Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014"

Transkript

1

2

3 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill kroner. Bedriften har hatt vekst innen nye tjenesteområder og innen produksjon av bl.a sportsutstyr. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Visjonen; «sammen skaper vi verdier og former fremtiden» preger organisasjonen sammen med våre verdier «motiverende pålitelig - synlig» 2014 har vært et positivt krevende år hvor bedriften har gjennomført betydelige markedstilpasninger og endringsprosesser. Organisasjonen og ansatte har vist stor endrings- og omstillingsevne. Kampen om nye markeder har styrket vår evne til å levere medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasondegruppen. Antall medarbeidere som fikk ny jobb eller startet på studier var 237 og ytterligere 280 medarbeidere ble avsluttet til andre aktive løsninger via Norasondegruppen. Disse tallene er vi meget stolte av! Vår sentrale plassering i Lillestrøms gågate «kaffebar» har blitt en naturlig møteplass i bybildet, og bidratt til god dialog med næringslivet og åpenhet rundt vår virksomhet. Samlokaliseringen av vår virksomhet på Skedsmokorset har gått meget bra, og synergier og samarbeid på tvers mellom avdelingene har ytterlig blitt forsterket. Alle våre avdelinger samarbeider tett rundt løsninger til våre kunder og medarbeidere. Vår satsning på sosiale medier har markert og bidratt til forsterket markedsføring innen nye medier. Satsningen på tjenesteområdet utdanning, service og IT-Teknikk har løftet oss inn på nye områder og har blitt populære arenaer for medarbeidere via NAV. Vi startet året med flere spennende prosjekter og tiltak, som bidrar til at vi ser ekstra positivt på Strategien er ytterligere å befeste selskapet som tjeneste- og produksjonsleverandør på nye markeder. Dette får vi til med våre dyktige og engasjerte folk med på laget. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for flott innsats i Vi er over 100 ansatte som sammen gleder oss når andre lykkes og bringer folk videre. Jeg er stolt av arbeidet som nedlegges. Tusen takk alle og en hver! Lillestrøm, mars

4 Vi gleder oss når andre lykkes! n En brobygger til arbeidslivet n En naturlig møteplass Norasonde AS skifter navn til Norasondegruppen AS 2

5 Innhold Adm.dir har ordet 1 Styrets beretning for Organisasjonskart 9 Eierstruktur 11 Resultatregnskap 12 Balanse Kontantstrømanalyse 15 Noter Revisors beretning

6 Styrets beretning for 2014 Norasondegruppen AS ble etablert som et aksjeselskap i Med basis i et ideelt formål har virksomheten en forretningsmessig målsetning om å tilby yrkesrettet opplæring og kvalifisering samt å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne. All aktivitet er styrt mot ordinært arbeid eller studieaktivitet samt å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med et særskilt tilretteleggingsbehov. Gjennom dette har bedriften en tosidig målsetting som danner grunnlag for selskapets virksomhet: Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og markedets behov for varer og tjenester. Bedriftens tosidige målsetting; Vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom utvikling av den totale virksomheten Vi skal gjennom kvalifisering og arbeidstrening gjøre arbeid stakere konkurransedyktige til jobbmarkedet Vi skal forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bedriftens primærkunde er NAV. Vi skal være et naturlig førstevalg for NAV ved å utvikle tilbud som til en hver tid kan benyttes i arbeidet med å få flere i jobb. Visjon og verdier Vår visjon: Sammen skaper vi verdier og former fremtiden Våre verdier: Motiverende Pålitelig Synlig For å lykkes med visjonen og for å nå våre mål har vi valgt sentrale verdier som preger alt vi gjør.verdiene ligger til grunn for våre handlinger og skal skape troverdighet i måten vi opptrer på så vel internt som i det eksterne markedet. Verdiene skal videre gjenspeile Norasondegruppens møte med enkeltindividets behov for motivasjon og tro på egne muligheter. Arbeidsevne og muligheter i jobbmarkedet skal synliggjøres og prosessene skal ivaretas på en pålitelig og troverdig måte. Bedriften har hovedkontor på Skedsmokorset og avdelinger i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Sørumsand og Bjørkelangen. Avdelinger etableres i samsvar med etterspørsel fra markedet, og anbud som vinnes innen ulike markedsområder. I 2014 har bedriften gjennomført kurstilbud i eierkommunene Nittedal og Lørenskog. Videre har vi etablert Voksenopplæringssenter sentralt i Lillestrøm for Rælingen kommune, etter å ha vunnet anbudet rundt anskaffelse av grunnskoleopplæring, introduksjonsprogrammet og norsk og samfunnsfag. Voksenopplæring starter driftsmessig i For å være konkurransedyktig overfor våre kunder og tettere på næringslivet, har bedriften etablert seg sentralt i Lillestrøm på to lokasjoner. Selskapet består av Norasondegruppen AS og det heleide datterselskapet Norasonde Regnskapsbyrå AS. Bjørnstadgården AS er fusjonert inn i morselskapet da eiendommen har vært benyttet primært til kursgjennomføring i Norasonde Regnskapsbyrå AS er besluttet avviklet da byrået i mindre grad har blitt benyttet som opplæring- og treningsarena. Bedriften har avviklet produktområdet lysproduksjon på Bjørkelangen i 2014 (eget varemerke NIPROlys) og etablert nye markedsrettede tjeneste- og produkttilbud i kommunen. Bedriftens sentrale beliggenheter i Lillestrøm by har styrket bedriftens posisjon som leverandør til næringslivet og offentlige virksomheter, og gjort bedriften synlig på en ny og markedsrettet måte. Bedriften tilbyr kursløsninger og voksenopplæring i egnede lokaler og er nært knyttet til offentlig kommunikasjon. Våre forretningsområder Selskapets virksomheter fordeler seg på flere forretningsområder med egne resultatområder. Selskapet tilbyr ulike tiltak, Kurs Voksenopplæring, Kurs og arbeidsmarkedstiltak som AMO (herunder fagskole), Avklaring, Kvalifisering, Tilrettelagt, Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet, Arbeid med Bistand, Varig Tilrettelagt Arbeid og IPS tiltak. Bedriften satser offensivt på både utplassering/ rekruttering og prekvalifisering i egen virksomhet innen ulike yrker som er etterspurt i markedet. Selskapet har profesjonelle markedsorienterte tjeneste- og industriavdelinger. 4

7 Tjenesteområder: Drift av hjelpemiddelsentral for kommune Kaffebar/butikk IT teknikk/konsulent Printshop Dekkhotell Ved levering Vaskehall/kassevasker Keramikk og håndverksprodukter Pakking og montering til næringslivet Industri/produksjonsenheter: Elektromekanisk Industri Tavlemontering Konstruksjon/tegning Plate/Sveising i stål/aluminium Bedriftens egne produkter: Brannstiger/rømningsveier Pipehatter Fotballmål/Idrettsutstyr FTG-Ferdig Terminert G4-48 installasjonsfiber Fellestjenester i Norasondegruppen: Servicesenter Kantine Vaktmester/drift Transport Logistikk IT Teknikk I 2014 har bedriften hatt en positiv utvikling innen Elektromekanisk Industri og har vunnet anbud på bakgrunn av faglig gode miljøer innen aluminiumsveising og tavlemontering. Bedriftens egne produkter er sertifisert av SINTEF. Bedriften har foretatt en betydelig nedskriving innen lysproduksjon (Niprolys) på Bjørkelangen og har valgt å avvikle produktområdet. Avdeling Bjørkelangen består av en logistikkenhet for hjelpemidler i Aurskog Høland kommune. I tillegg har bedriften etablert nye tjenestetilbud som printshop, servicefunksjoner mm. Kontrakten innen drift av hjelpemiddelsentral er vunnet i åpen anbudskonkurranse, og sikrer bedriften drift i ytterligere kommende år for Aurskog Høland kommune. Dette gir en meget god arbeidstrening og serviceopplæring innen markedsrettede yrker for våre medarbeidere i et prekvalifiseringsløp. Bedriftens avdeling innen pakking og montering er samlokalisert med øvrig drift på Skedsmokorset. Det er etablert gode synergier mellom de ulike avdelingene og tilført interessante arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere ansatt i en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Norasondegruppen har god kunnskap om, og kontakt med, arbeids- og næringslivet i regionen og har økt ytterligere fokus på rekruttering til næringslivet. Nye samarbeidsavtaler er inngått med en rekke arbeidsgivere på Romerike og i Oslo. Antall bevilgede tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus i personer har deltatt på tiltak/kurs i Norasondegruppen i 2014, en vekst på 16%. Antall plasser i ulike tiltak pr NAV Akershus Plasser NAV Akershus plasser Bjørkelangen Avklaring NAV Akershus plasser Sørumsand Arbeidspraksis skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) 144 Kvalifisering (lønnet tiltak KIA) 13 9 Tilrettelagt Ansettelse (lønnet tiltak TIA) 14 5 Varig tilrettelagt ansettelse (VTA) SUM Totalt er Norasonde tildelt 384 tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus pr

8 I 2014 rekrutterte Norasondegruppen 237 personer til jobb og utdanning. Ytterligere 280 personer ble avsluttet til andre aktive løsninger via Norasonde. Totalt blir 517 deltakere avsluttet til jobb eller videre aktivitet mot et lønnet arbeid (66%). Rammene er benyttet effektivt og totalt bisto bedriften 1576 personer innen ulike tiltak, en økning på 254 personer, eller 16 % fra Lærebedrift Bedriften er i dag godkjent lærebedrift innen platearbeider- og sveisefaget. Videre er vi godkjent lærebedrift i IKT Service og mediegrafikerfaget gjennom vår printshop. Norasondegruppen har i 2014 blitt godkjent lærebedrift i Elektrikerfaget og vil søke om godkjenning som lærebedrift innen Tavlemontør- og Telekommunikasjonsmontørfaget. Norasondegruppen har i 2014 hatt en lærling på Sveis som har fått fagbrev, og en på sveis som har som plan å ta fagbrev våren På elektro er en kandidat søkt inn som lærekandidat i Elektrikerfaget. Norasondegruppen har et godt samarbeid med de lokale opplæringskontorene, og er i tillegg medeier i Opplæringskontoret OLIA AS, som ble godkjent som opplæringskontor av fylkeskommunen i september Kvalitet Norasondegruppen er sertifisert innen ny standard for EQUASS som er en Europeisk sertifiseringsstandard. Framtidsutsiktene Som tiltaksbedrift er Norasondegruppen etablert med en klar definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. Bransjens videre rammevilkår vil bli definert som følge av en pågående NOU utredning. Signalene så langt er at samfunnet etterspør flere nye og offensive tiltak. På bakgrunn av Norasondegruppens markedsposisjon anser virksomheten å kunne levere gode og etterspurte løsninger. Disse er basert på fundamentet om å drive ordinær forretningsvirksomhet, tilrettelagt for tiltaksplasser som gir læring og vekst for kandidatene/medarbeiderne. Det sentrale formålet til bedriften og forretningsideen er å gi avklaring og opplæring som bygger opp under hovedformålet «arbeid», til beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norasondegruppen gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret og administrerende direktør anser selskapet å være godt posisjonert i forhold til etterspørsel av vare- og arbeidsmarkedet. Det er god tro på en langsiktig og lønnsom utvikling av virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. Styret og administrerende direktør bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Dette er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Utviklingstrekk Bransjens videre rammebetingelser vil bli definert som følge av en pågående NOU behandling, hvor utvalgets innstilling er økt bruk av ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette vil påvirke bedriftens videre strategi og utvikling av å knytte tettere bånd med næringslivet. Bedriften opplever nye konkurrenter på vei inn i markedet fra privat sektor samt fra andre tiltaksbedrifter i eget fylke og fra andre fylker. I tillegg har NAV konkurranseutsatt flere tiltak i vår region (anbud), og iverksatt flere forsøksprosjekter i egen NAV regi. Bedriften har utviklet og opprettholdt svært god markedsforståelse og har ytterligere forsterket sin kompetanse innen tilbud/salg/anbudsarbeid. Personale arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 99 ansatte. Det jobbes systematisk med ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjon fungerer etter lovens bestemmelser. HMS- kurs er gjennomført og det er avtale om bedriftshelsetjeneste. Det gjennomføres systematiske legeundersøkelser og vernerunder. HMS arbeidet følger vedtatte planer og legger vekt på forebyggende virksomhet samt at det foretas regelmessige miljøundersøkelser. Gjennomføring av årlig medarbeiderundersøkelse gir en ytterligere pekepinn på hvordan vi kan forbedre oss og det utarbeides handlinsplaner i de ulike enhetene. Selskapet har industrivern etter retningslinjer om industrivern utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Sykefraværet for 2014 ble 1,5% i korttidsfravær og 5,8 % i langtidsfravær blant fast ansatte. Sykefraværet blant tiltaksansatte har i gjennomsnittet vært korttid 5,0% og langtid 11,1 %. Fraværet rapporteres og følges opp ihht regelverket for et inkluderende arbeidsliv og det er inngått IA avtale med NAV Arbeidslivssenter. Bedriften vil fortsatt arbeide med å få redusert sykefraværet. I 2014 rekrutterte Norasondegruppen 237 personer til jobb og utdanning 6

9 Det har ikke vært arbeidsulykker av alvorlig karakter i Bedriften har hatt en arbeidsskade uten alvorlige konsekvenser, som er en nedgang fra året før. Som industribedrift har selskapet gode rutiner for å kunne ivareta tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og at selskapet ikke forurenser det ytre miljøet. Medarbeiderutvikling Norasondegruppen har en kompetansefilosofi hvor det vektlegges både høy og bred sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer bedriftens stilles overfor. Sertifisering innen ulike verktøy er videreført i 2014 i bedriftens kompetansemiljø/kurs og industriavdelinger. IPS prosjekt med egen prosjektleder (Individual Placement Support) er etablert, og bedriften har etterutdannet ansatte i metoden. Bedriften deltar i bransjerettede beste praksismålinger (benchmarking) for å sikre videre fornying, utvikling og forbedring og Norasondegruppen topper statistikken på flere områder i Norge. Elektroniske håndbøker og prosedyrer er lett tilgjengelige for alle ansatte via bedriftens intranett. Samfunnsrolle Bevissthet rundt bedriftens samfunnsrolle og samfunnsansvar er en integrert del av bedriftens overordnede strategi, samtidig som det fortløpende arbeides med nye forretningsmuligheter. Som samfunnsaktør ligger vår eksistensberettigelse i å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de tiltaksplassene bedriften disponerer og bedriften skal bidra til at arbeidslinjen og ikke trygdelinjen velges. Likestilling og diskriminering Norasondegruppen praktiserer full likestilling mellom kjønnene, nasjonaliteter og raser. Mangfold i arbeidsstokken er en styrke. Vi er overbevist om at et bredt tilbud av arbeidsplasser og oppgaver gagner de ansatte så vel som bedriften og samfunnet. Mangfold er kilde til kreativitet og utvikling, noe som øker bedriftens fleksibilitet og evne til å imøtekomme arbeidslivets muligheter og utfordringer. Norasondegruppen har som mål at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at våre ulike tilbud kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Styret er representert med tre kvinner og i bedriften er det pr ansatt 47% kvinner. Norasondegruppen vinner anbud om leveranse av fotballmål til Oslo Kommune Årsregnskapet Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 42,0 mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd fra NAV, ble kr 58,8 mill. Årets resultat ble et overskudd på kr 2,5 mill. Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 37,0 mill. Bedriften har en langsiktig gjeld på kr 8,7 mill. sikret med pant i selskapets eiendommer. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av bedriften. Styret har valgt ikke å utarbeide konsernregnskap, jfr. note 2 i regnskapet. Finansiering og likviditet Ingen investeringer ble foretatt i Likviditetsbeholdningen per var kr 18,9 mill., noe som gir god evne til egenfinansiering av investeringer. Kortsiktig gjeld utgjorde pr kr 13,3 mill., som utgjør 22,5 % av totalkapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 59,0 mill., sammenlignet med kr 56,9 mill året før. Egenkapitalandelen pr var 62,7 %. Bedriftens finansielle stilling er god. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- føres mot annen egenkapital. I 2014 deltok 1576 personer på kurs/tiltak i Norasondegruppen 7

10 Styret Morselskapets styre har hatt følgende sammensetning. Valgt av generalforsamlingen: Trond Olav Rangnes, styreleder Tone M. M. Finbraaten, nestleder Turid Turid Hegge, Hegge, medlem medlem Ola Løberg, Ola Løberg, medlem medlem Trine Trine Nordstrøm, Nordstrøm, medlem Valgt av de ansatte: Bjørn Bjørn Martin Martin Haug, Haug, medlem medlem Johnny Johnny Skjærvø, Skjærvø, medlem medlem Tre av fem aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Styret har avholdt 6 møter i Lillestrøm, 3.mars

11 ORGANISASJONSKART 2014 Norasondegruppen AS Adm. dir Stab Økonomi, HR Eiendom Marked Kommunikasjon Fagansvarlig utvikling Anbud Prosjektstøtte Implementering Kvalitet Strategisk Salg Næringsliv Arbeidsinkludering Jobb & Oppfølging Industri/Produksjon Skedsmo Tjenester Region Romerike Region SAH Omstilling & Karriere Konkurranseutsatt Lillestrøm Lørenskog Nittedal Avklaring Internt VTA Industri VTA Elektro VTA Montering Avklaring Internt VTA FM Service Tjenester Tjenester skjermet Tjenester konkurranse Tjenester Skjermet eksternt IPS AB APS AVKLARING 9

12 Norasonde AS skifter navn til Norasondegruppen AS Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Avdelingene på Sørumsand og Bjørkelangen slår seg sammen til ett felles distrikt under felles ledelse Norasondegruppen vinner anbud om Voksenopplæring for Rælingen Kommune med oppstart i januar

13 Rømskog Kommune 0,25% Akershus Fylkeskommune 25,16% Skedsmo Kommune 20,20% Norsk Folkehjelp 0,32% Lørenskog Kommune 14,37% Gjerdrum Kommune 2,21% Nittedal Kommune 10,17% Eies av: Aurskog-Høland Kommune 5,00% Rælingen Kommune 9,00% Fet Kommune 5,93% Sørum Kommune 7,41% 11

14 Resultatregnskap Norasondegruppen AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

15 Balanse Norasondegruppen AS Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i Norasonde Regnskapsbyrå AS Langsiktig fordring konsernselskap Aksjer i Bjørnstadgården AS Andre aksjer Overfinansiert sikret pensjonsordning Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varer Fordringer Kundefordringer 2, Fordring på selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Balanse Norasondegruppen AS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Skedsmokorset,

17 Kontantstrømsanalyse Norasondegruppen AS Tilført fra årets virksomhet 1) /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto likviditetsendring fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - Kjøp aksjer Investering i varige driftsmidler + Salg av varige driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter Opptak gjeld + Tilført likviditet ved fusjon Innbetaling av egenkapital 0 Utbetaling ved investering 0 = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet

18 Noter 2014 Norasondegruppen AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Aksjer i datterselskap Selskapet har ett datterselskap med drift og resultat av uvesentlig betydning og dette blir ikke konsolidert. Dette i henhold til Regnskapslovens 3-8. Datterselskap vurderes etter kostmetoden i regnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning anses nødvendig. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap inntektsføres samme år som det avsettes i givers regnskap. Det er gjennomført en mor-datter fusjon mellom Bjørnstadgården AS og Norasondegruppen AS i Tallene for 2013 er ikke endret ihht dette. Pensjonsforpliktelser Selskapet gikk i 2011 over til innskuddsbasert pensjon for sine ansatte. Selskapet har fortsatt forpliktelser etter gammel kollektiv ordning. Disse forpliktelsene, kollektiv pensjon og avtalefestet pensjon, er finansiert via Storebrand Pensjonstjenester AS og Kommunal Landspensjonskasse og er balanseført i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonskostnader er innbetalt pensjonpremie og endring i fremtidig aktuarberegnet forpliktelse. Offentlige tilskudd Driftstilskudd inntektsføres løpende. Investeringstilskudd føres mot investeringen. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig, utover inntekter fra eksterne leietakere i Bjørnstadgården (selskapets eiendom i Lillestrøm). 16

19 Noter 2014 Norasondegruppen AS Note 1 Anleggsmidler Tomt Bygninger Sum Maskiner - Transportmidler Sum inventar Anskaffelseskost Fusjon Bjørnstadgården AS Tilgang - Avgang - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Lineære år 5-10 år 5 år Note 2 Datterselskap/andre aksjer Selskapet eier 100 % av aksjene i Norasonde Regnskapsbyrå AS. Dette er ikke konsolidert inn i selskapet, da selskapet er uvesentlig, både med hensyn på omfang drift, resultat og verdi. Selskapets navn Total as-kap Pålydende Antall aksjer Kostpris Bokført Norasonde Regnskapsbyrå AS Norasonde AS har solgt tjenester til datterselskap for kr og belastet husleie med kr Norasonde AS har totale fordringer på datterselskapet Norasonde Regnskapsbyrå AS på kr ,- pr Dette vises under Kundefordringer og Fordring på selskap i samme konsern. Bjørnstadgården AS ble fusjonert med morselskapet i Fusjonen ble gjennomført til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Den vesentlige effekten av fusjonen fremkommer som tilgang bygninger og tilgang tomt. Bjørnstadgården AS ble i sin tid kjøpt basert på markedsverdi av eiendommen. Aksjene i selskapet hadde således en høyere kostpris enn bokført verdi på eiendommen. Dette fremkommer som en reduskjon av annen egenkapital i note 6. Selskapet eier en aksjepost i Opplæringskontoret OLIA AS. Note 3 Varebeholdning Regnskapsmessig er varebeholdning vurdert til anskaffelseskost med generelt fradrag for ukurans fra 0-2,5%. Varebeholdning Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Sum Note 4 Kundefordringer Regnskapsmessig er kundefordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Note 5 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Innestående dekker skyldig skattetrekk pr

20 Noter 2014 Norasondegruppen AS Note 6 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Fusjon Bjørnstadgården Årets resultat Egenkapital pr Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer pr Aksjer Eierandel Akershus fylkeskommune ,16 % Skedsmo kommune ,20 % Lørenskog kommune ,37 % Nittedal kommune ,17 % Rælingen kommune ,00 % Sørum kommune ,41 % Fet kommune ,93 % Aurskog Høland kommune ,00 % Gjerdrum kommune 696 2,21 % Norsk Folkehjelp 100 0,32 % Rømskog kommune 79 0,25 % Totalt antall aksjer ,0 % Note 8 Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en kombinasjon av innskuddsbasert tjenestepensjonsordning og ytelsesbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Den ytelsesbaserte ordningen er finansiert via Storebrand Pensjonstjenester AS og Kommunal Landspensjonskasse. Ordningen omfatter en ansatt og fire tidligere ansatte. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring tilpasset Norasonde aldersstruktur og turnover. Som økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 3,0 % Årlig lønnsvekst 3,3 % Årlig G-regulering 3,3 % Årlig regulering av pensjoner 0,1 % For den innskuddbaserte ordningen blir premiebetalinger kostnadsført løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Totalt betalt pensjonspremie for 2014 kr Det var i 2010 endring i reglene rundt avtalefestet pensjon (AFP). Gammel ordning ble avsluttet og ny ordning trådde i kraft. Kostnader vedrørende gammel ordning er hensyntatt men kostnader vedrørende ny ordning er ikke med, da det fra sentralt hold ikke har vært mulig å beregne forpliktelsen etter ny ordning. Ny ordning er foreløpig å behandle som en innskuddsbasert ordning og årlig pensjonspremie belastes resultatregnskapet. 18

21 Noter 2014 Norasondegruppen AS Note 9 Lønnskostnader og ytelser til daglig leder, styret og revisor Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Årsverk sysselsatt av selskapet Ytelser til ledende personer 2014 Daglig leder Styre Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Godtgjørelse til revisor Revisor, revisjon (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) Note 10 Langsiktige fordringer/langsiktig gjeld 2014 Fordringer med forfall > 1 år 0 Langsiktig gjeld med forfall >5 år Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr Note 11 Annen driftsinntekt Annen driftsinntekt består av: Tilskudd fra NAV Tilskudd fra kommuner Andre offentlige tilskudd Salg tjenester datterselskap Leieinntekter Leieinntekter Bjørnstadgården Sum Note 12 Skatt Selskapet betaler inntektsskatt på leieinntekter fra eksterne leietagere i Bjørnstadgården i Lillestrøm. Årets skattekostnad fordeler seg på 2014 Betalbar skatt, 27% Årets skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 308 Årets skattegrunnlag

22 24

23 25

24 VISJON SAMMEN SKAPER VI VERDIER OG FORMER FRAMTIDEN FORRETNINGSIDÈ NORASONDEGRUPPEN TILBYR: AVKLARING, KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALIFISERING MOT ORDINÆRT ARBEID TILRETTELAGT ARBEID PRODUKSJON OG TJENESTEYTING 22

25 NITTEDAL SKEDSMO SØRUM LØRENSKOG RÆLINGEN FET AURSKOG-HØLAND NEDRE ROMERIKE 23

26 Årsberetning 2014 Vi gleder oss når andre lykkes! I 2014 deltok 1576 personer på kurs/tiltak i Norasondegruppen 24

27 Norasondegruppen utvider kursvirksomheten og tilbyr tjenester i Lørenskog og Nittedal

28 Industriveien 14, 2020 Skedsmokorset - - Telefon: Faks:

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsberetning 2013 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD Innledning Viksomhetens art / Konsernledelsen Miljørapportering Arbeidsmiljø og personale Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Årsresultat og disponeringer Fremtidig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer