Prospekt. Verdipapirfondet Eika Pensjon. Fondets stiftelsesdato: 21. januar Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Verdipapirfondet Eika Pensjon. Fondets stiftelsesdato: 21. januar 2010. Organisasjonsnummer: 993 990 949"

Transkript

1 Prospekt Verdipapirfondet Eika Pensjon Fondets stiftelsesdato: 21. januar 2010 Organisasjonsnummer: B etegnelse: Internasjonalt kombinasjonsfo nd

2 1. FORMÅL Eika Pensjon er et kombinasjonsfond som investerer i verdipapirfondsandeler i norske og internasjonale aksje-, kombinasjons- og rentefond. Fondets finansielle målsetning er over tid å gi andelseier best mulig avkastning etter kostnader i forhold til fondets risiko. 2. INVESTERINGER Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks som består av 20 % global renteindeks (Lehman Global Aggregate) og 80 % aksjeindekser (40 % -poeng Morgan Stanley Capital International World Index, 20 %-poeng nordisk indeks VINX Benchmark Cap NOK Net Index og 20 %-poeng Oslo Børs Hovedindeks.) Eika Pensjon er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond med et fleksibelt investeringsmandat. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet i all hovedsak investerer i en kombinasjon av globale, nordiske og norske aksjefond, samt globale og norske rentefond. Fondet kan plassere inntil 20% i andre finansielle instrumenter. Fondet er et aktivt forvaltet fond, noe som vil si at fondets investeringer til tider kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Fondet kan handle med derivater, hovedsakelig i form av futures på egenkapitalindekser, renteindekser og statsrentepapirer, blant annet med det formål å flytte fondets eksponering fra ett marked til et annet. Investeringsmandatet til fondet innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i norske UCITS og norske non UCITS fond samt utenlandske UCITS fond. Fondet kan i tillegg plassere fondets midler i non ucits børshandlede fond (Exchange Traded Funds(ETF)), forutsatt at vilkårene i vpfl. 6-2 annet ledd nr. 1 til 3 er oppfylt. Slike non UCITS børshandlede fond må i tillegg oppfylle vilkårene om indeksfond, herunder kravene til indeks og risikospredning. Fondet vil søke å oppnå ønsket eksponering gjennom plassering i verdipapirfond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS, samt gjennom direkte plasseringer i eksterne fond og andre finansielle instrumenter. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med mellom 70 og 90 prosent av forvaltningskapitalen i aksjefond og mellom 10 og 30 % i rentefond, og dermed ikke i andre finansielle instrument enn fondsandeler. Forvaltningsselskapet kan foreta allokering mellom aktivaklasser, regioner og finansielle instrumenter basert innenfor fondets angitte rammer. Forvaltningsselskapet kan skape den angitte eksponering gjennom sammensetning av ulike fond med hensyn til region-, sektor- eller bransjekombinasjoner. Forvaltningsselskapet kan ved ekstraordinære markedssituasjoner fravike normalrammen for fordeling mellom aksje- og rentefond, samt i slike situasjoner investere direkte i andre finansielle instrumenter inkludert overnevnte derivater. Fondet har også tillatelse til kun å investere i ett underfond. Fondets midler kan i tillegg til innskudd i kredittinstitusjon plasseres i finansielle instrument som omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater. Inntil 10 % av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapir. Derivater benyttes for å oppfylle fondets investeringsmål. Øvrige formål med derivatplasseringer kan være risikostyring, eller effektivisering av porteføljeforvaltningen. Forventet risiko på fondets samlede verdipapirportefølje som følge av derivatplasseringer, vil forbli uendret. Fondet er et nasjonalt fond med særskilt investeringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 angitt i 6-6, 6-7 for verdipapirfondsandeler, 6-9. Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl 4-9 første ledd og 4-12 første ledd. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å være et fond med en begrenset krets av innskytere, jfr vpfl 7-1, ledd (5), og tilbys kun til kunder av selskapets pensjonsprodukter.

3 Fondet er klassifisert som Internasjonalt kombinasjonsfond i henhold til bransjestandard gitt av Verdipapirfondenes Forening. 3. RISIKO Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets modifiserte durasjon vil normalt være i intervallet fra 1 til 10. Fondet vil normalt investere i rentefond som har lav eller middels kredittrisiko, men kan investere inntil 5 %-poeng av fondet i rentefond med høy kredittrisiko. Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene forbli uendret eller reduseres. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Total eksponering beregnes på basis av deltajusterte verdier og tar hensyn til forpliktelser knyttet til derivatene. Fondet er et kombinasjonsfond og kjennetegnes typisk av middels svingningsrisiko (volatilitet). Fondets risikoprofil er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon (KID) 4. VEDTEKTER Vedtektene for verdipapirfondet Eika Pensjon kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet samt på forvaltningsselskapets nettsider eika.no. Vedtektene er inntatt som vedlegg til fondets prospekt. 5. REGNSKAP Fondet følger et normalt regnskapsår og regnskapet avsluttes pr hvert år. 6. FONDETS REVISOR Navn: Deloitte AS, Andresse: Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo Hovedvirksomhet: Revisjonsvirksomhet Organisasjonsnummer: FONDETS DEPOTMOTTAKER Navn: Danske Bank Besøksadresse: Søndre gate 15, 7011 TRONDHEIM Postadresse: Postboks 4700, 7466 TRONDHEIM Hovedvirksomhet: Bank Organisasjonsnr.:

4 8. FONDETS ANDELSEIERREGISTER Andelseierregisteret føres av: Navn: Besøksadresse: Parkveien 61, 0254 OSLO Postadresse: Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO Organisasjonsnr.: HVA KARAKTERISERER EN VERDIPAPIRFONDSANDEL? En verdipapirfondsandel karakteristika: "Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseier plikter ikke å gjøre ytterligere innskudd i fondet." 10. AVVIKLING/OVERFØRING TIL ANDRE Forvaltningen av verdipapirfondet kan overføres til et annet forvaltningsselskap i henhold til bestemmelser gitt i verdipapirfondsloven 4-2. Forvaltningsselskapet kan søke om å avvikle et verdipapirfond. Avviklingen krever tillatelse fra Finanstilsynet i henhold til bestemmelser gitt i verdipapirfondsloven INFORMASJON TIL FONDETS ANDELSEIERE Opplysninger om andelsverdien offentliggjøres normalt hver børsdag via Oslo Børs ASA til en rekke norske aviser, Tekst-TV og nettsteder. Fondsrapporter: Revidert årsregnskap og årsberetning avlegges og offentliggjøres innen utløpet av februar året etter regnskapsåret. Ved halvårsskiftet avlegges delårsrapport med porteføljeoversikt for fondet. Halvårsrapporten offentliggjøres senest to måneder etter periodens utløp. Samtlige periodiske rapporter finnes på selskapets nettsider eika.no. Beholdningsoversikter: VPS sender i løpet av januar ut årsoppgaver til bruk ved selvangivelsen. Andelseiere som har innløst sine andeler i løpet av fjoråret, vil motta en egen realisasjonsoppgave fra VPS innen utgangen av februar påfølgende år. Informasjon om andelseiers beholdning i fondet, verdi og avkastning i perioden, sendes pr utløpet av hvert halvår. Informasjon oversendes av VPS innen en måned etter periodens utløp.

5 12. HVORDAN BEREGNES ANDELSVERDIEN? Grunnlaget for beregningen av verdien av andelene er markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader herunder latent skatteansvar. Andelsverdien skal kunngjøres 5 ganger i uken, normalt hver børsdag. Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon. 13. SALGSSTEDER Fondsandeler vil bli solgt gjennom forvaltningsselskapet og tilbys kun kunder innen selskapets pensjonsprodukter, 14. GJELDENDE SKATTEREGLER Informasjonen gitt nedenfor innebærer ingen skatterådgivning. Eksisterende og potensielle andelseiere bør konsultere egne skatterådgivere i forhold til beskatning av sine investeringer i fondet. Regler og praksis på skatterettens område er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endringer i fremtiden. Skatteregler for fondet: Fondet er fritatt for skatteplikt på gevinst ved realisasjon av aksjer og tilsvarende er tap ikke fradragsberettiget. Utbytte fra selskap som omfattes av fritaksmetoden er ikke skattepliktig for fondet. Likevel er 3 % av mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØS skattepliktig og inngår i fondets skattegrunnlag. Utbytte fra selskap som ikke omfattes av fritaksmetoden er skattepliktig med 27 %. Derivater beskattes tilsvarende som aksjer dersom aksjer er det underliggende objekt. I alle andre tilfeller er realisasjon av derivater fradragsberettiget/skattepliktig. Kildeskatt trukket i utlandet kan i henhold til skatteavtale og intern rett kreves kreditert mot skatt betalt i Norge dersom utbyttet også er skattepliktig i Norge. Dersom det i henhold til utenlandsk intern rett er trukket mer i kildeskatt enn satsen i den aktuelle skatteavtale, kan dette beløpet kreves refundert i utlandet. Endelig betalt kildeskatt som det ikke kreves refusjon for kan kreves fratrukket som en fradragsberettiget kostnad. Dette gjelder ikke dersom utbyttet er omfattet av fritaksmetoden. Netto renteinntekter, herunder realiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer, skattlegges med 27 %. Sikringsinstrumenter med total korrelasjon (verdi, beløp, tid) med det underliggende objekt kan etter det ulovfestede sikringsinstitutt l tidfestes integrert med det underliggende objekt. Fondet har fradrag for kostnader til depotmottaker og til forvaltningsselskapet. Fondet er fritatt for formuesskatt. Skatteregler for fondets andelseiere: Fondet tilbys kun kunder av pensjonsproduktene som tilbys av Eika Kapitalforvaltning og selskapets samarbeidspartnere. Dette medfører at andelseiere i dette fondet er underlagt andre skatteregler enn ved investeringer i frie fond. Skattemessig formue: Fysiske andelseiere betaler ikke formueskatt av innskudd i fondet. Utbetalinger fra fondet; Ut fra dagens skatteregler betales pensjonsskatt på utbetalinger fra fondet.

6 15. FONDETS AVKASTNING Historisk avkastning pr ,0 % 25,0 % 26,4 % 20,0 % 15,0 % 14,1 % 13,6 % 13,4 % 10,0 % 5,0 % 6,3 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -11,1 % Siste 6 mnd. Annualisert avkastning pr ,0 % 14,0 % 13,7 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Siste 4 år Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning vil være avhengig av bl.a. markedets utvikling, fondets risikoprofil og provisjoner, samt forvaltningsselskapets dyktighet som forvalter. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år og den realiserte gevinst eller tap ved å investere i fondsandeler vil avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Avkastningshistorikken inkluderer ikke oppstartsåret dersom dette ikke er et helt år.

7 16. TEGNING OG INNLØSNING AV ANDELER Fondet mottar kapitalinnskudd fra en begrenset krets av innskytere som er kunder av pensjonsprodukter formidlet av og selskapets samarbeidspartner. Tegning av andeler skjer ved at det gis en engangsfullmakt til Eika Kapitalforvaltning om å belaste kundens bankkonto eventuelt overføre beløpet til fondets konto. Antall kjøpte andeler beregnes til den tegningskurs som fastsettes den dagen pengene overføres fondets bankkonto. Innløsning av andeler skjer normalt til fondets kurs beregnet ved første verdifastsettelse av fondet etter at forvaltningsselskapet har mottatt skriftlig signert melding om innløsning sammen med kopi av legitimasjon. Innløsningsanmodninger mottatt før kl skal normalt gis kurs beregnet ved verdifastsettelse av fondet samme dag. Utbetaling skjer normalt fra forvaltningsselskapet innen 3 bankdager etter innløsningsdag, og senest innen 14 dager etter mottatt krav om innløsning. Ved stengning av børs eller ved lignende forhold kan forvaltningsselskapet i samråd med Finanstilsynet suspendere innløsningsretten. I henhold til vpfl 4-12 kan man også i unntakstilfeller, når hensynet til andelseierne tilsier det, utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskravet helt eller delvis etter tillatelse gitt av Finanstilsynet. Bekreftelse på tegning og innløsning av andeler sendes andelseieren via Pensjonsleverandøren for tiden Danica Pensjonsforsikring AS. Pensjonsleverandørens andeler i fondet registreres i Verdipapirsentralen, Biskop Gunnerus' gate 14 A, 0185 Oslo. 17. FORVALTNINGSSELSKAPETS PROVISJONER Forvaltningsgodtgjørelse: 1,25 % p.a. (inklusiv underfond) Tegningsgebyr: Inntil 2,0 % Innløsningsgebyr: Inntil 0,50 % Bytte av fond: 0,0 % Forvaltningsselskapet kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 5 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Eika Kapitalforvaltnings forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Eventuell returprovisjon mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, skal tilføres fondet eller anses som forvaltningsgodtgjørelse for. Dersom returprovisjonen tilføres forvaltningsselskapet skal den i så fall inkluderes i forvaltnings-provisjonen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 1,25 prosent pro anno. Dersom forvaltningsselskapet utelukkende plasserer verdipapirfondets midler i underfond forvaltet av selskapet selv, vil maksimal belastet forvaltningsprovisjon utgjøre 1,25 pro anno for hoved- og underfond. Fast forvaltningsgodtgjørelsen avregnes kvartalsvis. 18. KOSTNADER SOM BELASTES FONDET Forvaltningsgodtgjørelsen skal dekke alle kostnader ved verdipapirfondsforvaltningen. Likevel kan transaksjonskostnader knyttet til fondets plasseringer, betaling av skatt, renter på evt. låneopptak i hht vpfl 6-10 og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, belastes fondet. Sistenevnte kostnader kan kun belastes fondet etter vedtak i forvaltningsselskapets styre hvor et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene stemmer for en slik beslutning.

8 Utenlandske underfond kan også belastes kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonskostnader med videre. Disse kostnadene utgjør maksimalt 5 % pro anno. 19. MINSTEBELØP VED TEGNING Første kursdag: Hver andel i fondet er pålydende Kr ,- Minsteinnskudd: ingen Minsteinnskudd spareavtale: Ikke tillatt 20. ANGRERETT Angrerett ved fjernsalg i henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond. 20. VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV EIKA KAPITALFORVALTNING AS Eika Alpha Nordisk aksjefond Eika Balansert Internasjonalt kombinasjonsfond Eika Global Globalt aksjefond Eika Norden Nordisk aksjefond Eika Norge Norsk aksjefond Eika Kreditt Andre rentefond Eika Obligasjon Obligasjonsfond 2-4 Eika Pengemarked Pengemarkedsfond Eika Pensjon Internasjonalt kombinasjonsfond Eika Likviditet Pengemarkedsfond Eika Spar Internasjonalt aksjefond Eika Sparebank Pengemarkedsfond Eika Utbytte Bransjefond finans aksjefond

9 21. FORVALTNINGSSELSKAPET Navn: Adresse: Parkveien 61, Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO Organisasjonsnr.: Stiftelsesdato: 30. november 1997 Godkjenning: Selskapet fikk tillatelse til å drive fondsfondsforvaltning ved Finanstilsynets vedtak av 16. februar Aksjekapital: Kr ,- fullt innbetalt. Aksjonærer: Selskapet eies 100 % av Eika Gruppen AS, org.nr Eika Gruppen AS eies av uavhengige sparebanker og OBOS. Styrets leder: Nestleder: Styrets medlemmer: Øivind Solvang Niels Juels Gate OSLO Audun Bø Ingierkollveien Kolbotn Steinar Simonsen Jarveien Jar Selvstendig næringsdrivende Konserndirektør Produkt og marked, Eika Gruppen AS Konserndirektør IT Eika Gruppen AS Alexander Miller Andelseiervalgt Planetveien 10 B Direktør Frontline Corporate Services 0779 Oslo Ltd Kenneth Andersen Søndre vei Nesøya Andelseiervalgt CEO, Home Capital AS Varamedlemmer: Sverre Vigleik Kaarbøe Konserndirektør Økonomi og Finans, Smedveien 1 B Eika Gruppen AS 1344 HASLUM Kjell Reidar Hannevik Charlotte Andersens V. 9 B 0374 OSLO Øivind Gaarder Ulsvad JAREN Juridisk Direktør Eika Gruppen AS Konsernsjef Jernbanepersonalets Bank og Forsikring AS (Andelseiervalgt) Styrehonorar: Styrets formann kr Styrets medlemmer: kr Varamedlem: kr per møte. Adm. direktør: Bjørn Slåtto, Bernt Knudsens vei 55 A, 1152 OSLO Adm. direktør innehar en lønn på kr. 1,9 mill pr. år, samt en variabel godtgjørelse iht forskrift om godtgjørelsesordninger for forvaltningsselskap for verdipapirfond Selskapets revisor Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

10 Dette prospekt er utarbeidet i henhold til Lov om verdipapirfond og tilhørende forskrift. Styret i Eika Kapitalforvaltning bekrefter at opplysninger som fremkommer, så langt de kjenner til, er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Dette prospektet gjelder fra 30. juni 2015 Styret i (sign.)