Eternum - BE. Gense - SE. Gense -DK. Konsumentvarer. K.A.Rasmussen Konsern. K.A.Rasmussen - NO. Industrivarer. KARANA Ädelmetall - SE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eternum - BE. Gense - SE. Gense -DK. Konsumentvarer. K.A.Rasmussen Konsern. K.A.Rasmussen - NO. Industrivarer. KARANA Ädelmetall - SE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Eternum - BE Gense - SE Konsumentvarer Gense -DK K.A.Rasmussen Konsern Industrivarer K.A.Rasmussen - NO KARANA Ädelmetall - SE K.A.Rasmussen - DK K.A.Rasmussen - FI K.A.Rasmussen - PL K.A.Rasmussen - EST (50%) Sargenta - SE Guldcentralen - SE 2

3 Industrivarer K.A. Rasmussen a.s NO Selskapet er produsent av metallegeringer i gull, sølv og platinametaller som videreforedles til plater og tråd. Det produseres katalysatorer i sølv levert til kjemisk industri samt platinalegeringsnett til Yara s salpetersyreanlegg. Selskapet produserer og markedsfører tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. I tillegg markedsføres i Norge stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense. KARANA Ädelmetall AB SE Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Markedsområdet er Sverige. K.A. Rasmussen A/S - DK Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Markedsområdet er Danmark. Sargenta AB - SE Selskapet markedsfører og selger vektøy og maskiner, halvfabrikata og materiale til gull- og sølvsmeder, smykkelaging og hobbybruk. Guldcentralen AB - SE Selskapet kjøper og selger investerings metaller i gull, sølv, platina og palladium til privatpersoner og bedrifter. K.A. Rasmussen Polen PL Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Selskapet markedsfører også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. Markedsområdet er Polen. K.A. Rasmussen AS - EST (50%) Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv, samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Selskapet markedsfører også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. Markedsområde er Baltikum. K.A. Rasmussen OY - FIN Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Selskapet markedsfører også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. Markedsområdet er Finland. Konsumentvarer AB Gense - SE Selskapet produserer bordbestikk i forskjellige mønstre både i sølv og nysølv. I tillegg også kunst-, pryd- og nyttegjenstander i samme materialer. Markedsområdet er Sverige. I tillegg markedsføres stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense. A/S Gense - DK Selskapet markedsfører bordbestikk i stål, sølv og nysølv. I tillegg kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense. Eternum S.A. - BE Selskapet produserer og markedsfører stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr til hotell-, restaurant- og cateringnæringen. 3

4 Årsberetning Årets virksomhet K.A. Rasmussen a.s er et internasjonalt selskap med hovedkontor og produksjon på Hamar. K.A. Rasmussen a.s produserer og selger ulike typer produkter og tjenester med tilknytning til edelmetaller. Konsernet har to divisjoner: Industridivisjonen produserer og selger halvfabrikata til industri og gullsmedhåndverk, industrielle katalysatorer, edelmetallbaserte dentallegeringer, samt driver Nordens største raffineri for edelmetaller. I tillegg produseres og forhandles barrer og mynter til investeringsmarkedet. Konsumentvaredivisjonen arbeider med bestikk i stål og sølv så vel som relaterte gaveartikler. Konsernet har fabrikker med produksjon i Hamar, Norge og i Eskilstuna, Sverige. Konsernet har salgskontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgia og Polen. Yara International er vår viktigste kunde for platinabaserte katalysatorprodukter. Vi har ett 80 år langt kundeforhold til Yara International som vi er meget stolte av. Industridivisjonen har opplevd sterk vekst i 2011, mens konsumentvaredivisjonens virksomhet har stabilisert seg etter flere år med nedgang i omsetningen. Konsernets resultat er i 2011 belastet med engangskostnader i størrelsesorden 15 mill. kroner knyttet til miljøansvar og etterberegning av merverdiavgift. Strategi for fremtiden I dag er verden i stor forandring, der vår tids store utfordring er at det er begrenset tilgang til energi, materialer og metaller. Ett resultat av dette er at FN har startet et internasjonalt panel for strategiske vurderinger av verdens ressursforsyninger. K.A. Rasmussen bidrar med kompetanse direkte til panelets arbeid. K.A. Rasmussens mål er å bli en av de ledende europeiske aktører innenfor edelmetallmarkedet. Når ressurser fra gruver blir knappere og dyrere, øker metallgjenvinningen som en bidragende faktor for å kunne levere metaller til markedet i tilstrekkelige mengder. Metallpriser som har steget under en lengre tid, gjør at gjenvinning er en lønnsom virksomhet for den som har den riktige kompetansen og moderne raffinerier. K A Rasmussen har gjennomført en strategisk investering i edelmetallraffineriet, hvilket gjør at vi er teknisk godt rustet. Vi forventer oss en økning i våre aktiviteter innenfor området. Styrets målsetning er at den industrielle produksjonen skal være lokalisert i Norden for edelmetallprodukter og med kunder over hele verden. K.A. Rasmussen leverer produkter og industrielle tjenester med god kvalitet og god service til sine kunder. Vi søker tilvekst basert på økt aktivitet, mer salg og økt omsetning. K.A. Rasmussen skal være en arbeidsplass der de ansatte trives. Forskningssentrum for K A Rasmussen ligger på Hamar. K A Rasmussen arbeider aktivt sammen med Universitetene i Oslo, Trondheim og Lund i Sverige, så vel som SINTEF. Vår aktivitet innen for forskning og utvikling har under 2011 ledet til en rekke interessante resultater. 4

5 Omsetning og resultat I 2011 kom største delen av konsernets omsetning fra markeder utenfor Norge. Konsernets omsetning ble i ,3 mrd. mot 1,2 mrd. kroner i Den sterke økningen skyldes i hovedsak volumøkning på gjenvinning av gull og sølv. Volumøkningene gjør seg gjeldende i alle av konsernets nordiske virksomheter innenfor industridivisjonen. Driftsresultatet i konsernet ble 75,2 mill. kroner i 2011 mot 48,5 mill. kroner i Konsernet oppnådde i 2011 et resultat før skatt på 60,6 mill. kroner mot 37,2 mill. kroner i Driftsresultat pr. konsernselskap i mill. kroner. K.A. Rasmussen a.s, NO AB Gense, SE K.A. Rasmussen A/S, DK Guldcentralen AB, SE K.A. Rasmussen OY, FIN KARANA Ädelmetall AB, SE A/S Gense, DK Eternum S.A., BE ANA Ädelmetall AB, SE K.A. Rasmussen Polska Sp. 20.0, PL Sargenta AB ( ) ,7 20,4 2,6 0,6-2,0 2,5 4,2 3,3 17,1 6,2 11,7 9,0 0,6 0,7 10,2 8,2-4,4 0,8-0,5-0,6 6,6 1,1 Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. 5

6 Kapitalforhold Selskapets beholdninger av edelmetaller og fordringer i edelmetaller påvirkes av markedsprisen på metallene. Selskapet har også innlån av metaller som påvirkes tilsvarende. Prisene på edelmetaller kan endre seg betydelig over tid, og for å sikre seg mot resultatvirkninger av prissvingninger på edelmetaller, foretar selskapet sikringstransaksjoner i metaller. Det vises til nærmere opplysninger om dette i note til regnskapet. Konsernets totalkapital utgjorde ved siste årsskifte 803 mill. kroner mot 757 mill. kroner pr Konsernets egenkapital var pr ,5 mill. kroner. Dette tilsvarer 15,0 % av totalkapitalen. Likvide midler, ubenyttede kassakreditter og kortsiktige plasseringer var pr ,9 mill. kroner. Styret 2011 Selskapets styre pr hadde følgende sammensetning: Styreformann: Styremedlemmer: Harald U. Sverdrup Paul P. Aas Kjell-Arne Rasmussen Torleiv G. Sverdrup Elizabeth S. Rasmussen Hans O. Bjøntegård Oddvar Aarflot Bjørn Sætre Helse, miljø og sikkerhet Konsernet vektlegger forbedring av generell miljøbeskyttelse, helse og sikkerhet. Konsernet arbeider fortløpende med helse og miljøspørsmål. Samarbeidsforholdene og arbeidsmiljøet generelt i bedriften ble forbedret i Konsernets virksomhet medfører utslipp til luft og vann. Disse utslippene ligger innenfor de krav fastsatt av relevante myndigheter i de land vi har virksomhet. Ut over dette arbeides det med å minske eventuell annen negativ påvirkning på miljøet. 6

7 Personell Konsernet hadde i gjennomsnitt 174 årsverk, som er en økning på 13 fra året før. Morselskapet hadde i gjennomsnitt 54,5 årsverk i 2011, 2,2 flere enn året før. Antall ansatte er fordelt slik pr : Antall ansatte Ansatte i produksjon Ansatte i adm. Omfanget av deltid Totalt Menn Kvinner Sykefravær i K.A. Rasmussen a.s, Hamar var i 2011 på 4,36 %. Det er vesentlig langtidsfravær og svangerskapspermisjon som ligger i dette. I alle land der vi er aktive, gjelder at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er lik arbeidstidsordning for kvinner og menn. Kvinner og menn står likt i alle ansettelses-prosesser. Ved nyansettelser og internt avansement fokuseres på prestasjon, så vel som faglig og sosial kompetanse. Disponering av overskuddet Selskapets frie egenkapital er 68,3 millioner kroner før avsetning til utbytte. Styret foreslår at det for 2011 utbetales et utbytte på kr ,- pr. aksje, og at overskuddet på kr i K.A. Rasmussen a.s anvendes som følger: Årets overskudd Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital

8 Resultatregnskap 1. januar til 31. desember Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 6 7, 8 6, Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Agiogevinst og agiotap Renteinntekter Renteinntekter fra selskap i samme konsern Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Minoritetsandel Disponering av årsresultatet Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponering

9 9

10 Balanse pr Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Fabrikkbygninger Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Fordringer på konsernselskaper Andre langsiktige poster Sum finansielle anleggsmidler , Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskaper Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 392 aksjer á kr ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital og minoritetsinteresser

11 Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet Note Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Metallån Annen kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 12

13 Kontantstrømoppstilling Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av varige driftsmidler Inntekt på investering i datterselskap Resultatandel fra tilknyttet selskap Mottatt utbytte fra datterselskap Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Endring pensjonsforpliktelse Tilført fra årets virksomhet Endring varelager Endring metallån Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre fordringer Endring annen kortsiktig gjeld Netto likvid endring fra virksomheten (A) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Andre investeringer Netto likvid endringer fra investeringer (B) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Endring kassekreditt Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gjeld Utbetalt utbytte Netto likvid endring fra finansiering (C ) Netto likvid endring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

14 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Konsernregnskapsprinsipper Konsernregnskapet består av K.A. Rasmussen a.s og selskaper hvor K.A. Rasmussen a.s har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert i regnskapet. I resultatregnskapet er minoritetenes andel av resultatet inkludert i konsernets årsresultat og presentert på egen linje under årsresultatet. Ved kjøp av aksjer i datterselskap elimineres kostpris for aksjene mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Merverdier fordeles på andre eiendeler eller føres opp som goodwill. Goodwill blir avskrevet over forventet økonomisk levetid. Omregning av utenlandske selskapers regnskaper skjer ved at resultatregnskap omregnes etter periodens gjennomsnittskurs, mens balanseposter omregnes til dagskurs pr. 31. desember. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Tilknyttede selskaper hvor K.A. Rasmussen har betydelig innflytelse, er i konsernregnskapet inkludert i henhold til egenkapitalmetoden. Andel av resultat medtas på egen linje. I konsernbalansen er tilknyttede selskaper oppført til kostpris med tillegg av akkumulerte resultatandeler. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper oppført etter egenkapitalmetoden. Andel av resultat for datterselskaper og tilknyttede selskaper medtas på egen linje etter fradrag for resultatføring av eventuelle merverdier eller goodwill. I balansen er selskapene oppført til kostpris med tillegg av akkumulerte resultatandeler. Det tas hensyn til effekten ved konserninterne overføringer av aksjer i datterselskaper. Inntekts- og kostnadsføring Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet for salg av varer og på ytelsestidspunktet for salg av tjenester. Salg til kunders metallkonti hos K.A. Rasmussen inntektsføres når metallene godskrives kundens konto. Salg fra metallkonto hos eksterne leverandører eller finansinstitusjoner inntektsføres når metallene trekkes fra konto. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan henføres til. Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Utgifter knyttet til forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Klassifisering i balansen Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig gjeld. Poster i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Agiogevinst/-tap klassifiseres som finansinntekt/- kostnad. 14

15 Kundefordringer Kundefordringer er regnskapsført til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelige tap. Avsetning til tap på fordringer bestemmes ut fra en individuell vurdering av fordringene. Varelager finansiell og regnskapsmessig sikring Råvarer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer er verdsatt til laveste av tilvirkningskost og virkelig verdi. FIFO prinsippet er brukt ved lageravgang. Selskapet har finansiert en betydelig del av virksomheten ved opptak av kortsiktige metallån og kortsiktige lån i fremmed valuta. Lånene har en løpetid på 1 til 12 måneder, og blir løpende fornyet. Låneforpliktelsen er omregnet i NOK etter kurs pr. 31. desember. Gjelden er sikret med garantier og pant. Selskapet foretar sikring av deler av sin metallhandel med en tilhørende valutaforretning for å eliminere kursrisiko. For å sikre posisjoner i metaller og valuta bruker selskapet aktivt terminforretninger for å redusere risiko for tap på metaller og valuta. Selskapets fremtidige kontrakter i metaller og valuta er sikringstransaksjoner og vurderes i regnskapet til den inngåtte terminkurs. Beholdningen av metaller som ikke er sikret, er i regnskapet vurdert til laveste av FIFO og London fixing på balansedagen. Gjeld i metaller som ikke er sikret er bokført til høyeste av FIFO og London fixing på balansedagen. Renteinntekter knyttet til metallutlån inngår i andre finansinntekter. Vedlikehold Gjennomført vedlikehold resultatføres løpende. Oppgradering og utskiftninger av anleggsmidler balanseføres. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført til historisk kost justert for eventuelle opp-/nedskrivninger og akkumulerte avskrivninger. Driftsmidlene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Gevinst eller tap ved avgang anleggsmidler er inkludert i driftsresultatet. Pensjonskostnader Pensjonskostnader som er ytelsesplaner, er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen og beregnet på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte kontrakter er balanseført som pensjonsforpliktelse, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte kontrakter er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, inngår i posten lønn og andre personalkostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Alle beløp i notene er i tusen NOK, dersom annet ikke er angitt.ww 15

16 Note 1 - Selskaper i konsernet Datterselskaper Følgende datterselskaper konsolideres og inngår i konsernet : Eierandel Aksjekapital K.A. Rasmussen a.s eier ANA Ädelmetall AB Sverige 100 % SEK KARANA Ädelmetall AB Sverige 100 % SEK K.A. Rasmussen A/S Danmark 100 % DKK Mema AB Sverige 100 % SEK AB Gense Sverige 100 % SEK Eternum S.A Belgia 97 % EUR Guldcentralen AB Sverige 100 % SEK K.A. Rasmussen OY Finland 100 % EUR K.A. Rasmussen Polen Polen 100 % PLN Sargenta AB Sverige 100 % SEK AB Gense eier A/S Gense Danmark 100 % DKK Guldsmedaktiebolaget AB Sverige 100 % SEK Eternum S.A eier St. Medard Frankrike 100 % EUR Guldcentralen AB eier K. A. Rasmussen Stockholm AB Sverige 100 % SEK Tilknyttede selskaper Følgende tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet : Eierandel Aksjekapital K.A. Rasmussen a.s eier Juveel EE Estland 33,33 % EUR Norsk Separasjonsteknologi AS Norge 46,89 % NOK K.A. Rasmussen AS Estland 50 % EUR K.A. Rasmussen AS (Estland) eier K.A. Rasmussen AS Latvia 100 % 16

17 Note 2 - Fordringer og kortsiktig gjeld K.A. Rasmussen a.s Kortsiktige fordringer på konsernselskaper består av: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Metallån datterselskaper Metallkonti datterselskaper Trekk i konsernkontoordningen Sum Langsiktig lån til foretak i samme konsern og andre langsiktige fordringer forfaller mer enn 1 år frem i tid. Note 3 - Varebeholdning K.A. Rasmussen a.s Beholdningen av edelmetaller er i regnskapet vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, med fradrag for analyse-, svinn- og produksjonssvinnrisiko. Bearbeidingsverdien på ferdigvarer og varer i arbeid er vurdert til tilvirkningskost. Varebeholdningen i K.A. Rasmussen a.s består av: Varer i arbeid Metaller Ferdigvarer Metallkonti datterselskaper Verdisikring egenbeholdning Sum Verdisikring egenbeholdning er forskjellen i verdi på metallån til markedspris mot metallenes FIFO verdi. Se opplysningene om regnskapsprinsipper. 17

18 Note 4 - Likvider K.A. Rasmussen a.s Bundne skattetrekksmidler Konsernet Summen av kontanter, bankinnskudd og ubenyttede kassekreditlimiter utgjør kr. 64,9 mill. Konsernet har en kassekredittlimit på 125 mill. Note 5 - Investeringer etter egenkapitalmetoden Datterselskaper Balanseført verdi Inntektsført resultat Utbytte Tilgang/ Avgang Andre endringer Balanseført verdi ANA Ädelmetall KARANA Ädelmetall AB K.A. Rasmussen A/S Mema AB AB Gense Eternum S.A. Guldcentralen AB K.A.Rasmussen OY Kultatalo OY K.A. Rasmussen Polen Sargenta AB Sum datterselskaper Goodwill ved kjøpet av Sargenta AB avskrives med 20% årlig fra anskaffelsestidspunktet. Avskrivningen inngår i inntektsført resultatandel. Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidpunktet Goodwill Årets goodwillavskrivning Goodwill pr Tilknyttede selskaper Balanseført verdi Inntektført resultat Utbytte Tilgang Andre endringer Balanseført verdi Juveel EE KAR AS - Estland Norsk Separasjonsteknologi AS Sum tilknyttede selskaper

19 19

20 Note 6 - Lønnskostnader K. A. Rasmussen a.s. Konsernet Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk 54,5 52,3 174,5 161,1 Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Adm. dir Styreformann Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning. Det eksisterer ingen forpliktelser knyttet til sluttvederlag for ledende ansatte. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir., styreformann eller andre nærstående parter. Styret Honorar til styret er utbetalt med 420. Godtgjørelser til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Sum Morselskapet Datterselskaper Pensjoner og pensjonsforpliktelser K.A. Rasmussen a.s Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene er avhengige av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsordningen oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Pr omfattes 58 personer av pensjonsordningene. I beregningene inngår også avtalefestet pensjon (AFP) finansiert over selskapets drift. Antall AFP-pensjonister er 4 pr

21 AFP-forpliktelsen inneholder et estimert beløp for selskapets andel av underdekningen i AFP-ordningen som ble avviklet i Overfinansierte/underfinansierte pensjonsordninger er balanseført som henholdsvis andre langsiktige fordringer og pensjonsforpliktelser. Forsikringsordninger AFP Årets pensjonsopptjening + rentekostnad - forventet avkastning på pensjonsmidlene + resultatførte endringer og estimatavvik = Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser (brutto) - pensjonsmidler =Pensjonsforpliktelser (netto) + ikke resultatført planendring + ikke resultatførte estimatendr.og avvik = Pensjonsforpliktelser (-) / -midler (+) Pensjonsopptjening og pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift. Pensjonsmidler inngår i posten andre langsiktige fordringer. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene: Diskonteringsrente Forventet avkastning Lønnsregulering G-regulering Pensjonsregulering Amortiseringsfaktor Konsernet Konsernet har følgende balanseførte pensjonsforpliktelser: KAR - Hamar AB Gense Eternum SA Sum pensjonsforpliktelser ,80 % 4,10 % 3,50 % 3,25 % 0,10 % 5 år ,20 % 5,00 % 4,00 % 3,75 % 0,90 % 13 år Konsernets datterselskaper har pensjonsforpliktelser for 2 personer. 21

22 Note 7 - Varige driftsmidler K.A. Rasmussen a.s Maskiner, inventar, transportmidler Fabrikkbygninger Tomter Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Tilgang 2011 Avgang til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulert ord. avskrivninger pr Bokført verdi pr Ordinære avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 10-33% 4 % Bokført verdi av balanseførte leieavtaler utgjør kr Konsernet Maskiner, inventar, transportmidler Fabrikkbygninger Tomter Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Omregningsdifferanser/ andre korreksjoner Tilgang 2011 Avgang til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulert ord. avskrivninger pr Bokført verdi pr Ordinære avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 10-33% 4 % 22

23 Note 8 - Immaterielle eiendeler K.A. Rasmussen a.s Goodwill Andre imm. eiendeler Sum Akkumulert anskaffelseskost Tilgang 2011 Avgang til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert ordinære avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Konsernet Goodwill Andre imm. eiendeler Sum Akkumulert anskaffelseskost Omregningsdifferanser Tilgang 2011 Avgang Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert ordinære avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Goodwill ervervet ved oppkjøpet av Sargenta AB avskrives lineært over 5 år. Note 9 - Andre langsiktige poster K.A Rasmussen AS Konsernet Pensjonsmidler Aksjer Andre langsiktige fordringer Sum

24 24

25 Note 10 - Pantstillelser Gjeld sikret ved pant: K.A Rasmussen AS Konsernet Langsiktig gjeld til kredittinstitusjon Kassekreditt Sum Gjeld sikret ved garantier: Metallån Finansielle instrumenter Sum Regnskapsført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld sikret ved pant og garantier: Kundefordringer Aksjer Fordringer på konsernselskaper Varebeholdning Maskiner Fabrikkbygninger Tomter Sum Morselskapet har stillet sikkerhet for datterselskapenes gjeld til kredittinstitusjoner. 25

26 Note 11 - Skattekostnad Årets skattekostnad består av: K.A Rasmussen AS Konsernet Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ utsatt skattefordel Skattekostnad Avstemming mellom resultat før skattekostnad og alminnelig inntekt: K.A Rasmussen AS Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt, 28 % Midlertidige forskjeller består av: Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetning for forpliktelser Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt/-skattefordel, 28% Skyldig betalbar skatt består av: Skatt på årets inntekt SkatteFunn Skyldig betalbar skatt

27 Note 12 - Egenkapital K.A. Rasmussen a.s Overkursfond Aksjekapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse/andre korreksjoner Utbytte Egenkapital Konsernet Overkursfond Aksjekapital Minoritetsinteresser Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse/andre korreksjoner Utbytte Egenkapital Note 13 - Andre forpliktelser Selskapet har leasingforpliktelser for tre biler. Avtalenes varighet er 3 år. Leasingutgiften kostnadsføres og utgjør 245 per år. Leasingutgift vedrørende balanseført leieavtale utgjør 701 per år. Avtalens varighet er 5 år. Konsernet Konsernet har inngått leasingavtaler vedrørende biler og produksjonsmaskiner. Årlig leasingutgifter til sammen, utgjør kr

28 Note 14 - Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld fordelt på valutaer: K.A. Rasmussen a.s Konsernet Kurs NOK SEK 0, EUR 7, Leasinggjeld Sum Gjeld som forfaller senere enn 5 år Note 15 - Aksjonærer Totalt antall aksjer i K.A. Rasmussen a.s er aksjer, hver pålydende kr Aksjonærene er: Eierandel Antall aksjer Sverdrupgruppen a.s 48,6 % KAR Invest 2 AS 18,0 % Torleiv Sverdrup AS 6,7 % BES Rasmussen AS 6,7 % H. Sverdrup Industrier AS 17,0 % Harald U. Sverdrup 2,9 % Knud A. Rasmussens Legat 0,1 % Sum 100,0 % Styrets medlemmer eier direkte og indirekte følgende aksjer: K.A.Rasmussen a.s 2,90 % KAR Invest 2 AS 100 % Harald U. Kjell Arne Torleiv G. Elisabeth S. Sverdrup Rasmussen Sverdrup Rasmussen Torleiv Sverdrup AS 100 % BES Rasmussen AS 100 % H.Sverdrup Industrier AS 100 % Sverdrupgruppen AS 40 % 15,80 % 24,20 % 28

29 Note 16 - Salgsinntekter Salgsinntekter fordelt på geografiske områder: K.A. Rasmussen a.s Konsernet Mill. NOK Norge Finland Sverige Danmark Øvrige Europa Asia/Australia/USA Sum Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder: K.A. Rasmussen a.s Konsernet Mill. NOK Konsumentvaredivisjonen Industrivaredivisjonen Sum Offentlige tilskudd I andre driftsinntekter inngår offentlige tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter med

30 30

31 31

32 Besøksadresse: Birkebeinervegen Hamar Postadresse: Postboks 4455, Bedriftssenteret 2326 Hamar Telefon sentralbord: E-post: Fax: Hjemmeside:

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Regnskap Hafslund ASA

Regnskap Hafslund ASA Noter og regnskap Hafslund ASA Side 63 / 93 Regnskap Hafslund ASA Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Note 9 Note 10 Note 11 Aksjer i datterselskaper Andre langsiktige fordringer Kundefordringer og

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s.

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s. Årsrapport 2013 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning s. 3-4 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6-7 Noter s. 8-13 Kontantstrømoppstilling s. 14 Revisjonsberetning s. 15 2 STYRETS ÅRSBERETNING

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 1 Årsberetning og regnskap 2003 I NNHOLD Marked, produktutvikling og kunder ved administrerende direktør 3 Merkevarepresentasjon 4 Presentasjon av datterselskaper 6 Finansielle hovedtall 10 Financial key

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013 TINE Årsrapport 2013 ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT NOTE 1 Segmentinformasjon 37 NOTE 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område 37 NOTE 3 Andre driftsinntekter 38 NOTE 4 Vareforbruk og varebeholdningsendring

Detaljer