Grunnelggende funksjoner og betjening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnelggende funksjoner og betjening"

Transkript

1 Bruksanvisning del 2 Grunnelggende funksjoner og betjening UFS 946/CI+ Norwegisch Mottaker Bestillingsnr. Bruksanvisning gyldig fra programvareversjon: UFS 946/CI

2 Forord Kjære kunde! Denne bruksanvisningen hjelper deg til å bruke de omfattende funksjonene til din nye mottaker på en optimal måte. Vi har utformet betjeningsinstruksene på en så lett forståelig og kortfattet måte som mulig. For å bedre kunne forstå bestemte faguttrykk som ikke lar seg oversette, har vi laget et lite oppslagsverk på slutten av denne bruksanvisningen. Med strømbryteren og den automatiske standby-funksjonen (se Sikkerhetsinstrukser - Viktige merknader) har vi gitt et bidrag til miljøvernet. Slå av mottakeren når fjernsynet ikke skal brukes på en stund. På denne måten sparer du strøm. Ved kortere pauser fra fjernsynet kan du sette mottakeren i standby-modus med fjernkontrollen, slik at du bruker så lite strøm som mulig. Vi ønsker deg lykke til med din nye HDTV-satellittmottaker. Hilsen ditt KATHREIN-team Juridiske merknader Merknad om Audio MPEG Inc. og S.I.SV.EL, S.P.A: Dette apparatet gjør bruk av juridisk beskyttede teknologier som er beskyttet med patent i USA, og som også er beskyttet med annen immateriell rett i andre land. KATHREIN-Werke KG har i denne forbindelse fått bruksrettigheter fra Audio MPEG Inc. og Societa Italiana per lo sviluppo dell elettronica, S.I.SV.EL, S.P.A, og disse bruksrettighetene er underlagt begrensninger som også du i egenskap av kunde må overholde. I henhold til dette er det kun tillatt for sluttkunden å bruke apparatet til privat og ikke-kommersiell bruk, og bare til lisensierte innhold. Det er ikke tillatt å bruke det i forretningsøyemed. Bruk av produkter eller prosedyrer som selges eller brukes sammen med dette apparatet, er ikke inkludert i dette. Det er heller ikke tillatt å bruke reversible teknikker eller demontering med henblikk på de lisensierte teknologiene. Merknad om DiSEqC : Uttrykket DiSEqC i denne bruksanvisningen er et registrert varemerke som tilhører European Telecommunication Satellite Organization (EUTELSAT). Merknad om Macrovision: Produktet har kopivernteknologi som er beskyttet av patenter i USA og annen form for opphavsrett som tilhører Rovi Corporation. Bruk av reversibel teknikk eller demontering er forbudt. 2

3 Juridiske merknader Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-d-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land. CI+ og CI+ -logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører CI Plus LLP. UFS 946/CI+ oppfyller minstekravene fra CI+. YouTube og YouTube-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører YouTube, LLC. SHOUTcast Radio og SHOUTcast Radio-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nullsoft Inc. Vær oppmerksom på at mottakerens funksjonsomfang kan være begrenset når du ser på CI+ -krypterte kanaler på grunn av CI+ -krav. Mottakeren inneholder bl.a. programvarfe som er lisensiert under GNU (General Public License). Programmets kildetekst er tilgjengelig under: Programvareendringer/bruk av programmer Endringer av mottakerens programvare og bruk av programmer som ikke er stilt til rådighet av Kathrein, fører til tap av garantien! Du må selv dekke kostnader for forsendelse og reparasjoner av mottakere med feil som skylds bruk av programvare og programmer som ikke er stilt til rådighet av Kathrein! I mottakeren må du derfor kun bruke programvare og programmer som Kathrein har stilt til rådighet for nedlasting via satellitt eller fra sine internettsider (www.kathrein.de). Kathrein påtar seg intet ansvar for tap av opptak/data fra intern harddisk eller eksterne lagringsmedia. Programvaren som er installert på apparatet/produktet ved levering, er funksjonsdyktig og har vanlig kvalitet for slike produkter. Under utvikling av programvare er det ikke mulig å utelukke eventuelle feil fullstendig. En mangel på inkludert programvare foreligger derimot kun hvis den ikke kan brukes til vanlig bruk med apparatet/produktet. Det tas ikke hensyn til en bare ubetydelig nedsettelse av kvaliteten. En innskrenket funksjon for programvare/program som skyldes mangler på maskinvare, bruksbetingelser, feil betjening eller liknende, er ingen mangel på programvaren. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Juridiske merknader... 2 Innholdsfortegnelse... 4 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon... 6 Grunnleggende funksjoner Fjernkontroll i live-modus (TV/Radio) Jeg vil se på TV Jeg vil høre radio Jeg vil se videotekst Muligheter for redigering og valg i menyene Alfanumeriske innlegginger Grunnleggende funksjoner Skifte mellom TV- og radiomodus Inntilling av volumet Kanalvalg direkte fra kanalliste Kanalmelding (informasjon) Gå til alternativ-kanaler Lydvalg Valg av undertekst Videotekst Programguide (elektronisk programblad) Generell informasjon om programguiden Gå til EPG Navigasjon (fjernkontrolltaster i EPG) Visning av EPG er Visning «Current» (Nå sendes) Forhåndsoversikt (programblad) Kategorioversikt Søkefunksjon Flere sendetidspunkt Stikkordsøk i detaljinformasjoner Fulltekstsøk Extras-meny Mine tips HbbTV Kathrein-portal (Mediacenter) Hovedmeny Åpning av og innføring i hovedmenyen Oversikt over hovedmenyens undermenyer Hovedmeny - Redigere kanalliste Åpning av menyen Navigasjon (fjernkontrolltaster i menyen «Edit TV-Channel List» (Redigere kanalliste)) Visninger (sorteringer) Valg av kanalen(e) som skal redigeres Redigere kanaler (kanallister) Move (Flytte) Delete (Slette) Skip (Hoppe over) Lock (Sperre) Tilføye i favorittliste Start Blockselection (Starte blokkmerking) Redigere favorittlister Move (Flytte) Remove from favoritelist (Fjerning fra favorittliste) Lock (Sperre) Start Blockselection (Starte blokkmerking) Gi nytt navn til favorittliste Hovedmeny - kanalsøk Åpning av menyen Automatisk kanalsøk Manuell kanalsøk Kanalsøk med service-id ASTRA-kanallistestyring (LCN) Bruk ASTRA-kanalliste Aktualiser ASTRA-kanalliste Tilbakestill ASTRA-kanalliste Hovedmeny - Service-meny Åpning av menyen Automatisk oppdatering av programvare (Programvare-)oppdatering via satellitt Aktualisering via USB-penn Lasting av operativprogram Lasting av kanalliste Lagring av kanalliste på USB-penn Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

5 Innholdsfortegnelse Hovedmeny - Innstillinger Åpning av menyen Førstegangs installasjon Grunninnstillinger Videoinnstillinger Audioinnstillinger Dato og klokkeslett Fjernkontrollkode Brukerdefinerte innstillinger Barnesikring Tilpasning av skjermmeny Kanalguide (EPG-innstillinger) Mediacenter-innstillinger Autom. aktualisering av kanalnavn Antenne & satellitter Sat-finner Tunerkonfigurasjon Redigere satellitter Redigere transpondere Hovedmeny - Grensesnitt Åpning av menyen CI+ dekodersystem Multi-dekoding Nettverksinnstillinger WOL (Wake on LAN) Hovedmeny - Programmer Åpning av menyen Hovedmeny - Språkvalg Åpning av menyen Betjening fra forsiden (uten fjernkontroll) Unntaksmessig drift Oppdatering av programvare via USB Teknisk mini-leksikon Identifisering av feil og utbedring av problemer Service Stikkordliste Third Party Copyrights and License Terms

6 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon På disse to sidene fi nner du viktig informasjon om bruk, installasjonssted og tilkopling av apparatet. Les nøye gjennom denne informasjonen før du tar i bruk apparatet. Fare! Nettkabel Pass på at nettkabelen (strømforsyningskabelen) ikke blir skadet. Apparater med skadet nettkabel må koples fra nettet (trekk ut nettpluggen) og repareres av en fagmann innen elektrohåndverket før ny bruk. Bruk bare den inkluderte nettadapteren (hvis relevant)! Livsfare på grunn av elektrisk støt! Rengjøring Trekk ut nettpluggen før du rengjør apparatet. Bruk en tørr klut til rengjøringen, og rengjør bare overfl aten. Du må ikke under noen omstendighet åpne apparatet. Livsfare på grunn av elektrisk støt ved berøring av deler inne i apparatet! apparat eler kabelnett og PC er opprettet. Det er fare for brann ved for høy nettspenning! Fuktghet, direkte sollys, varme, åpen ild Utsett ikke apparatet for fuktighet, vanndråper og vannsprut (plasser heller ikke gjenstander fylte med væske på apparatet, f.eks. vaser). Plasser ikke apparatet i nærheten av varmeovn, utsett det ikke for direkte sollys, og unngå å bruke det i våtrom. Bruk bare apparatet i temperert, ikke-tropisk klima! Plasser ikke åpen ild, f.eks. levende lys, på apparatet! Det er fare for brann! Advarsel! Barn som leker Pass på at barn ikke stikker gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Livsfare på grunn av elektrisk støt! Jording Antenneanlegget skal jordes forskriftsmessig eller koples til ekvipotensial. Her skal EN 60728/11 og eventuelle forskrifter i de spesielle land overholdes. Det er fare for overspenning ved lynnedslag! Advarsel! Batterier Dersom apparatet leveres med batterier (f.eks. til fjernkontrollen), må du passe på at batteriene ikke utsettes for ikke tillatt oppvarming, sollys eller ild. Bytt batteriene bare med identiske batterier eller batterityper av samme kvalitet. Ellers kan batteriene eller fjernkontrollen bli ødelagt. Følg også de sikkerhetsinstruksene som er angitt på batteriene: Det er fare for eksplosjon! Nettspenning Bruk bare apparatet tilkoplet den nettspenning som er angitt for apparatet (står på baksiden av aparatet eller på den eksterne nettadapteren). Apparatet må ikke koples til nettet og slås på etter at forbindelsene til antenne og TV- Advarsel! Dekk aldri Ventilasjon Den varmen som oppstår i dette apparatet, ledes i tilstrekkelig grad ut. Du må likevel aldri installere apparatet i et skap eller en hylle med utilstrekkelig ventilasjon. Dekk aldri til apparatets ventilasjonsåpninger (f.eks. med andre apparater, tidsskrifter, duker, klær eller gardiner)! 6

7 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon OBS! Plasser ikke gjenstander på apparatet. Hold tilstrekkelig avstand på minst 10 cm over, 2 cm til hver side og 5 cm bak apparatet, med mindre noe annet er angitt i kapitlene «Tilkopling og idriftsettelse» eller «Montering» i den vedlagte bruksanvisningen, slik at varmen kan ledes uhindret bort. Det er fare for brann! Reparasjon La bare kvalifi sert fagpersonale utføre reparasjoner på apparatet. Egenmektige forsøk på å åpne og reparere apparatet fører til at garantien tapes! Ukyndige inngrep i apparatet kan nedsette apparatets elektriske sikkerhet. Produsenten påtar seg intet ansvar for ulykker som skyldes at brukeren åpner apparatet! Tilkoplinger Feil tilkopling kan føre til funksjonsfeil eller defekter på apparatet! Installasjonssted Alle elektroniske apparater utvikler varme. Men oppvarmingen av apparatet ligger innenfor tillatt område. Ømfintlige møbeloverfl ater og fi nér kan i tidens løp skifte farge på grunn av den kontinuerlige varmepåvirkningen. Apparatføttene kan også føre til fargeforandringer på behandlede møbeloverfl ater. Plasser ved behov apparatet på et hardt, egnet og plant underlag! Elektroniske apparater må ikke kastes som husholdningsavfall, men skal avfallshåndteres på sakkyndig måte og i samsvar med direktivet 2002/96/EC FRA EUROPAPARLAMENTET OG EUROPA-RÅDET av 27. januar 2003 om kasserte elektriske og elektroniske apparater. Etter utrangering skal dette apparatet leveres til avfallsbehandling på et godkjent offentlig returpunkt. Brukte batterier er spesialavfall! Lengre tids fravær, tordenvær, nettpluggens tilgjengelighet Nettpluggen må trekkes ut av stikkontakten for at apparatet skal være fullstendig koplet fra strømnettet! Installer derfor apparatet i nærheten av en stikkontakt og pass på at denne stikkontakten er lett tilgjengelig, slik at du til enhver tid kan kople apparatet fra strømmen. Ved lengre perioders fravær og i tordenvær skal apparatet prinsipielt slås av med strømbryteren og koples fra strømmen ved at nettpluggen trekkes ut. Dette gjelder også for de apparatene som er koplet til apparatet. Det anbefales også å kople ut kabelnettet. Vær oppmerksom på ev. timerprogrammeringer (mottaker), og slå apparatet på igjen i god til før opptaket skal starte. Advarsel! Brukte batterier må derfor ikke kastes som husholdningsavfall, men skal leveres til et returpunkt for batterier! Nettadapteren og mottakeren skal bare brukes innendørs! Bruk bare den nettadapteren som fulgte med mottakeren. Ved bruk av annen nettadapter kan det oppstå skader på mottakeren. Det er fare for brann! 7

8 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon Returnering/originalemballasje Ta vare på originalemballasjen i tilfelle returforsendelse på et senere tidspunkt! Mottakeren har en konstruksjon som gjør at den er ømfi ntlig overfor støt og bare tilstrekkelig beskyttet i originalemballasjen. Ved ikke-forskriftsmessig forsendelse tapes garantien for mottakeren. Apparatets ventilasjonsåpninger Kontroller at apparatets ventilasjonsåpninger ikke blokkeres eller tildekkes av gjenstander. I så fall kan apparatet bli for varmt. Advarsel! Det er fare for brann! Slå av mottakeren Før du kopler mottakeren fra strømnettet, må du sette den i standby-modus med standby-tasten (on/off) på fjernkontrollen. Da lagres endrede og nye data fra mottakeren. Så snart mottakeren er i standby-modus, kan den når som helst koples fra strømnettet. Du må ikke kople mottakeren fra strømnettet under bruk! Det kan føre til datatap og skader på programvaren. Mottakeren går automatisk over til standby etter fire timer Hvis mottakerens fjernkontroll ikke brukes i løpet av fire timer, koples mottakeren automatisk over til standby-modus. Før mottakeren går over til standby-modus, får du en melding om at du kan hindre dette ved å trykke på en tast på fjernkontrollen. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du gjøre dette i menyen «Mainmenu - Setting» (Hovedmeny - Innstillinger), «User Defi ned Settings» (Brukerdefi nert), «Customize Screen Menu» (Tilpasning av skjermmeny). Kanaltilordning Kanaltilordningen i satellittene og transponderne er stadig underlagt endringer. I slike tilfeller er det nødvendig å innstille kanalene på nytt, siden fabrikkinnstillingene er opprettet ut fra produksjonsdagens status. De tilsvarende data for nyinnstilling er å fi nne på Internett og i aktuelle tidsskrifter. 8

9 Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon Aktualisere mottakerens software Fra fabrikkens side er mottakeren utstyrt med den til enhver tid nyeste software-versjon. Vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse programvaren til kundenes ønsker og nye tekniske utviklinger. I kapittelet «Hovedmeny - Servicemeny» fi nner du nærmere informasjon om dette. Nettverksfunksjon For å kunne kople PC/Laptop til mottakeren via et nettverk, må du ha ubegrensede rettigheter (administratorrettigheter) på din PC/Laptop og i ditt nettverk. Se kapittel «Hovedmeny», «Grensesnitt», «Nettverkinnstillinger». Annet Opplysningene i denne bruksanvisningen svarer til det som gjaldt da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å utføre endringer, til enhver tid og uten forvarsel. Dersom det kommer en ny programvare for mottakeren med innvirkning på bruksanvisningen (f.eks. med endring av menyer og/eller funksjoner), vil vi, hvis vi anser det for å være nødvendig, stille en ny bruksanvisning til disposisjon for nedlasting fra «www.kathrein.de». Noter deg de grunnleggende innstillingene av mottakeren (fastsettes i førstegangs installasjonen), slik at du ved behov kan gripe tilbake på disse! Vær klar over ditt ansvar overfor dine medmennesker! Ta vare på bruksanvisningen så du kan slå opp i den senere, og lever den videre til den nye eieren hvis apparatet skifter eier. Du fi nner en beskrivelse av hvordan du kopler til mottakeren og utfører førstegangs installasjon i bruksanvisningens del 1 «Tilkopling og ideriftssettelse» for UFS 946/CI+. I beskrivelsene nedenfor av menyene og funksjonene på UFS 946/CI+ går vi ut fra at mottakeren er korrekt tilkoplet og installert (i samsvar med beskrivelsen i bruksanvisningens del 1 «Tilkopling og idriftsettelse»). 9

10 Grunnleggende funksjoner Bak oversikten over fjernkontrollen viser vi en enkel oversikt over mottakerens viktigste funksjoner (med alle nødvendige taster på fjernkontrollen). Beskrivelsen i punktene «Jeg vil...» viser bare den enkleste bruken av de respektive funksjonene på mottakeren, uten å gå for mye i detalj. Du fi nner en utførlig beskrivelse av funksjonene i de respektive kapitlene. 10

11 Grunnleggende funksjoner Fjernkontroll i live-modus (TV/Radio) Skifte mellom TV-/radio-modus Drift (på)/standby (av) Talltaster Gå til tekst-tv Gå til hovedmeny Volum «+» (høyere) Volum «-» (lavere) Lyd av Fargetastene er reservert for spesielle, innholdsavhengige funksjoner (f.eks. HbbTV, videotekst) Kanalvalg Gå til kanalinformasjon (infobanner og detaljert informasjon) Gå til EPG (elektronisk programguide) Ingen funksjon Valg av sist aktiverte kanal, forlate skjermbilder/ menyer trinn for trinn Tastene er reservert for spesielle, innholdsavhengige funksjoner (f.eks. HbbTV) = Skifte navigasjon/kanal eller alternative kanaler = Gå til valgvindu/ bekrefte eller gå til valgte menyer, bilder på skjerm... Gå til MediaCenter (YouTube, internettradio (Shoutcast )...) OTR = One Touch Recording (opptak med ett trykk) 11

12 Grunnleggende funksjoner Jeg vil se på TV... - Still inn lavere eller høyere lydstyrke med - Skift kanal med - Vis og skjul utvidet kanalinformasjon med - Kople lyden stum med - Tast inn kanalplass direkte med... - Åpne valgvinduet med, velg kanalliste med og åpne den med - Velg kanal med - Trykk to ganger på for å åpne kanalen og lukke kanallisten 12

13 Grunnleggende funksjoner Jeg vil høre radio... - Skifte til radiomodus med - Still inn lavere eller høyere lydstyrke med - Skift kanal med - Vis og skjul utvidet kanalinformasjon med - Kople lyden stum med - Tast inn kanalplass direkte med... - Åpne valgvinduet med, velg kanalliste med og åpne den med - Velg kanal med - Trykk to ganger på for å åpne kanalen og lukke kanallisten - Gå tilbake til TV-modus med 13

14 Grunnleggende funksjoner Jeg vil se videotekst... - Gå til videotekst med - Tast inn ønsket side direkte med... eller - Blå fram/tilbake side for side med - Gå tilbake til TV med eller 14

15 Grunnleggende funksjoner Muligheter for redigering og valg i menyene I noen menyer/skjermer vises et bestemt fargeforløp i denne ruten. Hvert fargeforløp står for en bestemt visning/ et bestemt utvalg. I tabellen nedenfor ser du hvilken farge som er tilordnet hvilken tast. Disse tastene vises også i linjen i nederste del av skjermen når de er tilordnet funksjoner i den aktuelle menyen/ visningen. Tips! Vær alltid oppmerksom på teksten nederst på skjermbildet. Her finner du instruksjoner om videre betjening. I mange menyer vises i nederste del av skjermbildet alle tilgjengelige muligheter i menyen for redigering og valg. Hvis det kreves en spesiell tast på fjernkontrollen for å utføre eller åpne, angis også denne (se eksempelbildet ovenfor). Farge Tast på fjernkontroll Grønn Gul Rød Blå 15

16 Grunnleggende funksjoner Alfanumeriske innlegginger For å legge inn f.eks. favorittnavn eller søkebegrep brukes det viste tastaturet (se eksemplet i bildet). De bokstavene som er tilordnet tastaturets talltaster, fi nner du også på fjernkontrollen. Bruken ligner svært bruken av en mobiltelefon. Du kan bruke følgende taster til å legge inn eller velge en handling: Tast Fremhevet tegn/handling Trykk 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x. ß?! 1 a b c 2 ä d e f 3 g h i 4 j k l 5 m n o 6 ö p q r s 7 t u v 8 ü w x y z 9 1 x mellomrom, 2 x 0 Siste tegn slettes 16

17 Grunnleggende funksjoner Skifte mellom bokstaver og tall/særtegn Skifte til QWERTZ-tastatur (styring med piltastene og OK-tasten) - se bildet øverst til høyre Skifte mellom store og små bokstave Bekrefte et ord som er tastet inn Avbryte inntastingen uten å lagre Avbryte inntastingen uten å lagre Når du har tastet inn det ønskede ordet, trykker du -tasten, f.eks. for å bruke navnet/søkeordet, eller - eller -tasten for å avbryte innleggingen. 17

18 Grunnleggende funksjoner Skifte mellom TV- og radiomodus Du skifter mellom TV- og radiomodus med -tasten. Inntilling av volumet Volumet stilles inn med -tastene. Kanalvalg... direkte Med -tasten velges kanal i den aktuelle sorterte kanal-/favorittlisten. Hvis du kjenner kanalplassen fra kanallisten, kan den ønskede kanalen også velges direkte ved å taste inn kanalplassen ved hjelp av talltastene på fjernkontrollen (eksempel: BR-alpha befi nner seg i den valgte kanallisten på kanalplass 10 - trykk i tur og orden tastene på fjernkontrollen for å velge denne).... fra kanalliste Trykk -tasten for å åpne valgmenyen. Skjermen viser nå følgende bilde: Trykk deretter -tastene for å velge «Open the channel list» (Åpne kanallisten) og bekreft med -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: 18

19 Grunnleggende funksjoner Kanalliste Gå til favorittlistene Gå til totallister/ satellittlister Valgt kanalliste Gå til alfabetisk sortering Redigering av kanalliste, se kapittel «Hovedmeny - Redigere kanallister» Valgt kanal Det levende bildet fra den valgte kanalen Signalstyrke og -kvalitet Programdata: - Utstrålende satellitt - Transponderfrekvens - Polarisasjon - Symbolrate - Service-ID Gå til søkefunksjonen Skifte mellom TV-kanal og radiostasjonsliste 19

20 Grunnleggende funksjoner Velg nå med den aktuelle fargetasten fra hvilken kategori du vil åpne en kanalliste: -tast (rød): Gå til «Favoriteslist» (favorittlistene) Inneholder følgende kanallister: - Favorittliste 1-8 -tast (grønn): Gå til «Complete List» (totalliste) Inneholder følgende kanallister: - Totalliste - Kanallister sortert etter satellitter -tast (gul): Gå til alfabetisk sorterte lister Inneholder følgende kanallister: - A-Z - Z-A Sortert etter en bokstav Med -tastene kan du velge mellom kanallistene i en kategori. Hvis du ønsker en ovesikt over eksisterende kanallister, må du trykke en gang til på fargetasten for valgt kategori. Da viser skjermen følgende bilde (med favorittlister som eksempel): 20

21 Grunnleggende funksjoner Ønsket kanalliste velges med markørtastene ( ) og åpnes med -tasten. Når ønsket kanalliste er valgt, velges kanalene med markørtastene ( ) og åpnes med -tasten. Ved å en gang til på -tasten, eller ved å trykke på -tasten forlater du kanallisten og vender tilbake til TV-bildet. Tips! Men du kan også gå til favorittlistene ved hjelp av valgmenyen (åpnes med -tasten). Velg deretter ønsket favorittliste med markørtastene ( ) og bekreft med -tasten. Mottakeren velger automatisk den første kanalen som er lagret i favorittlisten, og vender så tilbake til TVbildet. Nå kan du velge kanalene i den valgte favorittlisten i ønsket rekkefølge med -tastene. Kanalmelding (informasjon) Kanalmeldingen vises i noen sekunder hver gang man skifter kanal (kan innstilles i menyen «Settings» (Innstillinger), «User Defi ned Settings» (Brukerdefi nert), «Customize Screen Menu» (Tilpasning av skjermmeny)) eller konstant hvis -tasten trykkes. 21

22 Grunnleggende funksjoner Valgt favorittliste og kanalplass fra kanalliste For krypterte kanaler vises et nøkkelsymbol foran kanalnavnet Valgt stasjon/kanal Aktuelt program (øverst) og neste program (nederst), hver med starttid Valgt lydspor Visning av aldersgrense for programmet (hvis tilgjengelig) Utstrålt HDTVformat Undertekst tilgjengelig HbbTV tilgjengelig Videotekst tilgjengelig Aktuelt klokkeslett 22

23 Grunnleggende funksjoner Følgende ikoner (symboler) kan være vist i kanalinformasjonen: Program som overføres i HDTV-standard 1080i Program som overføres i HDTV-standard 720p Portalkanal (alternativkanaler tilgjengelige) Dolby Digital-lydspor valgt Lydvalget er: Mono Lydvalget er: Mono venstre Lydvalget er: Mono høyre Lydvalget er: Stereo Undertekst er tilgjengelig Videotekst er tilgjengelig Mottakeren identifi serer et program som direktesending Mottakeren identifi serer et program som fi lm Mottakeren identifi serer et program som serie FSK 6. Program ikke egnet for personer under 6 år FSK 12. Program ikke egnet for personer under 12 år FSK 16. Program ikke egnet for personer under 16 år FSK 18. Program ikke egnet for personer under 18 år HbbTV er tilgjengelig Gå til alternativ-kanaler Hvis følgende symbol vises i kanalmeldingen, dreier det seg om en en portalkanal. Åpne valgvinduet (med -tasten) og trykk for å velge «Endre lyd, bilde, undertekst». Bekreft ved å trykke -tasten. Med -tastene velger du «Select Video stream» (Alternativ-kanaler) og bekrefter med -tasten. Skjermen viser deretter følgende bilde (eksempel): 23

24 Grunnleggende funksjoner Ønsket alternativ-kanal velges med -tastene og åpnes med -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Trykk på -tasten hvis du vil bli minnet på denne funksjonen igjen neste gang, eller på -tasten hvis denne meldingen ikke skal vises fl ere ganger. Når du har valgt alternativ-kanal, kan du trykke -tastene for å zappe gjennom de øvrige alternativ-kanalene i den valgte portalkanalen. Lydvalg Hvis det f.eks. står «1/3» før tegnet for valgt lydspor i kanalmeldingen, indikerer det at du har valgt dete første av tre mulige lydspor. Åpne valgvinduet (med -tasten) og trykk for å velge «Endre lyd, bilde, undertekst». Bekreft ved å trykke -tasten. Trykk deretter -tastene for å velge «Select Audio track» (Velg lydspor) og bekreft med -tasten. Skjermen viser deretter følgende bilde (eksempel): Ønsket lydalternativ velges med markørtastene ( ) og bekreftes med -tasten. 24

25 Grunnleggende funksjoner Valg av undertekst Når kanalmeldingen viser følgende tegn for undertekst, kan du aktivere funksjonen «Subtitle» (Undertekst) på følgende måte: Åpne valgvinduet (med -tasten) og trykk for å velge «Endre lyd, bilde, undertekst». Bekreft ved å trykke -tasten. Med -tastene velger du «Subtitle» (Undertekst) og bekrefter med -tasten. Skjermen viser deretter følgende bilde (eksempel): Med -tastene velger du ønsket undertekst og bekrefter med -tasten. Mottakeren vender automatisk tilbake til TV-bildet. 25

26 Grunnleggende funksjoner Videotekst Dette symbolet i kanalmeldingen signaliserer om videotekst er tilgjengelig for den valgte kanalen. Ved å trykke -tasten, klargjør mottakeren den leverte videoteksten for fjernsynsapparatet, selv om signalene er kryptert. Under søket vises søkt kanalside oppe i venstre hjørne og løpende tidsangivelse med dagens dato oppe i høyre hjørne. Etter at søket er utført, vises videoteksten fra den aktuelle kanalleverandøren. Ønsket side kan åpnes på forskjellige måter: - Innlegging via talltastene - Bla fremover og bakover side for side ved å trykke -tastene - Bla frem og tilbake i undersidene (f.eks. 1/2 og 2/2) med -tastene - Mulighetene som vises nederst, velges med den aktuelle fargetasten (rød), (grønn), (gul) og (blå) Trykk eller for å lukke videoteksten igjen. 26

27 Programguide (elektronisk programblad) Generell informasjon om programguiden Hva er programguiden? Den elektroniske programguiden (i følgende kapittel forkortet til EPG) gir all programinformasjon gratis (EPG-data) og informerer deg i inntil én uke på forhånd. Forutsetningen er imidlertid at denne programinformasjonen stråles ut av den aktuelle kanalleverandøren. Hvis det ikke fi nnes EPG-data, viser mottakeren meldingen «No data available!» («Ingen data foreligger!») i stedet for programmet som går. Alktualisering av EPG-data EPG-data for valgt kanal aktualiseres automatisk i bakgrunnen når man ser på en TV-kanal. Men du kan også la mottakeren aktualisere EPG-data automatisk. Innstillingen av dette utfører du i menyen «Mainmenu - Settings» (Hovedmeny - Innstillinger), «User Defi ned Settings» (Brukerdefi nert), «EPG Setup» (Programguide) og «EPG Grabbing Time» (Aktualiseringstid). Mottakeren koples da inn på valgt tidspunkt og aktualiserer EPG-data. Etter aktualiseringen vender mottakeren tilbake til standby-modus igjen. I EPG kan du kun se informasjon om programmer som vises eller skal vises hvis kanalleverandøren stiller til rådighet/sender ut disse dataene. Hvis det ikke finnes EPG-data, viser mottakeren meldingen «No data available!» («Ingen data foreligger!») i stedet for programmet som går. Når du skifter til en kanal, lastes dataene inn, hvis de foreligger. 27

28 Programguide (elektronisk programblad) Gå til EPG EPG hentes frem ved å trykke -tasten. Hver gang du åpner visningen du har valgt i menyen («Settings» (Innstillinger), «User Defi ned Settings» (Brukerdefi nert), «Program Guide» (Programguide)) - uavhengig av hvilken visning som var innstilt sist gang EPG ble brukt. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Hvis du har valgt en kanal fra en favorittliste før EPG ble åpnet, viser EPG kun informasjon for de kanalene som finnes i denne favorittlisten. Trykk EPG-tasten en gang til for å hente frem EPG for alle kanaler. Valgt visning av EPG er Kanalnummer fra totallisten, kanalnavn, aktuelt program med fremdriftsstrek Aktuell ukedag og klokkeslett 14-dagers kalender for for- håndsoversikt av programmer Aktuelt bilde fra valgt kanal Opplysning om dato og klokkeslett for det merkede programmet, samt sjanger, varighet og aldersgrense (kun når kanalleverandøren sender ut dette) Valgmuligheter, se punktet «Navigasjon» i dette kapitlet 28

29 Programguide (elektronisk programblad) Navigasjon (fjernkontrolltaster i EPG) Tast (grønn) Funksjon Åpning av visningen Current (Nå sendes) (visning av alle kanaler i samme rekkefølge som i totallisten) Navigasjon i de enkelte visningene (f.eks. 15 minutters tidssprang forover i «Current» (Nå sendes)-visningen) (gul) (blå) Hente frem forhåndsoversikt over aktuell merket kanal (programblad) Hente frem kategorivalg (sortering av programmer etter kategori, f.eks. spillefi lm, sport, serie...) (P+) timeshift 24 timer forover i EPG, (P-) timeshift 24 timer bakover igjen (f.eks. til «Current» (Nå sendes)- og til «Preview» (Forhåndsoversikt- visningen) Velge aktuell merket kanal i alle visninger. Trykk en gang til på OK- eller tilbaketasten for å lukke EPG; den valgte kanalen vises på TV-skjermen Søke etter et spesielt program, programinnhold (f.eks. stikkordsøk i detaljert informasjon) eller fl ere sendetider (inntasting av søkeord med fjernkontrollens talltaster, se også kapittel «Betjeningsinstrukser», «Alfanumeriske innlegginger») Hvis tilgjengelig, hente frem nærmere informasjon om valgt program Åpning av Extras-menyen Du navigerer i de forskjellige visningene i EPG ved hjelp av markørtastene ( ). Trykk -tastene for å velge mellom de enkelte kanalene/programmene og trykk -tastene for å bla mellom sidene i den aktuelle valgte listen. Trykk - eller -tasten for å lukke EPG og gå tilbake til TV-bildet igjen. 29

30 Programguide (elektronisk programblad) Visning av EPG er Visning «Current» (Nå sendes) «Current» (Nå sendes)-visningen kan når som helst hentes frem i EPG ved å trykke -tasten (grønn). I «Current» (Nå sendes)-visningen vises alle kanalene i den rekkefølgen som er defi nert i den totale kanallisten. Forutsatt at kanalleverandøren stiller til rådighet/ sender EPG-data sammen med programmene, viser mottakeren det aktuelle programmet med start, slutt, varighet og fremdriftsstrek for hver kanal. Med markørtastene ( ) eller talltastene velger du ønsket kanal. Hvis slik informasjon er tilgjengelig, kan du få vist fram mer informasjon om det valgte programmet med -tasten. Hvis du ønsker å se hva som går på en kanal i øyeblikket, trenger du ikke å lukke EPG, men bare velge ønsket kanal og trykke -tasten. I vinduet oppe til høyre ser du det aktuelle fjernsynsbildet for valgt kanal. Bildet vises imidlertid først etter at du har trykket -tasten. Før du gjør dette, ser du fortsatt bildet til den tidligere valgte kanalen, selv om EPG ikke lenger står på denne kanalen. Ved å trykke -tasten, kan du hoppe med trinn på 15 minutter fremover i kanalenes kommende programmer (trykk -tasten for å gå tilbake til aktuelt tidspunkt). Ved å trykke på -tasten (grønn) i «Current» (Nå sendes)-visningen kan du vise fram en tidsplan med trinn på 15 minutter (se bildet til høyre). Ønsket tid velges med markørtastene ( ) og bekreftes med -tasten. 30

31 Programguide (elektronisk programblad) Forhåndsoversikt (programblad) Forhåndsoversikten kan når som helst hentes frem i EPG ved å trykke -tasten (grønn). I forhåndsoversikten ser du alle programmer for den kanalen som er valgt i «Current» (Nå sendes)-visningen. Forutsatt at kanalleverandøren stiller til rådighet/sender EPG-data, viser mottakeren en oversikt over programmene i inntil to uker fremover. Ved å trykke markørtastene ( ) velger du ønsket program og du kan, hvis tilgjengelig, hente frem nærmere informasjon om valgt program ved å trykke -tasten. Trykk -tastene for å bla i programmene i den rekkefølgen som er defi nert i den totale kanallisten (kanaler kan også velges via siffertastene); du er fortsatt i forhåndsoversikt-visningen. Men du kan også trykke på -tasten (gul) for å velge ønsket kanal. Du får da se den totale kanallisten (se bildet til høyre). Med markørtastene ( ) velger du ønsket kanal. Bekreft valget med -tasten. Mottakeren går automatisk tilbake til forhåndsoversikten. Ved å trykke -tasten, kan du bla fremover og bakover dag for dag. Ved å trykke -tasten kan du legge inn valgt program i opptaksinnstillingene (se punktet «Recording» (Opptak)). 31

32 Programguide (elektronisk programblad) Kategorioversikt Kategorioversikten kan når som helst hentes frem i EPG ved å trykke -tasten (blå). I kategorioversikten ser du alle programmene sortert etter kategori og starttid. Følgende kategorier står til utvalg: Dagens tips, Mine tips (se «Extras menu» (Extras-menyen)), Spillefi lm, Underholdning, Sport, Nyheter, Barne-TV, Musikk, Spesielle interesser, Aldersgrenser og HD-programmer. Noen hovedkategorier er ytterliger inndelt i undergrupper som f.eks. Spillefi lm (Actionfilm, Komedie, Kriminalfi lm...). Tilordningen av programmene til eksisterende kategorier skjer ved hjelp av EPG-data som kanalleverandøren sender. Med -tastene velger du ønsket kategori. Men du kan også trykke på -tasten (blå) for å velge ønsket kategori. Du får da se kategorioversikten (se bildet til høyre). Med markørtastene ( ) velger du ønsket kategori. Bekreft valget med -tasten. Mottakeren går automatisk tilbake til kategorioversikten. Ved å trykke markørtastene ( ) kan du deretter velge ønsket program innenfor hver kategori, og du kan, hvis tilgjengelig, hente frem nærmere informasjon om valgt program ved å trykke -tasten. Ved å trykke -tasten, kan du bla fremover og bakover dag for dag. Ved å trykke -tasten kan du legge inn valgt program i opptaksinnstillingene (se punktet «Recording» (Opptak)). 32

33 Programguide (elektronisk programblad) Søkefunksjon Søkefunksjonen kan til enhver tid hentes frem med -tasten i EPG. Skjermen viser nå følgende bilde (se bildet til høyre). Du har følgende søkemuligheter: - Search further broadcasts (Søke etter fl ere sendetidspunkt for det valgte programmet) (i eksemplet «Røde roser») - Keywordsearch in detailed information (Stikkordsøk i detaljinformasjoner) - Full-text search (Fulltekstsøk) (åpnes med nytt trykk på -tasten) Valget gjøres med -tastene. For å åpne menyene for «More Episodes» (Flere sendetidspunkt) og «Keywordsearch in detailed information» (Stikkordsøk i detaljinformasjoner), må du trykke på -tasten. For funksjonen «på YouTube» må du følge veiledningen «Kathrein-Portal (Mediacenter)», som du kan laste ned fra «www.kathrein.de». Flere sendetidspunkt Skjermen viser nå følgende bilde (se høyre eksempel): Valget gjøres med -tastene. 33

34 Programguide (elektronisk programblad) Stikkordsøk i detaljinformasjoner Skjermen viser nå følgende bilde (se høyre eksempel): Trykk på markørtastene ( ) for å velge første bokstaven i ordet som du deretter vil søke etter i eksisterende EPG-informasjon. Trykk på -tasten for å starte merkingen. Nå kan du merke det ønskede ordet med -tastene (se eksemplet til høyre). Ved å trykke -tasten en gang til startes søket etter dette stikkordet. Deretter får du se en liste over alle programmer som har dette stikkordet i sin detaljerte informasjon. 34

35 Programguide (elektronisk programblad) Fulltekstsøk Når du har åpnet søkefunksjonen, velger du fulltekstsøk og bekrefter med. Skjermen viser nå følgende bilde (se høyre eksempel): Eventuelt foreslås det søkeordet du brukte sist. Med -tasten kan du slette innstillingene eller et søkeord foreslått av mottakeren igjen. Du kan taste inn søkeordet med talltastene som beskrevet i «Betjeningsinstrukser», «Alfanumeriske innlegginger». Søket etter søkeordet startes med -tasten. Deretter får du se en liste over alle programmer som har dette søkeordet i sin detaljerte informasjon. 35

36 Programguide (elektronisk programblad) Extras-meny Menyen «Extras» åpnes med -tasten i EPG. I denne menyen har du følgende sorterings-/søkemuligheter i tillegg: - My hints (Mine tips) Valget utføres med -tastene og åpnes med -tasten. Mine tips I denne rubrikken kan du opprette en egen kategori. Trykk på -tasten for å få opp inndatafeltet. Nå kan du taste inn søke-/kategoriord for din nye kategori. Inntastingen av alfanumeriske tegn skjer som beskrevet under «Betjeningsinstrukser», «Alfanumeriske innlegginger». For å søke gjennom de eksisterende programmene etter dine tips/kategorier, må du nå i kategorioversikten (åpnes med -tasten (blå)) eller i vinduet «My hints» (Mine tips) velge ønsket tips/kategori og bekrefte med -tasten. Hvis det finnes tilgjengelige programmer for dine tips (kategorier), vises dette deretter med en stjerne når du åpner EPG. Etter hver aktualisering av EPG aktualiseres automatisk programmene for de tipsene du har opprettet. 36

37 HbbTV Det kreves Internett-forbindelse for å kunne bruke HbbTV * ) i fullt omfang! Noen stasjoner tilbyr en begrenset bruk av HbbTV-funksjoner via satellitt (f.eks. Das Erste HD). Når du skal konfigurere nettverksinnstillingene, må du følge bruksanvisningens del 1, «Tilkopling og idriftsettelse», «Nettverk-/Internett-forbindelse». Hvis HbbTV er tilgjengelig hos valgt kanal/stasjon, viser mottakeren følgende bilde i nedre høyre hjørne av skjermen: Hvis du ikke vil at mottakeren automatisk skal gjøre oppmerksom på tilgjengeligheten av HbbTV, kan du i menyen «Applications» (Programmer), «Start HbbTV applications» (HbbTV Autostart) sette valget til «No» (Nei). Trykk på -tasten (rød) for å åpne et tilgjengelig HbbTV-program. Skjermen viser nå følgende bilde (eksempel): Vist innhold stilles til rådighet av den aktuelle kanalleverandøren. Betjeningen skjer som vist i den aktuelle menyen. I de fl este tilfeller skjer betjeningen med fargetastene ( ) og markørtastene ( ) i kombinasjon med -tasten. Eksempel: Mediatek for kanalen «Das Erste» -tast (gul) HbbTV-innhold stilles til rådighet av de respektive kanalleverandører/stasjoner, ikke av Kathrein. Kathrein kan ikke gi noen garanti for at innholdet er korrekt, fullstendig og aktuelt. Bruk av HbbTV skjer på brukerens eget ansvar. * ) Hybrid Broadcast Broadband TV - kombinasjon av TV- og internettjenester. Mottakeren må være koblet til Internett. 37

38 Kathrein-portal (Mediacenter) Vær oppmerksom på at den separate veiledningen «Kathrein-portal (Mediacenter)» (se bildet nedenfor) gjelder for alle programmer i Kathrein-portalen. Denne kan du laste ned fra internettadressen «www.kathrein.de». Anleitung Deutsch UFS 946sw 38

39 Hovedmeny Åpning av og innføring i hovedmenyen Hovedmenyen åpnes ved å trykke -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Tips! Vær alltid oppmerksom på teksten nederst på skjermbildet. Her finner du instruksjoner om videre betjening. Øverst i høyre hjørne av hovedmenyen vises alltid bildet fra kanalen som er valgt. De aktiverte menyene, undermenyene og posisjonene samt de parametrene som skal innstilles, er merket med en spesiell farge. Undermenyer velges med -tastene og åpnes med -tasten. Posisjonene i undermenyene velges også ved å trykke -tastene. Innstillingene av de ulike parameterene i de enkelte posisjonene utføres med -tastene eller talltastene. Hoved- og undermenyene lukkes trinn for trinn med -tasten. Med -tasten kan du gå direkte til TV-bildet fra en av menyene. 39

40 Hovedmeny Oversikt over hovedmenyens undermenyer Edit Channel List (Redigere kanalliste) Channel Search (Kanalsøk) Automatic Channel Search (Automatisk søk) Manual Channel Search (Manuelt kanalsøk) Search with Service ID (Kanalsøk med service-id) ASTRA channellist management (ASTRAkanallistestyring) (LCN) Hovedmeny (åpnes med -tasten) Service Menu (Servicemeny) Software Update by Satellite (Oppdatering via satellitt) Settings (Innstillinger) First Installation (Førstegangs installasjon) (se bruksanvisningens del 1, kapittel «Tilkopling og idriftsettelse», «Førstegangs installasjon») Interface Setup (Grensesnitt) CI/CI+ Decryption System (CI/CI+ dekodersystem) Software Update by USB (Aktualisering via USB-penn) Basic Settings (Grunninnstillinger) Ethernet Settings (Nettverksinnstillinger) Factory Reset (Tilbakestille til fabrikkinnstillinger) User Defined Settings (Brukerdefinert) Wake On LAN Antenna & Satellite (Antenne & satellitter) Applications (Bruksområder) Start FTP access at booting (Aktivere FTP-tilgang på mottakeren) Start UPnP server at booting (Aktivere mottakerens UPnP-server) Start HbbTV applications (Start av HbbTVprogrammer) Language Selection (Språkvalg) 40

41 Hovedmeny - Redigere kanalliste Mottakeren lagrer bare de endringene av kanal- og favorittlistene som er beskrevet i det følgende kapitlet, og som du utfører, dersom du idet du lukker menyen trykker -tasten for å svare «Ja, lagre endringer» på spørsmålet «Lagre endringer?», og bekrefter med -tasten. Hvis du trykker «Nei, ikke lagre endringer», forkastes alle de innstillingene/endringene du har gjort, og de lagres ikke. Åpning av menyen Trykk på -tasten i TV-bildet for å åpne hovedmenyen. Velg deretter punktet «Edit TV-Channel List» (Redigere kanalliste) ved å trykke -tastene og bekreft åpningen av menyen med -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Mottakeren gjør deg oppmerksom på at redigeringsmåten må åpnes med -tasten i menyen. Hvis du ikke ønsker at dette skal vises neste gang du åpner menyen, må du trykke på -tasten. Ellers -tasten. 41

42 Hovedmeny - Redigere kanalliste Ønsket visning/ sortering Aktuell ukedag og klokkeslett Valg-/sorteringsmuligheter, se punktet «Navigasjon» i dette kapitlet Aktuelt bilde fra valgt kanal Den aktuelle kanalens signalstyrke og -kvalitet Programdata: - Utstrålende satellitt - Transponderfrekvens - Polarisasjon - Symbolrate - DVB-type 42

43 Hovedmeny - Redigere kanalliste Navigasjon (fjernkontrolltaster i menyen «Edit TV-Channel List» (Redigere kanalliste)) Tast (grønn) (gul) (blå) (rød) Funksjon 1 x åpning av totalliste 2 x oversikt over tilgjengelige sorteringer i totallisten (listeoversikt) 1 x åpning av alfabetisk sortering 2 x oversikt over sorteringsmåter (listeoversikt) Skifte mellom TV-kanal- og radiostasjonsliste 1 x åpning av favorittliste 2 x oversikt over favorittlister (listeoversikt) Endring/valg av sortering i aktuell valgt kategori Skifte til valgt kanal Gå til redigeringsmeny Åpne søkefunksjonen (innlegging av søkeord med talltastene på fjernkontrollen, se også kapittel «Grunnleggende funksjoner», «Alfanumeriske innlegginger») Merking av programmer Du navigerer i de forskjellige visningene ved hjelp av markørtastene ( ). Trykk -tastene for å velge mellom de enkelte kanalene og trykk -tastene for å bla mellom sidene i den aktuelle valgte listen. Med -tasten forlater du menyen igjen og vender tilbake til hovedmenyen. 43

44 Hovedmeny - Redigere kanalliste Visninger (sorteringer) (grønn) Visning av totalliste. Med tastene kan du velge mellom sorteringskriteriene «Complete List» (totalliste) og «sortert etter satellitt» (f.eks. ASTRA 19,2 ) (gul) Visning av alfabetisk sortering. Med -tastene kan du velge mellom eksisterende sorteringer A-Z, Z-A, 0-9, A, B, C... og Z. (blå) Skifte mellom TV-kanal- og radiostasjonsliste (rød) Visning av favorittliste. Med tastene kan du velge mellom de eksisterende favorittlistene 44

45 Hovedmeny - Redigere kanalliste Valg av kanalen(e) som skal redigeres Når du skal velge kanal, velger du ønsket kanal i de kanal-/favorittlistene du har valgt, med markørtastene ( ) (se eksempelbildet til høyre). For å få et utvalg av fl ere kanaler som kan redigeres samtidig, og som ikke er plassert rett etter hverandre i den valgte kanallisten, må du velge første kanal som skal markeres med markørtastene ( ) og deretter trykke på -tasten. Kanalen utheves med farge. Velg så de andre kanalene som skal redigeres samtidig med markørtastene ( ) og merk hver enkelt videre kanal for redigering med -tasten (se eksempel til høyre). For å merke kanalene som er plassert etter hverandre i kanallisten, kan du starte en blokkmerking (se «Edit channels» (Redigere kanaler), «Start Blockselection» (Starte blokkmerkiing). Redigere kanaler (kanallister) Når du har valgt kanalen(e) som skal redigeres, trykker du -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (se bildet til høyre): «Start Blockselection» (Starte blokkmerking) vises bare når ikke mer enn en kanal ble valgt. 45

46 Hovedmeny - Redigere kanalliste Move (Flytte) Trykk på -tastene for å velge «Move» (Flytt) og bekreft med - tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (se eksempelbildet til høyre): Velg de(n) nye kanalplassen(e) med markørtastene ( ) eller talltastene og bekreft innsettingen med -tasten. Delete (Slette) Kanaler som slettes fra en annen liste enn en favorittliste, slettes uigjenkallelig og kan bare gjenfinnes gjennom et nytt kanalsøk. Bare kanaler som slettes fra en favorittliste beholdes i totallisten. Disse slettes bare fra den respektive valgte favorittlisten. Trykk på -tastene for å velge «Delete» (Slett) og bekreft med -tasten. De(n) merkede kanalen(e) slettes. Skip (Hoppe over) Trykk på -tastene for å velge «Skip» (Hopp over) og bekreft med -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (se eksempelbildet til høyre): Kanalen som heretter skal hoppes over, vises i grått i kanallisten og kan deretter bare velges i kanallisten. Ved manuell omkopling av kanalene med -tastene hoppes det over kanalen, og kanalen vises ikke lenger. Denne funksjonen kan deaktiveres igjen i redigeringsmenyen (valg: «Unskip» (Deaktiver hoppe over)). 46

47 Hovedmeny - Redigere kanalliste Lock (Sperre) Trykk på -tastene for å velge «Lock» (Sperr) og bekreft med - tasten. For å sperre kanalen, må du nå taste inn din fi resifrede apparat-pin-kode (fabrikkinnstilling: 0000). Skjermen viser nå følgende bilde (se eksempelbildet til høyre): Den sperrede kanalen vises i kanallisten med hengelås på høyre side og kan deretter bare ses etter inntasting av den fi resifrede apparat-pin-koden (fabrikkinnstilling: 0000). Denne funksjonen kan deaktiveres igjen i redigeringsmenyen (valg: «Unlock» (Deaktiver sperre)). Tilføye i favorittliste Trykk -tastene for å velge «To Favorite (Til fav.-liste): ***». Trykk så -tastene for å velge ønsket favorittliste (se eksempelbildet til høyre) som kanalen(e) skal kopieres til. Bekreft valget med -tasten. Den merkede kanalen eller de merkede kanalene kopieres til valgt favorittliste. 47

48 Hovedmeny - Redigere kanalliste Start Blockselection (Starte blokkmerking) Trykk på -tastene for å velge «Start Blockselection» (Starte blokkmerking) og bekreft med -tasten. Fra den tidligere valgte kanalen kan du nå starte blokkmerkingen med tastene. I denne forbindelse velges kanalene i samme rekkefølge som den tidligere valgte kanallisten og fremheves med farge (se eksempelbildet): Trykk deretter -tasten. Nå kan du utføre alle redigeringsmulighetene for alle de kanalene du har merket, som ved merking av en enkelt kanal. Velg ønsket handling («Move» (Flytte), «Delete» (Slette), «Skip» (Hoppe over), «Lock» (Sperre) eller «To Favorite» (Til fav.-liste) med -tastene og bekreft valget med -tasten. Du fi nner en beskrivelse av de enkelte redigeringsmulighetene i dette kapitlet. 48

49 Hovedmeny - Redigere kanalliste Redigere favorittlister Når du har valgt kanalen(e) som i en favorittliste som skal redigeres, trykker du -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde (se bildet til høyre): «Start Blockselection» (Starte blokkmerking) vises bare når ikke mer enn en kanal er valgt. Move (Flytte) Se «Edit channels (channel lists)» (Redigere kanaler (kanallister)), «Move» (Flytte) i dette kapitlet. Remove from favoritelist (Fjerning fra favorittliste) Trykk på -tastene for å velge «Remove from favoritelist» (Fjern fra favorittlisten) og bekreft med -tasten. De(n) merkede kanalen(e) slettes fra den tidligere valgte favorittlisten, men ikke fra totallisten. Lock (Sperre) Se «Edit channels (channel lists)» (Redigere kanaler (kanallister)), «Lock» (Sperre) i dette kapitlet. Start Blockselection (Starte blokkmerking) Se «Edit channels (channel lists)» (Redigere kanaler (kanallister)), «Start Blockselection» (Starte blokkmerking) i dette kapitlet. 49

50 Hovedmeny - Redigere kanalliste Gi nytt navn til favorittliste Trykk på -tastene for å velge «Rename favoritelist» (Gi favorittlisten nytt navn) og bekreft med -tasten. Nå kan du gi nytt navn til den tidligere valgte favorittlisten. Skjermen viser nå følgende bilde (se eksempelbildet til høyre): Inntastingen av alfanumeriske tegn skjer som beskrevet under «Grunnleggende funksjoner», «Alfanumeriske innlegginger». Bekreft den inntastede betegnelsen på favorittlisten med -tasten. 50

51 Hovedmeny - kanalsøk Åpning av menyen Trykk på -tasten i TV-bildet for å åpne hovedmenyen. Velg deretter punktet «Channel Search» (Kanalsøk) ved å trykke -tastene og bekreft med -tasten. Skjermen viser nå følgende bilde: Du har tre ulike muligheter for kanalsøk: Type søk Automatic Channel Search (Automatisk søk) Beskrivelse Søk via en satellitt eller via alle innstilte satellitter Manual Channel Search (Manuell søk) Search with Service ID (Kanalsøk med service-id) ASTRA channellist management (ASTRAkanallistestyring) (LCN) Søk via en bestemt frekvens på en bestemt satellitt Søk etter en kanal på en bestemt frekvens på en bestemt satellitt ved hjelp av den søkte kanalens service-id Bruke, aktualisere og tilbakestille ASTRA- kanallisten Velg ønsket type søk med -tastene og bekreft med -tasten. 51

Identifisering av feil og utbedring av problemer... 47

Identifisering av feil og utbedring av problemer... 47 Bruksanvisning del 1 Tilkopling og idriftsettelse UFS 946/CI+ Norwegisch Sikkerhetsinstrukser - viktig informasjon... 2 Returnering/originalemballasje... 4 Apparatets vifte/ventilasjonsåpninger... 4 Slå

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3...3 1 Tilkoblinger... 5 2 Installasjon... 6 3 Bruk... 6 2. Produktbeskrivelse...7 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2.

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. 1 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. Tilkoble TV... 7 3. Tilkoble stereoanlegg... 7 3.1

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer