DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:"

Transkript

1 DRANGEDAL KOMMUNE BESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: 08 november 2012

2 Innholdsfortegnelse: 1 BAKGRUNN Formål og bakgrunn PLANSTATUS Overordnede planer Nasjonale føringer Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Nasjonale retningslinjer Lokale føringer BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Bebyggelse Veg - og trafikkforhold Landskapsbilde Friluftsliv og allmenne interesser Grunnforhold Kulturminner og kulturlandskap EIENDOMSFORHOLD Eiendomsstatus PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Organisering Medvirkning INNKOMNE INNSPILL TIL VARSLINGA Liste over innspill med kommentarer: BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Avgrensning av planområdet Plandokumenter Planformål Reguleringsplanen Delelementer i planforslaget Bebyggelse og anlegg Trafikkareal Friområder langs vannfronten med turveg, badestrand og områder for lek og opphold for store og små Kulturmiljø SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (ROS-ANALYSE) Metode Risikovurdering, konsekvenser og forslag til tiltak Oppsummering REFERANSER...31 Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 2

3 1 BAKGRUNN 1.1 Formål og bakgrunn Reguleringsplanen fremmes av Feste Grenland AS på vegne av Drangedal kommune. Planen er en områdereguleringsplan. Hovedformålene for reguleringsplanen er at deler av gjeldende reguleringsplan for Drangedal sentrum (2004) trenger å revideres for å kunne ivareta og legge til rette for tiltak som planlegges i det pågående stedsutviklingsprosjektet Toke brygge og boligutbyggingsprosjektet knyttet til grønn fortetting i nedre sentrum. Med grønn fortetting menes det her at dersom man bevarer og tilrettelegger grønne og tilgjengelige nærområder, kan utbygginga skje med større tetthet. Arbeidet med planen vil gå inn som en del av arbeidet i det fireårige stedsutviklingsprosjektet Toke Brygge. Målsettingen er at reguleringsplanen skal bygge opp under og sikre de hovedgrep som blir gjort for å utvikle Prestestranda til et særegent og vakkert bolig- og sentrumsområde, der de stedlige kvalitetene blir underbygd og utviklet med kvalitet og egenart på en bærekraftig måte. Ved at reguleringsplan for nedre sentrum går parallelt med Stedsutviklings- og Bolystprosjektet, vil de demokratiske prosessene og medvirking på flere nivå sikres og universell utforming, naturmangfold, klima, kulturminner, risiko/sårbarhet og trafikksikkerhet vil vurderes og tas hensyn til. Tema som stedsidentitet, landskap og grønne bokvaliteter vil gjennom disse prosessene bedre kunne sikres i reguleringsplanen. Områderegulering er vurdert som en fornuftig planform. Det er lagt opp til en bred planprosess, der de ulike prosjektene får kunnskap om hverandre og sees i sammenheng. Reguleringsplanen skal gi rammer for helheten og sikre denne. 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer Planforslaget er i tråd med overordna planer for området Nasjonale føringer Plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft 1.juli Denne er førende for planarbeidet. Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Forskrift om konsekvensutredning Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/ eller samfunn, skal i henhold til plan- og bygningsloven konsekvensutredes. I samråd med Drangedal kommune er det konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning, da planforslaget er i tråd med overordna planer Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (LOV nr 98) Naturmangfoldloven (LOV nr. 100) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 3

4 2.1.3 Nasjonale retningslinjer Planforslaget skal forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser Lokale føringer Kommuneplanen for Drangedal kommune I kommuneplanens arealdel (vedtatt ) er planområdet for Prestestranda/ Nedre sentrum avsatt til senterområde og LNF (Oddebakken). Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel , Drangedal kommune. Kommunedelplanen for Prestestranda I kommunedelplanen for Prestestranda (vedtatt ) er området innenfor reguleringsplangrensen satt av til: Byggeområder Landbruks-, natur og friluftsområder Områder som er båndlagt eller som skal båndlegges Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 4

5 Figur 2. Utsnitt av kommunedelplanen for Prestestranda , Drangedal kommune. Reguleringsplan for Prestestranda Reguleringsplanen for Drangedal sentrum - Prestestranna 2004 (vedtatt ) tar for seg både øvre og nedre sentrum i Drangedal. Området innenfor reguleringsplangrensen er satt av til: Offentlige trafikkområder Offentlige friområder (park, turveg, badeplass) Spesialområder (friluftsområde i sjø og vassdrag) Blandet formål (Bolig/forretning/kontor/næring/bevertning) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 5

6 Figur 3. Utsnitt av reguleringsplanen for Drangedal sentrum 2004, Drangedal kommune. 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet Drangedal kommune dekker et areal på 1062 km² og har i underkant av 4200 innbyggere. Sentralt i kommunen ligger innsjøen Toke, med omkransende skoger, marker og fjell opp til 900 meter over havet. Drangedal er fra gammelt av kjent som skogsbygda i Telemark. Den posisjonen beholder bygda ennå. Mange gårdsbruk kombinerer ofte jord- og skogbruk, en del har husdyrhold med både ku, sau, hest, høns og gjess. I de seinere åra har det også vært stor satsing på økologisk matproduksjon og bl.a. gårdsturisme knyttet opp mot dette. Drangedal har også en rekke mindre industribedrifter som tilbyr varierte arbeidsplasser. Sentrum i Drangedal, Prestestranda, ligger i den nordvestre enden av Toke. Planområdet ligger i nedre del av sentrum, mellom jernbanen og vannfronten, og utgjør ca. 81 daa. Innenfor planområdet ligger deler av Oddebakken, vannfronten med badestrand, aktivitetsområder og turveg, eldre bolibebyggelse i nedre sentrum og langs fylkesveg H-109 og det gamle bygningsmiljøet omkring Buene. Området er avgrenset av jernbanen i vest og innsjøen Toke i øst. Det gamle kulturhistoriske bygningsmiljøet med Buene og landhandelen er tatt med i denne reguleringsplanen og avgrenser, sammen med bebyggelsen på nedsida av fylkesveg H-109 (Gjestehuset og Sjømannshjemmet), planområdet i nord. I sør er plangrensen satt i overgangen mellom Oddebakken og Oddeåsen og mellom Oddeåsen og jernbanen. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 6

7 Figur 4: Ortofoto over Drangedal sentrum. Nedre sentrum ligger ned mot Tokevassdraget, med grøntområdet Oddeåsen i sørøst og jernbanen som avgrenser mot øvre sentrum 3.2 Bebyggelse San Det er i dag boliger i tillegg til næringsvirksomhet innenfor planområdet. I tilknytting til Smedveien ligger det boliger med tilhørende næringsvirksomhet i form av lagre og verksteder. Det kulturhistoriske miljøet rundt Buene er av nasjonal verdi og inneholder viktige elementer som er registrert i kulturminneregisteret (Askeladden). Baker n i Stranna er en del av historien i Prestestranda og det gamle bakeriet står fremdeles inntakt med bakerovn og egen boenhet. I tillegg til bakeriet er Buene (sjøhuset) og en bolig registrert i kulturminneregisteret. Disse byggene er fra 1800-tallet. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 7

8 Figur 5: Bakeriet og Buene med Gjestehuset i bakgrunnen Serveringsstedet Playa ligger midt i planområdet (gnr/bnr; 32/240). Åpningstidene er knyttet til helgearrangement og gjerne med live-band. I dag er det leiligheter i etasjene over serveringsstedet. Det ligger også et leilighetsbygg (gnr/bnr; 32/162) som består av x boenheter ved vannfronten mellom Playa og Buene. Det er i dag lagt opp til parkering for beboerne på et areal nord for bygget. Flombygget ligger i tilknytting til vegkrysset Strandgata/Drangedalsveien (gnr/bnr; 32/1/164). Dette bygget har tidligere vært dagligvarebutikk. Lokalene brukes i dag delvis som bruktbutikk. 3.3 Veg - og trafikkforhold Fylkesvei H-109 går gjennom planområdet i nord-sør retning. Denne veien, Drangedalsveien, har i dag en fartsgrense på 50 km/t. Det er anlagt fortau i svingen forbi Flombygget og ned til pumpehuset, ellers er det lite tilrettelagt for gående og syklende langs fylkesvegen. I krysset ved Flombygget kommer Strandgata fra øvre sentrum og fortsetter videre nordover til Stemmenbrua ved Kjeåsen. Strekningen fra krysset ved Flom og videre til brua er veldig smal og svingete. Det gjør området uoversiktlig og lite trafikksikkert for både harde og myke trafikanter. Smedveien ligger nedenfor og parallelt med jernbanen. Den fungerer som atkomstveien til flere eiendommer innenfor planområdet. Sørlandsbanen går som et skille mellom øvre og nedre sentrum i Drangedal. Forbindelsen mellom øvre og nedre del av sentrum går via den smale undergangen i Strandgata. Jernbaneverket er for tiden i gang med å se på forlengelse av plattformene på Drangedal stasjon, da plattformene er for korte i henhold til ny forskrift. I den sammenheng kan det være aktuelt å se på nye løsninger for bedre gangforbindelser. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 8

9 3.4 Landskapsbilde Innenfor planområdet er det forskjellig karakter på landskapet. Området består av strandsone, skog, hage, fjell i dagen og trafikkareal. Terreng Oddeåsen er en grønn ås sør for nedre sentrum som danner en tydelig vegg i landskapet. Oddebakken, som er det gjengrodde jordet i overgangen mellom åsen og vannet, er med i reguleringsplanen og ivaretas som viktig friområdet knyttet til sentrum. Ved vannfronten har det blitt fylt på med masser, slik at det i dag er etablert større flater og fin sandstrand som innbyr til bruk og opphold. I den første fasen av Toke Bryggeopprustingen er det bygd natursteinsmurer, gangveg, brygge og sittetrapper og slik har tilgjengeligheten i området blitt forbedret og den estetiske opplevelsen løftet. Vegetasjon I Planområdet er det få eksisterende solitærtrær av stor betydning. Det store piletreet ved badestranda/ Tusenårsstedet er et markert og fint element. Det er noe nyplanting på vannfronten i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet. Vegetasjonen på Oddebakken består i hovedsak av blandingsskog med en del fine løvtrær i strandkanten. Skogen i området av uproduktiv til middels bonitet. Skogen er ikke registrert med noen miljøfigur i skogbruksplanen (MiS, Skog og landskap). Dette området er tidligere brukt til beite og dyrka mark. Ellers består planområdet av gressplener, villniss, hekker og hager når det gjelder grøntområder. Naturverdier I følge Naturbasen (direktoratet for naturforvaltning) er det ikke registrert naturtyper med spesiell verdi innenfor planområdet. Det er ingen vernede vassdrag innenfor plangrensa og området er ikke voksested for sjeldne/sårbare/trua arter. Innenfor området er det ikke registrert viltområde/vilttrekk. Med sitt vannspeil på ca. 30 km² og et nedbørsfelt på km² er Toke et betydelig vann i Telemarks-sammenheng. Toke er regulert for kraftproduksjon og har en betydelig forskjell mellom høyeste og laveste regulerte vannstand (ca 4,5m). Med sin lange strandlinje og utallige større og mindre øyer og «kiler» er Toke et eldorado for båtfolk og sportsfiskere. Her finnes både ørret, røye, sik og abbor. Bekken mellom Oddeåsen og Playa er kanalisert av utfyllinger og står i dag mest frem som en dyp grøft. Bekken går i rør under fylkesvegen og fortsetter i langs vegen bortover mot Kåsmyra. Turvegen som følger vannfronten bortover langs Oddebakken skal utbedres med større kulvert der bekken løper ut i Toke. 3.5 Friluftsliv og allmenne interesser Prestestranda eller Gamle stranda er det gamle, opprinnelige sentrumet i Drangedal. Etter at stedsutviklingsprosjektet har satt i gang forskjellige tiltak for å øke kvaliteten på området, har også bruken av området som friområde økt. Skoler og barnehager benytter området til utflukter og i løpet av året arrangeres det markeder, konserter og friluftslivsaktiviteter her. I tillegg brukes det av allmennheten som rekreasjonsområde og badeområde både på dagtid og på kvelden, året rundt. Tre områder er markert som statlig sikra friluftslivsområder i naturdatabasen til direktoratet for naturforvaltning (dirnat). Ingen av de markerte områdene er verdisatt og Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 9

10 brukefrekvensen er ikke dokumentert. Det sydligste området er Tveit, badeområde (ID FS ) og ligger utenfor planområdet. De to nordlige områdene henviser til Prestestranda (ID FS ). Oddebakken brukes til friområde med stier, bryggeanlegg, møteplasser etc. Oddeåsen ligger som en grønn ås i bakkant og er et viktig rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Tegnforklaring VERN KULTURLANDSKAP STATLIG SIKRA FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORESLÅTT VERN ANDRE VIKTIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARTSDATA NATURTYPER DNS ETTER HÅNDBØKER Figur 6: Kartutsnitt fra naturbasen (Dirnat) som viser planområdet. Tre områder er markert som friluftslivsområder. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 10

11 3.6 Grunnforhold Planområdet består av noe fjell i dagen, utfyllinger, sandstrand, skogsareal, hager og trafikkareal. I henhold til kart fra NGU, består hele sentrumsområdet av tykk havavsetning. Figur 7: Kartutsnitt fra nasjonal løsmassedatabase (NGU) viser at hele planområdet består av Tykk havavsetning. På oppdrag fra Drangedal kommune, utførte Multiconsult en undersøkelse rundt grunnforholdene i nedre sentrum (vedlegg 18, datert ). Fokusområde var området som ligger mellom jernbanen og fylkesveg 109. I notatet viser det til rapporter fra jernbaneverket som beskriver løsmassene som fast lagret silt over sandig morene. Også rapporter fra Statens vegvesen viser siltig sand og sandig silt over fjell eller fast morene. Ut fra disse opplysningene konkluderes det med at området ikke er skredutsatt. 3.7 Kulturminner og kulturlandskap Planområdet er overflatebefart og prøvestukket 09. og 10. oktober 2012 av arkeolog fra Telemark fylkeskommune. Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og planen er derfor ikke i konflikt med kulturminner jmf. Kulturhistorisk registrering fra Telemark Fylkeskommune (vedlegg 16, datert ). Det er tidligere ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Buene har nasjonal verdi og er registrert: ID Bakeri ID Sjøhus Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 11

12 ID Bolig Innen en radius på 200 meter fra planområdet er det registrert flere kulturminner som Drangedal prestegård - gravminne (ID 80521), Drangedal kirkested (ID 84034), Stavkirke (ID ), kirke (ID ), Kirkegård (ID ), funn av brynjelignede redskap (ID 2878) og funn av spydspiss (ID 52009). Det er innenfor planområdet ikke kulturlandskap med høy verdi eller freda kulturlandskap. Norsk Maritim Museum foretok en registrering i planområdet Resultatet var at det ikke ble påvist kulturminner i vann som det er behov for å ta hensynt til i planprosessen jmf. Rapport fra NMM (vedlegg 17, datert ). 4 EIENDOMSFORHOLD 4.1 Eiendomsstatus Planområdet ligger på flere eiendommer. Berørte g/br.nr: 32/1, 32/34, 32/35, 32/36, 32/37, 32/45, 32/56, 32/84, 32/101, 32/126, 32/162, 32/164, 32/177, 32/181, 32/205, 32/210, 32/211, 32/229, 32/237, 32/240, 32/258, 32/290, 32/374, 32/381, 32/1/3, 32/1/44, 32/1/46, 32/1/56, 32/1/146, 32/1/164, 32/1/335, 32/1/439, 32/1/450, 90/1. Se vedlegg 4 for adresseliste. 5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert i Drangedalposten Varslingsbrev til berørte ble sendt den (vedlegg 5). Møte med opplysningsvesenets fond fant sted i Drangedal, Kulturmyndigheten ved Telemark fylkeskommune har foretatt registrering, 09. og Befaring i planområdet med Drangedal kommune, Statens Vegvesen (V/Bjørn Richard Kirste) og Telemark fylkeskommune (V/ Ole Martin Haukland og Lene Hennum), Norsk Maritimt Museum har foretatt registrering, Det har vært dialog med jernbaneverket i forbindelse med deres planarbeid med forlengelse av dagens plattformer m.m. Foreløpig er dette på et tidlig stadium i planleggingsfasen. Åpent møte vil bli avholdt i høringsperioden før andre gangs behandling. 5.1 Organisering Toke brygge er et fireårig stedsutviklingsprosjekt som tar for seg utviklingen i nedre sentrum i Drangedal. Prosjektet består av flere delprosjekt hvor reguleringsplanarbeidet har vært ett av dem. Det har vært flere felles møter i Toke brygge prosjektet hvor utbyggingsprosjektet, utforming av vannfronten, arkitektkonkurranse og reguleringsplanarbeidet har blitt samkjørt. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 12

13 5.2 Medvirkning Under følger adresseliste for høringsinstanser og parter som er varslet om igangsatt planlegging og utkast til planprogram. NABOER OG BERØRTE EIENDOMMER: Asbjørn Strand, Smedveien 1, 3750 Drangedal Margrethe og Tor Rasmus Flom, Strandgata 18, 3750 Drangedal Johnny Landberg, Hestehagen 7, 3750 Drangedal Ole Petter Håstul, Strandgata 38, 3750 Drangedal Bodil Signe Midtbøl, Furuveien 46, 3750 Drangedal Solveig H Sætre, 3750 Drangedal Kolbjørn Heldal, 3750 Drangedal Jan Gunnar Holte, 3750 Drangedal Jan Inge Edstrøm, Nyberglia 14, 3740 Skien Inger Nilsen Bastnes, Ulvekula 12, 3750 Drangedal Randi Nilsen, Amtmand Aallsgate 38, 3717 Skien Øystein Nilsen, Akkarvegen 2, 9100 Kvaløysletta Arvid Strand, Kronprins Olavs allee 13, 7030 Trondheim Tom Joar Tveit Lohne, Smedveien 5, 3750 Drangedal Sonder Dukefoss, Langeduken 46, 3731 Skien Stian Dukefoss, Hamsdokkvegen 35, 3739 Skien Lynette Invest as, Strandgata 36, 3750 Drangedal Toke Stranna as, 3750 Drangedal Nome ambulanse, 3830 Ulefoss Jorunn Håstul, 3750 Drangedal Drangedal bokhandel as, Strandgata 15, 3750 Drangedal LAG, FORENINGER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER: Opplysningsvesenets fond, PB 535 sentrum, 0105 oslo Drangedal kommune, kommunehuset, 3750 Drangedal Jernbaneverket, PB. 4350, 2308 Hamar Telemark fylkeskommune, PB 2844, 3702 Skien Fylkesmannen i Telemark Miljø avd., Statens hus, 3708 Skien Statens vegvesen reg. sør, Serviv\ceboks723, 4808 Arendal Naturvernforbundet i Telemark, Vetle Mulesvei 16, 3944 Porsgrunn Norges Handikapforbund, Bataljonvegen 13 A, 3734 Skien Forsvarsbygg, PB 405 sentrum, 0103 Oslo NVE, Pb 4223 Bedriftssenteret, 2307 Hamar Mattilsynes, Dokkveien 20, 3920 Porsgrunn Bergvesenet, PB 3021 Lade, 7441 Trondheim Miljørettet helsevern i Telemark, PB 128, 3901 Porsgrunn IATA Langmoen, 3855 Treungen Drangedal Eldreråd, 3750 Drangedal Barnerepresentant Ole Ivar Luggens, 3750 Drangedal Drangedal E-verk, 3750 Drangedal 6 INNKOMNE INNSPILL TIL VARSLINGA Oppstart av reguleringsplan ble varslet Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 13

14 Det kom inn 10 høringsuttalelser: Margrethe og Tor R. Flom (eier av eiendom 32/1/164). Statens vegvesen. Jernbaneverket. Tom Joar Lohne (eier av eiendom 32/181). Øystein Nilsen (eier av eiendom 32/162). Telemark fylkeskommune. Opplysningsvesenets fond/ ABO plan og arkitektur. Johnny Landberg (eier av eiendom 32/1/439). Miljørettet helsevern i Grenland. Fylkesmannen i Telemark. 6.1 Liste over innspill med kommentarer: Margrethe og Tor R. Flom (eier av eiendom 32/1/164) Eiere av eiendom som ligger innenfor den varslede reguleringsplangrensen. De ønsker å bygge om forretningslokale til leilighet. I tillegg ønsker de å fjerne tilbygg mot Asbjørn Strand. Kommentar: I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet er det sett på muligheten for å erstatte dagens bygg på denne eiendommen med et lokale som kan fungere som en offentlig møteplass (bibliotek) og med evt. leiligheter i øvre etasje. Området er foreslått regulert til bolig/tjenesteyting. Statens vegvesen Kommenterer at det i planarbeidet må legges vekt på å få til et tilbud for gående og syklende langs fylkesveg H-302. Kommentar: I reguleringsplanen er det lagt inn tosidig fortausløsning langs FV H-302. Knyttet til stedsutviklingsprosjektet og boligsatsingen i området, arbeides det også med å etablere strekningen fra avkjøring mot Playa til krysset ved Buene som miljøgate, med oppstramming av vegen, redusert fartsgrense og tilrettelegging for kryssing for fotgjengere. Jernbaneverket Opplyser om byggegrense på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje (Jernbaneloven 10, første ledd). I bestemmelsene må det inn krav om oppsetting av min. 1,8 m høyt flettverksgjerde mot jernbanesporområdet. I bestemmelsene må det stilles krav om skjerming mot støy, rystelser, strukturlyd og el. forstyrrelser fra jernbanevirksomhet. Plattformen på Drangedal stasjon skal forlenges innen Regulerings-planarbeidet må koordineres med denne utvidelsene. Kommentar: I planprosessen har det vært kommunikasjon med Jernbaneverket. Bebyggelsen langs Smedvegen beholdes med fasadelinje som i dag, dvs. at bygging inn mot jernbanen ikke endres ift dagens situasjon. Ift et evt. nytt bibliotekbygg på Flom-tomta, må det søkes om dispensasjon fra 30m byggegrense fra jernbanen. Det kan bli aktuelt å se på løsninger for gangatkomst knyttet til Jernbaneverkets arbeid med å utvide perronger på Drangedal stasjon, men foreløpig er dette på et tidlig stadie. Tom Joar Lohne (eier av eiendom 32/181) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 14

15 Eiere av eiendom som ligger innenfor den varslede reguleringsplangrensen. Ønsker at eksisterende veier fram til hans eiendom skal bli liggende for å sikre hans atkomst. Ønsker at gjeldene reguleringsformål på eiendommen (32/191) blir opprettholdt. Kommenterer at han har mistet utsikt til vannet og at kommunen har nok arealer andre steder til å bygge ut. Kommentar: Dagens formål for eiendommen beholdes, men det skilles mellom bolig og næring på eiendommen. Dagens atkomstveg beholdes. Øystein Nilsen (eier av eiendom 32/162) Medeier av 32/162 Bakeriet. Har planer om å sette opp garasje i tilknytting til leilighetene i bygget. Vurderer bygging av flere leiligheter sør og på kommunens eiendom 32/237. Området må da evnt reguleres til byggeområde. Kommentar: Så lenge garasjer settes opp på eiers tomt, er det ikke i konflikt med planforslaget. Ift til ønskede siktlinjer fra Strandgata/plassen foran evt. nytt bibliotek, er det viktig at evt. garasjebygg ikke blir for høyt. Føringer for utforming og høyde settes i bestemmelsene. Det er ikke ønskelig å privatisere mer på nedsiden av fylkesveg 302, så ønsket om kjøp av eiendom av kommunen til etablering av leilighetsbygg gis det ikke åpning for i denne reguleringsplanen. Telemark fylkeskommune Ønsker å utføre arkeologisk registrering. Meldeplikten etter kulturminneloven 8 2.ledd må innarbeides i fellesbestemmelsene. Påpeker at kulturminner av nasjonal verdi er i og i nærheten av planområdet. Innenfor planområdet: bebyggelsen langs Strandgata (Handelsbuene og Bakeriet spesielt, som også har fått Riksantikvarens kystkulturmidler i 2010). Det bør vurderes fredningssak på handelsbuene. Like utenfor planområdet: Drangedal kirkested- aut. fredet. Som inneholder Drangedal middelalderkirkegård, Drangedal kirke og spor etter stavkirke. Om det skal gjøres endringer som påvirker disse elementene, skal planen legges fram for riksantikvaren. Biskopen i Agder og Telemark skal også forelegges planen som berører kirkens nære omgivelser (vurderes etter kirkeloven). Anbefales av bygninger som er regulert til spesialområdet bevaring opprettholdes. Anbefaler at det legges inn at planen skal ta hensyn til nasjonale interesser, også utenfor planområdet (jmf pbl ). Riksantikvarens påpeker tre forhold som er viktig i planleggingen byggehøyder (nye byggehøyder bør tilpasses slik at kirken fortsatt kan ha sin virkning i Prestestranda og mot vannet), ikonbygg (uheldig om nytt skal konkurrere med kirken) og landingsplass (bør avklares om landingsplassen for kirkestedet ligger innenfor planområdet, bør i så fall bevares). Vern av Oddeåsen vil forsterke landsbypreget og være et nærfriluftstilbud. Kommentar: Fylkeskommunen utførte arkeologiske registreringer oktober Meldeplikten etter kulturminneloven 8 2.ledd er innarbeidet i fellesbestemmelsene. Planen berører ikke de automatisk fredede kulturminnene. Handelsbuene er regulert til hensynssone C- bevaring av kulturmiljø. Oddeåsen ligger utenfor foreslått reguleringsplan og blir liggende urørt som friluftsområde i dette planforslaget. Opplysningsvesenets fond/ ABO plan og arkitektur Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 15

16 Ønsker at større deler av 32/1 blir tatt inn i planen. Ønsker at grensa utvides i sør og øst og tar med Oddeåsen og areal mellom jernbane og FV 109. I disse områdene ser en potensiale for både boliger og næring. Mener man da vil oppnå en mer helhetlig plan for topografien og det kommunikative Nedre sentrum. OVF ønsker dialog med plankonsulent og kommunen. Kommentar: Kommunen og plankonsulent har vært i dialog med OVF (møte ). Det er ikke aktuelt å utvide plangrensen til å omfatte Oddeåsen i denne reguleringsplanen. Oddeåsen er et friområde som vil kreve en lengre planprosess for å kunne omreguleres til bolig- og næringsformål. Johnny Landberg (eier av eiendom 32/1/439) Eiere av eiendom som ligger innenfor den varslede reguleringsplangrensen. Undrer på hvorfor det er nødvendig med en ny reguleringsplan, da området i dag er regulert til det samme. Er bekymret for at det ønskes enklere form for næring og at hans bygg /tømrerfirma er uønsket. Kommentar: Det vil bli noen endringer i reguleringsplanen i forhold til den som foreligger fra 2004, for å kunne dekke inn de forslagene som følger av stedsutviklingsprosjektet Toke brygge. Eiendommen til Landberg vil i foreslått reguleringsplan fortsatt benyttes til bolig- og næringsformål. Miljørettet helsevern i Grenland Anbefaler at støygrensene (T-1442) legges til grunn for reguleringsplanen (uteoppholdsareal). Gjør oppmerksom på veilederen for musikkarrangementer i forhold til arrangementer på puben. Har erfaring med at det kan være ulemper for beboere ved regulering til kombinert formål bolig/næring (forurensning, støy, lukt). Dette må ivaretas i planleggingen ved f.eks at planen stiller krav til hvilke næring som skal inn. Opplyser at strålevernets anbefalinger samt krav til radonsikring i PBL må følges ved etablering av evnt. nye boliger. Anbefaler at omgivelsene utformes slik at de kan brukes av alle (universell utforming). Anbefaler at det utredes mulighet for tilrettelegging av miljøvennlige energikilder. Kommentar: Støygrenser er lagt inn i bestemmelsene. Det er i dag et serveringssted på Playa og området reguleres til bolig/tjenesteyting, dette er omtalt i bestemmelsene. Krav til radonsikring ligger i bestemmelsene. Det har vært og er en bevissthet i forhold til universell utforming i stedsutviklingsprosjektet. Tilrettelegging av miljøvennlige energikilder legges inn i bestemmelsene. Fylkesmannen i Telemark Ut fra orientering på møte 1.mars, ser det ut til å være mange spennende positive tiltak for Nedre sentrum. Hensyn til vannfronten, landskap og tilgjengelighet for allmennheten må vurderes og synliggjøres. I 100-meter langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Viser til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (pkt. 5) ang. arealer som skal benyttes av denne gruppen. Forutsetter at dette blir grundigere vurdert og kommentert når planen legges ut til off. ettersyn. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 16

17 Kommentar: Det er gjort rede for utforming av vannfronten og hensyn til kulturmiljø, friluftsliv, landskap og tilgjengelighet for allmennheten i planen. I tillegg er temaet barn og unge vurdert i planprosessen og kommentert. Det er blant annet holdt en Gründercamp hvor ungdom har fått kommet med innspill til planen. 7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Avgrensning av planområdet Den varslede plangrensa er noe justert i planprosessen etter ønske fra Drangedal kommune. Kommunen er eier av tomta ved Playa. Dette er et hensiktsmessig sted å løse parkering for friområdene, turvegen og badestranda. Hele dette ensartede, utfylte arealet vil bli regulert til parkering. I samråd med miljødepartementet (MD) er det vurdert at utvidelsen av planområdet ikke har noen konsekvens av slik betydning at det har vært behov for å varsle på nytt. En ny varsling ville forsinket planprosessen og de som er direkte berørt av denne utvidelsen er få/ingen. De som er informert om plangrenseendringen underveis har gitt klarsignal for endringen: Opplysningsvesenetsfond (møte ), kulturmyndighetene ved fylkeskommunen (telefon og mail ) og Norsk Maritimt Museum (mail ), Statens vegvesen (SVV) og Telemark fylkeskommune (notat fra møte ). Plangrensa er i planarbeidet tilpasset eiendomsgrensene på mer detaljert kart, derfor er den også noen steder justert inn i forhold til den varslede grensa. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 17

18 Figur 8: Planormådet. Kartet viser varslet plangrense(rød) og regulert plangrense (sort). 7.2 Plandokumenter Planforslaget for områdereguleringsplanen for nedre sentrum i Drangedal, består av følgende dokumenter: Juridisk bindende Vedlegg 1 Reguleringsplankart, Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, Ikke juridisk bindende Vedlegg 3 Illustrasjonsplan, Vedlegg 4 Liste over varslede Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 18

19 Vedlegg 5 Kopi av varslingsbrev, Motatte merknader Vedlegg 6 Margrethe og Tor R. Flom Vedlegg 7 Statens vegvesen Vedlegg 8 Jernbaneverket Vedlegg 9 Tom Joar Lohne Vedlegg 10 Øystein Nilsen Vedlegg 11 Telemark fylkeskommune Vedlegg 12 Opplysningsvesenets fond/ ABO plan og arkitektur Vedlegg 13 Johnny Landberg Vedlegg 14 Miljørettet helsevern i Grenland Vedlegg 15 Fylkesmannen i Telemark Rapporter utført under planprosessen: Vedlegg 16 Telemark fylkeskommune, Arkeologisk rapport, Vedlegg 17 Norsk Maritim Museum, Rapport, Vedlegg 18 Multiconsult, notat om grunnforhold, Andre: Vedlegg 19 Program for arkitektkonkurranse UTKAST, Vedlegg 20 Sjekkliste for planlegging Grenlandsstandarden nr , Planformål Planen inneholder følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. 12-5, nr.1) Boligbebyggelse Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse Næringsbebyggelse Bolig/Forretning/Kontor Bolig/tjenesteyting SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, nr.2) Veg Fortau Kjøreveg, privat Parkeringsplasser GRØNNSTRUKTUR (pbl. 12-5, nr.3) Turveg Friområde Badeplass/-område BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl. 12-5, nr.6) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 19

20 Småbåthavn Friluftsområde i sjø og vassdrag Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone HENSYNSSONER (pbl 12-6) A Sikringssone, frisikt C Sone med særlig angitt hensyn, bevaring kulturmiljø 7.4 Reguleringsplanen Forslag til reguleringsplan for Nedre sentrum dekker totalt et areal på ca 81 daa. Planen skal ivareta utforming og helhet for gammelt bygningsmiljø og friområder med turveg, badestrand, møtesteder, aktivitetsområder, brygger og skogsområder, trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og kjørende, parkering, sammenheng og harmoni mellom nye og gamle boligområder, sentralt møtested for Drangedals befolkning knyttet til mulig nytt bibliotek og aktivitetssenter. Målet er at nedre sentrum og vannfronten skal fremstå som et hyggelig og vakkert område som supplement og utvidelse av dagens sentrum. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 20

21 Figur 9. Forslag til reguleringsplan (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 21

22 Figur 10. Illustrasjonsplan (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 22

23 7.5 Delelementer i planforslaget Bebyggelse og anlegg Utbyggingsområdet (BK) og Biblioteket (B/T X) For de nye utbyggingsområdene vil det bli arrangert en arkitektkonkurranse med fire inviterte arkitektgrupper. Arkitektkonkurransen skjer parallelt med reguleringsplanarbeidet. Valgte, omforente løsninger for utbyggingen vil bli innarbeidet i reguleringsplanen før andregangs behandling. Hentet fra programskissen fra arkitektkonkurransen: Konkurransens mål er å få fram et arkitektonisk og bruksmessig godt boligprosjekt og utforming av nytt bibliotek og møtested, som bidrar til å styrke sentrum, gjøre Drangedal attraktivt som sted å bosette seg, bygge på stedlige kvaliteter, gjøre bruk av lokale og miljøvennlige materialer, skape lite transportbehov og være tilrettelagt med universell utforming. Prosjektet skal være et forbilde og en inspirasjon for boligutbygging på bygdene, der god arkitektur med utgangspunkt i stedet skal være tydelig og førende for utformingen. Konkurranseoppgaven Oppgaven er delt i to: 1. Det skal utarbeides et utbyggingskonsept for boligområdet som skal vise bygningsstruktur med ny og eksisterende bebyggelse, siktlinjer mot vannet, forslag til helhetlige løsninger med gangatkomst, kjøreatkomst og parkering, sykkelparkering, boder, kvaliteter i utearealene, uformelle møtesteder som naturlig del av atkomstsoner, gode steder å være for barn og voksne. Deltakerne skal komme med forslag til løsning av ca 40 boenheter, med størrelse fra 60 m2 til m2. Effektive løsninger med god arealutnyttelse både for bygninger og uteareal vil vektlegges. Det er ønske om at utbyggingen skal vise gode arkitektoniske svar på ny trearkitektur. God og bevisst tilpassing til sted og landskap, både ift. utforming av bygg og uteområder, vil bli vektlagt. 2. Det skal utarbeides en idéskisse for hvordan et nytt bibliotek for Drangedal sentrum kan utformes som viktig møtested og sees i sammenheng med omgivelsene; både eksisterende bygninger som blir liggende og planer for nye boliger og friområder langs vannfronten i Toke Brygge-prosjektet. God og bevisst tilpassing til sted og landskap både ift. utforming av bygg og uteområder, vil bli vektlagt. Viktige føringer for utformingen vil være: - ta vare på og fremheve utsikt og siktlinjer mot vannet (Toke), - bevare åpent drag fra undergangen og ned mot vannfronten, som gir sikt mot vannet og overgang mellom boligområde og bibliotek, - fortetting med sikte på å skape attraktive og ulike leiligheter for ulike målgrupper, - boligsosial og universell utforming, - kobling mellom nytt og gammelt (boliger, hager, mellomrom), - grønne mellomrom og forbindelser, - grønn fortetting (se beskrivelse i punkt 2.5.3) - moderne trearkitektur med utgangspunkt i tradisjon, Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 23

24 - urbant uttrykk, men med utgangspunkt i stedet, - sosiale møteplasser, - gode og trafikksikre koblinger mellom vannfront og boligområde. Før det gis rammetillatelse til utbygging, skal det foreligge detaljplaner for bygg og landskap som må godkjennes av kommunen. Kombinert formål i vann Langs Oddebakken er det satt av et mulig areal til fremtidig utbygging av bryggehus langs vannet. Disse er tenkt som et moderne svar til og speiling av de gamle Buene på motsatt side av bukta og plassert på påler ut i vannet. Det er en målsetning at en slik utbygging blir gjort med høy kvalitet på arkitektur og bygningsmessig utførelse. Dette er et vakkert og svært verdifullt område ved vannet i Prestestranda. En godt utformet ny bebyggelse her vil kunne bli en attraksjon for Drangedal som sted sammen med det gamle bygningsmiljøet. I skisser som er under utarbeiding i Toke Brygge-prosjektet, er det vist et bygningsmiljø med ett større bygg ytterst og tre mindre bygg langs bryggene lenger inn. Funksjoner som restaurant knyttet til Smaken av Drangedal/lokalprodusert mat og bruk av Tokedølen II, utstillingsarena, badehus, badstu, enkel overnatting/rorbuer er noen funksjoner som er tenkt inn her. Før det gis rammetillatelse til utbygging, skal det foreligge detaljplaner for bygg og landskap som må godkjennes av kommunen. Eksisterende boliger Eksisterende boliger i området beholdes. Bygningene langs Smedvegen blir liggende med blanda formål bolig/næring og formål bolig som i dag Trafikkareal Veger Strandgata på strekningen fra krysset ved Strandgata/Drangedalvegen og videre til Stemmen-brua, er veldig uoversiktlig og lite trafikksikker for både kjørende og myke trafikanter. Strekningen ligger utenfor plangrensen, men det er viktig å ta et helhetlig grep rundt trafikksituasjonen ved Toke brygge og tilrettelegge for gående og syklende som skal til og fra sentrum. Total bredde på vegbanen er foreslått til 6,5 meter for fylkesvegen 109. Fra jernbaneundergangen via krysset Strandvegen/Drangedalsvegen og Drangedalsvegen videre i retning mot Kåsmyra, skal vegen utformes med miljøgatestandard. Det skal brukes kantstein i overgangen mellom kjørebane og fortau/annet tilgrensende areal. Det skal tilrettelegges for kryssing ved bruk av nedsenket kantstein og eventuelt opphøyd gangareal. Fartsreduserende tiltak som fartshumper og redusert hastighet til 40 km/t skal iverksettes. Krysset ved Flombygget strammes opp med bedre gangsoner. Smedveien blir liggende slik den er i dag og betjener eksisterende bebyggelse i tillegg til at utbyggingsområdet mellom Smedveien og Drangedalsvegen vil ha atkomstvegen via denne. I tillegg vil det vurderes om det skal være en atkomstveg til utbyggingsområde fra Drangedalsvegen for de nedre arealene. Da vil avkjøringen foregå på samme sted som dagens avkjøring. Fortau For å sikre myke trafikanter er det ønskelig å etablere fortausløsninger langs Strandgata fra krysset Smedveien/Strandgata via krysset Strandgata/Drangedalsvegen og videre Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 24

25 sørover langs Drangedalsvegen. Fortauene skal være opphøyde i forhold til vegbanen. Dette gjøres ved å bruke kantstein med visflate mot vegbanen. Det legges på et fortausareal/ liten plass på utsida av krysset mot friområdet ved badestranda for å skape bedre gangforbindelser i krysset. Parkeringsplasser Dagens parkeringsareal ved Buene beholdes, men strammes opp og organiseres bedre ift avkjøring. Totalt skal det være plass til 8 biler; 6 plasser for korttidsparkering og 2 plasser tiltenkt eierne av Buene for lengre tids parkering. Kommunens parkeringsareal ved Playa tilrettelegges og organiseres med trerekker og merkede plasser. God forbindelse for fotgjengere fra nytt boligområde over parkeringsarealene mellom Playa og leilighetsbygg 32/162 Bakeriet, skal ivaretas i detaljplaner for vannfronten (landskapsplan for Toke Brygge) Friområder langs vannfronten med turveg, badestrand og områder for lek og opphold for store og små Turveg I Toke Brygge-prosjektet er det er opparbeidet en turveg i forbindelse med utviklingen av vannfronten. Denne går fra Buene og bort til Oddebakken, hvor den ender på dagens trebrygge. Turvegen er utformet med tanke på universell utforming og er i neste fase av Toke Brygge-prosjektet tenkt videreført på trebrygge ut til spissen av odden. Oddebakken Oddebakken benyttes i dag til friområde. I området er det allerede etablert noen gangstier. En avstikker av turvegen går opp bakken fra vannfronten og ut til møtested og bålplass øst på Oddebakken. Turvegen er tilrettelagt med tanke på universell utforming. Skogområdene på Oddebakken er gjennom Toke Brygge-prosjektet planlagt opparbeidet med klatreelementer og tarzanløype. Området er fint som 100-meterskog og lekeområde for sentrum og nye boliger og egner seg fint for hyttebygging og kreativ utfoldelse. Den gamle løa har fått nytt tak og gulv og kan utvikles til et annerledes møtested for alle som bruker området. I Toke Brygge-prosjektet er løa tatt ibruk som visningssted for ulike kunstuttrykk. Området vil egne seg godt som akebakke om vinteren. Aktivitetsflata Flata mot vannfronten som ligger mellom Playa og badeplassen skal opparbeides og brukes som aktivitetsflate. Her skal det legges til rette for lek og opphold for alle aldre. Gjennom gründercamp på Drangedal skole, har 9. klasse vært med i planleggingsprosessen. Planer for aktivitetsflata er under utarbeiding gjennom Toke Brygge-prosjektet og bygging er planlagt neste vår. Elementer som sandvolleyball, husker, klatreelementer, trampoliner, grønne terrengformer, sandkasser, enkle trimelementer, benker, bord og grillplasser vil innarbeides. Badeplassen Friområdet som ligger mellom småbåthavna og Buene er opparbeidet som Drangedals tusenårssted og brukes som badeplass. Neste fase av Toke Brygge-prosjektet vil utbedre området ytterligere med baderampe for handicappede og utsmykking knyttet til rullesteinstangen. Møteplasser I skråningen mellom den gamle Landhandelen og badestranda, opp fra turvegen, er det bygd sittetrapper i et treamfi. Her kan folk møtes og sitte ned for å slikke sol på varme sommerdager eller med nistepakke på utflukt fra barnehagen eller eldresenteret eller på tur med padlegruppa. Det store piletreet skaper en vakker ramme og definerer møtestedet på en god måte. Det skal legges til rette med benker og grillplasser langs vannfronten. På Oddebakken er det opparbeidet møtested og bålplass og Løa kan utvikles videre. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 25

26 Småbåthavn Drangedal båtforening har i dag bryggeanlegg med flytebrygger på vannet mellom badestranda og Oddebakken. Denne er tenkt beholdt. Turferja Tokedølen II, som er kjøpt inn for å ta folk med på turer på Toke, ligger også ved brygga i Oddebakken. Permanent løsning med brygger blir utformet i endelige planer for Toke Brygge Kulturmiljø Det gamle bygningsmiljøet med Landhandelen, Bakeriet og Buene er særpreget, sjeldent og vakkert. Området representerer noe spesielt for Prestestranda og Drangedal sentrum, og opplevelsen av både bygninger og romma mellom dem er viktige kvaliteter å ta vare på og å ta ibruk. Toke Brygge-prosjektet har også fokus på dette og både landhandel, bakeri og handelsbuer er ibruk på ulike måter under Drangedalsdagene. Enkel utbedring med trapp fra nedre nivå ved Buene opp til Gjestehuset har vært diskutert. Bebyggelsen oppe langs fylkesvegen, med Gjestehuset og Sjømannshjemmet er fine elementer i denne helheten. Vannfronten har tradisjon som landingssted med båt for dem som skulle til kirke og butikk. Tilretteleggingen av vannfronten ønsker å synliggjøre dette og igjen gjøre Nedre-Stranna til et levende sted og en viktig landingsplass for besøkende til Drangedal sentrum. De tiltak og den utbyggingen det jobbes med gjennom denne planen, skal ta hensyn til kvalitetene i det eksisterende og være bevisst på kirka sin markerte plass som symbolbygg sett fra vannet. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 26

27 8 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (ROS-ANALYSE) I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det krav om utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Hensikten med ROS- analyse er å avdekke om planforslaget kan forårsake endringer som kan medføre en uakseptabel risiko for mennesker, miljø, materiell og økonomiske verdier, som det bør legges spesielt vekt på å forebygge. 8.1 Metode ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utg. jan 2010). Analysen er basert på kjent kunnskap. SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS: Sannsynligheten vurderes slik: Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år Mindre sannsynlig En gang i løpet av år Sannsynlig En gang i løpet av 1-10 år Svært sannsynlig Mer enn en gang i løpet av 1 år Konsekvensene vurderes slik: Ufarlig Ingen person- eller miljøskader Mindre alvorlig Få/små personskader, miljøskader < 1 år Alvorlig Alvorlig personskader, miljøskader > 1 år Svært alvorlig En eller flere døde, langvarig miljøskader Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko Risikomatrise: Konsekvens: Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Rødt felt: uakseptabel risiko Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 27

28 Gult felt: Grønt felt: risiko som bør vurderes akseptabel risiko 8.2 Risikovurdering, konsekvenser og forslag til tiltak NATURFARER: 1 Radon Konsekvens: Radonforekomst i grunnen kan forårsake helseskadelige konsentrasjoner av radongass i bygning. Risikovurdering: Det vanskelig å kartlegge/vurdere risiko for radonforekomster på en sikker måte. Det kan derimot med enkle grep forebygges mot radon i bygg. Berggrunnen består i hovedsak av gneis (berggrunnskart fra ngu.no) og grunnforholdene i området tilsier derfor ikke at det er fare for radongass. Tiltak: Reguleringsbestemmelser foreslås derfor utformet med krav om at konstruksjon av bygg skal gjøres på en måte som hindrer inntrenging av radongass. 2 Skred Konsekvens: Ras kan føre til skader på bygg og tap av liv og helse. Risikovurdering: Det er i følge løsmassekart fra ngu (norges geolosiske undersøkelse) tykk havavsetning innenfor planområdet. Ut fra opplysningene Multiconsult har brukt i sitt notat konkluderes det med at området ikke er skredutsatt. Det har vært noen steinskred langs Drangedalsvegen sør for planområdet (Skredatlas.nve.no). Tiltak: Før det gis byggetillatelse skal det gjennomføres geotekniske undersøkelser, og eventuelle nødvendige tiltak skal være godkjente av kommunen. 3 Flom Konsekvens: Flom kan føre til skader på bygg og tap av liv og helse. Risikovurdering: NVE har ikke opplysninger om flomfaren ved Prestestranda på sine nettsider. Bekken har flommet over tidligere. Toke vassdraget er regulert. Tiltak: Gulvnivået i nye bygg skal settes etter krav fra kommunen i forhold til flom. Installasjoner/brygger i vann/strandsone må kunne tåle oversvømmelser. 4 Skogbrann Konsekvens: Skogbrann kan føre til tap av liv og helse og skade/tap av materielle verdier. Risikovurdering: I tørre perioder kan det være skogbrannfare i område, Oddebakken/Oddeåsen. Tokevannet ligger innenfor planområdet. Tiltak: Det kan settes opp plakat som advarer mot skogbrannfare innenfor planområdet. Det er forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april 15. sept. MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER: 5 Jernbanen Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved jernbanespor kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: Sørlandsbanen er en del av det offentlige jernbanenettet. Planområdet går ikke innenfor jernbanesporets eiendomsgrense. Det vurderes å være sannsynlighet for ulykker knyttet til jernbanesporet. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 28

29 Tiltak: I forbindelse med en eventuell byggestart på utbyggingsområdet, kan det settes opp flettverksgjerde mellom Smedveien og jernbanen. 6 Trafikkulykker Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved veg kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Riskikovurdering: Sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter øker som følge av økning av antall boliger og ÅDT. Det vil gi bedret sikkerhet langs Fylkesvegen ved at reguleringsplanen sikrer frisiktsonen, 4m x 100m (100 m i begge retninger) ved atkomstvegene. Det legges opp til å etablere miljøprioritert gjennomkjøring ved hjelp av å redusere fartsgrensen, etablere fartshumper, fortau m.m. Krysset ved Strandgata/Drangedalsvegen strammes opp og trafikksikkerheten vil bli bedre enn dagens situasjon. Tiltak: Trafikksikkerhetstiltak som å senke dagens fartsgrense, etablere miljøprioritert gjennomkjøring, innsnevring av trafikkareal, fortau og tilrettelegge for kryssing. 7 Båtulykker Konsekvens: Kollisjoner/påkjørsler med båt kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Riskikovurdering: Sannsynligheten for båtulykker øker som følge av tilrettelegging av småbåthavn og dermed vil bruk av båt øke innenfor planområdet. Tiltak: Tiltak som lav hastighet og soner hvor det ikke er tillatt med båt i tilknytting til badeplass etc, vil være med på å minske risikoen for påkjørsler. 8.3 Oppsummering Konsekvens: Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig Sannsynlig 3 Mindre sannsynlig 2,4,7 5,6 Lite sannsynlig 1 Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med tiltaket. Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt). Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 29

30 Risiko som bør vurderes (gult) er: Flom (3) Ulykke ved jernbane (5) Trafikkulykke (6) Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er: Radon (1) Skred (2) Skogbrann (4) Båtulykker (7) Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 30

31 9 REFERANSER I det følgende er de viktigste grunnlagsdokumentene listet opp: Nettbasert informasjon: Naturbase, Skog og landskap, r= Arealisdata på nett, NVEs flomsonekart, NVEs skredkart, Rapporter og planer: Rapport fra arkeologisk undersøkelse, oktober 2012 Telemark fylkeskommune. Rapport fra marinarkeologiske undersøkelser oktober 2012 Norsk Maritimt Museum Helhetsplan/konsept for Toke Brygge-prosjektet. Kommuneplan for Drangedal. Reguleringsplan for Nedre sentrum Drangedal, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 31

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM DRANGEDAL KOMMUNE Dato: 08.11.2012 Vedtatt i 1.gangsbehandling: 27.11.12 Kommunestyrets vedtak: Plan-id: Dato for siste revisjon: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE SENTRUM Berørte g/br.nr:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer