Det Norske Myntverket Årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Norske Myntverket Årsrapport 2006"

Transkript

1 Det Norske Myntverket Årsrapport 2006

2 Kapittelheading Rapport fra administrerende direktør side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 19 Innhold Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt og myntsett Medaljer og andre numismatiske produkter Det Norske Myntverket AS Postboks Kongsberg Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Grafisk produksjon: Prinfo Vanberg I årene 2003 til 2005 ble det i anledning av hundreårsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige utgitt et antall minnemynter i gull og sølv i Norge. Dette var i stor grad med på å sette sitt preg på aktiviteten ved Myntverket i disse årene. I 2006 ble det ikke utgitt minnemynt av edelt metall i Norge. For Myntverket medførte dette et lavere aktivitetsnivå enn i de foregående år, med tilhørende reduksjon av inntekter. Land det er naturlig å sammenligne seg med har en minnemyntpolitikk som sikrer frekvente og forutsigbare utgivelser. For Myntverkets framtidige konkurransekraft er det av stor betydning at tilsvarende politikk blir etablert og praktisert også i Norge. Et relativt høyt volum av norsk sirkulasjonsmynt, kombinert med et stadig økende antall eksportoppdrag, medførte at produksjonen av sirkulasjonsmynt var på et høyt nivå gjennom hele året. I sum var 2006 et hektisk år for Myntverket, og det har blitt lagt ned en betydelig innsats fra våre ansattes side. Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk for dette! Ved Det Norske Myntverket fortsetter vi å jobbe i henhold til våre fastlagte strategier. I et marked preget av stadige endringer viderefører vi vårt arbeid med interne omstillinger og effektivisering for å nå vårt overordnede mål - økt konkurransekraft og fornøyde kunder. Vi ser fram til 2007 som et utfordrende og spennende år. Magne Flågan Adm. direktør Årsberetning

3 Styrets årsberetning Generelt Det Norske Myntverket AS (tidligere Den Kongelig Mynt) ble etablert som en del av Kongsberg Sølvverk så tidlig som i 1686, og var fram til 2003 underlagt og eid av ulike statlig institusjoner, senest Norges Bank. Medio 2003 ble samtlige aksjer i Den Kongelige Mynt AS solgt fra Norges Bank til de to selskapene Mint of Finland Ltd og Samlerhuset Norge AS, som hver eier 50 % av aksjene. Som en konsekvens av eierskiftet endret selskapet navn høsten 2004 til Det Norske Myntverket AS. Selskapet driver fortsatt sin virksomhet ut fra til dels historiske omgivelser i Kongsberg. 3 av selskapets 5 bygninger er fredet i henhold til forskrift om fredning fastsatt av Riksantikvaren i Selskapets virksomhet består i utvikling, produksjon, markedsføring og salg av sirkulasjonsmynt, minnemynt og medaljer i det nasjonale og internasjonale markedet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift av selskapet er til stede og lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Dette begrunnes i de resultatprognoser som foreligger for 2007 samt i selskapets langsiktige strategiske prognoser. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Myntverket har et godt utviklet opplegg, og arbeider systematisk innen områdene helse, miljø og sikkerhet. Det avholdes jevnlige møter i Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalget. Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste, er tilsluttet avtalen om «Inkluderende arbeidsliv», og gir gjennom avtale med etablerte treningssentre støtte til fysisk trening og oppfølging av bedriftens ansatte. Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres regelmessig blant alle ansatte. Resultatet av disse undersøkelsene viser at arbeidsmiljøet ved bedriften er godt. Det har i 2006 ikke vært rapportert ulykker eller uhell ved bedriften som har medført skade på personer eller materiell. Sykefraværet var i 2006 på 6,5 % av total arbeidstid mot 3,4 % i Av det totale fraværet i 2006 utgjorde korttidsfraværet 1,3 %. Ved inngangen til året var det 38 fast ansatte (36,3 årsverk) ved bedriften. Ved utgangen av året var det 36 fast ansatte ved Myntverket som utgjør 34,3 årsverk. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har en innarbeidet policy rundt likestilling som legger til grunn at det skal være likebehandling av kjønn i saker som omhandler for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Andelen kvinner utgjør 25 % av bedriftens ansatte, mens andelen kvinner i ledelsen utgjør 40 %. Ytre miljø Myntverket har som målsetning å være en miljøvennlig bedrift, og det arbeides målrettet for å anvende størst mulig grad av miljøvennlige produkter i produksjonen. Bedriften har utslippstillatelse gitt av Statens Forurensningstilsyn. Innhenting og analysering av utslippsprøver blir foretatt regelmessig i henhold til gjeldende rutiner. I perioden har det ikke vært overskridelser av gjeldende utslippstillatelse fra produksjonen. Det gjennomføres kildesortering ved bedriften og avfall leveres i sin helhet til godkjente deponier. Utover de stoffer hvor man har utslippstillatelse fra SFT, avgir bedriften i ubetydelig grad forurensning til omgivelsene. Hovedvekten av de råvarene som anvendes i produksjonen er metall. Resultatregnskapet Selskapets totale omsetning ble redusert fra 126,6 mill i 2005 til 120,9 mill i Årsaken til nedgang i omsetning skyldes i hovedsak at det i 2006 ikke har blitt produsert og utgitt minnemynt i edelt metall i Norge. Bortfallet av minnemynt har bare til en viss grad blitt kompensert gjennom økt salg av sirkulasjonsmynt, samt medaljer til eksportmarkedet. Ingen produksjon av norsk minnemynt i edelt metall, samt en endret produktmiks med høyere varekostnad, har resultert i et resultat i tråd med forventningene for året, men betydelig lavere enn i Selskapet fikk et resultat før skatt på kr 5,1 mill mot kr 11,2 mill i Årsresultatet for selskapet ble i 2006 på kr 3,6 mill mot kr 8,1 mill i 2005 Balanse og likviditet Balansen ved utgangen av regnskapsåret har en samlet verdi på kr 66,4 mill mot kr 74,4 mill ved utgangen av Sykefravær, % Fast ansatte ved årsslutt Driftsinntekter, TNOK Årsresultat, % Langtids Korttids Menn Kvinner Styrets årsberetning Styrets årsberetning

4 Egenkapitalandelen er på 61,2 % og vurderes som tilfredsstillende. Selskapet har en akseptabel likviditet. Kontantstrømoppstillingen Selskapet har en negativ utvikling av kontantstrøm sammenlignet med Dette skyldes i hovedsak utbetaling av utbytte i 2005, høye kundefordringer og lavere resultat. Selskapets investeringer er i hovedsak gjennomført med sikte på økt kapasitet og/eller økt lønnsomhet. Investeringer finansieres i sin helhet over driften av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling med tilhørende noter, et rettvisende bilde av driften i selskapet og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen og fram til i dag som påvirker selskapets økonomiske stilling. Framtidsutsikter Det Norske Myntverket har inngått en langsiktig avtale med Norges Bank vedrørende produksjon av all norsk sirkulasjons- og minnemynt. Volumet av norsk sirkulasjonsmynt varierer fra år til år, men avtalen sikrer selskapet en grunnbeskjeftigelse de kommende år. For 2007 er det planlagt med et relativt høyt volum av norsk sirkulasjonsmynt. Det er foreløpig ikke fattet noen beslutning om utgivelse av minnemynt i edelt metall i Norge i Det internasjonale markedet for produksjon av sirkulasjonsmynt er fortsatt preget av stor overkapasitet og sterkt pressede priser. Som en konsekvens av dette forventes en nedgang innen dette området i Etterspørselen etter samlerobjekter oppfattes som stigende, noe som medfører at man ser en dreining mot større produksjon av samlerobjekter. Dette skjer hos Det Norske Myntverket så vel som blant de europeiske myntverk generelt. Gjennom et tett samarbeid med selskapets eiere, og ved utnyttelse av de synergier som finnes i dette samarbeidet, står selskapet godt rustet til å møte de framtidige utfordringer. Selskapet er inne i en omstillingsfase, og det er fortsatt behov for å gjennomføre investeringer for å videreutvikle selskapet til å nå sin målsetning om å bli en konkurransedyktig aktør i markedet. Den interne omstillings- og effektiviseringsprosessen man er i gang med vil bli videreført i Markedssituasjonen for selskapets produkter samt et fortsatt behov for interne omstillingstiltak og investeringer, medfører at man forventer en omsetning 2007 som er noe lavere enn det som ble oppnådd i 2006, mens resultatet forventes å bli på samme nivå. Styret påpeker dog at det som alltid er stor usikkerhet knyttet til vurderingen av de framtidige forhold. Disponering av årsresultatet Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Avsettes til utbytte kr Overført fra annen kapital kr Sum disponert kr Kongsberg den Selskapets frie egenkapital var ved utgangen av 2006 kr Styre og administrasjon Selskapets styre ledes av Raimo Makkonen, og består i tillegg av Pentti Jähi, Tom Nysted, Leif Klevan, Ingrid Austlid Rise og Torbjørn Løwer, hvorav de to sistnevnte er valgt av og blant de ansatte. Selskapet ledes av administrerende direktør Magne Flågan. 6 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 7

5 Regnskap Resultatregnskap Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Endring beh. via og feridigvarer Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktløy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Dispnering av årsresultatet Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmilder Varer Fordringer Kundefordringer 6, Kundefordringer i samme konsern 6, Andre fordringer 6, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omlløpsmidler Sum eiendeler Regnskap Regnskap 9

6 Balanse Egenkapital og Gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (100 aksjer á kr ) 9, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Gevinst ved salg av driftsmidler Betalbar skatt Ordinære avskrivinger Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld i samme konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Kongsberg den Regnskap Regnskap 11

7 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Varer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Sum Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser; lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Pensjon livrente Annen godtgjørelse Sum Dersom det oppstår en situasjon som medfører at styret for Myntverket krever at daglig leder fratrer sin stilling, vil dette utløse en etterlønn i 12 mnd. Lønnen tilsvarer årslønnen på fratredelsestidspunktet. Revisjonshonorar Kostnadsført revisjonshonorar i 2006 fordeler seg på følgende måte: Lovpålagt revisjon kr Skatte og avgiftsbistand kr Andre tjenester utgjør kr Merverdiavgiften er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 12 Noter Noter 13

8 Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Note 5 Varige driftsmidler Pensjonskostnader Sikrede Usikrede Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening /- Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen /- Avkastning pensjonsmidler /- Resultatførte planavvik/estimatendringer /- Arbeidsgiveravgift = Brutto pensjonskostnad Overføring AFP, Navoordning = Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse sikrede Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering = Beregnede pensjonsforpliktelser /- Pensjonsmidler (til markedsverdi) /- Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring /- Arbeidsgiveravgift = Netto pensjons(forpliktelse)/midler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy og transportmidler Tomter og bygninger Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 5 år 3 5 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Immaterielle einedeler Ervervsår Levetid Kostpris Årets avskrivninger Sum Nedskrevet verdi pr Lisenser etc. 2002/03/04/06 3 år Pensjonsforpliktelser usikrede Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering = Beregnede pensjonsforpliktelser /- Pensjonsmidler (til markedsverdi) /- Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring /- Arbeidsgiveravgift = Netto pensjonsforpliktelse Samlede pensjons(forpliktelser)/midler Note 6 Kundefordringer Kundefordringer Kundefordringer i samme konsern Delkrederavsetning Andre fordringer Netto kundefordringer Alle tall er i TNOK Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 37 personer samt førtidspensjonerte på AFP ordning. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 % Forventet lønnsregulering 3,0 % 4,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 6,0 % G-regulering/regulering av pensjon under utbetaling 2,5 % 3,8 % Forventet uttaksprosent AFP- ordningen 40,0 % 40,0 % Forventet turnover år avtagende fra 8 %, 0 % etter 50 år. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Norges Banks Pensjonskasse. I tillegg har selskapet en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) samt to ansatte på innskuddsbasert pensjonsordning i Vital. Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v Fordring konsernselskap Kortsiktig fordring Kundefordring i konsern Gjeld til foretak i samme konsern Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen korts. gjeld Noter Noter 15

9 Note 8 Skatt Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Beregning av utsatt skatt Endring Skattereduserende midlertidige forskjeller som kan utlignes Kundefordringer Driftsmidler Varebeholdning Pensjoner Avsetning etter GRS Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført Aksjekapital pr Eierstruktur Antall aksjer Eierandel Samlerhuset Norge AS % Mint of Finland Ltd % Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28 % Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik Ordinært resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Grunnlag betalbar skatt Beregnet betalbar skatt (28 %) Note 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skattefordel Årets totale skattekostnad Note 9 Egenkapital Aksjekapital Innskutt annen EK Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Utbytte Egenkapital Noter Noter 17

10 Revisors beretning Del 2 Mynt Myntsett Medaljer Numismatiske produkter 18 Revisors beretning

11 Mynt og myntsett Medaljer og andre numismatiske produkter Mynt i spesialemballasje Norges Bank deltok i feiringen av Ibsen-året 2006 ved å utgi en 20-krone med spesialpreg i anledning av hundreårsmarkeringen av Norges mest kjente forfatters bortgang. Etter William Shakespeare er Henrik Ibsen den dramatiker som er mest oppført gjennom tidene, og han er fremdeles like aktuell hundre år etter sin død. Myntens revers viser Henrik Ibsen gående i helfigur, samt hans signatur. Advers har portrett av Kong Harald V. I likhet med tidligere år utga Myntverket i kronen i brilliant kvalitet i et begrenset opplag. Kunstner, revers: Nina Sundbye Kunstner, advers: Ingrid Austlid Rise Kvalitet: Brilliant usirkulert Legering: 81Cu 10Zn 9Ni Diameter: 27,50 mm Tykkelse: 2,20 mm Vekt: 9,90 g Rand: Glatt Opplag eksemplarer Proofsett Eksklusiv Proofsett Eksklusiv 2006 ble utgitt i et begrenset antall på 500 nummererte sett. I tillegg til Norges fem sirkulasjonsmynter i proofkvalitet inneholder Proofsett Eksklusiv for første gang en medalje i edelmetallet platina som settets hovedfokus. Settet leveres i et eksklusivt treskrin med nummerert sølvplate og ekthetssertifikat. Platinamedaljen Tema: Ibsen jubileumsmedalje advers Kunstner: Rune Myklebust Tofte Legering: 999Pt Kvalitet: Proof Diameter: 14,00 mm Vekt: 3,295 g Myntsett Proof 2006 Proofsettet for 2006 ble utgitt i et opplag på sett. Kroningssettet I anledning av 100-årsmarkeringen for kroningen av kong Haakon VII og dronning Maud utga Det Norske Myntverket et myntsett preget på selve hundreårsdagen, den 22. juni Settet inneholder Norges fem standard sirkulasjonsmynter fra jubileumsåret 2006, hvor både 20-kronen og for første gang 10-kronen er preget i Brilliant kvalitet (BU). I tillegg kommer settet med en nypregning i sølv av den originale kroningsmedaljen fra 1906, belagt med ekte fingull. Settet leveres med ekthetssertifikat i et spesiallaget treskrin. Opplag: nummererte sett. Mynt i rull Sett med originalruller fra Det Norske Myntverket inneholdende en rull av alle typer norsk sirkulasjonsmynt utgitt i løpet av året ble fremstilt også i Barnets myntsett Dette myntsettet inneholder Norges regulære sirkulerende mynter, samt medaljen «Barn i kurv» modellert av Ivar Throndsen tidlig på 1900 tallet. Medaljens revers kan graveres med opptil 20 tegn og omslaget har egne områder hvor man kan notere alle viktige begivenheter i barnets første leveår. Opplaget i 2006 var på 800 eksemplarer. Myntsett UNC 2006 De årlige settene med norske mynter inneholder årets mynter i usirkulert kvalitet. Myntsettet for 2006 inneholder 20-kronen for Henrik Ibsen og ble utgitt i et opplag på eksemplarer i klassisk utgave (hardplast) og i eksemplarer i souvenirutgave. Kong Haakon VII var den siste kongen som ble kronet i Norge. Seremonien foregikk i Nidarosdomen 22. juni 1906, og var et symbol på det selvstendige Norge og det nye monarkiet. Souvenirsettets emballasje forteller historien om Nidarosdomen og kroningen med norsk og engelsk tekst og historiske bilder. Ibsen-medaljen 2006 I forbindelse med at Norges Bank utga en 20-krone for å markere Ibsenåret, utga Myntverket i samarbeid med Samlerhuset et medaljesett i samme anledning. Settet inneholder en rund medalje med karakteristisk Ibsenportrett og motiv hentet fra Peer Gynt. Denne medaljen ble designet av Rune Mykebust Tofte. I tillegg videreutviklet Myntverkets formgiver, Ingrid Austlid Rise, en firkantet portrettmedalje designet av kunstneren Rudolf Brun i Medaljen ble pakket i et eget etui sammen med en 20-krone Ibsen i proofkvalitet. Kroningsjubileet I forbindelse med 100-års markeringen av monarkiet i Norge utga Myntvearket en medalje i 1 kilo rent sølv belagt med gull. Medaljen er opprinnelig designet av Ivar Throndsen, men er videreutviklet av formgiver Ingrid Austlid Rise. 20 Mynt og myntsett 21

12 Norges numismatiske historie I 2002 introduserte Myntverket en ny serie som fokuserer på Norges numismatiske historie. Den niende og tiende utgaven ble utgitt våren og høsten 2006 og het St. Olavs Ordenskjede og Sølvskatten. St. Olavs Ordenskjede St. Olavs Orden ble stiftet av Kong Oscar I i 1847 og er Norges høyeste sivile utmerkelse. Ordenen er oppkalt etter Olav den hellige og tildeles nordmenn som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten». Ordenen er brukt som motiv på elleve forskjellige mynter siden tokronen for unionsoppløsningen ble utgitt i 1906, med dagens sirkulerende femkrone som den foreløpig siste i rekken Dette settet inneholder de tre mest kjente sirkulasjonsmyntene med St. Olavs Ordenskjede som motiv; 1 krone , 5-krone 1998, 10-krone ved Myntverket, Jan Erik Johansen, designet rekkverket til den nye brua og Det Norske Myntverket laget skalamodellene av myntene og medaljene. Utvalget av de i alt 65 myntene og medaljene representerer fire hundreår i landets historie, med de fleste kongene representert, i tillegg til blant annet Sølvverkets hundreårsjubileum og Kongsberg bys 300-årsjubileum. Originalmynt- og modeller ble utlånt fra Norges Banks samling og dannet grunnlag for de ferdige produktene som ble fremstilt i Myntverkets høyhastighets fresemaskin. Sølvskatten Dette er det siste settet i serien om Norges Mynthistorie og inneholder 5-kronen fra 1991 som feiret Norges Banks 175-årsjubileum, samt advers- og reverskopier av Carl XIV Johans speciedaler fra Innkrevingen av sølvskatten startet i 1817 for å finansiere opprettelsen av Norges Bank året før, og var en formuesskatt hvor alle jordeiere betalte skatt i forhold til eiendommens verdi. Mange måtte gi fra seg arvegods og gamle sølvgjenstander til nedsmelting, fordi staten trengte et grunnfond i edelt metall for å garantere verdien av det nye pengesystemet. De første speciedalerne på nærmere 25 år ble utgitt i 1819, og disse myntene inneholdt nedsmeltet metall fra Sølvskatten. Brumodeller Den 16. november 2006 var det gjenåpning av Nybrua og lyssetting av fossen på Kongsberg. Tidligere direktør 22 Medaljer og andre numismatiske produkter

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer