LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo"

Transkript

1 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 1 COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

2 NORWEGIAN 1. Oslo 2. Oslo er hovedstaden i Norge og strekker helt tilbake til 1048-tallet da kong Harald III grunnla byen. Som landets hovedstad er byen et knutepunkt for økonomi, shipping, og industri. Den spiller også en viktig rolle i den maritime næringen og i den kulturelle og vitenskapelige verden. 3. Byen ligger like ved munningen av Oslofjorden. Fjorden ligger på sørsiden av byen og Oslo er omgitt av åser og fjell på de andre sidene. To små elver flyter inn i byen, og om lag to tredjedeler av området er fredet for dyreliv. 4. Byen har blitt ødelagt i brann flere ganger, men har alltid blitt gjenoppbygget. Den siste brannen var i 1624 og varte i tre hele dager. Kong Christian IV erklærte da at byen ikke skulle bygges opp igjen og beordret alle byens innbyggere til å flytte tvers over fjorden til Christiania, en ny by like utenfor Oslo. Byen beholdt sitt navn Christiania fram til 1925 da det ble offisielt endret tilbake til Oslo. 5. I dag er Oslo hjem til en rekke kjente museer, deriblant Munch-museet, hvor Edvard Munchs berømte "Skrik" maleri er utstilt. Andre store museer i byen inkluderer Norges Nasjonalmuseum og Vigeland-museet. 6. Det som Oslo er trolig mest kjent for er å være den byen der Nobels fredspris blir gitt ut hvert år. Tradisjonelt har byen også blitt kjent ved å gi et juletre som gave hvert år til en rekke byer rundt om i verden, inkludert Washington D.C., Antwerpen, Reykjavik, New York og London. ENGLISH 1. Oslo CONT'D OVER NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 2

3 2. Oslo, Norway is the capital city of Norway. It dates all the way back to 1048, when King Harald III founded the city. As the nation's capital, the city serves as Norway's hub for the financial, shipping, and industrial sectors. It also plays an important role in the maritime industry and the cultural and scientific worlds. 3. The city lies right at the mouth of Oslofjord Bay. The fjord is on the south side of the city, and Oslo is surrounded by hills and mountains on all other sides. Two small rivers flow into the city, and about two-thirds of it is actually protected wildlife area. 4. The city has been destroyed by fire several times, but it was always rebuilt. The last fire was in 1624, and it lasted for three whole days. King Christian IV decreed then that it should not be rebuilt, and he ordered all the city's residents to move across the bay to Christiania, a new city just outside of Oslo. The city retained its name of Christiania until 1925, when it was officially changed back to Oslo. 5. Today Oslo is home to a number of well-known museums, including the Munch Museum, which is where Edvard Munch's famous painting, The Scream, is exhibited. Other major museums in the city include the National Museum and the Vigeland Museum. 6. The one thing Oslo is probably best known for is being the city where the Nobel Peace Prize is given out each year. Traditionally, the city also made a name for itself by gifting a Christmas tree each year to a number of cities around the world, including Washington, D.C., Antwerp, Reykjavik, New York, and London. VOCABULARY Norwegian English Class fjord fjord noun maritim maritime gaver gifting NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 3

4 opptjene retain sektor sector fjellområde mountain area forordnet decree grunlegge found SAMPLE SENTENCES Å krysse en fjord tok mye fotarbeid for mange år siden. "Crossing a fjord took a lot of footwork back in the day." En fjord er en vakker landformasjon å se, men skremmende å krysse. "A fjord is a beautiful land formation to see but a terrifying one to traverse." Den maritime næringen er viktig del av store havnebyer verden rundt. "The maritime industry is important in major port cities around the world." Mennesker som liker å gi gaver og andre ting til andre har en tendens til å være lykkeligere. "People who enjoy gifting things to others tend to be happier." Ikke alt vi ønsker å beholde i våre liv vil vare for evig. "Not everything we want to keep in our lives can be retained indefinitely." Det er mange sektorer i næringslivet å jobbe i. "There are many sectors of the business world to work in." NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 4

5 De fjellrike områdene er ikke bare vakre, men også et utrolig tegn fra vår Skaper. "The mountainous regions are not only beautiful, but also an incredible indication of our world's Creator." Tradisjonelt, når kongen hadde bestemt noe, var det å bli fulgt til punkt og prikke. "Traditionally, whenever the king decreed something, it was to be followed to the letter." I dag er det få nye byer som blir grunnlagt i verden. "Today there are few new cities being founded anywhere in the world." CULTURAL INSIGHT Did you Know? "The Globalization" og "World Studies Group and Network" rangerte Oslo som Beta World City i 2008, og regnes som en av de dyreste byene å bo i, sammenlignet med byer som Paris, Zurich og Tokyo. I 2009 gjenvant Oslo topplasseringen som den dyreste byen i verden, men falt til andreplass to år senere etter Tokyo. Oslo har også vunnet andre utmerkelser gjennom årene, inkludert 2003 European Sustainable City Award og 2. plass på Reader's Digest liste over de mest miljøvennlige og levelige byer i verden. The Globalization and World Studies Group and Network ranked Oslo as Beta World City in 2008, and the city is also considered one of the most expensive to live in, ranking near cities like Paris, Zurich, and Tokyo. In 2009 Oslo reclaimed the top spot as the most expensive city in the world, but two years later it fell to second place, below Tokyo. Oslo has also won a few other awards over the years, including the 2003 European Sustainable City Award and second place on Reader's Digest's list of the greenest, most livable cities in the world. NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 5

6 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #2 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Bergen CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 2 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

7 NORWEGIAN 1. Bergen 2. Bergen ligger langs kysten i den sørvestlige delen av Norge. Det er den nest største byen i landet og mange nordmenn anser Bergen som landets hovedstad nummer to. Byens betydning er viktig fra mange forskjellige perspektiver og ett av dem er kultur. Bergen mottok tittelen som Europeisk kulturhovedstad sammen med åtte andre byer i Rundt Bergen er de norske fjordene og disse fjordene er å finne på World Heritage List opprettet av UNESCO og selve byen er også på listen. Mange reiser til Norge kun for å se fjordene som er et utrolig syn rundt Bergen. 4. Siden byen ligger på ytterkanten av Skandinavia er Bergen en av regionens viktigste havner og har vært et handelssentrum i århundrer, sannsynligvis så langt tilbake som tidlig på 1000-tallet, da de tidligste bosetningene dukket opp i området. 5. Som en sentral havn betyr det at byen har sett mye vold i løpet av sin levetid. The Victual Brothers, en gruppe plyndrende pirater i Østersjøen, overtok og brente ned byen flere ganger på 1400-tallet. Piratene greide å brenne ned borgen på et tidspunkt. På tallet ble byen okkupert av tyskere på grunn av den strategiske plasseringen i forhold til infrastruktur og sjøfart. Byen ble videre ødelagt av bomber da de allierte prøvde å tvinge ut den Tyske hæren. ENGLISH 1. Bergen CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 2

8 2. Bergen, Norway, is located in the southwestern part of the country along the coastline. It is the second largest city in the nation, and many Norwegians consider it a second capital. The city's importance lies in many realms, one of them being culture, as Bergen received the title of European Capital of Culture along with eight other cities in Surrounding the city of Bergen are the Norwegian fjords, which are on the World Heritage List created by UNESCO. The city itself is on the list as well. Many people go to Norway just to see the fjords, which are most spectacular around Bergen. 4. Since it's located on the outer edge of Scandinavia, Bergen is one of the region's most important ports and has been for centuries, most likely as far back as the early 1000s, when the earliest settlements seem to have popped up in that spot. 5. Its importance as a port means that the city has seen quite a bit of violence during its lifespan. The Victual Brothers, a group of marauding pirates in the Baltic Sea, took it over and burned it down several times in the 1400s. The pirates even managed to burn down the castle at one point. In the 1940s, Germany also occupied the city, viewing it as a strategic holding during the war. The city was further damaged by Allied bombs during the war as Allied forces tried to flush out the German army. VOCABULARY Norwegian English Class rike realm noun strategisk strategic adjective levetid lifespan noun spektakulært spectacular adjective århundre century noun pirat pirate noun plyndrende marauding adjective NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 3

9 fjord fjord noun SAMPLE SENTENCES Gjennom historien har Konger alltid forsøkt å utvide sine riker. "Throughout history, kings have always tried to expand their realms." Det er viktig å ha en strategisk plan når du spiller sjakk. "It's important to have a strategic plan when playing chess." Gjennomsnittlig levetid for mennesker blir lengre og lengre takket være moderne medisin. "The average lifespan of humans is getting longer and longer thanks to modern medicine." Det er en spektakulær utsikt nesten hvor som helst hvis du bare vet hvordan å finne dem. "There are spectacular views to be had almost anywhere if you just know how to find them." Folk levde i hundrevis av år uten det vi kaller moderne teknologi. "People lived for centuries without what we call modern technology." Barn elsker å høre historier om pirater. "Children love to hear stories about pirates." Det var vanlig for invaderende hærer å plyndre landsbygdene. "It was common for invading armies to go marauding through the countryside." Å krysse en fjord tok mye fotarbeid for mange år siden. "Crossing a fjord took a lot of footwork back in the day." En fjord er en vakker landformasjon å se, men skremmende å krysse. "A fjord is a beautiful land formation to see but a terrifying one to traverse." CULTURAL INSIGHT NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 4

10 Did you Know? Bergens rike kulturarv omfatter en rekke interessepunkter og mange nyvinninger. En av verdens eldste symfoniorkester holder til i Bergen, sammen med det første Nasjonalteateret i Norge. Ludvig Holberg, den første tegneserie-forfatteren i Norden ble født i Bergen, samt Johan Christian Dahl (Norges første kjente landskapskunstner) og Edvard Grieg (den berømte komponisten). Dramatikeren Henrik Ibsen begynte først å skrive skuespill etter at han flyttet til Bergen. Innbyggerne i byen synes å se kunst i alt, fra en plate av stein til avløpsdeksel. Bergen's rich cultural heritage includes a number of points of interest and several firsts. One of the oldest symphony orchestras in the world is in Bergen, along with the first national theatre in Norway. Ludvig Holberg, the first comic author of the north, was born there, as were Johan Christian Dahl (Norway's first famous landscape artist) and Edvard Grieg (the famous composer). Playwright Henrik Ibsen first started writing plays after he moved to Bergen. The residents of the city seem to see art in everything, from a slab of rock to the covers on the drains. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 5

11 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #3 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Stavanger CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 3 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 3 COPYRIGHT 2014 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

12 NORWEGIAN 1. Stavanger 2. Stavanger er den fjerde største byen i Norge, men dette er hovedsaklig på grunn av oljefunnene i Nordsjøen sent på 1900-tallet. Byen kan offisielt dateres like tilbake til vikingtiden. I dag er det flere internasjonale oljeselskaper som har sine hovedkontorer her. Byen er også hjem til NATOs Joint Warfare Center. 3. Stavangerby var et sentrum for kirkens ledelse for mange århundrer siden, lenge før det var snakk om olje. Arbeidet med Stavanger Domkirke ble fullført tidlig på 1100-tallet, selv om kirkens betydning ble redusert etter den protestantiske reformasjonen. Etter at kirkens ledelse ble mindre viktig, ble fiske den store industrien i byen. 4. I tillegg til olje er vannsporter det store trekkplasteret til Stavanger i dag. De to områdene hvor turister bruker mest tid er rundt de to innsjøene som finnes her. Stavanger er også et historisk område og er hjem til Norge eldste katedral. 5. Stavanger er en av ni byer som har fått tittelen "Europas kulturhovedstad." Området er fylt med en rekke av naturskjønne attraksjoner, inkludert Solastranden, Månafossen og Gloppedalsura, som er full av steinblokker like store som bygninger. Området gir også enkel tilgang til de vakre norske fjordene. ENGLISH 1. Stavanger 2. Stavanger is the fourth largest city in Norway, although it did not grow to be that large until late in the 1900s, which was when they discovered oil near there in the North Sea. The city officially dates at least as far back as the Viking Age. Today there are several international oil companies with headquarters located there. The city is also home to NATO's Joint Warfare Center. CONT'D OVER NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 2

13 3. The city of Stavanger was a center of church leadership centuries ago, long before there was even a thought about oil. Work on the Stavanger Cathedral wrapped up in the early 1100s, although its importance in the church declined after the Protestant Reformation. After church leadership came to be less important in the city, fishing replaced it as a major industry. 4. Other than oil, the big draw to Stavanger today is water sports. The two areas where tourists spend the most time are around the two lakes that are located there. Stavanger is also a historical area, housing Norway's oldest cathedral. 5. Stavanger is one of nine cities that have received the title "European Capital of Culture." The area is filled with a number of scenic attractions, including Solastranda Beach, the Manafossen Waterfall, and Gloppedalsura, which is full of boulders that are as big as buildings. The area also gives easy access to the beautiful Norwegian fjords. VOCABULARY Norwegian English Class Gender Reformasjon Reformation noun katedral cathedral noun krigsføring warfare noun foss waterfall noun masculine steinblokk boulder noun internasjonal international adjective Viking Viking adjective protestant Protestant adjective SAMPLE SENTENCES NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 3

14 Reformasjonen forårsaket store motsetninger innenfor kirken. "The Reformation caused a major split within the church." I middelalderen var katedralbyen et viktig senter for handel. "In the Middle Ages, a cathedral town was a major center of commerce." Mennesker har sannsynligvis kjent krigføring like lenge som de har eksistert. "Human beings have likely known warfare for almost as long as they have existed." En foss er virkelig en naturlig skjønnhet. "A waterfall is truly a natural thing of beauty." Å se en foss er veldig avslappende. "Seeing a waterfall is very relaxing." Å stå på toppen av steinblokker kan gjøre at resten av verden synes mindre. "Standing on top of boulders can make the rest of the world seem smaller." Folk som jobber i business må tenke mer internasjonalt i dag. "Business people need to think on an international scale today." Verdens ledere er vanligvis kjent på et internasjonalt nivå. "World leaders are usually known on an international level." Vikingene var kjent for å være veldig harde. "The Viking people were known to be very fierce." Den protestantiske kirken forandret religionen for alltid. "The Protestant church changed the face of religion forever." CULTURAL INSIGHT Did you Know? Hvor lang tid skal det ta å bestemme hvor et kunstverk skal plasseres? Hva sier du om fire år? NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 4

15 Det er hvor lang tid det tok norske myndigheter å bestemme hvor å plassere "Broken Column" skulpturene i Stavanger. Arbeidet ble betalt av byen, Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Kunstforening. Serien av skulpturer skaper en sti av smijern fra den ene enden av byen til sentrum. Hver skulptur er en jernmann og den første sitter utenfor kunstmuseumet som ligger ca 40 meter over havet. Hver skulptur er ca. 2 meter under det forrige, med den siste skulpturen plassert ute i havet like utenfor Stavanger. How long should it take to decide where a piece of art should go? How about four years? That's how long it took Norwegian officials to decide to place the Broken Column sculptures in Stavanger. The work was paid for by the city, Rogaland Art Museum, and the Stavanger Art Society. The series of sculptures creates a trail of ironwork from one end of the city into the downtown area. Each sculpture is an iron man, and the first one sits outside the art museum, which is about forty meters above sea level. Each of the sculptures is about two meters below the last one, with the final piece being placed out in the sea just outside of Stavanger. NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 5

16 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #4 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Trondheim CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 4 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

17 NORWEGIAN 1. Trondheim 2. Trondheim er Norges tredje største by. Byen ligger til høyre for Trondheimsfjorden og ved elvemunnen til Nidelva. Teknologi er en del av hovedindustrien i Trondheim som er påfallende ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) samt andre bedrifter. 3. Den originale beboelsen av Trondheim kan spores tilbake til året 997 da byen var et handelssenter. Byen var Norges hovedstad fra Vikingalderen helt fram til Trondheim har overlevd over 10 branner gjennom tidene, og ca. 90 prosent av byen ble nedbrent i en brann i Kun 30 år senere skjedde det igjen og byen måtte gjennoppbygges atter en gang. I tillegg til branner, opplevde Trondheim å bli bombet av allierte styrker under tysk okkupasjon i andre verdenskrig. Henry Rinnan, Tysklands mest berømte Gestapo agent i Norge, bodde i Trondheim, noe som var grunnen til at byen ble så hardt rammet. 4. Byens små butikker ved vannet gir en idyllisk stemning. Ved havnen finnes DORA 1, en base for ubåter. En Tysk ubåt var stasjonert her under andre verdenskrig, men i dag er DORA en konsertscene. Andre interessepunkter i Trondheim er den berømte Nidarosdomen, Trondheim Kunstmuseum, Norges kunstindustrimuseum og Sverresborg. 5. Byen arrangerer ofte skikonkurranser og dette området er et av de beste skiområdene for Nordiske skielskere. ENGLISH 1. Trondheim CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 2

18 2. The city of Trondheim, Norway is the third largest city in the country. It sits right on the south side of the Trondheimsfjord and at the mouth of the Nidelva River. Technology is the big industry in Trondheim, which is home to the Norwegian University of Science and Technology as well as other major tech businesses. 3. The original settlement at Trondheim dates back to 997, when it was a trading post. The city also served as Norway's capital from the Viking Age all the way until Trondheim has survived more than ten fires in its history. In fact, ninety percent of the city was destroyed in the 1651 fire. Just thirty years later, another fire resulted in almost the entire city needing to be rebuilt. In addition, Trondheim survived major Allied bombings during World War II when it was occupied by Germany. Henry Rinnan, the most infamous Gestapo agent in Norway, lived in Trondheim, so the Allied Powers hit the city very hard. 4. Seated right on the water's edge, the city's small shops create a picturesque waterfront. The port there also houses the DORA 1, a sub base where a German U-boat was housed during World War II. DORA is now a concert venue. Other points of note within the city include the Nidaros Cathedral, the Trondheim Museum of Arts, the National Museum of Decorative Arts, and Sverresborg. 5. The city regularly hosts World Cup ski competitions, and the area is one of the best destinations for Nordic ski lovers. VOCABULARY Norwegian English Class overlevende survived verb Nordisk Nordic adjective beryktet infamous adjective Gestapo Gestapo noun bombingen bombing noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 3

19 handel trading noun okkupasjon occupied verb pittoresk picturesque adjective SAMPLE SENTENCES Noen mennesker har overlevd utrolige hendelser. "Some people have survived incredible events." Nordisk ski er det samme som langrenn. "Nordic skiing is the same thing as crosscountry skiing." De fleste mennesker ønsker å være berømte snarere enn beryktet. "Most people want to be famous rather than infamous." Gestapo fremkaller tragiske minner fra jødeutryddingen. "The Gestapo invokes tragic memories of the Holocaust." Selv i dag overlever mennesker tallrike bomber daglig i enkelte deler av verden. "Some cities survive numerous bombings daily, even today in some parts of the world." Handel har lenge vært en stor del av verdens økonomi. "Trading has long been a major part of the world's economy." Tyskland okkuperte mange land under andre verdenskrig. "Germany occupied many countries during World War II." Sanne kunstnere er i stand til å presentere omgivelser på en pittoresk måte. "True artists are able to make any surroundings into a picturesque display." CULTURAL INSIGHT NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 4

20 Did you Know? Byggingen av Nidarosdomen tok over 200 år å fullføre. Prosjektet startet i 1070 og var ikke ferdig før i Alvorlige branner skadet katedralen i 1327 og 1531 og skadet deler av midtskipet som ikkeble fikset før restaureringen var i gang for hele katedralen i begynnelsen av det 20. århundre. I 1708 brant domkirken ned til grunnen i en annen tragisk brann. Det eneste som var igjen var steinveggene. Katedralen gjennomgår alltid vedlikehold. Bygningen huser to store orgel og har to altere. Construction on the Nidaros Cathedral took over two hundred years to complete. The project started in 1070 and wasn't completed until Serious fires severely damaged the cathedral in 1327 and Part of the nave was destroyed and did not end up getting rebuilt until the entire cathedral restoration was underway in the early part of the twentieth century. Another fire in 1708 burned the cathedral down completely. The only things left were the stone walls. There is always maintenance work being done on the cathedral. The building houses two large organs and has two main altars. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 5

21 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #5 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Tromso CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 5 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

22 NORWEGIAN 1. Tromsø 2. Tromsø er Norges syvende største by med henhold til innbyggertall, og er den største byen i den nordlige delen av landet. Arkeologer har sporet byens historie helt tilbake til istiden. Det antas at den norrøne befolkninen flyttet inn i området ca. på samme tid som Vikingenes vandringer på slutten av 9. århundre. På 1800-tallet ble byen kjent som "Nordens Paris." 3. Tromsø ligger så langt nord at midnattsolen begynner i midten av mai og varer til slutten av juli. Fjellene i regionen demper noe av sollyset i denne perioden men kombinasjonen av sol og snø gjør at solbriller blir veldig viktig for alle som ferdes og bor i området. I tillegg til midnattsolen, har Tromsø også en periode uten sol hvert år. Solen går ned i slutten av november og kommer ikke tilbake før i januar. 4. Byen ligger også midt i sentrum av Aurora Borealis-sonen (nordlys) og regnes for å være et av de beste stedene på kloden for å se dette utrolige fenomenet. Nordlyset kan sees på kveldene mesteparten av året, bortsett fra slutten av april til midten av august. 5. I Tromsø er det viktig å merke seg den historiske trehusbebyggelsen som ligger nord i byen, Polarmuseet, Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Polaria, et akvatisk opplevelsessenter. ENGLISH 1. Tromso CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 2

23 2. Tromso, Norway is the country's seventh largest city by population, and it is the largest city in the northern part of the country. Archeologists have traced the history of the city all the way back to the Ice Age. It is believed that Norse speakers moved into the area around the same time as the Viking migrations in the late ninth century. By the 1800s, the city became known as the "Paris of the North." 3. Tromso is located so far north that it has the midnight sun from the middle of May through the end of July. The mountains in the region do help control some of the sunlight a bit for a few nights during this time. The combination of the bright sun and all that snow makes sunglasses a requirement for anyone in the area. In addition to the midnight sun, Tromso also has a period without any sun each year. The sun sets in late November and doesn't come back until January. 4. The city is also located right in the center of the aurora borealis zone and is considered one of the best locations on the globe to see this incredible phenomenon. The aurora can be seen in the evenings most of the year, except between the end of April and the middle of August. 5. Within the city of Tromso, important points of note include the historic wooden houses on the city's north side, the Polar Museum, the Tromso Cathedral, the Arctic Cathedral, and Polaria, an aquatic experience center. VOCABULARY Norwegian English Class arkeolog archeologist noun migrering migrations noun akvakultur aquatic adjective sollys sunlight noun midnatt midnight noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 3

24 nordlys aurora noun fenomen phenomenon noun polarsirkel polar adjective SAMPLE SENTENCES Noen vil si at arkeologer ikke gjør annet enn å grave i jorda. "Some would say that archeologists do nothing but dig in the dirt." Fugler vet instiktivt når det er tid for å migrere. "Birds instinctively know when the time is right for their migrations." Det er interessant å se marint liv ute i naturen. "It is interesting to watch aquatic life out in nature." Vi trenger alle sollys for å overleve. "We all need sunlight to survive." Nattugler elsker mørket og er oftest ute om natten. "Night owls love to stay up past midnight." Nordlyset er et sjeldent syn på himmelen fordi forholdene må være perfekte. "An aurora is a rare sight to see in the sky because conditions have to be just right." Noen ganger opplever vi fenomener som ikke kan forklares. "Sometimes we experience a phenomenon that can't be explained." Den arktiske regionen er kjent for sine iskalde temperaturer. "The Arctic region is known for its freezing polar temperatures." CULTURAL INSIGHT Did you NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 4

25 Know? Tromsø har dukket opp flere ganger innen popkulturen. Filmen Insomnia, som var den første filmen til den velkjente regissøren Erik Skjoldbærg, ble filmet i byen. Tromsø ble også nevnt i 30 Days of Night: Rumors of the Undead, en vampyr thriller skrevet av Jeff Mariotte og Steve Niles. Philip Pullmans bokserie His Dark Materials er basert på Tromsø. Nobelprisvinner og prisbelønt forfatter Knut Hamsun utgav sin første bok i en liten bokhandel i Tromsø i Det er også ganske mange kjente personer som har Tromsø som sin hjemby, Emperors trommeslager Tomas Haugen, nobelprisvinner D. Carleon Gajdusek, filosofen Peter Wessel Zapffe, og forfatter Arthur Arntzen. The city of Tromso has appeared several times in pop culture. The movie Insomnia, the first from well-known director Erik Skjoldbjaergs, was set in the city. Tromso was also mentioned in 30 Days of Night: Rumors of the Undead, a vampire thriller written by Jeff Mariotte and Steve Niles. The town in Philip Pullman's His Dark Materials book series is based on Tromso, and Nobel Prize winning author Knut Hamsun published his first book in a tiny Tromso bookshop in There are also quite a few famous Norwegians who call Tromso their hometown, including Emperor drummer Tomas Haugen, Nobel Prize winner D. Carleon Gajdusek, philosopher Peter Wessel Zapffe, and writer Arthur Arntzen. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 5

26 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #6 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Drammen CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 6 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

27 NORWEGIAN 1. Drammen 2. Drammen er en norsk havneby på østlandet, i Buskerud fylke, og et av de mest bebodde områdene i hele landet. Drammen er rangert nr. 6 av Norges urbane områder med en befolkning på 93,000. Byen ligger ca. 25 kilometer fra Oslo som er Norges hovedstad. Byens sentrum ligger på hver side av Drammenselva, ved elvemunningen til Drammensfjorden. 3. Beliggenheten langs vannet gir store muligheter for både rekreasjon og industri. Drammen er en viktig havn for import av blant annet biler og frukt. Plasseringen er også ideell for bransjer som skipsbygging og treindustri. På et tidspunkt var Drammen et hovedsete for papir-og celluloseindustri, men disse fabrikkene ble nedlagt i I 1866 ble store deler av Drammen ødelagt i en stor brann. Sentrum ble gjenoppbygd; inkludert historiske torget og Bragernes kirke. 5. Trikken kom til Drammen i Det var det første systemet av sitt slag i Skandinavia på denne tiden. Trikken opererte fra 1909 til Året 2011 markerer 200-årsjubileet for Drammen by, men imidlertid er helleristninger som er funnet i områder rundt Drammen antatt å være fra 6000 til 7000 år gamle. 7. Drammen har mottatt åtte priser for miljø- og byutvikling siden Det er mer enn noe annet fylke i Norge. Drammen er også kjent for sin flotte historiske karakter med bygninger fra det 18. og 19. århundret. ENGLISH 1. Drammen CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 2

28 2. Drammen is a port city in eastern Norway's Buskerud County, one of the most heavily populated areas in the country. Drammen ranks sixth among Norway's largest urban areas with a population of ninety-three thousand. It is located about twenty-five miles from Oslo, the capital of Norway. The city center is in a valley on either side of the Drammenselva River, at the end of the inlet of the Drammensfjord River. 3. Its location along the water provides great opportunities for both recreation and industry. Drammen is a main harbor for importing cars and fruit. The location also enriches the shipbuilding and logging industries. At one time Drammen was a great site for the paper and pulp industries, but those factories closed down in the 1960s. 4. In 1866, many parts of Drammen were destroyed in a major fire. The city center was rebuilt, including the historic town square and Bragernes Church. 5. The Drammen trolleybus came about in It was the first system of its kind in Scandinavia. The trolleybus operated from 1909 until The year 2011 marked the two hundredth anniversary of the city of Drammen. However, rock carvings found in areas of Drammen are thought to be six thousand to seven thousand years old. 7. Since 2003, Drammen has received eight awards for environmental and urban development. That is more than any other country in Norway. Drammen is also known for its great historic character, boasting buildings from the eighteenth and nineteenth centuries. VOCABULARY Norwegian English Class miljø environmental adjective trikk tram, trolleybus noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 3

29 ombygge rebuild participle urban urban adjective papirmasse pulp noun fabrikk factory noun rekreasjon recreation noun kai harbor noun SAMPLE SENTENCES Vi bør ha noen miljømessige bekymringer om vi i det hele tatt bryr oss om fremtiden. "We all should have some environmental concerns if we care at all for the future." En trikketur er en fin måte å se byen på. "Taking a trolleybus tour is a great way to see the city." Ikke alt som har blitt ødelagt kan gjenoppbygges. "Not everything that has been destroyed can be rebuilt." Urbane steder er travle og kan være voldelige. "Urban places are busy and can be violent." Nord-Amerika leder den globale treforedlingsindustrien. "North America rules the global pulp and paper industry." I dag virker det som amerikanske fabrikker legges ned i hundrevis. "Today it seems that American factories are shutting down by the hundreds." Alle bør ha en form for rekreasjon å nyte. "Everyone should have some form of recreation he enjoys." Skip kommer til havn når stormer truer området. "Ships come into harbor whenever a storm threatens the area." CULTURAL INSIGHT NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 4

30 Did you Know? Drammen er hjem til Aass Bryggeri, det eldste bryggeriet i Norge, som ble grunnlagt i Det ble opprinnelig drevet med dagligvarer i tillegg til bryggeri. Bryggeriet ble kjøpt i 1860 av Aass familien og eies fortsatt av familien i dag. Det er ett av noen få uavhengige bryggerier i Norge. De har opprettholdt et rykte for høy kvalitet, brygging av standarder etter tyske renhetsgrader. Aass Bryggeri produserer øl, akevitt, og en type brus. Deres øl inkluderer pilsnere, ambers, lys og mørk øl, en sesongbasert juleøl, og mange andre. Drammen is home to Aass Brewery, the oldest brewery in Norway, which was founded in It originally dealt in groceries as well as brewing. It was purchased in the 1860s by the Aass family and is still owned by that family today. It is one of only a few independent breweries in Norway. They have maintained a reputation for high quality, brewing by the standards of the German Purity Law. Aass Brewery produces beer, aquavit, and a line of soft drinks. Their beers include pilsners, ambers, pale ales, dark ales, a seasonal Christmas beer, and many others. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 5

31 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #7 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Kristiansand CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 7 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

32 NORWEGIAN 1. Kristiansand 2. Kristiansand er den femte største kommunen i Norge og ble grunnlagt i 1641 av kong Christian IV. Byen fikk navnet sitt fra sin grunnlegger og fra det sandfyllte terrenget hvor byen ble bygget. 3. Kristiansand er også hovedbyen i Vest-Agder fylke i Sør-Norge. Ifølge den siste folkeundersøkelsen har Kristiansand kommune en befolkning på litt over mennesker. 4. Kristiansand ligger på den sørlige spissen av Norge, langs kysten. Otra og Tovdalselva renner også gjennom Kristiansand. Skjærgården og strendene er populære feriesteder for nordmenn og andre europeere om sommeren. Vinteren har en tendens til å bringe mye snø, og skiløyper tiltrekker besøkende gjennom vintermånedene. 5. Klimaet i Kristiansand er overraskende temperert; de nordatlantiske havstrømmene øker lufttemperaturen. Kystområdene har spesielt en tendens til å ha mye mildere vintertemperaturer enn andre regioner på tilsvarende breddegrader. 6. Fra Kristiansand har man tilgang til resten av Europa med båt eller fly. Det finnes en flyplass like øst for byen som tilbyr transport til andre deler av Norge og Europa. Det er også en fergerute som reiser til Danmark. 7. Den største industrien i Kristiansand er olje, samt skipsbygging og reparasjonsbransjen. 8. Kristiansand er hjem til den største avdelingen for Universitetet i Agder som har ca 8000 studenter. Handelshøyskolen BI og Gimlekollen Mediehøyskole ligger også der. ENGLISH CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 2

33 1. Kristiansand 2. Kristiansand is the fifth-largest municipality in Norway, founded in 1641 by King Christian IV. The city got its name from its founder and from the sandy terrain upon which it was built. 3. Kristiansand is also the capital of Vest-Agder County in southern Norway. According to the most recent census, the municipality of Kristiansand has a population of just over eighty-two thousand people. 4. Kristiansand is located at the southern tip of Norway, along the ocean's shore. The Otra and Tovdalselva Rivers also run through Kristiansand. Its archipelago and beaches are popular vacation destinations for Norwegians and other Europeans in the summer. The winter tends to bring heavy snowfall, so the ski trails attract visitors during the winter months. 5. The climate in Kristiansand is surprisingly temperate; the North Atlantic Current increases air temperature. The coastal areas in particular tend to have much milder winter temperatures than do other regions at similar latitudes. 6. From Kristiansand one can access the rest of Europe by boat or airplane. There is an airport just east of the city that provides transportation to other parts of Norway and Europe. There is also a ferry route that travels to Denmark. 7. The major industry in Kristiansand is oil, supported by the shipbuilding and repair industries. 8. Kristiansand is home to the largest campus of the University of Agder, which has about eight thousands students. BI Norwegian Business School and Gimlekollen School of Journalism and Communication are also located there. VOCABULARY NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 3

34 Norwegian English Class kommune municipality noun terreng terrain noun øygruppe archipelago noun folketelling census noun mildere milder adjective breddegrad latitude noun temperert temperate adjective sandterreng sandy adjective SAMPLE SENTENCES Kommunen er hovedsaklig de lokale myndighetene. "The municipality is essentially the local government." Å styre en kommune krever mye oppmerksomhet og omsorg. "Running a municipality takes a lot of attention and care." Noen mennesker foretrekker å leve i en tettbebodd kommune, mens andre heller vil leve en landlig livsstil. "Some people prefer to live in a busy municipality, while others would rather live a rural lifestyle." Å reise i ulendt terreng kan være en stor opplevelse. "Traveling rugged terrain can be a great adventure." Det er veldig interessant å se på alle øyene som en gruppe. "It's very interesting to look at all the islands in an archipelago as a group." En øygruppe er en gruppe øyer. "An archipelago is a group of islands." NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 4

35 En folketelling blir foretatt hvert tiende år i USA. "A census is taken every 10 years in the United States." Mildere temperaturer er lettere å gå ut i. "Milder temperatures are easier to go outside in." Regioner ved tilsvarende breddegrader har en tendens til å ha lignende temperaturer. "Regions at similar latitudes tend to have similar temperatures." Det er mye lettere å leve i et temperert klima enn i et sted med drastiske temperaturforskjeller. "It is much easier to live in a temperate climate than in a place with drastic temperature differences." Barn elsker å leke i sandete områder. "Children love to play in sandy areas." CULTURAL INSIGHT Did you Know? En profesjonell bodybuilder og verdens sterkeste mann Svend Karlsen er fra Kristiansand. Han begynte sin karriere i 1986 som en styrkeløfter og satte 30 norske rekorder. Etter dette begynte han å reise og deltok i poseringskonkurranser for å tjene penger. Svend fikk tittelen Mr. Norge og tok andreplass i verdenslekende. Etter å ha revet en muskel måtte Svend gi opp bodybuilding og byttet til strongman konkurranser i stedet. I 2001 vant konkurransen som verdens sterkeste mann i Zambia etter han vant andreplass og tredjeplass i tidligere år. Han pensjonerte seg i 2007 og i 2010 ble han stemt inn i "World's Strongest Man" Hall of Fame. Professional bodybuilder and World's Strongest Man Svend Karlsen is from Kristiansand. He began his career in 1986 as a power lifter and set thirty Norwegian records. Then he began to travel, entering posing contests to earn money. Svend earned the title of Mr. Norway and even took second place at the World Games. After tearing a muscle, Svend had to give up NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 5

36 bodybuilding and moved on to strongman competitions instead. In 2001, Svend won the World's Strongest Man contest in Zambia, after finishing second and third in previous years. He retired in 2007, and in 2010 he was inducted by fan vote into the World's Strongest Man Hall of Fame. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 6

37 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #8 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Skien CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 8 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

38 NORWEGIAN 1. Skien 2. Skien ligger i Grenlandsområdet i Norge. Det er både en by og en kommune. Den deler også byområdet med Porsgrunn. Dette byområdet er den 7. største byen i Norge med en befolkning på over 85,000. Skien kommune ble etablert som kommune i 1838 og ble slått sammen med Gjerpen og Solum i Skien er hovedsete for hele administrasjonen i Telemark fylke. 3. Skien var en viktig havn for treindustrien før i tiden. En stor papirfabrikk ble lagt ned i 2006, som banet vei for et ingeniørfirma som største arbeidsgiver i regionen. 4. Forskere trodde inntil ganske nylig at Skien ble grunnlagt på 1400-tallet. Imidlertid har arkeologiske funn avdekket at det var mer sannsynlig at Skien ble stiftet før 1000 år f.k. og ble bosatt på 1100-tallet. Skien var opprinnelig en møteplass for bønder og handelsmenn og var en sentral havn for brynestein. Gjerpen kirke er den eldste bygningen i Skien og ble reist på 1150-tallet. De partiariske familiene begynte å dominere Skien på 1600-tallet. 5. Skien ble tilknyttet jernbanen i Norge i 1882 som ble utvidet til Notodden i 1919, og det går fremdeles daglige togruter her. 6. Byens våpenskjold ble offentliggjort på 1980-tallet. Det er identisk til det våpenskjoldet som ble brukt i 1609 og viser et par ski krysset i midten og en stjerne som holder dem sammen.smørblomsten finnes på hver side av skjoldet. Det sies at navnet på byen kom fra en bekk med samme navn. ENGLISH 1. Skien CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 2

39 2. Skien is an area of Norway located in the region of Grenland. It is both a city and a municipality. It also forms a conurbation with Porsgrunn. This conurbation is the seventh largest city in Norway, with a population of over eighty-five thousand. Skien was established as a municipality in 1838 and merged with Gjerpen and Solum in Skien is the administrative center of Telemark County. 3. Skien used to be an important port for the timber industry. A large paper mill in Skien closed down in 2006, leaving an engineering firm as the biggest employer in the region. 4. Researchers believed until fairly recently that Skien was founded in the 1400s. However, archaeological findings have revealed that it was more likely founded prior to 1000 AD and settled in the eleventh century. Skien was originally a meeting place for farmers and traders and a shipping port for whetstones. Gjerpen Church is the oldest building in Skien, having been built in the 1150s. Patrician families began to dominate Skien in the 1600s. 5. Skien joined the Norwegian railway network in 1882 and expanded to Notodden in Regular train service still operates on the railways there. 6. The city's current coat of arms was adopted in the 1980s. Identical to the original coat of arms from 1609, it displays two skis with a cross in the middle and a star on the crosspoint. Buttercups are located on either side. The town is believed to be named after a brook with the same name. VOCABULARY Norwegian English Class brynestein whetstones noun jernbane railway noun arkeologiske archaeological adjective patriarkisk patrician noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 3

40 storbyområde conurbation noun kommune municipality noun smørblomst buttercup noun ingeniør engineering noun SAMPLE SENTENCES Brynestein ble brukt i gamle dager til å slipe sverd og knivblader. "Whetstones were used in the old days to sharpen swords and other blades." Å ta toget er en sjarmerende måte å reise på i dag. "Taking the railway is a quaint way to travel these days." En arkeologisk ekspedisjon kan løse noen av verdens store spørsmål. "An archeological expedition can solve some of the world's great questions." Noen mennesker kan være født patriarkiske, men oppfører seg som villmenn. "Some people may be patrician by birth but behave like perfect savages." Det finnes flere steder I landet hvor byer har blitt slått sammen med andre byer og blitt til storbyområder. "There are many parts of the country where cities have expanded and grown together to create a conurbation." Området rundt Chicago er en sammenslåing av urbane områder. "The area around Chicago is a conurbation of urban areas." Kommunen er hovedsaklig de lokale myndighetene. "The municipality is essentially the local government." Å styre en kommune krever mye oppmerksomhet og omsorg. "Running a municipality takes a lot of attention and care." NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 4

41 Noen mennesker foretrekker å leve i en tettbebodd kommune, mens andre heller vil leve en landlig livsstil. "Some people prefer to live in a busy municipality, while others would rather live a rural lifestyle." Smørblomster ser flotte ut og lukter søtt. "Buttercups look beautiful and smell sweet." Hvis du ser nye løsninger på gamle problemer kan det hende du tenker som en ingeniør. "If you're constantly thinking of new solutions to old problems, you may have a mind for engineering." CULTURAL INSIGHT Did you Know? Henrik Ibsen, en berømt forfatter og dramatiker, ble født i Skien i Selv om han bodde i Italia og Tyskland i 27 år er Ibsen kjent som en av grunnleggerene av prosa drama. Som dramatiker hjalp han å finne modernismen i teatret. Noen av hans verk ble sett på som ganske skandaløse; han stilte spørsmål ved moralen i en tid da teateret var ventet å bare vise temaer som var innenfor en streng etisk kode. Ibsen har blitt omtalt som den beste dramatiker siden Shakespeare. Hans verker påvirket andre storheter som Oscar Wilde, George Bernard Shaw og James Joyce. Henrik Ibsen, the famous author and playwright, was born in Skien in 1828, though he lived in Italy and Germany for twenty-seven years. Ibsen is known as the father of prose drama. As a playwright, he helped establish modernism in theater. Some of his works were considered quite scandalous; he examined issues of morality at a time when theater was expected to only display themes that stuck to a strict ethical code. Ibsen has been referred to as the best playwright since Shakespeare. His works influenced other greats such as Oscar Wilde, George Bernard Shaw, and James Joyce. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 5

42 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #9 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Fredrikstad CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 9 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

43 NORWEGIAN 1. Fredrikstad 2. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Kong Fredrik II og navngitt etter hans kongelige høyhet. Siden dengang har byen blitt sammenslått med andre kommuner. I dag er den både en by og kommune i Østfold fylke i Norge. Fredrikstad er også hovedsetet for administrasjonen i kommunen. 3. Byen omfatter både Glomma og Skagerrak. Fredrikstad ble bygget for å erstatte byen Sarpsborg som ble brent ned av svenskene under den Nordiske syvårskrigen. Etter direkte ordre fra kongen ble Fredrikstad bygget opp ca. 15km sør for Sarpsborg med en flott beliggenhet nær sjøen. Imidlertid var det mange av Sarpsborgs innbyggere som ble værende og bygget opp byen i dens opprinnelige plassering. Byens sentrum ligger på vestsiden og er en av de best bevarte byene i Nord-Europa. 4. Kjemiske anlegg er en av de viktigste industriene i Fredrikstad i tillegg til annen industri. Tidligere var tømmer, trelast og skipsbygging store næringer i regionen. Tømmereksport ble veldig lønnsomt i 1840-årene og da jernbanen kom til Fredrikstad nesten 40 år senere økte denne industrien enda mer. På 1900-tallet falt treindustrien og byen opplevde heller vekst innen skipsbygging. Fredrikstad Mekaniske Verksted er et berømt skipsverft i regionen. 5. I 2005 var Fredrikstad vert for the Tall Ships Race (Cutty Sark) som har blitt en turistattraksjon i området. ENGLISH 1. Fredrikstad CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #9 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: FREDRIKSTAD 2

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

kulturell rikdom i øvre eiker

kulturell rikdom i øvre eiker kulturell rikdom i øvre eiker CULTURAL wealth IN ØVRE EIKER Kulturlivet i Øvre Eiker preges av mangfold, tradisjoner og nyskaping. Kommunen har utviklet et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter,

Detaljer

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen Den vestligste by i Norge er Florø i Flora kommune. Tidlig på 1800- tallet hadde havnen stor betydning for båttrafikken mellom Bergen og Ålesund, men byen Florø ble først grunnlagt i 1860. Sildefisket

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG FJORD LINE MAGAZINE VOYAGE s ISSUE 1/2013 UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG COMPLETES THE EXPERIENCE New and modern terminals

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

POLHØGDA FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT THE FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE. From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute

POLHØGDA FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT THE FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE. From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute POLHØGDA From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute by Ivar M. Liseter POLHØGDA Fra Fridtjof Nansens bolig til Fridtjof Nansens Institutt av Ivar M. Liseter FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Tur/Tour Bergen Fana Os

Tur/Tour Bergen Fana Os Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen

Detaljer

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2011 culture.no 2012 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører KULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the 19th edition

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN Eastern norway Øst-NoRge Eastern Norway is a region of great variation in scenery, culture, traditions and economy. The Norwegian capital, Oslo is, of course, the heart of the region in terms of culture,

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer