Det 24 de ÅRSMØTE i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Rica Nidelven, Trondheim, 24. april 2014 kl 17:10 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det 24 de ÅRSMØTE i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Rica Nidelven, Trondheim, 24. april 2014 kl 17:10 18:00"

Transkript

1 Det 24 de ÅRSMØTE i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, Rica Nidelven, Trondheim, 24. april 2014 kl 17:10 18:00 Vår ref:13/2205 Dagsorden: I styremøte 13. februar 2014 fastsatte LVS styre følgende dagsorden for LVS årsmøte 24. april 2014 kl 17:10 18:00 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Årsberetning Regnskap Revidert budsjett Budsjett Endringer av LVS lover 8. Saker fremmet av styret 9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet 10. Valg av valgkomité 11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

2 SAK: 1/ Godkjenne innkalling og dagsorden Vår ref:13/2205 Innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes. Saksfremstilling: Det følger av LVS lover 6 at innkalling skal skje minst åtte uker før årsmøtet, og at fullstendig dagsorden skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.

3 Internt notat uten oppfølging SAK: 2/ Valg av ordstyrer Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Som ordstyrer velges... Saksfremstilling: Styrets forslag til ordstyrer fremlegges i møtet. Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 1 av 1 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327556_1_p.doc

4 SAK: 3/ LVS årsberetning for 2013 Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Styret innstiller på at årsmøtet tar LVS årsberetning for 2013 til etterretning. Saksfremstilling: Vedlagt saken er styrets årsberetning for Det forutsettes at medlemmene har gjort seg kjent med innholdet før møtet. Det åpnes for spørsmål/debatt til årsmeldingen.

5 LVS - Årsberetning fremlagt årsmøtet Årsberetning for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012 Innledning: Årsberetningen gjelder et kalenderår og følger regnskapsåret. Styret for siste del av 2013 ble valgt i 2013 og startet sin periode LVS Organisasjon 1.1 Medlemstall Antall medlemmer i LVS var pr medlemmer hvorav 52 var assosierte var medlemstallet 665. I.2011 var medlemstallet 639 stk. Medlemstallet har derfor økt noe de siste årene, men det har ikke vært økning siste året. 1.2 Styret Styrets sammensetning : Leder: Professor Kirsti Ytrehus Medlemmer: Professor Anne Spurkland Førsteamanuensis Helge Bjørnstad-Pettersen Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen Professor Christian Vedeler Varamedlemmer: Stipendiat Gro Østli Eilertsen Professor Anna Midelfart Postdok Bettina Husebø Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo NTNU, St. Olavs Hospital Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø NTNU, St. Olavs Hospital Universitetet i Bergen Styrets sammensetning : Leder: Professor Kirsti Ytrehus Medlemmer: Førsteamanuensis Helge Bjørnstad-Pettersen Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen Universitetet i Tromsø NTNU Universitetet i Oslo LVS Årsberetning Side 1 av 8

6 Professor Christian Vedeler Varamedlemmer: Professor Anna Midelfart Professor Siv Kvernmo Post doc Liv A Augestad Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo 1.3 Landsrådet Landsrådet består av styret med varamedlemmer, hovedtillitsvalgte ved de 4 medisinske universitetene og to lokalte valgte representanter. Landsråd ble i 2013 avholdt i 13. februar på Lysebu. Til landsrådet 2013 møtte følgende personer: Oslo Hovedtillitsvalgt: Svend Davanger UiO Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt UiO Valgt medlem: Ubesatt Valgt medlem: Ubesatt Bergen Hovedtillitsvalgt: Einar Arvid Svendsen UiB Vara-hovedtillitsvalgt: Christian Vedeler (styremedlem) UiB Valgt medlem: Ubesatt Valgt medlem: Ubesatt Trondheim Hovedtillitsvalgt: Helge Bjørnstad-Pettersen (styremedlem) NTNU Vara-hovedtillitsvalgt: Anna Midelfart (vara-styremedlem) NTNU Valgt medlem: Ubesatt Valgt medlem: Ubesatt Tromsø Hovedtillitsvalgt: Yngve A. Figenschau UiT Vara-hovedtillitsvalgt: Gro Østli Eilertsen (vara-styremedlem) UiT Valgt medlem: Maja-Lisa Løchen UiT 1.4 Dnlfs tillitsvalgte ved universitetene fram til Tillitsvalgte i perioden : Svend Davanger Universitetet i Oslo Kjetil Retterstøl (vara) Universitetet i Oslo Hanne Storm (vara) Universitetet i Oslo Einar Arvid Svendsen Universitetet i Bergen Christian Vedeler (vara) Universitetet i Bergen Helge Bjørnstad Pettersen NTNU, Trondheim Anna Midelfart (vara) NTNU, Trondheim Yngve Figenschau Universitetet i Tromsø Knut Arne Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø Gro Østlie Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø Tillitsvalgte for funksjonsperioden : Svend Davanger UBESATT (vara) Einar Arvid Svendsen Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 2 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

7 Eva Gerdts (vara) Helge Bjørnstad Pettersen Anna Midelfart (vara) Gro Østli Eilertsen Sonja Steigen (vara) 1.5 Valgkomite Sigbjørn Fossum Maja-Lisa Løchen Guri Rørtveit Universitetet i Bergen NTNU, Trondheim NTNU, Trondheim Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Univeristetet i Oslo Universitetet i Tromsø Universitetet i Bergen 1.6 Revisor Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS v/revisor Jon Wiggen 1.7 LVS kontor Rådgiver Jon Ole Whist (fra november 2012) Sekretær Christina Bråthen Holte (fra oktober 2012) 2. ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET Styret. Styret har hatt 9 møter i perioden og har behandlet 85 saker. Noen av møter har vært avholdt som nettmøter, en møteform som har vært resurssparende og hensiktsmessig når det ikke er saker som krever større diskusjoner. For øvrig har styremøtene vært avholdt i Legenes hus, Oslo LVS kontor. LVS kjøper sekretariatsbistand fra Legeforeningens Avdeling for jus og arbeidsliv (JAavdelingen). Jurist Jon Ole Whist har vært foreningens rådgiver og Christina Bråthen Holte som er ansatt som sekretær i samme avdeling har ivaretatt øvrige setkretariatsfunksjoner. Kontoret har bistått styret med å forberede styremøter og landsrådsmøter, samt i å effektuere høringssvar fra LVS. 3 nummer av LVS-info er sendt til foreningens medlemmer. Økonomiavdelingen i Dnlf har forestått regnskapsføringen. Løpende oversikt over økonomi/regnskap oversendes LVS styre LVS representasjoner. Deltagelse i Legeforeningens øvrige utvalg og råd Landsstyret: Kirsti Ytrehus, UiT Anna Middelfart, NTNU Fylkesavdelingene: Følgende har sittet som styremedlem (avdelingstillitsvalgt) i fylkesavdelingene: Oslo Legeforening Espen S. Kristoffersen (til ) Troms legeforening Yngve Figenschau Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 3 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

8 Sør-Trøndelag legeforening Helge Bjørnstad Pettersen Anna Midelfart Hordaland legeforening Eva Gerdts Bettina Husebø (vara) Forhandlingsutvalg for fastlønte leger. Tariffområde Stat: LVS var representert med styremedlem Anne Spurkland og vara Kirsti Ytrehus fram til Dnlfs utvalg for Rettshjelpsordningen for leger: Anna Midelfart, Trondheim Den norske legeforenings fond til videre-- og etterutdanning for leger (Utdanningsfond I) Kirsti Ytrehus, Tromsø Anne Spurkland, Oslo (vara) Den norske legeforenings fond til videre-- og etterutdanning for leger (Utdanningsfond III) Kaare M. Gautvik, Oslo Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim (vara) Regionsutvalg Nord Yngve Figenschou Regionsutvalg Midt-Norge Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim Regionsutvalg Vest Einar Svendsen, Bergen Regionsutvalg Sør/Øst Fredrik Muller, Oslo Akademikerne - Stat Anne Spurkland, Universitetet i Oslo, Varamedlem Samarbeidsutvalg med YLF: Styremedlem Espen S. Kristoffersen Lokale valgkomiteer for LVS LVS har hatt lokale valgkomiteer i alle fire byene med et universitet som utdanner leger og har tilknyttete universitetssykehus, disse har hatt en begrenset funksjon i Spesialitetsråd i perioden Maja-Lisa Løchen (indremedisin, hjertesykdommer Tromsø) Varamedlem: Petter Aadahl (anestesiologi) Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 4 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

9 2.4 Deltagelse i Legeforeningens øvrige aktivitet på vegne av LVS Årsmøte for Medisinerstudentene våren 2013: Anne Spurkland har deltatt 2.5. Årsmøte og landsrådssamling: LVS 23. årsmøte Årsmøtet ble avholdt torsdag den 28. april 2013 på Haukeland Universitetssykehus, Bergen I tilslutning til årsmøtet arrangerte LVS sin årlige forskningspolitiske konferanse (se pkt. 3.5 nedenfor) Ordinært landsrådsmøte Ordinært landsrådsmøte ble avholdt på Lysebu ved Oslo 13. februar 2013 og kombinert med kurs om arbeidsforhold for legeforskere i samarbeid med Forskningsutvalget samt tariff konferanse for leger ansatt i statlig sektor Møte i Legeforeningens landsstyre 2013 i Alta Kirsti Ytrehus deltok som representanter for LVS Ytrehus leverte to forslag til nærmere vurdering. Det ene forslaget omhandlet forskningens plass i spesialistutdanningen for leger (sak 9.1), det andre reglene for nøkkelfordeling av kontingentmidler til yrkesforeningene (sak 22) Lønnsoppgjøret 2013 LVS ble invitert av Legeforeningen til å spille inn krav til lønnsoppgjøret i de offentlige tariffområdene. I forbindelse med styrets behandling ble det arrangert tariffkonferanse, der alle Legeforeningens tillitsvalgte i statlig sektor ble invitert med. På bakgrunn av disse innspillene, leverte LVS krav, som Legeforeningen, og Akademikerne bragte inn i forhandlingene sentralt. 3. ORIENTERING OM DE VIKTIGSTE SAKENE I LVS som yrkesforening i Den norske legeforening. LVS har engasjert seg, i likhet med de øvrige yrkesforeningene, både på det politiske og det administrative plan i Legeforeningen, bl.a. tariffutvalget, forskningsutvalget, utdanningsfond I, utdanningsfond III, rettshjelputvalget, Akademikerne Stat m.m. Foreningens oppgaver iht. Lover for Forening for Leger i Vitenskapelige Stillinger er å fremme medisinsk forskning og undervisning samt ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. LVS skal også bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner samt være et rådgivende organ for Den norske legeforening. I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, førsteamanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling og lignende) eller forskningsinstitusjon (forsker, overlege og lignende) Leger som har stilling ved universitet eller forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas LVS Orkidepris Orkideprisen ble opprettet av LVS årsmøte i Prisen tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesse for leger i vitenskapelige stillinger innen Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 5 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

10 medisin i Norge. Prisen er på kr samt et grafisk trykk av kunstneren Harald Kryvi. De foregående Orkideprisvinnere er: Professor Bjarne Waaler Professor Jon Lekven Professor/overlege Britt Ingjerd Nesheim Professor/overlege Kaare M. Gautvik Professor/ overlege Anna Midelfart Professor Einar Svendsen Ikke delt ut Amund Gullsvik 3.3. Tariffkonferanse LVS avholdt tariffkonferanser for tillitsvalgte i staten 13. februar 2013 på Lysebu. Konferansen samlet deltakere fra flere sektorer innen statens tariffområde, og var et vellykket arrangement Forskningspolitisk konferanse april 2012 Forskningspolitisk konferanse ble avholdt i Bergen. En reportasje fra konferansen samt dens dagsorden finnes i LVS info nr 2, 2013 (se https://legeforeningen.no/yf/leger-ivitenskapelige-stillinger/lvs-info/) LVS Info og annen utadrettett informasjonsaktivitet LVS har i 2013 sendt ut 3 utgaver av LVS info til sine medlemmer. Stipendiat Rune Jacobsen er redaktør for LVS info. Aktuelle saker har vært presentert i LVS info. Styret har diskutert muligheten for en nettbasert informasjonskanal, men besluttet også i 2013 å avvente vurdering av dette spørsmålet til foreningen har et bedre tak på sine nettsider. LVS opprettet i 2013 egen Facebook side https://www.facebook.com/foreningenforlegerivitenskapeligestillinger 3.6. Prinsipp- og Arbeidsprogram Landsrådet utarbeidet et nytt Prinsipp og Arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet ble revidert etter diskusjon på landsrådsmøtet i I styrets arbeidsmøtet høsten 2012 ble det videre trukket ut to punkter der styret ville konsentrere sitt arbeide: 1) Sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger innenfor alle fagområder av medisinsk forskning. 2) Lokale tillitsvalgte for LVS må etableres ved alle arbeidsplasser hvor LVS har medlemmer. Det oppsummeres kort følgende aktiviteter knyttet til disse to punktene Samarbeidet med andre aktuelle yrkesforeningene spesielt YLF, OF, LSA gjennom deltagelse i felles arbeidsgruppe, artikler i overlegeforeningens tidskrift og felles kurs med LSA Krav til lønnsoppgjør ad samordning av forskningstermin og overlegepermisjon (dette er ikke innfridd) Debattinnlegg i Dagens medisin om rekruttering av leger til universitetene og skjevheten i finansiering av forskning mellom leger i rene universitetsstillinger og Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 6 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

11 leger i helseforetak Kurs om arbeidsforholdene for leger i medisinsk forskning i samarbeid med forskningsutvalget (februar 2013) Lokalt kurs for LVS medlemmer ved UiT i desember 2013 etterfulgt av sosialt arrangement Det nye styret har arbeidet med revidering av prinsipp og arbeidsprogram høsten Som ledd i arbeidsplanlegging har styret også gjennomgått forslag til årshjul der gangen i styrets arbeid gjennom en toårs periode illustreres Kostnadsutvikling LVS styret har vært bekymret for LVS økonomiske utvikling på bakgrunn av Legeforeningens takstøkninger for administrative tjenester. Dette medførte underskudd i foreningens drift for 2009 og 2010, mens det for 2011 ble gjennomført kutt i utgifter slik at vi dette året ikke har underskudd, imidlertid økte takstene for administrative tjenester ytterligere i 2012, dette medførte underskudd i foreningens drift det ble derfor skrevet ut ekstrakontigent for Høringer Styret har i løpet av 2013 levert høringssvar på følgende høringer: Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel Landsstyresak - om Leger i spesialisering medlemskap i fagmedisinske foreninger Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger Landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen innstilling Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester Policynotat om global barnehelse Høring Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Høring nasjonal kjernejournal Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og innhold Høring forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning Høring- Utkast til policynotat om ledelse i sykehus Høring Akademikernes helsepolitiske dokument Høring Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin Høring forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Høring ny nasjonal strategiplan HelseOmsorg21 Høring utkast til policynotat om oppgaveglidning, Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 7 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

12 Høringsbrev søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening Internt høringsbrev søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening, Høring Nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens mot antivirale midler. Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB. Sentralstyresak spørsmål om endringer av LVS lover og retningslinjer for tilhøriget til yrkesforening. Høring HelseOmsorg Likestilling LVS har innarbeidet rutiner som tar sikte på at det ikke skal forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. I styret for Foreningen for Leger i Vitenskapelige Stillinger er det to kvinner og tre menn, varamedlemmer til styret er 3 kvinner. LVS støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til lederstillinger og til professorstillinger i medisinsk forskning. Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 8 av 8 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327349_1_p.doc

13 Internt notat uten oppfølging SAK: 4/ Regnskap 2013 Vår ref:13/76 Innstilling til vedtak: LVS regnskap for 2013 er godkjent Revisors beretning for 2013 tas til etterretning Saksfremstilling Regnskap 2013: Vedlagt er revisorgodkjent regnskap for 2013, som viser et overskudd på kr ,-, som overføres formålskapitalen. Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 1 av 1 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327569_1_p.doc

14

15

16

17

18

19

20

21

22 SAK: 5/ Revidert budsjett 2014 Vår ref:13/622 Innstilling til vedtak: Styrets forslag til reviderte styrehonorarsatser godkjennes Styrets forslag til HTV-honorarsatser for 2014 godkjennes Ekstrakontingent for 2014 opprettholdes Styrets reviderte forslag til budsjett for 2014 godkjennes Styret gis fullmakt til å revidere budsjett 2014 ved behov Revidert budsjett 2014: Rammene for LVS budsjett for 2014 ble vedtatt av LVS årsmøte i april Med utgangspunkt i budsjettet, erfaring fra drift av LVS for 2013 og diskusjoner knyttet til drift av LVS for 2014, fremlegges revidert forslag til budsjett for LVS for LVS økonomi har vært anstrengt de senere år. Det medførte at årsmøtet 2013 vedtok å innføre en ekstrakontingent, stor kr 400,- pr år. Parallelt med dette har styret lagt om arbeidsformen, og benytter i stor grad nettmøter, i tillegg søkes styremøter lagt i forbindelse med tillitsvalgtkurs, slik at LVS økonomi ikke belastes med reiseutgiftene til disse møtene. Dette har gitt LVS en økt økonomisk handlefrihet, som foreslås disponert ved en avsetning til honorar for HTV ved universitetene, og gjennom en moderat oppjustering av honorarsatsene for styrets medlemmer. Det kan opplyses om at styrehonoraret har ligget uendret de senere år. I revideringen av budsjettet er det lagt inn en forventning om økte kostander til sekretariatstjenester, i tråd med signaler fra Legeforeningen. Det er videre lag opp til en økning av styregodtgjørelsen, samt en avsetning til stimulering av lokalt tillitsvalgtapparat ved de fire universitetene. Styret fremlegger et budsjettforslag som tar sikte på at økonomien tilnærmet går i balanse i 2014.

23 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Aktivitetsbudsjett 2014 Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Sum aktiviteter som oppfyller formålet Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Produksjonskostnader tidsskrift Kurs og konferanser Faglig arbeid Priser Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat

24 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Budsjett spesifisert per aktivitet 2014 Aktivitet Driftsinntekter Driftskostander Finansposter Avd. Tekst Kost senter Betegnelse Medlems inntekter Tilskudd SUM Kontor-hold Kursinntekter Personalkostnader Fremmedtjenester Reise-/ møtekost. Tilskudd Andre kostn. SUM Inntekter Kost-nader Netto Resultat 10 Administrasjon 100 Sekretariatet Administrasjon 110 Styreadm Faglig arbeid 210 Styrearbeid Faglig arbeid 220 Styrets arbeidsmøte Faglig arbeid 230 Landsrådsmøte Faglig arbeid 240 Div.møter Faglig arbeid 260 Tillitsvalgte - lokalt Kurs og konferanser 310 Tariffkonferanse Kurs og konferanser 320 Årsmøtekurs Tidsskrift 400 LVS-info Priser 510 Orkidé-prisen SUM Ordinær kontingent Ekstrakontingent Sum kontingent

25 Styreadm. Tekst Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2014 Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Vara Vara Vara Sum Aga Sum Redaktør Aga Sum Endring må vedtas av årsmøte, vanligvis med virkning fra etterfølgende år. Særskilt vedtak nødvendig hvis virkning Honorar til andre tillitsvalgte lokalt UIO UIB NTNU UIT Sum Aga Sum

26 Internt notat uten oppfølging SAK: 6/ Budsjett 2015 Vår ref:14/1452 Innstilling til vedtak: Styrets forslag styrehonorarsatsene for 2015 godkjennes Styrets forslag til HTV-honorarsatser for 2015 godkjennes Ekstrakontingent for 2015 opprettholdes Styrets forslag til budsjett 2015 godkjennes Styret gis fullmakt til å revidere budsjett 2015 ved behov Budsjettforslag 2015: Budsjettforslag for 2015 bygger på revidert forslag for 2014, med et påslag på 4 % på de største inntekts og utgiftspostene, herunder honorar til redaktør. Styrehonoraret holdes uendret. Det innstilles på at styret gis mulighet til å revideres/omdisponere budsjettmidler for 2015, forutsatt at økonomien gjør dette tilrådelig/mulig/nødvendig. Ekstrakontingenten foreslås videreført for Internt notat Dnlf 19. mars 2014 Side 1 av 1 p:\windows\dnlfsql3\websak\jow\327861_1_p.doc

27 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Aktivitetsbudsjett 2015 Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Sum anskaffede midler Aktivitetet som oppfyller formålet Kursinntekter Sum aktiviteter som oppfyller formålet Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Produksjonskostnader tidsskrift Kurs og konferanser Faglig arbeid Priser Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat

28 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Budsjett spesifisert per aktivitet 2015 Aktivitet Driftsinntekter Driftskostander Finansposter Avd. Tekst Kost senter Betegnelse Medlems inntekter Tilskudd SUM Kontor-hold Kursinntekter Personalkostnader Fremmedtjenester Reise-/ møtekost. Tilskudd Andre kostn. SUM Inntekter Kost-nader Netto Resultat 10 Administrasjon 100 Sekretariatet Administrasjon 110 Styreadm Faglig arbeid 210 Styrearbeid Faglig arbeid 220 Styrets arbeidsmøte Faglig arbeid 230 Landsrådsmøte Faglig arbeid 240 Div.møter Faglig arbeid 260 Tillitsvalgte - lokalt Kurs og konferanser 310 Tariffkonferanse Kurs og konferanser 320 Årsmøtekurs Tidsskrift 400 LVS-info Priser 510 Orkidé-prisen SUM % 2014-tall Ordinær kontingent Ekstrakontingent Sum kontingent

29 Styreadm. Tekst Styrehonorar 2013 Styrehonorar 2014 Styrehonorar 2015 Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Vara Vara Vara Sum Aga Sum Redaktør Aga ,6 Sum Endring må vedtas av årsmøte, vanligvis med virkning fra etterfølgende år. Særskilt vedtak nødvendig hvis virkning Honorar til andre tillitsvalgte lokalt UIO UIB NTNU UIT Sum Aga Sum

30 SAK: 7/ Endring av LVS lover Vår ref:13/605 Innstiling: Styret innstiller på at årsmøtet vedtar å endre LVS lover 6 og 8 i tråd med følgende: 6 Årsmøter Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, inviterte gjester og andre årsmøtet beslutter at får være tilstede. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent. I tillegg til et årsmøteseminar med et faglig program, skal årsmøtet ha følgende dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Årsberetning for foregående år 4. Regnskap for foregående år 5. Revidert budsjett for inneværende år 6. Budsjett for kommende år 7. Evt. lovendringsforslag 8. Saker framlagt av styret 9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet 10. Valg av styre, utvalg og revisor 11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte I partallsår erstattes punkt 10 av «Valg av valgkomite, innstilt av styret» Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden. Vedtak fattes med enkelt flertall. Personvalg skjer ved skriftlig votering dersom det er mer enn én kandidat til vervet, eller dersom det fremmes forslag om det. 8 Landsrådet og landsrådsmøter Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og representanter valgt etter reglene i 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av LVS. Ved forfall kan landsrådsrepresentanten peke ut en vara. Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter. Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder. Alle LVS medlemmer har møte og talerett på landsrådsmøtet, men medlemmer som ikke er landsrådsrepresentanter deltar for egen regning.

31 Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig. Saksfremstilling: Styret ber om tilslutning fra årsmøtet på fremlagte forslag til endringer/presiseringer/omredigering av lovene. Endringen er ikke ment å medføre noen realitetsendring, men skal forhindre fremtidig usikkerhet knyttet til avviklingen av årsmøtene i LVS. Ny tekst er merket med understreking, endring i nummerering er ikke markert.

32 LOVER FOR FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER Vedtatt på konstituerende møte den 26. oktober Endringer vedtatt på årsmøtet den 4. november Godkjent av sentralstyret den 20. februar Endringer vedtatt på årsmøtet den 27. oktober Godkjent av sentralstyret den 10. desember Endringer vedtatt på årsmøtet den 12. september 2002 etter vedtak fattet på Den norske legeforenings landstyremøter henholdsvis den og Ajourført, språkvasket pr Endringer vedtatt på årsmøtet den 18. april Godkjent av sentralstyret og Definisjon Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er en yrkesforening i Den norske legeforening, jf. Den norske legeforenings lover Formål Foreningens oppgaver er: a) Å fremme medisinsk forskning og undervisning. b) Å ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. c) Å bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner. d) Å være rådgivende organ for Den norske legeforening. 3 Medlemmer I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller forskningsinstitusjon (forsker, overlege o.l.). Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas. Leger i vitenskapelige stillinger som etter Den norske legeforenings lover er tilmeldt en annen yrkesforening for obligatorisk medlemskap, kan opptas som assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer kan ikke velges som medlem i landsråd og styre eller utpekes som foreningens representanter i Den norske legeforenings landsstyre. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men har forøvrig de samme rettigheter som ordinære medlemmer. 4 Styret Foreningens styre bør være bredt sammensatt slik at både leger på topp-, mellom- og grunnivå er representert. Styret skal bestå av leder og fire styremedlemmer samt tre varamedlemmer. Alle fire universitetsregioner skal være representert. Minst en av medlemmene skal være utdanningsstipendiat. Det bør tilstrebes likestilling mellom kjønnene ved valg av styre. Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to styremedlemmer krever det. Side 1 av 3

33 Styret kan fatte vedtak når minst fire av medlemmene er til stede. Styrevedtak fattes med enkelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Styrets regionale medlem har ansvar for den regionale aktiviteten. Foreningens leder er automatisk medlem av Den norske legeforenings landsstyre dersom vedkommende ikke på annet grunnlag er valgt som medlem av landsstyret. 5 Styrets oppgaver Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de vanlige løpende sakene. Saker som er av stor prinsipiell interesse for foreningens medlemmer, bør styret - såfremt det er mulig - legge frem for årsmøtet eller et ekstraordinært medlemsmøte. I saker som omhandles av lovenes 2 danner styret bindeledd mellom de enkelte medlemmene, Den norske legeforenings ledelse og ledelsen i andre forskerorganisasjoner. Styret utpeker/fremmer forslag til medlemmer til råd og utvalg i Den norske legeforening. 6 Årsmøter Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal i tillegg til et faglig program ha følgende dagsorden. 1: Årsberetning. 2: Regnskap og budsjett. 3: Saker fremlagt av styret. 4: Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet. 5: Valg av styre, utvalg, valgkomité og revisor. 6: Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Fullstendig dagsorden skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden. Vedtak fattes med enkelt flertall. Årsmøtet ledes av en dirigent som forsamlingen utpeker. Referat fra årsmøtet utarbeides av styret og sendes medlemmene. 7 Ekstraordinære medlemsmøter Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst åtte ukers varsel når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 8 Landsrådet og landsrådsmøter Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og representanter valgt etter reglene i 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av LVS. Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter. Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder. Side 2 av 3

34 Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig. 9 Valg av landsrådsrepresentanter Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgte ved universitetene. I tillegg skal de fire universitetsregioner hver velge to representanter til LVS landsråd. Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til sammen. Etter særskilt vurdering kan styret supplere landsrådet med ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett. 10 Valgkomité Foreningens valgkomité forbereder valg som finner sted ved årsmøtet. Valgkomitéens innstilling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet sammen med saklisten. Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéen velger selv leder og har en funksjonstid på to år. Valgkomitéen skal arbeide for at begge kjønn blir representert i styret. 11 Tillitsvalgtordningen I hver av de fire universitetsregionene velges en tillitsvalgt med vararepresentant. Valget skjer for en periode på to år. Gjenvalg kan finne sted. Den tillitsvalgte skal formidle kontakt med LVS' styre og foreningens medlemmer og holde styret orientert om alt som skjønnes å være av betydning for foreningen. 12 Lovendringer Lovendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag til lovendring må være sendt styret minst tre måneder før ordinært årsmøte, og styret må gjøre forslaget kjent for medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Til lovendring kreves 2/3 flertall. Side 3 av 3

35 SAK: 8/ Andre saker fra styret Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen om styrearbeidet til orientering. Saksfremstilling: Styret har arbeidet med strukturering av arbeidsåret for LVS styrende organer, og har lagt dette inn i 2-årshjul (se vedlegg). I dette arbeidet har styret sett på muligheten for å legge landsrådsmøtet til høstsemesteret. Styret vil vurdere dette videre, men varsler allerede nå muligheten for at det blir innkalt til landsrådsmøte i Bergen 4. desember 2014.

36 Oddetallsår Partallsår NOV DES JAN FEB MAR AUG JUL SEP OKT Arb.møte Status pol.dok. Revisjon pol.dok. Forberedes Årsmøtetema Oppnevne Orkidéjury Landsråd Tariffkonferanse Rev. pol.dok. vedtas Årsmøte med valg Rapportering pol.dok. APR Arb.møte (overlapping?) pol.dok. forberedes MAI JUN JUL DNLF landsstyre med valg DNLF landsstyre uten valg JUN MAI APR Årsmøte velger valgkomité Rapportering gml. pol.dok. Landsråd Tariffkonferanse Pol.dok. 2 år vedtas Styret tiltrer Oppnevne Orkidéjury OKT SEP AUG MAR NOV FEB JAN DES

37 ALTERNATIV MED LANDSRÅD PÅ HØSTEN NOV DES JAN FEB MAR Oddetallsår Partallsår AUG JUL SEP OKT Arb.møte Status pol.dok. Revisjon pol.dok. Forberedes Årsmøtetema Oppnevne Orkidéjury Landsråd Tariffkonferanse Rev. pol.dok. vedtas Årsmøte med valg Rapportering pol.dok. APR Arb.møte (overlapping?) pol.dok. forberedes MAI JUN JUL DNLF landsstyre med valg DNLF landsstyre uten valg JUN MAI APR Årsmøte velger valgkomité Rapportering gml. pol.dok. Landsråd Tariffkonferanse Pol.dok. 2 år vedtas Styret tiltrer Oppnevne Orkidéjury OKT SEP AUG MAR NOV FEB JAN DES

38 SAK: 9/ Evt. saker fra medlemmene Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Punktet utgår. Saksfremstilling: Det var ikke innkommet saker fra medlemmene.

39 SAK: 10/ Valg av valgkomité Vår ref:13/2205 Innstilling til vedtak: Til valgkomité for Foreningen for leger i vitenskapelige stilinger ble valgt: Komitéen konstituerer seg selv. Saksfremstilling: Det ble på årsmøtet 2013 ikke foretatt valg av valgkomité. Styret fremlegger forslag i møtet.

40 SAK: 11/ Tid og sted for neste årsmøte Vår ref:14/1455 Innstilling til vedtak: Neste årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger avholdes i Oslo torsdag 19. mars Styret gis fullmakt til å endre dato, dersom det er nødvendig for å koordinere aktiviteten i Legeforeningen. Saksfremstilling: Det følger av LVS lover 6 at årsmøtet skal beslutte tid og sted for neste årsmøte. LVS har hatt en tradisjon for at årsmøtene flyttes mellom de norske medisinske universitetsbyene Trondheim 2011 Oslo 2012 Tromsø 2013 Bergen 2014 Trondheim Det er derfor Oslo som står for tur, og styret innstiller i tråd med dette. Styret ber også om fullmakt til å endre dato, dette da styret ønsker å se på muligheten for å samordne seg med andre yrkesforeninger.

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 19:00. Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 19:00. Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13 Møteprotokoll Møtedato: 20.08.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Helge Bjørnstad-Pettersen

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Årsmøte 2013. Sakspapirer

Årsmøte 2013. Sakspapirer Årsmøte 2013 Sakspapirer ÅRSMØTE 2013 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Allmennlegeforeningen

Vedtekter for Allmennlegeforeningen Vedtekter for Allmennlegeforeningen Vedtektene er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 6. mai 2015. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening 16. juli 2015 etter fullmakt

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer