ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET!"

Transkript

1 ÅRSMELDING. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! LØRDAG 6. MARS 1993 KRETSTING 1992 ROGALAND SKYTTERKI 1

2 2. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER a ) Godkjennlnq ny I nnknl I Ing 1. ÅPNING ROGALAND SKYTTERKRETS VED KRETSTINGET Å ÅLGÅRD, LØRDAG 6. MARS 1993 KL v KRETSSTYRET utvalg. representanter i utvalg og komiteer overvære tinget med taleog forslagsrett i de saker som sorterer under de respektive klubber /lag som har alminnelig tale og stemmerett, vil I tillegg til medlemmer av kretsstyret og representanter fra 13. AVSLUTNING 12. STED OG TID FOR NESTE KRETSTING NB! Alternativt i.h.t. evnt. vedtak i ny lov. d) Varamedlem 2 år g) Utdanningskontakt 2 år h) 2 revisorer 1 år n) 2 repr. + i vararepr. til RIK ting m) 2 medl.til hederstegnkom. 3 år 1) Medlem til dommeraut.utv. 2 år G k) Varamedi. til valgkomite i år j) 3 medi. til valgkomite i år i) 2 vararepr. til revisorer i år f) Sekretær viltmål 2 år c) Kasserer i år e) Sekretær pistol 2 år b) Nestleder 2 år a) Kretsieder i år 11. VALG 10. BUDSJETTFORSLAG FOR FASTSETTE NESTE ÅRS KONTINGENT 8. FORSLAG 7. REVIDERT REGNSKAP 6. ÅRSMELDING UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 5. VALG AV REFERENT OG TO REPRESENTANTER TIL Å 4. VALG AV DIRIGENT 3. GODK3ENNING AV DAGSORDEN SAKLISTE

3 I - Kåre - Roar - Audun - Egil - Sonja - Olav - Nestleder Olav Karisen ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRsMELDiNG ț fl -i c Waagbø Stavanger P.K. Hafrsfjord P.K. Sola P.K. sammensetning: - Styremedlem I Olav Lund - Sekr. Viltmål Per Vagle Årsmelding i perioden ARBEIDSUTVALG ORGANISASJON: UTVALG Kretsstyret har i perioden hatt følgende - Styremedlem II Trond Inge Rødland - Kretsieder - Nestleder - Kasserer - Kretsieder Asbj Ørn Sletten - Utdanningskontakt - Kasserer Ann Kristin Larsen - Materialforvalter - Sekr. Pistol Morten Rygh - Sekr. Rif le Einar Tunheim VALGKOMITE REVISORER - Idr. konsulent - Revisor 2 Revisor i - Vararepresentant - Vararepresentant HEDERSTEGNSKOMITE - Medlem - Varamedlem - Leder - Medlem DOMMERAUTORISASJONSUTVALG Ivar Ueland Vararepresentant vararepr. Martin Thu vararepr. Tøger Rygh Gjerde Hagen Lund Lund - Skeisvoll Herikstad varamedlem Andras Bjørnøy Grete Nilsen Asbjørn Sletten Sola P.K. Haldor Hinna Ann Kristin Larsen Waagbø Stavanger P.K. Olav Karlsen Hafrsfjord P.K. Wenche Thorsen Ansatt Thor Houeland BjØrn Kvæstad Hans 0. Hobberstad 3. Gjerme Olsen Martin Thu Hans Kjetil Aas Steffen Larsen Haldor Hinna Stavanger P.K. Stavanger P.K. NærbØ M.S.L. Stavanger P.K. Sola Viltmålkl. Sandnes M.S.L. Sola P.K. Time P.K. JØrpeland P.K. Stavanger P.K. Stavanger P.K. Sola P.K. Sola P.K. Hå P.K. Stavanger P.K. Stavanger MSL Time P.K. Sola P.K. Hå P.K. Sandnes M.S.L. Sola P.K. Kopervik P.K. Sola P.K. Stavanger P.K. Sola P.K.

4 110 protokollførte saker er behandlet av styret i perioden. SAKER og Aust-Agder Skytterkretser i terrninhistemøte i samordningsmøte med Vest-Agder 6 arbeidsutvaigsmøter 2 klubb/laglederkonferanser I perioden er det avholdt 7 styremøter anledning NSF s organisasjonskonflikter Asbj ørn Sletten - Ekstraordinært kretslederrnøte i Grete Nilsen Asbjørn Sletten - Konf. for kretsiedere og utd.kontakter Harald Nilsen Martin Thu 3ohannes Thu Tøger Rygh Steffen Larsen - Norges Skytterforbunds ting FØlgende har representert Rogaland Skytterkrets: ( REPRESENTASJON Rogaland Skytterkrets er medlem av Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND OG ORGANISASJONER tingperioden. Hjelmeland Pistolklubb og Kvitsøy I.L./skyttergruppe er nye Pr. 31. desember 1992 er det registrert enkeltmedlemmer All honnør til klubber/lag som har rekruttert nye medlemmer i Dette er en Økning med 474 medlemmer fra 1735 i klubber opptatt i Disse har vi forøvrig ikke mottatt rapportskjema fra. i helsesportlag med skyttergruppe i sportsskytterlag 6 miniatyrskytterlag 2 idrettsiag m/skyttergrupper 1 viltmålklubb 17 pistolkiubber perioden: Skytterkretsen organiserer 28 klubber/lag, en Økning på 2 i ( MEDLEMSTALLET perioden. 23 protokollførte saker er behandlet av arbeidsutvalget i MØTER OG TILSTELNINGER: 3

5 lengde skal være på 12 måneder. avsluttet. Det er senere bekreftet fra NIF at denne Som følge av dette vil kretsstyret på foreliggende ting november mnd. Vi har lagt bak oss en periode på 15 måneder siden siste STYRETS KOMMENTARER pistolklubb er stiftet, og Kvitsøy Idrettsiag har dannet egen foreslå å gå tilbake til den gamle ordning med kretsting i årsting som ble holdt i november Vi har med andre ord økning med 474 enkeitmedlemmer. vi måtte flytte årsmøtet til etter at regnskapsåret var regnskapsåret, som følger kalenderåret fra 1.januar til Dette skyldes tolkning av NIFs reviderte lovnorm vedrørende Antallet enkeltmedlemmer viser også en gledelig og betydelig skyttergruppe. ikke hatt noe kretsting i I perioden har kretsen vokst med 2 nye lag, idet Hjelmeland ledd skulle følge denne bestemmelse.det var dermed logisk at 31.desember. Dette ble tolket derhen at alle organisasjons den ansatte Idrettskonsulent (tidligere benevnt kretssekretær) arbeidsutvalg som består av kretsleder, nestleder, kasserer og reorganisert arbeidet i kretsstyret med at vi har dannet et Av de valgte sekretærer for pistol, rif le og viltmål og tilsluttecle ledd gjelder kun bestemmelsen om at regnskapsårets bestemmelse kun gjelder NIF som sentral organisasjon. For I perioden har skytterkretsen som en forsøksordning Utdanningskontakten med varamedlern danner fagutvalg utdanning. som tar seg av den alminnelige daglige drift. Disse skal primært arbeide med saker innenfor de respektive styremedlemmer har vi dannet fagutvalg for disse disipliner. disipliner. Dette ser vi på som en viktig utvikling, tanken er at disse skyttersporten, samtidig som ordningen vil avlaste som spesialister innen sine felt bedre kan virke til beste for styret, men vil i lovforslaget foreslått tatt inn i dette. Ordningen reduserer også behovet for store styremøter til 4 i idrettskonsulenten innen disse områder. Dette mener vi også kj reutgi fter for styremedlemmene. året, noe som vil lette belastningen på de enkelte tillitsvalgte, medføre reduserte utgifter, bl.a. til fra 1/4 til 1/2 stilling. foreløpig vil redusere behovet for en utvidelse av stillingen Utdanningskontakten med varamedlem er i dag ikke medlemmer av lovforslag som framlegges på dette ting. styret foreslår denne organisering tatt inn i det reviderte Erfaringene fra denne ordning er overveiende positive og

6 Rogaland Idrettskrets har etablert et Idrettens Utdanningssenter (IUS) som skytterkretsen har tegnet medlemskap i. IUS har som formål å lette tilretteleggingen og det administrative arbeidet med gjennomføringen av kursvirksomheten, samt forstå det Økonomiske oppgjør for kursene. Dette skulle lette arbeidet for utdanningsutvalget. IUS er i stadig utvikling etter hvert som det vinnes erfaring. Skytterkretsens utdanningskontakt er medlem av referanse- og ressursgruppen som skal analysere behovet for utviklingen. Skytterkretsen er også representert med Per Vagle i Rogaland Idrettskrets anleggsutvalg. Selv om kretsen er av de mindre kan vi vel slå fast at vi er blant de aktive på mange områder. Vi skal heller ikke unnlate å nevne at Rogaland er representert i Norges Skytterforbund med Olav Lund som president, og Steffen Larsen som medlem av skytterforbundets styre og arbeidsutvalg. Norges Idrettsforbunds nye lovnorm gjør det nødvendig å justere skytterkretsens lov, det legges derfor fram forslag til revidert lov. Denne er på forhånd forelagt Idrettstyret til uttalelse, slik at evt. formuleringer som måtte være i strid med normen og lovens intensjoner kan rettes på før forslaget framlegges for tinget. Etter behandlingen på kretstinget vil loven framsendes via ldrettskretsen til Idrettstyret for godkjenning. For om mulig å få bedre kontakt med medlemsiagene har vi i perioden avviklet 2 klubb/laglederkonferanser. Oppsiutningen kunne vært større. Vi har også tatt telefonisk og skriftlig kontakt med de klubber og lag som vi har liten eller ingen kontakt med og antydet vår støtte til å få i gang felles aktiviteter. Responsen har vært liten (ingen). ( Kretsstyret har også registrert kompetanseområdene som finnes innen Rogaland Skytterkrets, vi dekker praktisk talt alle områder. Vi har registrert det utstyr som finnes og tilbudt dette til utlån. Responsen på dette har også vært minimal (ingen). På det sportslige plan har kretsen ved hjelp av klubber og lag avviklet det 11. Rogaland Open, i år med noen færre deltakere på rifle og pistol, mens det i likhet med de seneste år er en gledelig økning på viltmål. Skytterkretsen har i dag 5 topp moderne viltmålbaner, takket være Per Vagles iherdige innsats med å skaffe sponsormidler for anskaffelse. Antallet deltakende nasjoner i Rogaland Open utvides stadig, i år var det for første gang deltakere fra Italia, men til gjengjeld uteble de årvisse deltakere fra Tyskland. r

7 5 3 luftvåpenskyting i 1988 og bistand fra de Øvrige klubber i kretsen. Sirevaags 3. plass som den beste. Vi har få, svært få skyttere på topp nasjonalt nivå. Stavanger Pistolklubb sto som en utmerket arrangør av Det er allikevel kompetansen på arrangement Rogaland er best. Nordvik i finaleskytingene. Disse fikk gode plasseringer, med noensinne, med øivind Sirevaag, Trond Inge Rødland og Birgitte Det er ett av målene i langtidspianen vi har lagt å få Norgesmesterskapene i feltskyting som ble gjennomført med Dette har vi ikke lykkes på noen måte å komme i gang med. Kretsens rifieskyttere hadde i år sine beste plasseringer Til dette trengs det trenere, og kursing på forskjellige nivå. skyttere på toppnivå i løpet av de nærmeste 2 - Vår kursvirksomhet har derfor blitt gjennomført etter det Opplæringssiden i Skytterforbundet har de siste 4 - gjennomføre utmerkede arrangement, noe som bekrefter kursene er av forskjellige årsaker ikke kommet i gang. Rogaland Open og NM arrangementet viser at vi i samarbeide kan medlemmer i Norges Skytterforbund. inntrykket fra Europa- og Verdensmesterskapene i stått i stampe. Ny struktur er laget, men utarbeidelsen av De planlagte kurser for rifie i vinter og i vår er blitt De lokale skyttere gjorde sin saker godt, honnør til Harald tidligere kursmateriell og struktur. Nilsens mesterskap for veteraner, ellers var det gode utsatt på grunn av omfattende revisjoner av de internasjonale individuelle prestasjoner og lagmessig utmerkede plasseringer. reglement som ennå ikke er oversatt. Kursene må derfor baneanlegg. Det finnes i dag stort sett ett tidsmessig utsettes til de reviderte reglement foreligger. Vi håper på en utvidelse i bruken av dette anlegget. baneanlegg innen kretsen, dette ligger på Blikshavn på Karmøy. Et annet av langtidspianens mål er å få tilfredsstillende Behovet for utendørsbaner er stort, etter at Forusbanen Norges Skytterforbund for å forsøke å få i gang virksomhet Kretsstyret har henvendt seg til fagkomite Viltmål og Lerdue i med disse, og flere grupper og lag er dannet som nu er potensial for dette blant Jeger og Fiskeforeninger i Rogaland, Spesielt på Østlandet er det kommet i gang et godt samarbeide forsvant har nivået dabbet av på pistollsiden. som teller 14 lag registret i Norges Jeger og Fiskeforbund. innen disse disipliner i Rogaland. Vi mener det ligger stort årene. årene

8 Responsen på de administrative kurser er dårlig. Det er ingen gjennomføringen av planen. fra klubber og lag og den enkeltes villighet i å delta i Sist, men ikke minst, vi er avhengig også av aktiv deltakelse sentralt fra Norges Skytterforbund. av utdanningsstrukturen og utarbeidelse av kursmateriellet nok til å justere. Dette henger nøye sammen med framføringen ( medlemsklubber- og lag lykke til med framtiden. Styret ser imidlertid fram til et virksomt år og ønsker om tillitsmenn og ledere. Det sies at vi får de politikere vi vil ha, det samme kan sies Dette er nødvendig for et godt lags- og kretsarbeide. organisasjonsarbeide, leder- og Økonomi. tvil om at det på klubb og lagsnivå er behov for opplæring i bør være den samme, men tidsperspektivet må vi være realistisk kxetsstyrets arbeide også i kommende periode. Målsettingen Den vedtatte langtidspian vil danne grunnlaget for 7

9 KURSVIRKSOMHET På grunn av at navnene på de som har gått kurs i 1991 (Oppdateringskurs-pistol) ikke ble tatt med i siste årsmelding, gengir vi deltakerne her: Boganes PK: Liv Bratsberg. Hafrsfjord PK: Kåre Olsen, Victor Andersson, Olav Karlsen. Hå PK: Kristian Fuglestad, Hans 0. Hobberstad, Kåre 1-lerikstad, Einar Tunheim. Kopervik PK: Finn Gunnar Brekke, Reidar Owe, John Karsten Sagstad, Odd Johan Bjørstad. Sola PK: Sonja Lund, Andreas BjørnØy, John Hebnes, AsbjØrn Sletten, Tore Strøm, BjØrn Kvæstad, Steffen Larsen, Christine Valvatne, Per Rune Magnussen, Arnijot Eriksen, Halvor Halvorsen,Olav Lund, Ove Wangsholm. Stavanger FK: Haldor Hinna, Arild Stokka, Harald Nilsen, Grete Nilsen. Time PK: Olav Skår, Johannes Thu. KURS DES OG HELE 1992 Rogaland Skytterkrets har i tiden november 1991 til desember 1992 hatt denne aktiviteten på opplæringssiden: ( 25/ Dommerkurs viltmål. InstruktØr var ArildDanielsen. Kretsen har følgende dommere: Sola PK: Arve Frafjoni, Steffen Larsen, Olav Lund, Jan Terje Sletten, Per Magnus Vagle. Hafrsfjord PK: Egil Tveit. Kretsen har følgende nye dommere pistol 11992: Kurs 25/2-1/3-92 InstruktØrer: Audun Hagen og Olav Lund Hafrsfjord PK: Egil Tveit, Elisabeth Løvåsvåg, Bjørg Vilholm. Hå PK: Odd Bjorheim. NOP Vatne: BjØm Birkeland, Svein Olav Hagbø. Sandnes PK: Salve Frank Gjersdal, Otto Solheim, Jan Egil Søderlund. Sola Pk: Thomas Strøm, Lalla Irene Vikre, Jan Terje Sletten, Anders Frafjord, Gustav A. Skagen, Arve Frafjord, Bjarte Heltielid, Geir Ove Skaarstad, Gunnar Skaarstad. Stavanger PK: Thomas Lunde, Ann Kristin Larsen, Finn Christenssen, Leif Øverland, Harry Nilsen jr., Gunnar Halvorsen, Kåre Krumsvik. Time PK: Oddbjørn M. Lomeland. Kurs 13/3-15/3 InstruktØrer: Audun Hagen og Olav Lund Kopervik PK: Malvin Skeisvoll, Roar Skeisvoll, Onar Torbjømsen. Skudenes PK: Kjetil Jøssang, Einar Jøssang. Suldal PK: Ame Underbakke. Vindafjord PK: Egil Birkeland, Olav R. Fenne Kurs 2/10-4/10!nstruktØr. Haldor Hinna Hå PK: Arild Åsmund Ånestad, Odd-Jan Håland, Steinar Håland. NOP Vatne: Dag Einar Mjøs, Harald Ræge. Stavanger PK: Anders Inge Sæbø. Kurs 27/11-29/11-92 InstruktØr: Haldor Hinnu Haugesund PK: RoIf Magne Meland, Arne Stokland, Morten Bjerregaard Jepsen, Arne Mæland, Asbjørn Aasland, Odd Sigurd Korsnes, Åge L. Noss. Kopervik PK: Andor Helge Sagstad. Kårstø PK: Odd Inge Austrheim, Anita Hansen Skogland, Leif H. Hettervik, Tor Henry Johansen, Einar Kirketeig. Oppdateringskurs: Haugesund PK: Sigve Moland, Tore Vaaga. Grete Nilsen Utdanningskontakt 8

10 RESULTATER NM 1992: De 20 beste resultater innen hver gren er tatt med. RIFLE: LUFT 60/40 SKUI2Di Senior Nr. 9 Morten Lunde Sandnes MSL 578 p Nr. 10 Trond Inge Rodland Sandnes MSL 578 p Kvinner Nr. 7 Birgitte Nordvik Stavanger MSL 481,8 p MINIATYR 15 M 45 SKUDD: j Senior Nr. 9 Trond Inge Rødland Sandnes MSL 438 p Kvinner Nr. 9 Birgitte Nordvik Stavanger MSL 427 p M1NlAT_M3x2Qi Kvinner Nr. 5 Brgitte Nordvik Stavanger MSL 553 p Veteraner Nr. 2 Petter Nordvik Kårstø SSL 542 p 30MQSKVLL[Q Senior Nr. 5 Øyvind Sirevaag Stavanger MSL 584 p 3Q0Mi.iGG Lag Nr. i Stavanger MSL 1741 p øyvind Sirevaag 584 p Ivar Kloster 581 p Dag Arne Matre 576 p 300 M 3x40: Senior Nr. 4 øyvind Sirevaag Stavanger MSL 1136 p 30 MZ3x40 Lag Nr. 2 Stavanger MSL 3386 p øyvind Sirevaag 1142 p Ivar Kloster 1124 p Dag Arne Matre 1120 p 3Q0M320i Lag Nr. 3 Stavanger MSL 1663 p Ivar Kloster 557 p øyvind Sirevaag 555 p Dag Arne Matre 551 p g

11 PISTOL FFIT -MP j/frplst(: Åpen Nr. 9 Sigve Moland Haugesund FK 89 p Nr. 12 Tor Jonassen Sandnes PK 88 p Lag/Åpen Nr. 10 Haugesund FK 245 p Rolf Magne Meland Sigve Moland Nr. 17 Asbjørn Aasland Fer R. Magnussen Sola PK 232 p Tor Kjetil Hølland Bjørn Berven Hansen Veteran Nr. i Harald Nilsen Stavanger PK 84 p Nr. 5 Audun Hagen Sola PK 76 p Nr. 9 John Hebnes Sola PK 73 p Nr. 11 Anders I. Sæbø Stavanger PK 71 p Nr. 15 Terje Bjørstad Haugesund FK 69 p I Nr. 16 Åge Bjørstad Kopervik FK 69 p I Nr. 17 Birger M. Strand Sola PK 68 p fl Nr. 18 Olav Lund Sola FK 67 p Sola PK 216 p LagNeteran Nr. i Audun Hagen John Hebnes Nr. 3 Olav Lund Harald Nilsen Stavanger PK 200 p Anders I. Sæbo Egil Gjerde FF1 T -Ji ROVPISTOI.: Lag/Åpen Nr. 13 Sola PK 242 p Per R. Magnussen Bjørn Kvæstad Bjørn Berven Hansen I Nr. 20 Johan Gjemre Olsen Stavanger FK 221 p Kjetil Gudmestad Tor lnge Brokjøb Veteran Nr. 4 John Hebnes Sola FK 83 p Nr. 5 Audun Hagen Sola PK 83 p I Nr. 11 Harald Nilsen Stavanger PK 76 p Nr. 16 Egil Gjerde Stavanger PK 72 p fl Nr. 17 Anders I. Sæbø Stavanger PK 72 p 11 Nr. 20 Steffen Larsen Sola FK 72 p 10

12 Nr. 18 Sonja Lund Sola PK 67 p Damer Nr. 12 Sissel Magnussen Sola PK 74 p EEL1ZEINEiSZEQL Audun Hagen Olav Lund f:. Per R. Magnussen Otto Rasmussen Solheim Tor Jonassen Bjorn Berven Hansen Leif Birger Bo Nr. 18 Tor Jonassen Sandnes PK 88 p Nr. 19 Otto Rasm. Solheim Sandnes FK 88 p Nr. 10 Sola PK 254 p Henning Berge Åpen Nr. 14 Bernhard Kvale Haugesund PK 88 p Lag/Åpen Nr. 7 Sandnes PK 258 p Nr. 20 Per R. Magnussen Sola PK 88 p FELT - REVOLVER: Kåre Simonsen Lag/Junior Nr. i Stavanger PK 209 p Frode Naustvik Liv Gjerde Nr. 4 Stavanger Pk 182 p Nr. 18 Frode Naustvik Stavanger PK 54 p Nr. 19 Jostein Pedersen Kårstø SSL 52 p Sonja Lund Sissel Magnussen Kjellaug Hetland Ann Kristin Larsen Lag/Damer Nr. 2 Sola PK 208 p Grete Nilsen Junior Nr. 1 Glenn Bjorheim Hå PK 89 p Thomas Lunde Nr. 20 Ann Kristin Larsen Stavanger PK 67 p Nr. 6 Henning Berge Sandnes PK 81 p Nr. 7 Thomas Lunde Stavanger PK 81 p Nr. 10 Kåre Sirnonsen Stavanger PK 74 p Nr. 14 Geir Ove Skaarstad Sola PK 69 p Nr. 20 Kjergård Pedersen Stavanger PK 50 p John Hebnes LagNeteran Nr. 2 Sola PK 236 p 11

13 Nr. 11 RoIf Moen Stavanger PK 75 p Nr. 19 Stavanger PK 238 p Nr. 7 John Hebnes Sola PK 78 p Nr. 8 Harald Nilsen Stavanger PK 77 p Veteran Nr. 5 Terje Bjørstad Haugesund PK 80 p Johan Gjemre Olsen Kjetil Gudmestad Rolf Magne Meland Asbjørn Aasland Sigve Moland Lag/Åpen Nr. 15 Haugesund PK 247 p Kåre Krumsvik Åpen Nr. 6 Ståle Waagbø Boganes PK 531 p LagNete ran Nr. 3 Stavanger PK 214 p FIN Fl STO L: FRIPISTOL: STANDARD: Damer Nr. 16 Ann Kristin Larsen Stavanger PK 513 p Åpen Nr. 9 Ståle Waagbo Boganes PK 565 p Damer Nr. 17 Ann Kristin Larsen Stavanger FK 440 p Damer Nr. 9 Ann Kristin Larsen Stavanger FK 356 p Menn Jr. Nr. 3 Glenn Bjorheim Hå PK 552 p LUFTPISTOL: Lag/M.Jr. Nr. i Stavanger PK 1572 p Nr. 19 Kåre Berg Knudsen Jørpeland PK 66 p Nr. 18 Finn Christenssen Stavanger PK 66 p Nr. 13 Egil Gjerde Stavanger PK 73 p Nr. 7 Thomas Lunde Stavanger PK 541 p Nr. 14 Kåre Simonsen Stavanger PK 521 p Nr. 18 Geir Grønnestad Stavanger PK 510 p Nr. 13 Ernst Chr. Tapper Boganes PK 563 p Anders Inge Sæbø Harald Nilsen Rolf Moen Geir Grønnestad Thomas Lunde Kåre Simonsen

14 Bjørn Kvæstad Bjorn Berven Hansen Leif Birger Bo Lag/Åpen Nr. i Sola PK 1683 p Veteran Nr. i Audun Hagen Sola PK 558 p EINFISIQL DISTRIKTMESTRE PISTOL ç tl-. L_i: S- 3;;? JÅ3 :,r (jç 3 v ) UJfTPI SIOLi Ikke mottatt resultatl iste Rotf M. Meland og Asbjørn Aasland Sigve Moland Åpen Nr. 3 Tor Jonassen Sandnes PK 91 p Lag/Åpen Nr. 2 Haugesund PK 250 p Nr. 2 Harald Nilsen Stavanger PK 82 p Veteran Nr. i Anders lnge Sæbø Stavanger PK 82 p BEVOLVERFLR Åpen Nr. 2 Ståle Waagbø Boganes PK 523 p Ernst Chr. Tapper EBIEISIQL Ståle Waagbø Tor lnge Jakobsen Lag/Åpen Nr. i Boganes PK 1499 p Nr. 3 Ernst Chr. Tapper Boganes PK 512 p Leif Birger Bø Bjørn Kvæstad Bjørn Berven Hansen Nr. 3 Bjorn Kvæstad Sola PK 542 p Åpen Nr. 2 Leif Birger Bo Sola PK 543 p Lag/Åpen Nr. i Sola PK 1607 p SILHUETTPISTOL Ernst Chr. Tapper Tor Inge Jakobsen Åpen Nr. 2 Ernst Chr. Tapper Boganes PK 556 p Lag/Åpen Nr. 2 Boganes PK 1593 p SIAN QABDfISZ[QLi Ståle Waagbø Bjørn Kvæstad Leif Birger Bo Lag/Åpen Nr. i Sola PK 1662 p Åpen Nr. 3 Audun Hagen Sola PK 566 p Audun Hagen flqvetsiql LI

15 i. 2. Leif Birger BØ 2. Christine Valvatne Sola PR 2. Geir GrØnnestad Jr.Kv. 1. Laila I. Vikre Jr.M 1. Thomas Lunde Stavanger PR 555 p. Stavanger PR KRETSMESTRE - Ungd. 1. Kurt A. øverland Stavanger PR Sola PK 339 p. 374 p. 358 p. Sola PR Kopervik PR PISTOL 1992 j STANDARD Åpen. 1. Roar Skeisvoll Kopervik PR 545 p. FIN Sen. 1. Malvin Skeisvoll Kopervik PR 569 p. -- Åpen Lag 1. LUFT: Sen. 1. Malvin Skeisvoll Vet. 1. John Bush Kv. Kv. 1. Liv Bratsberg Boganes PR Jr.Kv. 1. Irene Grindhaug Kopervik PR 398 p. Lag. Vet. 1. Audun Hagen Sola PR 552 p. Kv. 1. Ann 1<. Larsen Stavanger PR 503 p. Lag 3r.kv. 1. Irene Grindhaug 3. Ola LØe Vindafjord PR 531 p. 2. Ernst Chr. Tapper Boganes PR 564 p. 3. Tor R. Grindhaug Kopervik PR 560 p. 2. Jan E. Krakevik Skudenes PR 537 p. 1. Ann K. Larsen Stavanger PR 1. Audun Hagen 3. Roar Skeisvoll 2. BjØrn B. Hansen Onar TorbjØrnsen Malvin Skeisvoll Roar Skeisvoll Malvin Skeisvoll Onar Torbjørnsen Roar Skeisvoll Audun Hagen Bjørn B. Hansen Per R. Magnussen Boganes PR 358 p. Kopervik PR Sola PR Sola PR Kopervik PR 498 p. Kopervik PR Kopervik PR 1655 p. $ Sola PR 1592 p p. 558 p. 547 p. 548 p. 448 p. 351 p. 347 p. 552 p. 557 p.

16 GR.l og 8 2. Tor 3onassen Sandnes PK 95 p. FELT Åpen 1. Malvin Skeisvoll Kopervik PK 99 p. FRI Åpen 1. Ståle Waagbø Boganes PK 529 p. 3. BjØrn 8. Hansen Sola PK 539 p. 2. Asbjørn Idland NOP/Vatne 523 p. Anders I. SæbØ Egil Gjerde 0. R. Solheim i Harald Nilsen L Tor ag/vet 1. Stavanger PK 250 p. T. Berge (Lag/sen.1. Sandnes PK 256 p. 2. Egil Gjerde Stavanger PK 84 p. Vet. 1. Harald Nilsen Stavanger PK 85 p. Jr.da. 1. Laila Vikre Sola PK 56 p. 2. Hans K. Birkeland NOP/Vatne 69 p. 3r.M 1. Kåre Simonsen Stavanger PK 86 p. Damer 1. Sissil Magnussen Sola PK 85 p. 3. Bjørn 8. Hansen Sola PK 87 p. GR. III 2. Otto R. Solheim Sandnes PK 88 p. FELT Sen. 1. Tor K. HØiland Sola PK 89 p. Per R. Magnussen Tor K. HØiland Bjørn fl. Hansen Lag/Å 1. Sola PK 235 p. 2. Thor fl. Hansen Sola PK 67 p. Vet. 1. Harald Nilsen Stavanger PK 80 p. 3. Bjørn B. Hansen Sola PK 79 p. GP. II 2. Per R. Magnussen Sola PK 79 p. Åpen 1. Tor 3onassen Sandnes PK 84 p. (Gjerde, Nilsen og Sæbø) Lag/Vet. < 1. Stavanger PK 259 p. 2. Åge Bjørstad Kopervik PK 90 p. Vet. 1. Harald Nilsen Stavanger PK 91 p. «vi, (R.Skeisvoll,M.Skeisvoll,F.G.Brekke) Lag/ÅpenÇl. Kopervik PK 27Op. Grov 3. Roar Skeisvoll Kopervik PK 92 p. 2. BJrn Kvæstad Sola PK 542 p. SILH{JETT Åpen 1. Per Rune Magnussen Sola PK 549 p. 15

17 REVOLVER Åpen 1. Per R. Magnussen Sola PK 95 p. 2. Sigve Moland Haugesund PK 94 p. 3. Morten Johannessen Stavanger PK 91 p. ag 1. Sola PK 263 p. Per.R. Magnussen BjØrn 8. Hansen T. Hiland Vet. 1. Harald Nilsen Stavanger PK 95 p. Lag 1. Stavanger PK 236 p. Harald Nilsen Egil Gjerde Anders I. Sæbø 41 rih W I Vi har som prinsipp i klubben vår at det viktigste ikke er å vinne 16

18 Kv. 1. Camilla Schaanning Stavanger MSL 411 p. 17 Vet. 1. Arnf inn Todnem Sandnes MSL 416 p RIFLE Vet. 1. Åsmund Idland Gjesdal SL 544 p. Kv.2 1. Camilla Schaanning Stavanger MSL 546 p. 60 SKUDD 2. Pål Aslak Idland Gjesdal SL 550 p. LIGG. 50 M. Sen. 1. Sverre Idland Gjesdal SL 552 p. Vet. 1. Åsmund Idland Gjesdal SL 525 p. 50 M. Sen. 1. Trond I. RØdland Sandnes MSL 557 p. Kv. 1. Camilla Schaanning Stavanger MSL 537 p. 1/2 MATCH Vet. 1. Asmund Idland Gjesdal SL 581 p. 60 SKUDD 2. Dag Arne Matre Stavanger MSL 591 p. LI GG 300 M. Sen. 1. Trond Inge RØdland Sandnes MSL 594 p. 300 M. Sen. 1. Trond Inge Rødland Sandnes MSL 1128 p. 1/1 MATCH Vet. 1. Petter Nordvik KårstØ SLL 537 p. 3. Dirgitte Nordvik Stavanger MSL 563 p. 1/2 MATCH 2. Trond Inge RØdland Sandnes MSL 568 p. 300 M. Sen. 1. øyvind Sirevaag Stavanger MSL 571 p. Vet. 1. Arnf inn Todnem Sandnes MSL 537 p. Kv. 1. Birgitte Nordvik Stavanger MSL 388 p. 3. øyvind Sirevaag Stavanger MSL 570 p SKUDD 2. Morten Lunde Sandnes MSL 575 p. LUFT Sen. 1. Trond Inge RØdland Sandnes MSL 577 p. KRETSMESTERE - 45 SK. 2. Ivar Ileland Sandnes MSL 428 p. MINIATYR Sen. 1. Trond Inge Rd1and Sandnes MSL 436 p.

19 i Duell Ricard Knutsen Stavanger P.K. 295 p Duell Ikke registrert Press Asbjorn Idland NOP/Vatne 294 p Press Liv Bratsberg Boganes P.K. 290 p Damer 1/1 VM Ikke registrert Senior 1/1 VM Richard Knutsen Stavanger PK 584 p GROVPISTOL KRETSREKORDER :( ( ) tl k. i ( 1. il * = norske rekorder pr p. 566 p. 381 p. 376 p Jr. K. Jr. M. Stig Jone Larsen Damer * Liv Bratsberg * Ann Chr. Johnsen Skudenes PK Senior Ståle Waagbø Boganes PK Boganes PK LUFTPISTOL Jr. K. Hilde G. Olsen Damer Sola P.K. Sola P.K. Jr. M. Arild Hjertaas Skudenes P.K. 561 p. 551 p. Sonja Lund Senior Åsbj Ørn Idland NOP/Vatne 576 p. 547 p STD Junior Arild Hjertaas Skudenes P.K. 535 p FRIPISTOL Damer Liv Bratsberg Boganes P.K. 539 p Senior Harald Nilsen Stavanger P.K. 547 p Junior Tor R. Grindhaug Damer Senior Per Rune Magnussen Sola PK Kopervik PK 525 p SILH. PISTOL Ikke registrert 559 p press Jr. M. 1/1 VM Jr. K. 1/1 VM Press Press Damer 1/1 VM Duell Duell Duell Duell * Ann Chr. Johnsen Tor R. Grindhaug Arild Hjertaas Irene Grindhaug Irene Grindhaug Skudenes P.K. 292 p. Skudenes P.K. 288 p. Tor R. Grindhaug Kopervik PK 577 p. Kopervik PK 292 p. Kopervik PK-ii.498p. Kopervik PK 252 p. l9921 * Liv Bratsberg 1992 ( Senior 1/1 VM Press ÅsbjØrn Idland Odd Bjorheim Ricard Knutsen Richard Knutsen Hilde G. Olsen Hilde G. Olsen Boganes P.K. 293 p. Sola PK 535 p. Sola PK 276 p. NOP/Vatne -29 p. Hå P.K. 583 p. Stavanger P.K. 583 p. Stavanger PK 298 p c? Il FINPISTOL Duell Ikke registrert Press Arild Hjertaas Skudenes P.K. 292 p Junior 1/1 VM Ikke registrert PISTOL PR I 18 I

20 KRETSREKORDER LAGSKYTING - PISTOL - PR GROVPISTOL - SENIOR SOLA PISTOLKLUBB 1673 p. D.M flj Ørn Kvæstad Audun Hagen Leif Birger BØ GROVPISTOL - DAMER Ikke registrert FINPISTOL - SENIOR SOLA PISTOLKLUBB 1685 p. D.M Bjørn Kvæstad Audun Hagen Leif Birger BØ FINPISTOL - DAMER Ikke registrert FINPISTOL - JR./UNG. STAVANGER PISTOLKL p. N.M Ove Vistvik Morten Johannessen Kåre Simonsen STD. PISTOL SOLA PISTOLKLUBB 1655 p. D.M SENIOR Ingvar Storhaug John Hebnes BjØrn Kvæstad STD. PISTOL SOLA PISTOLKLUBB 1535 p. N.M DAMER Hilde G. Olsen Sonja Lund Sissil Magnussen SILH. PISTOL - SENIOR Ikke registrert FRIPISTOL - SENIOR NOP/VATNE 1574 p. N.M Åsbj Ørn Idland Leif Birger BØe Magnar Hetland LUFTPISTOL - SENIOR BOGANES PISTOLKLIJBB 1663 p. N.M Ernst Chr. Tapper Ståle Waagbø Kåre Gudmundsen LUFTPISTOL-JR./UNGD. STAVANGER P.K p. D.M Kåre Simonsen Ove Vistvik Oddvar Knutsen LUFTPISTOL - DAMER SOLA PISTOLKLUBB 1058 p. D.M Sonja Lund Hilde G. Olsen Bodil Hetland 19

21 KRETSREKORDER RIFLE - PR METER 30 skudd 45 skudd sen. Trond Inge RØdland Sandnes MSL dam. Birgitte Nordvik Stavanger MSL jr.m. Ikke registrert 295 p. 1992v 289 p. 1992w jr.k. Birgitte Nordvik Stavanger MSL 290 p sen. Trond Inge RØdland Sandnes MSL 438 p. i992 darn. Cainilla Schaanning SLavinger MSL 421 p. i)h) jr.m. Ikke registrert jr.k. Sirgitte Nordvik Stavanger MSL 433 p LUFT 10 METER 3qp 40 skudd dam. Birgitte Nordvik Stavanger MSL p jr.k. Birgitte Nordvik Stavanger MSL 386 p skudd sen. Trond Inge RØdland Sandnes MSL-I-58-7 p jr. Ingvar Bjorheim NærbØ MSL 542 p METER 1/2 match sen. Trond Inge RØdland Sandnes MSL 557 p darn. Birgitte Nordvik Stavanger MSL 553 p Y jr.m. Ikke registrert jr.k. Birgitte Nordvik 60 skudd sen. ligg. dam. jr.m. jr.k. 1/1 match sen. jr. 40 sk. ligg. 40 sk. stå 40 sk. kne Bjørn A. 3erstad Camilla Scaanning Ikke registrert Birgitte Nordvik BjØrn A. 3erstad Ikke registrert Bjørn A. Jerstad Bjørn A. Jerstad Bjørn A. Jerstad Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL Stavanger MSL 547 p. 578 p. 549 p. Stavanger MSL 576 p. Stavanger MSL 1089 p. 389 p. 346 p. 365 p METER 1/2 match sen. jr. 20 sk.ligg sen. jr. 20 sk.stå sen. jr. 20 sk. kne sen. 20 sk. jr. øyvind Sirevåg Torgeir P. Iversen Birgitte Nordvik Morten Lunde øyvind Sirevåg Morten Lunde øyvind Sirevåg Eivind Hagen Stavanger MSL KårstØ SSL Stavanger MSL Sandnes MSL Stavanger MSL Sandnes MSL Stavanger MSL Sandnes MSL 574 p. 545 p. 199 p. 196 p. 183 p. 170 p. 195 p. 184 p. 1992V 1992V V V 1977 i i 1/1 match 60 ligg. 40 stå 40 kne sen. sen. sen. sen. øyvind Sirevaag Trond Inge RØdland øyvind Sirevaag Dag Arne Matre Stavanger MSL Sandnes MSL Stavanger MSL Stavanger MSL p. 1992V p. l992 p p. l992v 20

22 Styret legger frem et forslag til reviderte lover. LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS FORSLAG FRA KRETSSTYRET: idrettskretsen. Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges Skytterforbund innen kretsens grenser. Skytterkretsen er den faglige myndighet under Norges skytterforbundets lover og bestemmelser. innen Norges Idrettsforbund, og underlagt NIFs og Gjennom Norges Skytterforbund er kretsen et organisasjonsledd sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. plikter å overholde NIFs og kretsens lover, som er medlem av Norges Skytterforbund. Alle lag i kretsen Rogaland Skytterkrets består av klubber- og lag innen kretsen 2 (Organisasjon) utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet mellom gjelder skyttersporten innen skytterkretsen. Den skal bistå Norges Skytterforbund i alle spørsmål som lagene. Rogaland Skytterkrets formål er å arbeide for skyttersportens 1 (Formål) godkjent av Idrettstyret den Vedtatt på kretstinget den, og Stiftet den 30. november 1946, LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS under forutsetning av godkjenning fra idrettsstyret (NIF). Ny revidert lov forutsettes å gjelde f.o.m. dette kretsting Loven er revidert i.h.t. NIFs normer og særkretslover Skytterkretsting i 1969, endringer vedtatt av kretstinget i Denne utgave av loven erstatter loven vedtatt på Rogaland 1975 og 1985, senere justert i.h.t. NIFs reviderte lovnorm i FORSLAG 21

23 2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige flere idretter. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for Stimulere til samarbeid mellom kretsens tilsiuttede klubber og lag. 1. Representere skytterforbundet og bistå det i saker Skytterkret sen skal: knyttet til skyttersporten og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregl., jfr.nifs lov For skytterkretsens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner 6 (Inhabilitet) skal fremgå av kretsens budsjett og regnskap. Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter gjeldende satser. Kjøregodtgjørelse skal følge skytterforbundets til enhver tid arbeidsfortj eneste. samt refusjon av faktiske utgifter, inkludert tapt Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, 5 (Tillitsvalgtes godtgjørelse) ê Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. medlemskap. anbefale overfor NIF og skytterforbundet at laget mister sitt stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget. Styret kan Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke 31. desember foregående år, og som er rapportert inn til Rogaland Idrettskrets/Norges Idrettsforbund samme år. forskuddsvis, basert på det antall registrerte medlemmer pr Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales 4 (Kontingent) Idrettskrets i samsvar med de til enhver tid opptrukne retningslinjer. Økonomisk støtte fra Norges Skytterforbund og Rogaland 5. Avgi beretning ag regnskap innen fastsatt tid, og søke om 4. Gi faglig bistand ved planlegging av skytebaner/anlegg. innen samme distrikt, arrangere Distriktsmesterskap. kretsmesterskap, og i samarbeide med skytterkretsene 3. SØrge for gjennomføringen av, evt selv arrangere, administrative ledere i samsvar med skytterforbundets planer. dommere, og forestå utdanning av idrettsfaglige og 3 (Arbeidsoppgaver) 22

24 7 (Straffesaker) For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 straffebestemmelser). (NIFs 8 (Kretstinget) Skytterkretsens høyeste myndighet er tinget som holdes hvert år i løpet ne vembr måned. 4 k. Tinget innkalles av styret med minst 1 - en måneds varsel, direkte til lagene. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 - to uker før tinget. Kun klubber og lag kan framme forslag, som må være behandlet av lagets styre og undertegnet av lederen. 4 Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt senest 1 - en uke før tinget. Tinget er vedtaksfør med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn i - en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 9 (Representasjon på kretstinget) På kretstinget møter med stemmerett: a) Kretsstyret b) Representanter fra lagene etter følgende skala: For medlemstall til og med 50 - i representant. For medlemstall fra og med 51 til og med representanter. For medlemstall over representanter, som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksiisten. Kretsen nytter ikke reisefordeling, reise og oppholdsutgifter bæres av representaritenes lag. 10 (Ledelse av tinget) Tinget ledes av valgt dirigent. være valgt representant. Dirigenten behøver ikke å 23

25 11 (Kretstingets oppgaver) Tinget skal: 1. Godkjenne innkallingen. 2. Godkjenne sakslisten. 3. Velge dirigent og sekretær (referent). 4. Velge 2 - to representanter til å undertegne protokollen. 5. Godkjenne frammøtte representanter. 6. Godkjenne forretningsorden. 7. Behandle årsmeldingen. 8. Behandle regnskapet i revidert stand. 9. Behandle innkomne forslag. 10. Fastsette kontingent. 11. Vedta budsjett. 12. Velge: a) Leder b) Nestleder c) Kasserer d) Leder fagutvalg Pistol (styremedlem) e) Medlem fagutvalg Pistol (varamedlem til styret) f) Leder fagutvalg Rif le (styremedlem) g) Medlem fagutvalg Rifle (varamedlem til styret) h) Leder fagutvalg Viltmål (styremedlem) i) Medlem fagutvalg Viltmål (varamedlem til styret) j) Leder fagutvalg Lerdue (styremedlem) k) Medlem fagutvalg Lerdue (varamedlem til styret) 1) Leder fagutvalg utdanning (styremedlem) m) Medlem fagutvalg utdanning (varamedlem til styret) n) Materialforvalter o) 2 revisorer med stedfortredere p) Dommerautorisasjonsutvalg bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer q) Hederstegnkomite bestående v 3 medlemmer, med i varamedlem - --J r) Representanter til NSFs ting med 2 stedfortredere 5) Representanter til Rogaland Idrettskrets ting med i stedfortreder t) Valgkomite, bestående av 3 medlemmer, med 2 stedfortredere Alle tiliitsvalgte, med unntak av valgkomiteen som velges for i - ett år, velges for 2 to år. Valget arrangeres slik at ( leder og nestleder ikke velges samtidig, men slik at disse overlapper hverandre. Leder og medlemmer til fagutvalgene velges kun hvis vedkommende disiplin utøves i skytterkretsen. Representanter til Norges Skytterforbund (NSF) og Rogaland Idrettskrets (RIK) ting velges med det antall som til enhvër tid er fastsatt av NSF og RIK, og når det er aktuelt at disse avholder årsting. Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. Lederne og medlemmene i fagutvalgene velges sammen, for hvert fagutvalg. separat 24

26 stemmene. nestleder i et lag kan være leder i idrettskrets, særforbund, overordnet organisasjonsledd, bortsett fra en leder eller organisasjons- gren, med mindre Idrettstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge Hederstegnkomiteen med varamedlem velges samlet. kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i kretsens lag skal minst 2 representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg m.v. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallingen. kretsens lag sender inn skriftlig krav om det. Ekstraordinært kretsting innkalles med minst 2 ukers varsel. forbundsstyret, Idrettstyret, idrettskretstyret eller 1/4 av Ekstraordinært kretsting holdes når kretsstyret, 13 (Ekstraordinært kretsting) valget ved loddtrekning. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke ved omvalg stenimelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. I 12 (Stemmegivning på kretstinget) særkrets eller kontaktutvalg. bestemmelsene i NIFs lov som består av mer enn 3 medlemmer. Valg skjer etter fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har 25

27 14 (Kretsstyret) Kretsen ledes og forpliktes av styret som kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Styret skal: 1. Iverksette kretstinget og overordnede idretts myndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå kretsens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige myndighet innen kretsens grenser. 3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser inne kretsen. Utarbeide terminliste. 4. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider. i., 5. Nedsette andre enn de i loven fastsatte utvalg når styret finner dette påkrevd. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 15 (Hedersbevisninger) Rogaland Skytterkrets har følgende hedersbevisninger: - Hederstegn med diplom. - Diplom. 16 (Lovendring) Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært kretsting etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret etter at idrettskretsen og særforbundet har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 17 (Oppløsning) Kretsen kan bare oppløses av Norges Skytterforbund. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av kretsen tilfaller kretsens midler NIF eller formål godkjent av Ved oppløsning sendes kretsens arki v ti i I drettskret;nen. 2

28 BUDSJETTFORSLAG 1993 ROGALAND SKYTTERKRETS Inntktri 3012 Kontingent Tilskudd RO-93 NSF Administrasjonstilskudd RIK Medalj eavgift Startkontingent R Kursavgi fter Salg Viltmålbaner Salg, reglementer, håndbker Kapitalrenter Abonnement Skytternytt Diverse inntekter 3950 Sponsorinntekter (Viltmålbaner) Rosettiotteriet Sum inntekter: Ievne _og aktivitetsutgifter; 4140 Diverse arrangementsutgifter Overtid vaktmester (RO 93) Funksjonærer, Jury RO Kursutgifter, instruktører Sum stevne og aktivitetsutgifter: Administrani 5010 LØnn, Idrettskonsulent Forsikring, NSF og utstyr MØteutgifter, kjøregodtgjørelse NSF ting, kretslederkonf Kretsting, klubb/laglederkonf Porto Telefon, Telefax Kopiering Rekvisita Bankgebyr Regnskapsføring RIK Oppmerksomheter Trykkingsutgi f ter (Terminliste,Årsmeld.,Start,res.lister RO-93) 5325 Abonnement Skytternytt Reglementer - håndbøker Sum administrasjon:

29 Utstyr og anleggsutgifter; Viltmålbaner Delinvesteringer, PC kretsktr. Husleie Idrettens Hus Vedlikehold, baneutstyr Skiver, RO Sum utstyr og anleggsutgifter: Tilskudd, ulg. til inntektsbringende tiltak: 7210 Stevneavgift til NSF, RO Plakétter, medaljer (DM,KM,RO) Premier RO Sum tilskudd, utg. til inntektsbringende tiltak : SAMMENDRAG: Inntekter Utgifter Ktoklasse 4 Stevner, arr. utgifter Administrasjon Anlegg, materiell Tilsk.utg.inntektsbringende tiltak Sum utgifter Driftsoverskudd L 28

30 29 i I, II I KR BANKETT 0 SALG, SUVENIRER ETC RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER STARTKONTINGENT INNTEKTER: ROGALAND SKYTTERKRETS STEVNEREGNSKAP FOR VM LUFTVÅPEN RESULTATREGNSKAP PR 27. JUNI APRIL rn AVGIFT TIL UIT Reg kap/økonomi SUM INNTEKT SUM STEVNEK STNADER TILSKUDD FRA IDRETTSORGANISASJONER TILSKUDD FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE TILSKUDD FRA STAVANGER KOMMUNE KJØP AV SALGSARTIKLER STICKERS, ETC SUM UTG. TIL INNTEKTSBR.TILTAK GAVER, OPPMERKSOMHETER ADMINI STRASJONSKOSTNADER: ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER MØTE, KOMITEKOSTNADER UTGIFTER VEDR. INNTEKTSBR.TILTAK: PORTO, TLF, REKVISITA SEKRETÆRHJELP SUM ARRANGEMENTSKOSTNADER MEDALJER, PREMIERING, ETC TRANSPORT AV DELTAKERE REKLAME, SPONSORINNTEKTER ARRANGEMENTSKOSTNADER: DOPI NGKONTROLL REISE,OPPHOLD,ANTERKK, FUNKSJONÆRER ETC SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE LOKALER STEVNEMATERIELL SEKRETÆRHJELP ETC SUM INNTEKTER Overf.til RSK KR KR i KR KR KR KR i I KR KR i fl KR II I

31 Rogaland Skytterkrets Medi. Registrerte Revisorers Forening TELEFON: KONTOR (04) PRIVAT (04) Møllegt. Si Staanger. 30/10-92 et riktig uttrykk for stevneresultatet. $tevneregnskapet som er avsluttet 27/6-92, gir etter min mening Norges ldrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Regnskapet er avgitt i samsvar med gjeldende regler og luftvåpen. Jeg har utf brt r 3visjonen for stevneregnskapet for V i i evis.jonsberetnjng fdr I i Luftvåpen /) -91 Einar Bloch-Johnsen 4008 STAVANGER REGISTRERT REVISOR 30 ()

32 Rekvisita Nøteutgifter Vaktmester Idr. hallen Klebemerker 10 years Div. arrangem. utgifter Annonser Tilskudd fra NSF Porto c 5210 Konto Tekst Inntekter Utgifter REONSKAPSOVERSIKT RO 92 t_. - I., ar,::14. februar 1992 arrangement av Rogaland Open, og vil av den grunn ikke bli Ilalthus A/S Kr Dette er varige verdier som vil bli benyttet ved framtidige Sponsorinntektene kom fra Det ble også anskaffet Luxmeter m.veske (lysmåler) til en pris og ble benyttet for anskaffelse av den 4. viltmålbane Kodak Norge A/S Kr av kr Totalt Kr belasatet regnukapet for RO 92. inkludert kamera og monitor, til en pris av Kr Kramo A/S Kr egs apsferer. Medaljer Premier, selv Sponsorinntekter Startkontingenter Funksjonær og jury Trykkinqsutgifter Oppmerksomhet Div. vedlikeholdsutg. Stevneavgift til NSF Overskudd Sum Annonse Skytternytt Balanse (Bevertning/metelokale)

33 positive - I Tolker, luftpistol Tolker, luftrifle Gt1iier/ Tolkerammer for pistol Tolkerammer for rifie Målekasse, pistol ; - i Måletenger, bekledning, Walter Gehman 2 LUX måler, (S.nr. M ) i Idrettens Hus Tolker for luftvåpen, Materialforvalter Hinna kommunegård -., Pr februar 1993 I. 3. :;(. Nokler til NØKLER: Standplassbord Tidtaker enhët Kabler og plugger Monitorer Styringsenheter for kamera Finaletavle for viltmål Baner for bevegelig mål, luft Videokamera Foldevegger DOMMERUTSTYR: i s. Hafrsfjord PK (SK.hall) i n. Parkvesenet,Stvgr.k. 2 s. R.S.K. for utlån + lagringspiass 1 s. Materialforvalter ::i:: 4.: {ef41affek. Pe-rdiv. i og kabler 3 PerVagle 21 Per L/tLL.(ajyJM i 6 6 Hinna kommunegård Per Vagle Ullandhaug (TEL) 1 ANIAL: QEEVAES:

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser.

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser. LOV FOR TROMS ORIENTERINGSKRETS STIFTET 19. JANUAR 1958 Vedtatt av TrOK s ting 1. desember 1991 med senere endringer, sist 7.februar 2004. *Godkjent av NOF 27.april 2004 og av NIF 4.august 2004. 1 (Formål)

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Basis-lovnorm for region NN

Basis-lovnorm for region NN Basis-lovnorm for region NN Vedtatt av forbundsstyret dd.mm.ai. Lov for region NN stiftet dd.mm.aa. Vedtatt den dd.mm.66 med senere endringer senest av dd.mm.5i. Godkjent av forbundsstyret den dd.mm.ai.

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Årsmelding ROGALAND SKYTTERKAETS AV N.S.F. HUSK Å TA BERETNINGEN MED Å TINGET

Årsmelding ROGALAND SKYTTERKAETS AV N.S.F. HUSK Å TA BERETNINGEN MED Å TINGET . ;% HUSK Å TA BERETNINGEN MED Å TINGET AV N.S.F. SKYTTERKAETS ROGALAND 1990 Årsmelding. saksilste ÅRSTING ROGALAND SKYTTERKRETS SAS HOTELLET, LØRDAG 24. NOVEMBER 1990, KL. 13.00 Side i 1. GODK3ENNING

Detaljer