INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26. januar. Vi får besøk av stipendiat i historie Trond Svandal, kjent fra sin spalte i Fredriksstad Blad, som skal innlede om byutvikling i Fredrikstad i fortid og fremtid. I tillegg skal vi behandle bystyrevalgprogrammet og velge nytt styre for å nevne noe. Saksdokumenter sendes ut pr. e-post, legges ut på våre hjemmesider på og trykkes opp til årsmøtet. Send en e-post til om du tror at vi ikke har registrert, eller har feil e-postadresse tilknyttet ditt medlemskap. Forslag til dagsorden: ÅM 01/11 KONSTITUERING Velkommen Godkjenne innkalling og dagsorden Velge møteleder, -referent, protokollunderskrivere, redaksjonsnemnd og tellekorps ÅM 02/11 POLITISK DEBATT Leders tale v/per E. Braseth-Ellingsen Generell politisk debatt Behandling av politiske uttalelser og andre innsendte forslag ÅM 03/11 PROGRAMBEHANDLING Innledning av programkomiteens leder Per E. Braseth-Ellingsen Generell debatt Behandling av innsendte endringsforslag ÅM 04/11 VALG Innledning av valgkomiteens v/ Ulf Trenum Generell debatt Behandling av valgkomiteens innstilling inkludert valg av utsendinger til fylkesårsmøtet Valg av ny valgkomité ÅM 05/11 ORGANISATORISKE SAKER Behandling av regnskap og budsjettfullmakt Fastsette kontingent for Behandling av årsmelding Orientering om valgkampforberedelser ÅM 06/10 AVSLUTNING Vel møtt. Gi gjerne beskjed på om du kommer på årsmøtet. Med vennlig hilsen Styret i Fredrikstad Venstre 1

2 ÅM 01/11 KONSTITUERING Forslag til konstituering: Møteleder: Gerard Doetjes Referent: Per E. Braseth-Ellingsen Protokollunderskrivere: Ulf Trenum og Per E. Braseth-Ellingsen Redaskjonsnemnd for politiske uttalelser: Wenche Alstad, Ulf Trenum og Per E. Braseth- Ellingsen Tellekorps: Ellen Grøndahl og Wenche Alstad Avstemmingsregler: Møtelederen fremmer forslag om avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og mot vedtak er like, faller forslaget. Ved valg av leder kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår en ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde antall navn som tilsvarer antall personer som skal velges. I Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikkemøtende, men stemmeberettiget, delegat/utsending. 2

3 ÅM 03.03/11 BEHANDLING AV INNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Forslag nr 1 Forslagsstiller: Type forslag: Sted: Gerard Doetjes Endring Kapitteloverskriftet, hele dokumentet Bytte ut byen med kommunen. Evt. språklige eller stilistiske feil som oppstår på grunn av dette, kan endres av styret etter at programvedtak er fattet. Kommunen er mer enn byen alene. Styrets innstilling: Nei Forslag nr 2 Forslagsstiller: Type forslag: Sted: Kjell Bjørndal Endring Hele dokumentet Bytte ut liberal med sosialliberal. Styrets innstilling: Ja Forslag nr 3 Sted: Side 1, linje Styret innstiller på Alt. 1. på side 1 Ved ordførervalget og i budsjettforhandlinger vil vi først søke samarbeid på borgerlig side. Presiserer at vi primært ønsker borgerlig samarbeid, men åpner for andre konstellasjoner om situasjonen skulle tilsi det. Styrets innstilling: Ja Forslag nr 4 Sted: Side 1, linje

4 Ved ordførervalget og i budsjettforhandlinger vil vi først søke samarbeid på venstresiden i bystyret. Presiserer at vi primært ønsker samarbeid med venstresiden, men åpner for andre konstellasjoner om situasjonen skulle tilsi det. Styrets innstilling: Nei, som en konsekvens av at vi innstiller på alt. 1. Forslag nr 5 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 1, linje 30 Venstre vil søke samarbeid med andre partier for å oppnå størst mulig gjennomslag for egen politikk. Styrets innstilling: Nei, som en konsekvens av at vi innstiller på alt. 1. Forslag nr 6 Forslagsstiller: Gerard Doetjes Sted: Side 1, linje 33 Venstre ønsker at Fredrikstad skal være en åpen og utadvendt kommune, som aktivt rekrutterer medarbeidere, innbyggere og næringsdrivende fra inn- og utlandet, som ser positivt på samarbeid med nabokommunene og som hilser turister og andre besøkende hjertelig velkommen. Fredrikstad har mye å bye på, og det vil vi gjerne dele med andre. Fredrikstad er forbausende lite kjent andre steder i landet eller i utlandet, dette på tross av at kommunen rangerer blant de største kommunene i Norge. Forslag nr 7 Sted: Side 1, linje 33 Fredrikstad kommune har to hovedutfordringer: Kommuneøkonomi og bedre tjenester er utfordringer, ikke prinsipper. Forslag nr 8 Sted: Side 2, linje 1 4

5 Fredrikstad Venstre ønsker så lav eiendomsskatt som mulig. Vi kan ikke være prinsipielt i mot e-skatt når vi nettopp har økt den. Forslag nr 9 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 2, linje 1 Fredrikstad kommune er tynget av gjeld. Utgifter til renter og avdrag går direkte ut over tjenester til innbyggerne. Høsten 2010 vedtok bystyret en handlingsregel for finansiering av nye investeringer. Den går i korthet ut på ikke å låne mer enn det som skal til for ikke å øke utgifter til renter og avdrag til et høyere nivå enn i Venstre mener dette er et helt nødvendig tiltak, men vi mener at gjelden må reduseres ikke bare videreføres. Venstre ser at dette kan gjøres med to hovedgrep på kort sikt: Selge Fredrikstad energi AS. Bruke deler av opparbeidede fondsmidler På lang sikt, år, er det Venstres mål at alle nye investeringer som belaster driftsbudsjettet skal finansieres fullt ut med overskudd fra driftsbudsjettet uten nye låneopptak. Forslag nr 10 Sted: Side 2, linje 2-4 Den viktigste saken for Fredrikstad Venstre de neste fire årene blir å kombinere hensynene til en sunn og balansert kommuneøkonomi gjennom effektiv drift, med behovet for å forbedre og fornye tjenestetilbudet. Presisering av at driften må effektiviseres. Forslag nr 11 Forslagsstiller: Gerard Doetjes Sted: Side 2, linje Stryk setningen ang. stemmerett for 16-åringer. Styret støtter Dissens nr. 1 5

6 Det er mest konsekvent at innbyggerne ansvarliggjøres for samfunnets vel og ve samtidig med at man oppnår voksen alder. I tilfelle burde man diskutere om å flytte voksen alder til 16 år, med alle plikter og rettigheter. Resten kan flyttes til et egnet sted av styret etter at programvedtak er fattet. Forslag nr 12 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 2 (1?), linje 13 Venstre vil styre etter visjoner for hvordan vi vil utvikle byen og våre tettsteder, utviklet i dialog med Fredrikstadsamfunnet ikkje bare forholde oss passivt til prognoser og statistikk. Prognoser sier at trafikken ved St.Croix vil øke en visjon vil være å lede trafikken rundt sentrum, for eksempel under Fredrikstadmarka ikke passivt (slavisk?)bygge større veier inn til St. Croix krysset. Forslag nr 13 Type forslag: Flytting Sted: Side 2, linje Avsnittet flyttes til side 2, linje 6. Styret støtter dissens nr. 2. Passer bedre inn der som en av hovedløsningene for bedret økonomi. Forslag nr 14 Sted: Side 2, linje Kapittelet slettes Hovedsaker velges ut senere Forslag nr 15 Sted: Side 3, linje 15 Få ned frafallet i videregående skole 6

7 Presisering av at det er det er kampen mot frafall i vgs vi prioriterer, samtidig som den kampen starter i barneskolen. Forslag nr 16 Forslagsstiller: Per Dypvik Sted: Side 3, linje 37 Nytt kulepunkt: Styrke rektors rolle En god skole krever gode og tydelige ledere. I dag er mange beslutninger ikke lenger rektors ansvar på den enkelte skole. Et tydeligere resultatansvar, økonomisk og faglig, vil stimulere til bedre resultater og fremme læring. Forslag nr 17 Sted: Side 4, linje 4 Nytt kulepunkt: Videreutvikle mentor-ordningen for nyansatte lærere i Fredrikstad-skolen Viktig tiltak både for rekruttering og for å beholde lærere i Fredrikstad-skolen. Forslag nr 18 Sted: Side 4, linje 6 Nytt kulepunkt: Gjennomgå vikarbruken i Fredrikstad-skolen med sikte på å heve kvaliteten og øke rekrutteringen. Det er delte meninger om hvorvidt dagens Adecco-ordning er tilfredsstillende Forslag nr 19 Forslagsstiller: Tormod A. Schei. Sted: Side 6, linje Stryke setningen: Fredrikstad Venstre vil gjøre byen til en miljøpolitisk foregangskommune. 7

8 Tom setning siden alle kommuner ønsker dette. Forslag nr 20 Sted: Side 6, linje 28 Nytt kulepunkt: Jobbe for å bedre trafikksituasjonen på Kråkerøy og Gressvik. Venstre ønsker fokus på muligheter i forlengelsen av den nye brua til Kråkerøy og vil også se på Gressvik hvor Storveien har stor trafikk med både støy og usikkerhet Forslag nr 21 Sted: Side 8, linje 20 En grønn og åpen by er en god og trivelig by. Ordet ålreit er sosialistisk belastet blant de eldre generasjoner. Forslag nr 22 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 8, linje 24 Kulepunktet strykes. Gata er en prioritert miljøgate der bilene skal nedprioriteres bør foreløpig forbli slik heller avvente sentrumsplanen Forslag nr 23 Sted: Side 8, linje 29 Legge til rette for punktvis fortetting i tettstedene som omkranser sentrum, og gode kollektivnett mellom disse Hjelper lite å fortette, om ikke man har gode kollektivnett i mellom områdene. 8

9 Forslag nr 24 Sted: Side 9, linje 1 Nytt kulepunkt: Vurdere sanering av områder og bygninger i sentrum uten arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi. Sanering kan være en løsning for deler av sentrum. Forslag nr 25 Sted: Side 9, linje 5 Gå i mot deponering av beviselig forurensede muddermasser ved Belgen Presisering. Forslag nr 26 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 9, linje 9 Nytt kulepunkt: Arbeide for et levende kulturlandskap utenfor byer og tettsteder i samarbeid kommunens gårdbrukere, kulturlandskaptes viktigste forvaltere. Forslag nr 27 Forslagsstiller: Per Dypvik Sted: Side 9, linje 16 Fredrikstad Venstre vil jobbe for å gjøre Fredrikstad mer attraktiv for næringslivet. Et tiltak er å omregulere kommunale tomter nært dagens "landsbyer" i kommunen til bruk for næringsformål, og for blandet bolig og næring. Samtidig skal kommunikasjonene styrkes til sentrum og mellom "landsbyene. Ved denne byutviklingen skal det tilstrebes at tomte- eller eiendomssalg kan redusere kommunens gjeld Bruk planarbeidet i kommunen akrtivt for utvikling, og reguler og selg kommunens egne eiendommer. 9

10 Styrets innstilling: Ja, bortsett fra siste setning. Forslag nr 28 Sted: Side 9, linje 23 Nytt kulepunkt: At kommunen så raskt som mulig kun skal benytte energi fra fornybare kraftkilder. Dette er fullt mulig å gjennomføre i dag gjennom avtaler med kraftleverandører. Det finnes i dag gode systemer som kan sikre dette såkalt opprinnelsesmerket strøm (ref også El-direktivet frå EU) opprinnelsemerket el innbærer at vi bidrar til å styrke markedet for fornybar energi og kan samtidig regne inn reduksjon i egne utslipp. Forslag nr 29 Sted: Side 9, linje 30 Nytt kulepunkt: Jobbe for at det blir mulig å bygge aktivhus i Fredrikstad. Dette er hus som produserer overskudd av energi tilbake til kraftnettet. Ikke mulig i dag, noe som kommer. Forslag nr 30 Sted: Side 10, linje 2 Arbeide for at det settes opp pumper og anlegg for alternativt drivstoff i Fredrikstad. Mer presist og teknologinøytralt. Forslag nr 31 Sted: Side 10, linje 7 Derfor er ikke konkurranseutsetting noe mål i seg selv, men et middel som kan benyttes for å gi befolkningen bedre tjenester. Presiserer vår holdning til konkuranseutsetting. 10

11 Forslag nr 32 Sted: Side 10, linje 30 Videreutvikle kompetansen og kvaliteten i barnevernet og sosialtjenesten slik at barn som lever under vanskelige oppvekstvilkår får enda bedre hjelp. Mer presist. Forslag nr 33 Sted: Side 10, linje 32 Videreutvikle samarbeidet mellom helsestasjonene, helsesøstrene og barnevernet. Mer presist. Forslag nr 34 Sted: Side 10, linje Stryk kulepunktet For detaljert. Forslag nr 35 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 11, linje 5-6 Stryk kulepunktet Både dyrt og ikke i tråd med tanken om å bruke også det private i omsorgsarbeid/velferd 11

12 Forslag nr 36 Forslagsstiller: Wenche Alstad Sted: Side 11, linje 29 Stryk kulepunktet Forslag nr 37 Forslagsstiller: Per Dypvik Sted: Side 12, linje 14 Fredrikstad Venstre ønsker å benytte Samhandlingsreformen som en drivkraft for å sikre en mer helhetlig utvikling av omsorgssektoren. Det vises her til erfaringene fra Holmen, der omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelp er plassert sammen med flere aktivitetstilbud. Ved utbygging i øvrige "landsbyer" kan man samlokalisere med minisykehus og korttidsplasser for pasienter som utskrives fra sykehuset. Slik kan den enkelte få bedre omsorg, samtidig som kommunens kostnader holdes nede. Bedre omsorg og kostnadskontroll Styrets innstilling: Nei, se forslag 38 Forslag nr 38 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 12, linje 16 Nytt kulepunkt: Styrke lederkravene i omrorgssektoren Forslag nr 39 Sted: Side 12, linje 21 Nytt kulepunkt: Utrede bruken av flere alternative bo- og omsorgsformer for eldre i Fredrikstad. Nye tider krever nye løsninger. Forslag nr 40 Forslagsstiller: Gerard Doetjes 12

13 Sted: Side 12, linje Stryk kulepunktet. Kommunen har hverken et moralsk eller et lovmessig ansvar for å arrangere fritidssysler for eldre. Dette er en oppgave for frivillige organisasjoner eller enkeltindivider, ikke for kommunen. Forslag nr 41 Sted: Side 12, linje 29 Nytt kulepunkt: Sørge for at Fredrikstad er i front når det gjelder bruken av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren. Nye tider krever nye løsninger. Vi henviser til desentral overvåking av klientenes medisinske status via nettet ny teknologi på vei inn kan bidra til rimeligere løsninger (muligens) og vi kan skåre på å være i front. Forslag nr 42 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 13, linje Stryk kulepunktet Punktet vurderes strøket både nystartede og eksisterende må driftes kan virke som vi bare vil øke driftsbudsjettet hvorfor ikke si at vi vil sikre eksisterende tiltak? Har muligens misforstått intensjonen? Forslag nr 43 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 14, linje 1 Stryk siste setningen. Meningen kommer frem i første setning. 13

14 Forslag nr 44 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 14, linje 4 Stryke kulepunktet Allerede etablert. Forslag nr 45 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 14, linje 30 Ta ut siste del av setningen og gjør om til nytt kulepunkt: Rehabilitere bibliotekets aula for byens musikkliv Viktig med separat kulepunkt. Forslag nr 46 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 15, linje 31 Nytt kulepunkt: Sikre næringslivet god og effektiv infrastruktur Forslag nr 47 Sted: Side 16, linje 13 Fremtidens næringsliv må skapes i dag. Forslag nr 48 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 16, linje 21 14

15 Sikre at Frevar har tilstrekkelige midler til investeringer og videreutvikling Forslag nr 49 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 17, linje 14 Arbeide for at landbruket profilerer seg sterkere som en viktig del av Fredrikstad-samfunnet. Forslag nr 50 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 17, linje 14 Nytt kulepunkt: Ha grønne, velstelte og innbydende byrom. Forslag nr 51 Sted: Side 17, linje Kommunens innkjøpssystem må profesjonaliseres ytterligere, og det skal ikke hefte tvil om uavhengigheten til kommunen som innkjøper. Mer positiv vinkling. Forslag nr 52 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 4 Kulepunktet strykes. Uenig 15

16 Forslag nr 53 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 8 Kulepunktet strykes. Statlig politikk Forslag nr 54 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 9 Kulepunktet strykes. Vil selge tjenester Forslag nr 55 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 10 Kulepunktet strykes. Liker ikke. Forslag nr 56 Forslagsstiller: Kjell Bjørndal Sted: Side 18, linje 10 For å forbygge mulig korrupsjon vil Venstre ha større åpenhet og innsyn i anbudsprosesser og annen kommunal saksbehandling og styrke den kommunale revisjonen Mer presist 16

17 ÅM 04.03/11 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING Valgkomiteens forslag til styre: Leder: Per E. Braseth-Ellingsen (Gjenvalg) Nestleder: Helge Bollæren Hasvold (Ny i dette verv) Kasserer: Per Dypvik (Gjenvalg) Styremedlem: Ellen Grøndahl (Gjenvalg) Styremedlem: Maria Trenum (Ny) Styremedlem: Kirsten Sandvik (Ny) Styremedlem: Wenche Alstad (Gjenvalg) 1. vara: Laia Kristine Bringa (Ny) 2. vara: Christiane Skahjem (Ny) 3. vara: Bjørg R. Jensen (Gjenvalg) Valgkomiteens forslag til revisor: Revisor: Kjell Bjørndal (Gjenvalg) Revisor: Vigdis Larsen (Genvalg) Valgkomiteens forslag til utsendinger til Østfold Venstres årsmøte februar: 1. Christiane Skahjem 2. Per E. Braseth-Ellingsen 3. Kirsten Sandvik 4. Tormod A. Schei 5. Joakim A. Hauge 6. Helge B. Hasvold 7. Maria Trenum 8. Laia Kristine Bringa 1. vara Leif Bernard Skarpeid 2. vara Wenche Alstad 3. vara Ellen Grøndahl 4. vara Ulf Trenum 17

18 ÅM 04.04/11 VALG AV NY VALGKOMITÉ Styrets forslag til ny valgkomité: Leder: Svein Skahjem (Ny) Medlem: Bjørg R. Jensen (Ny) Medlem: Representant fra Nedre Glomma Unge Venstre ÅM REGNSKAP OG BUDSJETTFULLMAKT Styrets reviderte regnskap: Se eget sakspapir Styrets forslag til budsjettfullmakt: Styret gis fullmakt av årsmøtet til å utforme budsjett for Fredrikstad Venstre for ÅM FASTSETTE KONTINGENT FOR 2012 Styrets forslag til kontingent: Styret foreslår å sette kontingenten for 2012 til kr. 75,-. Om fylkessatsen og nasjonal sats for kontingent opprettholdes vil det gi en total kontingent på kr. 400,- i

19 ÅM 04.04/11 ÅRSMELDING 2010 Styrets årsmelding for 2010: ÅRSMØTET Fredrikstad Venstres årsmøte 2010 ble holdt på rådhuset 20. januar. Ekstraordinært årsmøte i forbindelse med at leder Helge B. Hasvold ønsket å trappe ned, ble avholdt på rådhuset 19. mai. Det vises til protokollene for årsmøtene. LOKALLAGSSTYRET I henhold til vedtektene skal lokallagsstyret bestå av leder, nestleder, opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær, og fem varamedlemmer. LOKALLAGSSTYRETS SAMMENSETNING I 2010 har lokallagsstyret bestått av følgende medlemmer: Leder: Per E. Braseth-Ellingsen (Nestleder fram til 19. mai, deretter leder) Nestleder: Gerard Doetjes (Styremedlem frem til 19. mai, deretter nestleder) Økonomiansvarlig: Per Dypvik Sekretær og VO-ansvarlig: Anne Karin F. Pettersen Styremedlem: Helge B. Hasvold (Leder frem til 19. mai, deretter styremedlem) Styremedlem: Tormod A. Schei Styremedlem: Ellen Grøndahl Styremedlem: Wenche Alstad 1. vara: Truls Otto Andreassen 2. vara: Bjørg R. Jensen 3. vara: Gunhild Langebech I perioden har Kjell Bjørndal og Vigdis Larsen fungert som revisor, og Anne Karin F. Pettersen og Ulf Trenum som valgkomité. LOKALLAGSSTYRETS MØTER Lokallagsstyret har gjennomført ti styremøter i perioden. I tillegg har styret arrangert nominasjonsmøte, flere programmøter og medlemsmøter. LOKALLAGSSTYRET POLITISKE UTSPILL Lokallagsstyret har ved hvert styremøte behandlet forslag til politisk uttalelse eller pressemelding. De aller fleste av disse har resultert i redaksjonelle oppslag. MEDLEMSUTVIKLING Fredrikstad Venstre hadde ved inngangen til året 53 betalende medlemmer. Ved utgangen av året hadde vi 66 betalende medlemmer. En betydelig medlemsøkning som overgikk målet om 60 betalende medlemmer. OPPSLUTNING Det har kun vært én lokal måling i Fredrikstad i Målingen som ble tatt opp i september ga Fredrikstad Venstre 2,5 %, en nedgang fra valgresultatet i 2007 med 0,8 %-poeng. Pollofpolls.no 19

20 gir oss 2,9 % ved utgangen av året. REGNSKAP/ØKONOMI Det vises til årsmøtesak KOMMUNIKASJON Fredrikstad Venstres kommunikasjonsarbeid i 2010 kan oppsummeres i å holde Østfolds Venstres mest oppdaterte hjemmesider, være synlig kontinuerlig i media gjennom redaksjonelle oppslag og leserinnlegg, nyhetsbrev til våre medlemmer og synlighet på Facebook. MEDIEARBEID OG MEDIESKOLERING Lokallagsstyrets hovedoppgave i media er å fronte regional og nasjonal politikk lokalt. I tillegg har vi gjennom tett samarbeid med bystyregruppen fordelt potensielle oppslag mellom oss, alt etter hva som har vært mest hensiktsmessig. Det har stort sett vært leder og leder for bystyregruppen som har vært synlige i media. For å få flere synlige i media bør medieskolering gjennomføres i valgåret INTERNETT Fredrikstad Venstre hadde 1247 unike besøkende på hjemmesidene i løpet av 2010, noe som er ny rekord, og nesten en tredobling sammenliknet med Nøkkelen til økningen er oppdatert informasjon, regelmessige nyheter, og spredning av nyheter på Facebook. SKOLERING VENSTRE-SKOLEN Fire medlemmer har gjennomført V-skolen trinn 1 i 2010 Ett medlem har gjennomført V-skolen trinn 2 i 2010 LOKALPOLITISK NETTVERK Ulf Trenum og Per E. Braseth-Ellingsen har deltatt på to samlinger med lokalpolitisk nettverk i SAMARBEID MED FYLKESLAGET OG VHO Fredrikstad Venstre har ingen ting å utsette på samarbeidet med Østfold Venstre eller Venstre sentralt. Per E. Braseth-Ellingsen er organisatorisk nestleder og Gerard Doetjes sekretær i Østfold Venstre. Dette gjør at fylkesaktiviteten er tett integrert med lokallaget. På Venstres landsmøte i 2010 møtte Per E. Braseth-Ellingsen og Gerard Doetjes som delegater for Østfold Venstre. SAMARBEID MED BYSTYREGRUPPEN Bystyregruppens gruppemøter har vært samordnet til å gjennomføres i forkant av styremøtene. Dette gjør at samarbeidet er tett. I forbindelse med budsjettforhandlingene i bystyret høsten 2010 har styret vært tett involvert hele veien. BYSTYREGRUPPENS ÅRSMELDING 2010 utmerket seg ved at det på et tidlig tidspunkt ble meldt om mulig stort underskudd i kommuneøkonomien. Forskjellige tiltak, bl.a. dugnad for balanse ble vedtatt, men effekten lar vente på seg. Kommunens økonomi og forskjellig prioritering mellom eiendomsskatt kontra tjenester til befolkningen var årsaken til at flertallspartiene ikke maktet å stille med felles budsjett/handlingsplan for V/KrF presenterte eget forslag ed en moderat økning a e- 20

21 skatten, men da det ikke fikk støtte av FrP/H, stemte sentrum for Arbeiderpartiets alternativ. Selv med vedtatte bud/hp vil det være store utfordringer med å få samsvar mellom kommunens kostnader og inntekter. I mai kunne Venstre ha vunnet en stor seier med å få inn markalinja prioritert høyt opp da bystyret behandlet en høring om vegvesenets konseptvalgutredning-transportløsninger, Nedre Glomma. Men FrP torpederte dette, vel vitende om at de da brøt den skriftlige avtalen som flertallspartiene inngikk like etter forrige valg (grunnlaget for samarbeid). Av andre prinsipielt viktige saker stemte Venstre for fortsatt KLP i pensjonssaken. Vi sa nei til å konkurranseutsette kommunens renholdstjenester. Vi stemte for å gjøre kjøkkentjenesten om til et kommunalt foretak (KF) og for å konkurranseutsette et sykehjem. De to siste sakene ble vi tvunget til å omgjøre ved å måtte stemme for Arbeiderpartiets bud/hp, men sentrum bemerket allerede i bystyret at dette var vi ikke enig i og at sakene nok ville komme opp igjen tidlig i SAMARBEID MED SIDEORGANISASJONENE FREDRIKSTAD (NEDRE GLOMMA) UNGE VENSTRE Østfold Unge Venstre har felles lokallag i Nedre Glomma. Lederen i Nedre Glomma Unge Venstre har representasjonsrett i styret. Joakim Hauge er den som i hovedsak har møtt i styret for Unge Venstre. Potensialet ved å utvikle et eget Fredrikstad Unge Venstre er stort, og bør satses på i valgåret FREDRIKSTAD VENSTREKVINNELAG Er ikke aktivt. VENSTRES OPPLYSNINGFORBUND (VO) Det vil søkes kompensasjon for gjennomførte aktiviteter i 2010, men den økonomiske gevinsten er liten. Det stilles spørsmål fra lokallaget om hvorvidt organiseringen av VO er hensiktsmessig. UTVALGS- OG KOMITEARBEID Lokallagsstyret satte ned nominasjonskomité og programkomité i Begge komiteene har levert i henhold til mandatene de fikk. INTERNASJONAL AKTIVITET Det har ikke vært noen internasjonal aktivitet i 2010, men i valgåret bør det søkes samarbeid med svenske søsterparti for hjelp i valgkampen. 21

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Seniorboligklubb Ålesund

Seniorboligklubb Ålesund Seniorboligklubb Ålesund Innhold: Dagsorden ved stiftingen 24.april 2014 Skal vi flytte, sammen? Side 2-8 Oversikt over organisasjonsformer, side 9 Vedtektsforslag for Seniorboligklubb Ålesund, side 12-14

Detaljer