Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler:"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøyskolen Vedlegg 2 til sak 18/2015 Til Rektor Vår ref. 15/01516 Dato Handelshøyskolens innspill - Forslag om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Under følger Handelshøyskolens forslag til tiltak for å styrke vår forskning og utdanning. Vi beklager at vi dessverre har oversittet svarfristen med noen dager. Handelshøyskolen har ambisiøse mål for forskning og utdanning, og har utarbeidet tiltak for å nå disse målene. De er beskrevet i vår strategiske plan (se: Handelshøyskolen har forskningsproduksjon over snittet for NMBUs institutter (regnet i publiseringpoeng pr fagårsverk), og har en del forskere som hevder seg internasjonalt innen sine spesialiteter. Utdanningen vår er doblet i antall årsstudenter de siste 8 årene, samtidig som programmene har stigende omdømme i nasjonal sammenheng. I dette brevet vil vi konsentrere oss om virkemidler og tiltak som kan inngå i en handlingsplan for å utvikle forskning og utdanning ved NMBU (ettersom vi er bedt om å holde vårt svar kort). Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler: Tid til forskning og utdanning: Tid er penger - penger er tid Den viktigste forutsetningen for å løfte Handelshøyskolens forskning kvalitativt og kvantitativt er TID til forskning og til å følge opp studentene. Dette er det Postboks 5003 NO-1432 Ås

2 mulig å gjøre noe med ved å styrke basis-bevilgningen til Handelshøyskolen nå når noen satsingsprogrammer avsluttes og NMBU har noe økonomisk handlingsrom. Økt budsjettramme bør brukes til å øke bemanningen, slik at den står i forhold til det omfanget utdanningen har. Det betyr at emneansvar og masteroppgaveveiledning kan deles på litt flere fagpersoner, at faggruppene blir litt mer robuste, og at de vitenskapelig ansatte kan bruke litt mer av sin tid på forskning og til å følge opp studentene litt bedre for eksempel ved mer studentaktive læringsmåter. Dette er det viktigste tiltaket for å støtte utdanningskvalitet samt kvalitet og omfang av vår forskning. Handelshøyskolen har det klart høyeste forholdstallet student pr lærer, og har den klart laveste rammetildeling pr student av NMBUs institutter. Den har også en basisbevilgning som er klart mindre enn det som skulle følge av Kunnskapsdepartementets modell hvor 60% av kostnadene ved studieplasser forutsettes dekket over basisbevilgningen. Dette framkommer som en negativ rest («uforklart, annet») når beregnede tall for stipendiatstillinger i ramma og beregnet basisdel av studieplasser subtraheres fra basisbevilgningen: Handelshøyskolens budsjettildeling for 2015 (alle tall i 1000 kroner) Utdanningsresultater forskningsresultater Sum resultatinsentiver Sum basis rekrutteringsstillinger "i ramma" Studieplasser (basisdel) = "uforklart", Annet Total ramme instituttene Program for redusert frafall fra studiene Handelshøyskolens bachelorprogram har relativt høyt frafall av studenter i første studieår. Vi tror det er mulig å redusere dette frafallet noe og fremme alle studentenes læringsutbytte ved målrettede tiltak for å styrke de faglig-sosiale aspektene av studentlivet. Handelshøyskolen ønsker å prøve ut et program for redusert frafall etter mønster av det som MatNat fakultetet ved Universitetet i Bergen har kjørt (jfr (Anslått kostnad kr 1 mill) Program for styrket kontakt med næringslivet NMBUs strategi har som målsetning for å heve kvaliteten på forpliktende samarbeid med næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Til tross for at Handelshøyskolen har klart å synliggjøre sin virksomhet de siste årene, noe som blant annet reflekteres i en økning i søkertall, bør vår næringslivstilknytning bli mer konkretisert. For å øke relevansen innen våre utdanninger ønsker vi å koble teori og metode i økonomisk/administrativ undervisning opp mot reelle problemstillinger som næringslivet møter. Å «ta tempen» på næringslivets behov 2

3 vil bidra til utdanning av kandidater som står sterkt på et fremtidig arbeidsmarked. I forlengelsen av dette ligger også forskning på slike problemstillinger. For å oppnå disse målsetningene ønsker vi å gjennomføre følgende tiltak: 1. Etablering av bilaterale kontaktavtaler i regionen med sikte på at motiverte studenter kan ha en form for tidsavgrenset «internships» og prosjektarbeid i hver sin bedrift, og utbygging av eksternt nettverk av mentorer spesielt i det regionale næringslivet. 2. Organisering av en «bli ny dag» for næringsaktører, hvor studenter og fagpersoner fra HH-NMBU og inviterte arbeider kreativt og strategisk med å komme opp med nye muligheter som kan skape konkurransekraft for næringslivet. 3. Organisering av tematiske seminarer med foredragsholdere fra bedrifter, politikere og næringslivsorganisasjoner. 4. Utbygging og videreutvikling av kurs og «best practice» internt på NMBU, der samarbeid med bedrifter står sentralt (studentbesøk, tverrfaglige oppgaver knyttet til bedriftenes aktuelle problemstillinger, skriving av cases). Staben vår har erfaring innenfor disse tiltakene med gode resultater, spesielt fra et praksisnært studium i entreprenørskap og innovasjon, men ressursmangel har hindret videreutvikling i større skala. Vi ser for oss at det vil være behov for å rekruttere 1 årsverk pr år over en 3-års-periode som faglig koordinator. I tillegg vil det være behov for midler til markedsføring og gjennomføring av 3-4 åpne næringslivsmøter og seminarer i semesteret. (Anslått samlet kostnad kr 1 mill pr år.) Kompetanseutvikling og -utveksling for lærere Det årlige UNIPED-tilbud må videreføres. Det bør suppleres med et program for undervisningspersonale for hele universitetet for kompetanseutvikling- og utveksling. Programmet kan bestå av både korte kurs, hel-dags, halvdags- og utvidet lunsj-møter der NMBUs lærere møter hverandre for å utveksle råd og erfaringer, men også supplert med ressurspersoner utenfra. For eksempel etter modell av Result-programmet ved UiTromsø. Det er også positivt om universitetet kan yte støtte til prosjekter for utvikle nye læringsmåter og undervisningsmåter og til miljøer som ønsker å søke om Senter for fremragende undervisning (SFU). Talentprogram i forskning Handelshøyskolen er positiv til Forskningsutvalgets forslag til et talentprogram. Programmet bør også gi støtte til (yngre) professorer. Program for Toppforskerrekruttering Handelshøyskolen er skeptisk til å putte mer midler inn i et slikt program enn de midlene departementet har bevilget øremerket til dette formålet. For egen del har vi mest tro på å bruke slike midler til å rekruttere til Professor II stillinger. Det vil kunne styrke flere miljøer enn ansettelse av en eller noen få i full stilling. Det er også mer realistisk å kunne rekruttere internasjonale topper til bistillinger enn til full stilling. Vi tror at vi får mest ut av toppforskere i bistilling ved at de 3

4 kan knyttes til faste forskere som publiserer bra. De fagområdene som peker seg ut i så henseende er miljø-, klima- og utviklingsøkonomi, samt organisasjonsteori. (Det gjør også filosofi og vitenskapsteori, men der er det allerede god prosjekttilgang.) Forskerutdanning «Veilederforum» for PhD veiledere på NMBU bør videreføres. Infrastruktur og administrasjon Universitetsadministrasjonen sliter tilsynelatende fortsatt med å finne plass til et nytt administrativt nivå (fra 2014), og har et stykke vei å gå før den kan gi noe som kan kalles normal støtte til instituttene. Den beste måten å oppnå det på, er å forenkle organiseringen av NMBU ved å redusere antall nivå i styringsstrukturen. Med vennlig hilsen Ragnar Øygard, Instituttleder 4

5 Forslag fra institutt for landskapsplanlegging om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Hva skal til for at forskning og utdanning ved instituttet skal bli mer fremragende enn i dag? Instituttet har tradisjonelt vært et undervisningstungt institutt med relativt lite omfang av forskningen. Forskningsomfanget har imidlertid økt betydelig de siste årene. I 2011 var det 0.58 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt og i 2014 var Men det er fortsatt et mål for instituttet å øke omfanget av forskning og fagutvikling som et nødvendig fundament for å kunne utvikle mer fremragende forskning. Mye av forskningen ved instituttet er praksisnær og direkte samfunnsrelevant. Rekruttering av gode fagfolk står sentralt, og instituttet har den siste tid oppbemannet betydelig med internasjonal rekruttering. Dette gjør det mulig å få en bedre balanse mellom tid til undervisning og forskning på instituttet, men for å bli endre bedre må bemanningen ytterligere opp. Instituttet har en ledende og sterk nasjonal posisjon i sine fagområder, og mange fagfelt er i den internasjonale fronten. Flerfaglighetene er en styrke for instituttet sammen med tett kontakt til praksis og samfunnsrelevansen. Det vises blant annet i det sterke engasjementet i etter- og videreutdanning og interessen forvaltning og næringslivet har for å utvikle samarbeidsrelasjoner med instituttet. Utdanning og forskning - mål og tiltak ved instituttet Instituttet har som mål å tilby utdanning basert på det fremste innen forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid, profesjons- og erfaringskunnskap. Utdanningen skal være relevant for og oppdatert på dagens samfunnsmessige utfordringer. Undervisningen skal være av fremragende kvalitet basert på instituttets unike tverrfaglige muligheter og kunnskapstradisjoner. ILP skal legge vekt på pedagogisk utviklingsarbeid og har en målsetting om færre studenter pr faglige årsverk uten å redusere rammetallet for antall studieplasser. Instituttet har som mål å styrke kultur for forskning og faglig utviklingsarbeid innen de ulike fagtradisjonene. Det er et mål å øke internasjonaliseringen i forskning og fagutvikling. Instituttet har følgende konkrete tiltak: - Årlige programgjennomganger for å sikre sammenheng og kvalitet i emner - Eksterne «tunge» programevalueringer og mer hyppige «lette» evalueringer i regi av instituttet. I 2015 evalueres by-regionplanlegging «tungt» og eiendomsutvikling «lett». - Utnytte samarbeidsavtalene med eksterne parter (eks. vegvesenet, Oslo kommune, Husbank, FAGUS) inn i undervisningen for å sikre relevans og samfunnskontakt - Videreføre program for pedagogisk utviklingsarbeid gjennom tydelige prosjekter: i 2014/2015 undervisningsmetoder og i 2015/ 2016 veiledning. - Øke internasjonalisering. Flere av våre nyansatte har internasjonal bakgrunn og flere kurs undervises på engelsk. Vi søker om Erasmus pluss programmer i 2015 og er i ferd med å vitalisere utveksling. - Tydeligere krav til undervisningskompetanse i utlysninger og sterkere vekt i bedømmelse - Styrke forskningskulturen gjennom kurs og faglige seminarer for å utvikle en refleksiv tilnærming til akademisk skriving og publisering, utvikle skriveferdighet, utvikle kultur for gjensidig støtte og å gi tilbakemelding. Selv om skriving er i fokus dreier dette seg om

6 utvikling av forskere og å styrke samarbeidet i faggruppene. Dette arbeidet vil trappes opp i Utvikle tettere sammenheng mellom forskning og undervisning gjennom å trekke med studenter i forskning og å bruke undervisning i forskning - Styrke arbeidet i forskningsgruppene med tilskudd til seminarer og å invitere hot shots - Ny ordning i 2015 med «seed money» for forskningsgrupper/prosjekter i tidlig fase - Utvikle forskningsadministrasjonen for hjelp til budsjettering, økonomistyring, kontrakter m.v.for å bistå forskerne Er det fagfelter på instituttet hvor vi er eller kan bli internasjonalt ledende innen forskning og/eller utdanning? Det mest realistiske for instituttet er å utvikle og styrke den ledende nasjonael posisjonen innen fagfeltene, og styrke den internasjonale rollen på forskningsområder der instituttet allerede har en slik rolle. Instituttet bør generelt bli mer internasjonal i sin forskning og utdanning, og har potensiale på sikt for å kunne få en tydeligere posisjon på flere felter også i internasjonal sammenheng. Instituttet bør også kunne satse på å bli ledende innen utdanning innen flere fagfelt. Hva kan instituttet gjøre? Instituttet har nå fokus på å styrke forskningskulturen og å forbedre undervisningskvaliteten generelt som beskrevet overfor. Hva kan fakultet gjøre? På fakultetsnivå kan det utvikles felles PhD-kurs, f. eks. innenfor vitenskapsfilosofi, metodologi og tverrgående teoretiske og/eller praksisrelaterte tema. Det bør vurderes om noe av noen av kursene innen didaktikk og pedagogikk bør gjennomføres på fakultetsnivå. Tilsvarende kan enkelte få ansvar som ressurspersoner innen ulike samfunnsvitenskapelige metoder- metode «superbrukere». Hva kan NMBU gjøre? På NMBU nivå støtter instituttet forslagene til bruk av strategiske midler. Instituttet har også talenter som vi ønsker å ta vare på og utvikle videre. Vi vil spesielt støtte forslaget om tilbud på sentralt hold innen pedagogisk utviklingsarbeid. Også støtte til instituttene for store prosjekter (inkl. EU) vil være viktig, både i søknads- og driftsfasen. I tillegg til forslagene som er nevnt vil vi understreke behovet for at NMBU bør utvikle en bedre «pakke» for mottak av nyansatte fra utlandet, inklusive norskkurs. For å sikre oss de beste studentene må det være kontinuerlig fokus på markedsføringen av studiene. Vi vil oppfordre NMBU til å øke den årlige rammen for opptak av nye ph.d.-studenter ved ILP. Det er også behov for å styrke biblioteks fasilitetene. For undervisningen, særlig innen designfagene, er tilgang til bøker med eksempler på designløsninger sentralt. Det er også behov for å bedre tilgangen til tidsskrifter online i våre fagområder. For ILP sin del er de fysiske rammene sterkt begrensende for fagutvikling og utdanningstilbudet, og det er et ansvar for NMBU å sikre dette. Det haster med å konkretisere planer for permanente lokaler der instituttet er samlokalisert.

7 NOTAT% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric Til: Forskningsavdelingen v. Kopi: Vår ref. Deres ref. 15/01516 Dato: Forslagfrainstitutterogenheteromfremragendeforskningogutdanning innspillfranoragric Takkforinvitasjonen.Vennligstfinnvedlagtetinnspillfraoss. Viserfremtilådiskutereogbidravidere. Medvennlighilsen PoulWisborg, instituttleder Postboks 5003 NO-1432 Ås

8 Forslag(fra(instituttene(om(tiltak(for(å(nå(målet(om(mer(fremragende(forskning(og(utdanning(ved(NMBU( Instituttforinternasjonalemiljø1ogutviklingsstudier,Noragric,4.mai2015 a) Hva%er%instituttets%mål%og%tiltak%for%mer%fremragende% forskning%og%utdanning?% Hvaskaltilforatforskningogutdanningvedinstituttetskal blimerfremragendeennidag? Erdetfagfelterpåinstituttethvorvierellerkanbli internasjonaltledendeinnenforskningog/ellerutdanning? Hvordankaninstituttetselvbidramedforånådettemålet? Hvordankanfakultetetbidra? Kompetanse,kapasitet,finansiering,samarbeid,ledelse,støttefunksjoner (administrasjon,bibliotek,kommunikasjon) Viharsommålatværedetnasjonaltledendeinstituttetpåvårtfeltogblantde mestanerkjenteogledendeinstitusjonerinternasjonalt Fagfelterhvorviersterkeog/ellerharpotensial: o Conflictandhumansecurity o Climatechangeandgreentransformation o Politicalecologyandenvironmentalgovernance o Globalfoodsystems&agriculture Styrkefaggrupper(kapasitet,samhandling,ledelse)påsterkefagfelt Sikregodprofilpåutdanningisamsvarmedkompetanse,høytpedagogisknivå ogevnetilåtiltrekkesegfremragendestudenter,somstyrkerforskningen Godeansettelser SterktPhD1program,riktigrekrutteringoggodveiledning Vedåfremmesamarbeidmellominstitutter(omutdanning,forskning,PhD1 utdanning,organisasjonsutvikling) Gjennomstrategimidler,strategidiskusjon Fagligblikkpåbl.a.ansettelserogorganisasjonsutvikling HvordankanNMBUbidra? o Trengsdetnyevirkemidler? o Børnoenvirkemidleravvikles? PhD,sommerskoler(seunder) Fellesstrategisketematiskesatsinger 1

9 Småforskbørerstattesavfriekompetanse/forskningsmidlertilinstituttene b) Hvordan%stiller%instituttet%seg%til%følgende%tiltak%finansiert% av%styrets%frie%midler:% Innenforskning: UtviklingavetegetNMBUTalentutviklingsprogram Positivt:Rekruttere/støttepostdoktorerogførsteamanuensermeddriftsmidlerog hvordanbørdetteleggesopp? mentorordning Utviklingavfremragendeadministrasjon/støtteapparat Viktig(menbørinniordinærebudsjetternårmulig) Utvikleettsamlokalisertuniversitetsbiblioteksentraltpåcampusmedgode ogletttilgjengeligelokalerogmagasinermedtilstrekkeligeressurser, kompetanse,tidsskrifter,e1bøker Bedreøkonomiadministrativkapasitetogkompetanse,storeprosjekter Godstrategiogstøtteforinternasjonaltsamarbeid Utvikleforskningsetiskkompetanseogkapasitet Utviklingavfremragendeinfrastruktur/vitenskapeligutstyr StøttetilmiljøersomønskeråsøkeomSFF,SFI,FMEogERC HvordanbørNMBUnyttiggjøreKunnskapsdepartementets initiativomtoppforskerrekruttering(3,7millkrfor2015)? Viktig Dokumenthåndteringssystemformangepartnere Systemforsikkerdelingoglagringavforskningsdataformangepartnere Støttetilvideokonferansefasiliteterpåinstituttene(intervjuer, prosjektkoordineringosv.) Informasjon/veiledning,bedrestøttepåøkonomi/budsjettering BrukeinternasjonalegjesteforeleserepåPhD1kurs,sommerskoler (RekruttereProfessorII1stillingerpånøkkelområder) Innenforskerutdanning: Styrkeveilederkompetansengjennomveilederkursfor Bra. veiledere Utvikleflereph.d.1kursogsommerskoler FinansieringavPhD1kursibudsjettmodell Finansieringavsommerskoler(spesieltThorHeyerdahlSummerSchoolin 2

10 EnvironmentalGovernance,fra2016) Utviklefelleskursigenerellmetode,filosofi, kunnskapsforståelse,mm. UtviklerekrutteringsprosesseneslikatNMBUrekrutterer«de dyktigste»kandidatenetilsineph.d.1ogpostdoktorstillinger Etablereegne«forskerskoler» Bra.Utvikle/fornyefelleskursipedagogiskbasiskompetanse. Vihargoderekrutteringsprosesserogfårmangegodesøkere. GågradvisvedåstyrkePhD1kursogveiledningsombehandletover Innenutdanning: Utviklerekrutteringsprosessenevedfokuspåkompetanse Vektpådokumentasjonavundervisningskompetanseog erfaring innenutdanning Testepedagogiskeferdigheterpåaktuellekandidater Utviklekriterierformeritteringifremragendeutdanning VidereutvikleLæringssenteretmedkursog kompetansetilbudididaktikkogpedagogikk Viktig.Børkoordineresmednasjonaleprosesserpåtema. Bra.Læringssenteretssynlighet,oppgaverogfunksjon/servicekanbedres. Vurdereutviklingavkollegaveiledningsommetode/praksis. Støttetilprosjekterinneninnovativundervisning Bra.Undervisningfornyesjevnlig(inkrementellinnovasjon).Detkanfor eksempelsatsespåårliggjennomgangavinnovasjongjennomdiskusjonog delingaverfaringerpåtversavinstituttene,herunderfeiringavdetsomer nytt/suksessrikt: LearningandTeachingSymposium,foreksempelarrangert avlæringssenteret.samarbeidinternasjonaltbørvurderes. StøttetilmiljøersomønskeråsøkeomstatusforSFU Bra.Dethaddeværtfintmedkravomerfaringsdelingpåtversavinstitutt. Generelt: Støttetilutviklingoggjennomføringavkortekursforåøke kompetanseinnenforeksempelsøknadsskriving,akademisk skriving,cv1utvikling,utviklegodefaggrupper, prosjektledelse,kommunikasjons1ogpresentasjonsteknikk m.m. Bra 3

11 Studenttinget NMBU Arbeidsutvalget Rektor Mari Sundli Tveit NMBU Vår ref. Deres ref. Dato Fremragende utdanning ved NMBU Innledning Fremragende utdanning er den viktigste premissen for å styrke å opprettholde en posisjon i universitetslandskapet. Studenttinget mener derfor at NMBU må satse på aktive læringsformer i undervisningen, fordi læringsprosessen er hovedmålet. Fokuset må i undervisningen være på kunnskap og erfaring studentene skal ha med seg ut i arbeidslivet. En eksamensrettet undervisning er ikke i tilstrekkelig grad med på å gi studentene den kompetansen Norge og verden trenger. Forelesers kunnskaper om aktive læringsformer må styrkes. Tilbakemelding, on-site-undervisning, dialog, deltakelse og oppfølging er sentrale elementer i aktive læringsformer. Klassiske forelesninger bør i mindre grad være hoveddelen av undervisningen. Undervisningen slik den lagt opp, må videreutvikles og forbedres kontinuerlig. Formidling og tilbakemelding er kjernekompetanse foreleser bør ha for å lykkes med undervisningen og utdanne fremragende kandidater. Postboks 1202 NO-1432 Ås

12 Studenttinget ønsker rettede program med mange muligheter for dyptgående spesialisering på alle nivå. Arbeidsrettet bachelor- og masterprogram er nødvendige for å utdanne gode og samfunnsnyttige studenter. Det skal også være mulig å følge forskerlinjer slik at vi kan utvikle ny kunnskap også i fremtiden. Biblioteksektoren er en viktig hovedkomponent innenfor NMBU`s «fremragende utdanning». Strukturen må være en del av NMBU`s langtidsplan om modernisering og utvidelse. Universitetene må også tiltrekke seg næringslivet til campus for å utvide læringsarenaen. Dette vil skape en gjensidig læringsarena hvor forskere, studenter og næringslivet kan lære av hverandre, og utnytte hverandres kompetanser. Dette mener Studenttinget vil styrke innovasjonsmiljøet og gjøre NMBU til en unik institusjon i norsk sammenheng. Kandidater som fullfører utdanning fra NMBU må oppleve at deres fag har en egenverdi utover produksjon av studiepoeng. Studentene inngår i studiekvaliteten. Studenttinget vil derfor at studenter som velger NMBU må få riktig veiledning og oppfølging fra dag en. Å velge riktig studieprogram er en stor utfordring for fremtidige studenter, NMBU må ta ansvar for at sine studenter kan velge riktig og bli fremragende kandidater etter fullført utdanning. Oppsummering Som første ledd i dette arbeidet ønsker Studenttinget at Universitetsstyret i 2015 bruker strategiske satsningsmidler på å øke kunnskapen om, og bruken av aktive læringsformer hos underviserne ved NMBU. 2

13 Studenttinget vil at NMBU skal (i prioritert rekkefølge): - Styrke forelesers kunnskaper om aktive læringsformer - Stimulere til at aktive læringsformer i større grad kan tas i bruk i alle undervisningsemner - Skape et miljø for innovasjon som styrker kandidatenes kompetansefortrinn - Legge til rette for at studenter kan være med i undervisningen gjennom f.eks. hjelpelærerprogrammer - Styrke det fysiske og psykososiale læringsmiljøet i alle beslutningsprosesser - Gjennomgå program- og emneporteføljen med mål om å tilby utdanning som reflekter samfunnets langsiktige og kortsiktige behov - La studenter delta i forskning og stimulere til at NMBU-kandidater har førstehåndskunnskap. - Sikre gode undervisningslokaler til alle studenter ved NMBU. Med vennlig hilsen Lasse Hjelle, Leder av Studenttinget NMBU 3

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth Fakultet for samfunnsvitenskap Dekan Eva Falleth Universitetsstyrets seminar 5-6 mars 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Samfunnsperspektiv på areal, folkehelse, klima, landskap, mat,

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING INNSATSOMRÅDER FOR UiBs SATSING PÅ FORSKERUTDANNING 2016 2022 HANDLINGSPLAN 2016 2022 // UNIVERSITETET

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsstyret 93/16 25.08.2016 Dato: 08.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/5453 Handlingsplan for forskerutdanningen Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak 5/16, Universitetet i

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Utkast: Helsams årsplan Et grensesprengende universitet

Utkast: Helsams årsplan Et grensesprengende universitet Utkast: Helsams årsplan 2015-2017 Et grensesprengende universitet Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensespren gende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning 2017/1691 Notat Til: Kopi til: Fra: Signatur: Utvidet ledergruppe ved Institutt for lærerutdanning Instituttleder ILU 19/17

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret

Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret 15.12.05 Innledning Årsplanen gjør rede for hvilke av målene i strategisk plan 2005-2009 som fakultetet ønsker

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Årsplan 2010 for Innledning Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2010, samt å konkretisere planene. Fakultetets årsplan

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Årsplan STK

Årsplan STK Mal 3-årig rullerende årsplan 2016-2018 STK Årsplan 2016-2018 STK INNLEDNING STK vil arbeide systematisk mot Horizon2020 og andre utlysninger med sikte på å øke eksterne finansiering. På studiesiden er

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Et grensesprengende universitet

Et grensesprengende universitet Årsplan 2014-2016 Hovedoverskrifter og mål fra universitets strategiske plan er beholdt slik at tiltakene kan leses i sammenheng med overordnede mål. Under hvert tiltak er det en henvising til hvordan

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer