45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD"

Transkript

1 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag kl. 18:00 Fra kl til kl vil representanter fra Østfold Energi AS informere om kommunens aksjer i selskapet. Møtet er lukket, jfr Kommunelovens 31.5 Ordinært kommunestyremøte starter kl Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Sak nr. Tittel 43/13 SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT 44/13 MØTEFULLMEKTIGER - AREMARK FORLIKSRÅD 45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD 47/13 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSREGNSKAPET /13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER Aremark, Geir Aarbu (sign.) Ordfører

2 Sak 43/13 SØKNAD OM FRITAK AV EIENDOMSSKATT Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/104 // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstiling. Vedlegg: 1. Søknad fra Linda og Anders Smaadahl av Uttalelse fra Østfold fylkeskommune v/fylkeskonservator av Brev fra Riksantikvaren til landets kommuner av Saksopplysninger: Kommunestyret fattet i sak 13/68 følgende vedtak vedr. fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens 7: Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: 1. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten 2. Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak; jfr. Lov om kulturminner Vedtakets pkt b. er strengere/mer avgrensende enn hva eiendomsskatteloven setter som minimumskrav: «Bygning som har historisk verdi». Søknaden fra Linda og Anders Smaadahl, samt fylkeskonservatorens vurdering av Søndre Hallesby, er vedlagt i sin helhet og gjengis derfor ikke. Vurdering: Dette er første søknad om fritak etter pkt. b i henhold til Kommunestyrets vedtak i sak 13/68. Etter rådmannens vurdering vil søknaden kunne innvilges etter Eiendomsskattelovens minimumskrav: «Bygning som har historisk verdi»; jfr. fylkeskonservatorens vurdering av Søndre Hallesby. Riksantikvarens oppfordring til kommunene gir også støtte til rådmannens vurdering. Når søknaden skal vurderes etter kommunestyrets eget vedtak om fritak, vil rådmannen måtte innstille på avslag; jfr. at det for bygningen ikke foreligger fredningsvedtak ihht Lov om kulturminner.

3 Sak 43/13 Kommunestyret selv kan finne og ville gi et slikt fritak i saken, men må da av hensyn til likehetsbehandling for fremtidige søknader måtte endre pkt. b i sitt tidligere vedtak til «Bygning som har historisk verdi». Rådmannen inviterer kommunestyret til å avklare om en ønsker en slik endring av sitt tidligere vedtak; for deretter å fatte konkret vedtak for den aktuelle søknad om fritak av eiendomsskatt.

4

5

6

7

8 Sak 44/13 MØTEFULLMEKTIGER - AREMARK FORLIKSRÅD Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 11/50 /X43/ Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: STK Sak nr.: Utvalg Møtedato 44/13 Kommunestyret Innstilling: Som møtefullmektiger til forliksrådet oppnevnes for perioden : Gunnar M. Helgesen Berit Toverud Johan Rive Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det skal oppnevnes møtefullmektiger til forliksrådet for perioden Valgkomiteen har foreslått følgende: Gunnar M. Helgesen Berit Toverud Johan Rive

9 Sak 45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/1732 /D13/ Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 39/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Aremark kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr som Aremark Menighetsråd tar opp for refinansiering av lån i KLP nr til rest kr og nr til rest kr Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr med tillegg av 10% av en til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Vedtaket er betinget av godkjenning fra Fylkesmannen. Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 39/13 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Aremark kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr som Aremark Menighetsråd tar opp for refinansiering av lån i KLP nr til rest kr og nr til rest kr Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr med tillegg av 10% av en til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Vedtaket er betinget av godkjenning fra Fylkesmannen. Vedlegg: Brev fra Aremark Menighetsråd av

10 Sak 45/13 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 6/13 at Aremark kommune skulle stille selvskyldnergaranti overfor Kommunalbanken i forbindelse med Aremark Menighetsråds lånesøknad på kr til finansiering av utbedring av soppskader på Aremark kirke. Det viser seg at garantivedtakets ordlyd ikke var i samsvar med hva Kommunalbanken krever og lånesøknaden ble avslått. Viser til brev fra Aremark Menighetsråd. Det forutsettes at Aremark Menighetsråd også har et positivt vedtak om refinansiering av lån. Vurdering: Rådmannen innstiller på at selvskyldnerkausjon/-garanti vedr. låneopptak i Aremark Menighetsråd gis. Da beløpet overstiger kr , må selvskyldnerkausjonen/-garantien ha godkjenning fra Fylkesmannen.

11

12 Sak 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: STK Sak nr.: Utvalg Møtedato 35/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Aremark kommunestyre vedtar Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 35/13 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Aremark kommunestyre vedtar Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni Vedlegg: Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni Saksopplysninger: Revidert utgave av Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold legges frem for kommunestyret til behandling. Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold ble vedtatt i Regionrådet første gang i februar Behandlingen i kommunestyrene gav den opprinnelige eierskapsmeldingen ulik status. Man har derfor sett behov for å revidere meldingen med særlig hensyn til eierstyringsprinsippene. Høsten 2012 ble det avholdt et interkommunalt eierskapsmøte ( , Askim Brannstasjon) hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle skape en felles forståelse rundt sentrale punkter i meldingen: Styresammensetning, maktfordeling i representantskapet, eiermøter, prinsipper for økonomisk fordelingsnøkkel, samt prinsipper for valgkomitearbeid. Arbeidsgruppen har selv tilføyd ytterligere punkter til mandatet. Arbeidsgruppens forslag har blitt diskutert i to eierskapsmøter ( og ) med ordførere og rådmenn.

13 Sak 46/13 Endringene ble innarbeidet i den opprinnelige meldingen, der kapitlet om eierstyringsprinsipper ble bygget om. Eierstyringsprinsippene i meldingen har blitt lagt frem for Indre Østfold Regionråd ved to anledninger ( og ). I det siste møtet ble hele meldingen grundig gjennomgått. Regionrådet gjorde følgende vedtak: 1. Regionrådet vedtar «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» med tilføyelser og endringer som beskrevet ovenfor. i 2. Prosjekt eierskap oppdaterer vedleggene, legger inn et avsnitt om samkommune og utarbeider felles saksfremlegg for utsendelse av eierskapsmeldingen innen utgangen av august Regionrådet anbefaler kommunestyrene å prioritere behandlingen av «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» Eiermeldingen er nå ferdigstilt og er oversendt kommunene for behandling. Vurdering: I løpet av siste året har det pågått en bred prosess for å bearbeide eierstyringsprinsippene i den interkommunale eierskapsmeldingen. Foreliggende eierskapsmelding er således godt forankret i kommunenes politiske og administrative ledelse i Indre Østfold. Et sentralt formål med eierskapsmeldingen er å få felles bestemmelser for eierutøvelsen i interkommunale selskaper i Indre Østfold. Meldingen tar for seg eierstyringsprinsipper, som vil få konsekvenser for utformingen av både eierstrategier og selskapsavtaler for enkeltselskapene. Den reviderte utgaven legger føringer på tradisjonelt vanskelig områder som berører konsensusprinsippet, spørsmål om innflytelse, modeller knyttet til økonomi, ordninger for dialog og sammensetning av styre. Eierskapsmeldingen orienterer seg spesielt mot eierstyringen av de interkommunale selskapene (IKS). Eierstyringen av denne selskapsformen er bygget på konsensusprinsippet. En problemstilling her knytter seg til at viktige endringer i selskapsavtalen må vedtas likelydende i hvert kommunestyre. Om så bare en av kommunene har et avvikende vedtak, vil endringen ikke aksepteres etter loven. Da vil opprinnelig avtale fremdeles være gjeldende. Meldingen vil løse dette ved å legge inn et flertallsprinsipp: Under kapitlet «Om selskapsavtaler» sier meldingen at ved behandling av ny selskapsavtale eller endringer i avtalen, vil «likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende.» Alternativene for kommunen/e som stemmer annerledes er å behandle avtalen på nytt og enten godta flertallets vedtak, eller trekke seg fra samarbeidet. Denne ordningen underordner seg ikke representantskapets vedtak, men sikrer avklaringer med hensyn til representantskapets forslag til endringer av selskapsavtalen. Virkningen av bestemmelsen forutsetter for øvrig at den enkelte deltakerkommune selv følger opp sin tilslutning til denne ordningen. Kommuner over innbyggere gis dobbeltstemme i flertallsordningen knyttet til endringer av selskapsavtalene. Den samme stemmevekting er gjenspeilet i representantskapet, i Alle endringene fra møtet ble protokollført og lagt inn i meldingen.

14 Sak 46/13 og med det introduserer meldingen et annet prinsipp: Eierens innflytelse skal stå i et samsvar med de forpliktelser eieren har overfor selskapet. Kommunene med flest innbyggere har de største økonomiske forpliktelsene overfor selskapet, og skal derfor ha mest å si når beslutninger skal tas. Dette følges opp ved at de to største kommunene i regionen gis en tilleggsstemme hver. Interkommunal eierskapsmelding tar for seg ulike prinsipper for finansiering av selskapene. Tradisjonelt har utgiftene ofte vært fordelt mellom kommunene etter antall innbyggere. Meldingen får frem at det bør utvikles modeller som ikke bare baseres på kommunestørrelse, men også tar hensyn til administrative grunnkostnader, ulike kriterier for tildelingen av rammetilskudd, samt uttak av tjenester. Formålet med dette er å få en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene. I dag er det store forskjeller i fordeling av styrehonorar. Meldingen forsøker nå å finne en felles politikk på dette, ved å introdusere ulike nivåer for styregodtgjørelse. Dette gir viktige føringer for representantskap og generalforsamlinger, samtidig som det åpnes for at unntak kan forekomme. Det er opp til det enkelte eierorgan å bestemme hvilket nivå selskapet skal legges på. Her vil det være naturlig å ta hensyn til selskapets størrelse og kompleksitet, samtidig som det er viktig å tenke på hva slags kompetanse som skal rekrutteres til det enkelte styre. Styremedlemmene skal få honorar for styremøter, og styreleder skal få et tilleggshonorar. I den vedlagte tabellen tar meldingen høyde for at økte satser kan gis i abeidsintense perioder. Det som meldingen ikke sier noe om er evt. kompensasjoner for andre møter enn styremøter, som f.eks. eiermøter og strategisamlinger. Under kapitlet om styrets ansvar introduseres dialogmøter som en møteform mellom representantskapsleder og styreleder, og evt. daglig leder. Styrelederen oppfordres til å benytte seg av denne møteplassen for å kunne drøfte eier- og selskapsstrategier og planlegge møter. Under utviklingen av eierskapsmeldingen har tilbakemeldingene fra selskapenes ledelse vært svært positiv til dette tiltaket, som må regnes som et viktig grep for å vitalisere eierstyringen. Eierskapsmeldingen har nedfelt kjøreregler ift. valgkomiteens arbeid. Et grunnleggende prinsipp er at eierutøvelsen ikke ligger til styret, men til eierorganet. I etableringen av et selskap settes derfor ikke antall styremedlemmer i forhold til hvor mange eiere det er, men med hensyn til selskapets størrelse og kompleksitet. Sammensetningen av styret vurderes med tanke på eiers behov for å realisere sine mål og sikre selskapets interesser. Vedleggene inneholder oppdaterte lister over ulike selskaper og samarbeid som kommunene har i fellesskap. I tillegg er det diagrammer med oversikt over aksjeselskap og interkommunale selskaper hvor kommunene har eierandeler. Når disse sammenliknes ser man hvorfor meldingen orienterer seg spesielt mot IKSene: Av aksjeselskaper med en viss omsetning er det bare Deltagruppen AS hvor I Ø kommuner må stå sammen for å oppnå flertall. I de øvrige har henholdsvis Askim og Trøgstad flertall alene, eller så er I Ø kommunene uten flertall. I stedet for å legge ved skjemaer med nøkkelinformasjon om selskapene, er det valgt å legge link til en oppdatert webside for hvert selskap. Dette forlenger levetiden på dette dokumentet som informasjonskilde om våre felles eierinteresser i det interkommunale landskap.

15 Sak 46/13 Eiermeldingen er et stort steg i retning av å samordne eierstyringen. Meldingen anbefaler ordninger på områder hvor det er viktig er å være omforente som eiere. Dette betyr mye for kommunenes innbyrdes eierutøvelse overfor selskapene, og selskapenes opplevelse av forutsigbarhet i eierstyringen og muligheter for å bli hørt. Gjennom en lengre prosess har vi lykkes med å utforme et dokument som sentrale politikere og administrative ledere har stilt seg bak. På bakgrunn av foranstående tilrår rådmannen at kommunestyret vedtar denne reviderte utgaven av Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Sak 47/13 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSREGNSKAPET 2013 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Det gjøres følgende budsjettjustering på investeringsprosjekter budsjettert i 2013: 1. Budsjettposten for prosjektet Nytt tak på Furulund reduseres ned med kr , konto med tilhørende finansiering kto / Budsjettposten for Aremark skole IKT reduseres ned med til sammen kr , kto med tilhørende finansiering Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 37/13 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gjøres følgende budsjettjustering på investeringsprosjekter budsjettert i 2013: 1. Budsjettposten for prosjektet Nytt tak på Furulund reduseres ned med kr , konto med tilhørende finansiering kto / Budsjettposten for Aremark skole IKT reduseres ned med til sammen kr , kto med tilhørende finansiering Vedlegg: Ingen.

47 Sak 47/13 Saksopplysninger: Kommunestyrets vedtatte årsbudsjett er bindende, og eventuelle endringer i årsbudsjettet skal gjøres av kommunestyret selv, jf. kommuneloven 47 nr 1. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan får betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jf kommuneloven 47 nr 3 og 47 nr 2. Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til årsbudsjett (budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler), og at disse kravene gjelder gjennom budsjettåret. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/reduksjoner i utgifter eller inntekter. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering. Prosjekter som er vedtatt i budsjettet for 2013 som ikke er påbegynt eller så vidt påbegynt av vesentlig art er taket på Furulund - svømmehallen og investeringer innenfor IKT på Aremark skole. Konsulentfirmaet Cowi har vært engasjert til forprosjektering vedr. taket i svømmehallen, og anbud vil bli utarbeidet og innhentet i Når det gjelder investeringer innen IKT på Aremark skole er konkurransegrunnlaget utarbeidet og sendt ut, men selve anskaffelsen vil ikke finne sted før i Vurdering: På grunn av endrede forutsetninger og at prosjektene ikke er fullt ut iverksatt, foreslår rådmannen at prosjektene budsjettjusteres ned. Begge prosjektene er budsjettert videreført i 2014.

48 Sak 48/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 38/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for Aremark kommune. Netto driftsbudsjett kr ,- (brutto utgift ,- og brutto inntekt ,-) for 2014 pr rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2014 i henhold til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt kr ,-. 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2014 for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar. 4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2014 på faste eiendommer i hele kommunen. 5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 13 fastsettes skattesatsen for 2014 til 4 promille. 6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven 11 2.ledd et bunnfradrag på kroner ,- av takstverdi. 7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunens tidligere vedtatte retningslinjer og takstnivå. 9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik det fremgår av kapitelet Gebyrer, avgifter, leiepriser fra side 5-7. med følgende endringer: DRIFTSBUDSJETT Sentraladministrasjon Politisk styring reduseres med kr Revisjon økes med kr Tilskudd næringsutvikling reduseres med kr IT-fellessystemer reduseres med kr Tilskudd menighetsrådet reduseres med kr Reserverte tilleggsbevilgning - Formannskap reduseres med kr

49 Sak 48/13 23 Aremark skole og SFO Aremark skole - andre driftsutgifter reduseres med kr Brukerbetaling SFO reduseres med 30% og det innføres 30% søskenmoderasjon; reduksjon i brukerbetaling med kr Brukerbetaling Kulturskolen reduseres til kr pr. plass pr. år og til kr pr. plass pr. år for barn nr. 2,3,4 osv (søskenmoderasjon); reduksjon i brukerbetaling med kr NAV NAV-tiltaket (prosjekt arbeid for trygd/sosial) gjennomføres ikke; reduksjon kr Teknisk Bøensætre - redusert aktivitet 2014; reduksjon kr Vedlikehold veier reduseres med kr Vedlikehold bygg styrkes med kr Bevilgning til videre arbeid med sentrumsplan kr VAR-området Slamtømmes styrkes med kr Kommunens frie inntekter Eiendomsskatt næring fjernes; redusert inntekt kr Kommunale avgifter VAR-området Tilknytningsavgift for avløp økes fra kr til kr pr. abbonent og kloakkavgiften reduseres fra kr. 38,82 til kr. 30,00 pr. m3 (til sammen betyr dette en reduksjon i avløpsgebyret på kr for en gejnnomsnittsabbonent). Avtalen om tømming av avfall skal reforhandles; alternativt utføre dette i egen regi. Renovasjonsavgiften reduseres med kr. 400 pr. abbonent. Badepriser Enkeltperson 17 år og yngre/pensjonister kr. 20,- INVESTERINGSBUDJETTET 2014 Sanitæranlegg Bøensætre utsettes; reduksjon kr Opparbeidelse av torg utsettes, men man gjennomfører opprydding og starter arkitektkonkurranse; reduksjon kr Gjerde barnehage byttes ikke, vedlikehold gjennomføres over driftsbudsjettet; reduksjon kr Reasfaltering av veien mellom Kalerødkrysset og Storalee Camping; økning kr Opparbeidelse av ny lekeplass; økning kr DRIFTS-/INVESTERINGSBUDSJETT Teknisk Selge hytta i Branäs. Besparelsen settes inn på oppgradering av skole/bygningsmassen.

50 Sak 48/13 Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 38/13 Behandling i utvalget: Repr. Turid Kollerød (Sp) fremmet på vegne av Sp og Ap følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan vedtas med følgende endringer: DRIFTSBUDSJETT Sentraladministrasjon Politisk styring reduseres med kr Revisjon økes med kr Tilskudd næringsutvikling reduseres med kr IT-fellessystemer reduseres med kr Tilskudd menighetsrådet reduseres med kr Reserverte tilleggsbevilgning - Formannskap reduseres med kr Aremark skole og SFO Aremark skole - andre driftsutgifter reduseres med kr Brukerbetaling SFO reduseres med 30% og det innføres 30% søskenmoderasjon; reduksjon i brukerbetaling med kr Brukerbetaling Kulturskolen reduseres til kr pr. plass pr. år og til kr pr. plass pr. år for barn nr. 2,3,4 osv (søskenmoderasjon); reduksjon i brukerbetaling med kr NAV NAV-tiltaket (prosjekt arbeid for trygd/sosial) gjennomføres ikke; reduksjon kr Teknisk Bøensætre - redusert aktivitet 2014; reduksjon kr Vedlikehold veier reduseres med kr Vedlikehold bygg styrkes med kr Bevilgning til videre arbeid med sentrumsplan kr VAR-området Slamtømmes styrkes med kr Kommunens frie inntekter Eiendomsskatt næring fjernes; redusert inntekt kr Kommunale avgifter VAR-området Tilknytningsavgift for avløp økes fra kr til kr pr. abbonent og kloakkavgiften reduseres fra kr. 38,82 til kr. 30,00 pr. m3 (til sammen betyr dette en reduksjon i avløpsgebyret på kr for en gejnnomsnittsabbonent). Avtalen om tømming av avfall skal reforhandles; alternativt utføre dette i egen regi. Renovasjonsavgiften reduseres med kr. 400 pr. abbonent. Badepriser Enkeltperson 17 år og yngre/pensjonister kr. 20,-

51 Sak 48/13 INVESTERINGSBUDJETTET 2014 Sanitæranlegg Bøensætre utsettes; reduksjon kr Opparbeidelse av torg utsettes, men man gjennomfører opprydding og starter arkitektkonkurranse; reduksjon kr Gjerde barnehage byttes ikke, vedlikehold gjennomføres over driftsbudsjettet; reduksjon kr Reasfaltering av veien mellom Kalerødkrysset og Storalee Camping; økning kr Opparbeidelse av ny lekeplass; økning kr Repr. Solveig Toft (V) fremmet på vegne av V, H og KrF følgende forslag: Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas med følgende endring: DRIFTSBUDSJETT Teknisk Selge hytta i Branäs. Besparelsen settes inn på oppgradering av skole/bygningsmassen. Ved votering ble rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan , med repr. Turid Kollerøds endringsforslag og repr. Solveig Tofts endringsforslag, enstemmig vedtatt. Repr. Harald Smaadahl (KrF) innga følgende protokolltilførsel: Det vurderes en omtaksering av eiendomsskatten ut fra en gjennomgang av kriteriene for taksering. Vedtak: 1. DRIFTS-/INVESTERINGSBUDSJETT Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for Aremark kommune. Netto driftsbudsjett kr ,- (brutto utgift ,- og brutto inntekt ,-) for 2014 pr rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og investeringsbudsjett for 2014 i henhold til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt kr ,-. 3. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2014 for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A. 4. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar. 5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2014 på faste eiendommer i hele kommunen. 6. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 13 fastsettes skattesatsen for 2014 til 4 promille. 7. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven 11 2.ledd et bunnfradrag på kroner ,- av takstverdi. 8. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.

52 Sak 48/13 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunens tidligere vedtatte retningslinjer og takstnivå. 9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik det fremgår av kapitelet Gebyrer, avgifter, leiepriser fra side 5-7. med følgende endringer: DRIFTSBUDSJETT Sentraladministrasjon Politisk styring reduseres med kr Revisjon økes med kr Tilskudd næringsutvikling reduseres med kr IT-fellessystemer reduseres med kr Tilskudd menighetsrådet reduseres med kr Reserverte tilleggsbevilgning - Formannskap reduseres med kr Aremark skole og SFO Aremark skole - andre driftsutgifter reduseres med kr Brukerbetaling SFO reduseres med 30% og det innføres 30% søskenmoderasjon; reduksjon i brukerbetaling med kr Brukerbetaling Kulturskolen reduseres til kr pr. plass pr. år og til kr pr. plass pr. år for barn nr. 2,3,4 osv (søskenmoderasjon); reduksjon i brukerbetaling med kr NAV NAV-tiltaket (prosjekt arbeid for trygd/sosial) gjennomføres ikke; reduksjon kr Teknisk Bøensætre - redusert aktivitet 2014; reduksjon kr Vedlikehold veier reduseres med kr Vedlikehold bygg styrkes med kr Bevilgning til videre arbeid med sentrumsplan kr VAR-området Slamtømmes styrkes med kr Kommunens frie inntekter Eiendomsskatt næring fjernes; redusert inntekt kr Kommunale avgifter VAR-området Tilknytningsavgift for avløp økes fra kr til kr pr. abbonent og kloakkavgiften reduseres fra kr. 38,82 til kr. 30,00 pr. m3 (til sammen betyr dette en reduksjon i avløpsgebyret på kr for en gejnnomsnittsabbonent). Avtalen om tømming av avfall skal reforhandles; alternativt utføre dette i egen regi. Renovasjonsavgiften reduseres med kr. 400 pr. abbonent. Badepriser Enkeltperson 17 år og yngre/pensjonister kr. 20,-

53 Sak 48/13 INVESTERINGSBUDJETTET 2014 Sanitæranlegg Bøensætre utsettes; reduksjon kr Opparbeidelse av torg utsettes, men man gjennomfører opprydding og starter arkitektkonkurranse; reduksjon kr Gjerde barnehage byttes ikke, vedlikehold gjennomføres over driftsbudsjettet; reduksjon kr Reasfaltering av veien mellom Kalerødkrysset og Storalee Camping; økning kr Opparbeidelse av ny lekeplass; økning kr DRIFTS-/INVESTERINGSBUDSJETT Teknisk Selge hytta i Branäs. Besparelsen settes inn på oppgradering av skole/bygningsmassen. Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan (tidligere utlevert) Saksopplysninger: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var ikke beslutningsdyktig i sitt møte og har således ikke avgitt noen uttalelse til budsjett 2013 og økonomiplan Eldrerådet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan i sitt møte og har avgitt følgende uttalelse: Badeprisene (side 6 i budsjettdokumentet) endres slik: 1. Enkeltperson 17 og yngre / pensjonister kr. 20,- Ellers tas rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag til orientering. Arbeidsmiljøutvalget behandlet rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan i sitt møte og har avgitt følgende uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget understreker viktigheten av at kommunen innfører en multidoseordning for håndtering av legemidler i Virksomhet pleie og omsorg. Arbeidsmiljøutvalget tar for øvrig budsjett og økonomiplan til orientering. Budsjett 2014 og økonomiplan legges frem i ett dokument, der budsjett 2014 fremkommer som første år i økonomiplanperioden Vurdering: Rådmannen viser til kommentarer og vurderinger i det fremlagte budsjett- og økonomiplandokument.

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold ---------------------------- Langsiktighet Samfunnsansvar Åpenhet Med endringer fra Regionrådsmøte 7. juni 2013 Uten kapittel om samkommune og uten oppdaterte

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer