Det 24 de ÅRSMØTE i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Rica Nidelven, Trondheim, 24. april 2014 kl 17:10 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det 24 de ÅRSMØTE i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Rica Nidelven, Trondheim, 24. april 2014 kl 17:10 18:00"

Transkript

1 Det 24 de ÅRSMØTE i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Rica Nidelven, Trondheim, 24. april 2014 kl 17:10 18:00 Vår ref:13/2205 Dagsorden: I styremøte 13. februar 2014 fastsatte LVS styre følgende dagsorden for LVS årsmøte 24. april 2014 kl 17:10 18:00 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Årsberetning Regnskap Revidert budsjett Budsjett Endringer av LVS lover 8. Saker fremmet av styret 9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet 10. Valg av valgkomité 11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

2 SAK: 1/ Godkjenne innkalling og dagsorden Vår ref:13/2205 Innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes. Saksfremstilling: Det følger av LVS lover 6 at innkalling skal skje minst åtte uker før årsmøtet, og at fullstendig dagsorden skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.

3 Internt notat uten oppfølging SAK: 2/ Valg av ordstyrer Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Som ordstyrer velges... Saksfremstilling: Styrets forslag til ordstyrer fremlegges i møtet. Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 1 av 1 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327556_1_p.doc

4 SAK: 3/ LVS årsberetning for 2013 Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Styret innstiller på at årsmøtet tar LVS årsberetning for 2013 til etterretning. Saksfremstilling: Vedlagt saken er styrets årsberetning for Det forutsettes at medlemmene har gjort seg kjent med innholdet før møtet. Det åpnes for spørsmål/debatt til årsmeldingen.

5 LVS - Årsberetning fremlagt årsmøtet Årsberetning for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012 Innledning: Årsberetningen gjelder et kalenderår og følger regnskapsåret. Styret for siste del av 2013 ble valgt i 2013 og startet sin periode LVS Organisasjon 1.1 Medlemstall Antall medlemmer i LVS var pr medlemmer hvorav 52 var assosierte var medlemstallet 665. I.2011 var medlemstallet 639 stk. Medlemstallet har derfor økt noe de siste årene, men det har ikke vært økning siste året. 1.2 Styret Styrets sammensetning : Leder: Professor Kirsti Ytrehus Medlemmer: Professor Anne Spurkland Førsteamanuensis Helge Bjørnstad-Pettersen Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen Professor Christian Vedeler Varamedlemmer: Stipendiat Gro Østli Eilertsen Professor Anna Midelfart Postdok Bettina Husebø Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo NTNU, St. Olavs Hospital Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø NTNU, St. Olavs Hospital Universitetet i Bergen Styrets sammensetning : Leder: Professor Kirsti Ytrehus Medlemmer: Førsteamanuensis Helge Bjørnstad-Pettersen Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen Universitetet i Tromsø NTNU Universitetet i Oslo LVS Årsberetning Side 1 av 8

6 Professor Christian Vedeler Varamedlemmer: Professor Anna Midelfart Professor Siv Kvernmo Post doc Liv A Augestad Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo 1.3 Landsrådet Landsrådet består av styret med varamedlemmer, hovedtillitsvalgte ved de 4 medisinske universitetene og to lokalte valgte representanter. Landsråd ble i 2013 avholdt i 13. februar på Lysebu. Til landsrådet 2013 møtte følgende personer: Oslo Hovedtillitsvalgt: Svend Davanger UiO Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt UiO Valgt medlem: Ubesatt Valgt medlem: Ubesatt Bergen Hovedtillitsvalgt: Einar Arvid Svendsen UiB Vara-hovedtillitsvalgt: Christian Vedeler (styremedlem) UiB Valgt medlem: Ubesatt Valgt medlem: Ubesatt Trondheim Hovedtillitsvalgt: Helge Bjørnstad-Pettersen (styremedlem) NTNU Vara-hovedtillitsvalgt: Anna Midelfart (vara-styremedlem) NTNU Valgt medlem: Ubesatt Valgt medlem: Ubesatt Tromsø Hovedtillitsvalgt: Yngve A. Figenschau UiT Vara-hovedtillitsvalgt: Gro Østli Eilertsen (vara-styremedlem) UiT Valgt medlem: Maja-Lisa Løchen UiT 1.4 Dnlfs tillitsvalgte ved universitetene fram til Tillitsvalgte i perioden : Svend Davanger Universitetet i Oslo Kjetil Retterstøl (vara) Universitetet i Oslo Hanne Storm (vara) Universitetet i Oslo Einar Arvid Svendsen Universitetet i Bergen Christian Vedeler (vara) Universitetet i Bergen Helge Bjørnstad Pettersen NTNU, Trondheim Anna Midelfart (vara) NTNU, Trondheim Yngve Figenschau Universitetet i Tromsø Knut Arne Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø Gro Østlie Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø Tillitsvalgte for funksjonsperioden : Svend Davanger UBESATT (vara) Einar Arvid Svendsen Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 2 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

7 Eva Gerdts (vara) Helge Bjørnstad Pettersen Anna Midelfart (vara) Gro Østli Eilertsen Sonja Steigen (vara) 1.5 Valgkomite Sigbjørn Fossum Maja-Lisa Løchen Guri Rørtveit Universitetet i Bergen NTNU, Trondheim NTNU, Trondheim Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Univeristetet i Oslo Universitetet i Tromsø Universitetet i Bergen 1.6 Revisor Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS v/revisor Jon Wiggen 1.7 LVS kontor Rådgiver Jon Ole Whist (fra november 2012) Sekretær Christina Bråthen Holte (fra oktober 2012) 2. ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET Styret. Styret har hatt 9 møter i perioden og har behandlet 85 saker. Noen av møter har vært avholdt som nettmøter, en møteform som har vært resurssparende og hensiktsmessig når det ikke er saker som krever større diskusjoner. For øvrig har styremøtene vært avholdt i Legenes hus, Oslo LVS kontor. LVS kjøper sekretariatsbistand fra Legeforeningens Avdeling for jus og arbeidsliv (JAavdelingen). Jurist Jon Ole Whist har vært foreningens rådgiver og Christina Bråthen Holte som er ansatt som sekretær i samme avdeling har ivaretatt øvrige setkretariatsfunksjoner. Kontoret har bistått styret med å forberede styremøter og landsrådsmøter, samt i å effektuere høringssvar fra LVS. 3 nummer av LVS-info er sendt til foreningens medlemmer. Økonomiavdelingen i Dnlf har forestått regnskapsføringen. Løpende oversikt over økonomi/regnskap oversendes LVS styre LVS representasjoner. Deltagelse i Legeforeningens øvrige utvalg og råd Landsstyret: Kirsti Ytrehus, UiT Anna Middelfart, NTNU Fylkesavdelingene: Følgende har sittet som styremedlem (avdelingstillitsvalgt) i fylkesavdelingene: Oslo Legeforening Espen S. Kristoffersen (til ) Troms legeforening Yngve Figenschau Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 3 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

8 Sør-Trøndelag legeforening Helge Bjørnstad Pettersen Anna Midelfart Hordaland legeforening Eva Gerdts Bettina Husebø (vara) Forhandlingsutvalg for fastlønte leger. Tariffområde Stat: LVS var representert med styremedlem Anne Spurkland og vara Kirsti Ytrehus fram til Dnlfs utvalg for Rettshjelpsordningen for leger: Anna Midelfart, Trondheim Den norske legeforenings fond til videre-- og etterutdanning for leger (Utdanningsfond I) Kirsti Ytrehus, Tromsø Anne Spurkland, Oslo (vara) Den norske legeforenings fond til videre-- og etterutdanning for leger (Utdanningsfond III) Kaare M. Gautvik, Oslo Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim (vara) Regionsutvalg Nord Yngve Figenschou Regionsutvalg Midt-Norge Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim Regionsutvalg Vest Einar Svendsen, Bergen Regionsutvalg Sør/Øst Fredrik Muller, Oslo Akademikerne - Stat Anne Spurkland, Universitetet i Oslo, Varamedlem Samarbeidsutvalg med YLF: Styremedlem Espen S. Kristoffersen Lokale valgkomiteer for LVS LVS har hatt lokale valgkomiteer i alle fire byene med et universitet som utdanner leger og har tilknyttete universitetssykehus, disse har hatt en begrenset funksjon i Spesialitetsråd i perioden Maja-Lisa Løchen (indremedisin, hjertesykdommer Tromsø) Varamedlem: Petter Aadahl (anestesiologi) Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 4 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

9 2.4 Deltagelse i Legeforeningens øvrige aktivitet på vegne av LVS Årsmøte for Medisinerstudentene våren 2013: Anne Spurkland har deltatt 2.5. Årsmøte og landsrådssamling: LVS 23. årsmøte Årsmøtet ble avholdt torsdag den 28. april 2013 på Haukeland Universitetssykehus, Bergen I tilslutning til årsmøtet arrangerte LVS sin årlige forskningspolitiske konferanse (se pkt. 3.5 nedenfor) Ordinært landsrådsmøte Ordinært landsrådsmøte ble avholdt på Lysebu ved Oslo 13. februar 2013 og kombinert med kurs om arbeidsforhold for legeforskere i samarbeid med Forskningsutvalget samt tariff konferanse for leger ansatt i statlig sektor Møte i Legeforeningens landsstyre 2013 i Alta Kirsti Ytrehus deltok som representanter for LVS Ytrehus leverte to forslag til nærmere vurdering. Det ene forslaget omhandlet forskningens plass i spesialistutdanningen for leger (sak 9.1), det andre reglene for nøkkelfordeling av kontingentmidler til yrkesforeningene (sak 22) Lønnsoppgjøret 2013 LVS ble invitert av Legeforeningen til å spille inn krav til lønnsoppgjøret i de offentlige tariffområdene. I forbindelse med styrets behandling ble det arrangert tariffkonferanse, der alle Legeforeningens tillitsvalgte i statlig sektor ble invitert med. På bakgrunn av disse innspillene, leverte LVS krav, som Legeforeningen, og Akademikerne bragte inn i forhandlingene sentralt. 3. ORIENTERING OM DE VIKTIGSTE SAKENE I LVS som yrkesforening i Den norske legeforening. LVS har engasjert seg, i likhet med de øvrige yrkesforeningene, både på det politiske og det administrative plan i Legeforeningen, bl.a. tariffutvalget, forskningsutvalget, utdanningsfond I, utdanningsfond III, rettshjelputvalget, Akademikerne Stat m.m. Foreningens oppgaver iht. Lover for Forening for Leger i Vitenskapelige Stillinger er å fremme medisinsk forskning og undervisning samt ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. LVS skal også bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner samt være et rådgivende organ for Den norske legeforening. I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, førsteamanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling og lignende) eller forskningsinstitusjon (forsker, overlege og lignende) Leger som har stilling ved universitet eller forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas LVS Orkidepris Orkideprisen ble opprettet av LVS årsmøte i Prisen tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesse for leger i vitenskapelige stillinger innen Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 5 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

10 medisin i Norge. Prisen er på kr samt et grafisk trykk av kunstneren Harald Kryvi. De foregående Orkideprisvinnere er: Professor Bjarne Waaler Professor Jon Lekven Professor/overlege Britt Ingjerd Nesheim Professor/overlege Kaare M. Gautvik Professor/ overlege Anna Midelfart Professor Einar Svendsen Ikke delt ut Amund Gullsvik 3.3. Tariffkonferanse LVS avholdt tariffkonferanser for tillitsvalgte i staten 13. februar 2013 på Lysebu. Konferansen samlet deltakere fra flere sektorer innen statens tariffområde, og var et vellykket arrangement Forskningspolitisk konferanse april 2012 Forskningspolitisk konferanse ble avholdt i Bergen. En reportasje fra konferansen samt dens dagsorden finnes i LVS info nr 2, 2013 (se https://legeforeningen.no/yf/leger-ivitenskapelige-stillinger/lvs-info/) LVS Info og annen utadrettett informasjonsaktivitet LVS har i 2013 sendt ut 3 utgaver av LVS info til sine medlemmer. Stipendiat Rune Jacobsen er redaktør for LVS info. Aktuelle saker har vært presentert i LVS info. Styret har diskutert muligheten for en nettbasert informasjonskanal, men besluttet også i 2013 å avvente vurdering av dette spørsmålet til foreningen har et bedre tak på sine nettsider. LVS opprettet i 2013 egen Facebook side https://www.facebook.com/foreningenforlegerivitenskapeligestillinger 3.6. Prinsipp- og Arbeidsprogram Landsrådet utarbeidet et nytt Prinsipp og Arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet ble revidert etter diskusjon på landsrådsmøtet i I styrets arbeidsmøtet høsten 2012 ble det videre trukket ut to punkter der styret ville konsentrere sitt arbeide: 1) Sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger innenfor alle fagområder av medisinsk forskning. 2) Lokale tillitsvalgte for LVS må etableres ved alle arbeidsplasser hvor LVS har medlemmer. Det oppsummeres kort følgende aktiviteter knyttet til disse to punktene Samarbeidet med andre aktuelle yrkesforeningene spesielt YLF, OF, LSA gjennom deltagelse i felles arbeidsgruppe, artikler i overlegeforeningens tidskrift og felles kurs med LSA Krav til lønnsoppgjør ad samordning av forskningstermin og overlegepermisjon (dette er ikke innfridd) Debattinnlegg i Dagens medisin om rekruttering av leger til universitetene og skjevheten i finansiering av forskning mellom leger i rene universitetsstillinger og Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 6 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

11 leger i helseforetak Kurs om arbeidsforholdene for leger i medisinsk forskning i samarbeid med forskningsutvalget (februar 2013) Lokalt kurs for LVS medlemmer ved UiT i desember 2013 etterfulgt av sosialt arrangement Det nye styret har arbeidet med revidering av prinsipp og arbeidsprogram høsten Som ledd i arbeidsplanlegging har styret også gjennomgått forslag til årshjul der gangen i styrets arbeid gjennom en toårs periode illustreres Kostnadsutvikling LVS styret har vært bekymret for LVS økonomiske utvikling på bakgrunn av Legeforeningens takstøkninger for administrative tjenester. Dette medførte underskudd i foreningens drift for 2009 og 2010, mens det for 2011 ble gjennomført kutt i utgifter slik at vi dette året ikke har underskudd, imidlertid økte takstene for administrative tjenester ytterligere i 2012, dette medførte underskudd i foreningens drift det ble derfor skrevet ut ekstrakontigent for Høringer Styret har i løpet av 2013 levert høringssvar på følgende høringer: Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel Landsstyresak - om Leger i spesialisering medlemskap i fagmedisinske foreninger Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger Landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen innstilling Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester Policynotat om global barnehelse Høring Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Høring nasjonal kjernejournal Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og innhold Høring forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning Høring- Utkast til policynotat om ledelse i sykehus Høring Akademikernes helsepolitiske dokument Høring Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin Høring forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Høring ny nasjonal strategiplan HelseOmsorg21 Høring utkast til policynotat om oppgaveglidning, Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 7 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

12 Høringsbrev søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening Internt høringsbrev søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening, Høring Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler. Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB. Sentralstyresak spørsmål om endringer av LVS lover og retningslinjer for tilhøriget til yrkesforening. Høring HelseOmsorg Likestilling LVS har innarbeidet rutiner som tar sikte på at det ikke skal forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. I styret for Foreningen for Leger i Vitenskapelige Stillinger er det to kvinner og tre menn, varamedlemmer til styret er 3 kvinner. LVS støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til lederstillinger og til professorstillinger i medisinsk forskning. Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 8 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

13 Internt notat uten oppfølging SAK: 4/ Regnskap 2013 Vår ref:13/76 Innstilling til vedtak: LVS regnskap for 2013 er godkjent Revisors beretning for 2013 tas til etterretning Saksfremstilling Regnskap 2013: Vedlagt er revisorgodkjent regnskap for 2013, som viser et overskudd på kr ,-, som overføres formålskapitalen. Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 1 av 1 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327569_1_p.doc

14

15

16

17

18

19

20

21

22 SAK: 5/ Revidert budsjett 2014 Vår ref:13/622 Innstilling til vedtak: Styrets forslag til reviderte styrehonorarsatser godkjennes Styrets forslag til HTV-honorarsatser for 2014 godkjennes Ekstrakontingent for 2014 opprettholdes Styrets reviderte forslag til budsjett for 2014 godkjennes Styret gis fullmakt til å revidere budsjett 2014 ved behov Revidert budsjett 2014: Rammene for LVS budsjett for 2014 ble vedtatt av LVS årsmøte i april Med utgangspunkt i budsjettet, erfaring fra drift av LVS for 2013 og diskusjoner knyttet til drift av LVS for 2014, fremlegges revidert forslag til budsjett for LVS for LVS økonomi har vært anstrengt de senere år. Det medførte at årsmøtet 2013 vedtok å innføre en ekstrakontingent, stor kr 400,- pr år. Parallelt med dette har styret lagt om arbeidsformen, og benytter i stor grad nettmøter, i tillegg søkes styremøter lagt i forbindelse med tillitsvalgtkurs, slik at LVS økonomi ikke belastes med reiseutgiftene til disse møtene. Dette har gitt LVS en økt økonomisk handlefrihet, som foreslås disponert ved en avsetning til honorar for HTV ved universitetene, og gjennom en moderat oppjustering av honorarsatsene for styrets medlemmer. Det kan opplyses om at styrehonoraret har ligget uendret de senere år. I revideringen av budsjettet er det lagt inn en forventning om økte kostander til sekretariatstjenester, i tråd med signaler fra Legeforeningen. Det er videre lag opp til en økning av styregodtgjørelsen, samt en avsetning til stimulering av lokalt tillitsvalgtapparat ved de fire universitetene. Styret fremlegger et budsjettforslag som tar sikte på at økonomien tilnærmet går i balanse i 2014.

23 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Aktivitetsbudsjett 2014 Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Sum aktiviteter som oppfyller formålet Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Produksjonskostnader tidsskrift Kurs og konferanser Faglig arbeid Priser Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat

24 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Budsjett spesifisert per aktivitet 2014 Aktivitet Driftsinntekter Driftskostander Finansposter Avd. Tekst Kost senter Betegnelse Medlems inntekter Tilskudd SUM Kontor-hold Kursinntekter Personalkostnader Fremmedtjenester Reise-/ møtekost. Tilskudd Andre kostn. SUM Inntekter Kost-nader Netto Resultat 10 Administrasjon 100 Sekretariatet Administrasjon 110 Styreadm Faglig arbeid 210 Styrearbeid Faglig arbeid 220 Styrets arbeidsmøte Faglig arbeid 230 Landsrådsmøte Faglig arbeid 240 Div.møter Faglig arbeid 260 Tillitsvalgte - lokalt Kurs og konferanser 310 Tariffkonferanse Kurs og konferanser 320 Årsmøtekurs Tidsskrift 400 LVS-info Priser 510 Orkidé-prisen SUM Ordinær kontingent Ekstrakontingent Sum kontingent

25 Styreadm. Tekst Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2014 Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Vara Vara Vara Sum Aga Sum Redaktør Aga Sum Endring må vedtas av årsmøte, vanligvis med virkning fra etterfølgende år. Særskilt vedtak nødvendig hvis virkning Honorar til andre tillitsvalgte lokalt UIO UIB NTNU UIT Sum Aga Sum

26 Internt notat uten oppfølging SAK: 6/ Budsjett 2015 Vår ref:14/1452 Innstilling til vedtak: Styrets forslag styrehonorarsatsene for 2015 godkjennes Styrets forslag til HTV-honorarsatser for 2015 godkjennes Ekstrakontingent for 2015 opprettholdes Styrets forslag til budsjett 2015 godkjennes Styret gis fullmakt til å revidere budsjett 2015 ved behov Budsjettforslag 2015: Budsjettforslag for 2015 bygger på revidert forslag for 2014, med et påslag på 4 % på de største inntekts og utgiftspostene, herunder honorar til redaktør. Styrehonoraret holdes uendret. Det innstilles på at styret gis mulighet til å revideres/omdisponere budsjettmidler for 2015, forutsatt at økonomien gjør dette tilrådelig/mulig/nødvendig. Ekstrakontingenten foreslås videreført for Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 1 av 1 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327861_1_p.doc

27 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Aktivitetsbudsjett 2015 Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Sum aktiviteter som oppfyller formålet Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Produksjonskostnader tidsskrift Kurs og konferanser Faglig arbeid Priser Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat

28 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Budsjett spesifisert per aktivitet 2015 Aktivitet Driftsinntekter Driftskostander Finansposter Avd. Tekst Kost senter Betegnelse Medlems inntekter Tilskudd SUM Kontor-hold Kursinntekter Personalkostnader Fremmedtjenester Reise-/ møtekost. Tilskudd Andre kostn. SUM Inntekter Kost-nader Netto Resultat 10 Administrasjon 100 Sekretariatet Administrasjon 110 Styreadm Faglig arbeid 210 Styrearbeid Faglig arbeid 220 Styrets arbeidsmøte Faglig arbeid 230 Landsrådsmøte Faglig arbeid 240 Div.møter Faglig arbeid 260 Tillitsvalgte - lokalt Kurs og konferanser 310 Tariffkonferanse Kurs og konferanser 320 Årsmøtekurs Tidsskrift 400 LVS-info Priser 510 Orkidé-prisen SUM % 2014-tall Ordinær kontingent Ekstrakontingent Sum kontingent

29 Styreadm. Tekst Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2014 Styrehonorar 2015 Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Vara Vara Vara Sum Aga Sum Redaktør Aga ,6 Sum Endring må vedtas av årsmøte, vanligvis med virkning fra etterfølgende år. Særskilt vedtak nødvendig hvis virkning Honorar til andre tillitsvalgte lokalt UIO UIB NTNU UIT Sum Aga Sum

30 SAK: 7/ Endring av LVS lover Vår ref:13/605 Innstiling: Styret innstiller på at årsmøtet vedtar å endre LVS lover 6 og 8 i tråd med følgende: 6 Årsmøter Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, inviterte gjester og andre årsmøtet beslutter at får være tilstede. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent. I tillegg til et årsmøteseminar med et faglig program, skal årsmøtet ha følgende dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Årsberetning for foregående år 4. Regnskap for foregående år 5. Revidert budsjett for inneværende år 6. Budsjett for kommende år 7. Evt. lovendringsforslag 8. Saker framlagt av styret 9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet 10. Valg av styre, utvalg og revisor 11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte I partallsår erstattes punkt 10 av «Valg av valgkomite, innstilt av styret» Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden. Vedtak fattes med enkelt flertall. Personvalg skjer ved skriftlig votering dersom det er mer enn én kandidat til vervet, eller dersom det fremmes forslag om det. 8 Landsrådet og landsrådsmøter Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og representanter valgt etter reglene i 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av LVS. Ved forfall kan landsrådsrepresentanten peke ut en vara. Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter. Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder. Alle LVS medlemmer har møte og talerett på landsrådsmøtet, men medlemmer som ikke er landsrådsrepresentanter deltar for egen regning.

31 Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig. Saksfremstilling: Styret ber om tilslutning fra årsmøtet på fremlagte forslag til endringer/presiseringer/omredigering av lovene. Endringen er ikke ment å medføre noen realitetsendring, men skal forhindre fremtidig usikkerhet knyttet til avviklingen av årsmøtene i LVS. Ny tekst er merket med understreking, endring i nummerering er ikke markert.

32 LOVER FOR FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER Vedtatt på konstituerende møte den 26. oktober Endringer vedtatt på årsmøtet den 4. november Godkjent av sentralstyret den 20. februar Endringer vedtatt på årsmøtet den 27. oktober Godkjent av sentralstyret den 10. desember Endringer vedtatt på årsmøtet den 12. september 2002 etter vedtak fattet på Den norske legeforenings landstyremøter henholdsvis den og Ajourført, språkvasket pr Endringer vedtatt på årsmøtet den 18. april Godkjent av sentralstyret og Definisjon Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er en yrkesforening i Den norske legeforening, jf. Den norske legeforenings lover Formål Foreningens oppgaver er: a) Å fremme medisinsk forskning og undervisning. b) Å ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. c) Å bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner. d) Å være rådgivende organ for Den norske legeforening. 3 Medlemmer I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller forskningsinstitusjon (forsker, overlege o.l.). Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas. Leger i vitenskapelige stillinger som etter Den norske legeforenings lover er tilmeldt en annen yrkesforening for obligatorisk medlemskap, kan opptas som assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer kan ikke velges som medlem i landsråd og styre eller utpekes som foreningens representanter i Den norske legeforenings landsstyre. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men har forøvrig de samme rettigheter som ordinære medlemmer. 4 Styret Foreningens styre bør være bredt sammensatt slik at både leger på topp-, mellom- og grunnivå er representert. Styret skal bestå av leder og fire styremedlemmer samt tre varamedlemmer. Alle fire universitetsregioner skal være representert. Minst en av medlemmene skal være utdanningsstipendiat. Det bør tilstrebes likestilling mellom kjønnene ved valg av styre. Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to styremedlemmer krever det. Side 1 av 3

33 Styret kan fatte vedtak når minst fire av medlemmene er til stede. Styrevedtak fattes med enkelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Styrets regionale medlem har ansvar for den regionale aktiviteten. Foreningens leder er automatisk medlem av Den norske legeforenings landsstyre dersom vedkommende ikke på annet grunnlag er valgt som medlem av landsstyret. 5 Styrets oppgaver Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de vanlige løpende sakene. Saker som er av stor prinsipiell interesse for foreningens medlemmer, bør styret - såfremt det er mulig - legge frem for årsmøtet eller et ekstraordinært medlemsmøte. I saker som omhandles av lovenes 2 danner styret bindeledd mellom de enkelte medlemmene, Den norske legeforenings ledelse og ledelsen i andre forskerorganisasjoner. Styret utpeker/fremmer forslag til medlemmer til råd og utvalg i Den norske legeforening. 6 Årsmøter Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal i tillegg til et faglig program ha følgende dagsorden. 1: Årsberetning. 2: Regnskap og budsjett. 3: Saker fremlagt av styret. 4: Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet. 5: Valg av styre, utvalg, valgkomité og revisor. 6: Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Fullstendig dagsorden skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden. Vedtak fattes med enkelt flertall. Årsmøtet ledes av en dirigent som forsamlingen utpeker. Referat fra årsmøtet utarbeides av styret og sendes medlemmene. 7 Ekstraordinære medlemsmøter Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst åtte ukers varsel når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 8 Landsrådet og landsrådsmøter Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og representanter valgt etter reglene i 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av LVS. Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter. Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder. Side 2 av 3

34 Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig. 9 Valg av landsrådsrepresentanter Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgte ved universitetene. I tillegg skal de fire universitetsregioner hver velge to representanter til LVS landsråd. Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til sammen. Etter særskilt vurdering kan styret supplere landsrådet med ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett. 10 Valgkomité Foreningens valgkomité forbereder valg som finner sted ved årsmøtet. Valgkomitéens innstilling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet sammen med saklisten. Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéen velger selv leder og har en funksjonstid på to år. Valgkomitéen skal arbeide for at begge kjønn blir representert i styret. 11 Tillitsvalgtordningen I hver av de fire universitetsregionene velges en tillitsvalgt med vararepresentant. Valget skjer for en periode på to år. Gjenvalg kan finne sted. Den tillitsvalgte skal formidle kontakt med LVS' styre og foreningens medlemmer og holde styret orientert om alt som skjønnes å være av betydning for foreningen. 12 Lovendringer Lovendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag til lovendring må være sendt styret minst tre måneder før ordinært årsmøte, og styret må gjøre forslaget kjent for medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Til lovendring kreves 2/3 flertall. Side 3 av 3

35 SAK: 8/ Andre saker fra styret Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen om styrearbeidet til orientering. Saksfremstilling: Styret har arbeidet med strukturering av arbeidsåret for LVS styrende organer, og har lagt dette inn i 2-årshjul (se vedlegg). I dette arbeidet har styret sett på muligheten for å legge landsrådsmøtet til høstsemesteret. Styret vil vurdere dette videre, men varsler allerede nå muligheten for at det blir innkalt til landsrådsmøte i Bergen 4. desember 2014.

36 Oddetallsår Partallsår NOV DES JAN FEB MAR AUG JUL SEP OKT Arb.møte Status pol.dok. Revisjon pol.dok. Forberedes Årsmøtetema Oppnevne Orkidéjury Landsråd Tariffkonferanse Rev. pol.dok. vedtas Årsmøte med valg Rapportering pol.dok. APR Arb.møte (overlapping?) pol.dok. forberedes MAI JUN JUL DNLF landsstyre med valg DNLF landsstyre uten valg JUN MAI APR Årsmøte velger valgkomité Rapportering gml. pol.dok. Landsråd Tariffkonferanse Pol.dok. 2 år vedtas Styret tiltrer Oppnevne Orkidéjury OKT SEP AUG MAR NOV FEB JAN DES

37 ALTERNATIV MED LANDSRÅD PÅ HØSTEN NOV DES JAN FEB MAR Oddetallsår Partallsår AUG JUL SEP OKT Arb.møte Status pol.dok. Revisjon pol.dok. Forberedes Årsmøtetema Oppnevne Orkidéjury Landsråd Tariffkonferanse Rev. pol.dok. vedtas Årsmøte med valg Rapportering pol.dok. APR Arb.møte (overlapping?) pol.dok. forberedes MAI JUN JUL DNLF landsstyre med valg DNLF landsstyre uten valg JUN MAI APR Årsmøte velger valgkomité Rapportering gml. pol.dok. Landsråd Tariffkonferanse Pol.dok. 2 år vedtas Styret tiltrer Oppnevne Orkidéjury OKT SEP AUG MAR NOV FEB JAN DES

38 SAK: 9/ Evt. saker fra medlemmene Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Punktet utgår. Saksfremstilling: Det var ikke innkommet saker fra medlemmene.

39 SAK: 10/ Valg av valgkomité Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Til valgkomité for Foreningen for leger i vitenskapelige stilinger ble valgt: Komitéen konstituerer seg selv. Saksfremstilling: Det ble på årsmøtet 2013 ikke foretatt valg av valgkomité. Styret fremlegger forslag i møtet.

40 SAK: 11/ Tid og sted for neste årsmøte Vår ref:14/1455 Innstilling til vedtak: Neste årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger avholdes i Oslo torsdag 19. mars Styret gis fullmakt til å endre dato, dersom det er nødvendig for å koordinere aktiviteten i Legeforeningen. Saksfremstilling: Det følger av LVS lover 6 at årsmøtet skal beslutte tid og sted for neste årsmøte. LVS har hatt en tradisjon for at årsmøtene flyttes mellom de norske medisinske universitetsbyene Trondheim 2011 Oslo 2012 Tromsø 2013 Bergen 2014 Trondheim Det er derfor Oslo som står for tur, og styret innstiller i tråd med dette. Styret ber også om fullmakt til å endre dato, dette da styret ønsker å se på muligheten for å samordne seg med andre yrkesforeninger.

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...7

Innhold. Presidenten har ordet...7 Innhold Presidenten har ordet...7 1 Etikk...8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet...8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning...8 1.1.2 Øke legers bevissthet om de etiske sidene

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Presidenten har ordet.7

Innholdsfortegnelse. Presidenten har ordet.7 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.7 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning... 8 1.1.2 Arbeide for at legers samhandling

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 Presidenten har ordet: Gode diskusjoner og framtidsrettede beslutninger.............. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer