HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV AKUTT LYMFOBLASTISK LEUKEMI / LYMFOBLASTISK LYMFOM OG BURKITT LYMFOM / LEUKEMI HOS VOKSNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV AKUTT LYMFOBLASTISK LEUKEMI / LYMFOBLASTISK LYMFOM OG BURKITT LYMFOM / LEUKEMI HOS VOKSNE"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV AKUTT LYMFOBLASTISK LEUKEMI / LYMFOBLASTISK LYMFOM OG BURKITT LYMFOM / LEUKEMI HOS VOKSNE Utarbeidet av Norsk Selskap for Hematologi og Norsk Lymfomgruppe Versjon Angivelsene vedrørende diagnostikk og utredning er veiledende. Opplegget vil være gjenstand for revisjoner etter behov. 1

2 Lymfekreftsykdom som utgår fra rasktvoksende, umodne lymfatiske celler, har store likhetstrekk enten sykdommen kalles akutt lymfoblastisk leukemi eller lymfoblastisk lymfom. Tidligere ble akutt lymfatisk leukemi klassifisert etter FAB-klassifikasjonen. Dette handlingsprogrammet bruker WHO-klassifikasjonen. Tilstander med mer enn 25% lymfoblaster i benmarg kalles akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Hvis benmargskriteriet er oppfylt, kalles tilstanden altså leukemi selv ved stor mediastinal tumor. Ved lymfoblastisk lymfom (LB) i biopsi fra tumor eller lymfeknute og mindre enn 25% blaster i benmarg kalles tilstanden lymfoblastisk lymfom. Burkitt lymfom/leukemi utgår fra mer modne B-lymfocytter og trenger spesiell behandling. Behandlingen avgjøres av typen tumorceller, og ikke om sykdommen manifesterer seg som leukemi eller lymfom. For behandlingsvalget er det helt avgjørende med en mest mulig fullstendig morfologisk, immunologisk og cytogenetisk karakterisering av tumorcellene. Disse sykdommene er ofte meget rasktvoksende, særlig Burkitt lymfom/leukemi. Rask utredning med behandlingsstart i løpet av 1-2 døgn kan være vesentlig for å redde pasienter med stor tumormasse. Ved mistanke om disse sykdommene bør regionsykehus kontaktes umiddelbart med tanke på overføring til øyeblikkelig-hjelp utredning og behandlingsstart! Spesielt ved Burkitt lymfom/leukemi foreligger det ofte en meget rask behandlingsrespons og dermed høy risiko for utvikling av tumor lyse-syndrom. Såsnart diagnosen er klar, bør pasienten hydreres (ca 3000 ml/m2/døgn) og få allopurinol. Ved stort tumorvolum eller økt kreatinin bør det i stedet for allopurinol gis rasburicase. Nedfrysing av sæd før behandlingsstart bør tilbys alle menn i relevant alder når dette praktisk lar seg gjennomføre og utsettelse av behandlingstart 2-3 dager kan forsvares medisinsk sett. På samme måte kan nedfrysing av laparoskopisk uthentet ovarialvev vurderes. Behandlingen er eksperimentell, og utføres bl.a. ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, med øvre aldersgrense 35 år. Norsk ALL behandling er basert på et gammelt regime (Hammersmith 82), som i oppdaterte (2005) tall fra Rikshospitalet-Radiumhospitalet gir svært gode resultater for total overlevelse ved ALL (63% etter 8 år) og lymfoblastisk lymfom (82%). For sjeldne varianter er dokumentasjonen av dette regimet usikker, og det er derfor angitt andre alternativer i tillegg i handlingsprogrammet. Det er i denne versjonen gjort endringer i antallet intratekale Mtx-injeksjoner (økt til 13), og prednisolon i vedlikeholdsfasen er byttet ut med dexametason. For Philadelphiakromosom-positiv ALL anbefales imatinibholdig regime og tidlig allotransplantasjon. Overvåking av minimal restsykdom (MRD) i marg anbefales hos pasienter under 60 år der allogen stamcelletransplantasjon kan bli aktuelt, men hvor indikasjonen ikke er klar ut fra tradisjonelle risikofaktorer. Svært unge pasienter bør behandles med pediatrisk protokoll i barneavdeling om mulig. Ved noen universitetssykehus er dette foreløpig praktisk vanskelig å realisere. Få randomiserte undersøkelser foreligger, og ingen av anbefalingene i dette handlingsprogrammet kan sies å være evidensbaserte grad A (basert på en eller flere gode randomiserte undersøkelser). De fleste anbefalinger er grad B (basert på enkeltundersøkelser med historiske eller selekterte kontrollgrupper) og grad C (basert på ukontrollerte undersøkelser og ekspertkonsensus) Diagnostisk utredning a. Benmargsundersøkelse Benmargsaspirat og benmargsbiopsi gjøres på alle pasienter. Ved mistanke om benmargsaffeksjon (leukemi, perifer cytopeni) sendes 1) 5 ml ufiksert benmargsaspirat antikoagulert med helst konserveringsfritt heparin (100ul av en løsning på 1000 u/ml) på McCoys medium til Laboratorium for cytogenetikk, Radiumhospitalet. 2) Hvis aktuelt: 5 ml ufiksert benmargsaspirat antikoagulert med konserveringsfritt heparin til Seksjon for Molekylær Patologi, Fagområde Patologi, Radiumhospitalet, for molekylærgenetisk undersøkelse og definisjon av parametre for MRD-monitorering. Ved leukemi sendes i tillegg perifert blod.. Hos alle pasienter med leukemi sendes benmargsaspirat og blod til PCR på bcr/abl. Undersøkelsen utføres ved alle universitetssykehus, og kan gjøres på materialet innsendt til cytogenetikk.

3 3 Ved benmargsaffeksjon/leukemi sendes EDTA- blod og antikoagulert benmargsaspirat til adekvat fungerende lokalt laboratorium for immunfenotyping ved væskestrømscytometri. Laboratoriet bør tilstrebe å benytte EGIL-klassifikasjonen i besvarelsene. Det bør om mulig ved leukemi lages cellesuspensjon som vitalfryses lokalt med DMSO for eventuelle senere kompletterende undersøkelser b.lymfeknutebiopsi Utgangspunkt: Lymfeknutesvulst med mistanke om B- eller T-lymfoblastisk lymfom eller Burkitts lymfom hos pasient under 60 år: En del formalinfikseres og sendes lokal avd. for patologi. En del av lymfeknuten sendes ufiksert til lokal avd. for patologi for vanlig diagnostikk, immunfenotyping og nedfrysing. En del av lymfeknuten sendes ufiksert til Fagområde Patologi, Radiumhospitalet, til utvidet lymfomundersøkelse (med tanke på cytogenetisk og molekylærgenetisk undersøkelse, se separat veiledning). Det bør om mulig lages cellesuspensjon som vitalfryses med DMSO for eventuelle senere kompletterende undersøkelser Nødvendige undersøkelser: -Vanlig lysmikroskopisk undersøkelse -Immunfenotypisk undersøkelse (se vedlegg). Sterkt ønskelige undersøkelser: -Cytogenetisk undersøkelse: Hvis karyotypering ikke lar seg gjennomføre bør det utføres spesifikke undersøkelser (FISH eller PCR) med tanke på t(9;22)(q34;q11)/(bcr/abl), Burkitt-assosierte translokasjoner (t(8;14)(q24;q32), t(2;8)(q12;q24) eller t(8;22)(q24;q11) og rearrangementer som involverer 11q23 (ALL1- AF4/MLL). Slike undersøkelser utføres bl.a. ved Avd for patologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Avd for medisinsk genetikk, Haukeland sykehus og Avd for immunologi og tranfusjonsmedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge. -Minimal restsykdoms (MRD-) monitorering: Hvis dette planlegges, må Seksjon for Molekylær Patologi, Fagområde Patologi, Radiumhospitalet, få opplyst dette på remissen når diagnostisk materiale sendes inn til cytogenetisk undersøkelse, for å kunne definere pasient-og sykdomsspesifikke markører. c. Øvrig utredning Øvrig undersøkelse følger vanlige retningslinjer for lymfom/leukemiutredning. Spesielt viktig er: CT thorax /abdomen/bekken ved mistanke om lymfoblastisk lymfom eller Burkitt lymfom. Spinalvæskeundersøkelse med celletelling, morfologisk og evt. immunfenotypisk undersøkelse av cellene ved første intraspinale profylaksebehandling når perifert blod er fritt for blaster. LDH. Virusserologi: EBV, CMV, HIV, HBV, HCV. HLA-klasse I og klasse II typing Blodprøver ved behandlingsstart med tanke på utvikling av tumor lyse-syndrom (urat, Ca++, Mg++, K+, fosfat, karbamid, kreatinin). Husk sædbanking og vurder nedfrysing av ovarialvev. 2. Prognostisk viktige undergrupper a. Akutt B- lymfoblastisk leukemi / B- lymfoblastlymfom Utgår fra precursor-b-celler. Defineres ved lymfoblastmorfologi (FAB L1 eller L2) og immunfenotype som umodne B-celler (CD 19 +, CD22 + og/eller CD79α +, oftest også TdT +, CD10 +, CD34 + ). b. Akutt T-lymfoblastisk leukemi / T-lymfoblastlymfom Utgår fra precursor T-celler. Defineres ved lymfoblastmorfologi (FAB L1 og L2) og immunfenotype som umodne T-celler (cytoplasmatisk CD3 + og CD7 +, CD2 + og/eller CD5+,CD1a +, TdT + ). CD1a er negativ ved Pro- T og moden T-ALL, positiv ved cortical T-ALL.

4 4 c. Burkitts leukemi / lymfom Utgår fra modne B-celler. Defineres ved spesiell lymfoblastmorfologi (dypt basofilt cytoplasma, vakuoler, FAB L3), immunfenotype som modne B-celler (CD19 +, CD22 +,CD79α +, CD20 +, TdT -, CD34 -, SmIg + ) og karakteristisk karyotype: t(8;14)(q24;q32), t(2;8)(q12;q24) eller t(8;22)(q24;q11). d. Risikogrupper Høyrisiko: - leukocytter i blod > 30 x 10 9 /l ved B-ALL - pro-b og/eller t (4;11) som involverer ALL1-AF4/MLL - pro-t eller moden T (EGIL-klassifikasjonen) - persisterende leukemi i margutstryk 4 uker etter behandlingsstart Svært høy risiko: - t(9;22)(q34;q11)/ Ph-kromosom / bcr-abl+ Alle andre betraktes som standard risiko Alder er en potent klinisk risikofaktor. e. Minimal residual disease (MRD, minimal restsykdom) Hos yngre pasienter (<60) foreslås det at man forsøker å definere leukemispesifikke markører med immunfenotypisk eller molekylærgenetisk metode ved diagnosetidspunkt, og følger MRD-nivået under behandlingen der klonespesifikke markører kan defineres. Hvis det ved høyrisikoleukemi allerede er fattet beslutning om å bruke allogen stamcelletransplantasjon som primær konsoliderende behandling (se under), eller dette er klart uaktuelt (alder>60), har MRD-bestemmelse ingen praktiske konsekvenser og kan utelates. Vi foreslår at man bestemmer MRD i benmargsaspirat ved avsluttet konsolidering (før oppstart av vedlikeholdsbehandling) og 12 mndr etter diagnosetidspunkt hvis klonespesifikke markører er vellykket definert ved diagnose. Prøvetaking se pkt 1a. Prøvetaking bør unngås i aplasifase, da sjansen for mislykket prøve er størst. For at MRD analysen skal tillegges vekt må sensitiviteten av analysen være minst Ideelt bør det være utført analyse på to klonespesifikke markører. Ved vanskelig tolkbare resultater bør analysen gjentas. Forslag til vurdering av resultatet (se Bruggemann, Blood 2006;107, ): Positiv MRD status (>10-4 ) etter avsluttet induksjon ca uke 16: Vurder allotransplantasjon. Alternativt følges MRD-nivået med ny prøve etter 1 mnd. Økende MRD (1 log eller mer) tyder på svært høy relapsrisiko. Positiv MRD status (>10-4 ) etter12 mnd: Vurder allotransplantasjon. Ved overgang fra tidligere negativ til positiv status som ikke skyldes variasjon i testsensitivitet overveies evt supplerende reinduksjonsbehandling. Kontakt Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF for planlegging av videre behandling. Det foreslås foreløpig at alle pasienter gjennomgår full vedlikeholdsbehandling selv om MRD er negativ ved uke 16 og 12 mnd. Svært rask tilbakegang av MRD (negativ ved uke 2 og uke 16) indikerer god prognose. Kunnskapen om bruk av MRD er i rask utvikling, og disse retningslinjene må ansees som foreløpige.

5 3. Anbefalte førstelinjeregimer. 5 a. Akutt B-lymfoblastisk leukemi Under 18år: NOPHO (pediatrisk) protokoll, pasienten bør behandles i barneavdeling. Anbefaling grad B år: Vanlig ALL-protokoll (Hammersmith 82, se kurskjema) Anbefaling grad C b. Akutt T-lymfoblastisk leukemi Under 18år: NOPHO (pediatrisk) protokoll, pasienten bør behandles i barneavdeling. Anbefaling grad B år: Vanlig ALL-protokoll (Hammersmith 82, se kurskjema) Hyper CVAD Dokumentasjonen for effekt av Hammersmith-82 er her svakere, og alternativene likestilles. Anbefaling grad C. c. Akutt T- lymfoblastlymfom / B-lymfoblastlymfom Under 18år: NOPHO (pediatrisk) protokoll, pasienten bør behandles i barneavdeling. Anbefaling grad B år: Vanlig ALL-protokoll (Hammersmith 82, se kurskjema) som induksjon, med høydosebehandling (BEAM) med autolog stamcellestøtte (HMAS) i stedet for vedlikeholdsbehandling under 65 år. Hos kvinner som vil bevare fertiliteten, bør vedlikeholdsbehandling i stedet for HMAS vurderes. Anbefaling: grad C. d. Burkitt s lymfom / B-ALL L3 GMALL B-ALL/NHL 2002 med Rituximab. Anbefaling: grad B e. Ph+( bcr/abl+) ALL / LBL Hyper CVAD kombinert med imatinib (Blood 2004;103: ), med allogen stamcelletransplantasjon tidlig i KR1 om mulig. Anbefaling: grad B. Hos skrøpelige gamle pasienter kan man bruke Imatinib alene som induksjon på palliativ indikasjon, dersom man velger å behandle. f. ALL hos eldre (over 65 år) Behandlingsmålet er palliativt hos de aller fleste. Vurder om det er mulig å gjennomføre intensiv cytostatikabehandling; Vanlig ALL-protokoll (Hammersmith) kan brukes som utgangspunkt. Overvei dosereduksjoner og forkorting, se forslag vedlagt. Stopp vinkristin ved nevropati. Asparaginase sløyfes av noen. Høydose metotrexat tåles dårlig, max 500 mg/m 2 hos eldre. Ved oppnådd remisjon etter induksjon overveies direkte overgang til forenklet vedlikehold (6-merkaptopurin + evt metotrexat), uten konsolidering. OPAL (se kurskjema) eller VAD-regimet brukes av noen som et palliativt induksjonsregime ved ALL hos gamle pasienter med nedsatt funksjonsstatus.ved lymfoblastlymfom hos eldre bruker noen CHOP + MTX i.t. Anbefaling: grad C.

6 6 g. CNS-leukemi Ved leukemiske blaster i spinalvæske gis intratekal metotrexat 15 mg 2 ggr/uke til spinalvæsken er blastfri, deretter ukentlig 4 ganger, og deretter gjenopptas CNS-profylakse etter protokoll. Systemisk behandling fortsettes etter protokoll. Det bør gis minst 8 intratekale injeksjoner med ikke mer enn 1 mnds mellomrom etter at spinalvæsken er blastfri. Ved vanskelig punksjon kan innleggelse av ommayareservoir med kateter til 3. ventrikkel overveies (da 6 mg metotrexate/injeksjon). Ved hjernenerveaffeksjon overveies CNS-bestråling 24 Gy når remisjon er oppnådd. I palliativ situasjon kan Depocyte overveies for å redusere antall injeksjoner. Anbefaling grad C. 4. Indikasjon for strålebehandling Manglende CR i avgrensede lokalisasjoner etter avsluttet induksjonsbehandling, eventuelt etter HMAS, og der det samtidig foreligger CR i benmarg (Grad C) Residiv med CNS-affeksjon (CNS-bestråling)(Grad C) Ved initial mediastinalaffeksjon ved T-lymfoblastlymfom/leukemi bør strålebehandling gis (mot resttumor, eller mot mediastinum ved komplett remisjon) etter HMAS ved lymfom og etter avsluttet induksjonsbehandling ved leukemi (Grad C). 5. Høydosebehandling med stamcellestøtte a. med autolog stamcellestøtte (HMAS) i første remisjon Ved lymfoblastlymfom (T og B) gis vanligvis HMAS i stedet for vedlikeholdsbehandling. Ved T-ALL med standard risiko kan HMAS vurderes som alternativ til vedlikeholdsbehandling (Grad C). b. med allogen stamcellestøtte i første remisjon vurderes ved akutt B-lymfoblastleukemi/lymfom hos pasienter under år med en eller flere av følgende høyrisiko faktorer (Grad B): t(9;22)(q34;q11)/ Ph-kromosom / bcr-abl t(4;11)(q21;q23) og andre 11q23 anomalier Massivt hypodiploid karyotype Kompleks karyotype dvs. 5 eller flere avvik Leukocyttall>30x10 9/l Persisterende leukemi i marg 4 uker etter behandlingsstart Høyrisiko MRD-status 12 mnd etter diagnosetidspunkt (se 2e) vurderes ved T-cellesykdom med en eller flere følgende høyrisiko faktorer (Grad B): Persisterende leukemi i marg 4 uker etter behandlingsstart Pro-T-ALL (EGIL-klassifikasjonen, ccd3 +,scd3 -, CD7 +, forøvrig negativ) Moden T-ALL (EGIL-klassifikasjonen, CD1a negativ) Høyrisiko MRD-status 12 mnd etter diagnosetidspunkt (se 2e) c. med allogen stamcellestøtte i annen remisjon Alle omtalte pasientgrupper under år er aktuelle ved oppnådd annen remisjon etter tilbakefall (Grad B). d. med autolog stamcellestøtte i annen remisjon Ved oppnådd remisjon etter tilbakefall og der høvelig stamcellegiver ikke finnes (Grad C). 6. Kriterier for remisjon og residiv Ved ALL defineres komplett remisjon som Hgb>10 g/dl, granulocytter>1,5 og trombocytter>100 x 10 9 /l, og ingen blaster i perifert blod, spinalvæske eller tidligere affiserte ekstramedullære lokalisasjoner. Benmargen skal ha normal trilineær hematopoiese og blastceller<5%. Residiv fra tidligere komplett remisjon diagnostiseres når blastceller med typisk utseende og immunfenotype utgjør over 5% i benmarg, eller påvises i spinalvæske eller andre ekstramedullære lokalisasjoner.

7 Ved lymfoblastisk lymfom følges vanlige lymfomdefinisjoner (se Norsk handlingsprogram for lymfomer, Registrering/evaluering Pasientene registreres i Norsk Register for akutte leukemier og lymfoblastiske lymfomer ved Regionsykehusene. Dette ansees som en viktig del av handlingsprogrammet, og er helt nødvendig for å få kunnskap om hvorvidt en har gjennomført programmet, og om behandlingsresultatene. 8. Revisjon Norsk Lymfomgruppe og Norsk Selskap for Hematologi tillegges ansvar for revisjon. 9. Vedlegg Materiale til utvidet lymfomundersøkelse. Veiledning for innsendende lege/sykehus Kontaktpersoner ved de ulike regionsykehus pr ALL (Hammersmith) induksjonsregime ALL (Hammersmith) vedlikeholdsbehandling ALL hos eldre>65 år (Modifisert Hammersmith) HyperCVAD induksjon HyperCVAD vedlikehold (POMP) OPAL kur Flytskjema GMALL B-ALL 2002 m.rituximab. NB ikke fullstendig protokoll!

8 8 BEINMARG/BLOD TIL MRD- OG MOLEKYLÆRGENETISK UNDERSØKELSE Beinmargsaspirat (5 ml) med heparin uten tilsetningsmiddel og blod, 5 ml EDTA-blod ved leukemi, sendes med rekvisisjon med kliniske opplysninger og klar presisjon av hva man ønsker til: Seksjon for molekylærpatologi, Fagområde for patologi, Montebello, Radiumhospitalet, 0310 Oslo. Separat prøve til cytogenetikk (karyotypering) på McCoys medium (se under) kan sendes sammen med denne, og laboratoriet vil da fordele prøven til Laboratorium for cytogenetikk samme sted. Prøver fra beinmarg og blod sendes ved romtemperatur, i isoporboks, som ilpost over natten. Prøven bør ideelt ankomme laboratoriet man-torsdag. Konferer med laboratoriet hvis dette er umulig. BEINMARG/BLOD TIL CYTOGENETISK UNDERSØKELSE Hvis det kun ønskes cytogenetikk (allotransplantasjon uaktuelt) sendes beinmargsaspirat (5 ml) med heparin uten tilsetningsmiddel på McCoy medium, og blod, 5 ml heparinblod med rekvisisjon med kliniske opplysninger direkte til Laboratorium for cytogenetikk, Montebello, Radiumhospitalet HF, 0310 Oslo. BIOPSIMATERIALE TIL UTVIDET LYMFOMUNDERSØKELSE INDIKASJON: Mistanke om malignt lymfom i biopsimateriale PRØVER MOTTAS: Man - fre i arbeidstiden PRØVETAKING/MEDIUM a. Uten fiksasjon, dvs avkjølt Ringer s væske dersom -vevsbiten < 1cm - > 1 cm og er garantert å ankomme sykehuset i arbeidstiden samme dag. b. Dels fiksert, dels ufiksert materiale dersom -vevsbiten > 1 cm og ikke kan nå Avd for Patologi før dagen etter biopsitakingen. Fremgangsmåte: En halvdel fikseres i formalin En halvdel legges i avkjølt Ringer s væske som over. FORSENDELSE: Ufiksert materiale legges i mindre beholder som tettes godt og plasseres i en større termobeholder (f.eks. termos). Formalinfiksert materiale sendes i egen beholder. PASIENTOPPLYSNINGER: Standard rekvisisjonsskjema for histologisk undersøkelse benyttes. Angi relevante opplysninger, dato og klokkeslett for biopsitaking. Ufullstendig utfylling kan vanskeliggjøre undersøkelsen og gi et dårligere svar tilbake. Alle prøverør må være utvetydig merket.

9 9 Diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi og lymfoblastisk lymfom hos voksne. Kontaktpersoner ved de ulike regionsykehus. Helseregion Sykehus Avdeling Kontaktperson Tlf sentralbord/direktetelefax I Ullevål Onkologi Bjørn Østenstad Hematologi Jon-Magn. Tangen Patologi Inger M Bowitz Lothe Immunfen Per Ivar Gaarder II RH Hematologi Geir Tjønnfjord Patologi Klaus Beiske Immunfen Geir Tjønnfjord II DNR Onkologi Grete F. Lauritzsen Patologi Jan Delabie Genetikk Sverre Heim lab Immunfen Anne Tierens III Haukeland Onkologi Roald Ekanger Hematologi Peter Ernst Patologi Andreas Myking Immunfen. Elling Ulvestad Genetikk Gunnar Houge IV St Olavs Onkologi Ragnar Telhaug Hospital Hematologi Jens Hammerstrøm Patologi Harald Aarseth Immunfen Toralf Moen V Universitets- Onkologi Martin Maisenhølder sykehuset Hematologi Inger Marie Dahl Nord-Norge Patologi Lars Uhlin Hansen Immunfen Anne Husebekk

10 10 Navnelapp ALL: Induksjonsbehandling Høyde: cm (Hammersmith 82) Vekt: kg Overflate: m 2 Metotrexat i.t.,15mg dag 1 i uke 3, 5, 7, 10, 12, 14 og 16 Cyklofosfamid 750 mg/m 2 i.v. dag 1 i uke 3-5 Metotrexat 1500 mg/m 2 i.v. m/folinat Doxorubicin 30mg/m 2 i.v dag 1 i uke 2, 3 og 4 Asparaginase Medac U/m 2 i.v. annen hver dag uke 2-3 Daunorubicin 50 mg/m 2 i.v. dag 1,3,5 Cytosar 200 mg / m 2 / 24t dag 1-5 Vinkristin 2 mg i.v. dag 1 i uke 1-5 Prednisolon 40 mg/m 2 p.o. daglig i 4 uker, nedtrapping til seponering uke 5 Beinmargsus uke 4-5 Thioguanin 150 mg / m 2 p.o. dag 1-5 Merkaptopurin 35 mg/m 2 p.o.daglig Uker

11 Navnelapp: ALL: Vedlikeholdsbehandling x13 (Hammersmith 82) Cyklusnr.: Høyde: cm Vekt: kg Overflate: m 2 11 Cyklofosfamid 600 mg/m 2 i.v. dag 1 uke 3 Merkaptopurin 70 mg/m 2 p.o. daglig Merkaptopurin 80 mg/m 2 p.o. daglig Doxorubicin 30 mg/m 2 i.v. dag 1 uke 2 Metotrexat 15 mg/m 2 p.o. daglig 3-5 dager Metotrexat 15 mg/m 2 p.o. daglig 3-5 dager Metotrexat 15 mg/m 2 p.o. daglig 3-5 dager Vinkristin 2 mg i.v. dag 1 uke 1-3 3) Dexametason 6 mg/m 2 p.o.daglig uke Uker Under de to første vedlikeholdscyklusene gis månedlig intraspinal metotrexat 15 mg, slik at totalt antall intraspinale injeksjoner blir 13. Under vedlikeholdsbehandlingen tilstrebes en moderat benmargshemming (neutrofile granulocytter holdes mellom 0,5-1,5 x 10 9 /l f.o.m. uke 4 t.o.m uke 12). Dersom det oppstår behandlingstrengende infeksjoner som følge av benmargshemmingen bør behandlingsintensiteten dempes noe. 1) Metotrexat gis daglig p.o. i 3-5 dager; dvs. dose og behandlingsvarighet må avpasses etter slimhinnetoksistet (munnsårhet) 2) Adriamycin gis i de 9 første cyklusene, til maksimaldose er oppnådd. Deretter erstattes adriamycin av Cytosar gitt s.c. 50 mg/m 2 daglig i 7 dager fra starten av uke 2 i de 4 siste cyklene. Dosen justeres avhengig av benmargshemning. 3) Vinkristin seponeres ved utvikling av polynevropati grad ) Transaminaseøkning tolereres vanligvis uten dosereduksjon. Spesielt ved pre-b-all hos yngre bør merkaptopurindoseintensiteten ikke reduseres unødig. Cave allopurinol (interaksjon med merkaptopurin). 5) Dexametason erstattes av prednisolon 40 mg/m2 hvis pasienten gjennomgår alvorlig bakteriell infeksjon

12 12 ALL: Behandling eldre>65 år Høyde: cm Bcr-abl negativ ALL (modifisert Hammersmith) Vekt: kg Overflate: m 2 Metotrexat i.t.,15mg dag 1 i uke 3, 5, 7, 10, 12, 14 og 16 Cyklofosfamid 750 mg/m 2 i.v. dag 1 i uke 3-5 Asparaginase Medac U/m 2 i.v. annen hver dag uke 2-3 Doxorubicin 30mg/m 2 i.v dag 1 i uke 2, 3 og 4 Metotrexat 500 mg/m 2 i.v. m/folinatrescue 36 t etter start Vinkristin 2 mg i.v. dag 1 i uke 1-3 Prednisolon 40 mg/m 2 p.o. daglig i 4 uker, nedtrapping til seponering uke 5 Uke Benmargsus uke Tredje dose med cyklofosfamid og doxorubicin overveies sløyfet/utsatt ved høy alder/lav funksjonsstatus. Vedlikeholdsbehandling: Fra uke 8: Puri-Nethol mg/dag po om kvelden, med hyppig (ukentlig) dosejustering etter blodverdier i starten. Når tolerabel Puri-Netholdose er funnet, evt tillegg av Metotrexat po 7,5-20 mg en dag /uke. Under vedlikeholdsbehandlingen tilstrebes en moderat benmargshemming (neutrofile granulocytter holdes mellom 0,5-1,5 x 10 9 /l ). Dersom det oppstår behandlingstrengende infeksjoner som følge av benmargshemmingen bør behandlingsintensiteten dempes noe.

13 13 Akutt lymfatisk leukemi: HYPER-CVAD induksjon 1 og 2 gis alternerende i alt 8 ganger (4 av hver type kur), etterfulgt av vedlikeholdsbehandling. Neste kur startes ved hvite >3 og trc>60 x 10 9/l. Dosereduksjoner ved hyperbilirubinemi, kreatininstigning, alder >60 eller alvorlig toksisitet i tidligere kur. Originalprotokoll bruker G-CSF fra dag 5 til granulocyttrecovery, og oral profylakse med ciprofloxacin, fluconazol og acyclovir. Ved Philadelphia-kromosom-positiv/bcr-abl+ ALL gis Imatinib 400 mg /dag 1-14 av både 1 og 2, og seponeres fra dag 15 for å tillate margregenerasjon. 1: Hyper CVAD: Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Dag8 Dag11 Dag Cyklofosfamid 300 mg/m 2 iv over 3 timer x 2 (hver 12. time) Cyklofosfamid 300 mg/ m 2 iv over 3 timer x 2 (hver 12. time) Cyklofosfamid 300 mg/ m 2 iv over 3 timer x 2 (hver 12. time) Vinkristin 2 mg iv Vinkristin 2 mg iv Mesna 300 mg iv/ m 2 x 2 kontinuerlig inf Start 1t før cyklofosfamid, til 6 timer etter siste dose Dexamethason 40mg x1 po Mesna 300 mg iv/ m 2 x 2 kontinuerlig inf. Start 1t før cyklofosfamid,til 6 timer etter siste dose Dexamethason 40mg x1 po Metotrexat 12 mg it 2: Metotrexat-Ara-C: Mesna 300 mg iv/ m 2 x 2 kontinuerlig inf. Start 1 t før cyklofosfamid, til 6 timer etter siste dose Dexamethason 40mg x1 po Doxorubicin 50 mg/ m 2 iv/2t Dexamethason 40mg x1 po Ara-C 100 mg it Dag1 Dag2 Dag3 Dag8 Metotrexat 200 mg/ m 2 iv over 2 timer fulgt av 800 mg/m2 iv over 22 timer 1 Folininsyre 15 mg iv hver 6. time, 8 doser. Start 36 timer etter start av MTXinfusjon Ara-C 3g/m 2 over 2 timer Ara-C 3g/m 2 over 2 timer Metylprednisolon 50 mg iv x2 x2 (hver 12. time) 3 Metylprednisolon 50 mg iv x2 Metotrexat 12 mg it x2 (hver 12. time) 3 Metylprednisolon 50 mg iv x2 Dexamethason 40mg x1 po Ara-C 100 mg it Dexamethason 40mg x1 po Dosereduksjoner: 1: Metotrexate reduseres med 25% hvis kreatinin er mellom 130 og 170 umol/l, med 50% for høyere nivåer. 2: Doseøkning av folinsyre ved forsinket eliminering: se egen Mtx instruks. 3: Ara-C reduseres til 1 g/m 2 ved alder>60 år, kreatinin >170 umol/l, eller forsinket Mtx-utskillelse i tidligere kur. 4: Hyperbilirubinemi : Vinkristin 1 mg ved bilirubin>34 umol/l, doxorubicin red.med 25% ved bilirubin umol/l, 50% ved umol/l, og med 75% ved høyere verdier. 5: Alvorlig toksisitet i tidligere kur: Vurder 25-50% reduksjon særlig av Mtx og Ara-C. Kantarjian H, Cancer 2004; 101,

14 14 Akutt lymfatisk leukemi: HYPER-CVAD vedlikehold POMP 1. Kontinuerlig peroral behandling med 6-Mercaptopurin (Puri-Nethol) tbl 50 mg x 3 po/ dag Metotrexat tbl 20 mg/m 2 po én dag hver uke Det anbefales å starte med 6-MP og finne tolerabel dose over 2-3 uker før metotrexat legges til en dag/uke. Det tilstrebes moderat benmargshemning (neutrofile 0,5-1,5x 10 9 /l). Ved problemer anbefales å redusere metotrexat først. Ved større neutropeniproblemer bør pasientens TPMT aktivitet bestemmes (hereditær polymorfisme). Forslag til dosereduksjon: Neutrofile Trombocytter Dose /3 MP 2/3 MTX ½ MP ½ MTX <0,5 <50 Seponer til verdiene går over 1.0 og 100. Ved behandlingstrengende infeksjoner bør behandlingsintensiteten dempes noe. Metotrexatdosen reduseres ved plagsom munnsårhet. Cave allopurinol (interaksjon med merkaptopurin). 2. En gang /mnd: Vinkristin 2mg iv, Prednisolon 200 mg po/dag i 5 dager Vinkristin seponeres ved perifer polynevropati utover parestesier. Vedlikeholdsbehandlingen avsluttes etter to år.

15 15 Palliativ ALL-behandling: OPAL Vinkristin 2 mg iv dag 1 Prednisolon tbl 50 mg x 4 dag 1-6 Adriamycin (doxorubicin) 40 mg iv dag 1 L-Asparaginase Medac 5000 U/m2 iv dag 1, 3 og 5 Kurene gis med ca 3 ukers mellomrom. Ved oppnådd maksimaldose antrasyklin eller ved redusert ejeksjonsfraksjon kan Adriamycin erstattes med Cytosar 100 mg sc dag 1-6

16 GM-ALL B-ALL/NHL 2002: Burkitt Lymfom/leukemi Kortversjon. Se for full versjon, eller kontakt JH 16

17 17

18 18

MINIMAL RESIDUAL DISEASE (MRD) VED ALL OG AML. Bjørn Tore Gjertsen

MINIMAL RESIDUAL DISEASE (MRD) VED ALL OG AML. Bjørn Tore Gjertsen MINIMAL RESIDUAL DISEASE (MRD) VED ALL OG AML Bjørn Tore Gjertsen Minimal Residual Disease (MRD) Definisjon: En liten mengde leukemiske celler i benmargen tiltross for at pasienten oppfyller kriteriene

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

IS-2328. Pakkeforløp for akutt leukemi. Pakkeforløp for akutt leukemi 1

IS-2328. Pakkeforløp for akutt leukemi. Pakkeforløp for akutt leukemi 1 IS-2328 Pakkeforløp for akutt leukemi Pakkeforløp for akutt leukemi 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for akutt leukemi Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2328 ISBN-nr. 978-82-8081-394-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 6 Lymfomer og leukemier (lymfekreft) Sist oppdatert 01.11.12 Sørlandet sykehus HF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 8 INNHOLD

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

LEUKEMIER. Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping. Leukemi

LEUKEMIER. Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping. Leukemi 1 LEUKEMIER Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping Leukemi 2 Klonal sykdom av hematologiske stamceller. Deling av den leukemiske stamcellen fører til opphopning av umodne blodceller og hemming av

Detaljer

Forskningsbasert forbedring av kreftbehandling

Forskningsbasert forbedring av kreftbehandling Forskningsbasert forbedring av kreftbehandling Viktige fremskritt i behandlingen av blodkreftsykdommene Blodkreftsykdommene Akutt myelogen leukemi Akutt promyelocyttleukemi Akutt lymfatisk leukemi Kronisk

Detaljer

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1

IS-2329. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Pakkeforløp for KLL 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi (KKL) Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2329 ISBN-nr. 978-82-8081-395-4

Detaljer

PRAKTISK VEILEDER. NorVas - Praktisk veileder

PRAKTISK VEILEDER. NorVas - Praktisk veileder PRAKTISK VEILEDER 1 Design / layout Mai Lisbet Berglund, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foto Universitetssykehuset Nord-Norge HF Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100

Detaljer

IS-1981. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer UTKAST

IS-1981. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer UTKAST IS-1981 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer UTKAST 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Høydose vs Intermediær dose Cytarabin. Jakob Dalgaard

Høydose vs Intermediær dose Cytarabin. Jakob Dalgaard Høydose vs Intermediær dose Cytarabin Jakob Dalgaard Oppnådd CR1 etter induksjon, 3+7 (2+5) (D14), risikovurdering, hva så? Høydose cytarabin x 4 ( 60 år), (HDAC) Multiagent behandling ( og > 60 år) (IDAC)

Detaljer

W. Koldingnses, revm.avd. UNN 2002, revidert Mars 2007

W. Koldingnses, revm.avd. UNN 2002, revidert Mars 2007 W. Koldingnses, revm.avd. UNN 2002, revidert Mars 2007 BLODPRØVER Hb, lkc, tpk, eos og maskinell differensialtelling SR, CRP urin stix, urin mikroskopi og kvantitering av evt. proteinuri (døgnurin). Protein

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Nord- Norge i perioden 1981-2012

Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Nord- Norge i perioden 1981-2012 Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Nord- Norge i perioden 1981-2012 MED- 3950 5. årsoppgave Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Christina Johannessen og Hilde Vårtun, kull - 08 Veileder:

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer Nasjonale faglige retningslinjer IS-2425 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

UTGÅTT IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

UTGÅTT IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

UTGÅTT IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

UTGÅTT IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Myel dysplastiske syndr mer

Myel dysplastiske syndr mer Myel dysplastiske syndr mer Moderne etablert diagnostikk og behandling Astrid Olsnes Kittang Seksjon for hematologi Haukeland Universitetssykehus Medscape. Hakem-sy.com. Wikimedia. 1. Generelt om MDS Oversikt:

Detaljer

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Pakkeforløp for kreft IS-2329 Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi Publisert 12.5.2015 Sist endret 30.8.2015 Om pakkeforløpet I Nasjonal kre strategi 2013-2017 er e av fem hovedma l for kre omsorgen:

Detaljer

UTGÅTT IS-1981. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

UTGÅTT IS-1981. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer IS-1981 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

IS-2103. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer UTGÅTT

IS-2103. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer UTGÅTT IS-2103 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Bjørn H. Grønberg PRC & Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. European Palliative Care Research Centre (PRC)

Bjørn H. Grønberg PRC & Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. European Palliative Care Research Centre (PRC) 1 Umiddelbar vedlikeholdsbehandling med pemetrexed versus observasjon etterfulgt av andrelinjes behandling med pemetrexed ved progresjon av avansert ikke-småcellet lungekreft en nasjonal fase III studie

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Søknad om amendment til studien KTS-3-2010, B-lymfocytt deplesjon ved svært alvorlig kronisk tretthetssyndrom Rek. nr. 2010/1321-4

Søknad om amendment til studien KTS-3-2010, B-lymfocytt deplesjon ved svært alvorlig kronisk tretthetssyndrom Rek. nr. 2010/1321-4 Til: Regional Etisk Komite (REK Nord) Fra: Øystein Fluge og Olav Mella Avd. for Kreftbehandling og Medisinsk Fysikk Haukeland Universitetssykehus Einar Svarstad Medisinsk avd., Seksjon for Nefrologi Haukeland

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

Erfaring med utredningsprogram

Erfaring med utredningsprogram Nasjonal konferanse om CFS/ME Erfaring med utredningsprogram Ingrid B. Helland Overlege dr.med., leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Mål for utredning ved mistanke om CFS/ME 1. Utelukke andre

Detaljer

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon Pasientkasiuistikk Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer Hb MCV -Jernmangel -Beta-thalassemi -Sekundær (blyforgiftning/ infeksjoner/kreft) Prøver: -Ferritin - serum-jern

Detaljer

Akutt og kronisk leversvikt

Akutt og kronisk leversvikt Akutt og kronisk leversvikt Nasjonalt Fagmøte Lillehammer 2009 Kst overlege Svein-Oskar Frigstad Hva skal vi gjøre ved leversvikt? Akutt leversvikt Rask utvikling av syntesesvikt i lever med signifikant

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1

IS-2327. Pakkeforløp for myelomatose. Pakkeforløp for myelomatose 1 IS-2327 Pakkeforløp for myelomatose Pakkeforløp for myelomatose 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for myelomatose Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2327 ISBN-nr. 978-82-8081-393-0 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer Geir E. Tjønnfjord Avdeling for blodsykdommer Avdeling for blodsykdommer En samlet avdeling på Rikshospitalet Seksjon for stamcelletransplantasjon Et sengeavsnitt Seksjon for generell hematologi Et sengeavsnitt

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Pasientinformasjon Mars 2009

Pasientinformasjon Mars 2009 Pasientinformasjon Mars 2009 Stadium I non-seminom testikkelkreft uten karinnvekst (CS1 VASC-) I dag helbredes nesten 100 % av pasienter med testikkelkreft i stadium I (uten påvist spredning av svulsten).

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

PSA. - en blodprøve til glede og besvær. Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014

PSA. - en blodprøve til glede og besvær. Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014 PSA - en blodprøve til glede og besvær Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014 1. Hva er PSA? 2. Når skal vi ta PSA? 3. Hva påvirker PSA prøven? 4. Når skal pasienten henvises til

Detaljer

Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer

Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - dermatologi Fagspesifikk innledning - dermatologi Innledning Dermatologifaget

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen Bevacizumab ved behandling av ovariecancer Av Professor Gunnar Kristensen Den amerikanske studiegruppe GOG vurderte i studie GOG218 tillegget av bevacizumab til standard kjemoterapi (karboplatin pluss

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012

Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012 Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012 15-års overlevelse, menn (blå) og kvinner (rød) Survival i stadier Cancer coli Tykktarmskreft Endetarmskreft Nye regler for tid til utredning

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Pakkeforløp for kre, Jens Hammerstrøm

Pakkeforløp for kre, Jens Hammerstrøm Pakkeforløp for kre, Jens Hammerstrøm Hva er pakkeforløp? En modell for en koordinert, tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start og endepunkt for en definert pasientgruppe, basert på en norma?v

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

Patient Blood Management (PBM)

Patient Blood Management (PBM) Patient Blood Management Bedre pasientbehandling med riktig bruk av blodprodukter og alternativer til transfusjon Norunn Ulvahaug Fagansvarlig bioingeniør Patient Blood Management (PBM) Definisjon: Evidensbasert

Detaljer

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Rapport om diagnostisering og behandling av flåttsykdom 2009 Rapporten er et resultat av

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Pakkeforløp for lymfomer

Pakkeforløp for lymfomer Pakkeforløp for kreft IS-2304 Pakkeforløp for lymfomer Publisert 14.4.2015 Sist endret 31.8.2015 Om pakkeforløpet Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer

Velkommen. Rogaland legeforening. First Hotel Alstor 23. september 2015

Velkommen. Rogaland legeforening. First Hotel Alstor 23. september 2015 Velkommen Rogaland legeforening First Hotel Alstor 23. september 2015 MGUS og Myelomatose Kjell Sverre Galdal overlege, 2K Avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) Stavanger universitetssjukehus MGUS

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft)

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft) Oversikt Indikasjoner PET-CT () Blærekreft PET-CT kan være et verdifullt supplement til å avklare usikre lymfeknutefunn ved ordinær CT-undersøkelse. Dette gjelder i praksis særlig ved spørsmål om tilbakefall

Detaljer

Oslo Universitetssykehus

Oslo Universitetssykehus Oslo Universitetssykehus Utgitt av Det norske benmargsgiverregisteret, Immunologisk institutt, Oslo Universitetssykehus www.nordonor.org Beinmarg2010.indd 1 07.12.2010 14:40:49 Er du villig til å gi stamceller?

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Tungpust. Hvordan hjelpe den palliative pasienten som er tungpust?

Tungpust. Hvordan hjelpe den palliative pasienten som er tungpust? Tungpust Hvordan hjelpe den palliative pasienten som er tungpust? Tungpust Et vanlig symptom Angstfremkallende, både for pasienten selv og de pårørende Må tas på alvor og gjøre adekvate undersøkelser Viktig

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Utredning av solide svulster hos barn. Erling Moe 14.03.2013

Utredning av solide svulster hos barn. Erling Moe 14.03.2013 Utredning av solide svulster hos barn Erling Moe 14.03.2013 organisering Diagnostikk regionalisert Barnkreftenheter ved universitetsykehus Behandling Internasjonale protokoller (krav/central review) Sentralisering

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg?

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Høstmøtet 2014, NFAR-sesjonen Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Jarl Åsbjörn Jakobsen, dr.med., MHA. Overlege, Enhet for abdominal radiologi - Rikshospitalet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Om kvalitet i behandling. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014

Om kvalitet i behandling. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014 Om kvalitet i behandling Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014 Bindinger Avdelingssjef Sykehuset Øs4old med budsje8ansvar Utdannet onkolog fra Radiumhospitalet Tidligere

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Frode Reier-Nilsen Overlege Avdeling for Kar/Thorax kirurgi Malign pleuravæske Pasienter

Detaljer

Rapport. Organisering av flowcytometri. Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo universitetssykehus HF

Rapport. Organisering av flowcytometri. Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo universitetssykehus HF Rapport Organisering av flowcytometri Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo universitetssykehus HF Versjon : 1,0 Revidert dato : 06.01.10 Utarbeidet av : Sølvi Andersen Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 938 Universitetssykehuset Nord-Norge Årsrapport 21 Innledning (Muskelregisteret)

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Benmargskreft. Nina Gulbrandsen Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Benmargskreft. Nina Gulbrandsen Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus Benmargskreft Nina Gulbrandsen Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus Oversikt Grunnleggende om blod og benmarg Fakta om benmargskreft Behandling Initial behandling Residivbehandling Støttebehandling

Detaljer

HLH. Hemofagocytisk lymfohistiocytose. Magnhild Eide Macpherson LIS, Rikshospitalet

HLH. Hemofagocytisk lymfohistiocytose. Magnhild Eide Macpherson LIS, Rikshospitalet 1 HLH Hemofagocytisk lymfohistiocytose Magnhild Eide Macpherson LIS, Rikshospitalet 2 Hva er HLH? Et syndrom med patologisk immun aktivering Familiær eller sporadisk Mange mulige triggere Cytopenier Ekstrem

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Palliativ enhet. Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen. Palliativ enhet

Palliativ enhet. Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen. Palliativ enhet Palliativ enhet Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen Palliativ enhet Kasuistikk Indikasjoner Bruk Engangsdosering Seponering Kendall, Reichstein og Hench: Nobelprisen 1950:

Detaljer