Sluttrapport for E21/2012 «Med orientsekspressen inn i næringslivet»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for E21/2012 «Med orientsekspressen inn i næringslivet»"

Transkript

1 Sluttrapport for E21/2012 «Med orientsekspressen inn i næringslivet» Måloppnåelse: Konkrete mål i prosjektet Humanistisk fakultet har en målsetning om et mer langsiktig og institusjonelt forankret samarbeid med aktører i samfunns- og arbeidsliv. Humaniora har tradisjonelt ikke den tette kontakten med næringslivet som noen andre fagområder har, og har heller ikke mange profesjonsrettete studieløp. Næringslivet har i flere sammenhenger etterlyst kompetanse innenfor språk- og kulturkunnskap, da inkludert orientalske språk som kinesisk, hindi og japansk. Våre studenter kan språk (kinesisk, hindi, japansk) og har kunnskap om samfunn og politikk i de respektive landene, men i likhet med studenter generelt fra humanistiske fag har de ikke grunnleggende kompetanse eller forståelse nødvendig for næringslivsvirksomhet. Gjennom dette prosjektet ønsket vi å utrede mulighetene for å opprette et ettårig studietilbud for studenter med en treårig bachelorutdannelse fra ett av de tre relevante studietilbudene «Kinesisk med Kina-studier», «India-studier med hindi» og «Japansk med Japan-studier». Vi falt tidlig ned på en modell der studieåret skulle bli tilbrakt i Kina, India eller Japan og bestå av to deler fordelt over høst- og vårsemester: 1. semester (høst): studier innen et relevant fag (økonomi, ledelse, forretningsjus, markedsføring, markedskommunikasjon, entreprenørskap eller andre) på et grunnleggende nivå ved en høyskole eller et universitet i det aktuelle landet (Kina, India eller Japan) 2. semester (vår): opphold (praksisplass) ved en bedrift etablert i landet Prosjektet ble gjennomført i to faser, der vi delvis har nådd målene vi satte oss fore i oppstartsfasen: heve kompetansen blant de vitenskapelige ansatte og i studieadministrasjonen om hvilke behov næringslivet har, og hva vi eventuelt kan gjøre for å imøtekomme disse synliggjøre for relevante bedrifter og organisasjoner hvilke kompetanser studieløpene gir skape felles forståelse mellom næringsliv og universitet om hva som er ønskelig i et nytt studietilbud, og kartlegge hva et ekstra semester ved et universitet eller en høyskole bør fokusere på og hvilke kompetanser som etterspørres få et nytt studietilbud på plass, sende studenter ut, og gjøre erfaringer som kan bidra til videre forbedring i tilbudet. Milepæler i fase 1: 1. identifisering av mulige samarbeidspartnere i Kina, India og Japan og inngåelse av avtaler med handelshøyskoler eller universiteter. 1

2 2. identifisering av bedrifter hvor studentene kan virke i en lenger periode som trainee. 3. kartlegging og utvikling av årsstudiets struktur, læringsinnhold og krav. Arbeidet med å oppnå de tre milepælene i fase 1 har pågått parallelt. IKOS har et bredt spekter av partneruniversiteter i de tre landene, men vi hadde få eller ingen kontakter med bedrifter i India, Kina eller Japan. NHO er en samarbeidspartner i prosjektet og vi hadde tidlig møter med NHO for å kunne identifisere norske bedrifter i regionen som kunne være interessert i et samarbeid rundt praksisplasser for våre studenter. Et dilemma vi raskt møtte på var at få eller ingen norske bedrifter var interessert i studenter med den humanistiske kompetanse våre studenter kunne vise til. Vi så tidlig at kontaktreiser til tre landene var særs viktig. India Kontaktreise til India ble foretatt i februar 2014 og vi forholdt oss kun til Dehli-regionen. På forhånd var vi i kontakt med Innovasjon Norge stasjonert i New Dehli og vi bestilte en rapport som skulle gi oss noe informasjon om hvilke erfaringer og tradisjoner norske eller indiske bedrifter har rundt internshipordninger. Rapporten gav oss lite rent konkret. I India hadde vi ikke gode nok avtaler med universiteter relevant for det planlagte studietilbudet, men identifiserte noen blant annet gjennom Nordic Center i India. Reisen til India ble gjennomført samtidig med en reise i regi av SIU, hvor vi var invitert til å delta på ulike arrangementer ved Dehli University (DU). Dette gav god merverdi for prosjektet. Det ble undertegnet en rammeavtale mellom UiO og DU. Vi hadde samtaler med ulike institutter ved DU og fant frem til et institutt som sa seg villig til å ta i mot våre studenter i det planlagte første semester, Faculty of Management Studies (FMS). En utfordring hele veien var å identifisere studietilbud relevante for våre studenter og hvor kunnskapsnivået ikke lå for høyt, tatt i betraktning at våre studenter ikke har kunnskap fra før innen den tematikken vi var på leting etter. Internship er blitt utbredt i India i indiske bedrifter. Norske bedrifter i regionen vi var i kontakt med var ikke interessert i våre studenter, så vi fant fort ut at vi måtte satse på de indiske. Gjennom den norske ambassaden kom vi i kontakt med det indiske forlaget Seagull som har et interessant tilbud innen forlagsvirksomhet og som også tilrettelegger for internship. Tilbake i Norge tok vi kontakt med i Norskindisk handelskammer og tegnet medlemskap med dem, for å sikre kontakter med bedrifter som er interessert i å utvikle samarbeidet mellom Norge og India. FMS har siden trukket seg fra avtalen av ukjente grunner. Vi har fått bistand fra Dean of International Affairs ved Delhi University til å finne et alternativ, skjønt dette nok ikke helt holder samme nivå. Vi må vurdere i løpet av høsten 2015 om vi skal fortsette samarbeidet med DU eller finne en annen partner. Japan Kontaktreise til Japan ble foretatt i mai I Japan var problemstillingen motsatt, sett i sammenligning med India: Vi har gode partneruniversiteter med relevante studietilbud og fant raskt frem til det beste studiestedet for våre studenter, Kwansei Gakuin University og dets business school. Internship-delen i studietilbudet var vanskeligere. Japanske bedrifter vi besøkte var positive til internship, men har selv kun erfaring fra korte opphold, inntil 4 uker, og var lite villige til å gå inn på å ta i mot våre 2

3 studenter i alt fra 4 6 måneder. En annen utfordring er språket. Selv en student med bachelor i japansk språk vil få problemer med å kommunisere. Engelsk brukes i mindre grad. Vi så oss nødt til å foreta en reise nummer 2 til Japan, i april 2015, for å fortsette arbeidet med å finne bedrifter som var villige til å ta i mot våre studenter på et lengre internship. Da hadde vi også søkerlisten med og kunne matche bedrift mot student. Kina Kontaktreisen til Kina ble foretatt i september I Kina som i Japan har vi gode avtaler med partneruniversiteter og Fudan University (FU) ble valgt som samarbeidspartner for studietilbudet i 1. semester. Kinesiske bedrifter var meget interessert i våre studenter, i sær pga den engelske kompetansen våre studenter kunne bidra med i bedriften. Ved FU utvikler de i samarbeid med en av våre ansatte på kinesisk et skreddersydd opplegg for våre studenter, der studier og praksis går parallelt gjennom de to semestrene. FU er selv meget interessert i å utvikle en slik modell og anser samarbeidet med oss og vårt prosjekt som en pilot. Milepæler i fase 2: 1. utprøving og gjennomføring av et nytt studietilbud. Samtidig som kontaktreiser til de 3 landene er blitt gjennomført i er det ført dialog og diskusjoner på ulike nivå ved UiO om hvordan studietilbudet best skulle organiseres innenfor de rammene som er mulig. Vi valgte en modell der studietilbudet formelt sett er en årsenhet, et studieprogram på 1 år. Søknadsprosessen om etablering og opprettelse av årsenheten begynte i 2013 og studietilbudet ble vedtatt etablert av universitetsstyret i juni Studietilbudet har oppstart høsten 2015 under navnet career:asia: Læring og kunnskap: hvilke erfaringer har dere fått igjennom prosjektet som kan benyttes videre, og av andre? Det har vært flere utfordringer rundt etableringen av career:asia: - Det har tatt lenger tid enn antatt å etablere studietilbudet som nå har oppstart høsten Dette er dels grunnet det noe komplekse studieløpet som i sin helhet tas i et annet land og i tre land med ulike utfordringer og ulike modeller for studieløpene. career:asia-studentene i Japan og India tar 30 studiepoeng ved et partneruniversitet, pluss praksis i utlandet, altså et 30 sp praksisemne ved IKOS. career:asia-studentene i Kina tar 60 studiepoeng kombinert praksis og studier, alt ved partneruniversitetet i Kina. Vi ser det ikke er enkelt å følge opp utviklingen av et studietilbud lagt til et annet land, men dette er en pilot, der erfaringer fremover vil gjøre det enklere. Etablering av et slikt studietilbud hadde ikke vært mulig uten de formelle og uformelle samarbeidsrelasjonene et institutt som IKOS har i de ulike landene, både gjennom godt 3

4 forankrede avtaler med partneruniversiteter og de kontakter våre vitenskapelig ansatte har i regionen. - En annen grunn til at pilotprosjektet har vært utfordrende og tatt tid er de hindringer vi kom over når det gjaldt å finne praksismuligheter for våre studenter i 2. semester. Ulike land har svært ulike tradisjoner for internship, noe det tok tid å finne ut av og lage løsninger for. Et aspekt ved dette er at enkelte orientalske språk er svært krevende, og våre studenter kan ikke forventes å gli sømløst inn i en arbeidssituasjon noe som gir opphav til velbegrunnet bekymring hos oppdragsgivere. Et annet aspekt er at det har vært svært forskjellige forventninger blant oppdragsgivere igjen avhengig av land til hva de ønsker å få ut av en slik ordning. I Japan virker internshipordningen som en rekrutteringsbase; i Kina ser man for seg at man får en engelsktalende lærer; mens forståelsen i India langt på vei har vært på linje med våre forestillinger. I tillegg kommer at ulike land har ulike visumsregler. - En tredje utfordring har vært at norske bedrifter ofte ikke har vært synlig entusiastiske til tross for interessen fra NHO og Det norsk-indiske handelskammer. Her er det imidlertid noen unntak: særlig i Kina var det en viss interesse blant norske bedrifter. I det store og det hele virker det imidlertid som om norske bedrifter er hakket mindre villige til å sjanse på ukjente kort. De har gjerne etterspurt en språkkompetanse i kombinasjon med bedriftsøkonomi, ingeniørfag eller IKT-kunnskap. Dette kan vi ikke tilby; det vi tilbyr i stedet er en humanistisk kompetanse. Det har imidlertid alle vært skjønt enige i at kombinasjonen språk og erfaring fra en arbeidsplass i enten Japan, Kina eller India vil utgjøre en interessant CV, noe som da er oppløftende fordi det vil gjøre våre studenter interessante på arbeidsmarkedet når de endelig er uteksaminerte. - En fjerde utfordring har vært utformingen av studietilbudet som i sin helhet tas i utlandet. En årsenhet slik det er blitt kan være den beste modellen, men det kan óg være andre. Det har tatt lang tid å utvikle nettsidene for studietilbudet. En årsenhet betraktes formelt sett som et studieprogram og må følge definerte retningslinjer ved UiO for utformingen av nettsidene. - -En femte utfordring har vært ulike tidshorisonter: Studentenes søknadsfrist til UiO og universitetene i Asia, opptaksprosessen til UiO og universitetene i Asia, opprettelse av studierett i tide for å rekke å klargjøre nødvendige dokumenter vedrørende visumsøknader og Lånekassa, samt ulike tidspunkt for semesterstart (I India starter høstsemesteret i juli, i Japan i september). Disse prosesser følger sine egne, ofte forholdsvis langsiktige horisonter, ulike i de fire landene involvert: Norge, India, Kina og Japan. Bedrifter, har det vist seg, har langt kortere horisonter. Kontaktreiser godt over et år før studentene er klare for internship er for tidlig for mange bedrifter, som gjerne opererer med horisonter på noen måneder. - Et sjette forhold er at dette har vært nybrottsarbeid: Det har ikke vært andre programmer å trekke erfaringer fra, noe som har medført en del prøving og feiling underveis. Vi er fortsatt inne i en utprøvingsfase da studietilbudet har sitt første opptak høsten 15. Erfaringer fra 4

5 studietilbudet i sin helhet har vi ikke før en evaluering fra første kull foreligger i Slik sett er vi fortsatt i fase 2. Formidlingsaktivitet: På hvilken måte har prosjektet blitt formidlet p: web, avis, konferanser, seminarer osv.? Prosjektet har tidlig blitt presentert på nett, med link fra IKOS sin hjemmeside. Den har vi vist til i ulike sammenhenger som under kontaktreisene til de ulike landene. Vi har i liten grad formidlet prosjektet internt ved UiO eller blitt invitert til eksterne. Nettadresse til prosjektets hjemmeside Prosjektet har fra starten av hatt sin egen hjemmeside, som hele veien har vært under utvikling: Prosjektet har endret navn flere ganger underveis og har nå samme navn som studietilbudet: career:asia Videre drift: hvordan skal det som har blitt utviklet, videreføres? Utviklingen og etableringen av studietilbudet career:asia har vært ressurskrevende både i form av tid og penger. Midlene tildelt fra NUV har i stor grad gått med til kontaktreiser og vitenskapelig og administrativ prosjektledelse. Et studietilbud som i sin helhet tas i utlandet og driftes av IKOS vil fortsatt kreve ressurser. Imidlertid imøteser vi med stor spenning å følge vårt første kull som reiser ut høsten Det er 4 studenter som reiser til Kina, 3 til Japan og 1 student til India. Årsenheten har en ramme på 12 studenter, ett tall vi ikke har klart og nå under det første opptaket. Dog, som et nybrottsprosjekt i utviklingsfasen, er vi fornøyd med tallet studenter. Gjennom de åtte studentene som begynner nå i høst vil vi gjøre oss erfaringer til nytte for videre drift av årsstudiet career:asia. Arbeidet med tilretteleggingen av praksismobiliteten i andre semester har økt vår kompetanse betraktelig på hva bedrifter og organisasjoner i regionen etterspør. Sakte bygger vi opp et nytt nettverk som kan gi ringvirkninger for studietilbudet ved IKOS utover career:asia. 5

6 Regnskap for prosjektet Vedlagt er regnskapsrapporten for prosjektet. Vi så tidlig at kompetansehevingstiltak blant faglig ansatte ville gå parallelt med studietilbudsutvikling og kontaktreiser, så det punktet er regnskapsført inn der. Som beskrevet i rapporten har det og vært nødvendig med flere kontaktreiser enn antatt og det har vært aktiviteter i

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding Evaluering av Telenor Open Mind Integration Evaluation of Telenor Open Mind Integration av/by Steinar Widding AFI-rapport 8/2012/WRI-report 8/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Europakommisjonens hospitantordning. Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583

Europakommisjonens hospitantordning. Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583 Europakommisjonens hospitantordning Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har kartlagt og vurdert bruken av Europakommisjonens hospitantordning i norsk forvaltning. Prosjektet er gjennomført på

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer