I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved"

Transkript

1 390L0270.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) RÅDSDIREKTIV av 29. mai 1990 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr (femte særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (90/270/EØF) RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), utarbeidet etter samråd med Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen, i samarbeid med Europaparlamentet(2), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3), og ut fra følgende betraktninger: Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse. I henhold til denne artikkel skal slike direktiver unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter. Kommisjonens melding om dens program for sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen(4) fastsetter at det skal treffes tiltak i forbindelse med utvikling av ny teknologi. Rådet merket seg dette i sin resolusjon av 21. desember 1987 om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen(5). For å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse er det helt nødvendig å overholde de minimumskrav som skal sikre en høyere sikkerhetsstandard for arbeidsstasjoner utstyrt med dataskjerm. Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(6). Bestemmelsene i forannevnte direktiv får derfor fullt ut anvendelse når det gjelder arbeidstakernes bruk av dataskjermutstyr, med forbehold for strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv. Arbeidsgiverne skal ha plikt til å holde seg informert om den nyeste utvikling innen teknologi og forskning i forbindelse med planlegging av arbeidsstasjoner, slik at de kan foreta eventuelle nødvendige tilpasninger for å sikre et høyere vernenivå for arbeidstakernes sikkerhet og helse. Ergonomiske aspekter er av særlig betydning når det gjelder arbeidsstasjoner med dataskjermutstyr. Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon.

2 I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved utarbeidelse av forslag på dette området - VEDTATT DETTE DIREKTIV: AVSNITT I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 1 Formål 1. Dette direktiv, som er det femte særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, fastlegger minstekrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr som definert i artikkel Bestemmelsene i direktiv 89/391/EØF får fullt ut anvendelse på hele det område som er nevnt i nr. 1, med forbehold for strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv. 3. Dette direktiv får ikke anvendelse på: a)førerplasser i kjøretøyer eller betjeningsplasser i maskiner, b)edb-systemer i et transportmiddel, c)edb-systemer som hovedsakelig benyttes av allmennheten, d)såkalt "flyttbare" systemer når de ikke benyttes sammenhengende over lengre tid på en arbeidsstasjon, e)regnemaskiner, kassaapparater og ethvert utstyr med et lite skjermvindu for å vise data eller måleverdier som er nødvendige for direkte bruk av utstyret, f)skrivemaskiner med tradisjonell konstruksjon av typen "skrivemaskiner med skjermvindu". Artikkel 2 Definisjoner I dette direktiv menes med: a)dataskjerm, en alfanumerisk eller grafisk skjerm, uansett hvilken visningsprosess som benyttes, b)arbeidsstasjon, et system som består av dataskjermutstyr, eventuelt forsynt med et tastbord eller en innlesningsenhet og/eller en programvare som bestemmer grensesnittet menneske/maskin, valgfritt tilbehør, periferiutstyr medregnet diskettstasjon, telefon, modem, skriver, konseptholder, arbeidsstol, arbeidsbord eller -underlag samt det umiddelbare arbeidsmiljø, c)arbeidstaker, enhver arbeidstaker etter artikkel 3 bokstav a) i direktiv 89/391/EØF som anvender dataskjermutstyr jevnlig og under en betydelig del av sitt vanlige arbeid. AVSNITT II ARBEIDSGIVERNES PLIKTER Artikkel 3 Analyse av arbeidsstasjoner

3 1. Arbeidsgiverne skal ha plikt til å undersøke arbeidsstasjonene med sikte på å vurdere arbeidsstasjonenes sikkerhets- og helseforhold for arbeidstakerne, særlig når det gjelder mulig risiko for synet samt fysiske problemer og problemer som følge av psykisk belastning. 2. Arbeidsgiverne skal på grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1 treffe egnede tiltak for å avhjelpe den påviste risiko, og i den forbindelse skal det tas hensyn til summen og/eller kombinasjonen av de påviste risikomomentene. Artikkel 4 Arbeidsstasjoner som tas i bruk for første gang Arbeidsgiverne skal treffe egnede tiltak for å sikre at arbeidsstasjoner som tas i bruk for første gang etter 31. desember 1992, oppfyller minimumskravene i vedlegget. Artikkel 5 Arbeidsstasjoner som allerede er tatt i bruk Arbeidsgiverne skal treffe egnede tiltak for å sikre at arbeidsstasjoner som er tatt i bruk innen 31. desember 1992 tilpasses slik at de oppfyller minimumskravene i vedlegget senest fire år etter denne dag. Artikkel 6 Informasjon til og opplæring av arbeidstakerne 1. Med forbehold for artikkel 10 i direktiv 89/391/EØF skal arbeidstakerne få informasjon om alt som berører sikkerhet og helse i tilknytning til deres arbeidsstasjon, og særlig informasjon om tiltak i forbindelse med arbeidsstasjoner iverksatt i henhold til artikkel 3 og artikkel 7 og 9. Arbeidstakerne eller deres representanter skal under alle omstendigheter informeres om ethvert tiltak som treffes i forbindelse med sikkerhet og helse i henhold til dette direktiv. 2. Med forbehold for artikkel 12 i direktiv 89/391/EØF skal alle arbeidstakere dessuten få opplæring i bruk av arbeidsstasjonen før de begynner med denne type arbeid, og hver gang arbeidsstasjonens utforming endres vesentlig. Artikkel 7 Daglig arbeidsrutine Arbeidsgiveren skal ha plikt til å tilrettelegge arbeidstakerens aktiviteter på en slik måte at det daglige arbeidet ved skjermen med jevne mellomrom blir avbrutt av pauser eller av annen aktivitet som reduserer belastningen ved skjermarbeidet. Artikkel 8 Konsultasjon av arbeidstakerne og deres medbestemmelse Arbeidstakerne og/eller deres representanter skal konsulteres og deres medbestemmelse utøves i samsvar med artikkel 11 i direktiv 89/391/EØF i saker som omfattes av dette direktiv, herunder vedleggene. Artikkel 9 Vern av arbeidstakernes øyne og syn 1. Arbeidstakerne skal ha rett til hensiktsmessig øyeundersøkelse og synsprøve foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner: -før de begynner arbeidet ved dataskjermen, -med jevne mellomrom i tiden deretter og

4 -dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen. 2. Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøven nevnt i nr. 1 gjør det nødvendig. 3. Dersom utfallet av undersøkelsen og prøven nevnt i nr. 1 eller av undersøkelsen nevnt i nr. 2 gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid. 4. Tiltak truffet i henhold til denne artikkel skal under ingen omstendighet påføre arbeidstakerne ekstra utgifter. 5. Vern av arbeidstakernes øyne og syn kan inngå i den nasjonale helsetjeneste. AVSNITT III FORSKJELLIGE BESTEMMELSER Artikkel 10 Tilpasning av vedlegget Rent tekniske tilpasninger av vedlegget som følge av tekniske fremskritt, endringer i internasjonale regler eller spesifikasjoner eller ny kunnskap i forbindelse med dataskjermutstyr skal vedtas i samsvar med fremgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/391/EØF. Artikkel 11 Sluttbestemmelser 1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 31. desember De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internrettslige bestemmelser som de allerede har vedtatt, eller vedtar, på det området dette direktiv omhandler. 3. Medlemsstatene skal hvert fjerde år fremlegge en rapport for Kommisjonen om den praktiske gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktiv og angi arbeidsgivernes og arbeidstakernes synspunkter. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen om dette. 4. Kommisjonen skal jevnlig fremlegge en rapport for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité om gjennomføringen av dette direktiv, og skal i denne forbindelse ta hensyn til nr. 1, 2 og 3. Artikkel 12 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 29. mai For Rådet B. AHERN Formann VEDLEGG MINIMUMSKRAV

5 (Artikkel 4 og 5) Innledende merknad Pliktene fastsatt i dette vedlegg får anvendelse med sikte på å nå direktivets mål og i den utstrekning på den ene side de omhandlede komponenter fins på arbeidsstasjonen, og i den utstrekning på den annen side de krav oppgaven stiller, og oppgavens art ikke er til hinder for det. 1. UTSTYR a) Generell merknad Bruken av utstyret skal i seg selv ikke innebære en risiko for arbeidstakerne. b) Skjerm Tegnene på skjermen skal være klart definert og utformet og tilstrekkelig store, og det skal være tilstrekkelig avstand mellom tegn og mellom linjer. Skjermbildet skal være rolig, uten flimmer eller andre forstyrrelser. Lysstyrken og/eller kontrasten mellom tegnene og bakgrunnen skal lett kunne reguleres av den som bruker skjermterminalen, og like lett kunne tilpasses omgivelsene. Skjermen skal uhindret og med letthet kunne dreies og skråstilles for å tilpasses brukerens behov. Det skal være mulig å benytte en atskilt skjermsokkel eller et regulerbart bord. Skjermen skal ikke gi reflekser eller gjenskinn som kan medføre ubehag for brukeren. c) Tastbord Tastbordet skal kunne skråstilles og være atskilt fra skjermen slik at arbeidstakeren kan innta en bekvem stilling som ikke forårsaker tretthet i armer eller hender. Det skal være tilstrekkelig plass foran tastbordet til at brukeren kan støtte hender og armer. Tastbordet skal ha en matt overflate for å unngå reflekser. Plasseringen av tastbordet og utformingen av tastene skal bidra til å lette bruken av det. Symbolene på tastene skal være tilstrekkelig fremtredende og leselige sett fra den normale arbeidsstilling. d) Arbeidsbord eller -underlag Arbeidsbordet eller -underlaget skal ha en lavtreflekterende overflate, være tilstrekkelig stort og muliggjøre en fleksibel plassering av skjerm, tastbord, dokumenter og tilbehør. Konseptholderen skal vær stø, regulerbar og plassert slik at ubehagelige bevegelser med hode og øyne unngås i størst mulig grad. Det skal være tilstrekkelig plass til at arbeidstakeren kan innta en bekvem stilling. e) Arbeidsstol Arbeidsstolen skal være stø, gi brukeren bevegelsesfrihet og muliggjøre en bekvem stilling. Stolene skal ha regulerbar høyde. Stolryggen skal kunne reguleres i høyden og skråstilles. En fotstøtte skal stå til rådighet for dem som ønsker det. 2. ARBEIDSMILJØ

6 a) Plass Arbeidsstasjonens mål og utforming skal gi tilstrekkelig plass til å forandre stilling og arbeidsbevegelser. b) Belysning Den alminnelige belysning og/eller punktbelysningen (arbeidslamper) skal gi tilstrekkelig lys og hensiktsmessig kontrast mellom skjerm og omgivelser, idet det tas hensyn til arbeidets art og brukerens syn. Sjenerende blending eller reflekser på skjermen eller på annet utstyr skal forhindres ved å samordne arbeidsplassenes og arbeidsstasjonenes utforming med de kunstige lyskildenes plassering og tekniske karakteristika. c) Reflekser og blending Arbeidsstasjonene skal utformes slik at lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger samt utstyr og vegger i lyse farger ikke forårsaker direkte blending og gir så lite reflekser som mulig på skjermen. Vinduene skal være utstyrt med en hensiktsmessig regulerbar blendingsanordning for å dempe dagslyset som faller inn over arbeidsstasjonen. d) Støy Støy fra utstyr på arbeidsstasjonen(e), skal tas i betraktning når en arbeidsstasjon utformes, særlig for å forhindre at årvåkenheten svekkes og samtale vanskeliggjøres. e) Varme Utstyr på arbeidsstasjonen(e) skal ikke avgi sterk varme som kan medføre ubehag for arbeidstakerne. f) Stråling All stråling, unntatt den synlige delen av det elektromagnetiske spektret, skal reduseres til et ubetydelig nivå ut fra hensynet til vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse. g) Fuktighet En tilfredsstillende fuktighetsgrad skal oppnås og opprettholdes. 3. GRENSESNITT DATAMASKIN/MENNESKE Ved utarbeidelse, valg, innkjøp og endring av programvare og ved fastsettelse av oppgaver som medfører bruk av dataskjerm, skal arbeidsgiveren ta hensyn til følgende faktorer: a)programvaren skal være tilpasset oppgaven som skal utføres, b) programvaren skal være enkel å bruke og skal eventuelt kunne tilpasses brukerens kunnskaps- og erfaringsnivå; det kan ikke benyttes kvantitative eller kvalitative kontrollinnretninger uten at arbeidstakerne kjenner til dette, c) systemene skal gi arbeidstakerne opplysninger om arbeidets gang, d) systemene skal vise informasjon i et format og i et tempo som er tilpasset operatørene, e) det skal anvendes ergonomiske prinsipper særlig i forbindelse med menneskers arbeid med data. ((((((((((((((( (1)EFT nr. C 113 av , s. 7 og EFT nr. C 130 av , s. 5.

7 (2)EFT nr. C 12 av , s. 92 og EFT nr. C 113 av (3)EFT nr. C 318 av , s. 32. (4)EFT nr. C 28 av , s. 3. (5)EFT nr. C 28 av , s. 1. (6)EFT nr. L 183 av , s. 1. (7)EFT nr. L 185 av , s. 15.?? 390L0270.NOR/1

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Et verktøy for ergonomisk arbeidsplassvurdering

Et verktøy for ergonomisk arbeidsplassvurdering EVA- Ergonomi v Et verktøy for ergonomisk arbeidsplassvurdering Eva- Ergonomi står for EValuering av Arbeidets Ergonomiske forhold og er et verktøy som er utviklet for å avdekke utfordringer og faktorer

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF. av 23. september 2002

Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF. av 23. september 2002 Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF 2007/EØS/16/47 av 23. september 2002 om endring av rådsdirektiv 76/207/EØF om gjennomføring

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005 Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF 2008/EØS/35/20 av 9. mars 2005 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF

Detaljer

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/347 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF 2009/EØS/34/25 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester(*)

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/10/EF

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/10/EF Nr.46/122 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF. av 31. mars 2004

Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF 2009/EØS/34/22 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0390.ame OJ L 128 /13, p. 1-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster... 1

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 14. årgang 15.11.2007 2007/EØS/54/01 2007/EØS/54/02 2007/EØS/54/03 2007/EØS/54/04

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 EØS-komiteens beslutning nr. 72/96 av 13. desember 1996 om

Detaljer

Nr. 39/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/62/EF. av 30. september 2005

Nr. 39/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/62/EF. av 30. september 2005 Nr. 39/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.7.2009 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/62/EF 2009/EØS/39/18 av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF

Detaljer

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001 Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF 2004/EØS/29/21 av 19. mars 2001 om sanering og avvikling av forsikringsforetak(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/235 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF 2008/EØS/35/21 av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer