LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo"

Transkript

1 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 1 COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

2 NORWEGIAN 1. Oslo 2. Oslo er hovedstaden i Norge og strekker helt tilbake til 1048-tallet da kong Harald III grunnla byen. Som landets hovedstad er byen et knutepunkt for økonomi, shipping, og industri. Den spiller også en viktig rolle i den maritime næringen og i den kulturelle og vitenskapelige verden. 3. Byen ligger like ved munningen av Oslofjorden. Fjorden ligger på sørsiden av byen og Oslo er omgitt av åser og fjell på de andre sidene. To små elver flyter inn i byen, og om lag to tredjedeler av området er fredet for dyreliv. 4. Byen har blitt ødelagt i brann flere ganger, men har alltid blitt gjenoppbygget. Den siste brannen var i 1624 og varte i tre hele dager. Kong Christian IV erklærte da at byen ikke skulle bygges opp igjen og beordret alle byens innbyggere til å flytte tvers over fjorden til Christiania, en ny by like utenfor Oslo. Byen beholdt sitt navn Christiania fram til 1925 da det ble offisielt endret tilbake til Oslo. 5. I dag er Oslo hjem til en rekke kjente museer, deriblant Munch-museet, hvor Edvard Munchs berømte "Skrik" maleri er utstilt. Andre store museer i byen inkluderer Norges Nasjonalmuseum og Vigeland-museet. 6. Det som Oslo er trolig mest kjent for er å være den byen der Nobels fredspris blir gitt ut hvert år. Tradisjonelt har byen også blitt kjent ved å gi et juletre som gave hvert år til en rekke byer rundt om i verden, inkludert Washington D.C., Antwerpen, Reykjavik, New York og London. ENGLISH 1. Oslo CONT'D OVER NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 2

3 2. Oslo, Norway is the capital city of Norway. It dates all the way back to 1048, when King Harald III founded the city. As the nation's capital, the city serves as Norway's hub for the financial, shipping, and industrial sectors. It also plays an important role in the maritime industry and the cultural and scientific worlds. 3. The city lies right at the mouth of Oslofjord Bay. The fjord is on the south side of the city, and Oslo is surrounded by hills and mountains on all other sides. Two small rivers flow into the city, and about two-thirds of it is actually protected wildlife area. 4. The city has been destroyed by fire several times, but it was always rebuilt. The last fire was in 1624, and it lasted for three whole days. King Christian IV decreed then that it should not be rebuilt, and he ordered all the city's residents to move across the bay to Christiania, a new city just outside of Oslo. The city retained its name of Christiania until 1925, when it was officially changed back to Oslo. 5. Today Oslo is home to a number of well-known museums, including the Munch Museum, which is where Edvard Munch's famous painting, The Scream, is exhibited. Other major museums in the city include the National Museum and the Vigeland Museum. 6. The one thing Oslo is probably best known for is being the city where the Nobel Peace Prize is given out each year. Traditionally, the city also made a name for itself by gifting a Christmas tree each year to a number of cities around the world, including Washington, D.C., Antwerp, Reykjavik, New York, and London. VOCABULARY Norwegian English Class fjord fjord noun maritim maritime gaver gifting NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 3

4 opptjene retain sektor sector fjellområde mountain area forordnet decree grunlegge found SAMPLE SENTENCES Å krysse en fjord tok mye fotarbeid for mange år siden. "Crossing a fjord took a lot of footwork back in the day." En fjord er en vakker landformasjon å se, men skremmende å krysse. "A fjord is a beautiful land formation to see but a terrifying one to traverse." Den maritime næringen er viktig del av store havnebyer verden rundt. "The maritime industry is important in major port cities around the world." Mennesker som liker å gi gaver og andre ting til andre har en tendens til å være lykkeligere. "People who enjoy gifting things to others tend to be happier." Ikke alt vi ønsker å beholde i våre liv vil vare for evig. "Not everything we want to keep in our lives can be retained indefinitely." Det er mange sektorer i næringslivet å jobbe i. "There are many sectors of the business world to work in." NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 4

5 De fjellrike områdene er ikke bare vakre, men også et utrolig tegn fra vår Skaper. "The mountainous regions are not only beautiful, but also an incredible indication of our world's Creator." Tradisjonelt, når kongen hadde bestemt noe, var det å bli fulgt til punkt og prikke. "Traditionally, whenever the king decreed something, it was to be followed to the letter." I dag er det få nye byer som blir grunnlagt i verden. "Today there are few new cities being founded anywhere in the world." CULTURAL INSIGHT Did you Know? "The Globalization" og "World Studies Group and Network" rangerte Oslo som Beta World City i 2008, og regnes som en av de dyreste byene å bo i, sammenlignet med byer som Paris, Zurich og Tokyo. I 2009 gjenvant Oslo topplasseringen som den dyreste byen i verden, men falt til andreplass to år senere etter Tokyo. Oslo har også vunnet andre utmerkelser gjennom årene, inkludert 2003 European Sustainable City Award og 2. plass på Reader's Digest liste over de mest miljøvennlige og levelige byer i verden. The Globalization and World Studies Group and Network ranked Oslo as Beta World City in 2008, and the city is also considered one of the most expensive to live in, ranking near cities like Paris, Zurich, and Tokyo. In 2009 Oslo reclaimed the top spot as the most expensive city in the world, but two years later it fell to second place, below Tokyo. Oslo has also won a few other awards over the years, including the 2003 European Sustainable City Award and second place on Reader's Digest's list of the greenest, most livable cities in the world. NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #1 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : OS LO 5

6 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #2 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Bergen CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 2 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

7 NORWEGIAN 1. Bergen 2. Bergen ligger langs kysten i den sørvestlige delen av Norge. Det er den nest største byen i landet og mange nordmenn anser Bergen som landets hovedstad nummer to. Byens betydning er viktig fra mange forskjellige perspektiver og ett av dem er kultur. Bergen mottok tittelen som Europeisk kulturhovedstad sammen med åtte andre byer i Rundt Bergen er de norske fjordene og disse fjordene er å finne på World Heritage List opprettet av UNESCO og selve byen er også på listen. Mange reiser til Norge kun for å se fjordene som er et utrolig syn rundt Bergen. 4. Siden byen ligger på ytterkanten av Skandinavia er Bergen en av regionens viktigste havner og har vært et handelssentrum i århundrer, sannsynligvis så langt tilbake som tidlig på 1000-tallet, da de tidligste bosetningene dukket opp i området. 5. Som en sentral havn betyr det at byen har sett mye vold i løpet av sin levetid. The Victual Brothers, en gruppe plyndrende pirater i Østersjøen, overtok og brente ned byen flere ganger på 1400-tallet. Piratene greide å brenne ned borgen på et tidspunkt. På tallet ble byen okkupert av tyskere på grunn av den strategiske plasseringen i forhold til infrastruktur og sjøfart. Byen ble videre ødelagt av bomber da de allierte prøvde å tvinge ut den Tyske hæren. ENGLISH 1. Bergen CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 2

8 2. Bergen, Norway, is located in the southwestern part of the country along the coastline. It is the second largest city in the nation, and many Norwegians consider it a second capital. The city's importance lies in many realms, one of them being culture, as Bergen received the title of European Capital of Culture along with eight other cities in Surrounding the city of Bergen are the Norwegian fjords, which are on the World Heritage List created by UNESCO. The city itself is on the list as well. Many people go to Norway just to see the fjords, which are most spectacular around Bergen. 4. Since it's located on the outer edge of Scandinavia, Bergen is one of the region's most important ports and has been for centuries, most likely as far back as the early 1000s, when the earliest settlements seem to have popped up in that spot. 5. Its importance as a port means that the city has seen quite a bit of violence during its lifespan. The Victual Brothers, a group of marauding pirates in the Baltic Sea, took it over and burned it down several times in the 1400s. The pirates even managed to burn down the castle at one point. In the 1940s, Germany also occupied the city, viewing it as a strategic holding during the war. The city was further damaged by Allied bombs during the war as Allied forces tried to flush out the German army. VOCABULARY Norwegian English Class rike realm noun strategisk strategic adjective levetid lifespan noun spektakulært spectacular adjective århundre century noun pirat pirate noun plyndrende marauding adjective NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 3

9 fjord fjord noun SAMPLE SENTENCES Gjennom historien har Konger alltid forsøkt å utvide sine riker. "Throughout history, kings have always tried to expand their realms." Det er viktig å ha en strategisk plan når du spiller sjakk. "It's important to have a strategic plan when playing chess." Gjennomsnittlig levetid for mennesker blir lengre og lengre takket være moderne medisin. "The average lifespan of humans is getting longer and longer thanks to modern medicine." Det er en spektakulær utsikt nesten hvor som helst hvis du bare vet hvordan å finne dem. "There are spectacular views to be had almost anywhere if you just know how to find them." Folk levde i hundrevis av år uten det vi kaller moderne teknologi. "People lived for centuries without what we call modern technology." Barn elsker å høre historier om pirater. "Children love to hear stories about pirates." Det var vanlig for invaderende hærer å plyndre landsbygdene. "It was common for invading armies to go marauding through the countryside." Å krysse en fjord tok mye fotarbeid for mange år siden. "Crossing a fjord took a lot of footwork back in the day." En fjord er en vakker landformasjon å se, men skremmende å krysse. "A fjord is a beautiful land formation to see but a terrifying one to traverse." CULTURAL INSIGHT NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 4

10 Did you Know? Bergens rike kulturarv omfatter en rekke interessepunkter og mange nyvinninger. En av verdens eldste symfoniorkester holder til i Bergen, sammen med det første Nasjonalteateret i Norge. Ludvig Holberg, den første tegneserie-forfatteren i Norden ble født i Bergen, samt Johan Christian Dahl (Norges første kjente landskapskunstner) og Edvard Grieg (den berømte komponisten). Dramatikeren Henrik Ibsen begynte først å skrive skuespill etter at han flyttet til Bergen. Innbyggerne i byen synes å se kunst i alt, fra en plate av stein til avløpsdeksel. Bergen's rich cultural heritage includes a number of points of interest and several firsts. One of the oldest symphony orchestras in the world is in Bergen, along with the first national theatre in Norway. Ludvig Holberg, the first comic author of the north, was born there, as were Johan Christian Dahl (Norway's first famous landscape artist) and Edvard Grieg (the famous composer). Playwright Henrik Ibsen first started writing plays after he moved to Bergen. The residents of the city seem to see art in everything, from a slab of rock to the covers on the drains. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #2 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: BERGEN 5

11 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #3 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Stavanger CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 3 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 3 COPYRIGHT 2014 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

12 NORWEGIAN 1. Stavanger 2. Stavanger er den fjerde største byen i Norge, men dette er hovedsaklig på grunn av oljefunnene i Nordsjøen sent på 1900-tallet. Byen kan offisielt dateres like tilbake til vikingtiden. I dag er det flere internasjonale oljeselskaper som har sine hovedkontorer her. Byen er også hjem til NATOs Joint Warfare Center. 3. Stavangerby var et sentrum for kirkens ledelse for mange århundrer siden, lenge før det var snakk om olje. Arbeidet med Stavanger Domkirke ble fullført tidlig på 1100-tallet, selv om kirkens betydning ble redusert etter den protestantiske reformasjonen. Etter at kirkens ledelse ble mindre viktig, ble fiske den store industrien i byen. 4. I tillegg til olje er vannsporter det store trekkplasteret til Stavanger i dag. De to områdene hvor turister bruker mest tid er rundt de to innsjøene som finnes her. Stavanger er også et historisk område og er hjem til Norge eldste katedral. 5. Stavanger er en av ni byer som har fått tittelen "Europas kulturhovedstad." Området er fylt med en rekke av naturskjønne attraksjoner, inkludert Solastranden, Månafossen og Gloppedalsura, som er full av steinblokker like store som bygninger. Området gir også enkel tilgang til de vakre norske fjordene. ENGLISH 1. Stavanger 2. Stavanger is the fourth largest city in Norway, although it did not grow to be that large until late in the 1900s, which was when they discovered oil near there in the North Sea. The city officially dates at least as far back as the Viking Age. Today there are several international oil companies with headquarters located there. The city is also home to NATO's Joint Warfare Center. CONT'D OVER NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 2

13 3. The city of Stavanger was a center of church leadership centuries ago, long before there was even a thought about oil. Work on the Stavanger Cathedral wrapped up in the early 1100s, although its importance in the church declined after the Protestant Reformation. After church leadership came to be less important in the city, fishing replaced it as a major industry. 4. Other than oil, the big draw to Stavanger today is water sports. The two areas where tourists spend the most time are around the two lakes that are located there. Stavanger is also a historical area, housing Norway's oldest cathedral. 5. Stavanger is one of nine cities that have received the title "European Capital of Culture." The area is filled with a number of scenic attractions, including Solastranda Beach, the Manafossen Waterfall, and Gloppedalsura, which is full of boulders that are as big as buildings. The area also gives easy access to the beautiful Norwegian fjords. VOCABULARY Norwegian English Class Gender Reformasjon Reformation noun katedral cathedral noun krigsføring warfare noun foss waterfall noun masculine steinblokk boulder noun internasjonal international adjective Viking Viking adjective protestant Protestant adjective SAMPLE SENTENCES NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 3

14 Reformasjonen forårsaket store motsetninger innenfor kirken. "The Reformation caused a major split within the church." I middelalderen var katedralbyen et viktig senter for handel. "In the Middle Ages, a cathedral town was a major center of commerce." Mennesker har sannsynligvis kjent krigføring like lenge som de har eksistert. "Human beings have likely known warfare for almost as long as they have existed." En foss er virkelig en naturlig skjønnhet. "A waterfall is truly a natural thing of beauty." Å se en foss er veldig avslappende. "Seeing a waterfall is very relaxing." Å stå på toppen av steinblokker kan gjøre at resten av verden synes mindre. "Standing on top of boulders can make the rest of the world seem smaller." Folk som jobber i business må tenke mer internasjonalt i dag. "Business people need to think on an international scale today." Verdens ledere er vanligvis kjent på et internasjonalt nivå. "World leaders are usually known on an international level." Vikingene var kjent for å være veldig harde. "The Viking people were known to be very fierce." Den protestantiske kirken forandret religionen for alltid. "The Protestant church changed the face of religion forever." CULTURAL INSIGHT Did you Know? Hvor lang tid skal det ta å bestemme hvor et kunstverk skal plasseres? Hva sier du om fire år? NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 4

15 Det er hvor lang tid det tok norske myndigheter å bestemme hvor å plassere "Broken Column" skulpturene i Stavanger. Arbeidet ble betalt av byen, Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Kunstforening. Serien av skulpturer skaper en sti av smijern fra den ene enden av byen til sentrum. Hver skulptur er en jernmann og den første sitter utenfor kunstmuseumet som ligger ca 40 meter over havet. Hver skulptur er ca. 2 meter under det forrige, med den siste skulpturen plassert ute i havet like utenfor Stavanger. How long should it take to decide where a piece of art should go? How about four years? That's how long it took Norwegian officials to decide to place the Broken Column sculptures in Stavanger. The work was paid for by the city, Rogaland Art Museum, and the Stavanger Art Society. The series of sculptures creates a trail of ironwork from one end of the city into the downtown area. Each sculpture is an iron man, and the first one sits outside the art museum, which is about forty meters above sea level. Each of the sculptures is about two meters below the last one, with the final piece being placed out in the sea just outside of Stavanger. NORW EGI ANCLAS S 101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S 1 #3 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES /REGIONS : S TAVANGER 5

16 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #4 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Trondheim CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 4 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

17 NORWEGIAN 1. Trondheim 2. Trondheim er Norges tredje største by. Byen ligger til høyre for Trondheimsfjorden og ved elvemunnen til Nidelva. Teknologi er en del av hovedindustrien i Trondheim som er påfallende ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) samt andre bedrifter. 3. Den originale beboelsen av Trondheim kan spores tilbake til året 997 da byen var et handelssenter. Byen var Norges hovedstad fra Vikingalderen helt fram til Trondheim har overlevd over 10 branner gjennom tidene, og ca. 90 prosent av byen ble nedbrent i en brann i Kun 30 år senere skjedde det igjen og byen måtte gjennoppbygges atter en gang. I tillegg til branner, opplevde Trondheim å bli bombet av allierte styrker under tysk okkupasjon i andre verdenskrig. Henry Rinnan, Tysklands mest berømte Gestapo agent i Norge, bodde i Trondheim, noe som var grunnen til at byen ble så hardt rammet. 4. Byens små butikker ved vannet gir en idyllisk stemning. Ved havnen finnes DORA 1, en base for ubåter. En Tysk ubåt var stasjonert her under andre verdenskrig, men i dag er DORA en konsertscene. Andre interessepunkter i Trondheim er den berømte Nidarosdomen, Trondheim Kunstmuseum, Norges kunstindustrimuseum og Sverresborg. 5. Byen arrangerer ofte skikonkurranser og dette området er et av de beste skiområdene for Nordiske skielskere. ENGLISH 1. Trondheim CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 2

18 2. The city of Trondheim, Norway is the third largest city in the country. It sits right on the south side of the Trondheimsfjord and at the mouth of the Nidelva River. Technology is the big industry in Trondheim, which is home to the Norwegian University of Science and Technology as well as other major tech businesses. 3. The original settlement at Trondheim dates back to 997, when it was a trading post. The city also served as Norway's capital from the Viking Age all the way until Trondheim has survived more than ten fires in its history. In fact, ninety percent of the city was destroyed in the 1651 fire. Just thirty years later, another fire resulted in almost the entire city needing to be rebuilt. In addition, Trondheim survived major Allied bombings during World War II when it was occupied by Germany. Henry Rinnan, the most infamous Gestapo agent in Norway, lived in Trondheim, so the Allied Powers hit the city very hard. 4. Seated right on the water's edge, the city's small shops create a picturesque waterfront. The port there also houses the DORA 1, a sub base where a German U-boat was housed during World War II. DORA is now a concert venue. Other points of note within the city include the Nidaros Cathedral, the Trondheim Museum of Arts, the National Museum of Decorative Arts, and Sverresborg. 5. The city regularly hosts World Cup ski competitions, and the area is one of the best destinations for Nordic ski lovers. VOCABULARY Norwegian English Class overlevende survived verb Nordisk Nordic adjective beryktet infamous adjective Gestapo Gestapo noun bombingen bombing noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 3

19 handel trading noun okkupasjon occupied verb pittoresk picturesque adjective SAMPLE SENTENCES Noen mennesker har overlevd utrolige hendelser. "Some people have survived incredible events." Nordisk ski er det samme som langrenn. "Nordic skiing is the same thing as crosscountry skiing." De fleste mennesker ønsker å være berømte snarere enn beryktet. "Most people want to be famous rather than infamous." Gestapo fremkaller tragiske minner fra jødeutryddingen. "The Gestapo invokes tragic memories of the Holocaust." Selv i dag overlever mennesker tallrike bomber daglig i enkelte deler av verden. "Some cities survive numerous bombings daily, even today in some parts of the world." Handel har lenge vært en stor del av verdens økonomi. "Trading has long been a major part of the world's economy." Tyskland okkuperte mange land under andre verdenskrig. "Germany occupied many countries during World War II." Sanne kunstnere er i stand til å presentere omgivelser på en pittoresk måte. "True artists are able to make any surroundings into a picturesque display." CULTURAL INSIGHT NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 4

20 Did you Know? Byggingen av Nidarosdomen tok over 200 år å fullføre. Prosjektet startet i 1070 og var ikke ferdig før i Alvorlige branner skadet katedralen i 1327 og 1531 og skadet deler av midtskipet som ikkeble fikset før restaureringen var i gang for hele katedralen i begynnelsen av det 20. århundre. I 1708 brant domkirken ned til grunnen i en annen tragisk brann. Det eneste som var igjen var steinveggene. Katedralen gjennomgår alltid vedlikehold. Bygningen huser to store orgel og har to altere. Construction on the Nidaros Cathedral took over two hundred years to complete. The project started in 1070 and wasn't completed until Serious fires severely damaged the cathedral in 1327 and Part of the nave was destroyed and did not end up getting rebuilt until the entire cathedral restoration was underway in the early part of the twentieth century. Another fire in 1708 burned the cathedral down completely. The only things left were the stone walls. There is always maintenance work being done on the cathedral. The building houses two large organs and has two main altars. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #4 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TRONDHEIM 5

21 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #5 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Tromso CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 5 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

22 NORWEGIAN 1. Tromsø 2. Tromsø er Norges syvende største by med henhold til innbyggertall, og er den største byen i den nordlige delen av landet. Arkeologer har sporet byens historie helt tilbake til istiden. Det antas at den norrøne befolkninen flyttet inn i området ca. på samme tid som Vikingenes vandringer på slutten av 9. århundre. På 1800-tallet ble byen kjent som "Nordens Paris." 3. Tromsø ligger så langt nord at midnattsolen begynner i midten av mai og varer til slutten av juli. Fjellene i regionen demper noe av sollyset i denne perioden men kombinasjonen av sol og snø gjør at solbriller blir veldig viktig for alle som ferdes og bor i området. I tillegg til midnattsolen, har Tromsø også en periode uten sol hvert år. Solen går ned i slutten av november og kommer ikke tilbake før i januar. 4. Byen ligger også midt i sentrum av Aurora Borealis-sonen (nordlys) og regnes for å være et av de beste stedene på kloden for å se dette utrolige fenomenet. Nordlyset kan sees på kveldene mesteparten av året, bortsett fra slutten av april til midten av august. 5. I Tromsø er det viktig å merke seg den historiske trehusbebyggelsen som ligger nord i byen, Polarmuseet, Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Polaria, et akvatisk opplevelsessenter. ENGLISH 1. Tromso CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 2

23 2. Tromso, Norway is the country's seventh largest city by population, and it is the largest city in the northern part of the country. Archeologists have traced the history of the city all the way back to the Ice Age. It is believed that Norse speakers moved into the area around the same time as the Viking migrations in the late ninth century. By the 1800s, the city became known as the "Paris of the North." 3. Tromso is located so far north that it has the midnight sun from the middle of May through the end of July. The mountains in the region do help control some of the sunlight a bit for a few nights during this time. The combination of the bright sun and all that snow makes sunglasses a requirement for anyone in the area. In addition to the midnight sun, Tromso also has a period without any sun each year. The sun sets in late November and doesn't come back until January. 4. The city is also located right in the center of the aurora borealis zone and is considered one of the best locations on the globe to see this incredible phenomenon. The aurora can be seen in the evenings most of the year, except between the end of April and the middle of August. 5. Within the city of Tromso, important points of note include the historic wooden houses on the city's north side, the Polar Museum, the Tromso Cathedral, the Arctic Cathedral, and Polaria, an aquatic experience center. VOCABULARY Norwegian English Class arkeolog archeologist noun migrering migrations noun akvakultur aquatic adjective sollys sunlight noun midnatt midnight noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 3

24 nordlys aurora noun fenomen phenomenon noun polarsirkel polar adjective SAMPLE SENTENCES Noen vil si at arkeologer ikke gjør annet enn å grave i jorda. "Some would say that archeologists do nothing but dig in the dirt." Fugler vet instiktivt når det er tid for å migrere. "Birds instinctively know when the time is right for their migrations." Det er interessant å se marint liv ute i naturen. "It is interesting to watch aquatic life out in nature." Vi trenger alle sollys for å overleve. "We all need sunlight to survive." Nattugler elsker mørket og er oftest ute om natten. "Night owls love to stay up past midnight." Nordlyset er et sjeldent syn på himmelen fordi forholdene må være perfekte. "An aurora is a rare sight to see in the sky because conditions have to be just right." Noen ganger opplever vi fenomener som ikke kan forklares. "Sometimes we experience a phenomenon that can't be explained." Den arktiske regionen er kjent for sine iskalde temperaturer. "The Arctic region is known for its freezing polar temperatures." CULTURAL INSIGHT Did you NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 4

25 Know? Tromsø har dukket opp flere ganger innen popkulturen. Filmen Insomnia, som var den første filmen til den velkjente regissøren Erik Skjoldbærg, ble filmet i byen. Tromsø ble også nevnt i 30 Days of Night: Rumors of the Undead, en vampyr thriller skrevet av Jeff Mariotte og Steve Niles. Philip Pullmans bokserie His Dark Materials er basert på Tromsø. Nobelprisvinner og prisbelønt forfatter Knut Hamsun utgav sin første bok i en liten bokhandel i Tromsø i Det er også ganske mange kjente personer som har Tromsø som sin hjemby, Emperors trommeslager Tomas Haugen, nobelprisvinner D. Carleon Gajdusek, filosofen Peter Wessel Zapffe, og forfatter Arthur Arntzen. The city of Tromso has appeared several times in pop culture. The movie Insomnia, the first from well-known director Erik Skjoldbjaergs, was set in the city. Tromso was also mentioned in 30 Days of Night: Rumors of the Undead, a vampire thriller written by Jeff Mariotte and Steve Niles. The town in Philip Pullman's His Dark Materials book series is based on Tromso, and Nobel Prize winning author Knut Hamsun published his first book in a tiny Tromso bookshop in There are also quite a few famous Norwegians who call Tromso their hometown, including Emperor drummer Tomas Haugen, Nobel Prize winner D. Carleon Gajdusek, philosopher Peter Wessel Zapffe, and writer Arthur Arntzen. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #5 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: TROMSO 5

26 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #6 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Drammen CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 6 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

27 NORWEGIAN 1. Drammen 2. Drammen er en norsk havneby på østlandet, i Buskerud fylke, og et av de mest bebodde områdene i hele landet. Drammen er rangert nr. 6 av Norges urbane områder med en befolkning på 93,000. Byen ligger ca. 25 kilometer fra Oslo som er Norges hovedstad. Byens sentrum ligger på hver side av Drammenselva, ved elvemunningen til Drammensfjorden. 3. Beliggenheten langs vannet gir store muligheter for både rekreasjon og industri. Drammen er en viktig havn for import av blant annet biler og frukt. Plasseringen er også ideell for bransjer som skipsbygging og treindustri. På et tidspunkt var Drammen et hovedsete for papir-og celluloseindustri, men disse fabrikkene ble nedlagt i I 1866 ble store deler av Drammen ødelagt i en stor brann. Sentrum ble gjenoppbygd; inkludert historiske torget og Bragernes kirke. 5. Trikken kom til Drammen i Det var det første systemet av sitt slag i Skandinavia på denne tiden. Trikken opererte fra 1909 til Året 2011 markerer 200-årsjubileet for Drammen by, men imidlertid er helleristninger som er funnet i områder rundt Drammen antatt å være fra 6000 til 7000 år gamle. 7. Drammen har mottatt åtte priser for miljø- og byutvikling siden Det er mer enn noe annet fylke i Norge. Drammen er også kjent for sin flotte historiske karakter med bygninger fra det 18. og 19. århundret. ENGLISH 1. Drammen CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 2

28 2. Drammen is a port city in eastern Norway's Buskerud County, one of the most heavily populated areas in the country. Drammen ranks sixth among Norway's largest urban areas with a population of ninety-three thousand. It is located about twenty-five miles from Oslo, the capital of Norway. The city center is in a valley on either side of the Drammenselva River, at the end of the inlet of the Drammensfjord River. 3. Its location along the water provides great opportunities for both recreation and industry. Drammen is a main harbor for importing cars and fruit. The location also enriches the shipbuilding and logging industries. At one time Drammen was a great site for the paper and pulp industries, but those factories closed down in the 1960s. 4. In 1866, many parts of Drammen were destroyed in a major fire. The city center was rebuilt, including the historic town square and Bragernes Church. 5. The Drammen trolleybus came about in It was the first system of its kind in Scandinavia. The trolleybus operated from 1909 until The year 2011 marked the two hundredth anniversary of the city of Drammen. However, rock carvings found in areas of Drammen are thought to be six thousand to seven thousand years old. 7. Since 2003, Drammen has received eight awards for environmental and urban development. That is more than any other country in Norway. Drammen is also known for its great historic character, boasting buildings from the eighteenth and nineteenth centuries. VOCABULARY Norwegian English Class miljø environmental adjective trikk tram, trolleybus noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 3

29 ombygge rebuild participle urban urban adjective papirmasse pulp noun fabrikk factory noun rekreasjon recreation noun kai harbor noun SAMPLE SENTENCES Vi bør ha noen miljømessige bekymringer om vi i det hele tatt bryr oss om fremtiden. "We all should have some environmental concerns if we care at all for the future." En trikketur er en fin måte å se byen på. "Taking a trolleybus tour is a great way to see the city." Ikke alt som har blitt ødelagt kan gjenoppbygges. "Not everything that has been destroyed can be rebuilt." Urbane steder er travle og kan være voldelige. "Urban places are busy and can be violent." Nord-Amerika leder den globale treforedlingsindustrien. "North America rules the global pulp and paper industry." I dag virker det som amerikanske fabrikker legges ned i hundrevis. "Today it seems that American factories are shutting down by the hundreds." Alle bør ha en form for rekreasjon å nyte. "Everyone should have some form of recreation he enjoys." Skip kommer til havn når stormer truer området. "Ships come into harbor whenever a storm threatens the area." CULTURAL INSIGHT NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 4

30 Did you Know? Drammen er hjem til Aass Bryggeri, det eldste bryggeriet i Norge, som ble grunnlagt i Det ble opprinnelig drevet med dagligvarer i tillegg til bryggeri. Bryggeriet ble kjøpt i 1860 av Aass familien og eies fortsatt av familien i dag. Det er ett av noen få uavhengige bryggerier i Norge. De har opprettholdt et rykte for høy kvalitet, brygging av standarder etter tyske renhetsgrader. Aass Bryggeri produserer øl, akevitt, og en type brus. Deres øl inkluderer pilsnere, ambers, lys og mørk øl, en sesongbasert juleøl, og mange andre. Drammen is home to Aass Brewery, the oldest brewery in Norway, which was founded in It originally dealt in groceries as well as brewing. It was purchased in the 1860s by the Aass family and is still owned by that family today. It is one of only a few independent breweries in Norway. They have maintained a reputation for high quality, brewing by the standards of the German Purity Law. Aass Brewery produces beer, aquavit, and a line of soft drinks. Their beers include pilsners, ambers, pale ales, dark ales, a seasonal Christmas beer, and many others. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: DRAMMEN 5

31 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #7 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Kristiansand CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 7 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

32 NORWEGIAN 1. Kristiansand 2. Kristiansand er den femte største kommunen i Norge og ble grunnlagt i 1641 av kong Christian IV. Byen fikk navnet sitt fra sin grunnlegger og fra det sandfyllte terrenget hvor byen ble bygget. 3. Kristiansand er også hovedbyen i Vest-Agder fylke i Sør-Norge. Ifølge den siste folkeundersøkelsen har Kristiansand kommune en befolkning på litt over mennesker. 4. Kristiansand ligger på den sørlige spissen av Norge, langs kysten. Otra og Tovdalselva renner også gjennom Kristiansand. Skjærgården og strendene er populære feriesteder for nordmenn og andre europeere om sommeren. Vinteren har en tendens til å bringe mye snø, og skiløyper tiltrekker besøkende gjennom vintermånedene. 5. Klimaet i Kristiansand er overraskende temperert; de nordatlantiske havstrømmene øker lufttemperaturen. Kystområdene har spesielt en tendens til å ha mye mildere vintertemperaturer enn andre regioner på tilsvarende breddegrader. 6. Fra Kristiansand har man tilgang til resten av Europa med båt eller fly. Det finnes en flyplass like øst for byen som tilbyr transport til andre deler av Norge og Europa. Det er også en fergerute som reiser til Danmark. 7. Den største industrien i Kristiansand er olje, samt skipsbygging og reparasjonsbransjen. 8. Kristiansand er hjem til den største avdelingen for Universitetet i Agder som har ca 8000 studenter. Handelshøyskolen BI og Gimlekollen Mediehøyskole ligger også der. ENGLISH CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 2

33 1. Kristiansand 2. Kristiansand is the fifth-largest municipality in Norway, founded in 1641 by King Christian IV. The city got its name from its founder and from the sandy terrain upon which it was built. 3. Kristiansand is also the capital of Vest-Agder County in southern Norway. According to the most recent census, the municipality of Kristiansand has a population of just over eighty-two thousand people. 4. Kristiansand is located at the southern tip of Norway, along the ocean's shore. The Otra and Tovdalselva Rivers also run through Kristiansand. Its archipelago and beaches are popular vacation destinations for Norwegians and other Europeans in the summer. The winter tends to bring heavy snowfall, so the ski trails attract visitors during the winter months. 5. The climate in Kristiansand is surprisingly temperate; the North Atlantic Current increases air temperature. The coastal areas in particular tend to have much milder winter temperatures than do other regions at similar latitudes. 6. From Kristiansand one can access the rest of Europe by boat or airplane. There is an airport just east of the city that provides transportation to other parts of Norway and Europe. There is also a ferry route that travels to Denmark. 7. The major industry in Kristiansand is oil, supported by the shipbuilding and repair industries. 8. Kristiansand is home to the largest campus of the University of Agder, which has about eight thousands students. BI Norwegian Business School and Gimlekollen School of Journalism and Communication are also located there. VOCABULARY NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 3

34 Norwegian English Class kommune municipality noun terreng terrain noun øygruppe archipelago noun folketelling census noun mildere milder adjective breddegrad latitude noun temperert temperate adjective sandterreng sandy adjective SAMPLE SENTENCES Kommunen er hovedsaklig de lokale myndighetene. "The municipality is essentially the local government." Å styre en kommune krever mye oppmerksomhet og omsorg. "Running a municipality takes a lot of attention and care." Noen mennesker foretrekker å leve i en tettbebodd kommune, mens andre heller vil leve en landlig livsstil. "Some people prefer to live in a busy municipality, while others would rather live a rural lifestyle." Å reise i ulendt terreng kan være en stor opplevelse. "Traveling rugged terrain can be a great adventure." Det er veldig interessant å se på alle øyene som en gruppe. "It's very interesting to look at all the islands in an archipelago as a group." En øygruppe er en gruppe øyer. "An archipelago is a group of islands." NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 4

35 En folketelling blir foretatt hvert tiende år i USA. "A census is taken every 10 years in the United States." Mildere temperaturer er lettere å gå ut i. "Milder temperatures are easier to go outside in." Regioner ved tilsvarende breddegrader har en tendens til å ha lignende temperaturer. "Regions at similar latitudes tend to have similar temperatures." Det er mye lettere å leve i et temperert klima enn i et sted med drastiske temperaturforskjeller. "It is much easier to live in a temperate climate than in a place with drastic temperature differences." Barn elsker å leke i sandete områder. "Children love to play in sandy areas." CULTURAL INSIGHT Did you Know? En profesjonell bodybuilder og verdens sterkeste mann Svend Karlsen er fra Kristiansand. Han begynte sin karriere i 1986 som en styrkeløfter og satte 30 norske rekorder. Etter dette begynte han å reise og deltok i poseringskonkurranser for å tjene penger. Svend fikk tittelen Mr. Norge og tok andreplass i verdenslekende. Etter å ha revet en muskel måtte Svend gi opp bodybuilding og byttet til strongman konkurranser i stedet. I 2001 vant konkurransen som verdens sterkeste mann i Zambia etter han vant andreplass og tredjeplass i tidligere år. Han pensjonerte seg i 2007 og i 2010 ble han stemt inn i "World's Strongest Man" Hall of Fame. Professional bodybuilder and World's Strongest Man Svend Karlsen is from Kristiansand. He began his career in 1986 as a power lifter and set thirty Norwegian records. Then he began to travel, entering posing contests to earn money. Svend earned the title of Mr. Norway and even took second place at the World Games. After tearing a muscle, Svend had to give up NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 5

36 bodybuilding and moved on to strongman competitions instead. In 2001, Svend won the World's Strongest Man contest in Zambia, after finishing second and third in previous years. He retired in 2007, and in 2010 he was inducted by fan vote into the World's Strongest Man Hall of Fame. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #7 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: KRISTIANSAND 6

37 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #8 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Skien CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 8 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

38 NORWEGIAN 1. Skien 2. Skien ligger i Grenlandsområdet i Norge. Det er både en by og en kommune. Den deler også byområdet med Porsgrunn. Dette byområdet er den 7. største byen i Norge med en befolkning på over 85,000. Skien kommune ble etablert som kommune i 1838 og ble slått sammen med Gjerpen og Solum i Skien er hovedsete for hele administrasjonen i Telemark fylke. 3. Skien var en viktig havn for treindustrien før i tiden. En stor papirfabrikk ble lagt ned i 2006, som banet vei for et ingeniørfirma som største arbeidsgiver i regionen. 4. Forskere trodde inntil ganske nylig at Skien ble grunnlagt på 1400-tallet. Imidlertid har arkeologiske funn avdekket at det var mer sannsynlig at Skien ble stiftet før 1000 år f.k. og ble bosatt på 1100-tallet. Skien var opprinnelig en møteplass for bønder og handelsmenn og var en sentral havn for brynestein. Gjerpen kirke er den eldste bygningen i Skien og ble reist på 1150-tallet. De partiariske familiene begynte å dominere Skien på 1600-tallet. 5. Skien ble tilknyttet jernbanen i Norge i 1882 som ble utvidet til Notodden i 1919, og det går fremdeles daglige togruter her. 6. Byens våpenskjold ble offentliggjort på 1980-tallet. Det er identisk til det våpenskjoldet som ble brukt i 1609 og viser et par ski krysset i midten og en stjerne som holder dem sammen.smørblomsten finnes på hver side av skjoldet. Det sies at navnet på byen kom fra en bekk med samme navn. ENGLISH 1. Skien CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 2

39 2. Skien is an area of Norway located in the region of Grenland. It is both a city and a municipality. It also forms a conurbation with Porsgrunn. This conurbation is the seventh largest city in Norway, with a population of over eighty-five thousand. Skien was established as a municipality in 1838 and merged with Gjerpen and Solum in Skien is the administrative center of Telemark County. 3. Skien used to be an important port for the timber industry. A large paper mill in Skien closed down in 2006, leaving an engineering firm as the biggest employer in the region. 4. Researchers believed until fairly recently that Skien was founded in the 1400s. However, archaeological findings have revealed that it was more likely founded prior to 1000 AD and settled in the eleventh century. Skien was originally a meeting place for farmers and traders and a shipping port for whetstones. Gjerpen Church is the oldest building in Skien, having been built in the 1150s. Patrician families began to dominate Skien in the 1600s. 5. Skien joined the Norwegian railway network in 1882 and expanded to Notodden in Regular train service still operates on the railways there. 6. The city's current coat of arms was adopted in the 1980s. Identical to the original coat of arms from 1609, it displays two skis with a cross in the middle and a star on the crosspoint. Buttercups are located on either side. The town is believed to be named after a brook with the same name. VOCABULARY Norwegian English Class brynestein whetstones noun jernbane railway noun arkeologiske archaeological adjective patriarkisk patrician noun NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 3

40 storbyområde conurbation noun kommune municipality noun smørblomst buttercup noun ingeniør engineering noun SAMPLE SENTENCES Brynestein ble brukt i gamle dager til å slipe sverd og knivblader. "Whetstones were used in the old days to sharpen swords and other blades." Å ta toget er en sjarmerende måte å reise på i dag. "Taking the railway is a quaint way to travel these days." En arkeologisk ekspedisjon kan løse noen av verdens store spørsmål. "An archeological expedition can solve some of the world's great questions." Noen mennesker kan være født patriarkiske, men oppfører seg som villmenn. "Some people may be patrician by birth but behave like perfect savages." Det finnes flere steder I landet hvor byer har blitt slått sammen med andre byer og blitt til storbyområder. "There are many parts of the country where cities have expanded and grown together to create a conurbation." Området rundt Chicago er en sammenslåing av urbane områder. "The area around Chicago is a conurbation of urban areas." Kommunen er hovedsaklig de lokale myndighetene. "The municipality is essentially the local government." Å styre en kommune krever mye oppmerksomhet og omsorg. "Running a municipality takes a lot of attention and care." NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 4

41 Noen mennesker foretrekker å leve i en tettbebodd kommune, mens andre heller vil leve en landlig livsstil. "Some people prefer to live in a busy municipality, while others would rather live a rural lifestyle." Smørblomster ser flotte ut og lukter søtt. "Buttercups look beautiful and smell sweet." Hvis du ser nye løsninger på gamle problemer kan det hende du tenker som en ingeniør. "If you're constantly thinking of new solutions to old problems, you may have a mind for engineering." CULTURAL INSIGHT Did you Know? Henrik Ibsen, en berømt forfatter og dramatiker, ble født i Skien i Selv om han bodde i Italia og Tyskland i 27 år er Ibsen kjent som en av grunnleggerene av prosa drama. Som dramatiker hjalp han å finne modernismen i teatret. Noen av hans verk ble sett på som ganske skandaløse; han stilte spørsmål ved moralen i en tid da teateret var ventet å bare vise temaer som var innenfor en streng etisk kode. Ibsen har blitt omtalt som den beste dramatiker siden Shakespeare. Hans verker påvirket andre storheter som Oscar Wilde, George Bernard Shaw og James Joyce. Henrik Ibsen, the famous author and playwright, was born in Skien in 1828, though he lived in Italy and Germany for twenty-seven years. Ibsen is known as the father of prose drama. As a playwright, he helped establish modernism in theater. Some of his works were considered quite scandalous; he examined issues of morality at a time when theater was expected to only display themes that stuck to a strict ethical code. Ibsen has been referred to as the best playwright since Shakespeare. His works influenced other greats such as Oscar Wilde, George Bernard Shaw, and James Joyce. NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #8 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: SKIEN 5

42 LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #9 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Fredrikstad CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 4 Cultural Insight # 9 COPYRIGHT 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.

43 NORWEGIAN 1. Fredrikstad 2. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Kong Fredrik II og navngitt etter hans kongelige høyhet. Siden dengang har byen blitt sammenslått med andre kommuner. I dag er den både en by og kommune i Østfold fylke i Norge. Fredrikstad er også hovedsetet for administrasjonen i kommunen. 3. Byen omfatter både Glomma og Skagerrak. Fredrikstad ble bygget for å erstatte byen Sarpsborg som ble brent ned av svenskene under den Nordiske syvårskrigen. Etter direkte ordre fra kongen ble Fredrikstad bygget opp ca. 15km sør for Sarpsborg med en flott beliggenhet nær sjøen. Imidlertid var det mange av Sarpsborgs innbyggere som ble værende og bygget opp byen i dens opprinnelige plassering. Byens sentrum ligger på vestsiden og er en av de best bevarte byene i Nord-Europa. 4. Kjemiske anlegg er en av de viktigste industriene i Fredrikstad i tillegg til annen industri. Tidligere var tømmer, trelast og skipsbygging store næringer i regionen. Tømmereksport ble veldig lønnsomt i 1840-årene og da jernbanen kom til Fredrikstad nesten 40 år senere økte denne industrien enda mer. På 1900-tallet falt treindustrien og byen opplevde heller vekst innen skipsbygging. Fredrikstad Mekaniske Verksted er et berømt skipsverft i regionen. 5. I 2005 var Fredrikstad vert for the Tall Ships Race (Cutty Sark) som har blitt en turistattraksjon i området. ENGLISH 1. Fredrikstad CONT'D OVER NORWEGIANCLASS101.COM ADVANCED AUDIO BLOG S1 #9 - TOP 10 NORWEGIAN CITIES/REGIONS: FREDRIKSTAD 2

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian.

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian. Introduction to the course: The structure of each chapter is ordered in a manner to be a supplement to the free videos on our site. The aim here is therefore to be more structured than what you will find

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Vierli, Gaustatoppen og Morgedal

Vierli, Gaustatoppen og Morgedal Telemark Prolagsforslag, 2.0 Innovasjonsprosjekt herrer ved Vierli, Gaustatoppen og Morgedal 1 Heming Adrenalin IL Heming er Oslos største, og Norges nest største, fleridrettsklubb med ca 4700 medlemmer.

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE Aluminium Casting, vinner av Årets Norske Ingeniørbragd 2011. Roger Cockroft CEO, Aluminium I can live anywhere as long as it s here Won t there be snow and polar bears? was all anyone said when I told

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Presentasjon av Trondheim

Presentasjon av Trondheim Presentasjon av Trondheim TRONDHEIM I HJERTET AV NORGE! TRONDHEIM HISTORISK OG TEKNOLOGISK HOVEDSTAD Trondheim ble grunnlagt i 997 av vikingkongen Olav Tryggvason, og har en spesiell plass i norsk historie

Detaljer