MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 104/08 07/2360 REGIONALE IDRETTSANLEGG 105/08 02/981 FRAMTIDIG DRIFT AV ISBANEN PÅ ÅKRA 106/08 08/1636 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 107/08 08/112 SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER FOR ØL I BEVILLINGSPERIODEN Behandles i hovedutvalg helse- og sosial Utskrift i saken ettersendes/legges ut i møtet. 108/08 08/111 SØKNADER OM SKJENKEBEVILLINGER I BEVILLINGSPERIODEN Behandles i hovedutvalg helse- og sosial Utskrift i saken ettersendes/legges ut i møtet. 109/08 08/149 REFERATLISTA Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører Thomas Vatne formannskapssekretær

2 Sak 104/08 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 026 D11 Arkivsaksnr.: 07/2360 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 104/08 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommune garanterer for å gå inn i finansieringen av Ishall i Haugesund og Storhall/håndballhall i Tysvær med kr 2,5 millioner pr. prosjekt. Det forutsettes at anleggene gis status interkommunal anlegg ifht. spillemidler fra staten og godkjenning som regionalt anlegg fra Rogaland fylkeskommune. 2. Det opprettes en egen avtale om drift av anleggene de første 20 årene i samsvar med krav fra Kultur og kirkedepartementet, og hvor vertskommunen i en mellomavtale garanterer for driftsbalanse. 3. Det inngås separat avtale med Vindafjord, Sveio og Bokn om størrelsen på deltakelsen. Denne avtalen oversendes for behandling i Interkommunalt utvalg idrettssektoren før oversendelse til kommunene for behandling. 4. Det forutsettes at pkt 1 3 følges opp av de aktuelle kommunene 5. Finansieringen innarbeides i økonomiplan Vedtaket er gjort i henhold til kommunelovens 13. Side 2 av 34

3 Sak 104/08 SAKSFRAMSTILLING 1. Bakgrunn Forslag til saksutkast er utarbeidet av Haugesund kommune og behandles parallelt i Haugesund, Karmøy og Tysvær. Avsnittet rådmannens kommentar og konklusjoner er utarbeidet av rådmannen. Interkommunalt utvalg idrettssektoren for kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Bokn har som hovedoppgave å prioritere og foreslå bygging av interkommunale og regionale anlegg i regionen. Aktuelle regionale anlegg er nå: 1. Ishall i Haugesund 2. Motorsportanlegg på Karmøy 3. Storhall for håndball i Tysvær I møte i Haugesund mandag den 27. mai 2008 mellom Interkommunalt utvalg, ordførere og rådmenn fra medlemskommunene, ble nye regler for bygging av regionale idrettsanlegg gjennomgått. Den aktuelle bakgrunn var at det nå er 3 større anlegg som innen kort tid står klare for å bli realisert. På møtet ble det også presentert forslag til en ny fordelingsmodell for finansiering av regionale idrettsanlegg i tråd med krav fra Departement og Fylkeskommunen. Drøftinger i etterkant har gitt som konklusjon at den nye fordelingsmodellen krever både en lengre behandlings- og modningstid før den kan settes ut i livet. For å få realisert de 3 første anleggene vil vi derfor foreslå følgende kostnadsfordeling mellom de 3 aktuelle kommunene: Kommun e Anlegg Karmøy kommune Tysvær kommune Haugesund kommune Ishall Haugesund 2,5 mill. 2,5 mill. Motorsportsenter Karmøy 2,5 mill. 2,5 mill. Håndballhall Tysvær 2,5 mill. 2,5 mill. Side 3 av 34

4 Sak 104/08 2. Regionale anlegg nytteverdi Interkommunalt utvalg idrettssektoren ble etablert i 1981 og har siden dette igangsatt bygging av følgende anlegg: Fjellstøl ski- og friluftslivsanlegg Helganes motorsportssenter Tysvær kano- og kajakkanlegg Sveio golfanlegg Grunntanken som ligger bak bygging av regionale og interkommunale anlegg er at vi på tross av kommunegrenser ligger i samme region. Vi har alle behov for samme type anlegg, men samtidig er det klart at det ikke er behov for sentralanlegg i alle kommunene. Ved å gå sammen om bygging får alle deltakende kommuner eier- og bruksrettigheter til et fellesanlegg. I de fleste tilfellene holder disse anleggene en høy standard og med mulighet for å arrangere større mesterskap. Gevinsten er her åpenbar. Flere kommuner deler på utgiftene samtidig som regionen får et spesialanlegg for denne idretten. Økonomisk gir bygging av regionalanlegg større utbytte enn et kommuneanlegg. Både fra Fylkeskommunen og Departement gis det ekstra stønad ved slik bygging. Sett i forhold til rene kommunale anlegg gir regional anleggsutbygging større brukerantall, bedre inntektspotensiale og kostnadsbesparelse ved å samles om ett fellesprosjekt. Bygging av regionale anlegg gir på flere vis grunnlag for styrket samhold i regionen samtidig som totalresultatet blir et bedre tilbud til brukerne. Større arrangementer blir lagt hit og regionen høster gevinster av dette. 3. Nye regler for regional status Rogaland fylkeskommune vedtok i desember 2006 nye regler for klassifisering av regionstatus på større idrettsanlegg. (kfr. vedlegg 1). Kravene skiller seg på enkelte punkt vesentlig ut sett i forhold til tidligere regler for bygging av interkommunale anlegg i vår region. Dette angår både investerings-størrelse og driftsforpliktelser. Intensjonene i Fylket sine krav finner vi også delvis igjen i de nasjonale kravene fra Kultur- og kirkedepartementet. I Fylkessammenheng er det viktig at vi får klassifisert enkelte større idrettsanlegg som regionale fylkesanlegg. Dette har både med attraktivitet og økonomi å gjøre. Det er kjent at enkelte kommuner i sør fylket satser på å bygge store interkommunale idrettsanlegg som vil få klassifisering som regionanlegg. I enkelte tilfeller vil det kun være ett regionanlegg av anleggstypen. Det er således av stor betydning at vi får regionalstatus for anlegg også nord for Bonnefjorden. I reglene for å få interkommunal ekstrastøtte og fylkeskommunal støtte ligger det et krav om at hver deltakende kommune bidrar med minst 5% av godkjent kostnad. Kommunene i det interkommunale samarbeidet var som kjent ikke enig i enkelte krav i de nye bestemmelsene. Realiteten nå er imidlertid at vi må forholde oss til de vedtak som er fattet. Side 4 av 34

5 Sak 104/08 Både i de statlige og fylkeskommunale føringene ligger det føringer for å kunne gjøre unntak for mindre og ressurssvake kommuner. På driftssiden ligger det i de statlige føringene krav om at det her må inngås en bindende avtale med 20 år varighet som en garanti for drift av anlegget. Her vil det være snakk om en garanti for et evt. underskudd. Denne garantien vil i tillegg begrense seg til maks 5% for den enkelte kommune. Blir det et årsunderskudd på kr , vil garantibeløpet for den enkelte deltakende kommune begrense seg til kr Går driften med overskudd vil en kunne legge opp reservefond for å møte eventuelle motbakker. Hovedregel for all anleggsdrift er imidlertid at driftsbudsjettene skal gå i balanse. 4. Anleggsbeskrivelser 4.1. Ishall Det har nå over tid vært arbeidet med planer om bygging av ishall i Haugesund. I vår region har vi til nå kun hatt sporadisk tilbud om å kunne gå på skøyter. Vestlandsværet har her vært en begrensende faktor som også i disse vurderingene har vært medvirkende til å satse på et innendørs anlegg. Norges ishockey forbund og Kultur- og kirkedepartementet har hele tiden vært positive til etableringsplanene i Haugesund. I sakens anledning har departementet bevilget kr 4 mill i ekstra programsatsingsmidler for å få ishallen realisert. Byggeentreprisene har vært lyst ut på offentlig anbud og kontrakter underskrives i disse dager. Ishallen er planlagt å ligge i Haugesund idrettspark like syd for Haraldshallen. Kommunikasjonsmessig ligger dette ca 10 minutters gangavstand fra Flotmyr rutebilstasjon. Haugesund idrettspark består av en rekke typer idrettsanlegg og har en god infrastruktur med tanke på adkomst fra hele regionen, parkering, teknisk drift, avstand til overnattingssteder og breddetilbud for andre aktiviteter. Ishallen har en kalkylepris på 42 millioner. Haugesund kommune har til nå bevilget kr 9 millioner som direkte kapital til prosjektet. I tillegg vil Haugesund stå for nødvendige forskutteringer samt tomt. I samarbeid med Norges Ishockey forbund er der planlagt en isflate med internasjonale mål for ishockey. Anlegget vil i først byggetrinn ha fasiliteter som dusj/garderober, tribune, kafeteria og nødvendige tekniske rom. Der vil også bli lagt til rette for utvidelse av publikumskapasitet og fremtidig utvidelse med curling avdeling. Hallen vil være et nyttig tilbud til idretten, skoler, barnehager og publikum. I den første tiden vil vi satse på utvidet tid for publikum (barn, ungdom og voksne) Motorsportanlegg (Fjord motorpark) Det har over tid vært arbeidet med planer om bygging av et utvidet motorsportsenter ved flyplassveien på Karmøy. Fra en rekke instanser har der vært innmeldt behov for et slikt Side 5 av 34

6 Sak 104/08 motorsenter, noe som også avspeiler seg i listen over aksjeeierne. Aksjeeierne representerer alle motorsportsklubbene i regionen. Norges Bilsport Forbund i samarbeid med tekniske spesialister har tegnet anlegget. Baneanleggene tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale krav. Rogaland fylkeskommune har via RUP midler bevilget kr til prosjektet. Anlegget er planlagt å ligge i støysonen for flyplassen like sydøst for rullebanen. Fra før er der her baner for motocross, BMX og Trial. Området har god infrastruktur med tanke på adkomst, parkering og overnattingsmuligheter. Avstanden til Haugesund sentrum er ca 10 minutters kjøring. Endelige kalkyler for utbygging av Fjord motorpark er ikke klare. Antydningsvis vil kostnaden ligge på godt over 50 millioner. Man ser imidlertid for seg en trinnvis utbygging. I tillegg til effekter for idrett, næring, reiseliv, generell profilering og bo/livskvalitet, vil Fjord Motorpark være et tilbud med effekter for forebyggende arbeid. Tilbudene i Fjord Motorpark skiller seg såpass fra eksisterende tradisjonell idrett og andre fritidstilbud at mange unge her vil få noe de ikke har hatt før. I tillegg til sunn fritid vil anlegget gi effekter for trafikk- og kjørekunnskap og bedre holdninger knyttet til kjøring. Trafikksikkerhet er også et sentralt element i denne sammenhengen. Aktivitetene ved dagens Helganes motorsportsenter gir en pekepinn på potensialet for framtidig aktivitet. Helganes motorsenter har vært arrangørsted for NM- runder i flere grener/klasser og miljøet har fått fram Norgesmestre i juniorklassen. Ved å samle motorsportinteressene for hele regionen i dette anlegget vil vi få et motorsporttilbud av virkelig høy kvalitet Tysvær arena Tysvær kommune, i samarbeid med Haugaland Håndballklubb (HHK) og Stegaberg IL (SIL) har siden januar 2008 arbeidet med planene om en storhall (arena) på Frakkagjerd. Det er Tysvær kommune som vil bygge og eie hallen. Hallen vil være en toflatearena, der en til daglig har størrelse av 2 håndballbaner til disposisjon, som igjen kan deles opp i 4 flater med skillevegger. Ved elitekamper i håndball vil en kunne nytte seg av uttrekkstribuner, samt noen faste tribuner, i alt en kapasitet på ca Hallen vil utformes slik at den tilfredsstiller Norges Håndballforbunds krav til en elitearena for håndball. Hallen vil også kunne nyttes til andre formål, som blant anna konserter, messer, utstillinger og konferanser. Hallen vil ligge i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg på Frakkagjerd, der det blant annet allerede er grasbane med løpebaner med fast dekke, kunstgressbane, grusbane, sandvolleyballbaner, ballbinge og turløyper. Stegaberg IL har også sitt klubbhus i tilknytning til anlegget. Hallen er planlagt bygd like ved ny barneskole som er under oppføring, det ligg også en ungdomsskole i området. Begge skolene vil nytte seg av hallen på dagtid til Side 6 av 34

7 Sak 104/08 kroppsøving. På kveldstid vil hallen kunne nyttes av idrettslaga i regionen, samt til trening og kamp for HHK. HHK vil flytte sin klubbvirksomhet fra Haraldshallen i Haugesund kommune til hallen på Frakkagjerd. Hallen vil inngå i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Haugesundsregionen, og vi er i dialog med Fylkeskommunen angående regionale midler til prosjektet. Med bygging av en slik hall vil regionen ha oppfylt de krav som settes håndballarrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå. I hallen vil det også ligge en heimkunnskapsavdeling til bruk for skolen, og som også kan brukes ved større arrangement i hallen, og som kafe i forbindelse med vestibylearealet. Tysvær kommune ønsker å komme i gang med byggearbeidene så snart som mulig. Ny barneskole vil stå ferdig til skolestart høsten 2009, og en ønsker at hallen skal stå ferdig samtidig med dette. 5. Regional behandling/konklusjon Det er viktig nå å komme i gang med bygging av de første regionale anleggene i regionen etter nye regler uten å komplisere dette for mye sett i forhold til framtidens interkommunale modell for samarbeidet i Interkommunalt utvalg idrettssektoren. Vi ser det derfor som fornuftig å gå inn på en modell hvor Haugesund, Karmøy og Tysvær garanterer for en lik sum i hverandres anlegg. Prosjektene på Karmøy og Tysvær vil sannsynligvis ha en ramme på ca 50 millioner kroner. 5% av dette utgjør kr 2,5 millioner. Driftsgarantien angår den ekstra støtten en kan få fra spillemidlene i forbindelse med bygging av regionale anlegg. Denne garantien bør kunne løses gjennom en mellomavtale kommunene imellom hvor vertskommunen eksempelvis garanterer for driftsbalanse. I interkommunalt utvalg er det 6 kommuner som deltar. Før ny prosentvis andel for regionale anlegg er vedtatt, er det naturlig at hvert av de tre prosjektene separat vurderer hvor stor andel disse kommunene skal gå inn i de 3 store prosjektene. Saken sendes Interkommunalt utvalg idrettssektoren for behandling før oversendelse til kommunene. I regional sammenheng er det viktig å understreke at flest mulig av kommunene deltar i felles prosjekter. Utbygging av sentralidrettsanlegg angår hele regionen og det tilbud vi gir innbyggerne. 6. Rådmannens kommentar / konklusjon Rådmannens stiller seg positivt til at det inngås samarbeid om store regionale anlegg. Dette vil gi den beste økonomiske uttelling i forhold til spillemidler fra staten og tilskudd til regionale anlegg fra Rogaland fylkeskommune. Dette vil være avgjørende for finansieringen av denne typen kostnadskrevende anlegg. Karmøy kommune har tidligere sagt nei til interkommunale anlegg. Skal det være et reelt interkommunalt samarbeid på idrettsanleggsiden er det avgjørende at Karmøy kommune nå deltar. Her vil en få på plass, i tillegg til evt. Fjord motorpark, en ishall og en innendørs Side 7 av 34

8 Sak 104/08 flerbruksarena som det ikke er aktuelt å bygge i Karmøy. Selv om det kan være aktuelt å bygge hall over isbanen på Åkra er det ikke aktuelt å bygge en hall som dekker kravene til NM eller internasjonale kamper. To ishaller vil også gjøre at det lettere kan utvikles et levedyktig ismiljø på Haugalandet. Når det gjelder Tysvær arena vil en spesielt trekke frem at vi her får en topp moderne håndballarena som sikre regionens eneste topplag fortsatt lisens for spill i eliteserien. Dette er viktig profilering av region. Tre av fire moderklubber er fra Karmøy kommune. Fjord motorpark er ikke politisk behandlet i Karmøy kommune. Inngåelse av et regionalt samarbeid innebærer ikke at en tar stilling utbygging av Fjord motorpark. Det vil i løpet av høsten bli fremmet en bred politisk sak om motorsportanlegget. Denne vil bli avgjørende for Karmøy kommunes evt. involvering i utbygging av motorsportanlegget. Det kan allerede nå nevnes at kostnadene ved full utbygging vil bli høyere enn det som fremkommer tidligere i saken. I forbindelse med kostnader ved drift av anleggene vil det presiseres at kapitalkostnader ikke inngår som en del av driften av anleggene. Evt. kapitalkostnader må dekkes av vertskommunen / utbygger. Kostnadene i saken er fremkommet fra eierkommuner / utbygger og er ikke kontrollregnet av rådmannen. En forutsetter at de tolkingene av regelverkene som er lagt til grunn er korrekt. Dersom dette ikke stemmer tas det forbehold om saken må opp til ny behandling. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 8 av 34

9 Sak 105/08 FRAMTIDIG DRIFT AV ISBANEN PÅ ÅKRA Saksbehandler: Endre Haraldseide Arkiv: 611 D11 Arkivsaksnr.: 02/981 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 40/08 Hovedutvalg skole og kultur /08 Hovedutvalg teknisk /08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak fra hovedutvalg teknisk: 1. Kommunestyret viser til de omfattende driftstekniske utfordringer som har vært knyttet til isbanen på Åkra, og vedtar at driften av anlegget i sin nåværende form opphører. 2. Kommunestyret er innforstått med at rasjonell drift av anlegget krever en innbygging av isbanen. 3. Kommunestyret ber om at løsningsalternativer og kostnader knyttet til slik innbygging som beskrevet i punkt 2 blir utarbeidet og at saken kommer opp til ny behandling. Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den , saksnr. 40/08 Behandling: Innstillingen fra rådmannen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret viser til de omfattende driftstekniske utfordringer som har vært knyttet til isbanen på Åkra, og vedtar at driften av anlegget i sin nåværende form opphører. 2. Kommunestyret er innforstått med at rasjonell drift av anlegget krever en innbygging av isbanen. 3. Kommunestyret ber om at løsningsalternativer og kostnader knyttet til slik innbygging som beskrevet i punkt 2 blir utarbeidet. 4. Kostnadene knyttet til framtidig drift og investeringer for isbanene vurderes i budsjettsammenheng. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 134/08 Behandling: Magny Broshaug foreslo: Pkt. 3 tilføyes etter punktum: --- og at saken kommer opp til ny behandling. Pkt. 4 strykes. Broshaugs forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer. (2 KRF) Side 9 av 34

10 Sak 105/08 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det er store problem ved driften av isbanen. Disse er i det vesentligste knyttet til at anlegget er eksponert for vær og vind. Kunstisbanen på Åkra har nå vært i drift i 4 sesonger. Ved hver oppstart har man vært heldig med været, og publikum har sluttet godt opp. Konsekvent etter først uværsperiode har det vært liten interesse, og bruken har vært liten. Mangelen på stabile forhold, og dermed kontinuitet i tilbudet er hovedproblemet. For sist sesong ligger nettokostnadene p.r. dag drift på ca. kr.3.600,-. Utenom dette går det med ca. 70 t overtid + 14 dager ved islegging (2 personer i en uke). I driftsperioden er der jevnlig kommunalt ettersyn og kontakt med Åkra idrettslag. I sum utgjør dette nær 2 månedsverk. Problemstillingen, som reises i denne saksutredningen, er om det er rett å fortsette driften. eller ikke. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Vedtaket om bygging av isbanen er resultat av en gave fra Skudenes&Åkra Sparebenk til dette formålet. På dette grunnlaget ble banen bygget på Åkra, og Åkra idrettslag skulle stå for den daglige driften. Banen ble åpnet i februar 2005, og kostet vel 7 mill. kroner. Kostnadene kan mer detaljert spesifiseres slik: Bane, kjøleutstyr og garasje Isprepareringsmaskin Verdi av dugnad Sikring av billettautomat SUM Finansiering: Kommunal forskottering av tippemidler Gave Skudens&Åkra Sparebank Andre sponsorer Verdi av dugnad Kommunens bidrag Sum Problemanalyse Det er 3 ulike parter som er involvert i driften av isbane: Side 10 av 34

11 Sak 105/08 Karmøy kommune, driftsavdelingen Åkra idrettslag Innleid ekspertise som er kyndig i vedlikehold av is. Det har vist seg svært krevende å drive banen. Dette er i alt vesentlig knyttet til at anlegget er eksponert for vær og vind. Kunstisbanen på Åkra har nå, som tidligere nevnt, vært i drift i 4 sesonger. Ved oppstart av alle disse sesongene har man vært heldig med været, og publikum har sluttet godt opp. Konsekvent etter først uværsperiode har det vært liten interesse, og bruken har vært liten. Mellom 70 og 90% av de besøkende kommer i løpet av 1. godværsperiode. Mangelen på kontinuitet i tilbudet er hovedproblemet med hensyn til bruken.(se vedlegg fra Åkra idrettslag angående drift og besøkstall). I perioder med regn er der ingen besøkende. Banene må også være tørr før bruk. Det mest paradoksale ved en utendørs isbane er kanskje at isen må legges i mildvær. Man må altså følge med på mer eller mindre sikre værmeldinger, og starte legging av is ca en uke før spådd finvær. I sesongen 2006/2007 kom ble det frost under 1. forsøk, og nesten ferdig islegging måtte avsluttes. Det ble med andre ord to forsøk før isen var på plass. Innfrysing/islegging er også den absolutt mest energikrevende fasen i prosessen. Utenom de utfordringene mildvær, regn og vind gir for den daglige driften, viser det seg at anlegget også har driftsproblem ved vanlige værforhold. Da arbeidet med legging av is skulle starte i desember 2007, viste seg at vinden hadde forskjøvet vantet til side ca. 2 m i en lengde på nær 10 m ved enden som vender mot garasjen. I sør var forskyvningen av vantet ca. 0,5m i en lengde på nær 20m. Porten mot garasjen var helt utav funksjon. En lokal bedrift måtte leies inn for å rette opp skadene. Det var bare flaks at denne forskyvningen ikke hadde punktert noen av kjøleledningene i bakken, noe som ville ha medført store utgifter og forsinkelse i oppstarten. Andre opplysninger Økonomi Drift: Nettokostnad p.r. dag har for siste sesong ligget nær kr.3.600,- p.r. dag. Dette vil variere fra år til år. Sesongen 2005/006, som var den beste til nå med hensyn til besøk og inntekter, har en nettoutgift estimert til kr 2.700,- p.r. dag. I tillegg kommer bruken av kommunale mannskaper, ca. 2 månedsverk. Utgiftene til det periodiske vedlikeholdet på anlegget, som et lokalt firma innen kjøleteknikk står for, er ikke tatt med da det er rimelig å anta at dette må gjøres om anlegget blir kjørt eller ikke. Side 11 av 34

12 Sak 105/08 Vurdering: Forslag til løsning Rådmannen ser nå at driften av isbanene er kommet til det punkt at en må avgjøre anleggets framtid og videre drift. Det er i praksis to følgende løsninger: 1. Avslutte driften av isbanen. 2. Innbygging av anlegget. Det er ikke avsatt midler til innbygging i vedtatte budsjett. Rådmannen finner det derfor nødvendig å foreslå at anlegget ikke settes i drift i sesongen 2008/009, og foreslår å stoppe driften av Karmøy isbane, Åkra inntil det eventuelt blir bygd en hall over banene. Konsekvenser Ikke noe tilbud av kunstis inntil videre. På grunnlag av den erfaringen vi har til nå, vil kommunen spare mellom kr 2.700,- og 3600,- p.r. dag anlegget ville ha gått, eller totalt ved antatt maks 100 driftsdager p.r. år. mellom kr 270- og 360 tusen. Rådmannens kommentarer: Forslaget til løsning kan synes dramatisk, men alternativet med å fortsette synes ikke rasjonelt med hensyn til bruken av anlegget og økonomien i prosjektet. Rådmannen viser her til saksutredningen som redegjør for de omfattende utfordringene, både økonomisk og driftsmessig, som isbanens drift hittil har resultert i. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 12 av 34

13 Sak 106/08 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Saksbehandler: Bjarne Vikshåland Arkiv: M80 Arkivsaksnr.: 08/1636 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 135/08 Hovedutvalg teknisk /08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar ny dokumentasjon for Karmøy brann- og redningsvesen. 2. Kommunestyret tar til etterretning de dispensasjoner som er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB 3. Kommunestyret er kjent med at der er et avvik mellom krav fra DSB, som er innarbeidet i dokumentasjonen, og gjeldende bemanningssituasjon i brannvesenet. Dette forholdet vurderes i budsjettsammenheng. 4. Kommunestyret er gjort kjent med at det finnes objekter i kommunen der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre tilstrekkelige risikoreduserende tiltak til at beredskapen kan forhindre store konsekvenser ved en brann eller ulykke. 5. Dokumentasjonen videresendes DSB. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 135/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 13 av 34

14 Sak 107/08 SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER FOR ØL I BEVILLINGSPERIODEN Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 08/112 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 25/08 Hovedutvalg helse og sosial /08 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap viser til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer for , vedtatt i kommunestyret Karmøy formannskap innvilger følgende dagligvarebutikker salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol jfr. Alkohollovens kap. 3, salg av alkoholholdige drikker, i bevillingsperioden under forutsetning av godkjent vandel: 2.1. Coop Mega Skudeneshavn, org. nr Coop Haugaland BA Godkjent styrer: Brit Lise Steinkjellå Godkjent stedfortreder: Turid Søndeland 2.2. Joker Kvalavåg Landhandel, org.nr Karl-Johan Kvalevaag Godkjent styrer: Karl-Johan Kvalevaag Godkjent stedfortreder: Wenche Kolstø 2.3. Coop Prix Åkrehamn, org.nr Coop Haugaland BA Godkjent styrer: Torbjørn Rovik Godkjent stedfortreder: John Heimdal 2.4. Coop Prix Vedavåg, org.nr Coop Haugaland BA Godkjent styrer: Stine Marie Løvik Godkjent stedfortreder: May Elin Østhus 2.5. Coop Mega Kopervik, org.nr Coop Haugaland BA Godkjent styrer: Alf Edvinson Godkjent stedfortreder: Margareth Johansen 2.6. Coop Prix Avaldsnes, org.nr Coop Haugaland BA Godkjent styrer: Bjørg Espevoll Godkjent stedfortreder: Frøydis Kolstø Side 14 av 34

15 Sak 107/ Feøy Dagligvare, org. nr Jorunn M. Thorsen Godkjent styrer: Jorunn M. Thorsen Godkjent stedfortreder: Fritas fra stedfortreder 2.8. Olav Hauge Kolonial AS, org. nr John K. Melkevik Godkjent styrer: John K. Melkevik Godkjent stedfortreder: Jorunn Melkevik 2.9. Skudenes matsenter AS/Kiwi 675 Skudenes, org. nr Skudenes Matsenter AS Godkjent styrer: Jens Didrik Larsen Godkjent stedfortreder: Anne Monika Egeland Kiwi 635 Langåker, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Godkjent styrer: Tove Lise Løfstrøm Godkjent stedfortreder: Gunnvor Muff Kiwi 611 Åkra, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Godkjent styrer: Torvald Pedersen Godkjent stedfortreder: Hans Andre Aarsvold Kiwi 613 Avaldsnes, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Godkjent styrer: Stig Runar Tveit Godkjent stedfortreder: Bjørg Helgesen Kiwi 615 Vormedal, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Godkjent styrer: Elin Folkvord Godkjent stedfortreder: Monica Kummermo Kiwi Stangeland, Stangeland Matsenter AS, org. nr Stangeland Matsenter AS Godkjent styrer: Einar Tollaksen Godkjent stedfortreder: Kristin Aalstad Jansen Kiwi 641 Torvastad, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Godkjent styrer: Ellen Matland Godkjent stedfortreder: Lene Ljung Lio supermarked H.P. AS Spar Kopervik, org. nr Lio Supermarked H.P. AS Side 15 av 34

16 Sak 107/08 Godkjent styrer: Odd Harald Pedersen Godkjent stedfortreder: Siv Janeth Håstø Meny Oasen NG Meny Rogaland, org. nr NG Meny Rogaland AS Avd. Oasen Godkjent styrer: Tore Iversen Godkjent stedfortreder: Trond Espen Bygland Rema 1000 Futura, org. nr Odd Helge Fjellheim AS Godkjent styrer: Odd Helge Fjellheim Godkjent stedfortreder: Margunn Ringstrand Rema 1000 Flyplassvegen, org. nr Helge Lilleland AS Godkjent styrer: Helge Lilleland Godkjent stedfortreder: Bjørg Kristoffersen Rema 1000 Norheim, org. nr Jan Lilleland AS Godkjent styrer: Jan Lilleland Godkjent stedfortreder: Astrid Storm Halvorsen ICA Nær Skudenes Rimi, org. nr Ica Detalj AS Godkjent styrer: Vibeke Sandhåland Godkjent stedfortreder: Lise Berg Søyland Rimi Åkra, org. nr ICA Detalj AS Godkjent styrer: Nora Jarlfrid Pedersen Godkjent stedfortreder: Irene Simonsen Rimi Kopervik, org. nr ICA Detalj AS Godkjent styrer: Terje Amund Johnsen Godkjent stedfortreder: Ingibjørg Sverrisson Rimi Avaldsnes, org. nr ICA Detalj AS Godkjent styrer: Liliana Vargas Godkjent stedfortreder: Bente Karin Rey Wrist Europe (Norway) AS, org. nr Wrist Europe (Norway) AS Godkjent styrer: Trond Torkellsen Godkjent stedfortreder: Ståle Ullensvang T. Snørteland AS, org. nr Side 16 av 34

17 Sak 107/08 Godkjent styrer: Godkjent stedfortreder: T. Snørteland AS Jacob Snørteland Perly Snørteland Joker Sandve Karmøy, org. nr Joker Sandve Karmøy Godkjent styrer: Sonja Hellesvik Ellingsen Godkjent stedfortreder: Hilde V. Olsen Meny Vedavågen, org. nr NG Meny Rogaland AS (Avd. Vedavågen) Godkjent styrer: Anette Ånensen Godkjent stedfortreder: Kjersti S. Koløy Sjur Lothe Skipshandel AS, org. nr Sjur Lothe Skipshandel AS Godkjent styrer: Sjur Lothe Horn Godkjent stedfortreder: Egil Elleflådt 3. Salgstider med mer i hht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan foregå til disse tider: - Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred) Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere alkoholholdig drikk i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at alkoholholdig drikk ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrolløren mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig og alkoholfri drikk, kan bevillingshaveren pålegges å gjøre noe med dette. 4. Det kreves internkontroll i hht Alkohollovens kap Enhver endring i eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må bestå kunnskapsprøve om alkoholloven og styrer, stedfortreder og eiere må ha godkjent vandel. 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Side 17 av 34

18 Sak 107/08 Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Side 18 av 34

19 Sak 107/08 SAKSFRAMSTILLING Nåværende bevillingsperiode for salg av øl (alkoholholdig drikk i gruppe 1) utløper og dagligvarebutikkene må derfor fornye sine bevillinger for kommende bevillingsperiode, I henhold til pkt. G) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer kan dagligvarebutikker tildeles salgsbevilling i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgstider med mer framkommer i pkt. H). 29 av de 30 eksisterende salgsstedene har søkt om fornying. Nilssens Sønner AS, Avd. Vea Dagligvarer skal nedlegges og har derfor ikke søkt. Torkellsen AS har byttet navn til Wrist Europe (Norway) AS. Det har vært ca. 3 årlige salgskontroller på salgsstedene uten alvorlige kommentarer. Imidlertid hadde Juvente en aldersgrensekontroll og det ble da avdekket at ved 14 forsøk på kjøp av mindreårige, fikk 8 kjøpe og dette var fordelt på 6 butikker. Etter dette fikk alle salgsstedene brev om denne kontrollen og måtte svare rådmannen hvordan aldersgrensekontrollen foregår og rutiner for ansatte. Salgsstedene tok dette alvorlig og svarte skriftlig og de fleste la med skriftlige rutiner for sine ansatte. Salg av alkoholholdig drikk til mindreårige har etter dette fått et ekstra fokus ved Securitas sine kontroller. Søknadene er på vanlig måte oversendt til politiet og skatteetaten. Det er pr. dags dato ikke mottatt uttalelse fra politiet og noen opplysninger om økonomisk vandel mangler fortsatt. Det må derfor settes som en forutsetning for bevilling at det må være godkjent vandel for å få fornyet bevillingen. Følgende salgssteder har søkt om fornyelse av salgsbevilling i gruppe 1: Coop Mega Skudeneshavn, org. nr Coop Haugaland BA Joker Kvalavåg Landhandel, org.nr Karl-Johan Kvalevaag Coop Prix Åkrehamn, org.nr Coop Haugaland BA Coop Prix Vedavåg, org.nr Coop Haugaland BA Coop Mega Kopervik, org.nr Coop Haugaland BA Coop Prix Avaldsnes, org.nr Coop Haugaland BA Feøy Dagligvare, org. nr Side 19 av 34

20 Sak 107/08 Jorunn M. Thorsen Olav Hauge Kolonial AS, org. nr John K. Melkevik Skudenes matsenter AS/Kiwi 675 Skudenes, org. nr Skudenes Matsenter AS Kiwi 635 Langåker, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Kiwi 611 Åkra, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Kiwi 613 Avaldsnes, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Kiwi 615 Vormedal, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Kiwi Stangeland, Stangeland Matsenter AS, org. nr Stangeland Matsenter AS Kiwi 641 Torvastad, org. nr NG Kiwi Rogaland AS Lio supermarked H.P. AS Spar Kopervik, org. nr Lio Supermarked H.P. AS Meny Oasen NG Meny Rogaland, org. nr NG Meny Rogaland AS Avd. Oasen Rema 1000 Futura, org. nr Odd Helge Fjellheim AS Rema 1000 Flyplassvegen, org. nr Helge Lilleland AS Rema 1000 Norheim, org. nr Jan Lilleland AS ICA Nær Skudenes Rimi, org. nr Ica Detalj AS Rimi Åkra, org. nr ICA Detalj AS Rimi Kopervik, org. nr Side 20 av 34

21 Sak 107/08 ICA Detalj AS Rimi Avaldsnes, org. nr ICA Detalj AS Wrist Europe (Norway) AS, org. nr Wrist Europe (Norway) AS T. Snørteland AS, org. nr T. Snørteland AS Joker Sandve Karmøy, org. nr Joker Sandve Karmøy Meny Vedavågen, org. nr NG Meny Rogaland AS (Avd. Vedavågen) Sjur Lothe Skipshandel AS, org. nr Sjur Lothe Skipshandel AS Salgsstedene har varierende åpningstider mellom kl og kl (kl lørdager). De fleste søker om salgstid mellom kl kl (kl lørdager), men noen av søkerne ønsker lengre salgstid. Rådmannens kommentarer: Det må stilles krav om tilfredsstillende vandel og på grunn av at ikke alle uttalelser er kommet enda, må dette medtas i vedtaket. Rådmannen anbefaler at søknadene om utvidet salgsstid avslås og at salgstidene for øl er de som framkommer i pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer Rådmannens konklusjon: De 29 salgsstedene innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,75 volumprosent alkohol i kommende bevillingsperiode, Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 21 av 34

22 Sak 108/08 SØKNADER OM SKJENKEBEVILLINGER I BEVILLINGSPERIODEN Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/111 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/08 Hovedutvalg helse og sosial /08 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap viser til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer for , vedtatt i kommunestyret Karmøy formannskap innvilger følgende bevillinger til skjenkestedene jfr. serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i bevillingsperioden : 2.1. Bestastuå Skudenes, Søragt. 4, Skudeneshavn Arvid Stueland, org.nr Eier: Arvid Stueland Godkjent styrer: Trond Bauge Godkjent stedfortreder: Arvid Stueland. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i 1. og 2. etasje samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Uteservering forutsetter vakthold når porten er åpen Lanternen, Torget, Skudeneshavn Skip O Hoooiii AS, org.nr Eier: Magne Støfringshaug Godkjent styrer: Magne Støfringshaug Godkjent stedfortreder: Møyfrid Støfringshaug. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i 1. og 2. etasje samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og Holmen Brygge, Holmen 9, Skudeneshavn Jan Petter Midbøe, org.nr Eiere: Jan Petter Midbøe og Anita Hemnes Midbøe Godkjent styrer: Jan Petter Midbøe Godkjent stedfortreder: Anita Hemnes Midbøe. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Side 22 av 34

23 Sak 108/08 Videre innvilges, begrenset til sluttet selskap, skjenkebevilling i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i konsertlokalet og Bokkjelleren Kafé Wong House, Vestre Karmøyv. 389, Åkrehamn Tommy Kwok Wai Tsui, org.nr Eier: Tommy Kwok Wai Tsui og Danny Wong Chik Wai Godkjent styrer: Tommy Kwok Wai Tsui Godkjent stedfortreder: Danny Wong Chik Wai. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i 1. etasje Gutenberg Pub, Austigard 10, Åkrehamn Gutenberg AS, org.nr Eier: Eilert Lund og Kjell Ringdal Godkjent styrer: Eilert Lund Godkjent stedfortreder: Kjell Ringdal. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Bevillingen gjelder i 1. etasje Dolly Dimples, Rådhusvn. 12, Åkrehamn Restaurantpartner, org.nr Eier: Partner Invest v/leif Harald Endresen og Jan G. Tindeland Godkjent styrer: Elisabeth Ellingsen Godkjent stedfortreder: Anne Merete Medhaug. Innvilges serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i 1. etasje. Søknaden om skjenkebevilling for brennevin avslås på bakgrunn av at konseptets målgruppe bl.a. er barnefamilier. Uteservering avslås da det i henhold til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer ikke gis uteservering på fortau Kaien Kulturkro Borgen, Hovedgt. 55, Kopervik Geir Myge, org.nr Eier: Geir Myge Godkjent styrer: Geir Myge Godkjent stedfortreder: Rolf Østrem. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Bevillingen gjelder i 1. etasje. Side 23 av 34

24 Sak 108/ Kaffibaren, Hovedgt. 10, Kopervik Gunnar W. Wold, org.nr Eier: Gunnar W. Wold Godkjent styrer: Gunnar W. Wold Godkjent stedfortreder: Benthe Kristiansen. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i 1. etasje. Søknaden om skjenkebevilling for brennevin ( cognacbevilling ) avslås på bakgrunn av at dette ikke er spisested. Dersom uteserveringsområdet blir godkjent av teknisk etat og det lages en god løsning på hvordan en kommer seg til uteområdet, gis rådmannen fullmakt til å godkjenne uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og POSH, Havnegt. 4, (1. etasje), Kopervik Kopervik Restaurantdrift AS, org. nr Eier: Havnatorget Eiendom AS, org.nr Godkjent styrer: Harald Jakobsen Godkjent stedfortreder: Linda Nymark. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Bevillingen gjelder 1. etasje i Havnegt. 4 og konsert-/selskapslokalet Havnascenen som ligger i tilknytning til Posh. Det godkjennes at det kun er en styrer og en stedfortreder for både Posh og Naboen Naboen, Havnegt. 4, (2. etasje), Kopervik Kopervik Restaurantdrift AS, org. nr Eier: Havnatorget Eiendom AS, org.nr Godkjent styrer: Harald Jakobsen Godkjent stedfortreder: Linda Nymark. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder restauranten i 2. etasje i Havnegt. 4. Det godkjennes at det kun er en styrer og en stedfortreder for både Naboen og Posh Playground/Hellion Rock & Metal Pub, Hovedgt. 28, Kopervik Norway Drink Partner As, org. nr Eier: Stig Åke Alkvist Godkjent styrer: Marianne Varne Godkjent stedfortreder. Monica Eliassen Knutsen Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Side 24 av 34

25 Sak 108/08 gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Bevillingen gjelder i 2. etasje Park Inn Haugesund Airport, Helganesvn. 24, Avaldsnes Hotelldrift Vest AS, org.nr Eier: Hendersons Holding AS Godkjent styrer: Knut O. Henderson Godkjent stedfortreder: Torunn M. Henderson. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Bevillingen gjelder i 1. og 2. etasje Café Sild & Jazz, Haugesund Lufthavn, Avaldsnes Select Service Partner, org.nr Eier: Select Service Partner Godkjent styrer: Solfrid Anfinsen Godkjent stedfortreder: Merete Eriksen. I Café Sild & Jazz, 1. etasje innlandspassasjerer, innvilges serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Videre innvilges i Bar Syd Vest, 2. etasje utenlandspassasjerer, serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Skjenkestart kl for drikk i gruppe 1 og 2 (både i 1. og 2. etasje) og kl for drikk i gruppe 3 (i 2. etasje) Feøy Brygge, Feøy Marianne Kvilhaug Svendsen, org.nr Eier: Marianne K./Jan Svendsen, Eli Lobekk, Harald Mathiassen og Jorunn M. Thorsen Godkjent styrer: Marianne Kvilhaug Svendsen Godkjent stedfortreder: Fritas for stedfortreder. Innvilges serveringsbevilling, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol samt uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Videre innvilges, begrenset til sluttet selskap, skjenkebevilling i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder i 1. og 2. etasje. Side 25 av 34

26 Sak 108/08 3. Skjenkebevillingen er knyttet til lokalet. Lokalene må til enhver tid være godkjent av Mattilsyn, teknisk etat og brannvesenet. Endringer/utvidelser etc av lokaler og konseptendringer må forhåndsgodkjennes av kommunen. 4. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 6. Dersom et skjenkested har økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 7. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 9. Alle ansatte som håndterer alkoholvarer overfor kundene samt ordensvakter på skjenkesteder skal ha Karmøy kommunes Ansvarlig vertskap-kurs over to dager/kvelder som arrangeres årlig. Kravet gjelder serveringspersonale, bartendere, dørvakter og annet personale som unntaksvis kan bli satt inn i slike funksjoner. I en overgangsordning har skjenkestedene frist til og med 2009 med å sørge for at tidligere ansatte har slik opplæring. Ansvarlig vertskap-kurset tilsvarer tidligere kurs for dørvakter, arrangert i 2005 og For nye ansatte gjelder en frist på ett år. Bedriften får etter avholdt kurs tilsendt kursbevis som må kunne legges fram ved eventuell kontroll. 10. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 11. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 12. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Side 26 av 34

27 Sak 108/08 Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol: Mandag t.o.m. søndager: kl Uteservering følger skjenketidene for inneservering. Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. Ny skjenketid søndag iverksettes fra og med Det kan tillates at det spilles musikk, på et akseptabelt nivå, på uteserveringsområder fram til kl på fredager og lørdager. Dersom det framkommer klager på høyt støynivå etc. og/eller anmerkninger fra politiet, kan tillatelsen til å spille musikk ute evt. uteservering generelt trekkes tilbake for det enkelte skjenkested. 14. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Side 27 av 34

28 Sak 108/08 SAKSFRAMSTILLING Bevillingsperioden for skjenkebevillinger opphører og eksisterende skjenkebevillinger må fornyes for bevillingsperioden Eksisterende skjenkesteder fikk tilsendt søknadsskjema og det ble satt inn annonse i Haugesunds Avis vedr. ny behandling av skjenkebevillinger. Det kom inn 14 søknader, ingen fra nye skjenkesteder. Følgende steder er det ikke søkt om fornying av bevilling for: Presidenten/Lucky 7 Spisestue ANS på Åkra, Naboen Natt og tidligere lokaler for Naboen Restaurant (Stangelandsgt. 3, Kopervik), Fjordstuene Fosen, Elises Cafe i Røyksund og Kaien Kaffibar på Åkra. Bella Cafe, conditori og catering sa opp sin bevilling Søknadene er på vanlig måte oversendt politiet, skatteetaten og kemnerkontoret. Det må stilles som krav at lokalene skal være godkjent av Mattilsynet, teknisk etat og brannvesenet. Fra politiet har vi fått opplyst at det ikke er merknader ift vandel. Eventuell uttalelse fra lensmannen om selve skjenkestedene utdeles i møtet. Fra skatteetaten og Karmøy kemnerkontor har vi fått opplysninger om kun mindre anmerkninger. Det er sendt inn kopier av bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for de som står oppført som styrer og stedfortreder og kopier av etablererprøven etter serveringsloven for de det er aktuelt for. De som hadde serveringsbevilling før 1999 ble fritatt fra å ta etablererprøven da den ble innført. I bevillingsperioden har det vært minst 3 årlige skjenkekontroller på hvert sted (unntatt Feøy Brygge hvor det ikke har lykkes å gjennomføre kontroller pga at det ikke er faste åpningstider). For skjenkestedene har det kun vært noen få kommentarer av mindre alvorlig karakter som manglende skjenkekart og halvflasker vin. Ellers har det vært en del kommentarer om røyking. Følgende søknader foreligger: Skjenkested/adr. Bevillingssøker Bestastuå Skudeneshavn Arvid Stueland Eier/e Arvid Stueland Styrer Stedfortreder Trond Bauge Arvid Stueland Konsept Meny Restaurant A la carte/ fast meny. Pianobar, selsk.lokal Øl/vin (Gr. 1+2) Brenne -vin (Gr. 3) Uteserv X X X Side 28 av 34

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 Formannskapet 12.06.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 09.03.2016, saksnr. 14/16 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 14/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 45/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 30.08.2017 Formannskapet 02.10.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Tid : Kl. 16.00 16.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2008 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 15/17 Behandling: Innstillingen vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2012 Tid : Kl. 16.00 ca 20.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Nesheim

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Generalforsamlinger Karmøy kulturopplevelser AS, Karmøy kino AS og Karmøy lyngsenter AS SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Generalforsamlinger Karmøy kulturopplevelser AS, Karmøy kino AS og Karmøy lyngsenter AS SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på epost til valg@karmoy.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit H. Mannes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Mandag Møtedato: 19.10.2009 Tid : Kl. 16.00 16.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid : Kl. 18.30 19.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato U63 &18 12/719 19236/12 18.05.2012 Vedtatt av Karmøy kommunestyre 15.05.2012, saknr 32/12. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Innledning Formålet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Bygnestunet Møtedato: 18.02.2010 Tid : Kl. 19.35 21.35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes Marit Helen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.05.04

Formannskapets møteprotokoll 24.05.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 24.05.04 Karmøy kommune Side 10 av 10 MØTEprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 21.06.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.06.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2011 Tid : Kl. 18.30 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2015. Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/920-45 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 Rådmannens forslag

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid : Kl. 16.00 16.50 Fremmøte Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 08.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Formannskapet Side 5 av 5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.06 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen, Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Helga Rullestad

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll

Formannskapets møteprotokoll Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 02.09.03 Karmøy kommune Side 7 av 7 MØTEprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.03 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2010 Tid : Kl. 16.00 16.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2010 Tid : Kl. 16.00 16.45 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2010 Tid : Kl. 16.00 16.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Rovik Eli M. FrP Forfall Medlem Endresen Einar FrP

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Cathrine Tokle FO Fast representant Per Hansen

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer