Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus"

Transkript

1 Unjárgga gielda Nesseby kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Møteinnkalling Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus :00 Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Inger Katrine Juuso Berit Ranveig Nilssen Jarle W. Andreassen Magnhild Mathisen Knut Store Thore Sundfær Inger Anita Smuk Inga Pettersen Jan Hansen Siv Irene Andersen Hakon Adolf Johnsen Ann Jorid Henriksen Anne-Grete Njuolla Torgeir Olsen Funksjon Representerer Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varangerbotn, 14. juni 2010 Berit Ranveig Nilsen varaordfører Side 1 av 70 TVP SFP FRP A A TVP H SFP AP AP AP AP FRP FRP

2 Saksnr Innhold PS 10/53 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 10/54 Referater RS 10/15 Tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler RS 10/16 Vedr. slamtømming på eiendommen gnr. 4, bnr. 37 RS 10/17 Tilbud om kringkasting RS 10/18 Oversendelse av vedtatt stiftelsesdokument for Tana og Varanger museumssiida PS 10/55 Nye retningslinjer for kommunale næringsfond PS 10/56 Søknad om tilskudd til asfaltering utenfor ASVO-Varangerbotn PS 10/57 Søknad om tilskudd til etablering av frisøsalong i Varangerbotn PS 10/58 Søknad om investeringstilskudd/driftstilskudd til etablering av duodjebutikk i Nesseby PS 10/59 Søknad om tilskudd til etablering av turistvirksomhet PS 10/60 Søknad om investeringstilskudd PS 10/61 Øvre Burnes gård - Behandling av søknad om tilknytning til kommunal vannledningsnett PS 10/62 Jordlovsbehandling - sak: 2009/621 søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/46 og 12/74, søker: Berit Mathisen og Øystein Nilsen. PS 10/63 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 7/7 i Vesterelv. Søker: Swallow Invest AS, Postboks 421, 8088 Bodø PS 10/64 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gbnr 6/3 i Vesterelv. Søker: Swallow Invest AS, PB 241 Stormyra, 8088 Bodø. PS 10/65 Eventuell viderefeste av Hammernes Grustak PS 10/66 Kommuneplanens arealdel 2.utkast til offentlig høring. PS 10/67 Delegering av fullmakt til antakelse av anbud på oppvekstsenteret PS 10/68 Krisesentertilbud PS 10/69 Suppleringsvalg til Nesseby Eldreråd PS 10/70 Budsjettbehov kirka PS 10/71 Budsjettregulering 1/2010 PS 10/72 Årsbudsjett 2011 Milepæl 1 Side 2 av 70

3 PS 10/53 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3 av 70

4 PS 10/54 Referater RS 10/15 Tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler RS 10/16 Vedr. slamtømming på eiendommen gnr. 4, bnr. 37 RS 10/17 Tilbud om kringkasting RS 10/18 Oversendelse av vedtatt stiftelsesdokument for Tana og Varanger museumssiida Side 4 av 70

5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2006/285-0 / 242 Odd Arne Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/55 Gielddastivra/Kommunestyret 10/22 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Mielddus: Ođđa ealáhus- ja ovdánahttifoandda njuolggadusat Vedlegg: Nye retningslinjer for nærings- og utviklingsfond Nye retningslinjer for nærings- og utviklingsfond Ođđa ealáhus- ja ovdánahttinfoandda njuolggadusat Hálddahusa mearrádusevttohus Mearridit ođđa ealáhus- ja ovdánahttinfoandda njuolggadusaid. Dálá servodat- ja ealáhusovdánahttinfoandda ja dábálaš ealáhusfoandda njuolggadusat heaittihuvvojit. Administrasjonens innstilling Nye retningslinjer for nærings- og utviklingsfondene vedtas. Eksisterende retningslinjer for samfunns-og næringsutviklingsfond og retningslinjer for ordinært næringsfond opphører. Bakgrunn for saken Under budsjettbehandlingen for 2006 ble det vedtatt å opprette et samfunns- og næringsutviklingsfond. Vurderinger Retningslinjene for fondet har i ettertid vist seg å være for lite konkrete, slik at det er vanskelig for administrasjonen og politikere å vurdere tilskuddssatser samt begrunnelse for avslag. De er heller ikke klare nok for hva som skal fremgå av søknader før disse kan løftes til politisk behandling m.m. Side 5 av 70

6 Det har vært et sterkt ønske om at vedtektene for fondet måtte revideres. Med bakgrunn i dette ba formannskapet derfor om en revisjon av vedtektene, som skulle legges frem for politisk behandling på møtet i juni Rådmannen opprettet da en administrativ arbeidsgruppe som har sett på retningslinjene, og utarbeidet forslag til nye. Administrativ arbeidsgruppe hentet da inn retningslinjer fra liknende fond i nabokommunene, samt sametinget og Innovasjon Norge, og støttet seg til disse under utarbeidelsen av nye retningslinjer for våre fond. I tillegg til dette la gruppa stor vekt på erfaringer som vi har opparbeidet i forhold til dagens praksis, i tillegg til at vi la vekt på de ønsker politikerne har formidlet ved behandling av saker. Vi tok også hensyn til at det må trekkes opp klare begrensninger for hvor store støttesatser hver enkelt etablerer/næringsutøver kan få over en tidsperiode, samt at vi tok hensyn til problematikken vedr. etableringer i egne boliger/private eiendommer. Når det gjelder hvordan vedtektene skal praktiseres, er dette noe som må innarbeides etter hvert og egne forskrifter for fondet bør utarbeides. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Eksisterende retningslinjer videreføres Side 6 av 70

7 Vedlegg Nye retningslinjer for nærings- og utviklingsfond Retningslinjer for nærings- og utviklingsfond I Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Side 7 av 70

