j. trener/inntruktorutvalg an/varamann, 1 år for ristol 2 medlemmer for rifie ogaiand Skytterkrets av N9F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "j. trener/inntruktorutvalg an/varamann, 1 år for ristol 2 medlemmer for rifie ogaiand Skytterkrets av N9F"

Transkript

1 >0 LJ v.,

2 - SKYITUUCRETS 1946 ogaiand Skytterkrets av N9F SAàLlS 1E Arsng 1979, St. Svithun lorag 8. desember jq79, kl. l3. ;i C 1. Godkjenn ing :v rcpresentantenes ful!i.aktr. 2. Ctdkjenu ing av i unkal i ingen 3. VnJg av vwteieder. 4. Valg av refereut. 5 (in d kj enn i ng ur uks I i sten f. Arsnie1ling. 7. egn;kap, vedlegg Jiudsjettforslag, vediegg i 9. iehundl.ing av forslag. a. event i nnkunine forsi ag. 10. lsretswesterskdpsprernieringen. 11. Vnig: a. fortrnnn i år b. nestforltlann 1 år gjenstår c. eekretu r/pistol I år d. luss,.rer 2 år e. ekretr/rifle 2 år f. styrcnd1era/pi toi 2 år ) pht. f.g. vhergipe av avgjørelse g. /rifie i år ) under pkt. 9. b. varamenn 2 år I år gjenstår i. 3 representanter Iii rges Skytterforbunds ng,.n l!0, j. trener/inntruktorutvalg an/varamann, 1 år for ristol 2 medlemmer for rifie 2 medleer k. 2 melemmcr i skytterhallutvalget i r revisorer, i år 2 varamcw, i ar m.. 2 medlemmer i valgkomitj 1O$O, 1 sir. 12.!cstcme kretsens konngent for it)o. 13. bestemme sted for neste års kretsng. 14. Ordet fritt for saker som kan ho interesse for kretss videre arleid. xxxxx. 4ux x I llegg l medlemmer i kretsatyret og kinbber/lngs representanter som har alminnelig tale og stewmerett,vil styrets varanenn og medlemmer i utvalg og komiter overvære nget med. talerett. De siste har talerett i de saker som sorterer under det utvalg 1e er wedlemmcr: Valgkomi: Olav i aret, Karl Hagen, Olav bind toppn. a styret). Skytterhallutvalg: Per M.Vagle, Jarle Dye, ivar Ueland. Trener/instruktur itvulg: Pistol: Egil jerde, Toger Rygh kifie: lvazr LTeland, John Jåtbun. Pevisor: Tor Unuelund, ftolf a1te.

3 RSME LO ING For Rogaland Skytterkrets av NSF For perioden 3. desember desember STYRET Skytterkretsens styre her Formann nest Forrann - kasserer - sekr./pistol - sekr./rifle - varamenn (;ALG i perioden bestått av: StéFFen Larsen Olav Lurid Kåre Berg-Knudsen Jarle ljye Harald Leknes Gunnar Svein Arstad 0 Hjertaas Sola P.K. Stavanger Pistolklubb Time Pistolklubb Sandnes MSL Skudenes Pistolklubb Egersund Pistøli<lubb Trenër-/ instruktørutva ig: - pistol - varamenn - rifie varamann SKYTTERHALLUTVALG: Formann Revisor - varamann.valgkomite Egil Gjerde Tøger Rygh Gunnar Hjerteas Svein Arstad Iver Ueland John Jåthun I-talvord Amdal Per M. Jarle 0ya Vagle Iver lieland Tor Houe land Ro1F Selte Viotor Anderson Kurt Eika Olav Feret Karl Hagen Olav Lund [oppnevnt av kretsstyret) Stavanger Pistclklubb Pistolkiubben Gaupe Skudenes Pistolklubb Egersund Pistolklubb Time MSL Stavanger MSL Sandnes MSL Sola Pistolklubb Time Pistolklubb Time MSL Stavanger Pistc,lklubb Nærbø MSL Stavanger Pistolklubb Stavanger MSL NOP Vatne Sandnes MSL Sola Pistolklijbb I perioden er det avholdt 13 styremøter.

4 Kretsen har ca enkeitmedlemmar. 6 rene rifieskytterlag og 2 kombinerte lag r ifle/pistol. Skytter kretsen orgoniserer 19 klubber/lag, 11 rene pistolklubber, - JOI-iANNES THU - ASBJØRN SLETTEN - HARALO LEKNES - JARLE DYE - OLAV LUND - STEFFEN LARSEN rsng 1979 ved: Skytterkretsen var representert p Norges Skytterforbunds RE PRESENTASJON Skytterkretsen er medlem i Norges idrettsforbund/rogaland idrettskr ets og Norges SkytterForbund, Rif le og Pistolseksjorien. MEDLEMSKAP I FORBUND/KRETSER MEDLEMSTALL 0

5 i) tok standpunkt l pistolbariens Framdige statss, men et der var enighet om ta opp reguleringsarbeidet. vært p befaring i ornrdet. Konklusjonen i brevet er at de jkkc I brev l Sola Pistolklubb datert skriver E3yplansjefens kontor at byplansjefen sammen med parksjefen har G ANE AN LE G G FO AUS E dommere/skyteleder e i løpet av skyteledere p pistolsiden i ledere. Videre vil riflesiden F nok 8 autonjeerte krets F4 rifiesicien er det uteksaminert 3 nye kretsdornrnere/skyte_ Kretsen har Fått ytterligere 10 nyutdannede kretsdommere/ SKYTE LE DE RE/DOMMERE og S. Abel er FraFlyttet kretsen. O - status. Dette antall er n redusert l 2 da A. Sletten Kretsen hadde ved årets begynnelse 4 instruktører med i Det er ikke utdannet noen nye instruktører innen kretsen INSTRUKTØRER Forusbanens framd. Det har ennå ikke lykkes F noen endelig avklaring om

6 PISTOL: KRET SME STERSKAPENE ( Alle tall i refererer l sesongen 1978.) Totalt har det vært 2563 deltakere (1572) på disse 81 stevnene (60). Fri 9 ( 6), 7 ( 7) Fe i t Silhuett Standard 9 ( 8), 17 (15), 64 (55) 6 ( s), fl 13 ( 9) 21 (i i) VM grov/f in 22 stevner ( 9), gj.snit.t ant.deltakere 2i (20) 18 (17), is (19) Luft 3, Per Varwik Ilinna Stavanger pk 550 B 2. Kjell A. Hagen 552 I S junior: 1. Kjel Hagen 558 G 2. Emilie Hagen damer: li 552 S 1. Sonja Lund 565 G Std. VM progr. 3. Gunnar Ujertaas Skudenes pk 548 B i 2. Tøger Rygh Gaupe pk 550 S Standard: 1. Harald Ni]sen Stavanger pk 550 G 3. Richard Knudsen 2. Åsbjcrn Idland N0P/ Vatne S 578 Stavanger pk li 581 Grov: 1. Tøger Hygh Gaupe pk G Audun Hagen 2. Harald Nilsen 3. Asbjorn Idland NOP/Vatne 577 fl Fin: 579 G Stavanger pk 578 S 3. Kåre Berg Knudsen fl 501 B 2. Tor Iloueland fl 504 S Fri: 1. Richard Knudsen Stavanger pk 526 G 3. Kåre lierg Knudsen 553 I i, 2. harald Nilsen 577 S Silhuett: 1. Alf Erlandse:i Stavanger pk 578p. G junior: damer: Stavanger pk 3. Audun Hagen 2. Sven 0. Rrvig 2. Sola plc II Lag, senior: 1. Åsbjern Idland 1. NOP/Vatne 163 tr gylt gylt bronse sølv gylt pi. 55 B 55 i S Felt: NOF/V atn e GOtr G 3. Kjel Hagen 1. Emilie Uagen 3. Olav Faret 2. Kåre Berg Knudsen 2. Liv Gjerde 340 G 338 S li 2. Tor M. DrottningsvikStavanger pk 1. Richard Knudsen 373 p. 345 i 5 jun jo r: 1. Kjell A. Hagen G damer: NOP/V atne Luft, senior: Stavanger pk Stavanger pk II S G STFVNLR / KONKURRANSER 11STOL i I 4

7 () herav 4 kretsrnesterskap. 15 meter senior 1. Junior 1. Ingen Eivind Hagen match std. 2. Halvard Austvoll 300 meter senior 1. Torgeir Edland junibr 1. Sverre Idland junior 1. Ingen match meter senior meter senior liggende 2. junior Ivar Ueland Halvard Austvoll Arnfinn Todnem Jens S. Knutsen Jens S. Knutsen Ivar Ueland Ivar Ueland Jarle Idland Kjell G-aute Risa Tor Einar Risa RIFLE: Kretsmesterskapene 1979 RIFLE. Sandnes MSI 1 Sandnes MSIJ Sandnes MSIJ Sandnes MSIJ m 1 trr T ime Sandnes MSIJ Sandnes MSIJ Sandnes MSL Time MSIJ Sandnes MSIj Sandnes MSIJ Nærbø MSI Nærbø MSL Time M3L Stevner Det er avholdt 20 stevner med i. alt 385 deltakere, Kretsrekorder I år er det satt 4 stk kretsrekorder. I, 3 II pg G 3 I! 3 pg 3 II 3 G I, 3 S p G.

8 3. Alf Erlandsen Stavanger pk Tor Iloueland Il 3. Kåre Berg Knudsen sølv 2. Audun Uagen 575 S 3. Sven F.Narvestad Kvinesdal pk Grov: l. Tøger ftygh Gaupe pk 575 G 504 S Fri: 1. Richard Knudsen Stavanger pk 526 G lag: 1. Stavanger pk 1690 p. gylt p1. lag: 1. Stavanger pk lag I 1527 p. gylt p1. 2. Sveinar Anes S 3. Stavanger pic 163 bronse 2. NOP/Vatne 166 sølv lag: I. Kr.S. pk 166 tr. gylt p1. 3. Trond Jian Greipst.ad pk Audun Loftesnes Kr.S. pk 57 S 1. John Llebnes 59 tr. G lag: 1. Stavanger pk 1711 p. gylt p1. 3. Kåre Berg Knudsen 569 B 2. Richard Knudsen 570 S Fin: 1. Alf Erlandsen Stavanger pk 572 G junior: 1. Tor M.Drottningsvik Stvgr. pk 344 G damer: i. Helga Narvestad Kvinesdal pk 355 G 1ag 1. Kr.S. pk 1072 p. gylt p1. 3. Bjarne Liland 2. Riehard Knudsen Stavanger pk 368 S Luft: senior: 1. Audnn Loftesnes Kr.S. pk 368 G lag: 1. Stavanger pk 1620 p. gylt pl. 2. Kåre Berg Knudsen 3. Harald Nilsen Standard: 1.. liichard Knudsen Stavanger pk 541 G 2. Per Vanvik Hinna fl fl 544 S junior: 1. Arild Stokka Stavanger pk 547 G Standard VM lag: p. gylt p1. damer: 1. Emilie Hagen 549 G Standard VM 2. Liv Gjerde Stavanger pk 547 S 3. Bergijot F. Homse 543 li 2. Kr.S. pk 1683 sølv lag: 1. Stavanger pk 1688 p. gylt p1. SIIILLANDSMESTEIISICAI LNE Fl STOL 541 S Silhuett: 1. Audun Loftesues Kr. S. pk 584 p. G

9 () VM progr. i, li i, i, pres. Finn Lavaas duell. Asbjørn idland Åsbjorn ldlartd 1 i STOL Grov i, i, il Standard Standard VM Damer li i, duell Cato Olsen duell Grete Sletten pres. Åsbjørn idland pres. Emilie Hagen Fin Åsbjarn Idland Etnilie hagen Åshjørn Idland NOP/V a tne NOP/Vatne NOP/V atne N 6/v at n e NOF/Vatne Stvgr. pk t junior Eivind Hagen junior Eivind Hagen junior Roy Oftedal senior Halvar Austvoll junior Eivind Hagen junior Kjel]. Årsvoli junior Tor I. Bråtveit senior Sven Erga KIILTSItLK(J R bf.il II il il li il li li KRETS REK0RDiR R IEL 30 sk 15 m senior G-u.nnar Årsvoll junior Eivind Hagen 45 ek senior Ivar Ueland 50 m senior Ivar Ueland senior, Jens S. -Knutsen et i,,i i, i, I, Il li senior Halvar Austvoll senior Ådne Hognestad junior Eivind Hagen Sandnes MSL Sandnes Sandnes Time Fri Harald Nilsen Etnilie Hagen Luft Audun Hagen Silhuett Alf Erlandsen duell KjeLl A. hagen pres. Kjell Å. Hagen Junior Kjell Å. Hagen Kjell Å. Hagen d ain e r herrer junior Stvgr. pk Stvgr. pk sk Englandsmatch 300 in Time match 1/]. i Ligg Knest Stående C1 st I, Il II I, li li i, 559 li I, Stående Luft 4Osk stå- 10 in senior Ivar Ueland Time * i, Ligg Knest match 295c * vo 1975* Sandnes Time, r 7r,L ( C* Sola 13k

10 8 STYRETS BERETNING Styret har i året 1979 hatt et gjevnt, godt arbeidsr. Av de saker som er behandlet, kan nevnes at Skytterkr etsens lov n endelig foreligger Ferdig trykket. Som kjent har denne lov hatt en noe trang Fødsel og krets styret er glad For at dette arbeid n er avsluttet. Styret har også hatt møte med sør landskr etsene for sam ordne stevner og forsøke bedre samarbeidet generelit. Dette samarbeid synes posivt og bør kunne utvikles videre. Stavanger PK søkte og Fikk ldelt NM - Feitpistol For SPK har nedlagt et meget stort arbeid med dette mesterskap og har også fatt mange lovord etter et godt gjennomført arrangement. I innsllet styret Arne Lithaug l Forbundets heders tegn for hans innsats For Sandnes MSL og skytterkretsen gjennom 30 r. P siste skytterrig ble det opplyst at A. Uthaug var ldelt NSFs plakett, men da mottageren p.g.a. en rnisforstelse ikke var lstede p nget, vil plaketten n bli overlevert p kretsnget i r. Rogaland Idrettskrets har 60 rs jubileum i r. I den anledning ble kretsen ldelt en pokal samt kr 1.000,- Pokalen disponeres Fritt etter kretsens bestemmelse, mens pengene skal brukes l barne/ungdoms-arbeid. Styret har vurdert dette og bestemt legge saken Frem For kretsnget l diskusjon. Også i inneværende år har våre kyttere oppnådd topp plasseringer i NM. Det gjelder Åsbjorn Idland som tok gull i grovpistol med 585 poeng. Videre sølv i Fripistol med 539 poeng. Audun Hagen tok sølv i Feitpistol (etter omskyng), og Sonja Lund tok sølv i Luftpistol med 351 poeng. Av juniorskytterne tok Arild!Jjertaas bronse i. Standard jr. ned 565 poeng. Fra lagresultater har vi følgende: Feltpistol gull m/audun Iiagen,Kjell A. hagen, John hlebnes. Luft daruer gull m/sonja Lund, Emilie Hagen, Bergljot liomse. Std. damer gull m/fmilie Hagen, Senja Lund, Bergijot Ilomse. St.d. junior gull m/kjell A. liagen,i-er Rune Magnussen,Stein O.Lund. Iripistol bronse Stvgr. pk m/r. Knudsen,K.B. hnudsen, II.Nilsen Vi gratulerer Sandnes, 16. november 1979

11 KASSE - BANK - POSTGIRO: KO?TO GR. 1 KLEBEMER.KER: 864. JAKKEMERKER: DIVERSE KONTI Bidrag - Gaver - Renter KONTO GR. 4 KONTO GR. 3 KONTO GR. 2 O\TO GR. 0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Vedlegg i 26, kasserer K.Berg Knudsen Stavanger OVERSKUDD 1978: BEHOLDNING K.M.MEDALJBR: LÅN I BØNDERNES BANK A/S: AKK.OVERSX.1979: Avgifter Kongenter Repr. NSF s Ting Reiser Instruksj. Trening ÅrsmØte Telefon Pjrto - INNTEKT UTGIFT INNTEKT UTGIFT INNTEKT UTGIFT BUDSJETT 1979 REGNSKAP 1979 BUDSJETT 1980

12 Vedlegg 2 Forslag fra styret Til pkt. 9 på sakslisten. Skytterkretsens styre utvides fra 5 l 7 medlemmer. Begrunnelse: a. Sikre en bredere overlapping valg valg. fra l i styresammensetningen b. Gi mulighet for å avlaste de mest belastede i styret. c. Akvisere flere llitsmenn i llitsverv skytterkretsens arbeid. ad..a ad..b ad..c Det er av avgjørende betydning for og arbeid at on enhvær har en overlapping i sammensetning. Dette kan en bedre oppnå med å utvide med 2, hver valgt for 2 største l styrets styret d repr. styrets effekvitet lfredssllende Den arbeidsbelastningen i på sekretærene. Hvis 2 styremedlemmer en del av sekr.arbeidet kunne overføres Gjøremål som være å avlaste sekretærene med er arbeid med kretsmestersk.premieringen, klassekort og liknende styret får feitkarusellen, disse. runearbeid. f.eks. styret faller vil vil naturlig resultatlister, Ved å en oppnå en bredere kontakt mellom krets og lag, oppnå en bedre for det arbeid som på kretsen og gi erfaring akvisere flere llitsmenn i kretsatyret vil forståelse flere llitsmenn kviler fra kretsarbeid. år.

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa Årsmøte 2011 Sandnes Idrettslag Alpingruppa Saksliste 1. Åpning av møtet ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

lnnkalling til Generalforsamling I 993 Arsberetning, Regnskap 1992. Budsiett 1993. Forslag.

lnnkalling til Generalforsamling I 993 Arsberetning, Regnskap 1992. Budsiett 1993. Forslag. lnnkalling til Generalforsamling I 993 0 Arsberetning, Regnskap 1992. Budsiett 1993. Forslag. Innkalling til Generalforcamling 1993 Generalforsamlingen avholdes på HERADSTUN på Heradsbygd, like ved Elverum.

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Beretning Dokumenter Side nr. 1 av 17 Oslo Ishockeykrets 67. ordinære ting onsdag 30. mai 2007, kl. 18.00 på Ekeberg,

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting

Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting Rica Hotel Hamar 27. januar 2007 Teknisk arrangør: JIL Hamar Besøk våre hjemmesider på: www.jbf.no Felles telefonnummer for JBF: 815 59 115 Her kommer

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2007 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2008 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...12 IV Komité

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETT FORBUND Er dette sommerens liggestilling? Slik Fri I eksperten Kjell Hvamb demonstrerte på Meheia for lenge, lenge siden. SILHUETTEN NR. 1 2004 NR. 1 - APRIL

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer