Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn"

Transkript

1 Har du pedagogisk utdanning? Ønsker du faglig påfyll eller videre studier? Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

2 Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Innhold Studiet tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole, og er tverrfaglig samtidig som det gir fordypning i ett av tre fag med lange tradisjoner som sentrale kultur- og språkfag: norsk, engelsk eller musikk. Gjennom studiet vil du få god innsikt i språklige, kulturelle og estetiske spørsmål som det er stort fokus på i dagens samfunn, og rikelig anledning til å gjennomtenke fagenes innhold og arbeidsmåter i lys av de store utfordringene skolen står overfor. Organisering Studiet er samlingsbasert og kan tas på heltid eller deltid. Samlingene foregår på Hamar. Tar du studiet på full tid er det to år, på deltid et fireårs løp. Det vil si et omfang på 120 studiepoeng. Bachelorutdanning eller lærerutdanning med minimum 80 studiepoeng fordypning innen kultur- og språkfag, derav minst 60 studiepoeng i ett av fagene norsk, engelsk eller musikk. Studiekoder Kultur og språkfagenes didaktikk, heltid: Kultur og språkfagenes didaktikk, deltid: Søknadsfrist: 1.mars Kontaktperson: Thomas Egan, tlf: , e-post: Studenter om studiet Jeg heter Ingeborg Hagen, snart 25 år, og er nå i gang med siste semester på mastergraden som jeg begynte på i august Jeg har bakgrunn i norsk, engelsk og flerkulturell pedagogikk, og syntes denne masteren var et naturlig valg videre, da jeg ønsket å fordype meg enda mer i språk og kultur, og ikke minst fordi jeg trives både på høgskolen og i Hamar som studentby. Jeg holder nå med på den avsluttende masteroppgaven, hvor temaet er bruks- og språkbruksmønstre hos et utvalg minoritetsungdommer/ unge voksne i digital kommunikasjon. Jeg vil blant annet undersøke deres kunnskap om og bruk av digital kommunikasjon, i hovedsak internett, samt undersøke om, og eventuelt i hvilken grad, det forekommer kodeveksling i deres kommunikasjon på nett. Ingeborg Hagen er student på Master i språk, kultur og digital kommunikasjon 2

3 Master i språk, kultur og digital kommunikasjon Innhold Studiet består av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver. I tillegg kommer et masteroppgaveseminar og arbeid med mastergradsoppgave. Studiet kvalifiserer for arbeid med å utvikle elevers digitale kompetanse. Du kan undervise i det nye programfaget Kultur og kommunikasjon i videregående skole, eller arbeide med skriftspråksdominert digital kommunikasjon, digital kompetanse og multimodale sjangrer og kulturuttrykk utenfor skoleverket, i medie-, kultur- og kommunikasjonssektoren. Les mer om studiet på Organisering Studiet er organisert som samlinger fra torsdag ettermiddag til lørdag lunsj, med ulike nettaktiviteter mellom samlingene (seminarer, kollokvier, framlegg av oppgaver m.m.). Det er fire samlinger pr. semester det første studieåret. Det er også mulighet for å ta studiet som et deltidsstudium. Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng i språk-, kultur- eller mediefag. Minst 60 studiepoeng må være i ett av fagene norsk, engelsk eller et annet språkfag. Også annen språk- og tekstkompetanse som tilsvarer 60 studiepoeng og har tilstrekkelig faglig fordypning vil kunne bli godkjent etter særskilt vurdering. Studiekoder Master i språk, kultur og digital kommunikasjon, heltid: Master i språk, kultur og digital kommunikasjon, deltid: Søknadsfrist: 1.mars Kontaktperson: Lars Anders Kulbrandstad, tlf , e-post: Om studiet: Master i språk, kultur og digital kommunikasjon er tverrfaglig, og det var muligheten for å fordype seg i flere emner som gjorde mastergraden interessant for meg. Man får mange spennende og interessante perspektiver innenfor språk, kultur og digital kommunikasjon, og min opplevelse er at man etter hvert ser sammenhenger som man ikke tidligere har lagt merke til eller tenkt over. Studiet legger opp til at man skal være kritisk og reflekterende, og mye av det vi har hatt forelesninger om har fått meg til nettopp å reflektere og tenke over egen bruk av digitale medier. Samarbeid og samtaler med studenter i for eksempel nettseminarer, eller kaffepauser for den saks skyld, har også åpnet også opp for nye tanker og ideer. Studiet har inspirerende og kunnskapsrike forelesere, og det er alltid rom for studentenes meninger og synspunkter på det som tas opp på forelesningene. 3

4 Master i tilpasset opplæring Innhold Master i tilpasset opplæring gir deg kompetanse knyttet til lærevansker og til utfordringer på systemnivå i skolen. Videre er tilpasset opplæring for barn og unge med majoritets- og minoritetsspråklig bakgrunn vektlagt. Studiet bygger bro mellom spesialpedagogisk og flerkulturell kompetanse ved å inkludere dem begge. Organisering Undervisningen er samlingsbasert med nettstøtte. Samlingene foregår på Hamar, ca to dager pr måned. Arbeidsmåtene kombinerer forelesninger med feltarbeid og studentaktive seminarer. Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium. På heltid har studiet to års omfang, på deltid fire år. Hva blir jeg? Studiet er primært rettet mot viderekvalifisering av lærere / førskolelærere til undervisnings-, veileder eller lederjobber. Både barnehage, grunnskole og videregående skole samt skolens/ barnehagens støtteapparat er aktuelle arbeidsfelt. For å bli tatt opp til masterstudiet må studentene ha ett av følgende kvalifikasjoner/grunnlag: bachelorgrad / cand.mag. med 80 studiepoeng fordypning i pedagogikk (PPU kan inngå i de 80 studiepoengene) de tre første årene av fireårig allmennlærerutdanning, forutsatt at studenten har valgt ett eller flere skolefag i det tredje året bachelor - førskolelærerutdanning treårig allmennlærer- eller førskoleutdanning etter gammel rammeplan toåring allmennlærer- eller førskolelærerutdanning etter gammel rammeplan med videreutdanning i spesialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller annen relevant pedagogisk videreutdanning av et omfang på til sammen minst 80 studiepoeng treårig faglærerutdanning Studiekoder: heltid: deltid: Søknadsfrist: 1.mars Kontaktpersoner: Professor Thor Ola Engen, tlf: Førstelektor Kari Nes, tlf: Studenter om studiet Studiet Master i tilpasset opplæring er både interessant og svært anvendelig for alle som jobber i skole eller barnehage. Foreleserne er oppdaterte på det nyeste innen forskning på feltet og er gode til å formidle dette på en slik måte at vi kan relatere våre egne erfaringer til pensumslitteraturen. Forelesningene gir faglig påfyll og oppleves som svært meningsfulle og lærerike. Studiet er samlingsbasert og nettstøttet, noe som gjør det mulig å kombinere med jobb. Siw-Aina Holck er student på Master i tilpasset opplæring. 4

5 Master i psykisk helsearbeid Innhold Behovet for fagpersonell med master innen psykisk helsearbeid øker. Dette masterstudiet vil gi deg både en teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid, med spesialisering innen psykososialt arbeid eller psykiatrisk sykepleie. Studiet passer for deg som ønsker å arbeide med psykisk helse hos enkeltindivider, i grupper og lokalsamfunn. Du får både teoretisk og klinisk fordypningskompetanse innen psykisk helsearbeid. Behovet for fagpersonell med master innen psykisk helsearbeid øker. Organisering Studiet har en erfaringsbasert profil og en praktisk og klinisk tilnærming. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. I første studieår gjennomføres to praksisperioder på totalt ti uker. Studiet er et heltidsstudium. Masterstudiet tilbys i samarbeid med høgskolene i Gjøvik og Vestfold. Bachelorgrad (profesjonsrettet) innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag, eller annen relevant høgere utdanning av minst tre års omfang. To år relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning. Det er mulig å søke direkte opptak til andre studieår. ved innpassing direkte i andre studieår: Videreutdanning (60 studiepoeng) i psykisk helsearbeid/ psykiatrisk sykepleie, psykiatrisk sosialt arbeid, eller psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi. Studiekoder Studiekode: Studiekode direkte opptak andre studieår: Søknadsfrist: 1.mars Kontaktperson: Gunvor V. Stensrud, tlf: , e-post: Studenter om studiet Jeg er utdannet klinisk sosionom med videreutdanning i psykiatrisk sosialt arbeid (Trondheim 1995) og tok master i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark i Jeg har en positiv opplevelse av tiden som student ved Høgskolen. Det var fint å kunne kombinere studiet med arbeid og at vi hadde to dagers samlinger underveis. Ellers var det fint å treffe voksne medstudenter med samme interesse. Utdanningen har løftet meg faglig og ikke minst gitt meg metodekunnskap til å lese artikler og undersøkelser med et kritisk blikk. Tone Lise Brattrud, Rådgiver i FOU enheten, avdeling for psykosebehandling og rehabilitering, SIHF. 5

6 Praktisk-pedagogisk utdanning Har du en fag- eller yrkesutdanning kan du utdanne deg til lærer ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning er en praksisorientert og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk, 30 studiepoeng fageller yrkesdidaktikk og 12 uker praksis. I studieåret 2010/2011 tilbys fagdidaktikk i fremmedspråk (engelsk, tysk og fransk), norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Yrkesdidaktikk tilbys i naturbruk. Studiet kan tas som et ordinært studium over ett år eller på deltid over to år. Studiet legges opp med obligatoriske samlinger og nettstøtte. Samlingene foregår på campus Hamar. Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag: Profesjonsrettet treårig høyere utdanning/bachelorgrad og minst to års yrkespraksis. Profesjonsrettet utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring. Eller: Fag-/svennebrev eller annen fullført yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, generell studiekompetanse/realkompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå, og minst to års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag: Allmennfaglig bachelorgrad/treårig høyere utdanning med fordypning på minst 80 studiepoeng. Allmennfaglig utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmennfag i videregående opplæring. Årsstudium i sosialpedagogikk Du lærer om individets og gruppers særegenheter, hva som kjennetegner pedagogisk arbeid og hvilke samfunnsmessige rammebetingelser som gjelder. Du får raskt innsikt i livet ved pedagogiske institusjoner, om konflikter og hvordan de kan håndteres, læring og tilrettelegging av læring. Sosialisering og oppvekstmiljø er andre viktige tema i studiet. Studiet tilbys på heltid på campus Elverum. Generell studiekompetanse eller realkompetanse Søknadsfrist: 1. mars/15. April (studiet søkes i Samordna opptak) Høgskolen tilbyr også en rekke andre årsstudier og halvårsstudier som kan tas som en videreutdanning for lærere eller som faglig påfyll dersom du ønsker nye utfordringer. Eksempelvis årsstudium i mat og helse, idrett, mediefag, musikk eller organisasjon- og ledelsesfag. Av halvårsstudier kan kunnskapsledelse nevnes spesielt. Se nettsidene våre for mer informasjon om disse studiene: 6

7 Videreutdanning i rehabilitering Dersom du ønsker å utvikle kompetanse i rehabilitering med fokus på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid eller hvis du allerede jobber med rehabiliteringsproblematikk og ønsker videre kvalifisering og faglig påfyll kan dette være studiet for deg. Studiet er lagt opp med ukesamlinger (ni skoleuker per år), og med basisgruppearbeid mellom samlingene. Det vil bli benyttet varierte pedagogiske metoder, og ekskursjoner. Mellom samlingene samles studentene lokalt eller arbeider via studiestøttesystemet Fronter med studieoppgaver og hjemme-eksamen. Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning står sentralt i studiet. Bachelorgrad eller annen treårig høyere utdanning innen helsefag, sosialfag, pedagogiske fag, samfunnsfag, og minimum ett års relevant praksis. Videreutdanning i psykisk helsearbeid Studiet passer for deg som vil arbeide med mennesker som har psykiske problemer, eller arbeide med helsefremmende tiltak og forebygge utviklingen av psykososiale lidelser i befolkningen. Studiet har en erfarings- og praksisnær profil og tilnærming til psykisk helsearbeid. Studiet er bygd opp med en fellesdel og en fagspesifikk del (psykososialt arbeid eller psykiatrisk sykepleie). Vi benytter varierte undervisnings- og arbeidsformer; forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, individuell-og gruppeveiledning, opplevelsesorientert læring, ferdighetstrening og praksisstudier. I løpet av studiet gjennomfører du to ukers prosjektpraksis relatert til psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet, og åtte ukers veiledet praksis. Bachelorgrad (profesjonsrettet) innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag, eller annen relevant høyere utdanning av minst tre års omfang. To års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning. Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Studiet passer for deg som ønsker å arbeide med mennesker med dobbeltdiagnoser (rusmiddelmisbruk/-avhengighet, og psykiatriske lidelser som depresjon, angst og psykoser), i helsevesenet, skolesektoren, politiet, fengsel eller barnevern. Et av målene i studiet er å gi deg økt kompetanse i koordinering og samhandling av tjenester. I løpet av studietiden gjennomfører du to ukers prosjektpraksis og åtte ukers veiledet klinisk praksis. Videreutdanningen er teoretisk og klinisk rettet. Vi legger opp til varierte undervisnings- og læringsformer som inkluderer forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, gruppeveiledning, opplevelsesorientert læring, ferdighetstrening og praksisstudier. Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag, treårig polititutdanning (fra 1995), og ett års praksis i direkte klientarbeid etter fullført utdanning. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Ta kontakt med for nærmere informasjon om studiet, innhold, gjennomføring og søknadsfrist. Søknadsfrist: se 7

8 Kurs og oppdrag Kurs og oppdrag kan tilby et bredt spekter av fleksible etter- og videreutdanninger for enkeltstudenter, kommuner og regioner. I hovedsak er kurs og oppdragsvirksomheten knyttet til utdanningsprogrammer som arbeidsgiver legger til rette for, men det finnes også åpne kurs og studier. Disse etter- og videreutdanningene vil ha studieavgift da de ikke finansieres gjennom høgskolens bevilgning fra departementet. Studier som organiseres gjennom kurs og oppdragsenheten har egne søknadsskjemaer og prosedyrer som ikke følger høgskolens øvrige opptak Se våre nettsider for mer informasjon:

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer