KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune."

Transkript

1 KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan for oppvekst for perioden Vi tror en riktig utformet kommunedelplan vil være til stor hjelp for skolene og kommunen i det arbeidet som skal gjøres de neste 10 årene. KFU tror også det er viktig at en kommunedelplan for oppvekst er godt forankret hos de planen angår som skolene, og foreldrene til de barna som går i Fredrikstad skolen. Vi ønsker derfor å uttrykke litt bekymring for at arbeidet med høringsuttalelsene for Kommunedelplanen er lagt til sommerferien. Hvor forslaget ble presentert og sluppet for høringskommentarer like før skoleslutt, og etter at siste møte i FAU har blitt holdt ved de fleste skolene. Det er også beklagelig at fristen for å komme med en uttalelse er satt til noen uker etter at skolen har startet, og før de fleste FAU har fått avholdt sitt første møte og konstituert seg. Vi i KFU hadde ønsket at fristen for å komme med høringsuttalelser hadde vært satt til medio Oktober, slik at alle FAU hadde hatt mulighet til å behandle Kommunedelplanen, og hvor vi i KFU kunne fått gjennomarbeidet alle kommentarene og kommet med en uttalelse alle skolene kunne stilt seg bak. Med de frister som er valg har ikke vi i KFU fått gjennomført en ideell prosess med FAU ene ved skolene i Fredrikstad. Med dette som bakgrunn er vi i KFU godt fornøyd med at kommen har tatt våre innspill gitt under informasjonsmøte 14.Juni, hvor kommunen har gjort et ekstra arbeide i å informere skolene og bedt rektorene om å orientere FAU ene spesielt om dette arbeidet. Vi setter også stor pris på det felles orienteringsmøte som kommunen holder for alle FAU ene og skolene 22.August. Dette har gjort at vi i KFU har kunnet diskutere kommunedelplanen og fått forankret noen av innspillene. Grunnet kort tidsfrist vil også mange FAU er komme med egne innspill til kommunedelplanen, noe som kanskje vil føre til merarbeid for kommunen i å innarbeide alle kommentarene i den endelige versjonen av kommunedelplanen. KFU har også forstått at Kommunedelplanen er overordnet plandokument som er styrende for utforming av mer konkrete handlingsplaner og virksomhetsplaner for implementering av de overordnede planer som ligger i kommunedelplanen. 2. Konkrete innspill til Kommunedelplanen for oppvekst Status og utfordringer: Side 6, Folkehelseprofilen. Siden kommunedelplanen setter føringer og visjoner for utviklingen av oppvekst i Fredrikstad de neste 10 årene, hadde det vært nyttig om ambisjonene og målene til kommunen hadde vært avmerket i det diagram som vises på side 6. Vi i KFU håper at Fredrikstad kommune har ambisjoner om å gjøre det bedre enn landsgjennomsnittet, og at denne ambisjonen ville vært uttrykt i figuren med for eksempel en grønn farge. Vi i KFU foreslår at følgende diagram brukes, og at følgende kommentar legges til under diagrammet. Siden spindelen skal oppdateres hvert fjerde år vil dette være en god indikasjon på om de faktiske endringene nærmer seg de mål som er satt med grønn farge.

2 Grønn linje indikerer hvilke ambisjoner for hvordan Fredrikstad skal gjøre det i forhold til Figur 1 KFU: Fredrikstad sine ambisjoner for 2023 angitt i Grønt landsgjennomsnittet innen Målsettinger og strategier: Vi foreslår at kommunedelplanen også tar inn i seg strategier for bruk av IKT i barnehage og grunnskole for Fredrikstad. Vi foreslår også at viktigheten av kreativitet og innovasjon blir en strategi som kan brukes for å engasjere og involvere elever som kanskje ikke har sin største styrke i de tradisjonelle skolefagene. Vi foreslår følgende tillegg til kommunedelplanen: Strategi 3.6 IKT i barnehage og grunnskole IKT blir stadig viktigere i skolen, vi i KFU mener Fredrikstad må ha som målsetning å benytte IKT i all undervisning der dette er hensiktsmessig. Vi mener også at IKT bør bli en integrert del i alle fag, og at ved revisjon og valg av lærebøker så bør digitale versjoner

3 vurderes. Hvis IKT brukes riktig, kan dette hjelpe skolen i å nå de målene de har satt seg, som at alle elever skal være synlig, som at alle elever skal ha utfordringer på sitt nivå, som at alle elever skal ha individuelle læremål og møte utfordringer og aktiviteter som gir en god mestringsfølelse uansett nivå og fag. For at IKT skal bli en suksess i skolen, er det viktig at skolen har nødvendig infrastruktur slik at IKT kan brukes overalt og integrert i all undervisning. For at bruken av IKT skal bli en suksess i skolen er det avgjørende at lærere har god kompetanse på IKT slik at de føler seg trygg på bruk av IKT og har god mestring i en klasseromssituasjon. Skolens lærer må være godt skolert i klasseledelse i en digital tidsalder, de må ha inngående kjennskap til de verktøy og hjelpemidler som er en naturlig del av den digitale skolen. For at foreldre skal være sikre i sitt arbeide med å hjelpe barna i skolearbeidet, er det også viktig at foreldre får tilbud og mulighet til å gjennomgå nødvendig opplæring slik at de kan bistå barna i leksesituasjoner og støtte de i den faglige utviklingen de gjennomgår. For at barna skal være trygge på bruk av digitale hjelpemidler og føle dette som en naturlig del av arbeidet de gjør i skolen, er det viktig at bruk av digitale hjelpemidler og IKT starter så tidlig som mulig. Allerede i barnehagen bør bruk av digitale hjelpemidler og IKT være en like naturlig aktivitet som andre spill og leker. Vi vil: Mål i 2023 Vi gjør: Strategier Kritiske suksessfaktorer IKT er en aktiv og integrert del av all læring i Fredrikstad Fredrikstad skal være ledende i bruk av IKT i skole og barnehage IKT brukes i alle fag der det er naturlig i skolen IKT brukes aktivt i barnehagene Alle skoler rustes opp slik at digitale hjelpemidler og IKT kan brukes over alt. Alle uteområder i Fredrikstad som parker/kultur/idrett får en IKT infrastruktur som Det brukes digitale ressurser i alle skolefag. Alle lærere har gjennomgått grundig opplæring i digital klasseledelse. Alle lærer har gjennomgått grundig opplæring i bruk av digitale hjelpemidler i klassen. Alle foreldre har tilbud om opplæring i bruk av digitale hjelpemidler, slik at de kan støtte og hjelpe barn i hjemmearbeid. Alle ansatte i barnehage har gjennomgått opplæring i bruk av digitale verktøy og IKT. Digitale verktøy og IKT brukes aktivt i barnehagene, fra tidlig alder. Alle klasserom skal ha digitale tavler og prosjektører. Alle skoler og nærområder skal internett tilgang med

4 muliggjøre bruk av digitale hjelpemidler og IKT. god kapasitet. Alle elever i skolen skal ha tilgang til digitale hjelpemidler og IKT verktøy. Alle offentlige områder og bygg har internett tilgang 3med god kapasitet. Strategi 3.7 Kreativitet og innovasjon Vi i KFU Fredrikstad savner fokus på kreativitet, kultur og innovasjon i Kommunedelplan oppvekst. Som utgangspunkt for kommentarer og dialog videre rundt dette tema, se vedlegg 1 : Sammendrag på norsk av Professor Anne Bamfords forskningsrapport Art and cultural education in Norway. Anne Bamford er kjent for det internasjonale forskningsprosjektet "Wow-faktoren" som hun utførte på oppdrag for UNESCO i I Wow-faktoren belyser hun hvordan kunst- og kulturfag bidrar til motivasjon og trivsel. Er undervisningen av god kvalitet, kan resultatene i teoretiske fag også bedres. Vi i KFU ønsker at man ser nærmere på mulighetene for å styrke kreativ tenkning og metode i alle fag, ikke bare de estetiske. Det er ikke ukjent at kreative formidlingsformer inspirerer til læring. Med tanke på hvor mange som ikke tar høyere utdannelse i Fredrikstad kommune per i dag og det ønske som finnes om å styrke de unges evne til å fullføre studier, ser vi på dette område som en selvsagt satsing. I rapporten til Bamford sies det bl.a.: Elevene klaget over at de kjeder seg og har mistet troen på skolen. De klaget over mangelen på praktiske og kreative fag, og de ønsket seg flere praktiske fag og flere kreative måter å lære på. Ofte er det smarte, ambisiøse og kreative elver som faller fra. Elevene som dropper ut er selvstendige, gode på problemløsning og praktisk anlagt. Elevene foreslo at kunst, kultur og kreativitet kunne brukes på en god måte for å gjøre skolen mer interessant. Det var en utbredt oppfatning at de estetiske fagene (og læreplanene generelt) var blitt for teoretisk. Både lærere, rektorer og elever mente at økt bruk av kunst- og kulturaktiviteter, vil være med å oppmuntre elevene til å fortsette på skolen. Vi i KFU Fredrikstad mener at noe av arbeidet med å rette fokus på dette kan gjøres her og nå. Rektorer og lærere har betydelig kontroll over undervisningsopplegget og kan enkelt gi større prioritet til kreativ utfoldelse og prosesser i opplæringen. Dette gjelder også rene kunstog kulturopplevelser. Fra rapporten: Det er bred enighet om at skolens rektor spiller en svært viktig rolle når det gjelder å utøve positivt lederskap innenfor kunst- og kulturfeltet. I den forbindelse uttrykte enkelte bekymring over at noen rektorer ikke har noen klar formening og forståelse av hva som er god kunst eller hvordan de skal legge til rette for dette i sin skole. Rektorene trenger mer kunnskap om verdien av kunst- og kulturopplæring og kreative tilnærminger når det gjelder å bedre skolens resultater. Skolelederne føler et visst press til å fokusere på grunnleggende ferdigheter, men rektorene er generelt svært opptatt av verdien av kunst og kultur og at elevene skal få en bred og allsidig opplæring.

5 Vi i KFU ønsker å fokusere på skolering av skoleledere og lærere i viktigheten av kunst- og kultur innenfor skolen. Skolering i kreative metoder. Dette vil gi positive resultater på alle felt. Fredrikstad trenger en tilpasningsdyktig og innovativ neste generasjon. Det gjør Norge, og verden. Vi vil: Mål i 2023 Vi gjør: Strategier Kritiske suksessfaktorer Alle som jobber med barn og unge har erfaring med kreative prosesser og har fokus på kreative undervisningsformer (dette gjelder innenfor så vel realfag som fysisk aktivitet) Alle driver med innovasjon Gi barn med ulik kulturell bakgrunn og spesielle behov tilrettelagte aktiviteter innen kreative fag. Spesielt fokus på deltagelse hos gutter i kreative fag og aktiviteter. Motivere til kreative metoder innenfor undervisning Oppmuntre til nytenkning innenfor formidling i skoler og barnehager Sette fokus på kunst- og kulturprosjekter i skolefritidsordningen (SFO). Oppmuntre barn til å drive aktivt med innovasjon Gi barn og unge det rom av prøving og feiling som er nødvendig for å oppnå innovasjon - Styrket samarbeid mellom skoler og kunstnere, hvor alle skoler er involvert og hvor det er lang varighet på samarbeidet - Styrket samarbeid mellom de frivillige kulturmiljøene, kulturskolene og kunst og kultur i opplæringen i skole og barnehage - Alle skoleledere har gjennomført opplæring i verdien av kunst- og kulturopplæring og kreative undervisningsmetoder i alle fag. - Alle elever kan medvirke i kunst- og kulturopplæringen - Det er utviklet gode læremidler med tilhørende veiledningsmateriell for å kunne undervise godt i kunstog kulturfag. Alle skoler og barnehager i Fredrikstad bruker metoder for innovasjon og problemløsning integrert i all undervisning. Hvis kommunedelplanen skal være et styrende dokument, må den inneholde parametere det er mulig å styre etter. Det må være mulig å etterprøve om de mål og strategier som er lagt som førende i kommunedelplanen faktisk er nådd i Oppdeling av kommunedelplanen sine målsetninger i tabeller med overskrifter som - Vi vil: Mål i 2023, - Vi gjør: Strategier, -Kritiske suksessfaktorer; virker som en fornuftig og grei oppdeling i en mer konkretisering av Vi vil målene. Vi i KFU mener at skal disse målene være etterprøvbare, må de konkretiseres mer, det må være mulig å etterprøve om målene, og strategiene faktisk har oppfylt de kritiske suksessfaktorer som er beskrevet i tabellene.

6 Som eksempel for 3.4 M1: Hvor en kritisk suksess faktor er Kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer.. Dette er en kritisk suksessfaktor vi tror det er vanskelig å måle og konkretisere. Hvordan kan kommunen i 2023 vite om denne kritiske suksessfaktor er innfridd? Vi vil i stedet foreslå at målene blir tydeligere mer kvantifiserbare. Som eksempel kan denne kritiske suksessfaktor kanskje uttrykkes som: Alle skoler i Fredrikstad skal ha minst 2 dedikerte personer som er kurset og har tilegnet seg kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer. Da vil det i 2023 være mulig å sjekke om hver skole har 2 eller flere dedikerte personer med denne kompetansen. Disse målene vil også hjelpe kommunen i hvilke tiltak som må settes i gang for at disse suksessfaktorene skal kunne nås. Med dette som bakgrunn foreslår vi derfor at følgende Kritiske suksessfaktorer endres: 3.4. M- 1 Barn og unge i Fredrikstad har trygge og gode oppvekstvillkår Nåværende suksessfaktor Kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer. Evne til å fange opp og følge opp barn og unge og deres familier gjennom gode kartleggingsverktøy og kjennskap til rutiner. Velfungerende tverrfaglig samarbeid Avklarte gjensidige forventninger mellom hjem og tjenesteområde. Kunnskap og kompetanse ift god, åpen og tydelig kommunikasjon Tverrfaglig tenkning er forankret på alle nivåer. Etablerte rutiner er kjent og anvendes. Foreslått suksessfaktor Alle skoler i Fredrikstad skal ha minst 2 dedikerte personer som er kurset og har tilegnet seg kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer Alle skoler i Fredrikstad skal 2 ganger årlig gjennomføre kartlegginger av barn og unge og deres familier. Alle skoler i Fredrikstad skal ha dokumenterte rutiner for hvordan fange opp avvik avdekket i kartleggingen av barn og unge og deres familier Alle skoler i Fredrikstad skal minst 4 ganger i løpet av skoleåret avholde møter med relevante organer for å følge opp avvik i kartleggingen av barn og unge og deres familier. Alle skoler i Fredrikstad skal ha oppdatert dokumentasjon som tydeliggjør forventninger til avklaringer mellom hjem og tjenesteområder. Denne bør være signert og være forstått av alle med barn i Fredrikstad skolen. Alle ansatte i Fredrikstad skolen skal ha gjennomført opplæring og tilegnet seg kompetanse i hvordan ha en god, åpen og tydelig kommunikasjon. ** Vanskelig å se hva dette innebærer ** Alle ansatte i Fredrikstad skolen skal ha gjennomgått opplæring i og ha kjennskap til etablerte dokumenterte rutiner.

7 Roller og myndighet er avklart Avklarte roller og forventninger mellom ansatte og ledelse og mellom ledere. Helhetlig ledelse hvor kunnskapen om oppdrag og målsetning er tydelig avklart. Etablerte og gode samarbeidsarenaer for ledere. Ansvarsbevisste voksne som gir alle barn opplevelse av å bli sett hver dag Etablerte arenaer hvor barn og unge opplever reell medvirkning Barn og unge har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø/opplæringsmiljø i henhold til gjeldende lovverk. Barn og unge forstår og har respekt for ulikheter og kulturer Aktive og levende tiltaksplaner mot mobbing. Trygge lokalsamfunn gjennom god samhandling mellom aktørene i nærmiljøene. Tett samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører Alle aktører i Fredrikstad skolen skal ha lest og forstått hvilke roller og myndigheter som er involvert i det tverrfaglige samarbeidet. Roller og forventninger mellom ansatte og ledere skal være godt dokumentert. Alle ledere i Fredrikstad skolen skal ha gjennomført opplæring i helhetlig ledelse, hvor forholdet mellom oppdrag og målsetning er tydelig avklart. Alle ledere i Fredrikstad skolen skal minst 3 ganger i året møtes for å støtte samarbeidet mellom lederne. Det skal også etableres digitale samarbeidsarenaer for ledere i skolen. ** Uklart om voksne her er voksne i skolen, eller voksne generelt, også de utenfor skolehverdagen som leder fritidsaktiviteter el.? ** Alle skoler skal ha godt fungerende elevråd og samarbeidsutvalg, hvor alle elever har gjennomgått opplæring i hvordan de kan medvirke og bestemme over sin egen hverdag. Alle skoler i Fredrikstad skal årlig dokumentere og sikre at barn og unge har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø/opplæringsmiljø i henhold til gjeldende lovverk. *** Vanskelig å se hvordan denne kan måles *** Ingen barn i Fredrikstad skolen skal oppleve mobbing. Det skal gjennomføres kartlegging av skolemiljøet med fokus på mobbing minst 2 ganger årlig. Det skal være etablert gode dokumenterte rutiner for å avdekke mobbing og for tiltak mot mobbing når denne er avdekket. Alle Fredrikstad skoler skal minst én gang i året ha møter med aktører i nærmiljøet for å sikre god samhandling og et trygt lokalsamfunn. Alle Fredrikstad skoler skal ha en oppdatert liste over frivillige organisasjoner og private aktører i nærområdet til skolen, og minst en gang i året ha møter med disse for å sikre

8 3.4 M- 2 Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet Nåværende suksessfaktor Alle barn er motivert for å bruke språk, norsk og morsmål. Etablert et nært samarbeid med foreldrene om språkopplæring. Høy kompetanse blant ansatte innen språk og språkopplæring Større andel av 3, 4 og 5-åringer nyttiggjør seg av barnehagetilbud. Strukturert og systematisk språkstimulering, spesielt for minoritetsspråklige barn og barn med hørselshemning. Forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole. Tilnærmet felles forståelse hos foresatte og ansatte om hva som gir kompetanse hos barn Tilstrekkelig kompetanse og kvalifikasjoner blant alle ansatte. God organisering / struktur Gode voksne rollemodeller Implementert plan mot mobbing gode oppvekstarenaer for barna. Foreslått suksessfaktor Alle ansatte i skole og barnehage har gjennomført opplæring i hvordan arbeide med språkutvikling hos barn. I barnehage og skole skal det årlig holdes minst 2 møter mellom barnehage/skole og foreldre for å sikre at alle barn har en god språkopplæring. Alle ansatte i Fredrikstad skolen og barnehagene skal ha gjennomgått opplæring og kurs i språk og språkopplæring. Alle barn i Fredrikstad i alderen 3-5 år skal gå i barnehage. Alle barnehager skal ha dokumenterte planer for arbeid med strukturert og systematisk språkstimulering av minoritetsspråklige barn og barn med hørselshemning Alle barnehager og skoler i Fredrikstad skal ha etablert møtearenaer og samarbeidsarenaer som sikrer et forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole. *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves? *** Alle ansatte i Fredrikstad skolen og barnehage skal ha gjennomført opplæring i hvordan styrke den sosiale kompetanse hos barn og unge. *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves *** Det må da være utviklet en modell for God organisering/struktur som alle bør følge *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves *** Hvis det da ikke finnes dokumentasjon på hva som er en god voksen rollemodell? Hvis det finnes slik dokumentasjon, bør målet være at alle har gjennomgått opplæring i hvordan bli en god voksen rollemodell. Alle skoler og barnehager i Fredrikstad skal ha en dokumentert plan mot mobbing, og kvalitetssystemer som sikrer at planen blir

9 Rett kompetanse på rett plass. fulgt. *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves *** Hvis det er laget en kompetansebeskrivelse for alle funksjoner i Fredrikstad skolen og barnehagene bør denne være etterprøvd, og kommunen må ta ansvar for at alle ansatte er utdannet til å den kompetanse som er beskrevet. Tilstrekkelig kompetanse på alle fagområder *** Se kommentar over *** Tilnærmet felles forståelse hos foresatte og ansatte om hva som gir kompetanse hos barn Tilpasset opplæring -innholdet er variert og tilpasset det enkelte barn og unges alder og forutsetninger *** Se kommentar over *** Alle barn i Fredrikstad barnehagene og skolen ha opplæring, og innhold som møter den enkeltes forutsetninger og preferanser for hvordan læringen gjennomføres. 3.4 M- 3 En større andel av befolkningen har høyere utdanning og 3.2 M- 2 Barn og unge motiveres til kunnskap Nåværende suksessfaktor Det ukjente blir kjent Krav og forventninger er avklart gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon. Barnehager og skoler er forberedt til å møte det enkelte barns behov Godt implementerte rutiner som brukes i praksis Kunnskap om hverandres tjenesteområde og kunnskapsoverføring på tvers av tjenesteområder Ansvars- og samarbeidsforhold er avklart Elevene har et optimalt faglig grunnlag fra grunnskolen Foreslått suksessfaktor Alle i en overgangsfase mellom forskjellige utdanningsinstitusjoner skal motta forståelig og god informasjon om hva som forventes ved den enkelte overgang. Krav og forventninger er godt dokumentert. Alle ansatte ved barnehager og skoler i Fredrikstad har gått igjennom opplæring i hvordan de skal møte det enkelte barns behov. Det er utviklet gode kvalitetssystemer som sikrer at implementerte rutiner brukes i praksis Alle ansatte skal ha gjennomført opplæring i hvilke tjenesteområder som finnes. Det skal også være etablert regelmessige møtefora som sikrer kunnskapsoverføring på tvers av tjenesteområder. Alle ansvars og samarbeidsforhold er godt dokumentert, og alle ansatte har gjennomgått dokumentet. *** Vanskelig å målsette så lenge optimalt ikke er definert ***

10 Det er utviklet gode rutiner og praksis for samarbeid på virksomhetsnivå og administrative nivåer Det er utviklet en åpen og god kommunikasjon mellom nivåene Elever og foreldre er godt informert om innhold i utdanning / yrke Det er utviklet godt dokumentert rutiner og praksis for samarbeid på virksomhetsnivå og administrative nivåer. Det er også utviklet kvalitetssystemer som sikrer at disse rutiner og praksis blir fulgt. *** Vanskelig å måle *** Alle elever og foreldre skal motta god informasjon om innhold i utdanning/yrker som tilbys i Fredrikstad Engasjerte foreldre og pedagoger *** Vanskelig å måle *** Barn/unge opplever mestring *** Vanskelig å måle *** Etablerte og forpliktende samarbeidsarenaer på tvers av fag og yrkesgrupper Hvert år skal det arrangeres en konferanse som er en forpliktende samarbeidsarena på tvers av fag og yrkesgrupper. Alle bedrifter/organisasjoner i og omkring Fredrikstad skal være invitert. Alle utdanningsinstitusjoner skal være invitert. 3.1 M- 6 Folkehelse og levekår er kraftig forbedret knyttet til barn og unge Nåværende suksessfaktor Ansatte har kompetanse om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Forpliktende plan for fysisk aktivitet i skole og barnehage ut over læreplan/rammeplan. Skoler og barnehager har uteområder som stimulerer til og er tilrettelagt for økt fysisk aktivitet Etablert samarbeid med frivillige organisasjoner /idrettslag God tilgjengelighet til aktivitetsanlegg i lokalsamfunnene Tilrettelagte gang- og sykkelveier Kunnskap og holdninger hos foresatte om Foreslått suksessfaktor Alle ansatte i Fredrikstad skolen skal ha gjennomført opplæring om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse Alle skoler og barnehager i Fredrikstad skal ha utviklet en plan for fysisk aktivitet i skole og barnehage ut over læreplan/rammeplan. Det skal også være utviklet kvalitetssystemer som sikrer at disse blir fulgt. Alle skoler og barnehager har uteområder som stimulerer til og er tilrettelagt for økt fysisk aktivitet. Alle alderstrinn, samt hensynet til begge kjønn, bør være dekket. 2 ganger i året skal det avholdes møtes mellom frivillige organisasjoner/idrettslag. Alle lokalsamfunn i Fredrikstad skal ha godt tilgjengelige aktivitetsanlegg. Det skal være mulig å bevege seg fritt i Fredrikstad, mellom skole, hjem og fritidsaktiviteter på godt tilrettelagte gang- og sykkelveier. Det skal utvikles godt informasjonsmateriell som hvert år deles ut til foresatte om

11 viktigheten av fysisk aktivitet Systematisk veiledning/opplæring om kosthold og helse Kompetanse hos ansatte, elever og foresatte om sammenhengen mellom kosthold og læring Lokal næringsmiddelindustri og media er partnere i samfunnsrettet arbeid mot overvekt Høyt fokus på mobbeproblematikk Tidlig oppfanging av risikoutsatte barn, unge og familier Barn og unge får nødvendig individuell oppfølging Nye samfunnsmessige endringer som truer psykisk helse fanges opp viktigheten av fysisk aktivitet Alle i Fredrikstad skal hvert år få tildelt god og systematisk veiledning/opplæring om kosthold og helse. Alle ansatte, elever og foresatte skal ha gjennomgått opplæring i sammenhengen mellom kosthold og læring. Alle relevante aktører i Fredrikstad som næringsmiddelindustrien, media og andre samarbeider i arbeide mot overvekt. Alle ansatte i skoler og barnehager i Fredrikstad har gjennomgått opplæring i mobbeproblematikk, og det er utviklet gode kvalitetssystemer som sikrer at planer og tiltak mot mobbing blir fulgt. Alle barnehager og skoler i Fredrikstad har utviklet metoder og kvalitetssystemer som sikrer at barn, unge og familier med problemer oppdages tidlig, og tiltak kan settes inn. Alle barn og unge i Fredrikstad skal ha en dedikert person som er ansvarlig for individuell oppfølging. *** Vanskelig å måle *** Tydelig familie- og nettverkstenking *** Vanskelig å måle *** Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid Høyt fokus på forebyggende rusarbeid i ungdomsskolene og VG skolene Tidlig innsats og tett foreldresamarbeid ved bekymring om misbruk av alkohol og andre rusmidler blant barn og unge Alle fag og sektorer skal ha etablert samarbeidsarenaer som sikrer godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Alle ungdomsskoler og VG skoler skal ha godt etablerte rutiner og kvalitetssystemer som sikrer godt forebyggende rusarbeid Alle skoler skal ha godt dokumentert rutiner og kvalitetssystemer som sikrer en tidlig innsats og tett foreldresamarbeid ved bekymring om misbruk av alkohol og andre rusmidler blant barn og unge. Tverrfaglig kompetanse *** Vanskelig å måle *** Kompetanseutvikling for ansatte og foresatte Velfungerende oppsøkende tjeneste Alle ansatte og foresatte skal ha god informasjon om og mulighet til å delta i kompetanseutvikling Oppsøkende tjeneste har godt dokumenterte rutiner og gode kvalitetssystemer som sikrer

12 Godt samarbeid med politi, utelivsbransje og kontrollselskap Høyt fokus på metoder og verktøy i tobakksforebyggende arbeid at oppsøkende tjenester er velfungerende. Det er etablert jevnlige møter mellom politi, utelivsbransje og kontrollselskap som sikrer et godt samarbeid. *** Vanskelig å måle *** 3.5. M- 1 Kommunen, næringslivet og befolkningen har økt kunnskap om miljøutfordringene, og tar miljøhensyn i det daglige liv Nåværende suksessfaktor God tilgjengelighet på oppdatert kunnskap om miljøutfordringer Motiverte ansatte i skoler og barnehager som satser på miljøarbeid lokalt med tanke på globale utfordringer Barnehager og skoler har tilgang til og tar i bruk pedagogisk materiell og lokale læringsarenaer som omhandler miljøutfordringer og løsninger Foreslått suksessfaktor *** Vanskelig å måle *** Alle skoler skal gjennomføre et miljøprosjekt i året. Prosjektet skal være tverrfaglig og involvere alle elevene på sitt nivå M- 7 Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud Nåværende suksessfaktor Attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene Etablert samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag Avklarte samarbeidsforhold mellom de ulike aktørene Attraktive kulturarenaer i lokalsamfunnene Utleieordning er enkel og tilgjengelig Aktiv bruk av kulturelle tilbud for barnehager og skoler Foreslått suksessfaktor Alle barn og unge har tilgang til attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. Det arrangeres 2 ganger i året møte mellom frivillige organisasjoner og idrettslag. Det er finnes gode dokumenter som avklarer samarbeidsforholdet mellom de ulike aktørene. Alle lokalsamfunn i Fredrikstad skal ha attraktive kulturarenaer Alle kulturarenaer i lokalsamfunnene skal ha en enkel og tilgjengelig utleieordning Alle skoler og barnehager bruker kulturelle tilbud aktivt.

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer