Prospekt. Verdipapirfondet Eika Likviditet. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 8. j u n i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Verdipapirfondet Eika Likviditet. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 8. j u n i 2 0 0 8"

Transkript

1 Prospekt Verdipapirfondet Eika Likviditet F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 8. j u n i O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : B e t e g n e l s e : P e n g e m a r k e d s f o n d

2 1. FORMÅL Eika Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i verdipapir med kort rentebinding. Fondets finansielle målsetning er over tid å gi andelseier best mulig avkastning etter kostnader i forhold til fondets risiko. 2. INVESTERINGSMÅL Fondets referanseindeks er ST1X. investerer fondets midler i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon. Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater utstedt av utstedere innenfor EØS og USA. De finansielle instrumentene skal være denominert i norske kroner (NOK), svenske kroner (SEK), danske kroner (DKK), britiske pund (GBP), sveitsiske franc (CHF), amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR). Fondet kan investere i verdipapir som er godkjent for pantsetting i Norges Bank, eller papirer som oppfyller de til enhver tid gjeldende kravene for pantsettelse i Norges Bank. Fondets investeringer i annen valuta enn norske kroner skal valutasikres til norske kroner. Gjennomsnittlig risikovekt for fondets finansielle instrumenter blir beregnet ved vektet gjennomsnittlig BIS risikovekt basert på markedsverdi og finnes pr utgangen av måneden på selskapets nettsider eika.no. Fondets innehav kan oversendes andelseier på forespørsel. Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6, og tilhørende forskrift, samt bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl 4-9 første ledd og 4-12 første ledd. Fondets midler kan i tillegg til innskudd i kredittinstitusjoner plasseres i finansielle instrument som omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og derivater. Inntil 10 % av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer. Fondets totale eksponering knyttet til derivater og øvrige plasseringer i finansielle instrumenter skal ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital Fondets totale eksponering knyttet til derivater beregnes etter en forpliktelsesmodell. Total eksponering beregnes på basis av deltajusterte verdier og tar hensyn til forpliktelser knyttet til derivatene. Fondet er klassifisert som «Pengemarkedsfond i henhold til bransjestandard gitt av Verdipapirfondenes Forening. 3. RISIKO Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets referanseindeks er ST1X, som består av statssertifikater med en vektet durasjon på 0,25. Renteporteføljens gjennomsnittlige durasjon skal alltid være kortere enn 1, målt som modifisert durasjon. Dette medfører at fondsavkastningen har en relativt lav rentefølsomhet. Fondets kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen og i forbindelse med styring av fondets risiko. Hvis fondet plasserer i verdipapirer nominert i en annen valuta enn norske kroner, skal denne valutarisikoen elimineres gjennom bruk av valutaterminer.. Forventet risiko på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene forbli uendret Verdipapirfondet kan ikke oppta lån eller låne ut finansielle instrumenter

3 Fondet er et pengemarkedsfond og kjennetegnes typisk av relativt lav svingningsrisiko (volatilitet). Fondets risikoprofil er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon (KIID). 4. VEDTEKTER Vedtektene for verdipapirfondet Eika Likviditet kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet samt på selskapets nettsider eika.no. Vedtektene er inntatt som vedlegg til fondets prospekt. 5. REGNSKAP Fondet følger normalt regnskapsår og regnskapet avsluttes pr hvert år. 6. FONDETS REVISOR Navn: Deloitte AS, Andresse: Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo Hovedvirksomhet: Revisjonsvirksomhet Organisasjonsnummer: FONDETS DEPOTMOTTAKER Navn: DNB Bank ASA Adresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO Postadresse: Postboks 1600, Sentrum, 0021 OSLO Hovedvirksomhet: Bank Organisasjonsnr.: FONDETS ANDELSEIERREGISTER Andelseierregisteret føres av: Navn: Besøksadresse: Parkveien 61, 0254 OSLO Postadresse: Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO Organisasjonsnr.: HVA KARAKTERISERER EN VERDIPAPIRFONDSANDEL? En verdipapirfondsandel karakteristika: "Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseier plikter ikke å gjøre ytterligere innskudd i fondet."

4 10. AVVIKLING/OVERFØRING TIL ANDRE Forvaltningen av fondet kan overføres til andre fondsforvaltningsselskap eller avvikles i henhold til bestemmelser gitt i verdipapirfondsloven 4-2. Forvaltningsselskapet kan søke om å avvikle et verdipapirfond. Avviklingen krever tillatelse fra Finanstilsynet i henhold til bestemmelser gitt i verdipapirfondsloven INFORMASJON TIL FONDETS ANDELSEIERE Opplysninger om andelsverdien offentliggjøres normalt hver børsdag via Oslo Børs ASA til en rekke norske aviser, Tekst-TV og nettsteder. Fondsrapporter: Revidert årsregnskap og årsberetning avlegges og offentliggjøres innen utløpet av februar året etter regnskapsåret. Ved halvårsskiftet avlegges delårsrapport med porteføljeoversikt for fondet. Halvårsrapporten offentliggjøres senest to måneder etter periodens utløp. Samtlige periodiske rapporter finnes på selskapets nettsider eika.no. Beholdningsoversikter: VPS sender i løpet av januar ut årsoppgaver til bruk ved selvangivelsen. Andelseiere som har innløst sine andeler i løpet av fjoråret, vil motta en egen realisasjonsoppgave fra VPS innen utgangen av februar påfølgende år. Informasjon om andelseiers beholdning i fondet, verdi og avkastning i perioden, sendes pr utløpet av hvert halvår. Informasjon oversendes av VPS innen en måned etter periodens utløp. 12. HVORDAN BEREGNES ANDELSVERDIEN? Grunnlaget for beregningen av verdien av andelene er markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter fratrukket gjeld og påløpte ikkeforfalte kostnader. Andelsverdien skal kunngjøres minst 1 gang i ukenkunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon, og skjer normalt hver børsdag. 13. SALGSSTEDER Fondsandeler vil bli solgt gjennom forvaltningsselskapet, i tillegg til en rekke distributører over hele landet.. Oppdatert liste over autoriserte distributører finnes på selskapets nettsider eika.no. 14. GJELDENDE SKATTEREGLER Informasjonen gitt nedenfor er ikke uttømmende og innebærer ingen skatterådgivning. Eksisterende og potensielle andelseiere bør konsultere egne skatterådgivere i forhold til beskatning av sine investeringer i fondet. Regler og praksis på skatterettens område er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endringer i fremtiden.

5 Våre rentefond utdeler fondets skattepliktige overskudd til andelseierne som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31. desember i form av nye andeler i fondet. Skatteregler for fondet: Fondets netto inntekter, unntatt urealiserte kursgevinster, beskattes med 27 %. Fondet får fradrag for utdeling til andelseiere. Fondet vil normalt ikke betale skatt, da det normalt ikke har positivt skattemessig resultat etter utdelinger. Andelseiere skattemessig hjemmehørende i Norge gjelder både fysiske og juridiske andelseiere: Utdeling fra rentefond skattlegges som kapitalinntekt med 27 %. Kursgevinst ved realisasjon vil beskattes med 27 %. Tap er fradragsberettiget. Realisasjon av andeler skal behandles etter først inn, først ut prinsippet. Flytting mellom fond blir ansett som en realisasjon av andelen. Kursverdien av andel i rentefond inngår i beregningsgrunnlag for beskatning av formue med 100 % av markedsverdien pr. 31. desember hvert år. Dette gjelder kun for andelseiere som er skattepliktige for formue. Utenlandske andelseiere: Det foretas ingen markedsføring av fondet utover Norges grenser 15. FONDETS AVKASTNING Historisk avkastning pr ,0 % 2,5 % 2,3 % 2,8 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % Siste 6 mnd.

6 Annualisert avkastning pr ,3 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % Siste 3 år Siste 5 år Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning vil være avhengig av bl.a. markedets utvikling, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningsselskapets dyktighet som forvalter. Avkastningen kan variere innenfor et år og den realiserte gevinst eller tap ved å investere i fondsandeler vil avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Avkastningshistorikken inkluderer ikke oppstartsåret dersom dette ikke er et helt år. 16. TEGNING OG INNLØSNING AV ANDELER Tegning av andeler skjer ved at det gis en engangsfullmakt til om å belaste kundens/ andelseierens konto eller overføring til fondets bankkonto. Antall kjøpte andeler beregnes til den tegningskurs som fastsettes den dagen pengene valuteres fondets bankkonto. Innløsning av andeler skjer normalt til fondets kurs beregnet ved første verdifastsettelse av fondet etter at forvaltningsselskapet har mottatt skriftlig signert melding om innløsning sammen med kopi av legitimasjon. Innløsningsanmodninger mottatt før kl skal normalt gis kurs beregnet ved verdifastsettelse av fondet samme dag. Utbetaling skjer normalt fra forvaltningsselskapet innen 3 bankdager etter innløsningsdag, og senest innen 14 dager etter mottatt krav om innløsning, ref vpfl Ved stengning av børs eller ved lignende forhold kan forvaltningsselskapet i samråd med Finanstilsynet suspendere innløsningsretten. I henhold til vpfl 4-12 kan man også i unntakstilfeller, når hensynet til andelseierne tilsier det, utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskravet helt eller delvis etter tillatelse gitt av Finanstilsynet. Bekreftelse på tegning og innløsning av andeler sendes andelseieren fra Verdipapirsentralen (VPS) så snart transaksjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondsforskriften Andelene i fondet registreres i Verdipapirsentralen, Biskop Gunnerus' gate 14 A, 0185 Oslo.

7 17. FORVALTNINGSSELSKAPETS PROVISJONER Forvaltningsgodtgjørelse: Inntil 0,3 % p.a. Tegningsgebyr: 0,0 % av investert beløp. Innløsningsgebyr: 0,0 % av uttaksbeløpet Bytte av fond: 0,0 % Fast forvaltningsgodtgjørelsen avregnes kvartalsvis. 18. KOSTNADER SOM BELASTES FONDET Forvaltningsgodtgjørelsen skal dekke alle kostnader ved verdipapirfondsforvaltningen. Likevel kan transaksjonskostnader knyttet til fondets plasseringer, betaling av skatt, renter på evt. låneopptak i hht vpfl 6-10 og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, belastes fondet. Sistnevnte kostnader kan kun belastes fondet etter vedtak i forvaltningsselskapets styre hvor et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene stemmer for en slik beslutning. 19. MINSTEBELØP VED TEGNING Hver andel i fondet er pålydende kr ,- Minsteinnskudd: Kr ,- Minsteinnskudd spareavtale: Ikke tillatt. 20. ANGRERETT Angrerett ved fjernsalg i henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond. 21. VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV EIKA KAPITALFORVALTNING AS Eika Alpha Nordisk aksjefond Eika Balansert Internasjonalt kombinasjonsfond Eika Global Globalt aksjefond Eika Norden Nordisk aksjefond Eika Norge Norsk aksjefond Eika Kreditt Andre rentefond Eika Obligasjon Obligasjonsfond 2-4 Eika Pengemarked Pengemarkedsfond Eika Pensjon Internasjonalt kombinasjonsfond Eika Likviditet Pengemarkedsfond Eika Spar Internasjonalt aksjefond Eika Sparebank Pengemarkedsfond Eika Utbytte Bransjefond finans aksjefond

8 22. FORVALTNINGSSELSKAPET Navn: Adresse: Organisasjonsnr.: Stiftelsesdato: 30. november 1997 Godkjenning: Aksjekapital: Parkveien 61, Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO Selskapet fikk tillatelse til å drive fondsfondsforvaltning ved Finanstilsynets vedtak av 16. februar Kr ,- fullt innbetalt. Aksjonærer: Selskapet eies 100 % av EIka Gruppen AS, org.nr Eika Gruppen AS eies av uavhengige sparebanker og OBOS. Styrets leder: Nestleder: Styrets medlemmer: Øivind Solvang Niels Juels Gate OSLO Audun Bø Ingierkollveien Kolbotn Steinar Simonsen Jarveien Jar Selvstendig næringsdrivende Konserndirektør Produkt og marked, Eika Gruppen AS Konserndirektør IT Eika Gruppen AS Alexander Miller Andelseiervalgt Planetveien 10 B Direktør Frontline Corporate 0779 Oslo Services Ltd Kenneth Andersen Søndre vei Nesøya Andelseiervalgt CEO, Home Capital AS Varamedlemmer: Sverre Vigleik Kaarbøe Konserndirektør Økonomi og finans, Smedveien 1 B Eika Gruppen AS 1344 Haslum Kjell Reidar Hannevik Charlotte Andersens V. 9 B 0374 OSLO Juridisk Direktør Eika Gruppen AS Øivind Gaarder Konsernsjef Jernbanepersonalets Ulsvad 31 Bank og Forsikring AS 2770 JAREN (andelseiervalgt) Styrehonorar: Styrets formann: kr Styrets medlemmer: kr Varamedlem: kr ,- per møte. Adm. direktør: Bjørn Slåtto, Bernt Knudsens vei 55 A, 1152 OSLO Adm. direktør innehar en lønn på kr. 1,9 mill pr. år, samt en variabel godtgjørelse iht forskrift om godtgjørelsesordninger for forvaltningsselskap for verdipapirfond Selskapets revisor Deloitte AS, Dronning Eufemias 14, 0191 OSLO

9 Dette prospekt er utarbeidet i henhold til Lov om verdipapirfond og tilhørende forskrift. Styret i bekrefter at opplysninger som fremkommer, så langt de kjenner til, er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Dette prospektet gjelder fra 30. juni 2015 Styret i (sign.)