Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie 2013"

Transkript

1 Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie Sekretariat: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier HSL-fak. UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø e-post: telefon: Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie 2013 Tid: 03. oktober 2013, kl Sted: Til stede: Forfall: UiT Norges arktiske universitet, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Innsikten. Mikkel B. Tin (HiT), Reidar Lie (UiB), Magne Reitan (NTNU), Anne Helness (UiO, idéhistorie), Øystein Linnebo (UiO, filosofi), Øystein Hveding (studentrepresentant UiO), Per Grini (Stud.repr. NTNU), Kjersti Fjørtoft (UiT), Tor Ivar Hanstad (UiT), Pål Bye Jensen (sekr.) UiA, UMB, UiN, HiL, UiS Merknad til innkallingen Ønske om at innkallingen kommer tidligere og at møtet institusjonaliserer tidspunkt. Møtene legges til første torsdag i oktober. NFFI-1/2013 Referat og meldinger 1. Ref. fra møte i NFFI (utdelt på møtet). NFFI-2/2013 Presentasjonsrunde UiB - Lie, Stor aldersavgang ved FOF. Det planlegges utlysning av fire nye stillinger i løpet av to år. To stillinger er under utlysning. Stillinger som har vært utlyst har hatt store søkertall (40-50 søkere pr stilling). Det har vært mange sterke søkere med bakgrunn og utdannelse fra utenlandske institusjoner. Søkere med norsk dr.-grad når ikke opp i konkurransen om ledige stillinger i filosofi. Doktorgradsutdanningen ved norske institusjoner bør derfor styrkes. Arbeidsmarkedet for de som studerer filosofi er vanskeligere enn tidligere. Instituttet har ti ph.d.-studenter som nå har dårlige utsikter med hensyn til jobb siden det meste av ex.phil undervisningen dekkes av faste tilsatte. Instituttet jobber for at alle i lektorstillinger med forskningskompetanse skal ha samme vilkår som de som er tilsatt i forskerstillinger. Doktorgradsutdanningen er under revisjon. 1

2 Instituttet ønsker å fjerne kravet om at Ph.d.- studentene i filosofi må ha 20 studiepoeng i vitenskapsteori. Filosofistudenter har som regel gode kunnskaper om den type vitenskapsteori som det undervises i på de obligatoriske kursene. Bachelorstudiet: årlig rekrutteres det omtrent 30 studenter. Det er imidlertid usikkert hvor mange som fullfører graden. Færre studenter enn tidligere går videre fra bachelor til masterstudiet. Økende rekruttering av studenter fra andre studieprogrammer til filosofemnene. FOF prøver å gjøre både bachelor og masterstudiet mer tilpasset arbeidslivet utenfor universitetssystemet. For å styrke kvaliteten på filosofistudiet ønsker man å øke arbeidsmengden i emnene på bakgrunn av at utlandet har større arbeidspress, for eksempel ved å redusere 15p emne til 10p, men med samme innhold. UiO Idéhistorie - Helness Det er gjennomført større omstillingsprosesser ved instituttet. Det forventes at tre ansatte går av med pensjon de nærmeste årene. Kulturhistorie/institutt for kultur og språk i samarbeid om en ny master. NFR-prosjektet om barndom har to Ph.d.- stipendiater og en post.doc. Det er gjennomført samarbeidsprosjekter mellom idehistorie og filosofi. Ph.d.- utdanningen har gjennomgått omstruktureringer. Bachelorutdanningen har ca. 35 studenter. Emnene trekker ofte det dobbelte ved at studenter fra andre fag og programmer tar idehistorieemner. Masterutdanningen har en opptaksramme på 25 studieplasser. På grunn av få søkere ønsker fagmiljøet å redusere antallet til 15. Studentene - Oslo Studentene er meget fornøyd med studiemiljøet. Det er mindre frafall i første semester etter omstrukturering av førstesemesteret Studentene ønsker mer filosofi inn i programmet. IFIKK innfører valgfri bacheloroppgave neste år. NTNU - Reitan Ny instituttleder, administrativ tilsatt Dagfinn Dybvik. Det er to fagrådsledere med ansvar for hver sin gruppe (filosofi og religion). Filosofisk institutt og institutt for religionshistorie er slått sammen til ett institutt. De ansatte ved begge instituttene var i utgangspunktet kritisk til sammenslåingen. Instituttet har dårlig økonomi og det forventes ikke nye stillinger. Det er ingen nytilsatte bortsett fra en post.doc. Det meste av undervisningsressursene brukes på Ex.phil. Instituttet har tre faggrupper i filosofi: o Anvendt etikk. Programmet har eget budsjett og styrer egne aktiviteter. o Estetikk. o Sinnsfilosofi. Miljøet ved program for anvendt etikk har foreslått en ny bachelorgrad i anvendt etikk. Dette har ført til diskusjoner om hva en filosofibachelor bør eller må inneholde. Instituttet tilbyr 4 ulike Ex.phil- varianter: 1) Humanistisk og samfunnsvitskapleg variant, 2) Variant for sivilingeniør studiet og naturvitenskap, 3) Variant for medisinstudiet, 2) Variant for kunstfag. 2/3 av pensum er felles for alle, mens 1/3 er fagspesifikt. Ordningen skal evalueres etter høstsemesteret. Det kommer en utredning om innplassering av Ex.phil. Det er foreslått at sivilingeniørstudentene skal ha Ex.phil i 5.semester. Dette har ført til debatt om Ex.phil og førstesemesterstudiers rolle og funksjon. 2

3 Telemark Tinn Høgskolen har tre tilsatte som arbeider med filosofi/idehistorie ; Tinn, Arntzen og Otto Christensen Ex.phil/Ex.fac er integrert i historiske fag og språkfag. Ex. Phil. arrangeres en gang i året med studenter Det arrangeres midtprøve og sluttprøve. Det arrangeres ikke eksamen med hjemmeeksamen på grunn av faren for plagiering. Gateway college har studenter pr. semester. Disse studentene har ofte bedre resultater enn campusstudentene. Høgskolen tilbyr et årsstudium i idehistorie. Dette studiet blir nå tilrettelagt for nettstudier. Høgskolen har et Ph.d.-program i kulturstudier hvor det inngår en vitenskapsteoridel på 10p. Filosofene ved HiT har hovedansvar for dette kurset. Filosofene ved HiT har ansvar for en etikkdel for Ph.d.-studenter i teknologiske fag, dette gjelder studenter hvert år (samarbeid med Universitetet i Agder). Høgskolen tilbyr kurs i øko-filosofi for engelskspråklige, og vil kunne tilby kurs i forretningsetikk dersom masterprogrammet i økonomi og reiseliv blir godkjent. Studentene NTNU Det er stort frafall på bachelorgraden i filosofi. Antallet mastergradsstudenter er OK, selv om tallene varierer. Studentene er stort sett fornøyde med studiet. Studentene er svært fornøyde med tilbud om spesialemner der tema for undervisningen varierer fra semester til semester. Flere studenter fra andre programmer tar spesialemnene og andre filosofiemner. Studentene er fornøyde med at kursene har doble emnekoder slik at ett og samme kurs kan tas enten som bachelor eller masterkurs. Studentene har et aktivt sosialt miljø. UiO Filosofi Stor forskningsaktivitet ved instituttet. Det er fire stillinger under tilsetting, 3 personer har allerede takket ja til stilling ved instituttet. Ytterligere fem stillinger skal lyses ut. Ny stillingsplan er under utarbeidelse ved IFIKK. Det kan være tale om kanskje 6 nye stillinger innenfor en 5-årsplan som skal legges i løpet av høsten. Det pågår diskusjoner om forholdet mellom lektorstillinger og førstestillinger med hensyn til forholdet mellom forskning og undervisning i stillingene. Det forventes at denne debatten blir stadig mer sentral. CSMN (Center for The Study of Mind in Nature) er instituttets flaggskip med stor aktivitet og mange arrangementer. Senteret er inne i sin andre periode med finansiering fra NFR. Humanistisk fakultet er inne i en prosess med faglig styring og utvelging av prioriterte områder. 30 % av virksomheten skal prioriteres og det blir viktig å falle inn under prioritert område. God søkning til studie programmene, dette gjelder særlig masterprogrammet. Masterprogrammet har flere søkere enn studieplasser. Det humanistiske fakultet har et opplegg for ph.d.- utdanningen i vitenskapsteori som går ut på at de studerer ulike humanistiske fags historie og egenart. Dette ser ut til å fungere bra. Kandidater med utdanning ved IFIKK og andre norske institusjoner når sjeldnere opp i konkurransen om ledige stillinger ved instituttet. 3

4 UiT Ny instituttleder fra 1. august 2013 Det pågår et generasjonsskifte blant de ansatte ved instituttet. Det siste året har det ansatt 2 post.doc. og to forskerstillinger (etikk og vitenskapsteori). 4 lektorstillinger er under tilsetting. Instituttet har fått tildelt to stipendiatstillinger fra UiT som skal utlyses. Instituttet har to professor II. En av disse er finansiert av fakultetet for å styrke fokus på forskning på urfolk og samiske forhold. Instituttet har to forskningsgrupper: etikk og politisk teori. Forskningsgruppene har et aktivt miljø med flere konferanser og arbeidsseminarer. Masterstudiet skal gjennomgås og evalueres med tanke på å rekruttere flere studenter. Filosofiemner rekrutterer studenter fra andre studieprogrammer. UiT har fusjonert med Høgskolen i Finnmark. Instituttet får derfor Ex.phil.- studenter fra lærerutdanningen ved campus Alta. Noe av ex.phil.- undervisningen er flyttet til vårsemesteret for å få mindre press på høstsemesteret. Det er skrevet ny lærebok til ex.phil. med en tematisk organisering av lærestoffet. Undervisningen er også mer tematisk organisert enn tidligere. Nettvarianten til Ex. Phil. skal tilpasses det tilbudet som blir gitt på campus. Det vil bli foreslått at studenter ved lærerutdanningen i Alta tilbys en blanding av nett- og campus-undervisning NFFI-3/2012 Nivåinndeling av publikasjonskanaler 1. Innkomne forslag til nivåjusteringer, samtlige fra nivå 1 til nivå 2: The Adam Smith Review (Foreslått av Christel Fricke) Monografier fra Springer (Foreslått av Olav Åsheim) Parmenides Publishing (Foreslått av Eylofur Emilson) Standford Encyclopedia (Foreslått av Michael Morreau) Enstemmig vedtak: Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie ønsker ikke å vurdere de innkomne forslag fordi det foreligger for lite informasjon om de publikasjonskanalene som er foreslått. Fagrådet ønsker ikke å vurdere referanseverk som Stanford Encyclopedia før det er gjennomført en mer grunnleggende gjennomgang av poengsystemet og hva som skal ligge til grunn for plassering på nivå 1 og nivå Forslag framlagt på møtet om justering fra nivå 1 til nivå 2. Tidsskrifter: Canadian Journal of Philosophy (Foreslått av Øystein Linnebo). Philosophical Issues (Foreslått av Øystein Linnebo) Begge tidsskriftene publiserer artikler om ulike filosofiske temaer på meget høyt nivå fra ledende forskere fra ulike land. Canadian Journals er plassert på nivå 1, mens tidsskriftets Supplementary 4

5 Volume er plasser på nivå 2. Philosophical Issuses er plassert på nivå 1, men tidsskriftet er et supplement til NOUS som er plassert på nivå 2. Flertallet i fagrådet mener det ikke er grunnlag for å skille kvalitativt mellom hovedtidskriftene og supplementene når det gjelder disse to tidsskriftene. Vedtak: Nasjonalt fagråd i filosofi justerer tidsskriftene Canadian Journal of Philosophy og Philosophical Issues fra nivå 1 til nivå 2. Vedtak med to blanke stemmer. Mindretallet stemte blankt med begrunnelse av manglende informasjon om forslagene og at det forventes en gjennomgang av poengsystemet generelt. NFFI-5/2012Fagevalueringer og fagutvikling. Diskusjon av rapport fra UHR og Norges forskningsråds workshop om fagutvikling med utgangspunkt i Forskningsrådets fagevalueringer. Følgende punkter ble debattert: Bruk av ISP FIDE midler: På neste møte skal fagrådsmedlemmene informere om hvordan institusjonene har brukt midlene for å styrke filosofifaget og idéhistorie ved institusjonene. Det ble diskutert hvorvidt det var uheldig at ISP midlene tas av potten for frie midler i NFR. Ph.d.-utdanningen i Norge: Det ble diskutert hvorvidt fagrådet bør ta opp styrking av ph.d.- utdanningen på et eget møte. Kjersti Fjørtoft Fagrådsleder Pål Bye Jensen Sekretær Tromsø

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Rapport utarbeidet av UG- idrett Tromsø/Alta, 21.mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Mandat, forutsetninger og avgrensninger...

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer