Anbefaling av kvalitetsnivå og kvalitetskontroll for skjermer til bruk innenfor digital radiologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefaling av kvalitetsnivå og kvalitetskontroll for skjermer til bruk innenfor digital radiologi"

Transkript

1 Integrating the Healthcare Enterprise Norge Anbefaling av kvalitetsnivå og kvalitetskontroll for skjermer til bruk innenfor digital radiologi 2006 Arbeidsgruppe for bilde-/skjermkvalitet IHE Norge Desember versjon 1.1 Medvirkende: Jan B. Olsen (Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF) Yngve Skar (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) Ronald Bosgraaf (Sørlandssykehuset HF) Einar Mantor Iversen (Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF) Petter H. Østbye (Agfa Norge) Side 1 av 18

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Krav til resultat Avgrensninger Målgruppe Dokumentets forhold til IHE og DICOM Arbeidsmiljø for granskning av bilder Generelt om synsergonomi Anbefalinger Møblering og ergonomi Belysningssystem og lyssetting Luminansforhold Synsundersøkelse av ansatte Definisjoner Skjermklasser Anbefalte krav til skjermer Levetid og skjermdvalefunksjon Kvalitetskontroll av skjermer Hva bør kontrolleres? Testen Rengjøring Avanserte metoder for kvalitetskontroll...14 Appendix A Kommentarer fra høringen...15 Side 2 av 18

3 1 Innledning Denne innledningen beskriver arbeidsgruppens mandat gitt av IHE Norge. 1.1 Bakgrunn Innføringen av PACS (Picture Archiving and Communication System) i Norge går svært raskt, og det forventes at alle landets sykehus og røntgeninstitutter vil ha PACS innen 1 år. Med PACS foregår all granskning av bilder på skjermer. Kvaliteten på disse er forskjellig, og avhenger av bl.a. produsent, type og pris. Kvaliteten på det diagnostiske arbeidet vil i tillegg til skjermene, avhenge av granskningsmiljøet, og i denne sammenheng særlig av lysforholdene rundt skjermene. Valg av skjermer foretas vanligvis av det enkelte prosjekt i forbindelse med innføringen, og forutsetningene for valget kan være svært forskjellig, med forskjeller i bl.a. kompetanse, økonomi, behov, osv. Senere suppleringer foregår noen ganger sentralisert, andre ganger lokalt, og igjen vil forutsetningene for valg av skjermer være forskjellig. Dette har resultert i store forskjeller i skjermkvalitet, med fare for forskjeller også i den diagnostiske kvaliteten. Det er svært vanskelig å bruke begreper som optimal skjermkvalitet, da oppfattelsen av hva som er optimalt bl.a. avhenger av behovene. Mandatet går i stedet ut på å lage en minimumsstandard, dvs. å definere minimumskrav til skjermene. Kravene til skjermkvalitet er todelt; 1) den rene visningskvaliteten og 2) funksjonelle egenskaper. Funksjonelle egenskaper omfatter bl.a. kalibrering, skjermsparere og programvare for kvalitetskontroll. Vi har forsøkt å innbefatte alle typer skjermer for bildevisning der skjermkvaliteten kan tenkes å ha innvirkning på behandlingen av pasienten. Utstyr for demonstrasjon av undersøkelser er ikke omfattet av dokumentet, da behovene for demonstrasjon er svært forskjellige. Videre kan kvaliteten anses mindre viktig i demonstrasjonssammenheng, da man allerede vet resultatet av undersøkelsen. 1.2 Krav til resultat Arbeidsgruppen skal utarbeide et relativt kortfattet dokument som skal gi en kvalifisert anbefaling til tekniske krav som bør oppfylles av skjermer for visning av røntgenbilder. Skjermene skal ivareta behovet for forsvarlig bildekvalitet og konsistent visning av bilder. Videre skal dokumentet beskrive hvordan skjermene på en enkel måte kan vedlikeholdes og kvalitetskontrolleres med begrensede resurser. 1.3 Avgrensninger Arbeidsgruppen skal kun vurdere LCD-skjermer. Det er flere årsaker til at CRT-skjermer ikke anses som viktige nok til å tas med. 1. Det er ikke vesentlige ytelsesmessige fordeler med CRT-skjermer i forhold til LCDskjermer. CRT-skjermene har generelt tildels mindre gråtonespekter, mer refleks, Side 3 av 18

4 flimring og større varmeutvikling. Merk likevel at høykvalitets CRT-skjermer har bedre gråtonegjengiving enn LCD-skjermer har, og særlig 5MP skjermer. 2. LCD-skjermer dekker sykehusenes behov, og de er plassbesparende, og de har god kvalitet til en relativt lav kostnad. 3. Leverandører av skjermer anser LCD-skjermer og andre flatskjermteknologier som fremtidens produkter. Det er på dette området utviklingen av skjermer foregår. 1.4 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er i hovedsak beslutningstakere i forbindelse med valg og innkjøp av skjermer for granskning av bilder. Dette kan være alt fra rene innkjøpere til medisinsk teknisk og/eller IT-avdelinger, samt brukere som radiologer, radiografer og klinikere. 1.5 Dokumentets forhold til IHE og DICOM IHE har gjennom DICOM-standardens part 14 standardisert hvordan gråtonebilder skal vises på en konsistent måte på ulike medier. Et medium i denne sammenhengen kan f.eks. være skjermer eller tradisjonell film. Dette dokumentet tar utelukkende for seg konsistent visning på skjermer. DICOM part 14 gir eksempler på metoder for å måle skjermenes karakteristiske kurve for gjengivelse av gråtoner. Målingene brukes til å justere/kalibrere skjermen slik at gråtonene gjengis i henholdt til Grayscale Standard Display Function i DICOM part 14. DICOM part 14 angir ikke spesielle krav til lysstyrke (luminans). Derimot angir den krav til hvordan skjermen gjengir den relative forskjellen i gråtone mellom hvert trinn på gråtoneskalaen. Rapporten tar dette i betraktning ved anbefaling av lysstyrke på skjermene. Side 4 av 18

5 2 Arbeidsmiljø for granskning av bilder 2.1 Generelt om synsergonomi Arbeid ved dataskjerm stiller store krav til synet og synsapparatet. Dataskjermen bør plasseres godt inn på bordet slik at brukeren oppnår underarmstøtte ved bruk av tastatur og mus. Det anbefales generelt at avstanden fra øynene til skjermen er minst 50 cm. Skjermen bør ha mulighet til å vinkles og roteres slik at den kan tilpasses forskjellige brukere og arbeidsoppgaver. En vinkling av skjermen på bakover vil i de fleste tilfeller gi en tilfredsstillende sitte- og arbeidsstilling. Skjermen bør videre være nedsenket i forhold til øynenes horisontallinje. Generelt anbefales det en synsvinkel på fra øynenes horisontallinje til midt på skjermen. Hvis skjermen står for høyt kan det gi en uheldig belastning på nakkemuskulaturen i tillegg til øynene. Ved blikkretning oppad sperres øynene opp og blunkefrekvensen går ned. Man bør også være oppmerksom på at belastningen på øynene ved langvarig dataarbeid kan føre til at arbeidstakere som i det daglige liv ikke bruker briller kan ha behov for en spesialtilpasset databrille, da selv små synsfeil som ellers ikke gir ubehag kan gi problemer ved denne typen arbeid. 2.2 Anbefalinger MØBLERING OG ERGONOMI Hjørneløsninger er ofte gunstige å benytte seg av da man oppnår god dybde på bordflaten, noe som gjør at man får plassert skjermen(e) godt inn på bordet og at man kan få bra underarmstøtte. Det er generelt også fordelaktig med høyderegulerbare bord, slik at alle arbeidstakere kan tilpasse bordhøyden avhengig av sin egen kroppshøyde. Det er også viktig at bordene er lette å regulere, da det har vist seg at dette ellers ikke blir gjort, noe som ofte fører til ugunstige arbeidsstillinger BELYSNINGSSYSTEM OG LYSSETTING Det finnes anbefalte verdier for belysningsstyrke i alle typer rom. I granskningsrom er det anbefalt en generell belysningsstyrke på 300 lux. Ved arbeid foran skjermer i denne typen rom er det anbefalt en belysningsstyrke på 50 lux. Dette er en forholdsvis lav verdi om man sammenligner med annen type skjermarbeid. Årsaken til dette er behovet for å se fine kontrastforskjeller over et stort spekter av luminans. Da det anbefales ulike belysningsstyrker direkte ved arbeidsplassene enn ellers i rommet, anbefales en dimmefunksjon for hver enkelt arbeidsplass. Det anbefales også armaturer med 100 % opplys for å få et indirekte belysningssystem. Indirekte belysning gir en jevnere belysning, og man unngår reflekser i ulike overflater fra armaturen, fra f.eks. bord, gulv og skjermer. Dette krever selvfølgelig at taket er lyst (hvitt) slik at man får en bra fordeling av lyset i rommet. Det bør velges lysrør med høy fargegjengivelse (Ra-indeks på 80) og riktig fargetemperatur (3000 Kelvin). Fargetemperaturen henviser til den tilsynelatende kromatiske fargen som lysrøret sender ut Kelvin er et fullfarge lysrør, med farge i den varme delen av spekteret. Alle lysrør kan i dag brukes i armaturer med reguleringsmuligheter for lysstyrken. Side 5 av 18

6 Ofte foregår granskning i en relativt dunkel belysning. Det anbefales da en direkte plassbelysning på bordet rundt dataskjermen(e). Denne bør brukes dersom man har behov for å gjøre notater eller lese informasjon som ikke finnes på skjermen. En belysningsstyrke på 50 lux er ikke tilstrekkelig for denne typen arbeid. En typisk bordlampe for en dataarbeidsplass har asymmetrisk belysning, og gjør det mulig å oppnå 500 lux som er anbefalt belysningsstyrke på arbeidsbord. Denne må da plasseres slik at den belyser kunden nødvendige del av bordet, slik at man unngår strølys mot skjermen eller øynene som kan gi blendingsproblemer. Det er her viktig å være klar over de ulike behovene hos yngre og eldre arbeidstakere. En 60-åring har behov for 5-6 ganger så mye lys som en 20-åring LUMINANSFORHOLD Ved vanlig dataarbeid anbefales det en luminansverdi på minimum 100 cd/m 2. Selv om det er vanlig å velge relativt lyssterke skjermer for radiologiske granskningsstasjoner, vil man ofte finne at luminansverdiene ved visning av aktuelle røntgenbilder er lavere enn anbefalingene. Dette fordi mange røntgenbilder domineres av mørke områder. Av denne grunn er det viktig at området rundt arbeidsplassen ikke avviker for mye i luminans fra disse verdiene. Det er viktig at ikke vegger, bordflater og tastatur oppfattes som mye lysere enn skjermen. Derfor anbefales det at veggene har en farge som gir omtrent samme luminans som fra skjermene. Veggene bør likevel heller ha en lysere tone enn en mørkere tone. Dette fordi lysere farger virker bedre inn på trivselen til de ansatte. Veggene bør være matte og refleksfrie. Det samme gjelder gulvet. Dette bør også ha en dempet farge og ha en matt overflate, slik at man unngår sjenerende reflekser. Man ønsker en jevn luminansfordeling for å unngå at øynene hele tiden må readaptere. Konstant readaptasjon kan lett føre til tretthet og ubehag i øynene. Bord og tastatur samt mus bør også ha en matt overflate SYNSUNDERSØKELSE AV ANSATTE Granskningsarbeid stiller store krav til synet. Man er avhengig av å se små kontrastforskjeller og man er avhengig av å jobbe i til dels svak belysning. Arbeid ved dataskjermer er også krevende for øyets muskulatur da man har kort synsavstand og lite synsfelt. Det er derfor svært viktig at de ansatte har de beste forutsetninger for å kunne utføre denne typen arbeid. Små synsfeil som ellers ikke har noen betydning, kan gi seg utslag i synstretthet, ubehag i øynene, hodepine og tåkesyn ved langvarig dataarbeid. Presbyopi (alderslangsynthet) inntrer fra års alderen. Akkomodasjonsevnen svekkes og dette vil man merke spesielt godt ved dataarbeid. Det er viktig at den brillen man bruker foran dataskjermen er tilpasset dette arbeidet og da spesielt med hensyn på arbeidsavstanden. For de presbyope er ofte den brillen de bruker i det daglige ikke gunstig foran dataskjermen. Vanlige progressive briller vil f.eks. ofte føre til at arbeidstakeren kan få en unaturlig nakkestilling for å se klart på skjermen. Dette kan gi belastningsproblemer over tid. Før en eventuell databrille tilpasses er det viktig at avstanden til de aktuelle skjermene kartlegges og måles opp. Dette igjen for at brillen skal ha best mulig funksjon. Side 6 av 18

7 3 Definisjoner Røntgenkjede fra produksjon til bruk Granskingsskjermer Visningsskjermer Bildene tas og overføres til PACS via en radiografstasjon Radiografen kvalitetssikrer bildene Radiologen gransker bildene på en radiologstasjon Klinisk / diagnostisk bruk, over hele spekteret Visning på generelle stasjoner (operasjonsstuene, poliklinikker osv) Andre ser på bildene Arbeidsflyt og roller i bildediagnostikk vil ikke beskrives i dette dokumentet, da det ikke har noen direkte betydning for bruken av skjermene og de kravene som stilles. Arbeidsstasjonene vil i det følgende bli delt inn i to grupper: Granskningsstasjoner og visningsstasjoner med tilhørende granskningsskjermer og visningsskjermer. Side 7 av 18

8 3.1 Skjermklasser Granskingsskjermer 1. Radiografstasjon Har vanligvis to skjermer, 1 RIS-skjerm og 1 PACS-skjerm. Noen velger en 3- skjermsløsning. Modalitetsskjermer har man vanligvis ikke kontroll på, da de kommer som en del av selve utstyrleveransen. Ideelt sett burde samme krav gjelde for slike som for andre PACS-skjermer. Ofte gjøres kvalitetssikringen på radiografstasjonen, og da blir modalitetsskjermene mindre viktige. Kvaliteten på PACS-skjermen på radiografstasjonen bør være mest mulig lik kvaliteten til skjermene på radiologstasjonen for å kunne sikre konsistent bildekvalitet. 2. Radiologstasjon Har vanligvis 3 skjermer, 1 skjerm for tekst (RIS) og to bildeskjermer (PACS). Her velger man som oftest en standard kontorskjerm til tekst og spesialskjermer til bildene. Avhengig av arbeidsområde vil disse stasjoner falle inn under: Gruppe M Mammografi Gruppe 1 Thorax, muskel, skjelett og barneradiologi Gruppe 2 Generell røntgen, kontrastundersøkelser, CT, MR, Ultralyd og ortopedi Gruppe 1 og 2 overlapper til en viss grad (muskel, skjelett og generell røntgen). Her må det gjøres en vurdering på hvor store bildeopptakene geografisk sett. For eksempel vil mye rygg og thorax bilder tilsi at monitorer av gruppe 1 bør anskaffes. 3. Ortopedistasjoner Har typisk 1 eller 2 skjermer. Disse skjermene bør minimum være av kvalitet tilsvarende som på radiologstasjoner i gruppe 2. Visningsskjermer 4. Generelle stasjoner Operasjonsstuene, poliklinikker, skadestuer: På slike steder bør man kunne se bildene i en bedre kvalitet enn på vanlige PC-er. 5. Kontormaskiner På slike maskiner kan man se røntgenbildene, men man kan akseptere noe redusert kvalitet (ikke for diagnostisk bruk). Side 8 av 18

9 4 Anbefalte krav til skjermer Inndeling av skjermer etter bruksområde og spesifikasjoner. Hovedgrupper Granskning Visning Skjermgrupper Gruppe M Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Bruksområder Mammografi *) Thorax, muskel, skjelett og barneradiologi, ortopedi Generell røntgen, kontrastunder søkelser, CT, MR, ultralyd, ortopedi, nukleær. Operasjonsstuer, poliklinikker, skadestuer Klinikere generelt (kontormaskiner) Oppløsning 5MP *) 2MP (1600x1200) 1,3MP (1280x1024) 1,3MP (1280x1024) - Lysstyrke Candela/m 2 (kalibrert/innstilt verdi) 450 *) Monokrom eller fargeskjerm Mono *) Mono Farge Farge - Gråtoner i skjerm (bits) 10 *) Gråtoner i skjermkort (bits) 10 *) Egendefinert LUT Signaloverføring skjerm Ja *) Ja Ja - - DVI *) DVI DVI - - Anbefalt Minimum *) For digital mammografi anbefales skjermer som er FDA-godkjent etter 510k prosessen for mammografi. Ytelsene som er nevnt i gruppe M ovenfor hentet fra enkelte leverandørers FDA-godkjente skjermer. Side 9 av 18

10 Side 10 av 18

11 5 Levetid og skjermdvalefunksjon Hvor lang levetid en LCD skjerm får avhenger av flere faktorer, bl.a. bruksmønster, omgivelsestemperatur og mekanisk påvirkning. Levetid kan defineres som tid til første feil på skjermen oppstår. De fleste produsenter oppgir i dag en levetid på ca timer. Noen få produsenter lover opptil timer (ett kalenderår er til sammenlikning ca timer). Feil som kan oppstå kan være for mange manglende pixler, hele kolonner eller rader med pixler kan ha falt ut, bildet kan skjelve eller ha andre synlige feil eller forstyrrelser. En viktig komponent i LCD skjermene er lyskilden som gjennomlyser bildepanelet. Kvaliteten på dette lyset er avgjørende for hvordan bildet på skjermen oppleves. Lyskilden er i de fleste tilfeller et flatt lysrør (kaldkatodetype) og det er et fluoriserende belegg på innsiden av dette røret som avgir lyset som vi ser. Dette belegget blir slitt (mister effektivitet) etter hvert som man bruker skjermen. På enklere skjermer (kontortype) resulterer dette i at lysutbyttet avtar i takt med alderen på skjermen. Enkelte litt mer avanserte skjermer har innebygd funksjonalitet som skal kompensere for slitasje på lyskilden, men dette forutsetter at skjermen justeres på riktig måte når man tar den i bruk, dvs. innstiller lysstyrken til noe lavere enn maksimum for skjermen i samråd med din skjermleverandør. Man ønsker selvsagt god bildekvalitet og lengst mulig levetid på skjermene man anskaffer seg, og i så måte er datamaskinens kontrollpanel Strømsparing et nyttig verktøy. Maskinene bør konfigureres slik at skjermene slår seg av (går i dvale, dvs. slår av baklyset) etter at den har stått uvirksom i for eksempel 20 minutter. De fleste arbeidsstasjoner står uvirksomme store deler av døgnet. Tradisjonelle skjermsparere av typen stjernehimmel sparer ikke skjermen på samme måte som om skjermen går i dvale, og anbefales derfor ikke brukt. Side 11 av 18

12 6 Kvalitetskontroll av skjermer Kvalitetskontroll av skjermer til medisinsk/radiologisk bruk er et meget omfattende tema. Dette dokumentet er primært ment for brukere som ikke har mye kunnskap om emnet, samt ikke har tilgang til avansert måleutstyr. Vi har derfor valgt å beskrive en helt enkel metode for å kvalitetskontrollere nyinnkjøpte skjermer og skjermer man allerede har på sin arbeidsplass. Metoden kan brukes både på LCD-skjermer og på CRT-skjermer. Dersom man ønsker å gå i gang med kvalitetskontroll av skjermer på egen avdeling/ arbeidsplass, bør man undersøke med leverandør av skjermene om de har noen anbefalinger å komme med i forhold til dette. Det finnes bl.a. nettbaserte server/klientløsninger hvor mye av kvalitetskontrollen kan dokumenteres og automatiseres. Det anbefales å foreta en kvalitetskontroll av skjermene en gang per kvartal. NB! Hvis skjermen ikke er utstyrt med beskyttelsespanel er det viktig å ikke berøre skjermen med måleutstyret. Dette kan gi permanent skade på skjermen. 6.1 Hva bør kontrolleres? Det viktigste man kontrollerer på en skjerm er luminans (lysstyrke fra skjermen) og kontrast Det er disse vi fokuserer på i testen beskrevet i dette dokumentet. Det finnes mange flere parametere man kan kontrollere, men disse krever mer ressurser (se kapittel 6.4) 6.2 Testen Testbildet er laget i Adobe Photoshop. Det kan enten brukes som BMP- eller TIF-format Det er viktig at man IKKE betrakter bildet i et PACS system. Dette er fordi man mister kontrollen over bildeparameterene. Skulle man ønske å se på bildet i et PACS måtte man testet dette på samtlige PACS for å være sikker på at det fungerte som det skulle. For å unngå dette problemet må man se på bilde i en frittstående viewer, for eksempel Microsoft Photo Editor, IRFANview (shareware), eller Microsoft Paint. Man må ikke under noen omstendigheter bruke vieweren som heter IMAGING som gjerne følger med PC-en. Denne behandler ikke gråtonene på korrekt måte. Testen bør utføres under betraktningsforhold som er mest mulig lik den situasjonen man til vanlig befinner seg i. Slik ser selve testbildet ut: Side 12 av 18

13 , Teksten som er en del av bildet, og forklarer hva man ønsker å oppnå er som følger: Juster lys og kontrast (eventuelt gamma eller gammakurve) på skjermen, slik at du så vidt ser en litt mørkere mindre firkant inne i den hvite til venstre, og så vidt ser en litt lysere mindre firkant inne i den svarte helt til høyre. Samtidig skal du ha god kontrast i bildet. Gråtonene i de øvrige feltene skal ha en tilsynelatende jevn fordeling fra hvitt til svart. Testbildet kan lastes ned fra og klikk på norske anbefalinger. Her er tre punkt som kan brukes under vurderingen: 1. Se på bildet. Vurder mønsteret ut i fra kriteriene beskrevet over. 2. Juster eventuelt skjermen (lysstyrke og kontrast) for å optimalisere i forhold til testbildet. 3. Dersom man fremdeles ikke klarer å oppnå kravene til testbildet bør man kontakte leverandør for assistanse, eller evt. kassere skjermen. Side 13 av 18

14 6.3 Rengjøring Det har betydning for granskingssituasjonen om det er fullt av fingermerker og støv på skjermen. Man bør rengjøre skjermene jevnlig for å oppnå best mulig resultat. Hvor ofte man velger å gjøre dette blir opp til hver enkelt avdeling. For rengjøring av LCD skjermer er det viktig at man IKKE bruker rensemiddel som man vanligvis bruker til CRT skjermer. Til LCD skjermer bruker man kun vann og papir/bomull. Gjør rent med fuktig papir, og tørk av til slutt med tørt papir. 6.4 Avanserte metoder for kvalitetskontroll Spesielt interesserte som vil fordype seg mer i kvalitetskontroll av skjermer anbefales å lese dokumentet Assessment of Display Performance for Medical Imaging Systems, av AAPM TG18 (American Association of Physicists in Medicine, Task Group 18). Dokumentet samt flere testbilder kan lastes ned på følgende URL: Som tidligere nevnt finnes det også programvare for å dokumentere og kontrollere kvalitetsnivået på skjermene fra en sentral server på institusjonen. Fra disse kan man få utført automatisk kvalitetskontroll (gjelder enkelte skjermtyper), eller man kan få automatisk innrapportering av de manuelle kontrollene man utfører på skjermene. Dette bl.a. mulighet til grafiske oversikter over skjermenes utvikling ytelsesmessig gjennom skjermens levetid. Ta kontakt med skjermleverandørene for å diskutere slike løsninger. Side 14 av 18

15 Appendix A Kommentarer fra høringen Kommentarene som arbeidsgruppen mottok under høringsrunden var meget relevante. De belyste aspekter rundt de tekniske kravene, metoder og rutiner for kvalitetskontroll, samt ergonomiske forhold. Noen av kommentarene har ledet til endringer av selve dokumentet. Andre kommentarer omhandler tema som er for store til at vi har kunnet ta med den foreslåtte endringen. Vi har i stedet valgt å gjengi essensen fra disse kommentarene i tabellen nedenfor, slik at leserne av dokumentet kan se at det finnes synspunkter som ikke nødvendigvis samsvarer med det arbeidsgruppen har valgt å ta inn i dokumentet. Takk til alle dere som har bidratt med kommentarer. Nr Tema: Ergonomi 1 Skjermkvaliteten bør være så god at radiologen kan arbeide i "dagslys". Dette fordi arbeid i mørke over tid forstyrrer radiologens biologiske rytme, dvs. at kroppen innstiller seg på en 25 timers syklus istedenfor 24 timer. Dette vil gi søvnforstyrrelser (i alle aldre), som igjen kan føre til at radiologen blir uopplagt og mindre effektiv, og - i verste fall deprimert. For mer info. vises til søvnforsker alvhild Bjørkum 2 Savner henvisning til forskriftene om arbeid ved skjerm og kontorarbeidsplass generelt. Savner også mer info om mottaksskontroll av skjermene før de tas i bruk, med tanke på fabrikasjonsfeil, skader, osv. Nr Tema: Tekniske krav til skjermene 3 For tolkning av skjelett og thorax hos premature (ned til 24 ukers gestasjonsalder) trengs egentlig en skjermoppløsning på 5MP. Jeg testet ut både 2 og 5 på denne pas. gruppen - 5 var bedre enn 2, men var ubrukelig fordi teksten ble så liten at jeg måtte stikke hodet helt inn i skjermen. 4 Ser innledningsvis at dere sier at CRT skjermer har "mindre gråtonespekter" enn LCD. Hva mener dere med dette? Det nevnes ikke noe om skjermkort...? Dere sier et annet sted at det er ofte mye mørke områder i et røntgenbilde som skal granskes, og at det da er viktig å ikke ha for stor kontrast til omgivelsene for å bedre tyde disse. Det er jo riktig, men det er nå slik at CRT monitorer er suverene i forhold til LCD å vise kontraster i mørke områder. Det er kun CRT som klarer å vise sort som helt sort. Det har jeg fått demonstrert fra både Eizo og Barco på RSNA. Det er også derfor de fortsatt holder på CRT som best egnet til mammografitydinger. 5 Jeg mener det er viktig å rydde opp i denne sammenblandingen, for her er det rom for misforståelser.. Jeg mener det heller må skilles på hvor store bildeopptakene er. Da mener jeg geografisk utstrekning. Er det f.eks ryggbilder eller rtg thorax, så er jo Side 15 av 18

16 gjerne disse 43 cm lange. Da kreves det jo relativt store monitorer, og monitorer med høy detaljoppløsning for å få fremstilt disse i 1:1 visning med ok størrelse. Radiologer liker jo også å se simultant nye og gamle bilder. Dersom dette gjøres med å dele opp en 1 eller 2 MP monitor i 2 eller flere deler, er det nesten helt uvesentlig hva slags kvalitet monitor eller bildet har, for radiologen vil med stor sannsynlighet ikke gjøre noen adekvat vurdering likevel.. Mener det må sies noe om anbefalinger for hengeprotokoller, viktigheten av å utnytte monitorenes pixelstørrelser for å få frem detaljoppløsningen i bildene og hva som kan tillates av simultane henginger av mindre bildestørrelser før det går ut over detaljvisningen. 6 Jeg mener også at 150 CD er alt for lite til granskning av røntgenbilder. Særlig i godt opplyste rom som jo gjerne gruppe 2 og 3 bilder blir vist i. Har ellers god erfaring i å bruke 300 cd på våre tydestasjoner (Både LCD og CRT). Har >400 på mammografistasjonene, som forøvrig er 5MP CRT monitorer fra Barco 7 Jeg menerat dicom part 14 ikke er snillere i forhold til MR/CT/Ultralyd i forhold til luminansforhold. Tror 150 Candela vil gi radiologene problemer med å se kontrastdetaljer de ellers ville sett på en 300 Candelaskjerm. 8 Som inledning vill jag passa på att säga att dokumentet verkar vara väl genomtänkt och bör täcka in de flesta frågeställningar som normalt uppkommer om vilka skärmtyper som skall väljas på olika platser inom radiologisk avdelning. Något som diskuteras oftare på senare tid är stationer som skall klara både normal slätröntgen och dessutom 3D rekonstruktioner vilket normalt innebär färgskärmar. Dessa applikationer kräver i många fall mycket mer av grafikkorten (bättre 3d prestanda) det är då viktigt att man kontrollerar med både PACS- och skärmleverantören vad som fungerar ihop så att man inte förlorar i kvalitet (speciellt vid kombination av 3D med normal granskning). 9 Det sägs att man valt Dicom 14 standarden för att skapa konsistent återgivning av bilder, men ingenstans finns det någon hänvisning till krav på maximal avvikelse. Dicom anger inga egentliga krav på kvalitet eller kvalitetssäkring utan definierar bara som sagt hur gråtoner skall återges inom ett visst område för ljusstyrka. Om vi som leverantör skall kunna garantera att vi följer de krav som IHE Norge ställer måste det finnas definierade toleranser (typ kraven som definieras i AAPM). Primärgranskning har hårdare krav för ljusstyrka och snävare toleranser för gråtonsåtergivning (+-10%) och skärmar för sekundärgranskning har lite lägre krav på dessa parametrar. Då kan man lätt veta när skärmen faller utanför de ställda kraven och vi som leverantör kan säga vilka modeller som klarar de olika typerna av arbetsplatser. 10 Gråtoner i skärm och i kort: Detta är ett svårdefinierat krav eftersom det finns två sätt att se till att skärmen Side 16 av 18

17 återger en Dicom (GSDF) kurva för gråtoner. Man definierar en LUT i skärmkortet som då måste ha 10 bitar för att man skall kunna få minst 256 gråtoner på skärmen med bra JND värde. Man kan använda linjär utmatning från kortet (ingen LUT) och skapa Dicom i skärmens hårdvara som då måste ha en intern LUT på minst 10 bitar. Om man vill kunna visa 10 bitars gråskala på skärmen räcker det inte med 10 bitars LUT i kortet och 10 bitar i skärmen då man tappar verkliga gråtoner vid konvertering till GSDF kurvan. Vill man kunna garantera 10 bitar på skärmen måste man ha 10 bitar linjärt från kortet och mer än 11 bitar i skärmen för att det inte skall bli för stora fel i de mörkare partierna av gråskalan där skillnaderna mellan två gråtoner är mindre. I dagsläget är det bara ett fåtal leverantörer av skärmar som verkligen kan visa 10bitars (1024 gråtoner) med Dicom (GSDF) gråtoner och ingen av de större leverantörerna av PACS kan återge 10 bitar fullt ut (mig veterligen). Kravet att hårdvaran skall kunna återge 10 bitar samtidigt på skärm ställer större krav än 10 bitar i skärm (minst 11 bitar) men kravet som är skrivet bör vara minimikrav för Grupp M. För Grupp 1 anser jag att 8 bitar från kort (med 10 bitars LUT om kortets LUT används) och minst 10 bitar i skärmens LUT är rimliga krav. Det är ytterst få 2MP och 3MP som verkligen klarar 10bitars gråtoner samtidigt på skärmen. För Grupp 2 finns det ingen lösning idag på skärmar som kan visa 10 bitar färg (per färgkanal) då det inte finns några grafikkort. Även här måste man klara sig med 8/10 bitars lösning som även är vanligast i Grupp 1. På Eizos produkter som kan visa 10 bitar samtidigt har vi LUT med 3061 nivåer och de som har 8 bitars grafikkort är LUT:en på 1531 nivåer. Nr Tema: Kvalitetskontroll 11 Det testbildet dere har laget er for enkelt og har store svakheter. Burde målt lysstyrke i samme punkt i skjermen, Dette kan variere mye i ulike deler av samme skjerm. Da er det bedre å bruke de 18 luminansebildene på hjemmesiden til Samei./AAPM 12 Kvalitetssäkring bör utföras på olika sätt med olika intervaller, visuell kontroll (med dokumentation i form av att man godkänner kvalitet eller kommenterar eventuella brister) bör utföras minst en gång per vecka (varje dag enligt AAPM TG 18) När det gäller visuella tester finns det färdiga bilder som fungerar bra för att detta skall kunna utföras enkelt och snabbt (AAPM QC test, eller SMPTE), alternativt kan de bilder användas som presenteras i IHE-dokumentet. Det bör finnas bilder anpassade för skärmens upplösning så att man kör 1:1 då det blir lättare att se avvikelser i gråtoner och gråskalor som tonar bör visas över en Side 17 av 18

18 större del av skärmen så man säkert visar alla gråtoner som skärmen kan visa, det skulle kunna bli ett fel på en enskild gråton som används i röntgenbilden, men som inte syns i enklare tesbilder med begränsat antal gråtoner. Kontroll av ljusstyrka samt kontroll av gråskaleåtergivning enligt Dicom bör mätas i mitten av skärmen en gång per kvartal. Komplett kalibrering av skärmen bör två gånger per år och samtidigt bör luminansjämnhet mätas. När det gäller kvalitetssäkring generellt så tycker jag att man måste ha en definierad rutin för detta och dokumentation på utförda tester för att det skall kunna kallas kvalitetssäkring med spårbarhet på utförda tester. Dessutom måste vissa delar mätas upp så att man har en referens till gränsvärde för vad som kan anses vara lägsta nivå för en granskningsskärm. Det enklaste sättet är att välja en standard som man följer och utför de tester och mätningar som föreskrivs. Eizo har i dag bra mjukvaror som kan användas för kvalitetssäkring med dokumentation och som fungerar med de flesta fabrikat av skärmar. Dessa system kan användas för enskilda klienter, samla in data centralt, skapa rapporter över kvalitetssäkring samt övervaka on-line med fjärrstyrning av alla anslutna skärmar (gäller Eizo RadiForce)... Side 18 av 18

Granskningsstasjoner - en vurdering av skjermkvalitet, kalibrering og lysforhold

Granskningsstasjoner - en vurdering av skjermkvalitet, kalibrering og lysforhold RAD 3902 Bacheloroppgave i radiografi 07HBRAD 070718 Guro G. Halmrast 071153 Ingvild B. Solbakken Granskningsstasjoner - en vurdering av skjermkvalitet, kalibrering og lysforhold Medical display workstations

Detaljer

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen - Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen Kunne tilpasses den enkelte Enkelt kunne stilles inn i sittende Ha uavhengig rygg og sete Være stødig Ha hjul tilpasset gulvbelegget Underarmsstøtter skal ikke hindre

Detaljer

ERGONOMI. for dataarbeidsplass. Follo Bedriftshelsetjeneste as

ERGONOMI. for dataarbeidsplass. Follo Bedriftshelsetjeneste as ERGONOMI for dataarbeidsplass Follo Bedriftshelsetjeneste as Stikkord for en god dataarbeidsplass Veiledning til forskrift om arbeid ved dataskjerm. Arbeidstilsynet, best.nr.540 www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger

Detaljer

Ha det fint på jobb! En enkel sjekkliste og ergonomiske råd for deg på arbeidsplassen din.

Ha det fint på jobb! En enkel sjekkliste og ergonomiske råd for deg på arbeidsplassen din. Ha det fint på jobb! En enkel sjekkliste og ergonomiske råd for deg på arbeidsplassen din. Arbeidsplassen din Sørg for å ha det ryddig rundt deg! Du bør ha nok plass til å kunne utføre oppgavene dine.

Detaljer

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Belysning STE 6228 INNEMILJØ Belysning STE 6228 INNEMILJØ Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på Lysforhold omgivelsene (estetisk miljø) Feil belysning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER

RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER Retningslinje for kjøp av databriller Emne: Hjelpemidler Personal Fagansvarlig: TRL Utarbeidet: 21.10.09 Reglement Godkjent av: AMU [17.04.12] PERSONAL RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER 1 Retningslinje

Detaljer

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lystekniske begreper Av Jonny Nersveen, dr.ing Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik / Norges blindeforbund Innhold Hva er lys?

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Kontor og data - Godt syn på jobben.

Kontor og data - Godt syn på jobben. Kontor og data - Godt syn på jobben. God kunnskap om hvordan styrken fordeler seg i ulike typer brilleglass er viktig forutsetning for at utmålt korreksjon i foropteret skal bli til en brille som gir god

Detaljer

Risikovurdering av HMS-forhold

Risikovurdering av HMS-forhold Risikovurdering av HMS-forhold Avdeling: Kulturavdelinga Dato: 15.10.2014 Aktivitet / prosess Arbeidsplassvurdering gjennomført av Stamina Helse Mogeleg uønska hending Muskel og skjelettplage Mogelege

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

GI ARBEIDSPLASSEN ET LØFT MED SPACE SKJERMARMER

GI ARBEIDSPLASSEN ET LØFT MED SPACE SKJERMARMER GI ARBEIDSPLASSEN ET LØFT MED SPACE SKJERMARMER HA EN GOD ARBEIDSDAG! 04 bak Space Origosystemet, prinsipper og tanker systemet Lars Petter Wien Kontorarbeidsplassen skal raskt og enkelt kunne tilpasses

Detaljer

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF Kvalitetskontroll ved UUS Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF KDF - røntgen 5,5 stillinger 18 sykehus 250 modaliteter sjekkes hvert år CT Gjennomlysning

Detaljer

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning.

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Ergonomidagen 2008 Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo Høgskolen

Detaljer

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 VERNERUNDER Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 Ingeniørgruppen AS - Postboks 1035-8602 Mo i Rana Side 1 Vernerunde sjekkliste

Detaljer

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Prekonferanse HelsIT 22.09.2009 Håvard Roterud, Radiograf, OUS, enhet Rikshospitalet havard.roterud@rikshospitalet.no Åge Sjåfjell, Seniorrådgiver, HSØ IKT aagsja@sykehuspartner.no

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

HMS GRUPPEN AS. for helse, miljø og sikkerhet. HMS tips for kontor

HMS GRUPPEN AS. for helse, miljø og sikkerhet. HMS tips for kontor HMS GRUPPEN AS for helse, miljø og sikkerhet HMS tips for kontor Brosjyren er en hjelp til selvhjelp med særlig de fysiske forhold. Mange andre forhold virker sterkt inn på helse og arbeidsevne. Vi har

Detaljer

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen

Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Bonuskapittel Adobe Photoshop Elements 5 Fargekalibrering av skjermen Innhold Fargeinnstillinger Mine innstillinger Kalibrere skjermen med Adobe Gamma Kalibrering trinn for trinn Fargeinnstillinger Farge

Detaljer

God stemning med riktig belysning

God stemning med riktig belysning LYS OG SKYGGE: Dagslyset fyller rommet, og skaper samtidig spennende lys og skyggevirkninger. God stemning med riktig belysning Interiørbelysning er avgjørende for trivselen. Men godt lys er ikke nødvendigvis

Detaljer

TA VARE PÅ KROPPEN DIN!

TA VARE PÅ KROPPEN DIN! TA VARE PÅ KROPPEN DIN! - GOD ERGONOMI VED TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID Therese Løvslett, HMS-rådgiver/ergoterapeut / SIDE 1 Ergonomi Den fysiske tilpasning mellom menneskets forutsetninger (Human Factor)

Detaljer

Framtidens radiologi i Norge. Erfaringer og refleksjoner.

Framtidens radiologi i Norge. Erfaringer og refleksjoner. Framtidens radiologi i Norge. Erfaringer og refleksjoner. Kirsti Løken Radiologi Et fag midt i klinikken. Basert på bildedannelse, bildefortolkning og menneskelige interaksjoner. Teamwork og setting. Småskalasetting:

Detaljer

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef. Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.no 15 16 oktober 2008 Scandic Star Sollentuna Sverige 1 Grunnlag Oversikt

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005 Deling av RIS-informasjon mellom helseforetak Spesiallege Edgar Glück KITH Teleradiologiprosjektet i Helse Vest Skal tilby sømløs samhandling Mellom helseforetak Mellom system fra ulike leverandører Finne

Detaljer

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen Den nye LD vegg- og takkolleksjonen Gå ikke glipp av de nye LD produktene med innebygd sensor. 1 n slank og gjennomført design! Morgendagens belysning - i dag Setter du pris på estetisk design? r du interessert

Detaljer

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1.

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. NOTAT Til IHE-Norge Fra Thorill Antonsen Dato 03.03.03 IHE- Integrating the Healtcare Enterprise Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. Bakgrunn IHE står

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og 6 av 10 fusjoner er dokumentert t mislykket Hvordan gikk det med Rikshospitalet og Radiumhospitalet? Arne Karlsen, avdelingsleder Avdeling for Teknologi og Drift Bilde- og Intervensjonsklinikken Rikshospitalet

Detaljer

Fysiske omgivelser på arbeidsplassen din. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Fysiske omgivelser på arbeidsplassen din. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Fysiske omgivelser på arbeidsplassen din Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Fysiske omgivelser på arbeidsplassen din Sjekkliste og arbeidshefte UNN HF Raskere tilbake Ortopedi HAS UNN HF Raskere tilbake

Detaljer

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved 390L0270.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

QosmioEngine Video for viderekomne

QosmioEngine Video for viderekomne QosmioEngine Video for viderekomne Qosmio byr på en kombinasjon av kvalitetsvideofunksjonene til QosmioEngine og QosmioPlayer, Harman Kardon høyttalere, SRS TruSurround XT surroundlyd, digitale avspillings

Detaljer

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling Med praktisk produktguide Mikroprismatisk optikk fra Luxo Perfekt lysfordeling Mikroprismatisk optikk på arbeidsplassen Armaturer med mikroprismatisk optikk fra Luxo er et meget godt valg for dynamiske

Detaljer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer Digitalt Media Arkiv i Helse Vest Muligheter og utfordringer HealthWorld, Oslo, 2014 Susanne Kroon, Helse Stavanger Nina Elisabeth Eltvik, Helse Vest IKT Susanne Kroon Inn med bilde av Susanne her Seksjonsoverlege,

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

Lys og lysforhold helseaspekter og anbefalinger

Lys og lysforhold helseaspekter og anbefalinger Lys og lysforhold helseaspekter og anbefalinger Historikk: For en del år siden observerte vi at problemet var for lite lys i arbeidslokaler og på skrivebord. Tiltaket var da å montere opp flere lysarmaturer,

Detaljer

Valg av PC-skjerm til fotobruk

Valg av PC-skjerm til fotobruk Valg av PC-skjerm til fotobruk De fleste har nok skiftet ut de svære kassene som CRT-skjermene var med flatskjermer av LCD-typen. Så jeg tenkte kjapt i gå igjennom litt om de ulike teknologiene som brukes

Detaljer

informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Litt belysningsteori

informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Litt belysningsteori informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Hva kreves av flisfarger og kontraster i ledelinjer i golv og trapper. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen.

Detaljer

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet 2 AEGIS-belysning AEGIS-belysning Belysning for trygghet og sikkerhet patentanmeldt Constant Light-teknologi som kompenserer for svekket lampeytelse

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Agenda: Lys og energibruk teknisk utvikling og status Belysning og helse Drift og vedlikehold

Detaljer

Trace. Liten LED skrivebordslampe. Selskapet forbeholder seg retten til å forandre på hvilken som helst produktspesifikasjon uten varsel.

Trace. Liten LED skrivebordslampe. Selskapet forbeholder seg retten til å forandre på hvilken som helst produktspesifikasjon uten varsel. Liten LED skrivebordslampe Trace er en liten LED skrivebordslampe med godt lysutbytte og minimalistisk design. En slank arm bærer det karakteristiske lampehodet som har form som en superellipse, et kvadrat

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene 15.10.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

Tunable White. Personlig belysning

Tunable White. Personlig belysning Tunable White Personlig belysning Magnus Ragnvid/Johnér Lys har en stor innvirkning på din daglige rytme. Rett belysning gjør din dag bedre. Human Centric Lighting Belysning tilpasset dine behov Belysning

Detaljer

Ergonomi - Ta vare på kroppen din! Ergoterapeut Caroline Lien Johansen. Ergonomi

Ergonomi - Ta vare på kroppen din! Ergoterapeut Caroline Lien Johansen. Ergonomi Ergonomi - Ta vare på kroppen din! Ergoterapeut Caroline Lien Johansen Ergonomi Den fysiske tilpasning mellom menneskets forutsetninger (Human Factor) og arbeidsmiljø med hensikt å forebygge belastningsplager

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Epson møteløsninger PROJEKTOR ELLER FLATSKJERM?

Epson møteløsninger PROJEKTOR ELLER FLATSKJERM? Epson møteløsninger PROJEKTOR ELLER FLATSKJERM? DETTE BØR DU SE ETTER I EN SKJERM Denne veiledningen tar for seg viktigheten av størrelsen, kostnadseffektivitet og bildekvalitet og hjelper deg med å finne

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Hvordan skanne bilder for useumsfor

Hvordan skanne bilder for useumsfor Hvordan skanne bilder for museumsf useumsfor ormål Høykvalitets fotoskannere er i dag kommet ned på et prisnivå som gjør dem tilgjengelige for mange fotointeresserte. Det betyr at mange i praksis kan levere

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik. Forskningsprosjekt

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik. Forskningsprosjekt 1 Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik Forskningsprosjekt UNDERSØKELSE AV SYNSFORHOLD VED BILLETTAUTOMATER OG INFORMASJONSTAVLER VED NSB OSLO S OG JERNBANEVERKET Jonny

Detaljer

Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold. Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst

Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold. Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst Konstanskontroll Lysfelt / strålefelt AEC Homogenitet (Kliniske bilder) Metode Gjøres

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Dino-Lite produktvalg for: Konservatorer, arkeologer, museer, samlere

Dino-Lite produktvalg for: Konservatorer, arkeologer, museer, samlere Dino-Lite produktvalg for: Konservatorer, arkeologer, museer, samlere Bruksområder Digitale mikroskoper fra Dino-Lite er skreddersydde for et bredt spekter av brukergrupper. Blant papir- og kunstrestauratører

Detaljer

CR 30-X System. Bruksanvisning 2385C NO 20070827

CR 30-X System. Bruksanvisning 2385C NO 20070827 CR 30-X System Bruksanvisning 0413 Figur 1: CE-merke Hvis du vil vite mer om Agfa-produkter og Agfa HealthCare-produkter, kan du gå til www.agfa.com. Agfa og Agfa-romben er varemerker for Agfa-Gevaert

Detaljer

Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar

Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar 2 HMT - Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar «Minstekrav til kontorarbeidsplasser» I Arbeidsmiljølova vert det stilt krav til utforminga av ein god kontorarbeidsplass.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Nasjonale og regionale planer/rapporter : Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Generelt Østsiden sykehjem ligger i Fredrikstad, og er et 2 etg. bygg med glassfasade. Generelle tilrettelegginger Fellesrom Fellesrom er laget litt forskjellige for

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

Ytelse. Tekniske egenskaper for etterlysende sikkerhetsskilt. Tekniske opplysninger. Tid etter borttak av lyskilden (i minutter) Luminans (mcd/m 2 )

Ytelse. Tekniske egenskaper for etterlysende sikkerhetsskilt. Tekniske opplysninger. Tid etter borttak av lyskilden (i minutter) Luminans (mcd/m 2 ) Ytelse Tekniske egenskaper for etterlysende sikkerhetsskilt mcd/m 2 230 215 mcd/m 2 Tid etter borttak av lyskilden (i minutter) NS 3926-1 Luminans (mcd/m 2 ) 200 170 10-215 mcd/m 2 140 110 30 10 mcd/m

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

QosmioEngine: Video for viderekomne

QosmioEngine: Video for viderekomne Teknisk informasjon qosmioengine QosmioEngine: Video for viderekomne 02 03 06 09 10 Qosmio byr på en kombinasjon av kvalitetsvideofunksjonene til QosmioEngine og QosmioPlayer, Harman Kardon-høyttalere

Detaljer

Et verktøy for ergonomisk arbeidsplassvurdering

Et verktøy for ergonomisk arbeidsplassvurdering EVA- Ergonomi v Et verktøy for ergonomisk arbeidsplassvurdering Eva- Ergonomi står for EValuering av Arbeidets Ergonomiske forhold og er et verktøy som er utviklet for å avdekke utfordringer og faktorer

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde:

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: -Skyggelegging Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: Skal jeg tegne etter hukommelsen, eller skal jeg ha det jeg tegner foran meg? Hvor skal jeg stå eller sitte i forhold

Detaljer

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS Lys og idrettsanlegg ny veileder Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS Lyskultur 1 OM LYSKULTUR Lyskultur skal være det nasjonale kunnskapssenteret for lys i Norge Lyskultur er ikke en interesseorganisasjon

Detaljer

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner!

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! T4: Digitale bilder I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! 1. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster

Detaljer

Justere skjermoppløsningen

Justere skjermoppløsningen Justere skjermoppløsningen Aspekter ved LCD-teknologien innebærer at bildeoppløsningen alltid er fast. Den beste visningsytelsen oppnår du ved å sette maksimal oppløsning til det samme som for skjermens

Detaljer

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Heldigitalisert radiologi Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern HelsIT 2012 Trondheim, torsdag 20.

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger.

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er direkte

Detaljer

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 =

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 = 1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 b) 17 c) 34 =0100 d) 128 e) 255 = 0001 0001 = 0001 0010 =1000 0000 =1111 1111 2) Gjør om de binære tallene til desimal og heksadesimal. a) 1010 b) 101011001 c)

Detaljer

Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT

Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT Radiologisenimar: CBCT I odontologisk virksomheter 12.-13. januar 2012 Eva G. Friberg Seksjonssjef Seksjon dosimetri og medisinsk

Detaljer