8 1 FORMÅL Fondene har som formål gjennom ulike støtteformer å bidra til positiv næringsutvikling og samfunnsutvikling i Nesseby kommune. Fondet skal benyttes for å nå målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplanen og næringstiltaksplanen. Fondene skal bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvent og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske og andre fortrinn. Prosjekter som har tilstrekkelig markedsgrunnlag skal prioriteres. Næringsfondet kan engasjere seg i så vel private som offentlige næringsrettede prosjekter som bidrar til å sikre eller øke sysselsettingen i Nesseby kommune. 2 Kapital og avkastning Fondskapitalen er: Ordinært næringsfond får tilført midler fra Stortinget gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP). Beløpet fremgår av årlig tildelingsbrev. Samfunns- og næringsutviklingsfondet får tilført kapital gjennom kommunestyrets budsjettvedtak for det kommende år. Avsetningen til fondet kan variere. Kommunestyret setter ramme for tildeling for kommende år. For å bygge opp en grunnkapital til fondet, avsettes 50% av utbytte fra Varanger Kraft AS til fondet hvert år. Av dette disponeres 30% som urørlig grunnkapital. Dette gjennomføres til grunnkapitalen i fondet er på minimum kr ,-. 3 BRUK AV FONDSMIDLENE Generelt: A. Det gis ikke støtte til utgifter påløpt før søknaden er registrert mottatt i Nesseby kommune. B. Forretningsplan skal vedlegges søknad i forbindelse med nyetableringer. Forretningsplanen skal inneholde en investeringsplan for bedriften. C. Tilskudd til bedrifter kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, inntil kr ,- over en tidsperiode på 3 år. 3 års perioden er rullerende. Kommunestyret kan i særskilte tilfeller med stor sysselsettingsmessig verdi fravike beløpsgrensen. D. For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes tilskudd med inntil 30% av totalkostnadene, utover det som er nevnt under 3 punkt c, dog ikke over fastsatte maksimumssatser E. Støtte/tilskudd inntil kr ,- kan avgjøres av rådmannen F. Det gis ikke støtte til driftsutgifter. G. Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, deriblant mobile enheter/redskaper H. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til utbygging/ombygging av privat bolig I. Søker skal sannsynliggjøre hvilken sysselsetningsmessig effekt etableringen vil medføre J. Etableringer skal ha sysselsetningsmessig effekt og tilstrekkelig markedsgrunnlag. K. Det skal fremlegges skatteattest og event. momsattest fra skattevesenet før søknaden behandles. L. Før søknad til videreutvikling av bedrift behandles, skal regnskap for de to foregående årene fremlegges. Ett av kriteriene for tildeling av støtte, er at støtten er avgjørende for at tiltaket kan gjennomføres. M. Fondene kan ikke gi lån eller stille garantier for private foretak. Side 8 av 70

9 N. Fondene kan i særlige tilfeller brukes til delfinansiering av eksterne kostnader i forbindelse med utarbeidelse av forprosjekt/forretningsplan. Det kan innvilges inntil 50% og maksimalt kr ,-. Søknad om forprosjekt behandles administrativt. O. Ufullstendige søknader fremmes ikke for politisk behandling. Hvis søknaden er ufullstendig, så gis søker skriftlig tilbakemelding om dette med henvisning til rådgivning. Det settes en frist for retting av ufullstendige søknader. Ordinært næringsfond: Midlene skal ikke benyttes til å finansiere investeringer i/og eller ordinær drift og vedlikehold av kommunal velferdsproduksjon og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet. Det vil si at midlene kan nyttes til: - Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid (regionalt samarbeid, etablereropplæring, skole/næringsliv, ulike analyser/utredninger) - Fysisk infrastruktur for næringsutvikling (planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, reiselivsmessig infrastruktur, senteropprustning) - Bedriftsutvikling (opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging) - Investeringer i bedrifter (utstyr og maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter) Næringsfondet skal ikke nyttes til: - Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver og drift. - Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme handelsregion. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres med basis i regjeringens og det regionale utviklingsprogrammets satsing på kvinner og unge som målgruppe. Søknader som er på under kr i "myke" investeringer og kr i fysiske investeringer behandles av kommunen. Søknader med søknadsbeløp som overstiger dette sendes videre til Innovasjon Norge. Støtte som gis direkte til virksomheter må gis innen EØS regelelverket for bagatellmessig støtte (de minimis) og de gjeldende gruppeunntakene. Samfunns- og næringsutviklingsfondet: Bruk av fondet i form av tilskudd kan ikke finne sted utover det som kommunestyret til enhver tid setter av til formålet. Virkeområde: Fondet kan anvendes til: a) Kommunalt tiltaksarbeid som; Næringsplanlegging/forprosjekter Etablererskole Kompetansehevingstiltak Samarbeidsprosjekter Stedsutviklingsprosjekter Grunnlagsinvestering og tilrettelegging for næringsutvikling Andre prosjekter som fremmer næringsutvikling b) Bedriftsutvikling som; Opplæring knyttet til omstilling eller nye forretningsområder Side 9 av 70

10 Produktutvikling Markedsundersøkelser Markedsføring Bransjemessige og/eller produksjonsmessige fellestiltak c) Investeringer i næringsvirksomhet som; Maskiner og utstyr ved oppstart eller utvidelse av virksomhet Nybygg eller utvidelse av forretningsbygg 4 STØTTEFORMER Støtte gis i form av tilskudd. Formannskapet kan i særlige tilfeller tegne aksjer i utviklingsselskap, utleiebygg og lignende næringsrettede selskap som helt eller i det vesentlige er eiet eller initiert av kommunen eller annet offentlig organ, eller gi støtte til slik aksjetegning. 5 Støttevilkår Generelt: Det gis ikke tilskudd til investeringer med total kostnadsramme under ,-. Tilsagn om tilskudd er betinget av at andre låne- og tilskuddsordninger er søkt benyttet. Dette må dokumenteres ved kopi av søknad. Det vil også bli vektlagt at søker på en god måte har gjennomført tidligere prosjekter som er støttet av kommunen eller annen offentlig myndighet. Tilskudd kan gis i forbindelse med nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomhet når tiltaket har sysselsettings-, næringsmessig- og samfunnsmessig verdi i Nesseby kommune. Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak utenfor kommunens grenser. Ved nyetableringer skal støtte fortrinnsvis forbeholdes prosjekter som realisert utløser minimum 0,5 årsverk. Formannskapet kan differensiere støtten etter antallet årsverk. Forespeilet sysselsettingseffekt skal være realisert etter 5 års drift. Samlet offentlig støtte skal ikke overstige 30% av prosjektets kapitalbehov. Eget arbeid kan ikke tas med som utgift i kostnadsoverslaget Tidligere tiltak det er gitt støtte til må være gjennomført før ny søknad kan fremmes. Til prosjekter i kommunal regi kan kommunestyret fra Samfunns- og næringsutviklings-fondets 3a) og b) innvilge inntil 100% støtte. a) Tilskudd kan ytes til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift, med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr b) Tilskudd til nydyrking (Fulldyrking); kan innvilges med inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag, oppad begrenset til kr ,- pr. daa. Det kan innvilges tilskudd til nydyrking av inntil 20 daa. pr. bruk pr. år. Tilskudd ytes til eget og leid areal Arbeidsfrist for tiltaket settes til 3 år. c) Tilskudd til fulldyrking av tidligere overflatedyrket areal; Side 10 av 70

11 kan innvilges med inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag, oppad begrenset til kr ,- pr. daa. Det kan innvilges tilskudd til nydyrking av inntil 20 daa. pr. bruk pr. år. Tilskudd ytes til eget og leid areal Arbeidsfrist for tiltaket settes til 3 år. d) Tilskudd i forbindelse med dokumentert generasjonsskifte på fiske/gårdsbruk i aktiv drift; (omfatter både skifte/overdragelse innen familien og ved kjøp av bruk) Det kan innvilges inntil 30% av dokumenterte kostnader, oppad begrenset til kr ,- e) Tilskudd til kjøp av melkekvote; kan innvilges med inntil 50% av kapitalbehovet, oppad begrenset til kr. 5,0 pr. liter melk. f) Mobile driftsenheter kan finansieres med hjelp av tilskudd med inntil 20 % av kostnadene, oppad begrenset til kr d) For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes tilskudd med opptil 5 % mer av totalkostnadene, utover det som er nevnt under 5 punkt a, dog ikke over fastsatte maksimumssatser. 6 Avgrensninger i virkeområde Det gis ikke støtte til utskifting av mobile enheter/redskaper eller annet utstyr som allerede forefinnes i bedriften/enheten, og/eller tidligere er finansiert ved offentlig støtte. Dette gjelder ikke utskifting av fiskefartøy så fremt det kan dokumenteres økt sysselsettingsmessig effekt. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til investeringer i etablert virksomhet som følge av ny lovgivning, forskrifter, eller offentlige pålegg. Det gis heller ikke støtte til tiltak som har klare negative virkninger på naturmiljøet. Det gis ikke støtte til dekning av offentlige avgifter og gebyrer. Inngående MVA inngår ikke i søknadsgrunnlaget, med mindre det godtgjøres at prosjektet ikke er refusjonsberettiget. Godkjent søknad (jfr. 8) om tilskudd skal fremmes før prosjektet igangsettes. Det gis ikke støtte til allerede igangsatte eller gjennomførte tiltak. Formannskapet skal ved søknader ta hensyn til kapasitet, utnyttelsesgrad og mulig konkurransevridning i eksisterende lokalt næringsliv. 7 TILBAKEFØRING AV FONDSMIDLER Tilskudd til fast eiendom, kjøp av utstyr, maskiner m.v., kreves tilbakebetalt til fondene dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at støtten er gitt. Tilbakebetalingskravet kan reduseres forholdsmessig. 8 Krav til søknad Søknader om støtte fra næringsfondet skal inneholde følgende punkter: Side 11 av 70

12 1. Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer (dersom dette er registrert) samt fullstendig adresse. 2. Beskrivelse av forretningskonsept inkl. enkel forretningsplanskisse og modell for organisering/oversikt over samarbeidsparter 3. Etterprøvbare/registrerbare målsettinger 4. Prosjektplan inkl framdriftsplan, milepæler og resultatbeskrivelser 5. Aktivitetsbasert kostnadsplan for alle aktiviteter i prosjektet inklusive usikkerhetsmarginer 6. Finansieringsplan 7. Drøfting av hovedutfordringer og kritiske faktorer for å lykkes 8. Vedlegg attester for skatte og avgiftsrestanser 9. Skjema for avkryssing/registrering av utfylling/vedlegg av alle nødvendige dokumenter/søknadsbilag. 10. Bekreftelse på samlet mottatt bagatellmessig støtte i 3 forutgående kalenderår (gjelder bedrifter/virksomheter). 9 Søkers orienteringsplikt Mottakere av støtte fra næringsfondet er forpliktet til å orientere seg om de overordnede retningslinjene for tildeling definert av Nesseby kommune. 10 Tilsagnsbrev Innvilget søknad bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker og skal inneholde: Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, (dersom dette er registrert), samt fullstendig adresse. Tilsagnsbeløp. Formål og hva slags tiltak midlene kan benyttes til. Eventuelle vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon før midlene kan utbetales. Tidsfrist for bortfall av tilsagn denne dato skal normalt ikke overskride 24 måneder fra tilsagnsdato. Utbetalingstidspunkt, utbetalingsrutiner og behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddbeløp. Opplysninger om hvilke eventuelle kontrolltiltak som kan bli iverksatt. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger for eksempel tilbakebetalinger. Opplysninger om at dersom søkeren ønsker å foreta vesentlige endringer i de opprinnelige planene, må saken forelegges den som har gitt tilsagnet før endringene iverksettes. Dette gjelder også vesentlige endringer i finansieringsplanen 11 FORVALTNING a) Tilskudd innvilges av formannskapet i Nesseby kommune. b) Rådmannen har i særlige hastesaker fullmakt til å bevilge inntil kr i samlet støtte til enkeltprosjekter. Støtte innvilges av administrativt utvalg og rapporteres til formannskapet. Side 12 av 70

13 c) Tilskudd utover vedtatte satser kan i særlige tilfeller fremmes til behandling i kommunestyret. I vurderingen skal det legges vekt på om tilskuddet vil bidra til vesentlig økt sysselsetting eller andre vesentlige ringvirkninger som er ti tråd med kommunes hovedmål. d) Innvilget tilskudd utbetales når det foreligger bekreftet/dokumentert regnskap. e) Fondenes midler holdes adskilt fra kommunens øvrige midler. Renter og avkasting tillegges hvert enkelt fond årlig. f) Rådmannen har avgjørelsesmyndighet ved forvaltning av tilskudd. Herunder: - utarbeide retningslinjer og rutiner ved mislighold av tilskudd - inndrivelse ved mislighold g) Rapportering for bruk og saldo av fondene foretas årlig innen februar måned Vedtektene evalueres innen 2 år. Side 13 av 70

14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2010/372-0 / 223 Odd Arne Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/56 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Søknad om tilskudd til asfaltering utenfor ASVO-Varangerbotn Administrasjonens innstilling 1. Formannskapet innvilger Varanger ASVO ett tilskudd på inntil kr ,- som utgjør ca 50% av kostnadsoverslaget på kr ,- til asfaltering rundt ASVO-bygget i Varangerbotn 2. Tilskuddet utgiftsføres ordinært næringsfond. 3. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av regnskapsfører/revisor eks. mva. 4. Hvis bedriften legges ned, eller tas i bruk til annet formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. Bakgrunn for saken Varanger ASVO har i brev av søkt om tilskudd til legging av asfalt rundt ASVObygget i Varangerbotn. Det vises samtidig til tidligere avtaler omkring dette, inngått ved planlegging av bygget. Vurderinger Varanger ASVO har nå søkt om tilskudd til asfaltering av 500 m2 rundt ASVO-bygget i Varangerbotn. Grunnen til at de har ventet så lenge med asfalteringen, er at nylagte masser skulle få anledning til å sette seg, slik at en unngår setninger og sprekkdannelser i den nylagte asfalten. Kostnadsoverslag: Forarbeid for dekkelegging 500m2 à kr. 105,Levering og montering av 4 stk gatesluker Ø400 à kr ,Asfaltering 500m2 à kr. 93,75 Totalkostnad for asfaltering av 500m2 ved ASVO-bygget Side 14 av 70 kr kr kr kr

15 Til kostnadsoverslaget: Kostnadene for forarbeid for dekkelegging og levering/montering av gatesluker er dokumentert i tilbud fra Graving og transport AS i Vadsø. De hadde også gitt tilbud på asfaltering, men dette var uforholdsmessig dyrt (kr. 225 pr. m2 eks.mva) sammenlignet med erfaringspriser fra slikt arbeid. Vi fikk derfor i samarbeid med Teknisk virksomhet i Nesseby kommune tilbud fra Kolo veidekke på kr. 93,75 eks. mva. Vi har derfor valgt å bruke denne prisen i saksbehandlingen. Finansieringsplan: Varanger ASVO har søkt om 50% tilskudd til asfaltering rundt ASVO-bygget. Petter Dahl skriver i mail av at de har satt av kr til dette arbeidet, og forventer at Nesseby kommune bidrar med 50%. Generelt: Tana utleiebygg, Arild Nilssen, Elektro-Linje og Varangerkroa er tidligere innvilget 50% tilskudd til asfaltering av arealer rundt sine forretningsbygg. Man bør derfor med bakgrunn i likebehandlingsprinsippet vurdere om vi skal støtte oss til tidligere praksis og innvilge også Varanger ASVO 50% tilskudd til samme formål. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med fremtidig sentrumsforskjønning. I og med at Nesseby kommune har bidratt til at prisen på asfaltering er mer enn halvert, samt at de har satt av kr til arbeidet, kan en mulighet være at vi dekker kostnader som overstiger dette. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Alt. 1: 1. Formannskapet innvilger Varanger ASVO ett tilskudd på inntil kr ,- som utgjør ca 24% av kostnadsoverslaget på kr ,- til asfaltering rundt ASVO-bygget i Varangerbotn 2. Tilskuddet utgiftsføres ordinært næringsfond. 3. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av regnskapsfører/revisor eks. mva. 4. Hvis bedriften legges ned, eller tas i bruk til annet formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. Alt. 2: Søknaden avslås. Side 15 av 70

16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2010/347-0 / 223 Odd Arne Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/57 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Vedlegg: Ingen Søknad om tilskudd til etablering av frisøsalong i Varangerbotn Administrasjonens innstilling 5. Formannskapet innvilger Elle frisør ett tilskudd på kr ,- som utgjør 20% av kostnadsoverslaget på kr ,- til etablering av frisørsalong i Varangerbotn 6. Tilskuddet utgiftsføres ordinært næringsfond. 7. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av regnskapsfører/revisor eks. mva. 8. Hvis bedriften legges ned, eller utstyret tas i bruk til annet formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. Bakgrunn for saken Elle frisør har i brev av søkt om tilskudd til etablering av frisørsalong i 2. Etg. i Varanger ASVOS bygg i Varangerbotn De må legge om rørsystemer samt tilpasse det elektriske anlegget. Totale kostnader for dette arbeidet beløper seg til kr ,-. Vurderinger Nesseby kommune har vært uten frisør siden Eva Thrane la ned sin virksomhet i Elle frisør ønsker å flytte sin virksomhet fra Tana til Nesseby. Bakgrunnen for denne flyttingen er at de har fått uforholdsmessig dyr husleie i de lokalene de drev i, noe som medførte at de sa opp leieavtalen og måtte være ute av lokalene 1. Mai. Side 16 av 70

17 De har etter at søknaden ble innlevert inngått leieavtale med Varanger ASVO for 2. Etasje i bygget her i Varangerbotn. De har også utført de planlagte tiltakene for å etablere frisørsalong i lokalene. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Søknaden avslås Side 17 av 70

18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2009/710-0 / 223 Odd Arne Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/58 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Vedlegg: Søknad om investeringstilskudd/driftstilskudd til etablering av duodjebutikk i Nesseby Administrasjonens innstilling 9. Formannskapet innvilger InKa AS et tilskudd på inntil kr ,- som utgjør ca 20% av kostnadsoverslaget på kr ,- til investeringer for etablering i Varangerbotn 10. Tilskuddet utgiftsføres ordinært næringsfond. 11. Formannskapet innvilger InKa AS et etableringsstipend på kr ,- pr. år i 3 år, som utbetales en gang pr. år over tildelt tidsperiode. 12. Tilskuddet utgiftsføres Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 13. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av regnskapsfører/revisor eks. mva. 14. Hvis bedriften legges ned, eller tas i bruk til annet formål innen 5 år, stoppes tilskuddet/kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. Bakgrunn for saken InKa har i brev av søkt om investeringstilskudd samt driftstilskudd for etablering av duodjeforretning i Varangerbotn. De har søkt om investeringstilskudd på kr ,- til dekning av nødvendige investeringer som må gjøres før oppstart, samt driftstilskudd på kr ,- i året over en 3 5 års periode til dekning av husleie. Side 18 av 70

19 Vurderinger Inka as ble stiftet i 2002 i Karasjok. Eierne er ekteparet Inga Dagny Porsanger og Karl-Fredrik Teigen. Begge eier 50 %. Inga er dagligleder i butikken. Hun har høyere utdanning innenfor økonomi. Hoved formålet med Inka as er å drive med duodjibutikk hvor de kjøper, produserer og selger duodji. De har lagt vekt på kvalitet, både når det gjelder selve produktet, men også innholdet i butikken. De selger råvarer som lokale duodjiprodusenter etterspør. De regner seg for å være spesialbutikk og derfor skal også deres ansatte ha kunnskap om duodji. De skal kunne bistå kunder med veiledning i valg av produkter og også veiledning i produksjon av duodji. Dette er deres 8. driftsår. Deres motto er å skape VERDENS KULESTE DUODJIBUTIKK HVOR TRENDENE SKAPES. Det siste året har de fått driftsstøtte fra Sametinget på lik linje med andre duodjiutsalg. Som man kan se av regnskapstallene har de hele tiden hatt stigende omsetningskurve. De vet også at de butikkene som har vært i Nesseby slet økonomisk. Liidni hadde en omsetning på ca ,- og andelslaget hadde vel ikke stort mer. Etableringen i Varangerbotn: Utsalget i Varangerbotn vil bli startet opp som en avdeling under den bedriften som allerede er etablert i Kautokeino, altså vil det ikke bli etablert som egen bedrift her i Nesseby. De kommer til å ansette en person fra området som har kunnskap om duodji i Øst-Finnmark. Butikken skal være åpen 5 dager i uka og ser for seg at det blir tirsdag til lørdag. De anser lørdagsåpen som viktig da de regner med å få tilreisende kunder fra Øst-Finnmark og Finland. InKa vil også dra fordeler av at de allerede er etablert i Karasjok, og vil med det kunne dele på kostnadene for varelageret, noe som betyr økt inntjening for begge avdelingene. De 5 første årene regner de ikke med å tjene penger på drift, og ser derfor på støtte til dekning av husleie som helt avgjørende for etableringen. De er også i dialog med Sametinget vedr. støtte til duodjiutsalg, da med henblikk å få registrert Varangerbotn som eget utsalg slik at de kommer inn under støtteordningen også her. Dette vil med andre ord si at det ikke vil bli etablert en egen bedrift i Nesseby kommune, noe som på sikt vil kunne få betydning for event. skatteinngang. Det vil imidlertid bli ansatt en person fra nærområdet til å jobbe i butikken. Hvis denne personen er fra Nesseby vil dette ha en viss betydning med henblikk på økt sysselsetning. I tillegg til dette må vi se på betydningen av å ha en slik butikk i Varangerbotn. Det vil kunne få en positiv ringvirkning at vi får enda ett tilbud inn i Ishavssenteret. Dette vil være med på å trekke kunder inn i senteret, noe som vil kunne medføre økt kundetilgang til de butikkene som allerede er etablert i senteret. Økt kundetilgang gir som kjent økt inntjening og sikrere arbeidsplasser. Søknad om tilskudd til dekning av husleie tolkes som søknad om etbleringstilskudd. Retningslinjenes 5e sier imidlertid følgende: e) Etableringsstipend inntil kr kan gis til ungdom og andre som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet. Stipendet kan dekke husleie, fadderordninger, egen lønn og andre ekstraordinære kostnader i forbindelse med oppstart. Side 19 av 70

20 Vi kan ikke benytte det ordinære næringsfondet til slikt tilskudd. Ordinært næringsfond har følgende føringer for hva det ikke kan innvilges tilskudd til: Næringsfondet skal ikke nyttes til: - Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver og drift. - Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme handelsregion. Investeringer før oppstart i Varangerbotn: Kostnadsoverslag: Investeringer 2 symaskiner damppresse utstillingsdukker kassaapparat/betalingsterminal hyller/disk,arbeidstol og bord lys, spotlight,speil,persienner sum investeringer ,6 500,15 000,12 000,46 500, ,- Til kostnadsoverslaget: Alle kostnader er dokumentert i skriftlige tilbud, så administrasjonen har ingen merknader til dette. Finansiering: Sametinget ,Nesseby ,Egenandel ,Sum ,Til finansieringsplanen: Søker ber om 30% støtte til etableringen fra Nesseby kommune. Våre retningslinjer sier at vi maksimalt kan gi 20% støtte hvis det er kvinnerettede arbeidsplasser som etableres, se retningslinjenes 5a og d. Med bakgrunn i dette foreslår administrasjonen at InKa gis et tilskudd på ,- som er 20% av kostnadsoverslaget på ,- til investeringer ved etablering i Varangerbotn. På grunn av de positive ringvirkningene en slik etablering kan medføre for andre bedrifter i Varangerbotn, foreslår administrasjonen også at InKa innvilges 50% tilskudd til dekning av husleie, men dette må da dekkes av Samfunns- og næringsutviklingsfondet. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Søknaden avslås Side 20 av 70

21 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2010/424-0 / 223 Odd Arne Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/59 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Vedlegg: 2 tilbud på restaurering av bygninger Søknad om tilskudd til etablering av turistvirksomhet Administrasjonens innstilling 15. Formannskapet innvilger Nature Co ett tilskudd på inntil kr ,- som utgjør ca 20% av kostnadsoverslaget på kr ,- til etablering av turistvirksomhet 16. Tilskuddet utgiftsføres ordinært næringsfond. 17. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av regnskapsfører/revisor eks. mva. 18. Hvis bedriften legges ned, eller tas i bruk til annet formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. Bakgrunn for saken Nature Co v/satu Maarit Natunen har i brev av søkt om tilskudd til etablering av turistvirksomhet i Nesseby kommune. Nature Co har kjøpt eiendommen som Statens vegvesen eide rett øst for den nye rasteplassen i Gornitak, og ønsker å restaurere to av de fire bygningene som står på eiendommen. De to andre blir revet og deponert. Hun søker om tilskudd til restaurering av bygninger på eiendommen. Hun har til hensikt å etablere et samisk betont arbeidsrom og butikk i huset. Området skal endres til ett idyllisk sted for avkopling og rekreasjon, i tillegg til at hun skal tilby moderne samisk håndtverk, tradisjonell duodji samt kunst og salg av materiell. Hun ser for seg en stegvis utvikling her i Nesseby. 1) Starte virksomheten ved å åpne butikken og arbeidsrom Side 21 av 70

22 Innebærer: - Partisalg til andre forhandlere - Utvikling av nye Varanger produkter - Salg av materiell til andre produsenter 2) Utbygging av nye arbeidsrom, kafévirksomhet i mindre skala og et gjestehus med 4 6 utleierom Innebærer: - Bygging av helt ny bygning i henhold til moderne krav, som kan benyttes hele året - Bygging av stall/fjøs 3) Utvikling av reiselivstilbud i mindre skala og gårdsbesøk Innebærer: - Kjøp av noen sau og geiter - Kjøp av 2 4 norske fjordinger (hester) som skal benyttes til rideturer langs Enarestien. Vurderinger Nature Co v/satu Natunen har pr. i dag to virksomheter som hun ivaretar. Hun har en butikk/kafé i Ivalo som drives etter det samme konseptet som hun ser for seg her i Nesseby, samt en butikk i Kjøllefjord hvor hun selger moderne samisk kunst samt tradisjonell duodji. Fra kaféen i Inari selger hun også rideturer til turister og lokalbefolkningen, så dette er et marked hun allerede er inne i og kjent med. Hun har på møte i Kjøllefjord den informert om at hun allerede er i gang med å utvikle en egen kleskolleksjon (Varanger-kolleksjon) som hun kun skal selge her i Nesseby. Søkeren fremstår som en meget dreven forretningskvinne som har god innsikt med å utvikle og drive denne typen virksomhet. Hun har også opplyst at det ikke er snakk om at hun skal flytte hit til Nesseby, men hun ser for seg at det skal ansettes folk for å ivareta hennes virksomhet her. Dette er for øvrig likt med hvordan hun driver i Kjøllefjord. Firmaet som etableres vil imidlertid være registrert her i Nesseby. Denne etableringen er et direkte resultat av det samarbeidet vi har gående med Inari kommune, som også går ut på å markedsføre Nesseby kommune som attraktiv lokalitet for etablering av reiselivsvirksomhet. Ettersom hun allerede driver med salg av rideturer i Ivalo, ser hun det som en helt naturlig utvikling å kunne selge turer som følger Enarestien, helt fra Sevetti til Karlebotn Hun ser store muligheter i å utvikle slike turer i turistsammenheng. Dette vil være en utnyttelse av stien som er helt i tråd med tiden, hvor utvikling av naturbasert reiseliv er det sterkest voksende markedet, samt de føringer som legges fra prosjektet Naturarven som verdiskaper, som har vært med å finansiere merkingen av stien. Kostnadsoverslag: Søker har innhentet to tilbud på restaurering av bygningene. Totale kostnader for restaurering av to bygninger samt riving og deponering av 2 bygninger er på ,10 Euro, som utgjør kr ,- (omregnet fra Euro med en kurs på 8,-). Side 22 av 70

23 Tilbudene er vedlagt søknad, så kostnadene er dokumentert. Finansieringsplan: Søker har ikke satt opp forslag til finansieringsplan. De gjeldende retningslinjenes 5a tilsier at det kan innvilges 15% av kostnadsoverslaget, inntil kr ,- til nyetableringer. Ettersom at dette er å anse som en kvinnerelatert arbeidsplass, vil hun komme inn under de gjeldende retningslinjenes 5d som sier som følgende; For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes tilskudd med opptil 5 % mer av totalkostnadene, utover det som er nevnt under 5 punkt a, dog ikke over fastsatte maksimumssatser. Med bakgrunn i dette foreslår administrasjonen at Nature Co innvilges ett tilskudd på kr , som utgjør ca. 20% av kostnadsoverslaget på kr ,-. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Søknaden avslås Side 23 av 70

24 Vedlegg 1 Tilbud fra Classic rakennuspalvelut OU Side 24 av 70

25 Side 25 av 70

26 Vedlegg 2 Tilbud fra Rakenusliike Mekka Oy Side 26 av 70

27 Side 27 av 70

28 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2010/459-0 / 223 Odd Arne Dikkanen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/60 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Vedlegg: Ingen Søknad om investeringstilskudd Administrasjonens innstilling 19. Formannskapet innvilger Hendá Smuk et tilskudd på kr ,- som utgjør ca. 15% av godkjent kostnadsoverslag på kr ,- til etablering som reindriftsutøver. 20. Tilskuddet utgiftsføres Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 21. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av regnskapsfører/revisor eks. mva. 22. Hvis bedriften legges ned, eller utstyret tas i bruk til annet formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. Bakgrunn for saken Hendá Smuk har i brev av søkt om tilskudd til investeringer i forbindelse med oppstart av egen virksomhet innen reindrift i Nesseby kommune. Han søker om tilskudd til kjøp av snøscooter, ATV (4 hjuling) m/utstyr og uthus. Samlet kostnad for investeringen er kr ,Vurderinger Hendá har den registrert seg i brønnøysundsregistrene som selvstendig næringsdrivende innen reindrift. Han har gjennomført reindriftsskolen VG1 og VG2, og er nå inne i en lærlingekontrakt i reindrift. Side 28 av 70

29 I forbindelse med etableringen har han behov for eget utstyr, og har derfor hentet inn tilbud på snøscooter, ATV og uthus. I henhold til søker er det her ikke snakk om utskifting av utstyr, men førstegangsinvestering. Retningslinjenes 5a sier følgende: Tilskudd kan ytes til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og kombinasjonsdrift, med inntil 15 % av kostnadene, oppad begrenset til kr Kostnadsoverslag: Snøscooter Uthus ATV Totalt kr ,kr ,kr ,kr ,- Til kostnadsoverslaget: Kostnadene er dokumentert med skriftlige tilbud. Administrasjonen har imidlertid følgende merknader til tilbudene: Snøscooter: I tilbudet på snøscooteren er det bl.a. tatt med bagasjeboks og el-start som ekstrautstyr. Dette anses ikke som nødvendige ekstrautstyr for at scooteren skal kunne benyttes til nevnte formål. Total kostnad på dette ekstrautstyret er kr ,-. Det øvrige ekstrautstyret (bukplate, skiplast og sidebeskyttelse) anses som nødvendig beskyttelsesutstyr som sikrer drifta på snøscooteren. ATV: I tilbudet på ATV er det også tatt med ekstrautstyr. Dekk m/felger, bagasjegrind, våpenfutteral og skjær m/fester anses ikke som nødvendig ekstrautstyr for at kjøretøyet skal kunne benyttes til nevnte formål. Total kostnad på dette er kr ,50. Det øvrige ekstrautstyret(warn vinsj, støtfangere og vindskjerm) anses som nødvendig sikkerhetsutstyr, og tas derfor med i kostnadsoverslaget. Uthus: I kostnadsoverslaget på uthus er det regnet inn kr ,- i frakt og oppsett. I henhold til leverandør er tilbudet på uthus fraktfritt levert på Vesterelvnesset. Oppsett av uthus til eget formål må påregnes som egeninnsats, og kan derfor ikke tas med i kostnadsoverslaget. Med bakgrunn i dette blir derfor det godkjente kostnadsoverslaget som følger: Snøscooter kr ,Uthus kr ,ATV kr ,Totalt kr ,I henhold til retningslinjenes 5a foreslår derfor administrasjonen at Hendá Smuk innvilges et tilskudd på kr som utgjør ca. 15% av godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Søknaden avslås Side 29 av 70

30 Side 30 av 70

31 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Teknisk Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2010/325-0 / M10 Jan Inge Johansen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/61 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Vedlegg: Søknad Kommunalt vann til Øvre Burnes gård og omkringliggende husstander. Øvre Burnes gård - Behandling av søknad om tilknytning til kommunal vannledningsnett Administrasjonens innstilling 1. Det gjøres vedtak om å bygge ut vannledningsnettet til Burnes. Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud på prosjektet innenfor bevilget ramme. 2. Det betales tilknytningsgebyr på kr pr. bolig. 3. Prosjektet finansieres for øvrig ved låneopptak på kr ,- Inndekning av investeringen gjøres ved at de kommunale vannavgiftene, i tillegg til normal prisjustering, økes med inntil kr. 360 pr. abonnent f.o.m Bakgrunn for saken Som følge av lite tilsig og dårlig kvalitet på grunnvann i Burnes er det er den søkt om tilknytning til kommunalt vannledningsnett for ett gårdsbruk og fire husstander. I området er det i tillegg en husstand som muligens kan tenke seg kommunalt vanntilknytning og to husstander som vil fortsette med privat vannforsyning. For gårdsbruket er vannsituasjonen kritisk fordi vannkvaliteten og vannmengden ikke er tilstrekkelig for dyrehold og de må hente vann til dyrene. På grunn av vannkvaliteten er en evt. utvidelse av driften problematisk. Tre av husstandene har lite tilsig i vinterhalvåret. Disse husene er forsynt av felles brønn. De to andre husstandene har dårlig vannkvalitet. Side 31 av 70

32 Vurderinger Kommunes vannledning går i dag med 110 mm frem til Eivind Bomban videre til Ellen Kristine Olsen via en 63 mm ledning. En evt. utvidelse bør det dimensjoneres med 110 mm. Dette med henblikk på brannvann og fremtidig utvidelse. Utvidelsen vil da innebære Utskifting av 63 mm ledning mellom Eivind Bomban og Ellen Kristine Olsen og ny vannledning frem til Øvre Burnes gård. Eksisterende ledningsnett: - Godkjent i henhold til drikkevannsforskriften: Ja. Kildekapasitet: Tilstrekkelig. Ledningskapasitet: Utilstrekkelig for brannvann som følge av for liten ledningsdimensjon mellom Eivind Bomban og Ellen Kristine Olsen. Forslag til nytt ledningsnett: - Antall meter ledningsnett som bør skiftes ut: Antall meter nytt ledningsnett: meter Evt. nytt anlegg vil i følge søker forsyne 5-6 husstander og ett bruk med om lag 300 dyr. Utvidelsen vil i tilegg bedre brannvann situasjonen i området. Økonomi: Kostnadsanslag: Finansiering låneopptak Inndekning av finansiering Tilknytningsavgift: nye abonnenter gir økte inntekter på om lag kr pr. år. Stipulert ut i fra gebyrsatser rundt 5000 kr/år. Økt vannavgift om lag pr. år. Hovedplan vann I hovedplan for vannforsyning har kommunen ikke planlagt tilknytning i det omsøkte området. Planen er gammel og søknaden bør derfor likevel tas til vurdering. kommunens målsetninger: Overordnede mål: 1. Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo i. - Utbygging er i tråd med kommunens mål ved at kommunen viser imøtekommenhet ovenfor innbyggere. 2. Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser. - Utbygging vil ha positivt utslag for befolkningsutvikling og næringsutviklingen, da gårdsbruk både er et bosted og en næring og det tilrettelegges for at områder kan bygges ut. 3. Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tospråklige, holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling. - Levering av godt og trygt drikkevann er en viktig tjeneste for en stor del av kommunens innbyggere, tiltaket er derfor positivt i forhold til denne målsetningen. Side 32 av 70

33 Hovedmål: Nesseby kommune skal tilrettelegge for etablering av kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid. Tiltaket vil sannsynligvis bidra positiv i forhold til hovedmålet. Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp i. Tiltaket vil muligens ha en positiv virkning da godt drikkevann reduserer fare for alvorlige sykdommer. Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Tiltaket vil ha en negativ effekt fordi kostnadene til tiltaket ikke dekkes fullt ut av inntektene utbyggingen skaper. Dette vil gå utover kommunens frie midler. Utbygging i forhold til kommuneplan: Utbyggingen vil være positiv i forhold til kommunens intensjon om å tillate mer spredt boligbygging. Utbygningsstrategi Ved utbygging av kommunalt regulerte områder plikter kommunen å tilrettelegge med vei, vann og avløp. Utenfor regulerte områder kan det ikke stilles krav om at kommunen legger til rette for dette. Kommunen kan allikevel ønske å bygge ut ledningsnett i uregulerte områder. Slike tilfeller kan være der kommunen ser nytte i en slik utbygging med tanke på fremtidige utbyggingsområder eller om utbygging er viktig i forhold til å nå kommunens hovedmålsetninger. Et annet tilfelle kan være der utbyggingen medfører at så mange nye abonnenter blir tilknyttet at utbyggingen resulterer i at kommunen kan sette ned vannavgiften. Dersom kommunen står for utbygging av vannledning i dette tilfellet, vil dette ikk være i tråd med hovedplanen og kan dermed medføre presedens i liknende saker. I tilknytning til utvidelse av Mortensnes vannverk ble det i saksfremlegget laget et forenklet regnestykke for å gi en pekepinn på hvor stort antall abonnenter som må tilknyttes pr. hundre meter vannlending for å dekke inn kostnadene ved utbyggingen. I ettertid viste det seg at kostnadsestimatet var for lavt. Et nytt estimat er derfor laget med bakgrunn i de erfaringer vi møtte i Mortensnes. Investering pr. 100 m Låne kostnader Drift og vedl. hold Sum 40 år Pr. år med 40 års avskrivning: : kr kr : kr kr : kr kr : kr kr Inntekt pr. abonnent: : kr kr Dvs. at det bør være to abonnenter pr. hundre meter vannledning for å få inndekning på investeringen uten å øke avgiftene. Side 33 av 70

34 En mulig strategi kan være at kommunen, ut fra et økonomisk synspunkt, står som utbygger etter følgende kriterier: Nødvendig lengde ny kommunal vannledning < 100 meter meter Osv. Minimum Antall nye abonnenter etter utbygging Dersom kommunen ønsker å dekke utbygging med økt vannavgift vil avgiften øke med ca 40 kr. pr. abonnent for hver 100 meter vannledning som blir bygd. Dvs. at en utbygging på meter skulle medføre at vannavgiften øker med rundt regnet kr pr. abonnent. Handlingsrom for investeringer: Utbygging vil få konsekvenser for investeringsbudsjettet. Dersom foreliggende utbygging prioriteres, kan andre prosjekter måtte utsettes evt. kanselleres. Brønnboring: Det finnes pr. i dag lite data på vannmengde og kvalitet for grunnvann i Burnes. Ngu har registrert en brønn sør for riksvegen. For denne brønnen er det ikke registrert vannprøver, men vannmengde er oppgitt med 240 liter pr. time. Søker beskriver i sitt skriv at han har en brønn med 96 meters dybde. I forhold til søkers vannbehov leverer denne brønnen for lite vann. Vannet fra brønnen har også for dårlig kvalitet. Vi kan derfor anta at det er store sjanser for at brønnboring ikke vil være et lønnsomt alternativ. Det blir muligens nødvendig å lages mange brønner for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og drikkevannet må sannsynligvis renses. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Det gjøres et slikt vedtak: Søknad om kommunalt vann til Øvre Burnes gård som omsøkt i brev av avslås. Begrunnelse: En utbygging av ledningsnettet vil medføre økte kostnader og dermed økte kommunale avgifter for innbyggerne som er tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Det anses at høyere avgifter vil virke negativt i forhold til kommunens mål om å øke innbyggertallet. Kommunen har derfor valgt å avslå søknaden i denne omgang. Side 34 av 70

35 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Teknisk Beaivi/Dato Čuj./Referanse 2010/425-0 / L33 Terese Nyborg mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 10/62 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Vedlegg: Jordlovsbehandling - sak: 2009/621 søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/46 og 12/74, søker: Berit Mathisen og Øystein Nilsen. Administrasjonens innstilling Nesseby kommune innvilger søknad om fradeling parsell med bygninger fra grunneiendom gbnr 12/46 som omsøkt. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 1,9 og 12 og begrunnes med at en fradeling er forsvarlig ut fra eiendommens avkastningsevne og at det vil styrke bosetting og næringsutvikling i området. Vilkår Bygninger og gjerder på eiendommen skal vedlikeholdes eller fjernes slik at de ikke er til fare for mennesker og dyr. Jordbruksarealene på gbnr 12/46 og 12/199 selges til aktivt gårdsbruk. Det kan ikke påregnes videre fradeling av landbruksarealene på eiendom gbnr 12/46 og gbnr 12/199. Side 35 av 70

36 Bakgrunn for saken Det søkes om fradeling av en parsell på 4,5 daa fra eiendommene gbnr 12/46 og gbnr 12/74 i Áppošborre/Abelsborg. Parsellen på eiendom gbnr 12/74 er så pass liten at den kan regnes som en grensejustering for å få eksisterende bygnader på samme eiendom (se kart). Opplysninger om grunneiendom gbnr 12/46 og parsell som ønskes fradelt. Sted Gnr./Bnr. Eiendomstype Areal som ønskes fradelt : Áppošborre/Abelsborg : 12/46 : Landbruk : m2 Eiendom Kommune Nesseby Gnr 12 Bnr 46 Fnr Snr Hjemmelshaver har følgende eiendommer i Nesseby kommune: 2027 Grunneiendom 12 / 46 MATHISEN BIRGIT M (1 / 1) 2027 Grunneiendom 12 / 199 MATHISEN BIRGIT M (1 / 1) Kilde: Matrikkel Eiendomsnavn Abelsborg Østre , Arealoppgave for parsell på grunneiendom gbnr 12/46 som ønskes fradelt (dekar) Fulldyrk. Jord beite S og H Skog bonitet Middels Lav 1,5 Annet areal 3,1 Areal i alt 4,6 Kilde: Gårdskart, Skog og landskap Bebyggelse Gr.flate Byggeår Ant. Etasjer Bolighus Våningshus Driftsbygning Teknisk stand Ukjent Ukjent Ukjent På eiendom gnr/bnr 12/46 12/46 12/46 Faktiske opplysninger Formålet med fradeling: Opprettelse av boligeiendom. Hjemmelshaver har to eiendommer i Nesseby og det samlede arealet er 36,7 daa, hvorav ca 15 daa er overflatedyrket/beite areal. På eiendommen står 3 bygninger; to bolighus og driftbygning. Etter arealplan ligger eiendommen i et LNF-område. Planen er å dele fra grunneiendom gbnr 12/46 med bygninger og ca 4,5daa tomt for å opprette en boligeiendom. Da deler av bygningene ligger på eiendom gbnr 12/74 så vil det skje en mindre fradeling/grensejustering fra den eiendommen. Det er ikke opplyst i søknad om hva resterende areal på gbnr 12/46 og gbnr 12/199 skal brukes til. Side 36 av 70

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 43 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 22 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt!

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt! Side 1 av 36 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt!

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 29 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer