Adm. direktør har ordet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adm. direktør har ordet"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2

3 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere fikk ny jobb eller startet på studier. Ytterligere 334 medarbeidere ble avsluttet til andre aktive løsninger via Norasonde. Tallene viser at vi er blant de beste i vår bransje i Norge. Vår sentrale plassering i Lillestrøms gågate, «huset kaffebar», har blitt en naturlig møteplass i bybildet. Noe som har bidratt til god dialog med næringslivet og åpenhet rundt vår virksomhet. I 2013 samlokaliserte vi vår virksomhet på Skedsmokorset og synergier og samarbeid på tvers mellom avdelingene har ytterlig blitt forsterket. Norasonde AS omsatte i 2013 varer og tjenester for kr 92 mill, med et årsresultat på kr 1,6 mill. Bedriften har hatt vekst innen nye tjenesteområder og vant et betydelig anbud til NAV på slutten av året. Noe som resulterte i at vi har etablert oss i flere eierkommuner, Nittedal og Lørenskog. Konjunkturendringer i markedet og forretningsområdene industri har hatt en lavere omsetning og inntjening enn foregående år. Mye av årsaken til årets resultat skyldes nedgang i salg av egne produkter innen industri. Nedskrivning av varelager og ukurans, samt avvikling av et produkt har bidratt til årsresultatet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Vår nye visjon; «Sammen skaper vi verdier og former fremtiden» vil sammen med våre verdier; «motiverende pålitelig - synlig» prege organisasjonen og ansatte fremover har vært et positivt krevende år. Bedriften har gjennomført betydelige endringsog markedstilpasninger og organisasjonen har vist stor endrings- og omstillingsvilje. Norasonde vant i 2013 en stor kontrakt innen produksjonsområdet, med Statens Vegvesen, og flere avdelinger samarbeider om en felles løsning til kunden. Satsning på sosiale medier har bidratt til økt synlighet i markedet. Tjenesteområdet IT-Teknikk har løftet oss inn på nye områder og har blitt en populær avdeling for våre medarbeidere via NAV. Nyåret startet med flere spennede prosjekter og tiltak, som gjør at vi ser frem til muligheter og vekst i Vi fortsetter strategien for ytterligere å befeste selskapet som tjeneste- og produksjonsleverandør innen nåværende og nye markeder. Med dyktige og engasjerte folk på laget, får vi dette til. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for flott innsats i Vi er over 100 ansatte som sammen gleder oss når andre lykkes og bringer folk videre! Jeg er stolt av arbeidet som nedlegges tusen takk alle og en hver! Skedsmokorset, mars 2014 Adm. direktør Adm. direktør har ordet Årsberetning

4 Vi gleder oss når andre lykkes - En brobygger til arbeidslivet - En naturlig møteplass

5 Innhold Adm.dir har ordet 3 Styrets beretning for Resultatregnskap 16 Balanse 17 Kontantstrømanalyse 19 Noter 20 Revisors beretning 26 Eierstruktur 28 Organisasjonskart 30 Innhold Årsberetning

6 Styrets beretning for 2013 Norasonde ble etablert som et aksjeselskap i Med basis i et ideelt formål har virksomheten en forretningsmessig målsetning om å tilby yrkesrettet opplæring og kvalifisering samt å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne. All aktivitet er styrt mot ordinært arbeid eller studieaktivitet samt å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med et særskilt tilretteleggingsbehov. Gjennom dette har bedriften en tosidig målsetting som danner grunnlag for selskapets virksomhet: Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og markedets behov for varer og tjenester. Bedriftens tosidige målsetting; Vi skal sikre en fortsatt langsiktig og lønnsom utvikling av den totale virksomheten Vi skal gjennom kvalifisering og arbeidstrening gjøre arbeidstakere konkurransedyktige til jobbmarkedet Vi skal forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bedriftens primærkunde er NAV. Vi skal være et naturlig førstevalg for NAV ved å utvikle tilbud som til en hver tid kan benyttes i arbeidet med å få flere i jobb. Visjon og verdier Vår nye visjon: Sammen skaper vi verdier og former fremtiden Våre verdier: Motiverende Pålitelig Synlig For å lykkes med visjonen og for å nå våre mål har vi valgt sentrale verdier som preger alt vi gjør. Verdiene ligger til grunn for våre handlinger og skal skape troverdighet i måten vi opptrer på så vel internt som i det eksterne markedet. Verdiene skal videre gjenspeile Norasondes møte med enkeltindividets behov for motivasjon og tro på egne muligheter. Arbeidsevne og muligheter i jobbmarkedet skal synliggjøres og prosessene skal ivaretas på en pålitelig og troverdig måte. 6 Årsberetning 2013 Styrets beretning

7 Bedriften har hovedkontor på Skedsmokorset og avdelinger i Lillestrøm, på Sørumsand og på Bjørkelangen. Avdelinger etableres i samsvar med etterspørsel fra NAV og anbud som vinnes innen ulike tiltaks- og kursområder. I 2013 har bedriften etablert nye kurstilbud i eierkommunene Nittedal og Lørenskog. For å være konkurransedyktig overfor NAV og være tettere på næringslivet har bedriften etablert seg sentralt i Lillestrøm, og selskapet består av Norasonde AS og de heleide datterselskapene Norasonde Regnskapsbyrå AS og Bjørnstadgården AS. Bedriftens sentrale beliggenhet i Lillestrøm by har styrket bedriftens posisjon som leverandør til næringslivet og offentlige virksomheter. Bedriften tilbyr kursløsninger i godt egnede lokaler og nært knyttet til offentlig kommunikasjon. Våre forretningsområder Selskapets virksomheter fordeler seg på flere forretningsområder med egne resultatområder. Selskapet tilbyr ulike Kurs og arbeidsmarkedstiltak som AMO, Avklaring, Kvalifisering, Tilrettelagt, Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet, Arbeid med Bistand, Varig Tilrettelagt Arbeid og IPS. Bedriften satser offensivt på både utplassering/rekruttering og prekvalifisering i egen virksomhet innen ulike yrker som er etterspurt i markedet. Selskapet har profesjonelle markedsorienterte tjeneste- og industriavdelinger. Tjenesteområder er: Drift av hjelpemiddelsentral for kommune Kaffebar/butikk IT teknikk/konsulent Printshop Norasonde Regnskapsbyrå AS Bjørnstadgården AS Bilpleie Dekkhotell Vedutsalg Vaskehall/kassevasker Keramikk og håndverksprodukter Styrets beretning Årsberetning

8 Industri/produksjons enheter: Produksjon av lys (eget varemerke - NIPROlys) Sveis (stål/aluminium) Elektroindustri Pakking og montering til næringslivet Bedriftens egne produkter: Brannredningsstiger Pipehatter Lys/lysarmatur Ventiler Fellestjenester i Norasonde gruppen: Servicesenter Kantine Vaktmester/drift Transport Logistikk IKT I 2013 har bedriften merket konjunkturendringer i markedet og forretningsområdene innen industri har hatt en lavere omsetning og inntjening enn foregående år. Bedriftens egne produkter som redningsstige, lysarmaturer og pipehatt har hatt en noe lavere vekst enn foregående år. Bedriften mistet en stor kunde innen vindusmarkedet, hvor kunden valgte ny leverandør fra Kina. Bedriften har foretatt en betydelig nedskriving av varelageret av vindusventiler og valgt å avvikle produktet. Det er iverksatt og investert i sertifisering av bedriftens egne produkter og bedriften venter på SINTEF godkjenning. Avdeling Bjørkelangen består av en logistikkenhet for hjelpemidler i Aurskog Høland kommune i tillegg til bedriftens lysproduksjon (varemerke NIPROlys). Entreprisen innen drift av hjelpemiddelsentral er vunnet i åpen anbudskonkurranse, og sikrer bedriften drift i ytterligere fem år for Aurskog Høland kommune. Dette gir en meget god arbeidstrening og serviceopplæring for våre medarbeidere i et prekvalifiseringsløp. Bedriftens avdeling innen pakking og montering er samlokalisert med øvrig drift på Skedsmokorset i løpet av året. Flytteprosess og sammenslåing vil gi gode synergier mellom de ulike avdelingene og interessante arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere ansatt i en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Norasonde har god kunnskap om, og kontakt med, arbeids- og næringslivet i regionen og har økt ytterligere fokus på rekruttering til næringslivet. Nye samarbeidsavtaler er inngått med en rekke arbeidsgivere på Romerike og i Oslo. 8 Årsberetning 2013 Styrets beretning

9 Antall bevilgede tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus i Yrkeskvalifisering, Kvalifisering og Karriereveiledning 1322 personer hadde tiltaksplass i Norasonde i 2013, en vekst på 14 %. Antall plasser har variert fra 365 til 377 i Samlet sett en økning på 12 plasser. Antall plasser i ulike tiltak pr NAV Akershus Plasser NAV Akershus plasser Bjørkelangen Avklaring NAV Akershus plasser Sørumsand Arbeidspraksis skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) 142 Kvalifisering (lønnet tiltak KIA) 13 9 Tilrettelagt Ansettelse (lønnet tiltak TIA) 14 5 Varig tilrettelagt ansettelse (VTA) SUM Totalt er Norasonde tildelt 377 tiltaksplasser fra NAV Tiltak Akershus pr I 2013 rekrutterte Norasonde 184 personer til jobb og utdanning. Ytterligere 334 personer ble avsluttet til andre aktive løsninger via Norasonde. Totalt blir 518 deltakere avsluttet til jobb eller videre aktivitet mot et lønnet arbeid. I tillegg har bedriften svart på bestilling og tilbakeført 200 personer til NAV med en videre plan imot fast arbeid. Rammene er benyttet effektivt og totalt bisto Norasonde 1322 personer innen ulike tiltak. I 2013 har bedriften hatt 20 studenter innen ulike individuelle kurs. 9 personer har avsluttet og alle har bestått eksamen og 11 studenter er fortsatt under utdanning. Alle studentene har bestått eksamen, og dette skyldes selskapets meget gode individuelle oppfølging og tilrettelegging i studiesammenheng Lærebedrift Bedriften jobber aktivt med å bli lærebedrift innen flere områder og er pr i dag godkjent lærebedrift innen fem områder. Ytterligere satsning innen området gir bedriften mulighet til å være lærebedrift ut i fra den enkeltes behov og ønsker, basert på vår fagkunnskap. Styrets beretning Årsberetning

10 Kvalitet Norasonde er sertifisert innen EQUASS som er en Europeisk sertifiseringsstandard og ble resertifisert i henhold til ny standard i september Framtidsutsiktene Som tiltaksbedrift er Norasonde etablert med en klar definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. Bransjens videre rammevilkår vil bli definert som følge av en pågående NOU utredning. Signalene så langt er at samfunnet etterspør flere nye og offensive tiltak. På bakgrunn av Norasondes markedsposisjon anser virksomheten å kunne levere gode og etterspurte løsninger. Basert på fundamentet om å drive ordinær forretningsvirksomhet, tilrettelagt for tiltaksplasser som gir læring og vekst for kandidatene/medarbeiderne. Det sentrale formålet til bedriften og forretningsideen er å gi avklaring og opplæring som bygger opp under hovedformålet «jobb», til beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norasonde gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret og administrerende direktør anser selskapet å være godt posisjonert i forhold til etterspørsel av vare- og arbeidsmarkedet. Det er god tro på en langsiktig og lønnsom utvikling av virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. Styret og administrerende direktør bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Dette er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Utviklingstrekk Bransjens videre rammebetingelser vil bli definert som følge av en pågående NOU behandling, hvor utvalgets innstilling er økt bruk av ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette vil påvirke bedriftens videre strategi og utvikling av å knytte tettere bånd med næringslivet. Bedriften opplever nye konkurrenter på vei inn i markedet fra privat sektor samt fra andre tiltaksbedrifter i eget fylke og fra andre fylker. I tillegg har NAV konkurranseutsatt flere tiltak i vår region (anbud), og iverksatt flere forsøksprosjekter i egen NAV regi. Bedriften har utviklet og opprettholdt svært god markedsforståelse og har ytterligere forsterket sin kompetanse innen tilbud/salg/anbudsarbeid. Personale arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 109 ansatte. Det jobbes systematisk med ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøutvalg og verneorganisasjon 10 Årsberetning 2013 Styrets beretning

11 fungerer etter lovens bestemmelser. HMS- kurs er gjennomført og det er avtale om bedriftshelsetjeneste. Det gjennomføres systematiske legeundersøkelser og vernerunder. HMS arbeidet følger vedtatte planer og legger vekt på forebyggende virksomhet samt at det foretas regelmessige miljøundersøkelser. Gjennomføring av årlig medarbeiderundersøkelse gir en ytterligere pekepinn på hvordan vi kan forbedre oss og det utarbeides handlingsplaner i de ulike enhetene. Selskapet har industrivern etter retningslinjer om industrivern utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Sykefraværet for 2013 ble 1,8 % i korttidsfravær og 9,1 % i langtidsfravær blant fast ansatte. Sykefraværet blant tiltaksansatte har i gjennomsnittet vært korttid 2,6 % og langtid 9,5 %. Fraværet rapporteres og følges opp ihht regelverket for et inkluderende arbeidsliv og det er inngått IA avtale med NAV Arbeidslivssenter. Bedriften vil fortsatt arbeide med å få redusert sykefraværet. Det har ikke vært arbeidsulykker av alvorlig karakter i Bedriften har hatt to arbeidsskader uten alvorlige konsekvenser, som er en nedgang fra året før. Som industribedrift har selskapet gode rutiner for å kunne ivareta tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og at selskapet ikke forurenser det ytre miljøet. Medarbeiderutvikling Norasonde har en kompetansefilosofi hvor det vektlegges å ha både høy og bredt sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer bedriftens stilles overfor. Sertifisering innen ulike verktøy er videreført i 2013 i bedriftens kompetansemiljø/kurs og industriavdelinger. IPS prosjekt med egen prosjektleder (Individual Placement Support) er etablert, og bedriften har etterutdannet ansatte i metoden. Bedriften deltar i bransjerettede beste praksismålinger (benchmarking) for å sikre videre fornying, utvikling og forbedring og Norasonde topper statistikken på flere områder i Norge. Elektroniske håndbøker og prosedyrer er lett tilgjengelige for alle ansatte via bedriftens intranett. Samfunnsrolle Bevissthet rundt bedriftens samfunnsrolle og samfunnsansvar er en integrert del av bedriftens overordnede strategi, samtidig som det fortløpende arbeides med nye forretningsmuligheter. Som samfunnsaktør ligger vår eksistensberettigelse i å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de tiltaksplassene bedriften disponerer og bedriften skal bidra til at arbeidslinjen og ikke trygdelinjen velges. Styrets beretning Årsberetning

12 Likestilling og diskriminering Norasonde praktiserer full likestilling mellom kjønnene, nasjonaliteter og raser. Mangfold i arbeidsstokken er en styrke. Vi er overbevist om at et bredt tilbud av arbeidsplasser og -oppgaver gagner de ansatte så vel som bedriften og samfunnet. Mangfold er kilde til kreativitet og utvikling, noe som øker bedriftens fleksibilitet og evne til å imøtekomme arbeidslivets muligheter og utfordringer. Norasonde har som mål at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at våre ulike tilbud kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Styret er representert med fire kvinner og i bedriften er det pr ansatt 43 % kvinner. Årsregnskapet Inntekter fra salg av varer og tjenester ble kr 37,7 mill. Andre driftsinntekter, som i hovedsak består av tilskudd fra NAV, ble kr 54,3 mill. Årets resultat ble et overskudd på kr 1,6 mill. Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 39,9 mill. Bedriften har en langsiktig gjeld på kr 5,2 mill. i forbindelse med kjøp av aksjer i Bjørnstadgården AS. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av bedriften. Styret har valgt ikke å utarbeide konsernregnskap, jfr. note 2 i regnskapet. Finansiering og likviditet Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 56,9 mill., sammenlignet med kr 55,9 mill. året før. Total-kapitalen fordeler seg på egenkapital (70,2 %), langsiktig gjeld (9,1 %) og kortsiktig gjeld (20,7 %). Likviditetsbeholdningen per var kr 11,7 mill. noe som gir god evne til egenfinansiering av fremtidige investeringer. Bedriftens finansielle stilling er god. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- føres mot annen egenkapital. 12 Årsberetning 2013 Styrets beretning

13 Styret Morselskapets styre har hatt følgende sammensetning. Valgt av generalforsamlingen: Trond Olav Rangnes, styreleder Tone M. Finbraaten, nestleder Turid Hegge, medlem Ola Løberg, medlem Trine Nordstrøm, medlem Valgt av de ansatte: Heidi Eid, medlem Johnny Skjærvø, medlem Tre av fem aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Styret har avholdt 7 møter i Skedsmokorset 27.februar 2014 Styrets beretning Årsberetning

14 Norasonde satser på sosiale medier i Årsberetning 2013 Sosiale medier

15 Norasonde equassgodkjent - Resertifisert i 2013 Equass Årsberetning

16 16 Årsberetning 2013 Regnskap

17 Regnskap Årsberetning

18 18 Årsberetning 2013 Regnskap

19 Regnskap Årsberetning

20 20 Årsberetning 2013 Regnskap

21 Regnskap Årsberetning

22 22 Årsberetning 2013 Regnskap

23 Regnskap Årsberetning

24 24 Årsberetning 2013 Regnskap

25 Verdier Motiverende Pålitelig Synlig

26 26 Årsberetning 2013 Revisors beretning

27 Revisors beretning Årsberetning

28 Rømskog Kommune 0,25 % Akershus Fylkeskommune 25,16 % Skedsmo Kommune 20,20 % Norsk Folkehjelp 0,32 % Lørenskog Kommune 14,37 % Norasonde AS Gjerdrum Kommune 2,21 % Våre eiere Nittedal Kommune 10,17 % Aurskog-Høland Kommune 5,00 % Rælingen Kommune 9,00 % Fet Kommune 5,93 % Sørum Kommune 7,41 % 28 Årsberetning 2013 Våre eiere

29 Visjon Sammen skaper vi verdier og former framtiden Forretningsidé Norasonde tilbyr Avklaring, kompetanseutvikling og kvalifisering mot ordinært arbeid Tilrettelagt arbeid Produksjon og tjenesteyting

30 Organisasjonskart Styret Daglig Leder Utvikling / Anbud Stab Regnskap / Økonomi / Lønn HMS / Kvalitet / HR Marked/ Komunikasjon/ Næringsliv Drift bygg Tiltak Produksjon / Tjenester Pakking og montering (VTA) kurstjenester Karriereendring Rådgivning Arbeidspraksis Skjermet (APS) Arbeid med bistand (AB) AMB (avklaring, KIA, TIA) Keramikk og håndtverk Servicesenter (sentralbord / resepsjon) Salgsavdeling Regnskapskontor Mekanisk /Sveis Lysarmaturer / Ventilasjon IT-teknikk /Printshop Studiekurs og kompetanse Skedsmo, Bjørkelangen, Lillestrøm Elektro / Kabel Kantine / Catering Transport Kaffebar Pakking og montering Servicetjenester Vaskehall Keramikk og butikk Tjenesteleverandør til NAV /anbud Karriereendring Rådgivning Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Lillestrøm Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Lillestrøm Skedsmokorset Sørumsand Lillestrøm Lørenskog Nittedal 30 Årsberetning 2013 Orgnaisasjonskart

31

32 Norasonde AS Telefon: Telefax: e-post:

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0 ÅRSRAPPORT 2010 Mot Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter 2010 6 M a r ke d sføring og omdømme 6 7 9 Fa g o g u t v i k l

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! Årsrapport 2014 Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og mekatronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr,

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009.

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009. Årsberetning Forretningsåret 2010 RESULTAT, BALANSE, KONTANTSTRØM Konsernet hadde i 2010 driftsinntekter på MNOK 520,0 mot MNOK 516,4 i 2009. Konsernets virksomhet var i 2010 i Norge. Driftsinntekter i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer