KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune."

Transkript

1 KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan for oppvekst for perioden Vi tror en riktig utformet kommunedelplan vil være til stor hjelp for skolene og kommunen i det arbeidet som skal gjøres de neste 10 årene. KFU tror også det er viktig at en kommunedelplan for oppvekst er godt forankret hos de planen angår som skolene, og foreldrene til de barna som går i Fredrikstad skolen. Vi ønsker derfor å uttrykke litt bekymring for at arbeidet med høringsuttalelsene for Kommunedelplanen er lagt til sommerferien. Hvor forslaget ble presentert og sluppet for høringskommentarer like før skoleslutt, og etter at siste møte i FAU har blitt holdt ved de fleste skolene. Det er også beklagelig at fristen for å komme med en uttalelse er satt til noen uker etter at skolen har startet, og før de fleste FAU har fått avholdt sitt første møte og konstituert seg. Vi i KFU hadde ønsket at fristen for å komme med høringsuttalelser hadde vært satt til medio Oktober, slik at alle FAU hadde hatt mulighet til å behandle Kommunedelplanen, og hvor vi i KFU kunne fått gjennomarbeidet alle kommentarene og kommet med en uttalelse alle skolene kunne stilt seg bak. Med de frister som er valg har ikke vi i KFU fått gjennomført en ideell prosess med FAU ene ved skolene i Fredrikstad. Med dette som bakgrunn er vi i KFU godt fornøyd med at kommen har tatt våre innspill gitt under informasjonsmøte 14.Juni, hvor kommunen har gjort et ekstra arbeide i å informere skolene og bedt rektorene om å orientere FAU ene spesielt om dette arbeidet. Vi setter også stor pris på det felles orienteringsmøte som kommunen holder for alle FAU ene og skolene 22.August. Dette har gjort at vi i KFU har kunnet diskutere kommunedelplanen og fått forankret noen av innspillene. Grunnet kort tidsfrist vil også mange FAU er komme med egne innspill til kommunedelplanen, noe som kanskje vil føre til merarbeid for kommunen i å innarbeide alle kommentarene i den endelige versjonen av kommunedelplanen. KFU har også forstått at Kommunedelplanen er overordnet plandokument som er styrende for utforming av mer konkrete handlingsplaner og virksomhetsplaner for implementering av de overordnede planer som ligger i kommunedelplanen. 2. Konkrete innspill til Kommunedelplanen for oppvekst Status og utfordringer: Side 6, Folkehelseprofilen. Siden kommunedelplanen setter føringer og visjoner for utviklingen av oppvekst i Fredrikstad de neste 10 årene, hadde det vært nyttig om ambisjonene og målene til kommunen hadde vært avmerket i det diagram som vises på side 6. Vi i KFU håper at Fredrikstad kommune har ambisjoner om å gjøre det bedre enn landsgjennomsnittet, og at denne ambisjonen ville vært uttrykt i figuren med for eksempel en grønn farge. Vi i KFU foreslår at følgende diagram brukes, og at følgende kommentar legges til under diagrammet. Siden spindelen skal oppdateres hvert fjerde år vil dette være en god indikasjon på om de faktiske endringene nærmer seg de mål som er satt med grønn farge.

2 Grønn linje indikerer hvilke ambisjoner for hvordan Fredrikstad skal gjøre det i forhold til Figur 1 KFU: Fredrikstad sine ambisjoner for 2023 angitt i Grønt landsgjennomsnittet innen Målsettinger og strategier: Vi foreslår at kommunedelplanen også tar inn i seg strategier for bruk av IKT i barnehage og grunnskole for Fredrikstad. Vi foreslår også at viktigheten av kreativitet og innovasjon blir en strategi som kan brukes for å engasjere og involvere elever som kanskje ikke har sin største styrke i de tradisjonelle skolefagene. Vi foreslår følgende tillegg til kommunedelplanen: Strategi 3.6 IKT i barnehage og grunnskole IKT blir stadig viktigere i skolen, vi i KFU mener Fredrikstad må ha som målsetning å benytte IKT i all undervisning der dette er hensiktsmessig. Vi mener også at IKT bør bli en integrert del i alle fag, og at ved revisjon og valg av lærebøker så bør digitale versjoner

3 vurderes. Hvis IKT brukes riktig, kan dette hjelpe skolen i å nå de målene de har satt seg, som at alle elever skal være synlig, som at alle elever skal ha utfordringer på sitt nivå, som at alle elever skal ha individuelle læremål og møte utfordringer og aktiviteter som gir en god mestringsfølelse uansett nivå og fag. For at IKT skal bli en suksess i skolen, er det viktig at skolen har nødvendig infrastruktur slik at IKT kan brukes overalt og integrert i all undervisning. For at bruken av IKT skal bli en suksess i skolen er det avgjørende at lærere har god kompetanse på IKT slik at de føler seg trygg på bruk av IKT og har god mestring i en klasseromssituasjon. Skolens lærer må være godt skolert i klasseledelse i en digital tidsalder, de må ha inngående kjennskap til de verktøy og hjelpemidler som er en naturlig del av den digitale skolen. For at foreldre skal være sikre i sitt arbeide med å hjelpe barna i skolearbeidet, er det også viktig at foreldre får tilbud og mulighet til å gjennomgå nødvendig opplæring slik at de kan bistå barna i leksesituasjoner og støtte de i den faglige utviklingen de gjennomgår. For at barna skal være trygge på bruk av digitale hjelpemidler og føle dette som en naturlig del av arbeidet de gjør i skolen, er det viktig at bruk av digitale hjelpemidler og IKT starter så tidlig som mulig. Allerede i barnehagen bør bruk av digitale hjelpemidler og IKT være en like naturlig aktivitet som andre spill og leker. Vi vil: Mål i 2023 Vi gjør: Strategier Kritiske suksessfaktorer IKT er en aktiv og integrert del av all læring i Fredrikstad Fredrikstad skal være ledende i bruk av IKT i skole og barnehage IKT brukes i alle fag der det er naturlig i skolen IKT brukes aktivt i barnehagene Alle skoler rustes opp slik at digitale hjelpemidler og IKT kan brukes over alt. Alle uteområder i Fredrikstad som parker/kultur/idrett får en IKT infrastruktur som Det brukes digitale ressurser i alle skolefag. Alle lærere har gjennomgått grundig opplæring i digital klasseledelse. Alle lærer har gjennomgått grundig opplæring i bruk av digitale hjelpemidler i klassen. Alle foreldre har tilbud om opplæring i bruk av digitale hjelpemidler, slik at de kan støtte og hjelpe barn i hjemmearbeid. Alle ansatte i barnehage har gjennomgått opplæring i bruk av digitale verktøy og IKT. Digitale verktøy og IKT brukes aktivt i barnehagene, fra tidlig alder. Alle klasserom skal ha digitale tavler og prosjektører. Alle skoler og nærområder skal internett tilgang med

4 muliggjøre bruk av digitale hjelpemidler og IKT. god kapasitet. Alle elever i skolen skal ha tilgang til digitale hjelpemidler og IKT verktøy. Alle offentlige områder og bygg har internett tilgang 3med god kapasitet. Strategi 3.7 Kreativitet og innovasjon Vi i KFU Fredrikstad savner fokus på kreativitet, kultur og innovasjon i Kommunedelplan oppvekst. Som utgangspunkt for kommentarer og dialog videre rundt dette tema, se vedlegg 1 : Sammendrag på norsk av Professor Anne Bamfords forskningsrapport Art and cultural education in Norway. Anne Bamford er kjent for det internasjonale forskningsprosjektet "Wow-faktoren" som hun utførte på oppdrag for UNESCO i I Wow-faktoren belyser hun hvordan kunst- og kulturfag bidrar til motivasjon og trivsel. Er undervisningen av god kvalitet, kan resultatene i teoretiske fag også bedres. Vi i KFU ønsker at man ser nærmere på mulighetene for å styrke kreativ tenkning og metode i alle fag, ikke bare de estetiske. Det er ikke ukjent at kreative formidlingsformer inspirerer til læring. Med tanke på hvor mange som ikke tar høyere utdannelse i Fredrikstad kommune per i dag og det ønske som finnes om å styrke de unges evne til å fullføre studier, ser vi på dette område som en selvsagt satsing. I rapporten til Bamford sies det bl.a.: Elevene klaget over at de kjeder seg og har mistet troen på skolen. De klaget over mangelen på praktiske og kreative fag, og de ønsket seg flere praktiske fag og flere kreative måter å lære på. Ofte er det smarte, ambisiøse og kreative elver som faller fra. Elevene som dropper ut er selvstendige, gode på problemløsning og praktisk anlagt. Elevene foreslo at kunst, kultur og kreativitet kunne brukes på en god måte for å gjøre skolen mer interessant. Det var en utbredt oppfatning at de estetiske fagene (og læreplanene generelt) var blitt for teoretisk. Både lærere, rektorer og elever mente at økt bruk av kunst- og kulturaktiviteter, vil være med å oppmuntre elevene til å fortsette på skolen. Vi i KFU Fredrikstad mener at noe av arbeidet med å rette fokus på dette kan gjøres her og nå. Rektorer og lærere har betydelig kontroll over undervisningsopplegget og kan enkelt gi større prioritet til kreativ utfoldelse og prosesser i opplæringen. Dette gjelder også rene kunstog kulturopplevelser. Fra rapporten: Det er bred enighet om at skolens rektor spiller en svært viktig rolle når det gjelder å utøve positivt lederskap innenfor kunst- og kulturfeltet. I den forbindelse uttrykte enkelte bekymring over at noen rektorer ikke har noen klar formening og forståelse av hva som er god kunst eller hvordan de skal legge til rette for dette i sin skole. Rektorene trenger mer kunnskap om verdien av kunst- og kulturopplæring og kreative tilnærminger når det gjelder å bedre skolens resultater. Skolelederne føler et visst press til å fokusere på grunnleggende ferdigheter, men rektorene er generelt svært opptatt av verdien av kunst og kultur og at elevene skal få en bred og allsidig opplæring.

5 Vi i KFU ønsker å fokusere på skolering av skoleledere og lærere i viktigheten av kunst- og kultur innenfor skolen. Skolering i kreative metoder. Dette vil gi positive resultater på alle felt. Fredrikstad trenger en tilpasningsdyktig og innovativ neste generasjon. Det gjør Norge, og verden. Vi vil: Mål i 2023 Vi gjør: Strategier Kritiske suksessfaktorer Alle som jobber med barn og unge har erfaring med kreative prosesser og har fokus på kreative undervisningsformer (dette gjelder innenfor så vel realfag som fysisk aktivitet) Alle driver med innovasjon Gi barn med ulik kulturell bakgrunn og spesielle behov tilrettelagte aktiviteter innen kreative fag. Spesielt fokus på deltagelse hos gutter i kreative fag og aktiviteter. Motivere til kreative metoder innenfor undervisning Oppmuntre til nytenkning innenfor formidling i skoler og barnehager Sette fokus på kunst- og kulturprosjekter i skolefritidsordningen (SFO). Oppmuntre barn til å drive aktivt med innovasjon Gi barn og unge det rom av prøving og feiling som er nødvendig for å oppnå innovasjon - Styrket samarbeid mellom skoler og kunstnere, hvor alle skoler er involvert og hvor det er lang varighet på samarbeidet - Styrket samarbeid mellom de frivillige kulturmiljøene, kulturskolene og kunst og kultur i opplæringen i skole og barnehage - Alle skoleledere har gjennomført opplæring i verdien av kunst- og kulturopplæring og kreative undervisningsmetoder i alle fag. - Alle elever kan medvirke i kunst- og kulturopplæringen - Det er utviklet gode læremidler med tilhørende veiledningsmateriell for å kunne undervise godt i kunstog kulturfag. Alle skoler og barnehager i Fredrikstad bruker metoder for innovasjon og problemløsning integrert i all undervisning. Hvis kommunedelplanen skal være et styrende dokument, må den inneholde parametere det er mulig å styre etter. Det må være mulig å etterprøve om de mål og strategier som er lagt som førende i kommunedelplanen faktisk er nådd i Oppdeling av kommunedelplanen sine målsetninger i tabeller med overskrifter som - Vi vil: Mål i 2023, - Vi gjør: Strategier, -Kritiske suksessfaktorer; virker som en fornuftig og grei oppdeling i en mer konkretisering av Vi vil målene. Vi i KFU mener at skal disse målene være etterprøvbare, må de konkretiseres mer, det må være mulig å etterprøve om målene, og strategiene faktisk har oppfylt de kritiske suksessfaktorer som er beskrevet i tabellene.

6 Som eksempel for 3.4 M1: Hvor en kritisk suksess faktor er Kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer.. Dette er en kritisk suksessfaktor vi tror det er vanskelig å måle og konkretisere. Hvordan kan kommunen i 2023 vite om denne kritiske suksessfaktor er innfridd? Vi vil i stedet foreslå at målene blir tydeligere mer kvantifiserbare. Som eksempel kan denne kritiske suksessfaktor kanskje uttrykkes som: Alle skoler i Fredrikstad skal ha minst 2 dedikerte personer som er kurset og har tilegnet seg kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer. Da vil det i 2023 være mulig å sjekke om hver skole har 2 eller flere dedikerte personer med denne kompetansen. Disse målene vil også hjelpe kommunen i hvilke tiltak som må settes i gang for at disse suksessfaktorene skal kunne nås. Med dette som bakgrunn foreslår vi derfor at følgende Kritiske suksessfaktorer endres: 3.4. M- 1 Barn og unge i Fredrikstad har trygge og gode oppvekstvillkår Nåværende suksessfaktor Kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer. Evne til å fange opp og følge opp barn og unge og deres familier gjennom gode kartleggingsverktøy og kjennskap til rutiner. Velfungerende tverrfaglig samarbeid Avklarte gjensidige forventninger mellom hjem og tjenesteområde. Kunnskap og kompetanse ift god, åpen og tydelig kommunikasjon Tverrfaglig tenkning er forankret på alle nivåer. Etablerte rutiner er kjent og anvendes. Foreslått suksessfaktor Alle skoler i Fredrikstad skal ha minst 2 dedikerte personer som er kurset og har tilegnet seg kompetanse knyttet til området tidlig innsats, risiko- og beskyttelsesfaktorer Alle skoler i Fredrikstad skal 2 ganger årlig gjennomføre kartlegginger av barn og unge og deres familier. Alle skoler i Fredrikstad skal ha dokumenterte rutiner for hvordan fange opp avvik avdekket i kartleggingen av barn og unge og deres familier Alle skoler i Fredrikstad skal minst 4 ganger i løpet av skoleåret avholde møter med relevante organer for å følge opp avvik i kartleggingen av barn og unge og deres familier. Alle skoler i Fredrikstad skal ha oppdatert dokumentasjon som tydeliggjør forventninger til avklaringer mellom hjem og tjenesteområder. Denne bør være signert og være forstått av alle med barn i Fredrikstad skolen. Alle ansatte i Fredrikstad skolen skal ha gjennomført opplæring og tilegnet seg kompetanse i hvordan ha en god, åpen og tydelig kommunikasjon. ** Vanskelig å se hva dette innebærer ** Alle ansatte i Fredrikstad skolen skal ha gjennomgått opplæring i og ha kjennskap til etablerte dokumenterte rutiner.

7 Roller og myndighet er avklart Avklarte roller og forventninger mellom ansatte og ledelse og mellom ledere. Helhetlig ledelse hvor kunnskapen om oppdrag og målsetning er tydelig avklart. Etablerte og gode samarbeidsarenaer for ledere. Ansvarsbevisste voksne som gir alle barn opplevelse av å bli sett hver dag Etablerte arenaer hvor barn og unge opplever reell medvirkning Barn og unge har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø/opplæringsmiljø i henhold til gjeldende lovverk. Barn og unge forstår og har respekt for ulikheter og kulturer Aktive og levende tiltaksplaner mot mobbing. Trygge lokalsamfunn gjennom god samhandling mellom aktørene i nærmiljøene. Tett samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører Alle aktører i Fredrikstad skolen skal ha lest og forstått hvilke roller og myndigheter som er involvert i det tverrfaglige samarbeidet. Roller og forventninger mellom ansatte og ledere skal være godt dokumentert. Alle ledere i Fredrikstad skolen skal ha gjennomført opplæring i helhetlig ledelse, hvor forholdet mellom oppdrag og målsetning er tydelig avklart. Alle ledere i Fredrikstad skolen skal minst 3 ganger i året møtes for å støtte samarbeidet mellom lederne. Det skal også etableres digitale samarbeidsarenaer for ledere i skolen. ** Uklart om voksne her er voksne i skolen, eller voksne generelt, også de utenfor skolehverdagen som leder fritidsaktiviteter el.? ** Alle skoler skal ha godt fungerende elevråd og samarbeidsutvalg, hvor alle elever har gjennomgått opplæring i hvordan de kan medvirke og bestemme over sin egen hverdag. Alle skoler i Fredrikstad skal årlig dokumentere og sikre at barn og unge har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø/opplæringsmiljø i henhold til gjeldende lovverk. *** Vanskelig å se hvordan denne kan måles *** Ingen barn i Fredrikstad skolen skal oppleve mobbing. Det skal gjennomføres kartlegging av skolemiljøet med fokus på mobbing minst 2 ganger årlig. Det skal være etablert gode dokumenterte rutiner for å avdekke mobbing og for tiltak mot mobbing når denne er avdekket. Alle Fredrikstad skoler skal minst én gang i året ha møter med aktører i nærmiljøet for å sikre god samhandling og et trygt lokalsamfunn. Alle Fredrikstad skoler skal ha en oppdatert liste over frivillige organisasjoner og private aktører i nærområdet til skolen, og minst en gang i året ha møter med disse for å sikre

8 3.4 M- 2 Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet Nåværende suksessfaktor Alle barn er motivert for å bruke språk, norsk og morsmål. Etablert et nært samarbeid med foreldrene om språkopplæring. Høy kompetanse blant ansatte innen språk og språkopplæring Større andel av 3, 4 og 5-åringer nyttiggjør seg av barnehagetilbud. Strukturert og systematisk språkstimulering, spesielt for minoritetsspråklige barn og barn med hørselshemning. Forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole. Tilnærmet felles forståelse hos foresatte og ansatte om hva som gir kompetanse hos barn Tilstrekkelig kompetanse og kvalifikasjoner blant alle ansatte. God organisering / struktur Gode voksne rollemodeller Implementert plan mot mobbing gode oppvekstarenaer for barna. Foreslått suksessfaktor Alle ansatte i skole og barnehage har gjennomført opplæring i hvordan arbeide med språkutvikling hos barn. I barnehage og skole skal det årlig holdes minst 2 møter mellom barnehage/skole og foreldre for å sikre at alle barn har en god språkopplæring. Alle ansatte i Fredrikstad skolen og barnehagene skal ha gjennomgått opplæring og kurs i språk og språkopplæring. Alle barn i Fredrikstad i alderen 3-5 år skal gå i barnehage. Alle barnehager skal ha dokumenterte planer for arbeid med strukturert og systematisk språkstimulering av minoritetsspråklige barn og barn med hørselshemning Alle barnehager og skoler i Fredrikstad skal ha etablert møtearenaer og samarbeidsarenaer som sikrer et forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole. *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves? *** Alle ansatte i Fredrikstad skolen og barnehage skal ha gjennomført opplæring i hvordan styrke den sosiale kompetanse hos barn og unge. *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves *** Det må da være utviklet en modell for God organisering/struktur som alle bør følge *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves *** Hvis det da ikke finnes dokumentasjon på hva som er en god voksen rollemodell? Hvis det finnes slik dokumentasjon, bør målet være at alle har gjennomgått opplæring i hvordan bli en god voksen rollemodell. Alle skoler og barnehager i Fredrikstad skal ha en dokumentert plan mot mobbing, og kvalitetssystemer som sikrer at planen blir

9 Rett kompetanse på rett plass. fulgt. *** Vanskelig å se hvordan dette kan måles, eller etterprøves *** Hvis det er laget en kompetansebeskrivelse for alle funksjoner i Fredrikstad skolen og barnehagene bør denne være etterprøvd, og kommunen må ta ansvar for at alle ansatte er utdannet til å den kompetanse som er beskrevet. Tilstrekkelig kompetanse på alle fagområder *** Se kommentar over *** Tilnærmet felles forståelse hos foresatte og ansatte om hva som gir kompetanse hos barn Tilpasset opplæring -innholdet er variert og tilpasset det enkelte barn og unges alder og forutsetninger *** Se kommentar over *** Alle barn i Fredrikstad barnehagene og skolen ha opplæring, og innhold som møter den enkeltes forutsetninger og preferanser for hvordan læringen gjennomføres. 3.4 M- 3 En større andel av befolkningen har høyere utdanning og 3.2 M- 2 Barn og unge motiveres til kunnskap Nåværende suksessfaktor Det ukjente blir kjent Krav og forventninger er avklart gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon. Barnehager og skoler er forberedt til å møte det enkelte barns behov Godt implementerte rutiner som brukes i praksis Kunnskap om hverandres tjenesteområde og kunnskapsoverføring på tvers av tjenesteområder Ansvars- og samarbeidsforhold er avklart Elevene har et optimalt faglig grunnlag fra grunnskolen Foreslått suksessfaktor Alle i en overgangsfase mellom forskjellige utdanningsinstitusjoner skal motta forståelig og god informasjon om hva som forventes ved den enkelte overgang. Krav og forventninger er godt dokumentert. Alle ansatte ved barnehager og skoler i Fredrikstad har gått igjennom opplæring i hvordan de skal møte det enkelte barns behov. Det er utviklet gode kvalitetssystemer som sikrer at implementerte rutiner brukes i praksis Alle ansatte skal ha gjennomført opplæring i hvilke tjenesteområder som finnes. Det skal også være etablert regelmessige møtefora som sikrer kunnskapsoverføring på tvers av tjenesteområder. Alle ansvars og samarbeidsforhold er godt dokumentert, og alle ansatte har gjennomgått dokumentet. *** Vanskelig å målsette så lenge optimalt ikke er definert ***

10 Det er utviklet gode rutiner og praksis for samarbeid på virksomhetsnivå og administrative nivåer Det er utviklet en åpen og god kommunikasjon mellom nivåene Elever og foreldre er godt informert om innhold i utdanning / yrke Det er utviklet godt dokumentert rutiner og praksis for samarbeid på virksomhetsnivå og administrative nivåer. Det er også utviklet kvalitetssystemer som sikrer at disse rutiner og praksis blir fulgt. *** Vanskelig å måle *** Alle elever og foreldre skal motta god informasjon om innhold i utdanning/yrker som tilbys i Fredrikstad Engasjerte foreldre og pedagoger *** Vanskelig å måle *** Barn/unge opplever mestring *** Vanskelig å måle *** Etablerte og forpliktende samarbeidsarenaer på tvers av fag og yrkesgrupper Hvert år skal det arrangeres en konferanse som er en forpliktende samarbeidsarena på tvers av fag og yrkesgrupper. Alle bedrifter/organisasjoner i og omkring Fredrikstad skal være invitert. Alle utdanningsinstitusjoner skal være invitert. 3.1 M- 6 Folkehelse og levekår er kraftig forbedret knyttet til barn og unge Nåværende suksessfaktor Ansatte har kompetanse om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Forpliktende plan for fysisk aktivitet i skole og barnehage ut over læreplan/rammeplan. Skoler og barnehager har uteområder som stimulerer til og er tilrettelagt for økt fysisk aktivitet Etablert samarbeid med frivillige organisasjoner /idrettslag God tilgjengelighet til aktivitetsanlegg i lokalsamfunnene Tilrettelagte gang- og sykkelveier Kunnskap og holdninger hos foresatte om Foreslått suksessfaktor Alle ansatte i Fredrikstad skolen skal ha gjennomført opplæring om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse Alle skoler og barnehager i Fredrikstad skal ha utviklet en plan for fysisk aktivitet i skole og barnehage ut over læreplan/rammeplan. Det skal også være utviklet kvalitetssystemer som sikrer at disse blir fulgt. Alle skoler og barnehager har uteområder som stimulerer til og er tilrettelagt for økt fysisk aktivitet. Alle alderstrinn, samt hensynet til begge kjønn, bør være dekket. 2 ganger i året skal det avholdes møtes mellom frivillige organisasjoner/idrettslag. Alle lokalsamfunn i Fredrikstad skal ha godt tilgjengelige aktivitetsanlegg. Det skal være mulig å bevege seg fritt i Fredrikstad, mellom skole, hjem og fritidsaktiviteter på godt tilrettelagte gang- og sykkelveier. Det skal utvikles godt informasjonsmateriell som hvert år deles ut til foresatte om

11 viktigheten av fysisk aktivitet Systematisk veiledning/opplæring om kosthold og helse Kompetanse hos ansatte, elever og foresatte om sammenhengen mellom kosthold og læring Lokal næringsmiddelindustri og media er partnere i samfunnsrettet arbeid mot overvekt Høyt fokus på mobbeproblematikk Tidlig oppfanging av risikoutsatte barn, unge og familier Barn og unge får nødvendig individuell oppfølging Nye samfunnsmessige endringer som truer psykisk helse fanges opp viktigheten av fysisk aktivitet Alle i Fredrikstad skal hvert år få tildelt god og systematisk veiledning/opplæring om kosthold og helse. Alle ansatte, elever og foresatte skal ha gjennomgått opplæring i sammenhengen mellom kosthold og læring. Alle relevante aktører i Fredrikstad som næringsmiddelindustrien, media og andre samarbeider i arbeide mot overvekt. Alle ansatte i skoler og barnehager i Fredrikstad har gjennomgått opplæring i mobbeproblematikk, og det er utviklet gode kvalitetssystemer som sikrer at planer og tiltak mot mobbing blir fulgt. Alle barnehager og skoler i Fredrikstad har utviklet metoder og kvalitetssystemer som sikrer at barn, unge og familier med problemer oppdages tidlig, og tiltak kan settes inn. Alle barn og unge i Fredrikstad skal ha en dedikert person som er ansvarlig for individuell oppfølging. *** Vanskelig å måle *** Tydelig familie- og nettverkstenking *** Vanskelig å måle *** Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid Høyt fokus på forebyggende rusarbeid i ungdomsskolene og VG skolene Tidlig innsats og tett foreldresamarbeid ved bekymring om misbruk av alkohol og andre rusmidler blant barn og unge Alle fag og sektorer skal ha etablert samarbeidsarenaer som sikrer godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Alle ungdomsskoler og VG skoler skal ha godt etablerte rutiner og kvalitetssystemer som sikrer godt forebyggende rusarbeid Alle skoler skal ha godt dokumentert rutiner og kvalitetssystemer som sikrer en tidlig innsats og tett foreldresamarbeid ved bekymring om misbruk av alkohol og andre rusmidler blant barn og unge. Tverrfaglig kompetanse *** Vanskelig å måle *** Kompetanseutvikling for ansatte og foresatte Velfungerende oppsøkende tjeneste Alle ansatte og foresatte skal ha god informasjon om og mulighet til å delta i kompetanseutvikling Oppsøkende tjeneste har godt dokumenterte rutiner og gode kvalitetssystemer som sikrer

12 Godt samarbeid med politi, utelivsbransje og kontrollselskap Høyt fokus på metoder og verktøy i tobakksforebyggende arbeid at oppsøkende tjenester er velfungerende. Det er etablert jevnlige møter mellom politi, utelivsbransje og kontrollselskap som sikrer et godt samarbeid. *** Vanskelig å måle *** 3.5. M- 1 Kommunen, næringslivet og befolkningen har økt kunnskap om miljøutfordringene, og tar miljøhensyn i det daglige liv Nåværende suksessfaktor God tilgjengelighet på oppdatert kunnskap om miljøutfordringer Motiverte ansatte i skoler og barnehager som satser på miljøarbeid lokalt med tanke på globale utfordringer Barnehager og skoler har tilgang til og tar i bruk pedagogisk materiell og lokale læringsarenaer som omhandler miljøutfordringer og løsninger Foreslått suksessfaktor *** Vanskelig å måle *** Alle skoler skal gjennomføre et miljøprosjekt i året. Prosjektet skal være tverrfaglig og involvere alle elevene på sitt nivå M- 7 Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud Nåværende suksessfaktor Attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene Etablert samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag Avklarte samarbeidsforhold mellom de ulike aktørene Attraktive kulturarenaer i lokalsamfunnene Utleieordning er enkel og tilgjengelig Aktiv bruk av kulturelle tilbud for barnehager og skoler Foreslått suksessfaktor Alle barn og unge har tilgang til attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. Det arrangeres 2 ganger i året møte mellom frivillige organisasjoner og idrettslag. Det er finnes gode dokumenter som avklarer samarbeidsforholdet mellom de ulike aktørene. Alle lokalsamfunn i Fredrikstad skal ha attraktive kulturarenaer Alle kulturarenaer i lokalsamfunnene skal ha en enkel og tilgjengelig utleieordning Alle skoler og barnehager bruker kulturelle tilbud aktivt.

Kommunedelplan oppvekst 2012 2023

Kommunedelplan oppvekst 2012 2023 Fredrikstad kommune Kommunedelplan oppvekst 2012 2023 Fredrikstad - hvor for alle! Vedtatt i bystyret 18.10.2012 Saksnr. 11/4787-19 Innhold Innledning... 3 Planens visjon... 3 Planens struktur... 3 Planens

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016

LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016 LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016 1 Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen INNLEDNING Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

Foreldreforum - «foreldre som ressurs».

Foreldreforum - «foreldre som ressurs». NES KOMMUNE «Det gode liv der elvene møtes» Foreldreforum - «foreldre som ressurs». Oppdrag angitt i Løft- planen: Skoleadministrasjonen starter arbeidet med å utvikle innholdet i den gode foreldreskolen

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Høringsinnspill til Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen

Høringsinnspill til Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen Bergen den 15. mai. 2016 Fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Høringsinnspill til Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen Høringsutkastet til nye Nasjonale retningslinjer

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Vedlegg 1 Kvalitetskjennetegn Sørums barnehager og skoler

Vedlegg 1 Kvalitetskjennetegn Sørums barnehager og skoler Vedlegg Kvalitetskjennetegn Sørums barnehager og skoler Ref.. Pedagogisk utviklingsarbeid Ref.... Pedagogisk ledelse og lærende organisasjon i barnehagene Barnehagens personale er oppdatert på ny barnehageforskning.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

1: 2013. Kvalitetsplan for SFO i Elverumskolen 2013-2016. Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!

1: 2013. Kvalitetsplan for SFO i Elverumskolen 2013-2016. Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 1: 2013 Kvalitetsplan for SFO i Elverumskolen 2013-2016 Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Innhold INNLEDNING... 2 Skolefritidsordningen i lovverket... 2 Kvalitetsplanen... 2

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE. Rammeplan for skolefritidsordningen. Et sted der barna gjerne vil være RAMMEPLAN FOR SFO

RAKKESTAD KOMMUNE. Rammeplan for skolefritidsordningen. Et sted der barna gjerne vil være RAMMEPLAN FOR SFO RAKKESTAD KOMMUNE Rammeplan for skolefritidsordningen Saksnr. 14/1032 Jorunalnr. 15257/14 Arkiv A20 Dato 26.11.2014 Vedtatt i Kultur og oppvekstutvalget 09.09.2014 - sak 15/14 Et sted der barna gjerne

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer