INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26. januar. Vi får besøk av stipendiat i historie Trond Svandal, kjent fra sin spalte i Fredriksstad Blad, som skal innlede om byutvikling i Fredrikstad i fortid og fremtid. I tillegg skal vi behandle bystyrevalgprogrammet og velge nytt styre for å nevne noe. Saksdokumenter sendes ut pr. e-post, legges ut på våre hjemmesider på og trykkes opp til årsmøtet. Send en e-post til om du tror at vi ikke har registrert, eller har feil e-postadresse tilknyttet ditt medlemskap. Forslag til dagsorden: ÅM 01/11 KONSTITUERING Velkommen Godkjenne innkalling og dagsorden Velge møteleder, -referent, protokollunderskrivere, redaksjonsnemnd og tellekorps ÅM 02/11 POLITISK DEBATT Leders tale v/per E. Braseth-Ellingsen Generell politisk debatt Behandling av politiske uttalelser og andre innsendte forslag ÅM 03/11 PROGRAMBEHANDLING Innledning av programkomiteens leder Per E. Braseth-Ellingsen Generell debatt Behandling av innsendte endringsforslag ÅM 04/11 VALG Innledning av valgkomiteens v/ Ulf Trenum Generell debatt Behandling av valgkomiteens innstilling inkludert valg av utsendinger til fylkesårsmøtet Valg av ny valgkomité ÅM 05/11 ORGANISATORISKE SAKER Behandling av regnskap og budsjettfullmakt Fastsette kontingent for Behandling av årsmelding Orientering om valgkampforberedelser ÅM 06/10 AVSLUTNING Vel møtt. Gi gjerne beskjed på om du kommer på årsmøtet. Med vennlig hilsen Styret i Fredrikstad Venstre 1

2 ÅM 01/11 KONSTITUERING Forslag til konstituering: Møteleder: Gerard Doetjes Referent: Per E. Braseth-Ellingsen Protokollunderskrivere: Ulf Trenum og Per E. Braseth-Ellingsen Redaskjonsnemnd for politiske uttalelser: Wenche Alstad, Ulf Trenum og Per E. Braseth- Ellingsen Tellekorps: Ellen Grøndahl og Wenche Alstad Avstemmingsregler: Møtelederen fremmer forslag om avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og mot vedtak er like, faller forslaget. Ved valg av leder kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår en ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde antall navn som tilsvarer antall personer som skal velges. I Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikkemøtende, men stemmeberettiget, delegat/utsending. 2

3 ÅM 03.03/11 BEHANDLING AV INNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Forslag nr 1 Forslagsstiller: Type forslag: Sted: Gerard Doetjes Endring Kapitteloverskriftet, hele dokumentet Bytte ut byen med kommunen. Evt. språklige eller stilistiske feil som oppstår på grunn av dette, kan endres av styret etter at programvedtak er fattet. Kommunen er mer enn byen alene. Styrets innstilling: Nei Forslag nr 2 Forslagsstiller: Type forslag: Sted: Kjell Bjørndal Endring Hele dokumentet Bytte ut liberal med sosialliberal. Styrets innstilling: Ja Forslag nr 3 Sted: Side 1, linje Styret innstiller på Alt. 1. på side 1 Ved ordførervalget og i budsjettforhandlinger vil vi først søke samarbeid på borgerlig side. Presiserer at vi primært ønsker borgerlig samarbeid, men åpner for andre konstellasjoner om situasjonen skulle tilsi det. Styrets innstilling: Ja Forslag nr 4 Sted: Side 1, linje

4 Ved ordførervalget og i budsjettforhandlinger vil vi først søke samarbeid på venstresiden i bystyret. Presiserer at vi primært ønsker samarbeid med venstresiden, men åpner for andre konstellasjoner om situasjonen skulle tilsi det. Styrets innstilling: Nei, som en konsekvens av at vi innstiller på alt. 1. Forslag nr 5 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 1, linje 30 Venstre vil søke samarbeid med andre partier for å oppnå størst mulig gjennomslag for egen politikk. Styrets innstilling: Nei, som en konsekvens av at vi innstiller på alt. 1. Forslag nr 6 Forslagsstiller: Gerard Doetjes Sted: Side 1, linje 33 Venstre ønsker at Fredrikstad skal være en åpen og utadvendt kommune, som aktivt rekrutterer medarbeidere, innbyggere og næringsdrivende fra inn- og utlandet, som ser positivt på samarbeid med nabokommunene og som hilser turister og andre besøkende hjertelig velkommen. Fredrikstad har mye å bye på, og det vil vi gjerne dele med andre. Fredrikstad er forbausende lite kjent andre steder i landet eller i utlandet, dette på tross av at kommunen rangerer blant de største kommunene i Norge. Forslag nr 7 Sted: Side 1, linje 33 Fredrikstad kommune har to hovedutfordringer: Kommuneøkonomi og bedre tjenester er utfordringer, ikke prinsipper. Forslag nr 8 Sted: Side 2, linje 1 4

5 Fredrikstad Venstre ønsker så lav eiendomsskatt som mulig. Vi kan ikke være prinsipielt i mot e-skatt når vi nettopp har økt den. Forslag nr 9 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 2, linje 1 Fredrikstad kommune er tynget av gjeld. Utgifter til renter og avdrag går direkte ut over tjenester til innbyggerne. Høsten 2010 vedtok bystyret en handlingsregel for finansiering av nye investeringer. Den går i korthet ut på ikke å låne mer enn det som skal til for ikke å øke utgifter til renter og avdrag til et høyere nivå enn i Venstre mener dette er et helt nødvendig tiltak, men vi mener at gjelden må reduseres ikke bare videreføres. Venstre ser at dette kan gjøres med to hovedgrep på kort sikt: Selge Fredrikstad energi AS. Bruke deler av opparbeidede fondsmidler På lang sikt, år, er det Venstres mål at alle nye investeringer som belaster driftsbudsjettet skal finansieres fullt ut med overskudd fra driftsbudsjettet uten nye låneopptak. Forslag nr 10 Sted: Side 2, linje 2-4 Den viktigste saken for Fredrikstad Venstre de neste fire årene blir å kombinere hensynene til en sunn og balansert kommuneøkonomi gjennom effektiv drift, med behovet for å forbedre og fornye tjenestetilbudet. Presisering av at driften må effektiviseres. Forslag nr 11 Forslagsstiller: Gerard Doetjes Sted: Side 2, linje Stryk setningen ang. stemmerett for 16-åringer. Styret støtter Dissens nr. 1 5

6 Det er mest konsekvent at innbyggerne ansvarliggjøres for samfunnets vel og ve samtidig med at man oppnår voksen alder. I tilfelle burde man diskutere om å flytte voksen alder til 16 år, med alle plikter og rettigheter. Resten kan flyttes til et egnet sted av styret etter at programvedtak er fattet. Forslag nr 12 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 2 (1?), linje 13 Venstre vil styre etter visjoner for hvordan vi vil utvikle byen og våre tettsteder, utviklet i dialog med Fredrikstadsamfunnet ikkje bare forholde oss passivt til prognoser og statistikk. Prognoser sier at trafikken ved St.Croix vil øke en visjon vil være å lede trafikken rundt sentrum, for eksempel under Fredrikstadmarka ikke passivt (slavisk?)bygge større veier inn til St. Croix krysset. Forslag nr 13 Type forslag: Flytting Sted: Side 2, linje Avsnittet flyttes til side 2, linje 6. Styret støtter dissens nr. 2. Passer bedre inn der som en av hovedløsningene for bedret økonomi. Forslag nr 14 Sted: Side 2, linje Kapittelet slettes Hovedsaker velges ut senere Forslag nr 15 Sted: Side 3, linje 15 Få ned frafallet i videregående skole 6

7 Presisering av at det er det er kampen mot frafall i vgs vi prioriterer, samtidig som den kampen starter i barneskolen. Forslag nr 16 Forslagsstiller: Per Dypvik Sted: Side 3, linje 37 Nytt kulepunkt: Styrke rektors rolle En god skole krever gode og tydelige ledere. I dag er mange beslutninger ikke lenger rektors ansvar på den enkelte skole. Et tydeligere resultatansvar, økonomisk og faglig, vil stimulere til bedre resultater og fremme læring. Forslag nr 17 Sted: Side 4, linje 4 Nytt kulepunkt: Videreutvikle mentor-ordningen for nyansatte lærere i Fredrikstad-skolen Viktig tiltak både for rekruttering og for å beholde lærere i Fredrikstad-skolen. Forslag nr 18 Sted: Side 4, linje 6 Nytt kulepunkt: Gjennomgå vikarbruken i Fredrikstad-skolen med sikte på å heve kvaliteten og øke rekrutteringen. Det er delte meninger om hvorvidt dagens Adecco-ordning er tilfredsstillende Forslag nr 19 Forslagsstiller: Tormod A. Schei. Sted: Side 6, linje Stryke setningen: Fredrikstad Venstre vil gjøre byen til en miljøpolitisk foregangskommune. 7

8 Tom setning siden alle kommuner ønsker dette. Forslag nr 20 Sted: Side 6, linje 28 Nytt kulepunkt: Jobbe for å bedre trafikksituasjonen på Kråkerøy og Gressvik. Venstre ønsker fokus på muligheter i forlengelsen av den nye brua til Kråkerøy og vil også se på Gressvik hvor Storveien har stor trafikk med både støy og usikkerhet Forslag nr 21 Sted: Side 8, linje 20 En grønn og åpen by er en god og trivelig by. Ordet ålreit er sosialistisk belastet blant de eldre generasjoner. Forslag nr 22 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 8, linje 24 Kulepunktet strykes. Gata er en prioritert miljøgate der bilene skal nedprioriteres bør foreløpig forbli slik heller avvente sentrumsplanen Forslag nr 23 Sted: Side 8, linje 29 Legge til rette for punktvis fortetting i tettstedene som omkranser sentrum, og gode kollektivnett mellom disse Hjelper lite å fortette, om ikke man har gode kollektivnett i mellom områdene. 8

9 Forslag nr 24 Sted: Side 9, linje 1 Nytt kulepunkt: Vurdere sanering av områder og bygninger i sentrum uten arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi. Sanering kan være en løsning for deler av sentrum. Forslag nr 25 Sted: Side 9, linje 5 Gå i mot deponering av beviselig forurensede muddermasser ved Belgen Presisering. Forslag nr 26 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 9, linje 9 Nytt kulepunkt: Arbeide for et levende kulturlandskap utenfor byer og tettsteder i samarbeid kommunens gårdbrukere, kulturlandskaptes viktigste forvaltere. Forslag nr 27 Forslagsstiller: Per Dypvik Sted: Side 9, linje 16 Fredrikstad Venstre vil jobbe for å gjøre Fredrikstad mer attraktiv for næringslivet. Et tiltak er å omregulere kommunale tomter nært dagens "landsbyer" i kommunen til bruk for næringsformål, og for blandet bolig og næring. Samtidig skal kommunikasjonene styrkes til sentrum og mellom "landsbyene. Ved denne byutviklingen skal det tilstrebes at tomte- eller eiendomssalg kan redusere kommunens gjeld Bruk planarbeidet i kommunen akrtivt for utvikling, og reguler og selg kommunens egne eiendommer. 9

10 Styrets innstilling: Ja, bortsett fra siste setning. Forslag nr 28 Sted: Side 9, linje 23 Nytt kulepunkt: At kommunen så raskt som mulig kun skal benytte energi fra fornybare kraftkilder. Dette er fullt mulig å gjennomføre i dag gjennom avtaler med kraftleverandører. Det finnes i dag gode systemer som kan sikre dette såkalt opprinnelsesmerket strøm (ref også El-direktivet frå EU) opprinnelsemerket el innbærer at vi bidrar til å styrke markedet for fornybar energi og kan samtidig regne inn reduksjon i egne utslipp. Forslag nr 29 Sted: Side 9, linje 30 Nytt kulepunkt: Jobbe for at det blir mulig å bygge aktivhus i Fredrikstad. Dette er hus som produserer overskudd av energi tilbake til kraftnettet. Ikke mulig i dag, noe som kommer. Forslag nr 30 Sted: Side 10, linje 2 Arbeide for at det settes opp pumper og anlegg for alternativt drivstoff i Fredrikstad. Mer presist og teknologinøytralt. Forslag nr 31 Sted: Side 10, linje 7 Derfor er ikke konkurranseutsetting noe mål i seg selv, men et middel som kan benyttes for å gi befolkningen bedre tjenester. Presiserer vår holdning til konkuranseutsetting. 10

11 Forslag nr 32 Sted: Side 10, linje 30 Videreutvikle kompetansen og kvaliteten i barnevernet og sosialtjenesten slik at barn som lever under vanskelige oppvekstvilkår får enda bedre hjelp. Mer presist. Forslag nr 33 Sted: Side 10, linje 32 Videreutvikle samarbeidet mellom helsestasjonene, helsesøstrene og barnevernet. Mer presist. Forslag nr 34 Sted: Side 10, linje Stryk kulepunktet For detaljert. Forslag nr 35 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 11, linje 5-6 Stryk kulepunktet Både dyrt og ikke i tråd med tanken om å bruke også det private i omsorgsarbeid/velferd 11

12 Forslag nr 36 Forslagsstiller: Wenche Alstad Sted: Side 11, linje 29 Stryk kulepunktet Forslag nr 37 Forslagsstiller: Per Dypvik Sted: Side 12, linje 14 Fredrikstad Venstre ønsker å benytte Samhandlingsreformen som en drivkraft for å sikre en mer helhetlig utvikling av omsorgssektoren. Det vises her til erfaringene fra Holmen, der omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelp er plassert sammen med flere aktivitetstilbud. Ved utbygging i øvrige "landsbyer" kan man samlokalisere med minisykehus og korttidsplasser for pasienter som utskrives fra sykehuset. Slik kan den enkelte få bedre omsorg, samtidig som kommunens kostnader holdes nede. Bedre omsorg og kostnadskontroll Styrets innstilling: Nei, se forslag 38 Forslag nr 38 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 12, linje 16 Nytt kulepunkt: Styrke lederkravene i omrorgssektoren Forslag nr 39 Sted: Side 12, linje 21 Nytt kulepunkt: Utrede bruken av flere alternative bo- og omsorgsformer for eldre i Fredrikstad. Nye tider krever nye løsninger. Forslag nr 40 Forslagsstiller: Gerard Doetjes 12

13 Sted: Side 12, linje Stryk kulepunktet. Kommunen har hverken et moralsk eller et lovmessig ansvar for å arrangere fritidssysler for eldre. Dette er en oppgave for frivillige organisasjoner eller enkeltindivider, ikke for kommunen. Forslag nr 41 Sted: Side 12, linje 29 Nytt kulepunkt: Sørge for at Fredrikstad er i front når det gjelder bruken av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren. Nye tider krever nye løsninger. Vi henviser til desentral overvåking av klientenes medisinske status via nettet ny teknologi på vei inn kan bidra til rimeligere løsninger (muligens) og vi kan skåre på å være i front. Forslag nr 42 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 13, linje Stryk kulepunktet Punktet vurderes strøket både nystartede og eksisterende må driftes kan virke som vi bare vil øke driftsbudsjettet hvorfor ikke si at vi vil sikre eksisterende tiltak? Har muligens misforstått intensjonen? Forslag nr 43 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 14, linje 1 Stryk siste setningen. Meningen kommer frem i første setning. 13

14 Forslag nr 44 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 14, linje 4 Stryke kulepunktet Allerede etablert. Forslag nr 45 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 14, linje 30 Ta ut siste del av setningen og gjør om til nytt kulepunkt: Rehabilitere bibliotekets aula for byens musikkliv Viktig med separat kulepunkt. Forslag nr 46 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 15, linje 31 Nytt kulepunkt: Sikre næringslivet god og effektiv infrastruktur Forslag nr 47 Sted: Side 16, linje 13 Fremtidens næringsliv må skapes i dag. Forslag nr 48 Forslagsstiller: Tormod A. Schei Sted: Side 16, linje 21 14

15 Sikre at Frevar har tilstrekkelige midler til investeringer og videreutvikling Forslag nr 49 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 17, linje 14 Arbeide for at landbruket profilerer seg sterkere som en viktig del av Fredrikstad-samfunnet. Forslag nr 50 Forslagsstiller: Maria Trenum Sted: Side 17, linje 14 Nytt kulepunkt: Ha grønne, velstelte og innbydende byrom. Forslag nr 51 Sted: Side 17, linje Kommunens innkjøpssystem må profesjonaliseres ytterligere, og det skal ikke hefte tvil om uavhengigheten til kommunen som innkjøper. Mer positiv vinkling. Forslag nr 52 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 4 Kulepunktet strykes. Uenig 15

16 Forslag nr 53 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 8 Kulepunktet strykes. Statlig politikk Forslag nr 54 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 9 Kulepunktet strykes. Vil selge tjenester Forslag nr 55 Forslagsstiller: Ulf Trenum Sted: Side 18, linje 10 Kulepunktet strykes. Liker ikke. Forslag nr 56 Forslagsstiller: Kjell Bjørndal Sted: Side 18, linje 10 For å forbygge mulig korrupsjon vil Venstre ha større åpenhet og innsyn i anbudsprosesser og annen kommunal saksbehandling og styrke den kommunale revisjonen Mer presist 16

17 ÅM 04.03/11 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING Valgkomiteens forslag til styre: Leder: Per E. Braseth-Ellingsen (Gjenvalg) Nestleder: Helge Bollæren Hasvold (Ny i dette verv) Kasserer: Per Dypvik (Gjenvalg) Styremedlem: Ellen Grøndahl (Gjenvalg) Styremedlem: Maria Trenum (Ny) Styremedlem: Kirsten Sandvik (Ny) Styremedlem: Wenche Alstad (Gjenvalg) 1. vara: Laia Kristine Bringa (Ny) 2. vara: Christiane Skahjem (Ny) 3. vara: Bjørg R. Jensen (Gjenvalg) Valgkomiteens forslag til revisor: Revisor: Kjell Bjørndal (Gjenvalg) Revisor: Vigdis Larsen (Genvalg) Valgkomiteens forslag til utsendinger til Østfold Venstres årsmøte februar: 1. Christiane Skahjem 2. Per E. Braseth-Ellingsen 3. Kirsten Sandvik 4. Tormod A. Schei 5. Joakim A. Hauge 6. Helge B. Hasvold 7. Maria Trenum 8. Laia Kristine Bringa 1. vara Leif Bernard Skarpeid 2. vara Wenche Alstad 3. vara Ellen Grøndahl 4. vara Ulf Trenum 17

18 ÅM 04.04/11 VALG AV NY VALGKOMITÉ Styrets forslag til ny valgkomité: Leder: Svein Skahjem (Ny) Medlem: Bjørg R. Jensen (Ny) Medlem: Representant fra Nedre Glomma Unge Venstre ÅM REGNSKAP OG BUDSJETTFULLMAKT Styrets reviderte regnskap: Se eget sakspapir Styrets forslag til budsjettfullmakt: Styret gis fullmakt av årsmøtet til å utforme budsjett for Fredrikstad Venstre for ÅM FASTSETTE KONTINGENT FOR 2012 Styrets forslag til kontingent: Styret foreslår å sette kontingenten for 2012 til kr. 75,-. Om fylkessatsen og nasjonal sats for kontingent opprettholdes vil det gi en total kontingent på kr. 400,- i

19 ÅM 04.04/11 ÅRSMELDING 2010 Styrets årsmelding for 2010: ÅRSMØTET Fredrikstad Venstres årsmøte 2010 ble holdt på rådhuset 20. januar. Ekstraordinært årsmøte i forbindelse med at leder Helge B. Hasvold ønsket å trappe ned, ble avholdt på rådhuset 19. mai. Det vises til protokollene for årsmøtene. LOKALLAGSSTYRET I henhold til vedtektene skal lokallagsstyret bestå av leder, nestleder, opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær, og fem varamedlemmer. LOKALLAGSSTYRETS SAMMENSETNING I 2010 har lokallagsstyret bestått av følgende medlemmer: Leder: Per E. Braseth-Ellingsen (Nestleder fram til 19. mai, deretter leder) Nestleder: Gerard Doetjes (Styremedlem frem til 19. mai, deretter nestleder) Økonomiansvarlig: Per Dypvik Sekretær og VO-ansvarlig: Anne Karin F. Pettersen Styremedlem: Helge B. Hasvold (Leder frem til 19. mai, deretter styremedlem) Styremedlem: Tormod A. Schei Styremedlem: Ellen Grøndahl Styremedlem: Wenche Alstad 1. vara: Truls Otto Andreassen 2. vara: Bjørg R. Jensen 3. vara: Gunhild Langebech I perioden har Kjell Bjørndal og Vigdis Larsen fungert som revisor, og Anne Karin F. Pettersen og Ulf Trenum som valgkomité. LOKALLAGSSTYRETS MØTER Lokallagsstyret har gjennomført ti styremøter i perioden. I tillegg har styret arrangert nominasjonsmøte, flere programmøter og medlemsmøter. LOKALLAGSSTYRET POLITISKE UTSPILL Lokallagsstyret har ved hvert styremøte behandlet forslag til politisk uttalelse eller pressemelding. De aller fleste av disse har resultert i redaksjonelle oppslag. MEDLEMSUTVIKLING Fredrikstad Venstre hadde ved inngangen til året 53 betalende medlemmer. Ved utgangen av året hadde vi 66 betalende medlemmer. En betydelig medlemsøkning som overgikk målet om 60 betalende medlemmer. OPPSLUTNING Det har kun vært én lokal måling i Fredrikstad i Målingen som ble tatt opp i september ga Fredrikstad Venstre 2,5 %, en nedgang fra valgresultatet i 2007 med 0,8 %-poeng. Pollofpolls.no 19

20 gir oss 2,9 % ved utgangen av året. REGNSKAP/ØKONOMI Det vises til årsmøtesak KOMMUNIKASJON Fredrikstad Venstres kommunikasjonsarbeid i 2010 kan oppsummeres i å holde Østfolds Venstres mest oppdaterte hjemmesider, være synlig kontinuerlig i media gjennom redaksjonelle oppslag og leserinnlegg, nyhetsbrev til våre medlemmer og synlighet på Facebook. MEDIEARBEID OG MEDIESKOLERING Lokallagsstyrets hovedoppgave i media er å fronte regional og nasjonal politikk lokalt. I tillegg har vi gjennom tett samarbeid med bystyregruppen fordelt potensielle oppslag mellom oss, alt etter hva som har vært mest hensiktsmessig. Det har stort sett vært leder og leder for bystyregruppen som har vært synlige i media. For å få flere synlige i media bør medieskolering gjennomføres i valgåret INTERNETT Fredrikstad Venstre hadde 1247 unike besøkende på hjemmesidene i løpet av 2010, noe som er ny rekord, og nesten en tredobling sammenliknet med Nøkkelen til økningen er oppdatert informasjon, regelmessige nyheter, og spredning av nyheter på Facebook. SKOLERING VENSTRE-SKOLEN Fire medlemmer har gjennomført V-skolen trinn 1 i 2010 Ett medlem har gjennomført V-skolen trinn 2 i 2010 LOKALPOLITISK NETTVERK Ulf Trenum og Per E. Braseth-Ellingsen har deltatt på to samlinger med lokalpolitisk nettverk i SAMARBEID MED FYLKESLAGET OG VHO Fredrikstad Venstre har ingen ting å utsette på samarbeidet med Østfold Venstre eller Venstre sentralt. Per E. Braseth-Ellingsen er organisatorisk nestleder og Gerard Doetjes sekretær i Østfold Venstre. Dette gjør at fylkesaktiviteten er tett integrert med lokallaget. På Venstres landsmøte i 2010 møtte Per E. Braseth-Ellingsen og Gerard Doetjes som delegater for Østfold Venstre. SAMARBEID MED BYSTYREGRUPPEN Bystyregruppens gruppemøter har vært samordnet til å gjennomføres i forkant av styremøtene. Dette gjør at samarbeidet er tett. I forbindelse med budsjettforhandlingene i bystyret høsten 2010 har styret vært tett involvert hele veien. BYSTYREGRUPPENS ÅRSMELDING 2010 utmerket seg ved at det på et tidlig tidspunkt ble meldt om mulig stort underskudd i kommuneøkonomien. Forskjellige tiltak, bl.a. dugnad for balanse ble vedtatt, men effekten lar vente på seg. Kommunens økonomi og forskjellig prioritering mellom eiendomsskatt kontra tjenester til befolkningen var årsaken til at flertallspartiene ikke maktet å stille med felles budsjett/handlingsplan for V/KrF presenterte eget forslag ed en moderat økning a e- 20

21 skatten, men da det ikke fikk støtte av FrP/H, stemte sentrum for Arbeiderpartiets alternativ. Selv med vedtatte bud/hp vil det være store utfordringer med å få samsvar mellom kommunens kostnader og inntekter. I mai kunne Venstre ha vunnet en stor seier med å få inn markalinja prioritert høyt opp da bystyret behandlet en høring om vegvesenets konseptvalgutredning-transportløsninger, Nedre Glomma. Men FrP torpederte dette, vel vitende om at de da brøt den skriftlige avtalen som flertallspartiene inngikk like etter forrige valg (grunnlaget for samarbeid). Av andre prinsipielt viktige saker stemte Venstre for fortsatt KLP i pensjonssaken. Vi sa nei til å konkurranseutsette kommunens renholdstjenester. Vi stemte for å gjøre kjøkkentjenesten om til et kommunalt foretak (KF) og for å konkurranseutsette et sykehjem. De to siste sakene ble vi tvunget til å omgjøre ved å måtte stemme for Arbeiderpartiets bud/hp, men sentrum bemerket allerede i bystyret at dette var vi ikke enig i og at sakene nok ville komme opp igjen tidlig i SAMARBEID MED SIDEORGANISASJONENE FREDRIKSTAD (NEDRE GLOMMA) UNGE VENSTRE Østfold Unge Venstre har felles lokallag i Nedre Glomma. Lederen i Nedre Glomma Unge Venstre har representasjonsrett i styret. Joakim Hauge er den som i hovedsak har møtt i styret for Unge Venstre. Potensialet ved å utvikle et eget Fredrikstad Unge Venstre er stort, og bør satses på i valgåret FREDRIKSTAD VENSTREKVINNELAG Er ikke aktivt. VENSTRES OPPLYSNINGFORBUND (VO) Det vil søkes kompensasjon for gjennomførte aktiviteter i 2010, men den økonomiske gevinsten er liten. Det stilles spørsmål fra lokallaget om hvorvidt organiseringen av VO er hensiktsmessig. UTVALGS- OG KOMITEARBEID Lokallagsstyret satte ned nominasjonskomité og programkomité i Begge komiteene har levert i henhold til mandatene de fikk. INTERNASJONAL AKTIVITET Det har ikke vært noen internasjonal aktivitet i 2010, men i valgåret bør det søkes samarbeid med svenske søsterparti for hjelp i valgkampen. 21

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

MØTEBOK FOR MØTER 23. SEPTEMBER

MØTEBOK FOR MØTER 23. SEPTEMBER MØTEBOK FOR MØTER 23. SEPTEMBER NB! DU MÅ MELDE DEG PÅ HER: https://docs.google.com/a/venstre.no/spreadsheet/viewform?formkey=dfhtvgpqc3c1b2hjs2 NISW9ZQ2lUemc6MQ FULLMAKTSSKJEMA FOR LOKALLAGENE FINNER

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

ÅM 13 Vedtekter Akershus Venstre

ÅM 13 Vedtekter Akershus Venstre ÅM 13 Vedtekter Akershus Venstre 13.02 Forslag til endringer i vedtekter Forslag 1 Tiril Eid Barland, AUV 5b Fylkesårsmøte b) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer