Identifisering av feil og utbedring av problemer... 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Identifisering av feil og utbedring av problemer... 47"

Transkript

1 Bruksanvisning del 1 Tilkopling og idriftsettelse UFS 946/CI+ Norwegisch Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon... 2 Returnering/originalemballasje... 4 Apparatets vifte/ventilasjonsåpninger... 4 Slå av mottakeren... 4 Annet... 4 Leveranseomfang... 5 Tilkopling og idriftsettelse... 6 Mottakeren sett forfra/bakfra (åpent frontdeksel)... 6 Hengende montasje (eksempel)... 8 Montasje på fast, jevnt underlag... 9 Montering av batterier i fjernkontrollen... 9 Kople til apparatet TV-tilkopling Audio-tilkopling Digital Analog Førstegangs installasjon Nettverk-/Internett-forbindelse Common Interface (CI)/smartkort-leser Innsetting av smartkort og CI-modul Identifisering av feil og utbedring av problemer Service Teknisk tillegg Eksempel på utvidet tilkopling Tekniske data Eksempler på Sat-ZM-tilkopling Individuelle anlegg Fellesanlegg Énkabel-system-anlegg Eksempler på tilkopling for nettverksfunksjon DHCP (mottaker): ON (På) DHCP (mottaker): ON (På) DHCP (mottaker): ON (På) DHCP (mottaker): OFF (Av) DHCP (mottaker): OFF (Av) DHCP (mottaker): OFF (Av) Til dine notater Hvis du ikke kjenner konfigurasjonen av satellittmottakeranlegget ditt, anbefaler vi at du henvender deg til en spesialisert forhandler første gang mottakeren skal installeres.

2 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon På disse to sidene fi nner du viktig informasjon om bruk, installasjonssted og tilkopling av apparatet. Les nøye gjennom denne informasjonen før du tar i bruk apparatet. Fare! Nettkabel Pass på at nettkabelen (strømforsyningskabelen) ikke blir skadet. Apparater med skadet nettkabel må koples fra nettet (trekk ut nettpluggen) og repareres av en fagmann innen elektrohåndverket før ny bruk. Bruk bare den inkluderte nettadapteren (hvis relevant)! Livsfare på grunn av elektrisk støt! Rengjøring Trekk ut nettpluggen før du rengjør apparatet. Bruk en tørr klut til rengjøringen, og rengjør bare overfl aten. Du må ikke under noen omstendighet åpne apparatet. Livsfare på grunn av elektrisk støt ved berøring av deler inne i apparatet! apparat eler kabelnett og PC er opprettet. Det er fare for brann ved for høy nettspenning! Fuktghet, direkte sollys, varme, åpen ild Utsett ikke apparatet for fuktighet, vanndråper og vannsprut (plasser heller ikke gjenstander fylte med væske på apparatet, f.eks. vaser). Plasser ikke apparatet i nærheten av varmeovn, utsett det ikke for direkte sollys, og unngå å bruke det i våtrom. Bruk bare apparatet i temperert, ikke-tropisk klima! Plasser ikke åpen ild, f.eks. levende lys, på apparatet! Det er fare for brann! Advarsel! Barn som leker Pass på at barn ikke stikker gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Livsfare på grunn av elektrisk støt! Jording Antenneanlegget skal jordes forskriftsmessig eller koples til ekvipotensial. Her skal EN 60728/11 og eventuelle forskrifter i de spesielle land overholdes. Det er fare for overspenning ved lynnedslag! Advarsel! Batterier Dersom apparatet leveres med batterier (f.eks. til fjernkontrollen), må du passe på at batteriene ikke utsettes for ikke tillatt oppvarming, sollys eller ild. Bytt batteriene bare med identiske batterier eller batterityper av samme kvalitet. Ellers kan batteriene eller fjernkontrollen bli ødelagt. Følg også de sikkerhetsinstruksene som er angitt på batteriene: Det er fare for eksplosjon! Nettspenning Bruk bare apparatet tilkoplet den nettspenning som er angitt for apparatet (står på baksiden av aparatet eller på den eksterne nettadapteren). Apparatet må ikke koples til nettet og slås på etter at forbindelsene til antenne og TV- Advarsel! Dekk aldri Ventilasjon Den varmen som oppstår i dette apparatet, ledes i tilstrekkelig grad ut. Du må likevel aldri installere apparatet i et skap eller en hylle med utilstrekkelig ventilasjon. Dekk aldri til apparatets ventilasjonsåpninger (f.eks. med andre apparater, tidsskrifter, duker, klær eller gardiner)! 2

3 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon OBS! Plasser ikke gjenstander på apparatet. Hold tilstrekkelig avstand på minst 10 cm over, 2 cm til hver side og 5 cm bak apparatet, med mindre noe annet er angitt i kapitlene «Tilkopling og idriftsettelse» eller «Montering» i den vedlagte bruksanvisningen, slik at varmen kan ledes uhindret bort. Det er fare for brann! Reparasjon La bare kvalifi sert fagpersonale utføre reparasjoner på apparatet. Egenmektige forsøk på å åpne og reparere apparatet fører til at garantien tapes! Ukyndige inngrep i apparatet kan nedsette apparatets elektriske sikkerhet. Produsenten påtar seg intet ansvar for ulykker som skyldes at brukeren åpner apparatet! Tilkoplinger Feil tilkopling kan føre til funksjonsfeil eller defekter på apparatet! Installasjonssted Alle elektroniske apparater utvikler varme. Men oppvarmingen av apparatet ligger innenfor tillatt område. Ømfintlige møbeloverfl ater og fi nér kan i tidens løp skifte farge på grunn av den kontinuerlige varmepåvirkningen. Apparatføttene kan også føre til fargeforandringer på behandlede møbeloverfl ater. Plasser ved behov apparatet på et hardt, egnet og plant underlag! Elektroniske apparater må ikke kastes som husholdningsavfall, men skal avfallshåndteres på sakkyndig måte og i samsvar med direktivet 2002/96/EC FRA EUROPAPARLAMENTET OG EUROPA-RÅDET av 27. januar 2003 om kasserte elektriske og elektroniske apparater. Etter utrangering skal dette apparatet leveres til avfallsbehandling på et godkjent offentlig returpunkt. Brukte batterier er spesialavfall! Lengre tids fravær, tordenvær, nettpluggens tilgjengelighet Nettpluggen må trekkes ut av stikkontakten for at apparatet skal være fullstendig koplet fra strømnettet! Installer derfor apparatet i nærheten av en stikkontakt og pass på at denne stikkontakten er lett tilgjengelig, slik at du til enhver tid kan kople apparatet fra strømmen. Ved lengre perioders fravær og i tordenvær skal apparatet prinsipielt slås av med strømbryteren og koples fra strømmen ved at nettpluggen trekkes ut. Dette gjelder også for de apparatene som er koplet til apparatet. Det anbefales også å kople ut kabelnettet. Vær oppmerksom på ev. timerprogrammeringer (mottaker), og slå apparatet på igjen i god til før opptaket skal starte. Advarsel! Brukte batterier må derfor ikke kastes som husholdningsavfall, men skal leveres til et returpunkt for batterier! Nettadapteren og mottakeren skal bare brukes innendørs! Bruk bare den nettadapteren som fulgte med mottakeren. Ved bruk av annen nettadapter kan det oppstå skader på mottakeren. Det er fare for brann! 3

4 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon Returnering/originalemballasje Ta vare på originalemballasjen i tilfelle returforsendelse på et senere tidspunkt! Mottakeren har en konstruksjon som gjør at den er ømfi ntlig overfor støt og bare tilstrekkelig beskyttet i originalemballasjen. Ved ikke-forskriftsmessig forsendelse tapes garantien for mottakeren. Apparatets vifte/ventilasjonsåpninger Kontroller at apparatets ventilasjonsåpninger ikke blokkeres eller tildekkes av gjenstander. I så fall kan apparatet bli for varmt. Advarsel! Det er fare for brann! Slå av mottakeren Før du kopler mottakeren fra strømnettet, må du sette den i standby-modus med standby-tasten (on/off) på fjernkontrollen. Da lagres endrede og nye data fra mottakeren. Så snart mottakeren er i standby-modus, kan den når som helst koples fra strømnettet. Du må ikke kople mottakeren fra strømnettet under bruk! Det kan føre til datatap og skader på programvaren. Annet Opplysningene i denne bruksanvisningen svarer til det som gjaldt da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å utføre endringer, til enhver tid og uten forvarsel. Dersom det kommer en ny programvare for mottakeren med innvirkning på bruksanvisningen (f.eks. med endring av menyer og/eller funksjoner), vil vi, hvis vi anser det for å være nødvendig, stille en ny bruksanvisning til disposisjon for nedlasting fra «www.kathrein.de». Noter deg de grunnleggende innstillingene av mottakeren (fastsettes i førstegangs installasjonen), slik at du ved behov kan gripe tilbake på disse! Vær klar over ditt ansvar overfor dine medmennesker! Ta vare på bruksanvisningen så du kan slå opp i den senere, og lever den videre til den nye eieren hvis apparatet skifter eier. 4

5 Leveranseomfang UFS 946/CI+ Fjernkontroll RC 675 HDMI-kabel IR(infrarød)-sensor 12 V strømkabel med sikkerhets-universalplugg (sigarettenner og 12 V normert stikkontakt) Nettadapter 230 V/12 V 2 batterier AAA 1,5 V Bruksanvisninger (del 1 og 2) Monteringsholder med treskruer Sikkerhetsinstrukser (på fl ere språk) Inkludert tilbehør kan avvike fra illustrasjonene! 12 V strømkabel med sikkerhetsuniversal-plugg Monteringsholder Dokumentasjon Mottaker UFS 946/CI+ Tilbehør, se nedenfor HDMI-kabel Fjernkontroll RC 675 Nettadapter 230 V/12 V IR-sensor 5

6 Mottakeren sett forfra/bakfra (åpent frontdeksel)

7 Forside: 1. On/Off-tast (drift/standby) 2. Kanalvalg (P-) posisjons display 4. Kanalvalg (P+) Bakside: 5. LNB-inngang (IF INPUT) 6. Common Interface for montering av en CI+/CI-modul for betal-tv-kort * ) 7. Nettverks-tilkopling(Ethernet) 8. USB 2.0-kontakt (USB-A-plugg) 9. HDMI-tilkopling 10. Video-utgang (FBAS) cinch-kontakt 11. Audio-utganger (L/R) Cinch-kontakter 12. Optisk digital datastrøm-utgang (SPDIF/ Sony Philips Digital InterfaceFormat) for Dolby Digital AC 3 Audio 13. Elektrisk digital datastrøm-utgang (SPDIF/Sony Philips Digital Interface Format) for Dolby Digital AC 3 Audio 14. Tilkopling infrarød-sensor 15. PÅ-/AV-bryter **) 16. Tilkopling av spenningsforsyning (12 V) * ) CI+/CI-moduler og smartkort er ikke inkludert i leveransen ** ) Det fi nner ikke sted en komplett frakopling fra strømmen (se kapittel «Sikkerhetsinstrukser - Viktig informasjon», «Lengre tids fravær, tordenvær, nettpluggens tilgjengelighet») Tips! Apparatets klistremerke befi nner seg på UFS 946/CI+ på undersiden av apparatet. Klistremerket inneholder bl.a. følgende opplysninger: - nøyaktig betegnelse (f.eks. UFS 946/CI+) - ordrenummer og - apparatets serienummer. Du trenger ikke disse opplysningene for å bruke apparatet. Men dersom det mot formodning skulle oppstå et garantispørsmål, og du ikke lenger har mottakerens emballasje, kan du avlese de ovennevnte opplysningene fra dette klistremerket. 7

8 Hengende montasje (eksempel) Ta de vedlagte treskruene ut av transportholderen på oversiden av den aktuelle festedelen (2 stk.). Monter festedelene på mottakeren som vist på fi gur 1-3. Da skal følgende punkter overholdes: 1. Venstre(L) og høyre(r) markeringer (se pilen i fi gur 2) 2. Fortanningen på undersiden av festedelene må føyes inn i første eller siste rekke av ventilasjonsåpningene på mottakerens overside (se pilene i fi gur 1) Hold deretter mottakeren med det påmonterte festesettet i posisjon på montasjestedet. Skru inn de vedlagte treskruene i de smale posisjonene i skrueområdet (4 x) (se fi gur 4). Bruk om mulig kun de vedlagte treskruene. Hvis det ikke skulle være mulig å bruke disse, kan det også brukes andre passende skruer. Senkhodeskruer må imidlertid ikke brukes, siden disse kan skade holderen (se figur 5). Skrufeste venstre høyre Skru deretter fast alle de fi re skruene, slik at festesettet ikke lenger kan løsne av seg selv. Under en senere demontering er det tilstrekkelig å løsne alle fi re skruene én omdreining og skyve mottakeren mot høyre (hengende) eller venstre (stående) for å løsne den. 8

9 Montasje på fast, jevnt underlag For å forhindre at mottakeren sklir eller faller ned, kan festesettet også monteres på undersiden av mottakeren. Fremgangsmåten ved montasje er den samme som ved hengende montasje, med den forskjell at festesettet monteres på undersiden av mottakeren. Montering av batterier i fjernkontrollen Ta av dekselet på baksiden av fjernkontrollen. Legg de to vedlagte batteriene på plass i fjernkontrollen. Pass på at batterienes poler vender rett vei. Dette er merket i bunnen av batterirommet. Skyv dekslet på kabinettet igjen og la det gå i lås. For å åpne: Trykk lett her og trekk det bak og av 9

10 Kople til apparatet Mottakerens Sat-MF-inngangen skal koples til satellitt-mottaksanlegget. Bruk en koaksialkabel med F-tilkoplingsstøpsel (se grafi kken til høyre). Konvensjonelt DiSEqC -anlegg TV HDMI Cinch TV-tilkopling Kople satellittmottakeren (HDMI- eller alternativt video- og de to audio-kontaktene) til TV-apparatet med en HDMI- eller cinch-kabel (se «Tilkoplingseksempel» ovenfor). 10

11 Audio-tilkopling Digital Du har to muligheter for å få tilgang til den digitale lyden. HDMI Stereolyden overføres til TV-apparatet via HDMI-forbindelsen. Hvis TV-apparatet ditt i tillegg har kapasitet for Dolby Digital, kan du også motta Dolby Digital-lyd via HDMI-forbindelsen (forutsatt at kanalleverandøren overfører den). Følg bruksanvisningen for TV-apparatet. SPDIF Dolby Digital-utgang (elektrisk/optisk) SPDIF-utgangene er beregnet på tilkopling til et Dolby Digital-anlegg (se «Eksempel på utvidet tilkopling» i Teknisk tillegg). Kople SPDIF-utgangen (elektrisk eller optisk) og Dolby Digital-anlegget til med en egnet kabel. Analog Hvis du ønsker å kjøre lyden via HiFi-anlegget, skal audio-cinch-kontaktene tilkoples til inngangskontaktene på HiFi-anlegget ved hjelp av en tilsvarende kabel (se «Eksempel på utvidet tilkopling» i Teknisk tillegg). Tips! Hvis du vil utføre et opptak med ekstern video-/dvd-opptaker, må du ta hensyn til følgende punkter: - Hvis mottakeren startes automatisk på grunn av et timeropptak, får du ikke bilde på TV-apparatet eller opptakeren. Du må da i tillegg slå mottakeren manuelt på med standby-tasten (on/off)! - Hvis mottakeren betjenes under opptaket, tas også alt det som vises på skjremen opp samtidig! SPDIF = Sony Philips Digital InterfaceFormat (digital utgang for Dolby Digital AC 3 Audio) 11

12 Førstegangs installasjon Før du tar i bruk UFS 946/CI+, må du lese kapittel «Sikkerhetsinstrukser - Viktige merknader» og «Tilkopling og idriftsettelse» fram til punktet «Førstegangs installasjon». Apparatet må først tilkoples til strømnettet etter at alle installasjonsarbeider er utført på riktig måte. Under forklaringen av punktet «Førstegangs installasjon» går vi ut fra at mottakeren er koplet forskriftsmessig til i samsvar med kapittel «Sikkerhetsinstrukser - Viktige merknader» og «Tilkopling og idriftsettelse» fram til punktet «Førstegangs installasjon». Taster på fjernkontrollen som er nødvendige for førstegangs installasjon:... Inntasting av tall (grønn) (rød) Et skritt tilbak i førstegangs installasjon Valg/endring av enkelte menyparametrer, navigasjon Avbryte innstilling, tilbake Gå til neste skritt i førstegangs installasjon Bekrefte endrede verdier/innstillinger, åpne undermenyer Slå først på TV-apparatet og velg AV-/HDMI-inngangen hvor du har koplet mottakeren til TV-apparatet. Slå på mottakeren via strømbryteren på baksiden av apparatet. Utfør nå førstegangs installasjonen: Hvis du har spørsmål eller problemer, må du ta kontakt med en spesialisert forhandler. Skjermen viser nå følgende bilde: Tips! Vær alltid oppmerksom på teksten nederst på skjermbildet. Her finner du instruksjoner om videre betjening. Trykk -tastene for å velge ønsket menyspråk for UFS 946/CI+, og bekreft valget med -tasten. Valgt språk vises med en hake. Du kan velge mellom følgende språk: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tsjekkisk, nederlandsk, polsk, norsk, tyrkisk og russisk. 12

13 Trykk på -tasten (grønn) for å gå til neste meny. Skjermen viser nå følgende bilde: Utfør her med -tastene de grunnleggende innstillingene for mottakerens bilde- og lydsignaler til TV-apparatet. Følg bruksanvisningen for TV-apparatet og velg bare innstillinger som TV-apparatet kan behandle. Video Output via (Bildeutmating via) Mottakerens bildeutmating skjer via HDMI-kontakten på baksiden av apparatet. HDMI/YPbPr Resolution (HDMI-format) Her velger du bildeoppløsning som skal vises på TV-apparatet. Enten p (oppløsning 1920 x 1080, helskjermbilder) p (oppløsning 1920 x 1080, halvbilder) - 720p (oppløsning 1280 x 720, helskjermbilder) - 576p (oppløsning 720 x 576, helskjermbilder), eller - Automatisk Force 576i (Fremtvinge 576i) (må støttes av TV-apparatet, ellers får du ikke TV-bilde) Denne innstillingen kan/må du kun utføre når du har valgt innstillingen «Automatick» under «HDMI/ YPbPr Resolution» (HDMI-/YPbPr-format). Hvis originalformatet skal oveføres til TV-apparatet ved et program som sendes i format 720 x 576 (standard-tv), må du velge innstillingen «On». Hvis innstillingen er «Off», kan det hende at mottakeren automatisk skalerer opp programmets bilder til HDTV-format 720p. HDCP for free channels (HDCP ved åpne kanaler) Her velger du om HDCP (digitalt kopivern) skal være aktivt, «On», for frie kanaler, eller om det ikke skal være aktivert, «Off». TV control box via HDMI (CEC) (TV-styring via HDMI (CEC)) Dersom «Off» velges, må TV-apparatet slås separat på og av. Dersom «On» velges, slås TV-apparatet automatisk på når mottakeren slås på (fungerer bare når TV-apparatet er i standby-modus). Når mottakeren settes i standby-modus, settes også TV-apparatet i standby-modus. Automatisk samtidig inn- og utkopling med mottakeren fungerer bare når TV-apparatet støtter denne funksjonen! 13

14 Show 4:3 Event (Visning av 4:3 programmer) Her velger du type skjermbilde for 4:3-programmer på et 16:9- TV-apparat: Enten - Normal (Pillar Box) - Stretched (full screen) (Strukket (fullbilde)) eller - Zoom in (Pan & Scan) Audio Format via HDMI (Audioformat via HDMI) Her velger du type audiosignal som skal overføres via HDMI-grensesnittet. Velg det signalet som TV-apparatet er egnet for: - PCM (Stereo) eller - S/PDIF format (multichannel) (S/PDIF-format (fl erkanals)) Auto. Dolby Digital Output: (Autom. avspilling av Dolby Digital-lydspor:) Her velger du om mottakeren skal velge og mate ut Dolby Digital-lydsporet (dersom det sendes) automatisk. Trykk på -tasten (grønn) for å gå til neste meny. 14

15 Skjermen viser nå følgende bilde: Tips! Hvis mottakeren er koplet til som vist i eksemplet på tilkopling (se grafikken under «Kople til apparatet» i dette kapitlet), er bare en endring/et valg nødvendig i det videre forløpet av førstegangs installasjonen. Hvis du ikke vet hva som er tilfelle med mottaksanlegget ditt, må du passe på: I mange tilfeller vil satellittanlegget være et DiSEqC 1.0-anlegg. Denne anleggstypen er forhåndsinnstilt. Bekreft det som vises på skjermen ved å trykke -tasten (grønn). Trykk deretter -tastene ved satellittutvalget for å velge ut ønsket satellitt (i Tyskland er dette som regel ASTRA 19,2 øst), og bekreft valget med -tasten. Bekreft det som deretter vises på skjermen under førstegangs installasjon ved å trykke -tasten (grønn). Du kan da ikke gjøre noe som fører til skader på mottaksanlegget! Hvis du ikke får TV-bilde etter å ha avsluttet førstegangs installasjon, må du henvende deg til en spesialisert forhandler. Du bør bare selv utføre innstillinger/endringer av tunerkonfigurasjonen dersom du er svært godt fortrolig med forholdene som gjelder mottaksanlegget. Du kan utføre tunerkonfigurasjonen for følgende typer mottaksanlegg: - DiSEqC DiSEqC Dreibar antenne (DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3 (USALS)) - Enkel LNB, eller - Énkabel-system - Mobil antenne - HDZ 60 Fortsett nå førstegangs installasjonen med beskrivelsen av den mottakstype du har valgt. 15

16 DiSEqC 1.0 Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Tuner Configuration (Tunerkonfigurasjon) (valg av satellitt) Her velger du antall satellitter som fi nnes i signalet på tuneren (maks. fi re). Gå til linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Configuration Satellite 1 (Konfigurasjons satellitt 1) Her kan du utføre innstillingen for første satellitt for tuner 1. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: 16

17 - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. DiSEqC Repeat: (DiSEqC -gjentakelse:) Innstillingen av hvor ofte DiSEqC -kommandoen må gjentas, avhenger av konfi gurasjonen av ditt mottaksanlegg. - Off (Av) DiSEqC -kommandoen gjentas ikke - 1 DiSEqC -kommandoen gjentas en gang Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter - 2 DiSEqC -kommandoen gjentas to ganger en fagmann. - 3 DiSEqC -kommandoen gjentas tre ganger Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for denne satellitten, trykker du -tasten. Hvis du har valgt mer enn én satellitt (maks. fi re) for tuner 1, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for den tredje og fjerde satellitten. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 17

18 DiSEqC 1.1 Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Tuner Configuration - Tuner 1 (Tunerkonfigurasjon - Tuner 1) Velg første satellittplass i linjen «Satellite» (Satellitt). Til sammen er det mulig å bruke/tilordne inntil 65 satellittplasser. Gå til neste linje. Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: 18

19 - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Uncommitted Switch (Ledig tast) Her stiller du inn «Uncomitted Switches» (Ledige taster) i samsvar med konfi gurasjonen av mottaksanlegget. Du kan velge mellom «Off» (Av) og trinn på 1 fra «1» til «16». Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. Position (Posisjon) Velg valgfeltet «Position» (Posisjon). Her stiller du inn «posisjon» i samsvar med konfi gurasjonen av mottaksanlegget. Du kan velge mellom «Off» (Av) og trinn på 1 fra «1» til «4». DiSEqC Repeat: (DiSEqC -gjentakelse:) Innstillingen av hvor ofte DiSEqC -kommandoen må gjentas, avhenger av konfi gurasjonen av ditt mottaksanlegg. Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. - Off (Av) DiSEqC -kommandoen gjentas ikke - 1 DiSEqC -kommandoen gjentas en gang - 2 DiSEqC -kommandoen gjentas to ganger - 3 DiSEqC -kommandoen gjentas tre ganger Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for denne satellitten, trykker du -tasten. Hvis du har valgt mer enn én satellitt (maks. 64) for tuneren, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for ytterligere satellitter. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). 19

20 Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). Dreibar antenne (DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3 (USALS)) Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Her velger du type motorstyring som er aktuell for ditt mottaksanlegg. Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. 20

21 Dreibar antenne (DiSEqC 1.2) Go to Null Position (Gå til nullposisjon) Velg valgfeltet «Go to Null Position» (Gå til nullposisjon). Når du bekrefter med -tasten, gis det dreieanlegget kommando om å kjøre til nullposisjon. Set Borders (Sett grenser for dreieområde) Velg valgfeltet «Set Borders» (Sett grenser for dreieområde). I denne menyen kan du bestemme grensene for dreieanlegget. Dette er særlig nødvendig når dreieanlegget kan bare dreies fritt i et bestemt område, fordi det ellers ville støte mot en hindring (f.eks. vegg eller tre). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Dreieanleggets bevegelser styres med de følgende tastene: Start sakte dreining mot vest Drei trinn for trinn mot vest Stopp den aktuelle bevegelsen Drei trinn for trinn mot øst Start sakte dreining mot øst Så snart du har nådd østre eller vestre grense, går du til det aktuelle valgfeltet «Set current position for '***** border» (Sett aktuell posisjon for '****' grense) og bekrefter med -tasten. 21

22 Dersom du ønsker å slette fastsatte grenser igjen, må du gå til valgfeltet «Reset border positions» (Tilbakestille grenser) og bekrefte slettingen av grensene med -tasten. Deretter kan du bestemme grensene på nytt. Når du har bestemt alle grensene, trykker du -tasten. Select Satellite - Tuner 1 (Velge satellitt - tuner 1) Gå til linjen «Select Satellite» (Velge satellitt). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Her velger du maks. 64 satellitter som fi nnes i signalet på tuneren. Velg ønskede satellitter og bekreft valget med -tasten. De ønskede satellittene merkes med en hake. Når du har valgt ønskede satellitter, trykker du -tasten. Configure Satellites (Konfigurere satellitter) Gå til linjen «Confi gure Satellites» (Konfi gurere satellitter). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): 22

23 I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle tidligere valgte satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Stop on Signal: (Stopp ved signal:) Velg valgfeltet «Stop on Signal» (Stopp ved signal). Velg her om en dreibare antennen skal stoppe dreiebevegelsen straks etter at den mottar signal fra den ønskede satellitten. Du kan velge mellom «On» (På) og «Off» (Av). «Move Antenna» (Beveg antenne) Velg valgfeltet «Move Antenna» (Beveg antenne). Her kan du styre bevegelsene til den dreibare antennen med følgende taster: Start sakte dreining mot vest Drei trinn for trinn mot vest Stopp den aktuelle bevegelsen 23

24 Drei trinn for trinn mot øst Start sakte dreining mot øst Tilkopling og idriftsettelse Still dreieanlegget inn slik at størst mulig antall prosent oppnås ved de to strekene som vises til høyre, «Signal-Strength» (Signalstyrke) og «Signal-Quality» (Signalkvalitet). Når du har fått best mulig mottakssignal, går du til linjen «Store actual Posistion» (Lagre aktuell posisjon) og trykker -tasten. Mottakeren lagrer nå denne satellitten og går automatisk til innstillingen for neste satellitt. Hvis du har valgt mer enn én satellitt for tuneren, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for ytterligere valgte satellitter. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 24

25 Dreibar antenne (DiSEqC 1.3) My Longitude (Min lengdegrad) Velg valgfeltet «My Longitude» (Min lengdegrad) og angi her din aktuelle lengdegrad med talltastene. My Latitude (Min breddegrad) Velg valgfeltet «My Latitude» (Min breddegrad) og angi her din aktuelle breddegrad med talltastene. Go to Null Position (Gå til nullposisjon) Velg valgfeltet «Go to Null Position» (Gå til nullposisjon). Når du bekrefter med -tasten, gis det dreieanlegget kommando om å kjøre til nullposisjon. Set Borders (Sett grenser for dreieområde) Velg valgfeltet «Set Borders» (Sett grenser for dreieområde). I denne menyen kan du bestemme grensene for dreieanlegget. Dette er særlig nødvendig når dreieanlegget kan bare dreies fritt i et bestemt område, fordi det ellers ville støte mot en hindring (f.eks. vegg eller tre). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Dreieanleggets bevegelser styres med de følgende tastene: Start sakte dreining mot vest Drei trinn for trinn mot vest Stopp den aktuelle bevegelsen Drei trinn for trinn mot øst Start sakte dreining mot øst Så snart du har nådd østre eller vestre grense, går du til det aktuelle valgfeltet «Set current position for '***** border» (Sett aktuell posisjon for '****' grense) og bekrefter med -tasten. 25

26 Dersom du ønsker å slette fastsatte grenser igjen, må du gå til valgfeltet «Reset border positions» (Tilbakestille grenser) og bekrefte slettingen av grensene med -tasten. Deretter kan du bestemme grensene på nytt. Når du har bestemt alle grensene, trykker du -tasten. Select Satellite - Tuner 1 (Velge satellitt - tuner 1) Gå til linjen «Select Satellite» (Velge satellitt). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Her velger du maks. 64 satellitter som fi nnes i signalet på tuneren. Velg ønskede satellitter og bekreft valget med -tasten. De ønskede satellittene merkes med en hake. Når du har valgt ønskede satellitter, trykker du -tasten. Configure Satellites (Konfigurere satellitter) Gå til linjen «Confi gure Satellites» (Konfi gurere satellitter). Trykk -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): 26

27 I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle tidligere valgte satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Hvis du har valgt mer enn én satellitt for tuner 1, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten, og deretter ev. for ytterligere valgte satellitter. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Når du har utført alle innstillingene for tuneren, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 27

28 Single LNB (Enkel LNB) Trykk -tasten (grønn). Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). 28

29 LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 29

30 BAS 60 inkl. HDZ 60 Trykk -tasten (grønn). Følg også dokumentasjonen som fulgte med det mobile mottaksanlegget, eller konsulter en fagmann. Position determination (Posisjonsbestemmelse:) Velg her om du vil utføre posisjonsbestemmelsen per - List selection (Listevalg) (aktuelt sted velges fra en lagret liste) eller - Using GPS data (via GPS-data) (GPS-data for aktuelt sted kan tastes inn). List selection (Listevalg) Country: (Land:) Trykk på -tastene for å velge det landet du oppholder deg i. City: (By:) Trykk -tastene for å velge byen du befi nner deg i, eller nærmeste by (hvis byen ikke er lagret i listen, må du velge den byen som er nærmest i det eksisterende utvalget). GPS-data My Latitude: (Min breddegrad:) My Longitude: (Min lengdegrad:) Tast inn breddegraden for din aktuelle posisjon med talltastene. Tast inn lengdegraden for din aktuelle posisjon med talltastene. 30

31 Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. Transponder Frequency: (Transponderfrekvens:) Trykk -tastene og velg ønsket transponder. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede transpondere for denne satellitten og velge ønsket transponder i denne. Test Ton: (Testlyd:) Ved hjelp av testlyden kan du sende ut en lyd via TV-apparatet som hjelper deg med orienteringen når du innretter den mobile antennen. Trykk -tastene og velg ønsket innstilling. - On: (På:) Jo nærmere faktisk verdi nominell verdi kommer, desto høyere blir lyden. - Automatic: (Automatisk:) Du hører ikke lyden før faktisk verdi svarer til nominell verdi - Off: (Av:) Du hører ingen lyd Ved hjelp av streken som viser signalstyrke og signalkvalitet kan du kontrollere om innstillingene er korrekte. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 31

32 Énkabel-system Trykk -tastene for å velge «Yes» (Ja) i linjen «OneCable System Used» (Enkabel-system installert). Gå deretter til valgfeltet «Tuner 1 & 2: OneCable System» (Tuner 1 og 2: Énkabel-system). Trykk -tasten (grønn). Følg dokumentasjonen for mottaksanlegget eller konsulter en fagmann. Velg det enkabel-systemet som brukes i ditt mottaksanlegg: - EXR.../EXU... For alle Kathrein-énkabel-matriser - UAS 481 For Kathrein-énkabel-LNB UAS Userdefi ned (Brukerdefi nert) For alle enkabel-systemer som ikke faller inn under de ovenfor nevnte rubrikkene Når det gjelder innstillingene for de SCR er, frekvenser og ev. PIN-kode som er tilordnet tuneren, må du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med systemet. Der finner du en beskrivelse av tilordningen mellom de ulike SCR ene og de hertil tilordnede overføringsfrekvensene. Det er også mulig at du ikke kan velge fritt PIN-kode som beskyttelse av de enkelte frekvensene, og at disse derfor er angitt i dokumentasjonen for enkabel-komponentene. Vær også oppmerksom på at samme frekvenser/kanaler ikke kan brukes av flere mottakere - da ville mottakerne forstyrre hverandre gjensidig. Fortsett nå førstegangs installasjonen med beskrivelsen av den enkabelmottakstype du har valgt. 32

33 Enkabel-system - EXR.../EXU... Trykk -tastene for å velge «EXR.../EXU...» i linjen «Confi gure System» (Konfi gurere system). Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: MDU (Sikre kanal med PIN-kode): Dersom ditt énkabel-system gir anledning til å beskytte den benyttede overføringsfrekvensen med PIN-kode, kan du gjøre det i denne menyen. Overføringsfrekvensen kan deretter ikke benyttes av en annen mottaker, med mindre PIN-koden tastes inn. Velg innstillingen «Yes» (Ja). Deretter får du mulighet til å taste inn en PIN-kode (0-255) med talltastene i linjen nedenfor, «Tuner 1 PIN Code» (PIN-kode for tuner 1). Tuner 1: (Tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 7). Tuner 1 SCR Frequency: (Overføringsfrekvens for tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringsfrekvens. Se eksemplet til høyre (EXR 1581), tilordning av overføringskanal til overføringsfrekvens. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten. 33

34 Number of Satellites (Antall satellitter) Her velger du antall satellitter som fi nnes signalet på tuner 1 (maks. to). Velg linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten for å stille inn eller endre den i øyeblikket valgte satellitten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). 34

35 LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Hvis du har valgt to satellitter, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Når alle innstillingene er utført, viser skjermen automatisk kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). Enkabel-system - UAS 481 Trykk -tastene for å velge «UAS 481» i linjen «Confi gure System» (Konfigurere system). Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: Tuner 1: (Tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 3). Tuner 2: (Tuner 2:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 3). 35

36 Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten. Number of Satellites (Antall satellitter) Med UAS 481 kan bare én satellitt mottas. Denne innstillingen kan ikke endres. Velg linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten for å stille inn eller endre den i øyeblikket valgte satellitten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Da vises automatisk skjermbildet for kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 36

37 Enkabel-system - brukerdefinert Trykk -tastene for å velge «Userdefi ned» (Brukerdefi nert) i linjen «Confi gure System» (Konfigurere system). Trykk -tasten (grønn). Skjermen viser nå følgende bilde: MDU (Sikre kanal med PIN-kode): Dersom ditt énkabel-system gir anledning til å beskytte den benyttede overføringsfrekvensen med PIN-kode, kan du gjøre det i denne menyen. Overføringsfrekvensen kan deretter ikke benyttes av en annen mottaker, med mindre PIN-koden tastes inn. Velg innstillingen «Yes» (Ja). Deretter får du mulighet til å taste inn en PIN-kode (0-255) med talltastene i linjen nedenfor, «Tuner 1 PIN Code» (PIN-kode for tuner 1). Tuner 1: (Tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringskanal (SCR 0 - SCR 7). Tuner 1 SCR Frequency: (Overføringsfrekvens for tuner 1:) Velg en ledig, tilgjengelig overføringsfrekvens. Se eksemplet til høyre (EXR 1581), tilordning av overføringskanal til overføringsfrekvens. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten. 37

38 Number of Satellites (Antall satellitter) Velg antall satellitter som fi nnes i signalet på tuner 1 (maks. to). Velg linjen «Satellite 1: (Satellitt 1:)...». Trykk -tasten for å stille inn eller endre den i øyeblikket valgte satellitten. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): I linjen «Satellite» (Satellitt) velger du den satellitten som du ønsker å redigere innstillingene for. Satellite: (Satellitt:) Trykk -tastene og velg ønsket satellitt. Alternativt kan du ved å trykke på -tasten få vist fram en liste over alle lagrede satellitter og velge ønsket satellitt i denne. LNB Type: (LNB-type:) Hvis mottaksanlegget ditt ikke bruker universal-lnb, må du med -tastene velge den LNB-type som brukes i ditt mottaksanlegg. Du kan velge mellom følgende LNB-typer: - Universal - Simple (Enkel) eller - Userdefi ned (Brukerdefi nert) Følg også dokumentasjonen som fulgte med LNB, eller konsulter en fagmann. Dersom du ikke bruker universal-lnb, må du trykke på -tasten. Du kan nå utføre innstillingene for dine LNB-typer (enkel eller brukerdefi nert). 38

39 LNB Frequencies (MHz): (LNB-frekvenser (MHz):) Angi LNB-frekvenser (Low/High/Limit) (Lav/høy/grense) med talltastene. Lagre deretter de endrede verdiene med -tasten. Test-Transponder: (Test-transponder:) Velg valgfeltet «Test-Transponder» (Test-transponder). Her kan du velge transponder for å kontrollere om innstillingene er korrekte ved hjelp av signastyrke- og signalkvalitetsstreken. Når du har utført alle innstillingene for de valgte satellittene, trykker du -tasten. Hvis du har valgt to satellitter, må du nå utføre innstillingene som ovenfor ble beskrevet for den første satellitten for den andre satellitten. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Når alle innstillingene er utført, viser skjermen automatisk kanalsøk. Fortsett førstegangs installasjon med punktet «Channel Search» (Kanalsøk). 39

40 Channel Search (Kanalsøk) Dersom du ikke ønsker å utføre kanalsøk, trykker du -tasten (grønn) og fortsetter så med punktet «Time setting» (Dato og klokkeslett). Dersom du vil utføre kanalsøk, trykker du -tastene for å velge «Yes» (Ja). Skjermen viser nå følgende bilde: Country Select (Valg av land) Trykk -tastene for å velge om de kanaler som fi nnes under kanalsøk skal sorteres etter en fabrikkinnstilt, lagret kanalliste for det valgte landet. Per i dag er dette bare mulig for Tyskland, Østerrike og Sveits. Satellite: (Satellitt:) Med -tastene velger du nå mellom de enkelte satellittene du har konfi gurert eller innstillingen «All Satellites» (Alle satellitter). Ved innstillingen «All Satellites» (Alle satellitter) gjennomsøkes de konfi gurerte satellittene etter nye kanaler. Vær oppmerksom på at mottaksanlegget må være innstilt på disse satellittene. Channel Search Mode (Kanalsøkmodus) Med -tastene velger du hvilken type kanaler det skal søkes etter. Du har tre muligheter: - «free & scrambled» (frie & krypterte) Alle kanaler søkes - «free only» (kun frie) Det søkes bare etter kanaler som kan mottas fritt - «scrambled only» (kun krypterte) Det søkes bare etter krypterte kanaler 40

41 For å se på krypterte kanaler behøver du en egnet CI-modul (Common Interface) samt et gyldig smartkort og et gyldig abonnement fra den aktuelle betal-tv-leverandøren. Network Search (Nettverkssøk (NIT)) Trykk -tastene (på/av) for å velge om det skal utføres nettverkssøk. Med innstillingen «Network Search Off» (Nettverkssøk av) gjennomsøkes bare den fabrikklagrede transponderen til de(n) valgte satellitten(e) etter nye, ikke lagrede kanaler. Med innstillingen «Network Search On» (Nettverkssøk på) kan man også fi nne frem til ikke lagrede transpondere i transpondernettverket. Disse lagres og gjennomsøkes etter nye kanaler på samme måte som allerede installerte transpondere. Når du har utført alle innstillingene, trykker du -tasten (grønn). Skjermen viser først følgende bilde (eksempel): Mottakeren oppdaterer da kanallisten ved hjelp av ASTRA- Pro-kanallisten som overføres fra ASTRA (LCN-liste). * ) ASTRA-kanallisten brukes for å oppdatere den kanallisten som er lagret på mottakeren. Se også bruksanvisningens del 2, kapittel «Hovedmeny - Kanalsøk», «LCN (Oppdatere ASTRA-kanallisten)». 41

42 Under søket viser skjermen følgende bilde (eksempel): Funnede TV-kanaler Funnede radiokanaler Merk: Søket kan når som helst avbrytes ved å trykke -tasten. Når søket er fullført, viser skjermen følgende bilde (eksempel): Trykk -tasten. De nye funnede kanalene tilføyes i slutten av den eksisterende totale listen. Time setting (Dato og klokkeslett) Set Local Time (Innstilling av lokal tid) (tidssoneavvik UTC) Her velger du tidssoneavvik til UTC (tidligere GMT) (f.eks. for Tyskland: + 1 time). Du kan stille inn avviket i trinn på 30 minutter. Du kan velge tidsavvik på maks. 11 timer og 30 minutter (+ og -). Når du har utført innstillingen, trykker du -tasten (grønn) for å avslutte førstegangs installasjon. 42

43 Hvis det har oppstått endringer i ASTRA-kanallinjen, vises følgende skjerm (eksempel): Hvis du ikke ønsker å redigere kanalplassene for de nye kanalene, kan du forlate skjermen med -tasten. De nye kanalene lagres da på den kanalplassen mottakeren foreslår. eller: Ved å trykke på -tasten kan du gå direkte til menyen «Edit TV-channellist» (Redigere kanalliste). I bruksanvisningens del 2, kapittel «Hovedmeny - Redigere kanalliste» fi nner du en beskrivelse av hvordan du utfører endringer i kanallisten. Tips! Etter en vellykket førstegangs installasjon (TV-bilde for hånden) anbefaler vi at du lar mottakeren utføre et søk etter tilgjengelig programvareoppdateringer. Forutsetningen for dette er at du (også) har valgt satellitten ASTRA 19,2 Øst under førstegangs installasjonen. Trykk på -tasten for å gå til hovedmenyen. Med -tastene velger du «Service Menu» (Service-meny) og bekrefter med -tasten. Med -tastene velger du så «Software Update by Satellite» (Oppdatering via satellitt) og bekrefter med -tasten. Mottakeren starter automatisk søk etter ny programvare. Du fi nner en nærmere beskrivelse av oppdateringsprosessen i kapittel «Hovedmeny», «Service-meny», «(Programvare-)oppdatering via satellitt» i bruksanvisningens del 2. Tips! Etter vellykket førstegangs installasjon kan du endre kanallisten(e) etter ønske. Se også bruksanvisningens del 2, kapittel «Hovedmeny - Redigere kanalliste». 43

44 Nettverk-/Internett-forbindelse Det kreves Internett-forbindelse for å kunne bruke HbbTV! Disse innstillingene må du bare utføre hvis mottakeren er integrert i et nettverk (f.eks. for Internett-forbindelse) eller skal koples til PC/Laptop via en krysset nettverkskabel. Vær i denne forbindelse også oppmerksom på våre eksempler på tilkopling for nettverksfunksjon helt bak i denne bruksanvisningen, samt opplysningene som vi stiller til dispoisjon rundt dette temaet på Internett-adressen «www.kathrein.de» «Service» «Programvare og nedlastinger» «Mottaker» «UFS 946». For å kunne kople mottaker til PC/Laptop via et nettverk, må du ha ubegrensede rettigheter (administratorrettigheter) på din PC/Laptop og i ditt nettverk. Hvis du har problemer med å integrere mottakeren i nettverket eller med å kople den til PC/Laptop, må du henvende deg til en fagmann for PC eller nettverk. På mottakeren fi nner du denne menyen under: Hovedmeny - Grensesnitt - Nettverksinnstillinger Når du har åpnet menyen, viser skjermen følgende bilde (eksempel): Ethernet-grensesnittet som brukes i mottakeren, er et 10/100 Base-T- Ethernet-grensesnitt. Hvis du ønsker å kople mottakeren til en DHCP-server/ruter, velger du innstillingen «On» (På) med -tastene. Hvis mottakeren skal koples til PC eller Laptop, må innstillingen for DHCP være «Off» (Av). DHCP «On» (På) (DHCP-server/ruter) DHCP «Off» (Av) (Hub/Switch/Direkte forbindelse til PC eller Laptop) De enkelte posisjonene velges med -tastene. Du kan endre de aktuelle innstillingene med - eller talltastene. 44

Driftsinstruks Norwegisch UFS 940sw

Driftsinstruks Norwegisch UFS 940sw Driftsinstruks Norwegisch UFS 940sw Forord Kjære kunde, denne driftsinstruksen hjelper deg til å bruke de omfattende funksjonene til din nye satellittmottaker på en optimal måte. Vi har utformet betjeningsinstruksene

Detaljer

Driftsinstruks - norwegisch - DVB-satellittmottaker. UFS 740sw

Driftsinstruks - norwegisch - DVB-satellittmottaker. UFS 740sw Driftsinstruks - norwegisch - DVB-satellittmottaker UFS 740sw FORORD Kjære kunde! Denne driftsinstruksen hjelper deg til å bruke de omfattende funksjonene til din nye satellittmottaker på en optimal måte.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Repeater Bruksanvisning

Repeater Bruksanvisning Art. Nr.: 0867 00 Funksjon Radio-repeater en er en komponent i radio-bussystemet. Den gjør radio-bussystemets rekkevidde og dermed dets arbeidområde større. en mottar (også svakere) radio-telegrammer fra

Detaljer

Grunnelggende funksjoner og betjening

Grunnelggende funksjoner og betjening Bruksanvisning del 2 Grunnelggende funksjoner og betjening UFS 946/CI+ Norwegisch Mottaker Bestillingsnr. Bruksanvisning gyldig fra programvareversjon: UFS 946/CI+ 20210222 1.00 Forord Kjære kunde! Denne

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-ST9

Lydplanke. Startveiledning HT-ST9 Lydplanke Startveiledning HT-ST9 Innholdsfortegnelse 1 Innholdet i esken 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart NOR DENVER WCM-5003MK3 Viltkamera Hurtigstart Oversikt 1) Bunndeksel 2) mikrosd-spor 3) USB-kontakt 4) TV-utgang 5) PIR 6) Infrarød blitz 7) Linse 8) GSM-antenne 9) 2-tommers LCD fargeskjerm 10) Lydopptaker

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Lisa RF brannklokkesender

Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender Brukerveiledning Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender HMS art. nr. 160786 Bestillingsnr.: 1104909 INNHOLD Lisa RF brannklokkesender... 1 Skisse brannklokkesender...

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer