Identifisering av feil og utbedring av problemer... 47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Identifisering av feil og utbedring av problemer... 47"

Transkript

1 Bruksanvisning del 1 Tilkopling og idriftsettelse UFS 946/CI+ Norwegisch Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon... 2 Returnering/originalemballasje... 4 Apparatets vifte/ventilasjonsåpninger... 4 Slå av mottakeren... 4 Annet... 4 Leveranseomfang... 5 Tilkopling og idriftsettelse... 6 Mottakeren sett forfra/bakfra (åpent frontdeksel)... 6 Hengende montasje (eksempel)... 8 Montasje på fast, jevnt underlag... 9 Montering av batterier i fjernkontrollen... 9 Kople til apparatet TV-tilkopling Audio-tilkopling Digital Analog Førstegangs installasjon Nettverk-/Internett-forbindelse Common Interface (CI)/smartkort-leser Innsetting av smartkort og CI-modul Identifisering av feil og utbedring av problemer Service Teknisk tillegg Eksempel på utvidet tilkopling Tekniske data Eksempler på Sat-ZM-tilkopling Individuelle anlegg Fellesanlegg Énkabel-system-anlegg Eksempler på tilkopling for nettverksfunksjon DHCP (mottaker): ON (På) DHCP (mottaker): ON (På) DHCP (mottaker): ON (På) DHCP (mottaker): OFF (Av) DHCP (mottaker): OFF (Av) DHCP (mottaker): OFF (Av) Til dine notater Hvis du ikke kjenner konfigurasjonen av satellittmottakeranlegget ditt, anbefaler vi at du henvender deg til en spesialisert forhandler første gang mottakeren skal installeres.

2 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon På disse to sidene fi nner du viktig informasjon om bruk, installasjonssted og tilkopling av apparatet. Les nøye gjennom denne informasjonen før du tar i bruk apparatet. Fare! Nettkabel Pass på at nettkabelen (strømforsyningskabelen) ikke blir skadet. Apparater med skadet nettkabel må koples fra nettet (trekk ut nettpluggen) og repareres av en fagmann innen elektrohåndverket før ny bruk. Bruk bare den inkluderte nettadapteren (hvis relevant)! Livsfare på grunn av elektrisk støt! Rengjøring Trekk ut nettpluggen før du rengjør apparatet. Bruk en tørr klut til rengjøringen, og rengjør bare overfl aten. Du må ikke under noen omstendighet åpne apparatet. Livsfare på grunn av elektrisk støt ved berøring av deler inne i apparatet! apparat eler kabelnett og PC er opprettet. Det er fare for brann ved for høy nettspenning! Fuktghet, direkte sollys, varme, åpen ild Utsett ikke apparatet for fuktighet, vanndråper og vannsprut (plasser heller ikke gjenstander fylte med væske på apparatet, f.eks. vaser). Plasser ikke apparatet i nærheten av varmeovn, utsett det ikke for direkte sollys, og unngå å bruke det i våtrom. Bruk bare apparatet i temperert, ikke-tropisk klima! Plasser ikke åpen ild, f.eks. levende lys, på apparatet! Det er fare for brann! Advarsel! Barn som leker Pass på at barn ikke stikker gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Livsfare på grunn av elektrisk støt! Jording Antenneanlegget skal jordes forskriftsmessig eller koples til ekvipotensial. Her skal EN 60728/11 og eventuelle forskrifter i de spesielle land overholdes. Det er fare for overspenning ved lynnedslag! Advarsel! Batterier Dersom apparatet leveres med batterier (f.eks. til fjernkontrollen), må du passe på at batteriene ikke utsettes for ikke tillatt oppvarming, sollys eller ild. Bytt batteriene bare med identiske batterier eller batterityper av samme kvalitet. Ellers kan batteriene eller fjernkontrollen bli ødelagt. Følg også de sikkerhetsinstruksene som er angitt på batteriene: Det er fare for eksplosjon! Nettspenning Bruk bare apparatet tilkoplet den nettspenning som er angitt for apparatet (står på baksiden av aparatet eller på den eksterne nettadapteren). Apparatet må ikke koples til nettet og slås på etter at forbindelsene til antenne og TV- Advarsel! Dekk aldri Ventilasjon Den varmen som oppstår i dette apparatet, ledes i tilstrekkelig grad ut. Du må likevel aldri installere apparatet i et skap eller en hylle med utilstrekkelig ventilasjon. Dekk aldri til apparatets ventilasjonsåpninger (f.eks. med andre apparater, tidsskrifter, duker, klær eller gardiner)! 2

3 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon OBS! Plasser ikke gjenstander på apparatet. Hold tilstrekkelig avstand på minst 10 cm over, 2 cm til hver side og 5 cm bak apparatet, med mindre noe annet er angitt i kapitlene «Tilkopling og idriftsettelse» eller «Montering» i den vedlagte bruksanvisningen, slik at varmen kan ledes uhindret bort. Det er fare for brann! Reparasjon La bare kvalifi sert fagpersonale utføre reparasjoner på apparatet. Egenmektige forsøk på å åpne og reparere apparatet fører til at garantien tapes! Ukyndige inngrep i apparatet kan nedsette apparatets elektriske sikkerhet. Produsenten påtar seg intet ansvar for ulykker som skyldes at brukeren åpner apparatet! Tilkoplinger Feil tilkopling kan føre til funksjonsfeil eller defekter på apparatet! Installasjonssted Alle elektroniske apparater utvikler varme. Men oppvarmingen av apparatet ligger innenfor tillatt område. Ømfintlige møbeloverfl ater og fi nér kan i tidens løp skifte farge på grunn av den kontinuerlige varmepåvirkningen. Apparatføttene kan også føre til fargeforandringer på behandlede møbeloverfl ater. Plasser ved behov apparatet på et hardt, egnet og plant underlag! Elektroniske apparater må ikke kastes som husholdningsavfall, men skal avfallshåndteres på sakkyndig måte og i samsvar med direktivet 2002/96/EC FRA EUROPAPARLAMENTET OG EUROPA-RÅDET av 27. januar 2003 om kasserte elektriske og elektroniske apparater. Etter utrangering skal dette apparatet leveres til avfallsbehandling på et godkjent offentlig returpunkt. Brukte batterier er spesialavfall! Lengre tids fravær, tordenvær, nettpluggens tilgjengelighet Nettpluggen må trekkes ut av stikkontakten for at apparatet skal være fullstendig koplet fra strømnettet! Installer derfor apparatet i nærheten av en stikkontakt og pass på at denne stikkontakten er lett tilgjengelig, slik at du til enhver tid kan kople apparatet fra strømmen. Ved lengre perioders fravær og i tordenvær skal apparatet prinsipielt slås av med strømbryteren og koples fra strømmen ved at nettpluggen trekkes ut. Dette gjelder også for de apparatene som er koplet til apparatet. Det anbefales også å kople ut kabelnettet. Vær oppmerksom på ev. timerprogrammeringer (mottaker), og slå apparatet på igjen i god til før opptaket skal starte. Advarsel! Brukte batterier må derfor ikke kastes som husholdningsavfall, men skal leveres til et returpunkt for batterier! Nettadapteren og mottakeren skal bare brukes innendørs! Bruk bare den nettadapteren som fulgte med mottakeren. Ved bruk av annen nettadapter kan det oppstå skader på mottakeren. Det er fare for brann! 3

4 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon Returnering/originalemballasje Ta vare på originalemballasjen i tilfelle returforsendelse på et senere tidspunkt! Mottakeren har en konstruksjon som gjør at den er ømfi ntlig overfor støt og bare tilstrekkelig beskyttet i originalemballasjen. Ved ikke-forskriftsmessig forsendelse tapes garantien for mottakeren. Apparatets vifte/ventilasjonsåpninger Kontroller at apparatets ventilasjonsåpninger ikke blokkeres eller tildekkes av gjenstander. I så fall kan apparatet bli for varmt. Advarsel! Det er fare for brann! Slå av mottakeren Før du kopler mottakeren fra strømnettet, må du sette den i standby-modus med standby-tasten (on/off) på fjernkontrollen. Da lagres endrede og nye data fra mottakeren. Så snart mottakeren er i standby-modus, kan den når som helst koples fra strømnettet. Du må ikke kople mottakeren fra strømnettet under bruk! Det kan føre til datatap og skader på programvaren. Annet Opplysningene i denne bruksanvisningen svarer til det som gjaldt da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å utføre endringer, til enhver tid og uten forvarsel. Dersom det kommer en ny programvare for mottakeren med innvirkning på bruksanvisningen (f.eks. med endring av menyer og/eller funksjoner), vil vi, hvis vi anser det for å være nødvendig, stille en ny bruksanvisning til disposisjon for nedlasting fra «www.kathrein.de». Noter deg de grunnleggende innstillingene av mottakeren (fastsettes i førstegangs installasjonen), slik at du ved behov kan gripe tilbake på disse! Vær klar over ditt ansvar overfor dine medmennesker! Ta vare på bruksanvisningen så du kan slå opp i den senere, og lever den videre til den nye eieren hvis apparatet skifter eier. 4

5 Leveranseomfang UFS 946/CI+ Fjernkontroll RC 675 HDMI-kabel IR(infrarød)-sensor 12 V strømkabel med sikkerhets-universalplugg (sigarettenner og 12 V normert stikkontakt) Nettadapter 230 V/12 V 2 batterier AAA 1,5 V Bruksanvisninger (del 1 og 2) Monteringsholder med treskruer Sikkerhetsinstrukser (på fl ere språk) Inkludert tilbehør kan avvike fra illustrasjonene! 12 V strømkabel med sikkerhetsuniversal-plugg Monteringsholder Dokumentasjon Mottaker UFS 946/CI+ Tilbehør, se nedenfor HDMI-kabel Fjernkontroll RC 675 Nettadapter 230 V/12 V IR-sensor 5

6 Mottakeren sett forfra/bakfra (åpent frontdeksel)

7 Forside: 1. On/Off-tast (drift/standby) 2. Kanalvalg (P-) posisjons display 4. Kanalvalg (P+) Bakside: 5. LNB-inngang (IF INPUT) 6. Common Interface for montering av en CI+/CI-modul for betal-tv-kort * ) 7. Nettverks-tilkopling(Ethernet) 8. USB 2.0-kontakt (USB-A-plugg) 9. HDMI-tilkopling 10. Video-utgang (FBAS) cinch-kontakt 11. Audio-utganger (L/R) Cinch-kontakter 12. Optisk digital datastrøm-utgang (SPDIF/ Sony Philips Digital InterfaceFormat) for Dolby Digital AC 3 Audio 13. Elektrisk digital datastrøm-utgang (SPDIF/Sony Philips Digital Interface Format) for Dolby Digital AC 3 Audio 14. Tilkopling infrarød-sensor 15. PÅ-/AV-bryter **) 16. Tilkopling av spenningsforsyning (12 V) * ) CI+/CI-moduler og smartkort er ikke inkludert i leveransen ** ) Det fi nner ikke sted en komplett frakopling fra strømmen (se kapittel «Sikkerhetsinstrukser - Viktig informasjon», «Lengre tids fravær, tordenvær, nettpluggens tilgjengelighet») Tips! Apparatets klistremerke befi nner seg på UFS 946/CI+ på undersiden av apparatet. Klistremerket inneholder bl.a. følgende opplysninger: - nøyaktig betegnelse (f.eks. UFS 946/CI+) - ordrenummer og - apparatets serienummer. Du trenger ikke disse opplysningene for å bruke apparatet. Men dersom det mot formodning skulle oppstå et garantispørsmål, og du ikke lenger har mottakerens emballasje, kan du avlese de ovennevnte opplysningene fra dette klistremerket. 7

8 Hengende montasje (eksempel) Ta de vedlagte treskruene ut av transportholderen på oversiden av den aktuelle festedelen (2 stk.). Monter festedelene på mottakeren som vist på fi gur 1-3. Da skal følgende punkter overholdes: 1. Venstre(L) og høyre(r) markeringer (se pilen i fi gur 2) 2. Fortanningen på undersiden av festedelene må føyes inn i første eller siste rekke av ventilasjonsåpningene på mottakerens overside (se pilene i fi gur 1) Hold deretter mottakeren med det påmonterte festesettet i posisjon på montasjestedet. Skru inn de vedlagte treskruene i de smale posisjonene i skrueområdet (4 x) (se fi gur 4). Bruk om mulig kun de vedlagte treskruene. Hvis det ikke skulle være mulig å bruke disse, kan det også brukes andre passende skruer. Senkhodeskruer må imidlertid ikke brukes, siden disse kan skade holderen (se figur 5). Skrufeste venstre høyre Skru deretter fast alle de fi re skruene, slik at festesettet ikke lenger kan løsne av seg selv. Under en senere demontering er det tilstrekkelig å løsne alle fi re skruene én omdreining og skyve mottakeren mot høyre (hengende) eller venstre (stående) for å løsne den. 8

9 Montasje på fast, jevnt underlag For å forhindre at mottakeren sklir eller faller ned, kan festesettet også monteres på undersiden av mottakeren. Fremgangsmåten ved montasje er den samme som ved hengende montasje, med den forskjell at festesettet monteres på undersiden av mottakeren. Montering av batterier i fjernkontrollen Ta av dekselet på baksiden av fjernkontrollen. Legg de to vedlagte batteriene på plass i fjernkontrollen. Pass på at batterienes poler vender rett vei. Dette er merket i bunnen av batterirommet. Skyv dekslet på kabinettet igjen og la det gå i lås. For å åpne: Trykk lett her og trekk det bak og av 9

10 Kople til apparatet Mottakerens Sat-MF-inngangen skal koples til satellitt-mottaksanlegget. Bruk en koaksialkabel med F-tilkoplingsstøpsel (se grafi kken til høyre). Konvensjonelt DiSEqC -anlegg TV HDMI Cinch TV-tilkopling Kople satellittmottakeren (HDMI- eller alternativt video- og de to audio-kontaktene) til TV-apparatet med en HDMI- eller cinch-kabel (se «Tilkoplingseksempel» ovenfor). 10

11 Audio-tilkopling Digital Du har to muligheter for å få tilgang til den digitale lyden. HDMI Stereolyden overføres til TV-apparatet via HDMI-forbindelsen. Hvis TV-apparatet ditt i tillegg har kapasitet for Dolby Digital, kan du også motta Dolby Digital-lyd via HDMI-forbindelsen (forutsatt at kanalleverandøren overfører den). Følg bruksanvisningen for TV-apparatet. SPDIF Dolby Digital-utgang (elektrisk/optisk) SPDIF-utgangene er beregnet på tilkopling til et Dolby Digital-anlegg (se «Eksempel på utvidet tilkopling» i Teknisk tillegg). Kople SPDIF-utgangen (elektrisk eller optisk) og Dolby Digital-anlegget til med en egnet kabel. Analog Hvis du ønsker å kjøre lyden via HiFi-anlegget, skal audio-cinch-kontaktene tilkoples til inngangskontaktene på HiFi-anlegget ved hjelp av en tilsvarende kabel (se «Eksempel på utvidet tilkopling» i Teknisk tillegg). Tips! Hvis du vil utføre et opptak med ekstern video-/dvd-opptaker, må du ta hensyn til følgende punkter: - Hvis mottakeren startes automatisk på grunn av et timeropptak, får du ikke bilde på TV-apparatet eller opptakeren. Du må da i tillegg slå mottakeren manuelt på med standby-tasten (on/off)! - Hvis mottakeren betjenes under opptaket, tas også alt det som vises på skjremen opp samtidig! SPDIF = Sony Philips Digital InterfaceFormat (digital utgang for Dolby Digital AC 3 Audio) 11

12 Førstegangs installasjon Før du tar i bruk UFS 946/CI+, må du lese kapittel «Sikkerhetsinstrukser - Viktige merknader» og «Tilkopling og idriftsettelse» fram til punktet «Førstegangs installasjon». Apparatet må først tilkoples til strømnettet etter at alle installasjonsarbeider er utført på riktig måte. Under forklaringen av punktet «Førstegangs installasjon» går vi ut fra at mottakeren er koplet forskriftsmessig til i samsvar med kapittel «Sikkerhetsinstrukser - Viktige merknader» og «Tilkopling og idriftsettelse» fram til punktet «Førstegangs installasjon». Taster på fjernkontrollen som er nødvendige for førstegangs installasjon:... Inntasting av tall (grønn) (rød) Et skritt tilbak i førstegangs installasjon Valg/endring av enkelte menyparametrer, navigasjon Avbryte innstilling, tilbake Gå til neste skritt i førstegangs installasjon Bekrefte endrede verdier/innstillinger, åpne undermenyer Slå først på TV-apparatet og velg AV-/HDMI-inngangen hvor du har koplet mottakeren til TV-apparatet. Slå på mottakeren via strømbryteren på baksiden av apparatet. Utfør nå førstegangs installasjonen: Hvis du har spørsmål eller problemer, må du ta kontakt med en spesialisert forhandler. Skjermen viser nå følgende bilde: Tips! Vær alltid oppmerksom på teksten nederst på skjermbildet. Her finner du instruksjoner om videre betjening. Trykk -tastene for å velge ønsket menyspråk for UFS 946/CI+, og bekreft valget med -tasten. Valgt språk vises med en hake. Du kan velge mellom følgende språk: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tsjekkisk, nederlandsk, polsk, norsk, tyrkisk og russisk. 12

13 Trykk på -tasten (grønn) for å gå til neste meny. Skjermen viser nå følgende bilde: Utfør her med -tastene de grunnleggende innstillingene for mottakerens bilde- og lydsignaler til TV-apparatet. Følg bruksanvisningen for TV-apparatet og velg bare innstillinger som TV-apparatet kan behandle. Video Output via (Bildeutmating via) Mottakerens bildeutmating skjer via HDMI-kontakten på baksiden av apparatet. HDMI/YPbPr Resolution (HDMI-format) Her velger du bildeoppløsning som skal vises på TV-apparatet. Enten p (oppløsning 1920 x 1080, helskjermbilder) p (oppløsning 1920 x 1080, halvbilder) - 720p (oppløsning 1280 x 720, helskjermbilder) - 576p (oppløsning 720 x 576, helskjermbilder), eller - Automatisk Force 576i (Fremtvinge 576i) (må støttes av TV-apparatet, ellers får du ikke TV-bilde) Denne innstillingen kan/må du kun utføre når du har valgt innstillingen «Automatick» under «HDMI/ YPbPr Resolution» (HDMI-/YPbPr-format). Hvis originalformatet skal oveføres til TV-apparatet ved et program som sendes i format 720 x 576 (standard-tv), må du velge innstillingen «On». Hvis innstillingen er «Off», kan det hende at mottakeren automatisk skalerer opp programmets bilder til HDTV-format 720p. HDCP for free channels (HDCP ved åpne kanaler) Her velger du om HDCP (digitalt kopivern) skal være aktivt, «On», for frie kanaler, eller om det ikke skal være aktivert, «Off». TV control box via HDMI (CEC) (TV-styring via HDMI (CEC)) Dersom «Off» velges, må TV-apparatet slås separat på og av. Dersom «On» velges, slås TV-apparatet automatisk på når mottakeren slås på (fungerer bare når TV-apparatet er i standby-modus). Når mottakeren settes i standby-modus, settes også TV-apparatet i standby-modus. Automatisk samtidig inn- og utkopling med mottakeren fungerer bare når TV-apparatet støtter denne funksjonen! 13

14 Show 4:3 Event (Visning av 4:3 programmer) Her velger du type skjermbilde for 4:3-programmer på et 16:9- TV-apparat: Enten - Normal (Pillar Box) - Stretched (full screen) (Strukket (fullbilde)) eller - Zoom in (Pan & Scan) Audio Format via HDMI (Audioformat via HDMI) Her velger du type audiosignal som skal overføres via HDMI-grensesnittet. Velg det signalet som TV-apparatet er egnet for: - PCM (Stereo) eller - S/PDIF format (multichannel) (S/PDIF-format (fl erkanals)) Auto. Dolby Digital Output: (Autom. avspilling av Dolby Digital-lydspor:) Her velger du om mottakeren skal velge og mate ut Dolby Digital-lydsporet (dersom det sendes) automatisk. Trykk på -tasten (grønn) for å gå til neste meny. 14

15 Skjermen viser nå følgende bilde: Tips! Hvis mottakeren er koplet til som vist i eksemplet på tilkopling (se grafikken under «Kople til apparatet» i dette kapitlet), er bare en endring/et valg nødvendig i det videre forløpet av førstegangs installasjonen. Hvis du ikke vet hva som er tilfelle med mottaksanlegget ditt, må du passe på: I mange tilfeller vil satellittanlegget være et DiSEqC 1.0-anlegg. Denne anleggstypen er forhåndsinnstilt. Bekreft det som vises på skjermen ved å trykke -tasten (grønn). Trykk deretter -tastene ved satellittutvalget for å velge ut ønsket satellitt (i Tyskland er dette som regel ASTRA 19,2 øst), og bekreft valget med -tasten. Bekreft det som deretter vises på skjermen under førstegangs installasjon ved å trykke -tasten (grønn). Du kan da ikke gjøre noe som fører til skader på mottaksanlegget! Hvis du ikke får TV-bilde etter å ha avsluttet førstegangs installasjon, må du henvende deg til en spesialisert forhandler. Du bør bare selv utføre innstillinger/endringer av tunerkonfigurasjonen dersom du er svært godt fortrolig med forholdene som gjelder mottaksanlegget. Du kan utføre tunerkonfigurasjonen for følgende typer mottaksanlegg: - DiSEqC DiSEqC Dreibar antenne (DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3 (USALS)) - Enkel LNB, eller - Énkabel-system - Mobil antenne - HDZ 60 Fortsett nå førstegangs installasjonen med beskrivelsen av den mottakstype du har valgt. 15

16 DiSEqC 1.0 Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Tuner Configuration (Tunerkonfigurasjon) (valg av satellitt) Her velger du antall satellitter som fi nnes i signalet på tuneren (maks. fi re). Gå til linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Configuration Satellite 1 (Konfigurasjons satellitt 1) Her kan du utføre innstillingen for første satellitt for tuner 1. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: 16

17 - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. DiSEqC Repeat: (DiSEqC -gjentakelse:) Innstillingen av hvor ofte DiSEqC -kommandoen må gjentas, avhenger av konfi gurasjonen av ditt mottaksanlegg. - Off (Av) DiSEqC -kommandoen gjentas ikke - 1 DiSEqC -kommandoen gjentas en gang Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter - 2 DiSEqC -kommandoen gjentas to ganger en fagmann. - 3 DiSEqC -kommandoen gjentas tre ganger Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for denne satellitten, trykker du -tasten. Hvis du har valgt mer enn én satellitt (maks. fi re) for tuner 1, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for den tredje og fjerde satellitten. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 17

18 DiSEqC 1.1 Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Tuner Configuration - Tuner 1 (Tunerkonfigurasjon - Tuner 1) Velg første satellittplass i linjen «Satellite» (Satellitt). Til sammen er det mulig å bruke/tilordne inntil 65 satellittplasser. Gå til neste linje. Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: 18

19 - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Uncommitted Switch (Ledig tast) Her stiller du inn «Uncomitted Switches» (Ledige taster) i samsvar med konfi gurasjonen av mottaksanlegget. Du kan velge mellom «Off» (Av) og trinn på 1 fra «1» til «16». Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. Position (Posisjon) Velg valgfeltet «Position» (Posisjon). Her stiller du inn «posisjon» i samsvar med konfi gurasjonen av mottaksanlegget. Du kan velge mellom «Off» (Av) og trinn på 1 fra «1» til «4». DiSEqC Repeat: (DiSEqC -gjentakelse:) Innstillingen av hvor ofte DiSEqC -kommandoen må gjentas, avhenger av konfi gurasjonen av ditt mottaksanlegg. Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. - Off (Av) DiSEqC -kommandoen gjentas ikke - 1 DiSEqC -kommandoen gjentas en gang - 2 DiSEqC -kommandoen gjentas to ganger - 3 DiSEqC -kommandoen gjentas tre ganger Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for denne satellitten, trykker du -tasten. Hvis du har valgt mer enn én satellitt (maks. 64) for tuneren, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for ytterligere satellitter. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). 19

20 Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). Dreibar antenne (DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3 (USALS)) Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Her velger du type motorstyring som er aktuell for ditt mottaksanlegg. Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. 20

21 Dreibar antenne (DiSEqC 1.2) Go to Null Position (Gå til nullposisjon) Velg valgfeltet «Go to Null Position» (Gå til nullposisjon). Når du bekrefter med -tasten, gis det dreieanlegget kommando om å kjøre til nullposisjon. Set Borders (Sett grenser for dreieområde) Velg valgfeltet «Set Borders» (Sett grenser for dreieområde). I denne menyen kan du bestemme grensene for dreieanlegget. Dette er særlig nødvendig når dreieanlegget kan bare dreies fritt i et bestemt område, fordi det ellers ville støte mot en hindring (f.eks. vegg eller tre). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Dreieanleggets bevegelser styres med de følgende tastene: Start sakte dreining mot vest Drei trinn for trinn mot vest Stopp den aktuelle bevegelsen Drei trinn for trinn mot øst Start sakte dreining mot øst Så snart du har nådd østre eller vestre grense, går du til det aktuelle valgfeltet «Set current position for '***** border» (Sett aktuell posisjon for '****' grense) og bekrefter med -tasten. 21

22 Dersom du ønsker å slette fastsatte grenser igjen, må du gå til valgfeltet «Reset border positions» (Tilbakestille grenser) og bekrefte slettingen av grensene med -tasten. Deretter kan du bestemme grensene på nytt. Når du har bestemt alle grensene, trykker du -tasten. Select Satellite - Tuner 1 (Velge satellitt - tuner 1) Gå til linjen «Select Satellite» (Velge satellitt). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Her velger du maks. 64 satellitter som fi nnes i signalet på tuneren. Velg ønskede satellitter og bekreft valget med -tasten. De ønskede satellittene merkes med en hake. Når du har valgt ønskede satellitter, trykker du -tasten. Configure Satellites (Konfigurere satellitter) Gå til linjen «Confi gure Satellites» (Konfi gurere satellitter). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): 22

23 I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle tidligere valgte satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Stop on Signal: (Stopp ved signal:) Velg valgfeltet «Stop on Signal» (Stopp ved signal). Velg her om en dreibare antennen skal stoppe dreiebevegelsen straks etter at den mottar signal fra den ønskede satellitten. Du kan velge mellom «On» (På) og «Off» (Av). «Move Antenna» (Beveg antenne) Velg valgfeltet «Move Antenna» (Beveg antenne). Her kan du styre bevegelsene til den dreibare antennen med følgende taster: Start sakte dreining mot vest Drei trinn for trinn mot vest Stopp den aktuelle bevegelsen 23

24 Drei trinn for trinn mot øst Start sakte dreining mot øst Tilkopling og idriftsettelse Still dreieanlegget inn slik at størst mulig antall prosent oppnås ved de to strekene som vises til høyre, «Signal-Strength» (Signalstyrke) og «Signal-Quality» (Signalkvalitet). Når du har fått best mulig mottakssignal, går du til linjen «Store actual Posistion» (Lagre aktuell posisjon) og trykker -tasten. Mottakeren lagrer nå denne satellitten og går automatisk til innstillingen for neste satellitt. Hvis du har valgt mer enn én satellitt for tuneren, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for ytterligere valgte satellitter. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 24

25 Dreibar antenne (DiSEqC 1.3) My Longitude (Min lengdegrad) Velg valgfeltet «My Longitude» (Min lengdegrad) og angi her din aktuelle lengdegrad med talltastene. My Latitude (Min breddegrad) Velg valgfeltet «My Latitude» (Min breddegrad) og angi her din aktuelle breddegrad med talltastene. Go to Null Position (Gå til nullposisjon) Velg valgfeltet «Go to Null Position» (Gå til nullposisjon). Når du bekrefter med -tasten, gis det dreieanlegget kommando om å kjøre til nullposisjon. Set Borders (Sett grenser for dreieområde) Velg valgfeltet «Set Borders» (Sett grenser for dreieområde). I denne menyen kan du bestemme grensene for dreieanlegget. Dette er særlig nødvendig når dreieanlegget kan bare dreies fritt i et bestemt område, fordi det ellers ville støte mot en hindring (f.eks. vegg eller tre). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Dreieanleggets bevegelser styres med de følgende tastene: Start sakte dreining mot vest Drei trinn for trinn mot vest Stopp den aktuelle bevegelsen Drei trinn for trinn mot øst Start sakte dreining mot øst Så snart du har nådd østre eller vestre grense, går du til det aktuelle valgfeltet «Set current position for '***** border» (Sett aktuell posisjon for '****' grense) og bekrefter med -tasten. 25

26 Dersom du ønsker å slette fastsatte grenser igjen, må du gå til valgfeltet «Reset border positions» (Tilbakestille grenser) og bekrefte slettingen av grensene med -tasten. Deretter kan du bestemme grensene på nytt. Når du har bestemt alle grensene, trykker du -tasten. Select Satellite - Tuner 1 (Velge satellitt - tuner 1) Gå til linjen «Select Satellite» (Velge satellitt). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Her velger du maks. 64 satellitter som fi nnes i signalet på tuneren. Velg ønskede satellitter og bekreft valget med -tasten. De ønskede satellittene merkes med en hake. Når du har valgt ønskede satellitter, trykker du -tasten. Configure Satellites (Konfigurere satellitter) Gå til linjen «Confi gure Satellites» (Konfi gurere satellitter). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): 26

27 I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle tidligere valgte satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Hvis du har valgt mer enn én satellitt for tuner 1, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for ytterligere valgte satellitter. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 27

28 Single LNB (Enkel LNB) Trykk -tasten (grønn). Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). 28

29 LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 29

30 BAS 60 inkl. HDZ 60 Trykk -tasten (grønn). Følg også dokumentasjonen som fulgte med det mobile mottaksanlegget, eller konsulter en fagmann. Position determination (Posisjonsbestemmelse:) Velg her om du vil utføre posisjonsbestemmelsen per - List selection (Listevalg) (aktuelt sted velges fra en lagret liste) eller - Using GPS data (via GPS-data) (GPS-data for aktuelt sted kan tastes inn). List selection (Listevalg) Country: (Land:) Trykk på -tastene for å velge det landet du oppholder deg i. City: (By:) Trykk -tastene for å velge byen du befi nner deg i, eller nærmeste by (hvis byen ikke er lagret i listen, må du velge den byen som er nærmest i det eksisterende utvalget). GPS-data My Latitude: (Min breddegrad:) My Longitude: (Min lengdegrad:) Tast inn breddegraden for din aktuelle posisjon med talltastene. Tast inn lengdegraden for din aktuelle posisjon med talltastene. 30

31 Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. Transponder Frequency: (Transponderfrekvens:) Trykk -tastene og velg ønsket transponder. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede transpondere for denne satellitten og velge ønsket transponder i denne. Test Ton: (Testlyd:) Ved hjelp av testlyden kan du sende ut en lyd via TV-apparatet som hjelper deg med orienteringen når du innretter den mobile antennen. Trykk -tastene og velg ønsket innstilling. - On: (På:) Jo nærmere faktisk verdi nominell verdi kommer, desto høyere blir lyden. - Automatic: (Automatisk:) Du hører ikke lyden før faktisk verdi svarer til nominell verdi - Off: (Av:) Du hører ingen lyd Ved hjelp av streken som viser signalstyrke og signalkvalitet kan du kontrollere om innstillingene er korrekte. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 31

32 Énkabel-system Trykk -tastene for å velge «Yes» (Ja) i linjen «OneCable System Used» (Enkabel-system installert). Gå deretter til valgfeltet «Tuner 1 & 2: OneCable System» (Tuner 1 og 2: Énkabel-system). Trykk -tasten (grønn). Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. Velg det enkabel-systemet som brukes i ditt mottaksanlegg: - EXR.../EXU... For alle Kathrein-énkabel-matriser - UAS 481 For Kathrein-énkabel-LNB UAS Userdefi ned (Brukerdefi nert) For alle enkabel-systemer som ikke faller inn under de ovenfor nevnte rubrikkene Når det gjelder innstillingene for de SCR er, frekvenser og ev. PIN-kode som er tilordnet tuneren, må du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med systemet. Der finner du en beskrivelse av tilordningen mellom de ulike SCR ene og de hertil tilordnede overføringsfrekvensene. Det er også mulig at du ikke kan velge fritt PIN-kode som beskyttelse av de enkelte frekvensene, og at disse derfor er angitt i dokumentasjonen for enkabel-komponentene. Vær også oppmerksom på at samme frekvenser/kanaler ikke kan brukes av flere mottakere - da ville mottakerne forstyrre hverandre gjensidig. Fortsett nå førstegangs installasjonen med beskrivelsen av den enkabelmottakstype du har valgt. 32

33 Enkabel-system - EXR.../EXU... Trykk -tastene for å velge «EXR.../EXU...» i linjen «Confi gure System» (Konfi gurere system). Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: MDU (Sikre kanal med PIN-kode): Dersom ditt énkabel-system gir anledning til å beskytte den benyttede overføringsfrekvensen med PIN-kode, kan du gjøre det i denne menyen. Overføringsfrekvensen kan deretter ikke benyttes av en annen mottaker, med mindre PIN-koden tastes inn. Velg innstillingen «Yes» (Ja). Deretter får du mulighet til å taste inn en PIN-kode (0-255) med talltastene i linjen nedenfor, «Tuner 1 PIN Code» (PIN-kode for tuner 1). Tuner 1: (Tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 7). Tuner 1 SCR Frequency: (Overføringsfrekvens for tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringsfrekvens. Se eksemplet til høyre (EXR 1581), tilordning av overføringskanal til overføringsfrekvens. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten. 33

34 Number of Satellites (Antall satellitter) Her velger du antall satellitter som fi nnes signalet på tuner 1 (maks. to). Velg linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten for å stille inn eller endre den i øyeblikket valgte satellitten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). 34

35 LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Hvis du har valgt to satellitter, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Når alle innstillingene er utført, viser skjermen automatisk kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). Enkabel-system - UAS 481 Trykk -tastene for å velge «UAS 481» i linjen «Confi gure System» (Konfigurere system). Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Tuner 1: (Tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 3). Tuner 2: (Tuner 2:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 3). 35

36 Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten. Number of Satellites (Antall satellitter) Med UAS 481 kan bare én satellitt mottas. Denne innstillingen kan ikke endres. Velg linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten for å stille inn eller endre den i øyeblikket valgte satellitten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 36

37 Enkabel-system - brukerdefinert Trykk -tastene for å velge «Userdefi ned» (Brukerdefi nert) i linjen «Confi gure System» (Konfigurere system). Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: MDU (Sikre kanal med PIN-kode): Dersom ditt énkabel-system gir anledning til å beskytte den benyttede overføringsfrekvensen med PIN-kode, kan du gjøre det i denne menyen. Overføringsfrekvensen kan deretter ikke benyttes av en annen mottaker, med mindre PIN-koden tastes inn. Velg innstillingen «Yes» (Ja). Deretter får du mulighet til å taste inn en PIN-kode (0-255) med talltastene i linjen nedenfor, «Tuner 1 PIN Code» (PIN-kode for tuner 1). Tuner 1: (Tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 7). Tuner 1 SCR Frequency: (Overføringsfrekvens for tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringsfrekvens. Se eksemplet til høyre (EXR 1581), tilordning av overføringskanal til overføringsfrekvens. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten. 37

38 Number of Satellites (Antall satellitter) Velg antall satellitter som fi nnes i signalet på tuner 1 (maks. to). Velg linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten for å stille inn eller endre den i øyeblikket valgte satellitten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). 38

39 LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Hvis du har valgt to satellitter, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Når alle innstillingene er utført, viser skjermen automatisk kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 39

40 Channel Search (Kanalsøk) Dersom du ikke ønsker å utføre kanalsøk, trykker du -tasten (grønn) og fortsetter så med punktet «Time setting» (Dato og klokkeslett). Dersom du vil utføre kanalsøk, trykker du -tastene for å velge «Yes» (Ja). Skjermen viser nå følgende bilde: Country Select (Valg av land) Trykk -tastene for å velge om de kanaler som fi nnes under kanalsøk skal sorteres etter en fabrikkinnstilt, lagret kanalliste for det valgte landet. Per i dag er dette bare mulig for Tyskland, Østerrike og Sveits. Satellite: (Satellitt:) Med -tastene velger du nå mellom de enkelte satellittene du har konfi gurert eller innstillingen «All Satellites» (Alle satellitter). Ved innstillingen «All Satellites» (Alle satellitter) gjennomsøkes de konfi gurerte satellittene etter nye kanaler. Vær oppmerksom på at mottaksanlegget må være innstilt på disse satellittene. Channel Search Mode (Kanalsøkmodus) Med -tastene velger du hvilken type kanaler det skal søkes etter. Du har tre muligheter: - «free & scrambled» (frie & krypterte) Alle kanaler søkes - «free only» (kun frie) Det søkes bare etter kanaler som kan mottas fritt - «scrambled only» (kun krypterte) Det søkes bare etter krypterte kanaler 40

41 For å se på krypterte kanaler behøver du en egnet CI-modul (Common Interface) samt et gyldig smartkort og et gyldig abonnement fra den aktuelle betal-tv-leverandøren. Network Search (Nettverkssøk (NIT)) Trykk -tastene (på/av) for å velge om det skal utføres nettverkssøk. Med innstillingen «Network Search Off» (Nettverkssøk av) gjennomsøkes bare den fabrikklagrede transponderen til de(n) valgte satellitten(e) etter nye, ikke lagrede kanaler. Med innstillingen «Network Search On» (Nettverkssøk på) kan man også fi nne frem til ikke lagrede transpondere i transpondernettverket. Disse lagres og gjennomsøkes etter nye kanaler på samme måte som allerede installerte transpondere. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Skjermen viser først følgende bilde (eksempel): Mottakeren oppdaterer da kanallisten ved hjelp av ASTRA- Pro-kanallisten som overføres fra ASTRA (LCN-liste). * ) ASTRA-kanallisten brukes for å oppdatere den kanallisten som er lagret på mottakeren. Se også bruksanvisningens del 2, kapittel «Hovedmeny - Kanalsøk», «LCN (Oppdatere ASTRA-kanallisten)». 41

42 Under søket viser skjermen følgende bilde (eksempel): Funnede TV-kanaler Funnede radiokanaler Merk: Søket kan når som helst avbrytes ved å trykke -tasten. Når søket er fullført, viser skjermen følgende bilde (eksempel): Trykk -tasten. De nye funnede kanalene tilføyes i slutten av den eksisterende totale listen. Time setting (Dato og klokkeslett) Set Local Time (Innstilling av lokal tid) (tidssoneavvik UTC) Her velger du tidssoneavvik til UTC (tidligere GMT) (f.eks. for Tyskland: + 1 time). Du kan stille inn avviket i trinn på 30 minutter. Du kan velge tidsavvik på maks. 11 timer og 30 minutter (+ og -). Når du har utført innstillingen, trykker du -tasten (grønn) for å avslutte førstegangs installasjon. 42

43 Hvis det har oppstått endringer i ASTRA-kanallinjen, vises følgende skjerm (eksempel): Hvis du ikke ønsker å redigere kanalplassene for de nye kanalene, kan du forlate skjermen med -tasten. De nye kanalene lagres da på den kanalplassen mottakeren foreslår. eller: Ved å trykke på -tasten kan du gå direkte til menyen «Edit TV-channellist» (Redigere kanalliste). I bruksanvisningens del 2, kapittel «Hovedmeny - Redigere kanalliste» fi nner du en beskrivelse av hvordan du utfører endringer i kanallisten. Tips! Etter en vellykket førstegangs installasjon (TV-bilde for hånden) anbefaler vi at du lar mottakeren utføre et søk etter tilgjengelig programvareoppdateringer. Forutsetningen for dette er at du (også) har valgt satellitten ASTRA 19,2 Øst under førstegangs installasjonen. Trykk på -tasten for å gå til hovedmenyen. Med -tastene velger du «Service Menu» (Service-meny) og bekrefter med -tasten. Med -tastene velger du så «Software Update by Satellite» (Oppdatering via satellitt) og bekrefter med -tasten. Mottakeren starter automatisk søk etter ny programvare. Du fi nner en nærmere beskrivelse av oppdateringsprosessen i kapittel «Hovedmeny», «Service-meny», «(Programvare-)oppdatering via satellitt» i bruksanvisningens del 2. Tips! Etter vellykket førstegangs installasjon kan du endre kanallisten(e) etter ønske. Se også bruksanvisningens del 2, kapittel «Hovedmeny - Redigere kanalliste». 43

44 Nettverk-/Internett-forbindelse Det kreves Internett-forbindelse for å kunne bruke HbbTV! Disse innstillingene må du bare utføre hvis mottakeren er integrert i et nettverk (f.eks. for Internett-forbindelse) eller skal koples til PC/Laptop via en krysset nettverkskabel. Vær i denne forbindelse også oppmerksom på våre eksempler på tilkopling for nettverksfunksjon helt bak i denne bruksanvisningen, samt opplysningene som vi stiller til dispoisjon rundt dette temaet på Internett-adressen «www.kathrein.de» «Service» «Programvare og nedlastinger» «Mottaker» «UFS 946». For å kunne kople mottaker til PC/Laptop via et nettverk, må du ha ubegrensede rettigheter (administratorrettigheter) på din PC/Laptop og i ditt nettverk. Hvis du har problemer med å integrere mottakeren i nettverket eller med å kople den til PC/Laptop, må du henvende deg til en fagmann for PC eller nettverk. På mottakeren fi nner du denne menyen under: Hovedmeny - Grensesnitt - Nettverksinnstillinger Når du har åpnet menyen, viser skjermen følgende bilde (eksempel): Ethernet-grensesnittet som brukes i mottakeren, er et 10/100 Base-T- Ethernet-grensesnitt. Hvis du ønsker å kople mottakeren til en DHCP-server/ruter, velger du innstillingen «On» (På) med -tastene. Hvis mottakeren skal koples til PC eller Laptop, må innstillingen for DHCP være «Off» (Av). DHCP «On» (På) (DHCP-server/ruter) DHCP «Off» (Av) (Hub/Switch/Direkte forbindelse til PC eller Laptop) De enkelte posisjonene velges med -tastene. Du kan endre de aktuelle innstillingene med - eller talltastene. 44

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer