Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2"

Transkript

1 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2

2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig a) Hva er instituttets mål og tiltak for mer fremragende forskning og utdanning? Hva skal til for at forskning og utdanning ved instituttet skal bli mer fremragende enn i dag? Er det fagfelter på instituttet hvor vi er eller kan bli internasjonalt ledende innen forskning og/eller utdanning? Hvordan kan instituttet selv bidra med for å nå dette målet? Stort sett i tråd md US. Men vi etterlyser en realitetsorientering og en konsekvensanalyse med kostnadsoverslag - Se målsettinger i INAs strategiske fagplan (http://www.umb.no/statisk/ina/publikasjoner/stratplan/stratplan pdf) og INAs tiltaksliste for å nå målene i strategien. - Øke kvaliteten på forskningen og få publisert en høy andel vitenskapelige artikler i nivå-2- kanaler, og samtidig øke det totale volumet av vitenskapelig publisering - Øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten, øket vekt på finansiering fra internasjonale kilder - Øke søkningen til studieprogrammene ved høy studiekvalitet, intensivert markedsføring og mer synliggjøring - Være en god arbeidsplass, hvor de ansatte har et godt faglig og sosialt miljø, og hvor de trives og leverer gode resultater - Spesifikke karakterkrav for opptak til ph.d. - I større grad være premissleverandør, dvs i kontakt med forskningsfinansierende institusjoner, og med organisasjoner og andre som har innflytelse på FoU-politikken. Vår forskning på bruk av lidar er verdensledende, og vi er svært anerkjent innenfor deler av anvendt økologi, for eksempel brunbjørnens økologi. Vi har også andre områder der vi er nasjonalt ledende både innenfor forskning og utdanning, uten at vi har klare indikasjoner på at disse områdene vil kunne løfte seg til ledende internasjonalt nivå. Vi vet ikke hvilket mål det vises til, men hvis det gjelder å være fremragende, uten nødvendigvis å være internasjonalt ledende, innenfor forskning og utdanning, så kan vi for eksempel gjøre følgende for å forbedre oss: - Øke kvaliteten i doktorgradsutdanningen - Rekruttere de beste kandidatene, gjennom å stille enda strengere krav til opptak - Oppretteholde glød (engasjement) for utdanning og moderne undervisningsformer - Bidra til å øke selvrefleksjonen blant våre medarbeidere: Hva hjelper meg, gruppa mi framover? Hvor har jeg/gruppa/instituttet vårt største potensiale, hvordan realisere dette

3 Hvordan kan fakultetet bidra? Ved å representere og markedsføre eksternt (jfr premissleverandørvirksomhet ovenfor), legge til rette for samarbeid internt, unngå nye rapporteringskrav. Hvordan kan NMBU bidra? - Sørge for administrativ støtte, følge opp tidstyver ved alltid å kreve konsekvensanalyse med tilhørende tids- og kostnadsoverslag og fordelingsvirkninger for nye rutiner eller større saker/bestillinger, som for eksempel denne. - Tillate oppbygging av økonomiske reserver på forskergruppenivå. - Sikre fleksibilitet slik at vi kan beholde talenter (f.eks. gode masterkandidater) o Trengs det nye virkemidler? - Vanskelig å vite hva slags virkemidler som kan promotere fremragende virksomhet. INA er redd for at det valgte budsjettsporet kan virke mot sin hensikt. - Personlige stipend til gode kandidater. o Bør noen virkemidler avvikles? b) Hvordan stiller instituttet seg til følgende tiltak finansiert av styrets frie midler: Innen forskning: Utvikling av et eget NMBU Talentutviklingsprogram hvordan bør dette legges opp? Spørsmålet impliserer at vi allerede har virkemidlene for fremragende forskning og utdanning på plass. Det virker litt pussig. Allikevel, NMBU har tradisjon for å bruke virkemidler, der intensjonene er gode, men der vi erfarer at demokratisk tenkning ( like mye til alle, alle får litt ) annulerer enhver ønsket strategisk effekt. Hvis man faktisk ønsker å følge en strategi må man nødvendigvis våge å ignorere likhetsidealet. Dette gjelder for eksempel fordeling av rekrutteringsstillinger, forskningsinfrastrukturmidler og stipendordninger). Universitetsledelsen må evne å prioritere. Vi må identifisere de som har vist mest talent innenfor vår virksomhet, samt sikre at de som egner seg bedre i andre sektorer etter endt utdanning eller karriere ved NMBU, er etterspurte i andre deler av samfunnet. Vi har ingen konkrete forslag til hvordan man kan identifisere de mest talentfulle kandidatene utover den seleksjonsprosessen vi bruker ved ansettelser, eller hva de eventuelt behøver for å videreutvikle sine talenter. Det er trolig snakk om tidsbudsjetter snarere enn pengebudsjetter for de aller fleste. Det foreslåtte talentutviklingsprogrammet impliserer et tidsforbruk som fort kan hindre talentene i å utvikle seg heller enn å hjelpe dem (mentormøter, halvårlige samlinger, vekt på undervisning og veiledning, utenlandsopphold, tvungen søknad). Det bør vurderes hvorvidt både forskning og undervisning må være i programmet, eller om man kan spesialisere seg mer i en retning.

4 Utvikling av fremragende administrasjon/støtteapparat Etablering av fremragende infrastruktur/vitenskapelig utstyr Støtte til miljøer som ønsker å søke om SFF, SFI, FME og ERC Hvordan bør NMBU nyttiggjøre Kunnskapsdepartementets initiativ om Toppforskerrekruttering (3,7 mill kr for 2015)? 1 Innen forskerutdanning: Styrke veilederkompetansen gjennom veilederkurs for veiledere Etablere flere ph.d.-kurs og sommerskoler Etablere felles kurs i generell metode, filosofi, kunnskapsforståelse, mm. Utvikle rekrutteringsprosessene slik at NMBU rekrutterer «de dyktigste» kandidatene til sine ph.d.- og postdoktorstillinger Støttes. Her bør man kunne benytte seg av best practice, i stedet for å finne opp kruttet på nytt. Det er uklart for INA hva som menes med fremragende infrastruktur, men vi antar at det dreier seg om moderne utstyr som er nødvendig for å kunne utføre relevant arbeid på forskningsfronten. Dette forutsetter dokumenterbart behov, finansiering, driftsressurser og grundige konsekvensanalyser. Igjen må man våge å prioritere. INA foreslår at man begynner med å etablere en IT-støtte som fungerer godt over hele NMBU. Støttes dersom miljøene med størst potensiale (dokumenteres via skisser) får støtte. Igjen: Universitetsledelsen må våge å prioritere (og rangere) og kunne skille mellom dem som er gode nok og dem som ikke er det. Vi forutsetter at alle gjør som oss, dvs alltid forsøker etter beste evne å rekruttere de mest talentfulle. NMBUs toppforskerrekruttering bør IKKE lete etter internasjonalt anerkjente toppforskere (det avsatte budsjettet på 3,7 MNOK er uansett for lite til at en slik fremgangsmåte kan bli vellykket), men heller legge forholdene til rette for NMBUs egne talenter. Det vil også gi bedre signaler innad. Heller sikre kontinuitet i ledende miljøer som temporært sliter med eksternfinansiering pga merkelige prioriteringer eks i NFR, slik at ledende fagmiljøer ikke bygges ned. Velger man allikevel å hente noen, må det være yngre potensielle kanoner som ønsker å bli. Godt tiltak. Beregn kostnader. Godt tiltak. Beregn kostnader, vurdere insitamentordninger for å etablere emnetilbud på ph.d. Vanskelig å gjennomføre, må evt gjøres fakultetsvis. (Kan kanskje Phi401 utvikles i denne retning?) INA stiller seg undrende til dette spørsmålet. Er det faktisk noen som ikke gjør dette? Vi gjør grundige sakkyndige vurderinger av søkere til alle vitenskapelige stillinger, inkl. ph.d.- og postdoktor-stillinger. I tillegg må man våge å la være å ansette dersom søkerne ikke er så gode som vi ønsker. 1 Fra tildelingsbrevet fra KD til NMBU: Det bevilges 100 mill. kroner for å styrke arbeidet med fremragende kvalitet for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Av dette blir 70 mill. kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot verdenstoppen. Midlene vil gi en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som når opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere.»

5 Etablere egne «forskerskoler» Innen utdanning: Utvikle rekrutteringsprosessene ved å legge stor vekt på kompetanse innen utdanning Utvikle kriterier for merittering i fremragende utdanning Videreutvikle Læringssenteret med kurs og kompetansetilbud i didaktikk og pedagogikk Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU Generelt: Støtte til utvikling og gjennomføring av korte kurs for å øke kompetanse innen for eksempel søknadsskriving, akademisk skriving, CVutvikling, utvikle gode faggrupper, prosjektledelse, kommunikasjons- og presentasjonsteknikk m.m. Nei, NFR har etablert en generøs forskerskoleordning, vi bør benytte denne i første omgang. Delvis enig. Se strategisk fagplan (virkemidler). Det er imidlertid ikke gitt at man kan få både i pose og i sekk. Ved rekruttering av nye medarbeidere vil ikke nødvendigvis de med best kompetanse innenfor utdanning samtidig ha størst potensiale til å bli toppforskere, kanskje er det heller motsatt? Det foreligger ikke konsensus omkring eventuelle samspilleffekter mellom undervisning og forskning, selv om det mest populære synet er at gode forskere også er gode undervisere. Mange av våre beste forskere kjøper seg fri fra undervisning for å få tilstrekkelig tid til å kunne være toppforskere. Enig. Vanskelig å forstå hvorfor man har tellekantfokus på forskning og ikke på utdanning. Hva er egentlig Læringssenteret? NMBU har et stort pedagogisk fagmiljø som har kompetanse på didaktikk og pedagogikk. INA finner dette punktet malplassert. Støttes. INA har investert i dette allerede (jf tiltak i Strategisk fagplan, hovedmål 1: årlig seminar om pedagogikk/studiekvalitet), ved å arrangere årlige seminarer for våre ansatte. Støttes, gitt at miljøene har et reelt potensiale som SFU (samme som med SFF, SFI osv.) Støttes. Best practice bruk det som finnes, ikke finn opp kruttet på nytt!

6 0Forslag fra instituttene om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Tabell, PW, Svar: 4. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig a) Hva er instituttets mål og tiltak for mer fremragende forskning og utdanning? Hva skal til for at forskning og utdanning ved instituttet skal bli mer fremragende enn i dag? Er det fagfelter på instituttet hvor vi er eller kan bli internasjonalt ledende innen forskning og/eller utdanning? Oppdatering på sentrale MNT-kompetanser: matematisk basert simuleringsteknologi for miljø og biovitenskapene generelt, og for sivilingeniørkompetansen spesielt, eksperimentelt laboratoriearbeid, vitenskapelig skriving, og innovasjon. Tilrettelegge for innovasjonsaktivitet for studenter i samarbeid med vitenskapelig ansatte. Fokus på eksternt samarbeid med forvaltning og næringsliv. Fokus på internasjonalt samarbeid. Tettere forsknings- og undervisningssamarbeid over faggrensene internt (og eksternt med andre institutt). Motivere og stille krav til studentene til større involvering i læring IMT kan bli internasjonalt ledende på området «tidlig bruk av simuleringsverktøy i teknologi og realfags utdanningen». IMT har godt samarbeid mellom ansatte og studenter i utviklings og innovasjonsprosjekter. IMTs har forskning på internasjonalt nivå innen biospektroskopi og bioraffinering, robotisering, geodesi, beregningsorientert neurovitenskap, og miljøteknologi for vann og bygg. Hvordan kan instituttet selv bidra med for å nå dette målet? - Oppgradering, og god koordinering og utnyttelse av laboratorier - Bruke stipendiatene i forskningsbasert undervisning og veiledning - forutsetter nå internfinansiering av ansettelse.

7 - Koordinert fagstrategisk utnyttelse av NMBU finansierte phd stillinger og infrastruktur på tvers av instituttets fagfelt og med andre institutt. - Etablere integrert master-/phd-løp i matematisk modellering og analyse. - IMT kan prioritere simuleringsteknologi, anvendt matematikk og data analyse i sin rekrutteringsstrategi, for matematikk og øvrige fagfelt. - Fokus på internasjonal aktivitet /mobilitet for ansatte og studenter. - Fokus på eksterne partnere (næringsliv/forvaltning). - Gode incentivordninger. Hvordan kan fakultetet bidra? Hvordan kan NMBU bidra? o Trengs det nye virkemidler? Fakultetet kan prioriterer simulering og data analyse som viktig element innen MNT og et Miljøteknologisk fakultet. Fakultetet kan koordinere og tilrettelegge med bedret infrastruktur, inkl. laboratorier, for utvikling av sivilingeniørutdanning som et viktig utdanningstilbud på et Miljøteknologisk fakultet. Arbeide for bedret synliggjøring av studieprogram. NMBU kan bidra ved å prioritere aktiviteter som vil gi økt bruk av simuleringsmetoder og data analyse for hele universitetet. Dette er helt i samsvar med den internasjonal elitetrenden i retning av «in silico» eksperimenter og validering i biovitenskapene. Arbeide for bedret infrastruktur inkl. laboratorier for IMTs viktige og fremtidsrettede utdanningstilbud. Tilrettelegge for internasjonal aktivitet sabbatical med utenlandsopphold etc. Forlengelse av stipendiatperioden ved finansiering av 4. år. Flere stipendiatstillinger. Opprusting av Laboratorier og tilgang til forelesningssaler.

8 o Bør noen virkemidler avvikles? b) Hvordan stiller instituttet seg til følgende tiltak finansiert av styrets frie midler: Innen forskning: Utvikling av et eget NMBU Talentutviklingsprogram hvordan bør dette legges opp? Utvikling av fremragende administrasjon/støtteapparat Utvikling av fremragende infrastruktur/vitenskapelig utstyr Støtte til miljøer som ønsker å søke om SFF, SFI, FME og ERC Hvordan bør NMBU nyttiggjøre Kunnskapsdepartementets initiativ om Toppforskerrekruttering (3,7 mill kr for 2015)? 1 Innen forskerutdanning: Styrke veilederkompetansen gjennom veilederkurs for veiledere Utvikle flere ph.d.-kurs og sommerskoler Utvikle felles kurs i generell metode, filosofi, kunnskapsforståelse, mm. Ja, NMBU må tørre å prioritere fagområder som er spesielt viktige for vår framtid. Altså at talentene hentes fra de prioriterte fremtidsrettede områder, inkl. MNT. Arbeide for kostnadseffektiv administrasjon i hele NMBU systemet. Styrke EU administrasjon. Ja, helt nødvendig for å «bli blant de beste», utstyr inkludert teknisk støttepersonell. Helt avgjørende med tilstrekkelig ressurser til dette på NMBU sentralt. Konsentrere ressursene. Prioriter én til to fagområder. Ja, viktig at alle PhD studenter har minst én erfaren (med-) veileder (med professor kompetanse). Formalisere og synliggjøre 400-emnene i NMBU-systemet, kombinert med eksisterende 300-emner. Mer spesialiserte fagmiljø bør ta seg av å organisere sommerskoler. Videreutvikle eksisterende tilbud i vitenskapsteori til å inneholde mer relevante element. Tilbud innen skriving/kommunikasjon og databehandling/-analyse 1 Fra tildelingsbrevet fra KD til NMBU: Det bevilges 100 mill. kroner for å styrke arbeidet med fremragende kvalitet for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Av dette blir 70 mill. kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot verdenstoppen. Midlene vil gi en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som når opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere.»

9 Utvikle rekrutteringsprosessene slik at NMBU rekrutterer «de dyktigste» kandidatene til sine ph.d.- og postdoktorstillinger Etablere egne «forskerskoler» Innføre integrert master-/phd-løp for bedre intern rekruttering. Felles annonsering av stipendiatstillinger for å gi et bedre inntrykk av fagmiljøet. IMT har et sterkt fagmiljø innen matematikk, simulering og dataanalyse, og ønsker å starte en pilot på phd utdanning innen matematisk dataanalyse og simulering mot miljø- og biovitenskapene, evt. som en integrert phd. Finansiering av pilot forutsettes dekket fra NMBU. Innen utdanning: Utvikle rekrutteringsprosessene ved fokus på kompetanse innen utdanning Utvikle kriterier for merittering i fremragende utdanning Videreutvikle Læringssenteret med kurs og kompetansetilbud i didaktikk og pedagogikk Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning Ja, god utdanning er grunnsteinen ved et godt forskningsuniversitet. Vurdere mentorordning for ferske forelesere. Ja, fast ansatte må bidra i undervisningen på alle nivåer. Slik sikrer vi at våre begynnerkurs også blir oppdatert. Revidere og oppdatere tilbud. Mulig tema: Utvikling av «Flipped class room». Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU Generelt: Støtte til utvikling og gjennomføring av korte kurs for å øke kompetanse innen for eksempel søknadsskriving, akademisk skriving, CV-utvikling, utvikle gode faggrupper, prosjektledelse, kommunikasjons- og presentasjonsteknikk m.m.

10 Forslag fra instituttene om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Tabell, PW, Svar: 4. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig a) Hva er instituttets mål og tiltak for mer fremragende forskning og utdanning? SLL/IMT søker med dette om å få avsatt strategimidler til å etablere universitetsskoler som samtidig dekker økte praksiskostnader for PPU og LUR og. Nye forskrifter om rammeplan for lærerutdanning 8. til 13. trinn vedtatt i 2013 av KD vil føre til en økningen i kostnader til praksisskoler og praksisbesøk i PPU og LUR frem til Mål med universitetsskoleprosjektet: - å utvikle en bedre skole for elevene med utdanning for bærekraftig utvikling. - styrke skolens evne til å utvikle seg og forbedre lærernes kompetanse innen realfag og naturbruksfag, økonomi mm. - videre utvikle lektorutdanningen gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis - styrke mulighetene for skolerelevant forskning og utviklingsarbeid i skole og lektorutdanning Kunnskapen fra universitetsskolene skal deles med andre skoler og bidra til å styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i regionalt og internasjonalt. Målet med prosjektet er prøve ut delte stillinger mellom skole og universitet, tilbud om skolebaserte kurs i veiledning og FoU-arbeid, samt forsøk med nye stillingskategorier for lærere (se KD). I prosjektperioden tas det også sikte på å etablere en ph.d stilling (nærings-phd) på hver av skolene som rekrutteres fra skolens personale. At lærere får tilbud om å ta en ph.d i jobben sin vil være helt nytt i Norge, og kan bidra til at lærere som ønsker å drive forsknings- og utviklingsarbeid forblir i skolen.

11 SSB melder at i Norge må det utdannes nye lærere innen 2030 for å fylle behovet i norsk skole. NMBU må på alvor bidra til kvalitetsheving av Norsk skole og gjennom PPU og Lektorutdanning. NMBU er av Utdanningsdirektoratet blitt bedt om å støtte Oslo kommune i deres utvikling som realfagskommune. Hva skal til for at forskning og utdanning ved instituttet skal bli mer fremragende enn i dag? Er det fagfelter på instituttet hvor vi er eller kan bli internasjonalt ledende innen forskning og/eller utdanning? Det å etablere universitetsskoler ved NMBU vil bidra til at lærerutdanningen får forsknings- og praksisarenaer for utvikling av fremragende utdanning innen bærekraftig utvikling innen realfag og naturbruk. Universitetsskoler vil på sikt bidra til en målrettet rekrutering av NMBUs fremtidige forskere og studenter regionalt innen NMBUs strategiske satsinger innen MNT-fagene. Videre vil dette bidra til å støtte søknader om SFU ved NMBU. SLL mener at det som må til for at forskning og utdanning ved instituttet skal bli mer fremragende enn i dag så må NMBU satse på MNT-fagene og lærerutdanning i realfag og naturbruk (MNT-fagene) med visjon om utdanning for bærekraftig utvikling i et tettere samarbeid mellom universitetsmiljøet ved NMBU, videregående skoler og offentlig og privat sektor. Bærekraftig utvikling ved NMBU må konkretiseres innen bioøkonomi, fornybar energi og lærerutdanning innen realfag og naturbruk. NMBU kan bli ledende innen utdanning av og forskning på utdanning av elever og studenter innen bærekraftig utvikling rettet mot NMBUs disiplin- og profesjonsfag. SLL og NMBU er og kan bli ledende nasjonalt og internasjonalt på forskning og utdanning for bærekraftig utvikling. Dette skjer og kan skje via forskning og utdanning innen: Lektorutdanning innen realfag, PPU i realfag og naturbruk, videreutdanning av lærer i realfag og naturbruk, og videregående

12 utdanning innen realfag, samfunnsfag og økonomi for bærekraftig utvikling. Det er tett samarbeid mellom forskere og utdanninger gjennom forskningsprosjekter og utdanningstilbud. Det å videreutvikle forskningen og utdanningene som inkluderer videregående opplæring gjennom etablering av universitetsskoler på camups øst vil utvilsomt styrke NMBUs mulighet for etablering av SFF og SFU innen MNT-forskning og utdanning for bærekraftig utvikling. IMT er og har i dag svært velutviklede undervisningslaboratorier for fornybar energi. Undervisningsaktiviteten her omfatter både forskningsbasert undervisning fra 100-nivå til doktorgradsnivå, så vel som Skolelaboratorium for fornybar energi for videregående skole, grunnskole og utdanning av lektorer og videreutdanning av lærere og Enter (afterschool activity). Energilaboratoriene omfatter de fleste aktuelle fornybare energi-teknologier der forskning og utdanning gjennomføres i fullskalaeller skolelaboratorium parallelt innen: Bioenergi, pyrolyse, biokalorimetri, biodrivstoff. (Fullskalaanlegg og skolelab) Bioforbrenningsmotorer. (Fullskalaanlegg og skolelab) Solstrøm/solceller (Fullskalaanlegg og skolelab) Solvarme, varmvannsproduksjon (Fullskalaanlegg og skolelab) Varmepumpeteknologi (Fullskalaanlegg og skolelab) Geotermisk energi (Kun fullskalaanlegg), under utvikling også mot skolelab (jf. Heyerdahl) Vindenergi (Kun skolelab) Hydroelektrisk energi (Kun skolelab) Dertil tilbyr IMT en rekke fysikk- og teknologiemner rettet mot fornybar energi på alle nivå innen MNT-studieprogrammene Siv.ing., realfag og lektorutdanning i realfag, samt innen PPU i realfag og naturbruk.

13 På naboinstituttene INA og IØR er det omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet innen den samfunnsvitenskapelige delen av fornybar energi-området, bioøkonomi. Offentlig sektor og næringslivet har vist stor interesse for forskning og utdanning for bærekraftig utvikling. Til sammen utgjør dette helt spesielle forutsetninger for å utvikle fremragende forskning og undervisning for så vel teknologistudier, lektorstudier og energifysikkstudier knyttet opp mot fornybar energi spesielt og undervisning for bærekraftig utvikling spesielt. Hvordan kan instituttet selv bidra med for å nå dette målet? SLL tilbyr fagdidaktikk i realfag, pedagogikk og praksisopplæring. I tillegg tilbyr SLL videreutdanning i fornybarenergi for lærere under den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gir undervisning for elever i vgo. innen fornybar energi. SLL fremmer forslag om etablering av en universitetsskole på Campus som aktivt forsker på og gjennomfører utdanning for bærekraftig utvikling innen NMBUs sentrale fagområder. Ved å etableres et tettere og eksplisitt utdanningstilbud fra og med 11. tinn i vgs. til og med universitetsstudier som aktivt rekruttere, utdanne og utvikle fremtidens borgere, studenter og nye forskere med en klar visjon og kunnskap om utdanning og forskning for bærekraftig utvikling kan NMBU: - fremtidsrette og utvikle fagene i videregående skole - lette overgangen mellom videregående skole og universitetet - utnytte kompetansen ved universitetet og ved universitetsskolene i lærerutdanning, i realfag, naturbruksfag, økonomi mm. - tilby egne studieretninger (realfag med forskningslinje)som gjør det mulig for elevene å akselerere i fag (ta deleksamen ved NMBU) og - utvikle campus Øst ved IMT med nye undervisningsbygninger for MNT-fagene (realfag og naturbruk) både for skolen og

14 universitetet for å imøtekomme den store befolkningsveksten som vil skje i Folle, jf vedtak i Fylkestinget i Akershus og utkast til ny reguleringsplan Ås kommune. Eksempel på denne type skoleutvikling er Ullernvideregående skole som deler bygget med forskningsmiljøer, næringsliv og sykehus. Foreløpig er dette: Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Incubator AS, Kreftregisteret, Institutt for medisinsk informatikk og avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalets forskningsstiftelse, Targovax AS Hvordan kan fakultetet bidra? Hvordan kan NMBU bidra? o Trengs det nye virkemidler? o Bør noen virkemidler avvikles? b) Hvordan stiller instituttet seg til følgende tiltak finansiert av styrets frie midler: Innen forskning: Utvikling av et eget NMBU Talentutviklingsprogram hvordan bør dette legges opp? Utvikling av fremragende administrasjon/støtteapparat Utvikling av fremragende infrastruktur/vitenskapelig utstyr

15 Støtte til miljøer som ønsker å søke om SFF, SFI, FME og ERC Hvordan bør NMBU nyttiggjøre Kunnskapsdepartementets initiativ om Toppforskerrekruttering (3,7 mill kr for 2015)? 1 Innen forskerutdanning: Styrke veilederkompetansen gjennom veilederkurs for veiledere Utvikle flere ph.d.-kurs og sommerskoler Utvikle felles kurs i generell metode, filosofi, kunnskapsforståelse, mm. Utvikle rekrutteringsprosessene slik at NMBU rekrutterer «de dyktigste» kandidatene til sine ph.d.- og postdoktorstillinger Etablere egne «forskerskoler» Innen utdanning: Utvikle rekrutteringsprosessene ved fokus på kompetanse innen utdanning Utvikle kriterier for merittering i fremragende utdanning 1 Fra tildelingsbrevet fra KD til NMBU: Det bevilges 100 mill. kroner for å styrke arbeidet med fremragende kvalitet for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Av dette blir 70 mill. kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot verdenstoppen. Midlene vil gi en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som når opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere.»

16 Videreutvikle Læringssenteret med kurs og kompetansetilbud i didaktikk og pedagogikk Støtte til prosjekter innen innovativ undervisning Støtte til miljøer som ønsker å søke om status for SFU SLL er positiv til at det utvikles et læringssenter som gir kurs innen spesifikke temaer innen IKT og læring, vurderingsformer, MOOC mm. Når det gjelder didaktikk mener SLL at dette må fagspesifikt utvikles av instituttene selv med støtte fra egne ansatte og vitenskapelig ansatte innen UH-pedagogikk. Dette er viktig. Dette er viktig. Generelt: Støtte til utvikling og gjennomføring av korte kurs for å øke kompetanse innen for eksempel søknadsskriving, akademisk skriving, CV-utvikling, utvikle gode faggrupper, prosjektledelse, kommunikasjons- og presentasjonsteknikk m.m.

17 Forslag fra IMV om tiltak som vil være effektiv til gjøre forskning og utdanning mere fremragende Jan Vermaat, faggruppeledere, versjon a) Hva er instituttets mål og tiltak for mer fremragende forskning og utdanning? Hva skal til for at forskning og utdanning ved instituttet skal bli mer fremragende enn i dag? Forskning: Vi har SFF CERAD takket være kvaliteten av forskningen ved faggruppe miljøkjemi. Senteret bidrar mye, men koster også mye av mhp innsats og krefter. I det hele er det ved institutt en stor forskjell mellom få forskere med høy H indeks og flere prosjekter versus mange med lavere forskningsproduksjon. Spørsmål er om kvantitet er en indikator av kvalitet. Men vi jobber med utvikling av flere tiltak som skal stimulere publikasjonsog prosjektsøknadskultur og øke forskningsproduksjon for alle. I tillegg må vi finne måter at flere drar nytte av CERADs forskningskompetanse og infrastruktur. Vi skal jobbe og bidra til en god samarbeidskultur hvor flere trekker i lag. Vi søker en bedre informasjonsflyt mellom ulike deler av IMV. Intern organisasjonsdebatt skal ha en viktig rolle. Er det fagfelter på instituttet hvor vi er eller kan bli internasjonalt ledende innen forskning og/eller utdanning? Utdanning: Vårt første prioritet er flere studenter. Når vi får det, kommer det også bedre studenter forhåpentlig. Dette kan leses som naivt. Vi ser muligheter i økning av tverrfaglige undervisning og nevner dette i vår strategi. Vi er på vei til evaluering av MINA programmet i slutt av Etter 2-3 år kan vi vurdere å søke SFU-status til MINA eller radioøkologi. Kombinasjon av krave til mere eksellens og mere internasjonalisering kan være kontra-aktiv. Vi er ledende i radioøkologi, ikke kun på grunn av SFF CERAD.

18 Hvordan kan instituttet selv bidra for å nå dette målet? Hvordan kan fakultetet bidra? Hvordan kan NMBU bidra? (1) o Trengs det nye virkemidler? o Bør noen virkemidler avvikles? Vi kan få økt internasjonal innflytelse innen arealbruk og interaksjoner mellom fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i jord og vann. Vi skal jobbe med internasjonalisering av nettverkene våre. Det skal vi gjøre i sammenheng med både publikasjoner, søknader og undervisning. Internt skal vi jobber på: (a) God arbeidsfordeling og rolleforståelse mellom adm, vitenskapelige og teknisk ansatte. (b) Tilrettelegging for gode møte/mingleplasser. Støtte oss med midler fra NMBU sentralt. Legge til rette for tverrfaglig samarbeid, og gi økonomisk uttelling for dette. Bruke budsjettmodellen til å favorisere samarbeid. Systematisk faglig støte med søknadsforberedning, og prosjektoppfølging, både økonomisk og administrativ Vi trenger ansatte med «riktig» kompetanse i forhold til arbeidsoppgaver som gjør det lettere for forskere. De skal sitte tett på våre forskere og være tilgjengelig, proaktiv, har innsikt i muligheter og begrensinger, og støtte opp forskerens initiativer. Fjerne tidstyver f.eks voksende og tidkrevende administrative oppgaver. Viktig med en forståelse av at vitenskapelige ansatte er produksjonsenheten, og det bør være en løpende vurdering av ressursbruk i forhold til dette. b) Hvordan stiller instituttet seg til følgende tiltak finansiert av styrets frie midler: Ia. Innen forskning: Utvikling av et eget NMBU Talentutviklingsprogram hvordan bør dette legges opp? Talentprogrammer skal være på plass for flere år. Dekanen har valgt å gi frihet til institutter. Det skal evalueres. Jeg er positiv til måten vi har organisert dette på IMV. (2)

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer