødvendig for opplæringen. Eleven plikter å følge de verneregler og bruke det verneutstyr som er bestemt. Eleven plikter å følge undervisningen i alle timer i de fagene eleven har. Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen. Møt presis til timene. Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Hold skolens område rent og ryddig. Det skal ikke forekomme diskriminerende utsagn og handlinger. Spising skal foregå inne i klasserommene eller på galleriet. Uønsket og/eller ulovlig atferd: Vold eller trusler om vold. Jfr. Skolens handlingsplan for psykososialt skolemiljø. Mobbing Jfr. Skolens handlingsplan for psykososialt skolemiljø. Rasistiske utsagn og handlinger. Bruk av mobiltelefon til oppslag på internettsider, sms samt samtaler er ikke tillatt i undervisningstimene. Røyking, bruk av snus. Bruk av alkohol eller andre rusmidler Fusk under vurderingssituasjoner. Hærverk. Tyveri. Udokumentert fravær fra undervisningen. Side 2

3 Permisjon og fravær Aktiv deltagelse er nødvendig for god læring. Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til lærer eller administrasjon. Faglærer kan gi elever fri inntil én time. Kontaktlærer kan gi elever fri inntil en dag. Rektor kan innvilge lengre permisjon og søknad leveres senest en uke i forveien. Du kan få inntil 10 dagers permisjon i året for: Dokumentert langvarig eller kronisk sykdom. Det er elevens ansvar at slikt fravær blir dokumentert og registrert. Omsorg for egne barn ved dokumentert sykdom. Arbeid på regionalt - eller landsplan som tillitsvalgt i elevorganisasjon Deltagelse i kultur- og idrettsvirksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dokumenterte lovpålagte oppmøter. Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner. Organisert eller selvstendig studiearbeid, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Elevene må selv holde oversikt over eget fravær på iskole. Hvis elevene ikke kommenterer registrert fravær overfor kontaktlærer innen to uker etter registreringen, anses fraværet som godkjent. Hvis fraværet blir mer enn 20 dager i året, står eleven i fare for å miste elevstatusen. Faglærer skal orientere eleven via iskole hvis det er fare for tap av terminkarakter. Er eleven umyndig, skal hjemmet orienteres i god tid før det fattes slikt vedtak. Skolen skal ved sykdoms- og velferdsfravær prøve å hjelpe eleven til å kunne fortsette som elev. Skolen krever dokumentasjon fra vertsfamilie, foreldre eller lege ved sykefravær på fem dager eller mer. Det samme gjelder kortere, men hyppige fravær og hyppige søknader om fritak fra kroppsøvingen. Etter fravær kreves det at elevene leverer utfylt egenmeldingsskjema første anledning. VG1 elever kan ta ut inntil én studiedag, elever på VG2 og VG3 kan ta ut inntil tre studiedager i året. Se eget søknadsskjema for nærmere presisering. Skjemaet skal leveres til kontaktlærer senest en uke før studiedagen. Kontakt skole - hjem Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem, og foreldre/foresatte for umyndige elever har også krav på formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Generell informasjon ivaretas via skolens hjemmeside. Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende via Skolearena: Varsel om fare for ikke vurdering/ikke bestått i fag Varsel om fare for nedsatt karakter i orden/atferd. Informasjon om fravær. Elev og foreldre/foresatte har også rett til: Melding om termin- og standpunktkarakterer. Melding ved gjentatte refsingstiltak. Informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang. Nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæringen/ aktiviteter skal foregå utenom skolens område. Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilt tiltak. Side 3

4 Konsekvenser ved brudd på reglene Dersom en elev bryter bestemmelsene i reglementet eller bryter med regler for uønsket adferd, kan skolen benytte refsingstiltak eller særskilte tiltak. Slike tiltak kan også komme på tale om eleven grovt forsømmer skolegangen og skolearbeidet. Refsingstiltak er: Påtale fra faglærer/ kontaktlærer. Påtale fra skolens ledelse. Begrenset adgang til skolens datautstyr/nettverk ved brudd på datakotrakten Ved skade på skolens eiendom må erstatning betales (jfr. skaderstatningsloven). Ved refsingstiltak skal eleven ha mulighet til å forklare seg. Hvis eleven utelukkes for resten av en dag eller flere ganger er blitt refset ved påtale, skal foresatte ha skriftlig melding om refsing og grunnen til refsingen om eleven er umyndig. Skolen skal føre notat over de refsingstiltak som leder til skriftlig melding hjem og over særskilte tiltak. Grunnen til at tiltaket ble nyttet samt angivelse av hvordan saken er blitt behandlet, skal fremgå av notatene. Refsingstiltak kan ikke påklages. Særskilte tiltak er: Utelukking fra klasse/gruppe for resten av en time. Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter rektors bestemmelse Bortvisning fra undervisning i inntil fem dager. Dette vil gjelde ved brudd med regler for uønsket adferd samt i bl. annet følgende tilfeller: Ved brudd på røyke-/snuseforbudet i skoletiden settes røykeanmerkning. Etter tre slike anmerkninger blir eleven bortvist en skoledag og får nedsatt adferdskarakter(særskilt tiltak etter privatskoleloven 3-10). Etter dette vil hver slik anmerkning føre til bortvisning en skoledag. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/ retningslinjer for slike aktiviteter. Ved brudd på alkohol/rusforbudet i skoletiden tas dette umiddelbart opp med eleven eller foresatte dersom eleven er under 18 år. Eleven bortvises for resten av dagen og dette kan få konsekvenser for adferdskarakter. Særskilte tiltak behandles etter privatskoleloven Særskilte tiltak fattes av rektor og regnes som enkeltvedtak, etter forvaltningsloven. Enkeltvedtak kan påklages. Ved særskilte tiltak, skal forvaltningsloven om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist og om fremgangsmåte ved klage. Når en elev vedvarende har vist en atferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven vises bort for resten av skoleåret. Se privatskoleloven I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan for eksempel følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: Brudd på reglementet tas i betraktning ved fastsetting av halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter i orden og atferd. Det kan gis nedsatt karakter i orden og atferd på grunn av en enkelt forseelse dersom denne er av alvorlig art. Vanlige regler for varsel gjelder da ikke. Side 4

5 Eleven har krav på skriftlig varsel dersom det er fare for nedsatt karakter i orden og atferd. Varslet må gis så tidlig at eleven har mulighet til å rette opp forholdet. Ved gjentatte anmerkninger kan karaktern i orden bli satt ned. Karakteren i atferd vurderes i hvert enkelt tilfelle. Bruk eller besittelse av narkotiske stoffer i eller utenfor skoletid/skoleområde er kriminelt og anses så alvorlig at det tas opp med hjemmet og lokal politimyndighet. Særskilte tiltak kan anvendes. Eleven kan selv se sine anmerkninger på iskole. Fusk, forsøk på fusk eller plagiat Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, anses som fusk. Å skrive av andres arbeid og levere det som eget produkt ansees som plagiat. Plagiat blir vurdert til lav måloppnåelse. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som uærlighet, et tillitsbrudd og brudd på gjeldende reglement og krav til elevens atferd. Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert. Konsekvensen av dette blir svekket vurderingsgrunnlag. Dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med innlevering, prøver og eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller ansvarshavende. Fusk eller forsøk på fusk kan alene føre til nedsatt karakter i atferd. Hensyn til de minste Når elever fra videregående oppholder seg i patioen, plikter de å overholde grunnskolens reglement. Følgende er forbudt: Spising og drikking. Fotballsparking. Ballspill er alltid forbudt når det foregår undervisning. Bruk av sykkel, sparksykkel, rullebrett eller rulleskøyter er forbudt på hele skolens område. Vis ellers forsiktighet og hensyn overfor de minste i skolesamfunnet, slik at de ikke blir skremt eller nedløpt. Skoleturer: Eget skriv blir utlevert før avreise. Allergiinformasjon: Se eget skriv vedlagt ordensreglementet. Datakontrakt Se vedlagt datakontrakt Jeg forplikter meg til å følge skolereglementet. Dato Elev Side 5

6 TIL ALLE ELEVER, FORESATTE OG LÆRERE På den norske skole er der mange elever som har astma, allergi og luftveisirritasjoner. Det som er et problem for mange av dem er at de kan reagere på forskjellige dufter fra matvarer og / eller andre stoffer. Reaksjonene de får kan være alvorlige og fører ofte til at sykdommen forverres. 1) MATPAKKE: Du kan i utgangspunktet ha hva du vil på maten utenom nøtteprodukter (se punkt A). Har noen i klassen din en vanskelig allergi mot egg eller fisk, vil klassen måtte ta det opp i hvert enkelt tilfelle. A) NØTTER MANDLER - PEANØTTER: Det vil si at du aldri må ha med nøtter eller nøtteprodukter på skolen, for eksempel nøttepålegg (Nugatti), peanøttsmør, sjokolade m/nøtter / mandler, is m/nøtter / mandler, müsli etc.). De som reagerer på nøtter og mandler reagerer også selv om det er andre som har det og de behøver ikke være i nærheten av nøttene / mandlene for å reagere. B) SITRUSFRUKTER Ha gjerne med deg sitrusfrukt på skolen, men frukten bør være ferdig skrelt hjemme, siden vi spiser inne i klasserommet. Det er skrellingen som kan forårsake problemer for noen. 2) HUSDYR: Mange har husdyr hjemme, og spesielt tenker vi på hund og katt, som mange av de som har allergier reagerer på. Har du slike dyr hjemme bør du helst ha klær på deg som har vært vasket siden sist du var i kontakt med dyrene. Ikke klapp på hunder eller katter i skoletiden! HUND: Hud, hår og spytt fra hunder inneholder allergener. Derfor bør du aldri ta på hunder som du treffer på skoleveien eller som kommer utenfor skolen. KATT: Denne er den store stygge ulven når det gjelder allergi. Kattespytt, pels og ekskrementer fra katten inneholder allergener. De fleste som utvikler allergi mot katt har aldri hatt katt hjemme. 3) LUKTER: Alle lukter gode eller dårligere vil kunne gi pustebesvær hos lungesyke elever. Lukter er irritanter som gir ufrivillige sammentrekninger av bronkialmuskulatur som igjen gir tetthet. De fleste elever med astmabesvær vil være det vi kaller hyperreaktive (overfølsomme luftveier) og de kan få pustebesvær av irritanter en tilstand vi ikke vet årsaken til. Av hensyn til felleskapet og til hver enkelt elev, vil vi henstille at ingen av oss lukter av PARFYMEARTIKLER, HÅRPRODUKTER, KREMER OG RØYK. Lukten av tobakksrøyk fra en lærer eller klassekamerat vil kunne være dråpen som får begeret til å renner over. For at alle elevene ved skolen skal få en god skolegang med minst mulig sykdom er det viktig at vi alle gjør en innsats på det området vi kan. Ingen av oss vil vel oppføre oss på en slik måte at det påfører andre unødig ubehag? HUSK : Ikke bring med deg allergifremkallende og irriterende stoffer inn i skolesituasjonen. Side 6

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer