MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG 0120/03 03/00200 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE 0121/03 02/00094 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 0122/03 03/01359 EIENDOMSSKATT 0123/03 03/01367 STATLIGE ARBEIDSPLASSER I KARLSØY Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0119/03 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 02/01958 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0209/02 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 B saker Formannskapet /03 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Formannskapets vedtak i B-sak 12/03 tas til etterretning. Saksutredning til kommunestyremøte : Formannskapets vedtak som ble fattet med hjemmel i Kommunelovens 13 (hasteparagrafen), legges her fram for kommunestyret. Når formannskapet benytter hasteparagrafen, skal saken alltid legges fram for kommunestyret som egen referatsak. For øvrig så har utbygginga gått noenlunde etter tidsskjema denne høsten, og Karlsøy kommune overtok anlegget lørdag Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0209/02 Behandling: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy formannskap godkjenner forslag til videre framdriftsplan av prosjektet Liggeplasser for fiskeflåten i Torsvåg. 2. Rådmannen får i oppdrag å forhandle fram forslag til avtaler med fiskerne i området. 3. Det forutsettes at kommunestyret innarbeider prosjektet i budsjett Videre forutsettes det at avtalen med fiskerne legges fram til kommunestyret for godkjenning, eventuelt at kommunestyret delegerer dette til formannskapet. Side 2 av 2

3 Sak 0119/03 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0005/03 Behandling: Forslag fra SP ved Freddy Mikkelsen: Nytt pkt. 2 B: Ved spesielle anledninger kan det inngåes leieavtaler for mindre enn 10 år. Nytt pkt. 7: Formannskapet får i oppdrag å etablere ett driftsstyre på 3 representanter, hvorav fiskerne skal ha 1 representant. Rådmannen trakk sitt forslag til pkt. 7. Pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt 2 a- enstemmig vedtatt, pkt. 2 b vedtatt mot 5 stemmer avgitt for Freddy Mikkelsens forslag. Pkt. 3, 4, 5 og 6 i innstillingen enstemmig vedtatt. Forslaget fra Freddy Mikkelsen til nytt pkt. 7 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune utarbeider og inngår leieavtaler for utleie av liggeplasser ved flytebrygge i Torsvåg havn med basis i alternativ 4: Anlegget leies ut fra lånets rentesats til enhver tid I tillegg kommer leie for dekning av driftskostnader. 2a. Kommunestyret forutsetter at det inngåes langsiktige leieavtaler på minst 10 år. 2b. Formannskapet kan i spesielle tilfeller godkjenne leietid på minst 5 år. 3. Karlsøy formannskap gis fullmakt til å godkjenne reglement og leieavtaler. 1. Karlsøy formannskap gis fullmakt til å inngå avtale med Torsvågbruket AS om leie/kjøp/adkomstrett til flytebryggeanlegget. 2. Arbeidet settes i gang straks planene er utarbeidet og forannevnte vilkår er brakt i orden. 3. Det forutsettes at det er inngått bindende leieavtaler på minst 90 % av båtplassene før byggestart. 4. Formannskapet får i oppdrag å etablere ett driftsstyre på 3 representanter, hvorav fiskerne skal ha en representant. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0057/03 Behandling: Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Sigmund Bjørndal, 9135 Vannvåg Anita Ytterland, 9136 Vannareid Enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 3

4 Sak 0119/03 Vedtak: 1. Karlsøy kommune bekrefter at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt. 2. Det settes i gang arbeid med å utarbeide reguleringsplan for Torsvåg/Koja m/havneområde. 3. Det engasjeres ekstern bistand for utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen bes innhente pristilbud fra aktuelle konsulentfirma. 4. Det etableres et driftsstyre på 3 medlemmer. Vannareid Fiskarlag har oppnevnt Johnny Karlsen, 9136 Vannareid. Som Karlsøy kommunes representanter oppnevnes: Sigmund Bjørndal, 9135 Vannvåg Anita Ytterland, 9136 Vannareid Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0090/03 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med fiskerlaget og Torsvågbruket AS v/eliassen for å bringe i orden grunnspørsmålet, og deretter utrede andre alternativ for landfeste. Ordfører trakk sitt forslag. Forslag fra formannskapet: 1. Det bevilges kr ,- for utarbeidelse av reguleringsplan Torsvåg havn. 2. Beløpet finansieres ved bevilgning fra disposisjonsfondet. 3. Rådannen får fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av slike konsulenttjenester innenfor den vedtatte ramme. 4. Karlsøy kommune forhandler videre med Torsvågbruket A/S om kjøp av tomt og adkomst til planlagt prosjekt for liggeplasser for fskeflåten. Mottatt pristilbud i brev datert fra Torsvågbruket ansees som uakseptabelt. 5. Administrasjonen vurderer samtidig alternativ lokalisering i Torsvåg av de palnlagte liggeplasser. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det bevilges kr ,- for utarbeidelse av reguleringsplan Torsvåg havn. 2. Beløpet finansieres ved bevilgning fra disposisjonsfondet. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av slike konsulenttjenester innenfor den vedtatte ramme. 4. Karlsøy kommune forhandler videre med Torsvågbruket A/S om kjøp av tomt og adkomst til planlagt prosjekt for liggeplasser for fiskeflåten. Mottatt pristilbud i brev datert fra Torsvågbruket anses som uakseptabelt. 5. Administrasjonen vurderer samtidig alternativ lokalisering i Torsvåg av de planlagte liggeplasser. Side 4 av 4

5 Sak 0119/03 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0023/03 Behandling: Forslag fra AP, v/ Bent Gabrielsen. 6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å sikre grunn til liggeplasser i Torsvåg, slik at prosjektet blir realisert høsten Tillegg fra SP, FRP, VVUP, H, Thor Tøllefsen, Frank Pettersen, Roar Kristoffersen til pkt. 4:..som uakseptabelt, likeså de forutsetninger som stilles om krav til leveranser og tilbakekjøpsrett. Pkt. 1,2,3, 4 med tillegg, 5 og 6 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det bevilges kr ,- for utarbeidelse av reguleringsplan Torsvåg havn. 2. Beløpet finansieres ved bevilgning fra disposisjonsfondet. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av slike konsulenttjenester innenfor den vedtatte ramme. 4. Karlsøy kommune forhandler videre med Torsvågbruket A/S om kjøp av tomt og adkomst til planlagt prosjekt for liggeplasser for fiskeflåten. Mottatt pristilbud i brev datert fra Torsvågbruket anses som uakseptabelt, likeså de forutsetninger som stilles om krav til leveranser og tilbakekjøpsrett. 5. Administrasjonen vurderer samtidig alternativ lokalisering i Torsvåg av de planlagte liggeplasser. 6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å sikre grunn til liggeplasser i Torsvåg, slik at prosjektet blir realisert høsten Behandling/vedtak i B saker Formannskapet den sak 0012/03 Behandling: Forslag fra Bård Eilertsen: Nytt pkt. 3: Det utarbeides planer for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Kommunens nettokostnader; investering, forvaltning, drift og vedlikehold skal finansieres med leie jfr. tidligere kommunestyrevedtak. Låneopptak skjer med utgangspunkt i fastrenteavtale på 10 år. Pkt. 6. Vedtak i pkt. 1 5 forutsetter skriftlig avtale med leietakerne om prinsippet for beregning av leiesum. Pkt. 7: Vedtak i pkt. 1 6 er fattet med hjemmel i Kommuneloven 13 og delegasjonsreglementet 3.2 pkt. 9 i myndighetsområde for formannskapet. Side 5 av 5

6 Sak 0119/03 Pkt. 1 og 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 i forslag fra Bård Eilertsen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4 i innstillingen fikk ingen stemmer og falt. Pkt. 5 i innstillingen ble enstemmig vedtatt som pkt. 4. Pkt. 6 i innstillingen ble enstemmig vedtatt som pkt. 5 Pkt. 6 i forslag fra Bård Eilertsen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 7 i forslag fra Bård Eilertsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet vedtar at kostnadsrammen for liggeplasser i Torsvåg økes fra kr ,- til kr ,-. 2. Økningen i kostnadene på kr ,- finansieres med låneopptak på kr ,- og tilskudd fra næringsfondet på kr ,-. Ny finansieringsplan blir slik: Statstilskudd : ,- Næringsfondet : ,- Låneopptak : ,- Totalt : ,- 3. Det utarbeides planer for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Kommunens nettokostnader; investering, forvaltning, drift og vedlikehold skal finansieres med leie jfr. tidligere kommunestyrevedtak. Låneopptak skjer med utgangspunkt i fastrenteavtale på 10 år. 4. Det innledes kontraktsforhandlinger med Torsvågbruket A/S vedr. erverv av grunn, kai og adkomstvei, med utgangspunkt i tilbud datert fra selskapet. 5. Formannskapet godkjenner at det opptas kontraktsforhandlinger med Ørsta Stål AS, dersom tilfredsstillende resultat oppnås i avklarende drøftelser. 6. Vedtak i pkt. 1 5 forutsetter skriftlig avtale med leietakerne om prinsippet for beregning av leiesum. 7. Vedtak i pkt. 1 6 er fattet med hjemmel i Kommuneloven 13 og delegasjonsreglementet 3.2 pkt. 9 i myndighetsområde for formannskapet. Side 6 av 6

7 Sak 0120/03 OPPVEKSTSENTER PÅ VANNAREID SKOLE Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 03/00200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0178/03 Formannskapet / Kultur- og oppvekstutvalget /03 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Realitetsbehandling av saken utsettes inntil kommunestyret har avklart lokalisering av Helsehus Vannøy. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0178/03 Behandling: Enstemmig som innstilling. Vedtak: Realitetsbehandling av saken utsettes inntil kommunestyret har avklart lokalisering av Helsehus Vannøy. Saksutredning til kommunestyremøte : Saken skal behandles av Kultur- og oppvekstutvalget (KO) mandag Vedtak herfra vil bli lagt fram i kommunestyremøtet. Saksutredningen til KO-møtet, av saksbehandler Else Sørensen, er tatt med her. Vedlegg i saken er sendt ut tidligere, som vedlegg til budsjett-/økonomiplansaken, k.sak 117/03. Se dokumenthefte nr 4. Saksutredning til kultur- og oppvekstutvalgets møte (saksbeh. Else Sørensen): I arbeidet med å se helhetlig på barns oppvekst er det blitt etablert oppvekstsentra flere steder - både på forsøksbasis og som permanente løsninger. Årsakene til at enkelte kommuner/skolekretser har valgt en slik organisering er å finne både i økonomisk innsparing, sammenslåing av små enheter til større brukermiljø og det å arbeide for det helhetlig pedagogisk oppvekstmiljø. Et helhetlig oppvekstmiljø er også signaler fra sentralt hold. I Søgnenutvalget (som ha r vært til høring, men ikke er vedtatt) tas det til orde for å knytte skole og barnehage tettere sammen både organisatorisk og pedagogisk. Side 7 av 7

8 Sak 0120/03 Den kommunale komiteen som har sett på muligheten for å etablere oppvekstsenter i Vannareid skole oversendte sin utredning til rådmannen i begynnelsen av november. Denne utredningen har vært på høring hos berørte parter - Vannareid skole og Vannareid barnehage - med høringsfrist Uttalelsen fra Samarbeidsutvalget til Vannareid barnehage konkluderer med at de ikke ønsker oppvekstsenter da de verken kan se økonomiske, pedagogiske eller miljømessige fordeler. Samarbeidsutvalget ved Vannareidskole har betenkeligheter til denne organiseringen. De er redd for at økonomien skal presse fram billigere og simplere løsninger. For å få til oppvekstsenter på Vannareid må skolen gjennom en mindre om- og utbygging. Komiteen har laget skisser som kommunens anleggskontor skal tegne og kostnadsberegne. Dette arbeidet er ikke ferdig, og en har derfor ikke andre tall å forholde seg til enn grove anslag som går ut på at forandringer på skolen vil beløpe seg til et sted mellom 1,5-2 mill. kr. Komiteen har laget et driftsbudsjett som viser at det årlig kan spares ca. kr ,- dersom skole og barnehage slås sammen i et oppvekstsenter. Når det gjelder administrasjon og andre stillinger som er beregnet inn i budsjettet skal det forhandles med organisasjonene. Resultatet behøver ikke å bli det samme som det komiteen har kommet fram til. Vurdering: Den økonomiske siden av saken er lite avklart i og med at en ikke har et utarbeidet kostnadsoverslag for investeringene. Det foreligger heller ikke en entydig konklusjon fra komiteen på om det bør opprettes oppvekstsenter eller ikke. Det synes som at sentrale føringer ( Søgnenutvalget ) vil være en virkelighet for kommunene i nær framtid, og at en da må legge større vekt på det pedagogiske innholdet i begrepet et helhetlig pedagogisk oppvekstmiljø der oppvekstsentra vil være et virkemiddel til å skape helheten. Slik saken står i dag er det vanskelig å etablere et oppvekstsenter på Vannareid som får innvirkning på budsjett for Vedlegg: 1. Utredning av oppvekstsenter på Vannareid m/vedlegg 2. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget i Vannareid barnehage Side 8 av 8

9 Sak 0121/03 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 02/00094 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/03 Formannskapet /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommunestyre støtter anbefalingen fra Fylkesmannen i Troms om at kommunegrensen på Søndre Reinøya reguleres slik at Søndre Reinøya overføres til Karlsøy kommune. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen iverksettes pr Karlsøy kommunestyre ønsker befolkningen på Søndre Reinøya velkommen til Karlsøy og det moderne tjenestetilbud vi kan tilby. 4. Karlsøy kommunestyre ber administrasjonen forberede en egen sak som viser hvordan man kan styrke næringsetableringer og bosetting på Søndre Reinøya og Reinøya forøvrig Saksutredning til kommunestyremøtet : Fylkesmannen har ferdig ei fersk utredning angående kommunegrensereguleringen på Reinøya. På side 12 står å lese fylkesmannens foreløpige anbefaling. Det anbefales at hele Reinøya legges inn under Karlsøy kommune. Fylkesmannen ber Tromsø og Karlsøy kommune om ny tilbakemelding før Han anmoder også kommunene om å oppfordre innbyggerne og andre interesserte til å tilkjennegi sine meninger i brevs form. Fylkesmannens utredning kommer delvis som et svar på vedlagte brev fra en del beboere på søndre Reinøy. Hvis Søndre Reinøya overføres til Karlsøy kommune, så vil dette bety følgende for Karlsøy: Vi øker innbyggertallet med 54 Vi øker frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) Vi øker kommunens landareal, sjøareal og kystlinje Vi øker kommunens lovpålagte og frivillige ansvar for tjenester til innbyggerne og næringslivet For innbyggerne på Søndre Reinøya betyr en grenseregulering følgende: Befolkningen i området får avklaring på en sak som har versert i mange år Side 9 av 9

10 Sak 0121/03 Søndre Reinøya får nyte godt av alle fordelene i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark Befolkningen får betydelige skattefordeler, nedskrivning studielån og andre personrettede tiltak Bedrifter i området får tilgang på null-sonen for arbeidsgiveravgift Bedrifter i området får større muligheter til støtte fra Karlsøy kommunes næringsfond Befolkningen får lov å tilhøre den kommunen som leverer de fleste offentlige tjenestene i dag (skole, barnehage, brann, renovasjon, landbruk, lege m.v.) Befolkningen får tilgang til et topp moderne omsorgssenter (sykehjem og omsorgsboliger) på Hansnes Befolkningen får være med på å påvirke det lokalsamfunnet de bor og lever i Rådmannen vil anbefale at Karlsøy kommunestyre uttaler seg i saken allerede i møtet Vedlegg: - Fra datert : Foreløpig anbefaling fra Fylkesmannen. - E-post fra Fylkesmannen i Troms, datert : Søndre Reinøy utredning om flytting av kommunegrensen. - Fra underskriverne v/arne-bjørn Lockertsen, datert : Kommunegrensejustering - Fra Karlsøy kommune, datert : Utredning om kommunegrensejustering - Fra Fylkesmannen, datert : Anmodning om møte - Fra KRD, datert : Tromsø og Karlsøy kommuner klage på avslag - Fra Karlsøy kommune, datert : Melding om vedtak - Fra Fylkesmannen, datert : Klage på avslag - Fra underskriverne v/arne-bjørn Lockertsen, datert : Søknad om kommunegrenseregulering - Fra Karlsøy kommune, ordfører, datert : Søknad om grenseregulering - Fra Fylkesmannen, datert : Søknad om kommunegrenseregulering - Fra underskriverne v/arne-bjørn Lockertsen, datert : Søknad om kommunegrensejustering - Fra Tromsø kommune, datert : Vedr. legetjeneste og legevaktordning - Fra KAD, datert : Folkeavstemning ved kommunegrenseendring Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0003/03 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Side 10 av 10

11 Sak 0121/03 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0023/03 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkesmannen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger saken i departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommer både innbyggere og begge kommuner til gode. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkeskommunen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommer både innbyggere og begge kommuner til gode. Side 11 av 11

12 Sak 0122/03 EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01359 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0122/03 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune utskriver eiendomsskatt på verk og bruk med virkning fra 1/ Dette med hjemmel i eiendomsskattelovens 2,3 og Med hjemmel i 10 og 11 fastsettes skattesats for 2004 til kr. 2,- pr. kr ,- av takstverdien. 3. Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Karlsøy kommune. (inntatt i saksframlegget) 4. Det velges en skattetakstnemd med 3 medlemmer og en overskattetakstnemd med 6 medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder og personlige varamedlemmer for hvert medlem. Saksutredning til kommunestyrets møte : Kommunestyret har tidligere sagt nei til spørsmålet om å innføre eiendomsskatt. Økonomiplanen for viser at Karlsøy kommune arbeider innenfor stramme økonomiske rammer. Formannskapet har derfor i sine møter i november i år drøftet spørsmålet om innføring av eiendomsskatt. I formannskapets møte har man ovenfor kommunestyret innstilt på at eiendomsskatt på boliger og verker og bruk skal utredes med sikte på iverksetting fra Da formannskapet behandlet saken var det to uavklarte spørsmål. Administrasjonen har kommet fram til følgende avklaringer på dette: 1. Eiendomsskatt kan innføres bare på verk og bruk. 2. Eiendomsskatt kan innføres med virkning fra 1/ Innstillingen i saken er laget ut fra at administrasjonen tolket signalene fra formannskapet slik at det var ønske om innføring av eiendomskatt bare på verk og bruk dersom det er tillatt. Dette vil imidlertid medføre at den inntekt som er lagt inn i formannskapets innstilling om økonomiplan blir redusert, og økonomiplanen vil da ikke balansere. Rådmannen vil anbefale at man vurderer å innføre eiendomsskatt allerede fra for å kompensere for den inntektssvikt som skjer hvis man ikke innfører eiendomsskatten for boliger. Hvis man innfører eiendomsskatt for verker og bruk, og man gjør dette fra , så vil inntektene fra eiendomsskatten i 2005 bare delvis vise svikt i forhold til det forslag som nå ligger inne i økonomiplanen. Eiendomsskatt i områder delvis utbygd på bymessig vis (tettsteder) Side 12 av 12

13 Sak 0122/03 Kommunestyret kan i tillegg til det som framkommer av innstillingen velge å innføre eiendomsskatt i områder som delvis er utbygd på bymessig vis. Ut fra eiendomsskatteloven og kommentarer til den har administrasjonen tolket dette slik at denne eiendomsskatt bare kan vedrøre Vannvåg og Hansnes. Kommunestyret må fastsette en klar avgrensning av disse områder hvis det innføres denne form for eiendomsskatt. Slik eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer herunder både grunn og bebyggelse. Løsøre faller utenfor. Landbrukseiendommer inngår i utgangspunktet, men kan fritas av kommunestyret. Et grovt anslag av verdi i en tidligere utredning var på 98 mill. Dette vil evt. tilsi en inntekt i 2004 på økende til ,- i Det må presiseres at bare gjennomført takst med befaring av den enkelte eiendom kan fastslå et sikkert takstgrunnlag. Skattetakst for boligeiendommer skal etter lovteksten settes til den verdi det antas at eiendommen under normale omstendigheter kan omsettes for ved fritt salg. I praksis viser det seg at takstgrunnlag er lavere enn markedsverdi. En spørreundersøkelse som et utvalg har gjort viser at takstverdi ligger på om lag 40% av markedsverdi. Hvis man da anslår en normal verdi på en boligeiendom til kr ,- vil altså eierens utgifter til eiendomsskatt være fra kr ,- første året stigende til kr ,- pr. år med max. sats. Verker og bruk: Dette er fast eiendom som brukes i industriell produksjon. Som eksempel kan nevnes: Fabrikker, industrielle verk, fiskeoppdrettsanlegg, fiskevær, mærer, steinbrudd, større bensinstasjoner, kraftverkanlegg, distribusjonsnett og anlegg for elektrisk kraft, vindkraftanlegg, teleanlegg, anlegg knyttet til produksjon og/eller transport av varer. Følgende regnes ikke med: Gårdsbruk og skogeiendommer, rene handelsbedrifter, rene overnattings og serveringssteder, anlegg for tjenesteytende næringer. Hver eiendom må takseres ved befaring første gang. Unntak gjelder for kraftanlegg og distribusjonsanlegg for elektrisk kraft. Her brukes samme verdi som ved ligningen jfr. eiendomsskatelovens 8. Denne verdi får kommunen tilsendt fra ligningskontoret. Et grovt anslag fra en tidligere saksutredning tilsa et skattegrunnlag på 250 mill. på verk og bruk samlet. Dette vil tilsi en inntekt for kommunen på kr ,- i 2004 økende til kr ,- i Det må understrekes at dette er en meget skjønnsmessig og omtrentlig beregning og et sikrere grunnlag kan bare fastsettes ved takst. Taksering: Første gang eiendomsskatt utskrives må taksering være gjennomført innen utgangen av juni Se for øvrig vedtektene. Skattesatser: Innstillingen nevner bare skattesats for Dette fordi skattesats må vedtas av kommunestyret årlig ved budsjettbehandlingen. Høyeste lovlig sats første året er kr. 2,- pr. kr ,- av takstverdien (2 promille). Dette kan økes med 2 promille pr. år til max. sats 7 promille. Dersom kommunestyret vedtar eiendomsskatt fra 2004 vil altså eiendomsskatt i 2005 kunne settes til 4 promille. Formannskapets budsjettinnstilling er basert på 2 promille i 2005 som oppstartsår. Side 13 av 13

14 Sak 0122/03 Kommunens utgifter for administrasjon, takst m.v. I et normalår er dette i andre kommuner anslått til 0,5% av inntekten. Første året vil det komme noen utgifter i tillegg vedr. taksering m.v. Det kan også blir behov for ekstern bistand i forbindelse med kompliserte spørsmål om taksering. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER VERKER OG BRUK I KARLSØY KOMMUNE Kap. I Skattetakstnemnder 1 Sammensetning og valg av takstnemndene Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer i Karlsøy kommune i henhold til bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, velger kommunestyret en skattetakstnemnd og en overskattetakstnemnd. En skattetakstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og et medlem) og overskattetakstnemnda skal bestå av seks medlemmer (leder, nestleder og fire medlemmer). Dessuten velges personlige medlemmer for alle. Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd. Valgperioden følger kommunevalgperioden. 2 Valgbarhet og ugildhet Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Formannskapets medlemmer kan imidlertid ikke velges. Kommunestyrets medlemmer kan unnslå seg for valg. Et medlem er ugild til å delta i taksten når vedkommende: 1. Selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. 2. Er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under nr. 1 i rett opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken. 3. Er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor eller fosterbarn til en eier. 4. Er verge for en person som nevnt under nr Er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. Likedan er vedkommende inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil. 3 Takstnemndene kan engasjere juridisk, teknisk og annen aktuell bistand i den grad det er nødvendig for taksering. Takstnemndene kan tilkalle en eller flere til å avgi veiledende uttalelser når de skal taksere bedriftseiendommer med tilhørende maskiner og lignende. De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett. Side 14 av 14

15 Sak 0122/03 Kap. II Skattetaksten 4 Konferanser og retningslinjer før alminnelig taksering m.v. Nemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelse og vedtagelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet. Protokoll for disse møter innheftes i takstprotokollen som føres av Økonomiavdelingen. Vedtak, som treffes med alminnelig flertall, er av rettledende art. 5 Forberedelse av taksten, varsel Det påligger lederen å planlegge og lede arbeidet og beramme takstene. Lederen skal sørge for at eiendommens/anleggets eier eller hans fullmektig blir varslet, så vidt mulig gis det en ukes varsel. Alminnelig taksering skal dessuten kunngjøres på forhånd i pressen. Økonomiavdelingen utfører alt administrativt og kontormessig arbeide for takstnemndene. Er et takstmedlem ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal Økonomiavdelingen varsles snarest, som innkaller varamedlemmet. Økonomiavdelingen sørger for at hver av nemndmedlemmene får et ajourført avtrykk av bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, ett eksemplar av lov om eiendomsskatt og ett eksemplar av vedtektene. 6 Besiktigelse og protokollering Den eiendom/anlegg som skal takseres skal besiktiges. Ved besiktigelsen bør det om mulig foreligge opplysninger om 1. Eiendommens areal, så vel totalt som bebygget. 2. Oppgave over hvilke leiligheter og forretningslokaler m.v. som bebyggelsen inneholder med mulige oppgaver over flate- og rominnhold. 3. Lister over større maskiner og lignende. Lederen skal påse at det oppnås enighet i verdsettelsene. Taksten settes så vidt mulig til et tall som er delelig med Grunn og bygninger kan takseres særskilt hvis de har forskjellige eiere. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer ved avslutningen av hvert møte. Skjema for takstprotokollen bør innrettes slik at det kan tas gjenparter/utskrifter til nødvendige underretninger. Gjenpart/utskrift sendes skattyter og kommunekasserer. 7 Utleggelse og kunngjøring Innen 1. juli det år alminnelig taksering avsluttes, utlegges det liste over samtlige takster til offentlig ettersyn i 4 uker. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse skjer. Kunngjøringen skal inneholde opplysning om fristen for begjæring av overtakst og hvem begjæringen skal sendes til. Ved omtaksering i perioden mellom to alminnelige takseringer sendes gjenpart av takstprotokollen til eieren i rekommandert brev med angivelse av at krav om overtakst må være innkommet til Økonomiavdelingen innen 4 uker fra utsendelsen av takstdokumentet. Side 15 av 15

16 Sak 0122/03 Kap. III 8 Begjæring om overtakst Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller av formannskapet innen 4 uker fra utleggelse av skattetakstlisten. Begjæringen sendes til Økonomiavdelingen som snarest mulig etter utløpet av fristen oversender den til lederen i overskattetakstnemnda. 9 Overskattetakstnemnda Overskattetaksten utføres av samtlige medlemmer av overskattetakstnemnda, eventuelt med varamedlem, og ledes av lederen. Reglene i 4 7 for skattetakstnemnda får tilsvarende anvendelse så langt de passer. Hvis skattetakstnemnda har tilkalt bistand etter bestemmelsen i vedtektenes 3, kan overskattetakstnemnda tilkalle aktuell bistand som ikke tidligere har bistått med undertaksten. Overskattetakstnemnda fører særskilte protokoller, innrettet på samme måte som skattetakstnemndas protokoller. Når samtlige overtakster er avsluttet, utlegges protokollen til offentlig ettersyn i 4 uker på samme sted som skattetakstene har vært utlagt. Lederen kunngjør utleggelse i pressen. Kap. IV Omtaksering 10 Når det i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer er foregått deling av en eiendom, når de på eiendommen stående bygninger er nedrevet eller ødelagt eller lignende, eller når det er oppført nye bygninger på eiendommen, skal det skje ny verdsettelse hvis endringen antas å svare til en verdi på minst kr jfr. Byskattelovens 4,3.ledd. Når verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig økt eller redusert i forhold til andre eiendommer, kan formannskapet eller den skattepliktige forlange særskilt verdsettelse avholdt i tiden mellom to alminnelig eiendomstakseringer. Krav om omtaksering må sendes innen 1. november til Økonomiavdelingen, som besørger det videresendt til vedkommende nemnds leder. Ved omtaksering som nevnt foran kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til tilsvarende anvendelse. Ved omtaksering sendes gjenpart av takstprotokoll til eieren i rekommandert brev med angivelse av at eventuelt krav om overtakst må være innkommet til kemneren innen tre uker fra utsendelse av takstdokumentet. Kap. V Eiendomsskatten 11 Beskatningsomfang Eiendomsskatten skal utskrives på verker og bruk i hele kommunen, jfr. Lov om eiendomsskatt av 6. juni og 4 og skattelov for byene av 18. august Kommunale eiendommer fritas for eiendomsskatt. Med hjemmel i kommunelovens 61, pkt. 2 vedtar Karlsøy kommunestyre at myndigheten til å treffe avgjørelser i medhold av 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget innenfor de fullmaktgrenser som er gitt i skattesaker. Side 16 av 16

17 Sak 0122/03 12 Utskrivingen av eiendomsskatten Økonomiavdelingen blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. Økonomiavdelingen utregner eiendomsskatten og utskriver skattelistene. Til dette bruk skal Økonomiavdelingen holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige verker og bruk, deres takster og eiere. Eiendomsskattelisten skal inneholde alle takserte eiendommer i nummerrekkefølge etter matrikkelen eller i nummerrekkefølge (husnummer) etter regler gitt med hjemmel i deling- og plan/bygningslov. Som tillegg til listen skrives liste over skattefrie eiendommer. Det påligger rådmannen etter hvert å innberette til Økonomiavdelingen alle oppmålinger, matrikuleringer og oppdelinger av næringseiendommer. Likeledes plikter han ved utgangen av hvert kvartal å innberette til Økonomiavdelingen alle avsluttede anmeldte byggearbeider på næringseiendommer til en antatt verdi av minst kr og om nedriving av eldre bygninger. Eiendomsskatten skal så vidt mulig være utskrevet og skattesedler utsendt innen 1. mars i skatteåret. Første året eiendomsskatten innføres må alminnelig taksering være avsluttet innen utgangen av juni Økonomiavdelingen besørger utsendelsen. Skjema for lister, skattesedler m.m. fastsettes av rådmannen. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2004 i to terminer, henholdsvis og og fra og med 2005, henholdsvis og og innbetales til Karlsøy kommune. Kap. VI Forskjellige bestemmelser 13 Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene Takstnemndene bestemmer godtgjørelsen til engasjert bistand som er nevnt i 3. Godtgjørelse utbetales av Karlsøy kommune etter oppgave fra leder i nemnda og etter anvisning fra rådmannen. Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den skattepliktige, skal omkostningene ved takseringen svares av ham selv. 14 Omtaksering etter krav fra kommunen Økonomiavdelingen plikter å sørge for at det blir holdt takst straks når innberetning eller annet materiale viser at det er grunn for omtaksering etter byskattelovens 4, tredje ledd. Økonomiavdelingen plikter å innberette for formannskapet når det foreligger opplysninger som gir grunn til å anta at verdien av en eiendom er vesentlig endret, jfr. byskattelovens 4, fjerde ledd. 15 Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. skatteåret Side 17 av 17

18 Sak 0123/03 STATLIGE ARBEIDSPLASSER I KARLSØY Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 03/01367 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0123/03 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saksutredning til kommunestyrets møte : Offentlige arbeidsplasser i Karlsøy representeres av følgende forvaltningsnivåer: Karlsøy kommune Troms fylkeskommune: Tannklinikkene på Hansnes og Vannareid Staten: Lensmannskontor, ligningskontor og folkeregister, trygdekontor, fiskerikontor, Postverket, Telenor, Vegvesenet og Fyrvesenet/Kystverket De siste 25 årene har det skjedd en betydelig reduksjon av statlige arbeidsplasser i Karlsøy, og følgende kan nevnes: Telenor (Televerket) med fullautomatiseringen i 1987 Postverket med nedlegging av postkontorer og færre postbud Statens Vegvesen med færre ansatte ute på øyene Lensmannskontoret med færre ansatte Ligningskontor og folkeregister med færre ansatte (Tromsø/Karlsøy ligningskontor reduserer virksomheten fra ) Fiskerikontoret, nedlagt fra Trygdekontoret med færre ansatte Fyrvesenet/Kystverket med automatisering av fyr og færre ansatte Disse dramatiske endringene er gjennomført med tap av lokale arbeidsplasser, samtidig som mange av disse statsetatene øker sin bemanning i Oslo og i Tromsø. Det er særlig betenkelig at Karlsøy som en av landets største fiskerikommuner mister sitt fiskerikontor, som har vært med å gi god service til fiskerne, fiskeindustrien og oppdrettsnæringen i kommunen. Tromsø ligningskontor planlegger nå en betydelig reduksjon av aktiviteten i Karlsøy, og dette skjer uten at kommunen blir tatt med på råd eller gitt noen form for informasjon. Nedlegging og reduksjoner i de statlige kontorene i Karlsøy gir vanligvis dårligere service til befolkningen, samtidig som vi mister arbeidsplasser med allsidig og høy kompetanse. Side 18 av 18

19 Sak 0123/03 Rådmannen synes dette er alvorlige utviklingstrekk som distriktskommunene bør reagere på.. Ordfører har bedt om at saken legges fram for førstkommende kommunestyremøte til drøfting og uttalelse. Side 19 av 19

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: NB NB Mehamn hotell MIDDAGSTALLERKEN. Møtet fortsetter på samfunnshuset. Møtedato: NB 19.12.2008 Tid: 1130 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Inderøy kommune 7670 Inderøy. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 08:30

Inderøy kommune 7670 Inderøy. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 29 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer